(vhds.baothanhhoa.vn) - Vừa qua Thư viện tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trường THPT Thọ Xuân 4 (Thọ Xuân) tổ chức “Ngày hội đọc sách - Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022”.
4bqv4bub4bqp4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uSThu53huqB0b+G6peG6p8OA4bqgQ3RvNOG6peG6oG9C4bqgLeG6u3Thu53GocO6YeG6p3LhuqLDgOG6oOG7neG7l0PDoeG6peG6seG6r8OA4bqgw4HDucO6xqHhurHDmsahw6pD4bqn4bub4buv4bud4bqnbsWpbOG6p8OA4bq9bOG7m+G6p+G6oOG6v+G7neG6pyTDgeG6ssO9w7rGoeG6pyThu5rhu7gk4bqnJOG7m8Wp4bqnfeG6osOtw7rhuqdj4bqvL8OA4bqgw4HDucO6xqHhurHhuq8v4bub4bqp4bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7ueG7mm/hurtt4bql4bqxPsOC4bq74bqnQeG6ouG6u+G6pyThu5vhurLhuqfhuqjhu53hu5PDuuG6p+G6oHDDuuG7m+G6pyThu5vhurvDuuG7m+G6p+G7muG7peG6u+G6p+G7ueG7m+G7seG7neG6p+G7m+G7s+G7ueG6p+G6qHnhu53huqckw4HhurLDvcO6xqHhuqck4bua4bu4JOG6pyThu5vFqeG6p33huqLDrcO64bqnY+G6p8OjJOG7m8Wp4bqnfeG6osOtw7rEg+G6p+G6oHbhuqds4bub4bq0bOG6p+KAnMOaxqHDqkPhuqfhu5vhu6/hu53huqduxals4bqnw4Dhur1s4bub4bqnLeG6pyThuqLhu4vDuuG6p3Thu5Xhuqfhu5vhurLhu7XDusah4bqn4bq0w7rGoeG6p+G7m8WpbOG6p+G6oOG7ieG7ueG6p8OA4bqi4bux4bqg4bqnbsO94bud4bqnw7rhu4N14bqn4bqr4bqt4bqr4bqr4oCd4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sU7DtMO64bqn4bqoeeG7neG6p8O6xqHDqkPhuqfhu5vhu6/hu53huqduxals4bqnw4Dhur1s4bubw6Dhuqds4bq9bOG6p2914bqnbuG6suG7s2zhuqfhuqDhu5vhurt14bqnc+G7m+G7gcO54bqnw7rhu5vhu53hu5HhuqLhuqds4bqi4buxw7rhuqfDgOG6vWzhu5vhuqfhu5vhurtDw6DhuqdrduG6p+G7o2zhu5vhuqfDuuG7m+G6smHhuqdz4bubw7nhurvhuqfhu5vFqWzDoOG6p3PhurjhuqfDuuG7g8O6xqHhuqfDgOG7scO6xqHDoOG6p8ah4bud4buB4bud4bqn4bqgw4Hhu6PDoOG6p2vhur3DucOg4bqn4bqg4bq/4bu54bqnbOG7m+G7o8Og4bqna+G7gcO64bqnbuG7reG6p+G6qOG7keG6p2vhu53hu5nDusOg4bqnbuG7gcO54bqh4bqh4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6seG6r+G7nXXGoeG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu51Mb8O64bqgb8OB4bqnbeG6oOG7m+G6onVr4bql4bqnw4DhuqBDdG804bql4bqq4budbeG6oOG7m2HhuqfDqeG6reG6reG7uULDoeG6p+G7m2/hu53GoeG7m+G6oGHhuqfEkeG6q2Lhu7lCw6HhuqXhuqfDgMOBbDThuqUvL2xtw7rhuqFr4bq7w7nhuqDhu5vhurvDuuG7m+G7m8O54bq74bqh4bqow7ovbW/DgHPhuqDDueG7uS/Dum/huqrDgC/huqvhuqtj4bqpL+G6q+G6qeG6rW3huqvhuqnEkWLDqeG6qWLhuqDhurnhuq1k4bqtY3Thuq3huqFy4bu5xqE5w4E04bqr4bqtZeG6peG6p+G6u3ThuqA04bqlw5rGocOqQ+G6p+G7m+G7r+G7neG6p27FqWzhuqfDgOG6vWzhu5vhuqfhuqDhur/hu53huqckw4HhurLDvcO6xqHhuqck4bua4bu4JOG6pyThu5vFqeG6p33huqLDrcO64bqnY+G6peG6p+G6quG7nW3huqDhu5s04bqlw6nhuq3huq3huqXhuqfhu5tv4budxqHhu5vhuqA04bqlxJHhuqti4bql4bqnL+G6seG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurHDmsahw6pD4bqn4bub4buv4bud4bqnbsWpbOG6p8OA4bq9bOG7m+G6p8ah4bul4bu54bqn4bu54bub4buLw7rhuqdu4bqy4bq74bqn4bqo4buDw7rhuqfhu5vhu6Xhurvhuqduxals4bqn4bqgw4Hhu7XhuqfhuqDhu5vDqsO64bub4bqn4bqg4bub4bul4bud4bqnQeG6om/DuuG6p2zhu5vDueG6p2zhur1s4bqnb3Xhuqfhu5vFqWzhuqfDgOG7ncO64bubw6DhuqfDgcOow7rhuqds4bubw7nhuqds4bq9bOG6p2914bqna+G7ncO04bqg4bqnbOG7m8Wpw7rhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqd0w7nhur/hu53huqfDgOG6vWzhu5vDoOG6p2vhur3DueG6p2zhu6XhuqfDuuG7r+G7neG6p23huqLDusah4bqn4bqg4bux4bqgw6DhuqfhuqDhu6PDuuG7m+G6p8ah4bud4bq9w7nhuqdt4bqubOG6p2zhurvDueG6p+G7ueG7m8SC4bqn4bub4buz4bu54bqn4bqoeeG7neG6p3ThurThurvhuqfhuqDhuqJ24bud4bqh4bqnTuG7rcO6xqHhuqfhuqDhu5vDveG7neG6p8ah4budw4Phu7nhuqds4bq9bOG6p2914bqn4bubxals4bqn4bqg4buJ4bu54bqnw7rhu5vhuqzDusah4bqnxqHhurJ4w7rGoeG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p+G6oOG7seG6oMOg4bqn4bqo4bud4buTbOG6p+G6oOG7seG6oMOg4bqnbOG6vWzhuqfDuuG7m8Otw7rhuqfhuqjhu4nhuqDhuqfhuqjDquG6p8OA4bqk4bqnc+G7neG7k8O64bqndOG7oWzhu5vhuqfDgOG6psOg4bqn4bqg4bubw7ThuqfGoeG7nXnhu53huqfhuqDhuqThuqfDuuG7m+G7ncO1w7rDoOG6p3Phu53DtMO64bqn4bqg4bub4bq0bOG6p3Phu5vDueG6u+G6p+G7m8WpbOG6p+G6oOG7m+G6ssO9w7rGoeG6p+G6oOG7m+G6tGzigKbDoeG6p0HhuqLhurvhuqdu4bul4bqnxqHhu53Dg+G7ueG6p8OBw6jDuuG6p3ThuqJD4buTw7rhuqfhuqjDquG6p+G7m+G7n8O64bub4bqn4bqg4bubw6rDuuG7m+G6p+G6oOG7m+G7peG7neG6p0HhuqJvw7rhuqduxals4bqnw4Dhur1s4bub4bqn4bubw6rDusah4bqnw7rGocOqQ+G6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurHhuq/hu511xqHhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4budTG/DuuG6oG/DgeG6peG6p8OA4bqgQ3RvNOG6peG6quG7nW3huqDhu5th4bqn4bq54bqrY+G7uULDoeG6p+G7m2/hu53GoeG7m+G6oGHhuqdkZWXhu7lCw6HhuqXhuqfDgMOBbDThuqUvL2xtw7rhuqFr4bq7w7nhuqDhu5vhurvDuuG7m+G7m8O54bq74bqh4bqow7ovbW/DgHPhuqDDueG7uS/Dum/huqrDgC/huqvhuqtj4bqpL+G6q+G6qeG6rW3huqvhuqnEkWLDqeG6q8Op4bqg4bqr4bq5Y2RjdOG6reG6oXLhu7nGoTnDgTRiZGLhuqXhuqfhurt04bqgNOG6pcOaxqHDqkPhuqfhu5vhu6/hu53huqduxals4bqnw4Dhur1s4bub4bqn4bqg4bq/4bud4bqnJMOB4bqyw73Dusah4bqnJOG7muG7uCThuqck4bubxanhuqd94bqiw63DuuG6p2PhuqXhuqfhuqrhu51t4bqg4bubNOG6peG6ueG6q2PhuqXhuqfhu5tv4budxqHhu5vhuqA04bqlZGVl4bql4bqnL+G6seG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurEkw4HDucO6xqHhuqfDusahw6pD4bqn4bub4buv4budw6Dhuqck4bub4bqy4bqn4bqo4bud4buTw7rhuqfhuqBww7rhu5vhuqck4bub4bq7w7rhu5vhuqfhu5rDueG6veG6p27hu4fhuqfhuqDDgeG6u8O54bqn4bqgZ8O6xqHhuqfDgOG7seG6p8OA4bq9bOG7m+G6p+G6oMOB4buh4bqnxqHhu53hur3huqfhuqvhuq3huqfhuqDDgeG7neG7k+G6ouG6p27hu63Dusah4bqnbuG7meG6p2t24bqnw4DhuqLDusah4bqn4bqow6rDueG6p+G6oOG7m+G6suG6p+G6qOG7neG7k8O64bqnbOG6sOG6u+G6p8O64bubw6rhuqfhuqDDgeG6ssO9w7rGoeG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu54bq64bqi4bqg4bubw7nDgeG6peG6sT7huqHhurrhuq8v4bu54bqx

V.A

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]