(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thời gian qua, cùng với công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an huyện Quảng Xương đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể và lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm.
4bqx4bud4bqr4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQSXhu6PhuqJ1w7Phuqfhurfhu5zDg0Thu5nDueG6rSPDg+G7h8O54bub4bqtW+G6tHnDueG7m+G6rXXhur/DuuG6reG6ouG7reG6ouG6rW3hu7HDueG7m+G6reG6osOqbeG6rcOBw4Phu4fDueG6rXXEkOG6oeG6reG6ouG7ncOD4bqt4bud4buv4buj4bqt4bqq4bqy4bqtdOG7neG7n+G6oeG6reG6qsSp4bqi4bqtdeG7o+G7mcOD4bqtw7l34bqh4bqtbeG7scO54bub4bqtbeG6sOG6reG7nXjhuq3huqLDgOG7teG6sS/hu53huqvhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQeG7nMOz4bq9buG6p+G6tyXhu53huqZt4bqt4bud4buj4buZw7nhuq1U4buR4bqt4bud4bul4buBbeG7neG6rW3hurbhur3huq3hu5rhu6PDqsO64bqtb+G7rW3huq1N4buxw7nhu5vhuq3hur3DueG6reG6onHDueG7neG6reG6quG7k+G6reG6ouG7hcO54bub4bqtbeG6tOG7s8O54bub4bqtbeG7scO54bub4bqt4bqiw6pt4bqtw4HDg+G7h8O54bqtdcSQ4bqh4bqt4bqi4budw4Phuq3hu53hu6/hu6Phuq3huqrhurLhuq104bud4buf4bqh4bqt4bqqxKnhuqLhuq114buj4buZw4Phuq3DuXfhuqHhuq1t4buxw7nhu5vhuq1t4bqw4bqt4budeOG6reG6osOA4bu14bqh4bqt4bqi4bud4buz4buj4bqt4bub4buj4bq9w7nhuq3DgcOD4bq94bqh4bqtbeG6rsO54bub4bqt4bqqw73hu6Phuq1t4buxw7nhu5vhuq3huqLDqm3huq3huqLDg0TDtMO54bqt4bqiw4DDg0Thu5PDueG6oeG6reG6qsSpw7nhuq1vdsO54bub4bqtw5nhu53DrMO54bqtbsOsw7nhuq3huqLhuqbhuq3hu5vhu6PDqm3huq3hu5vhu6Phur3hu6Xhuq3DuXZB4bqtbcOqbeG6rXXhu6Xhu4Hhu6Phuq3huqrhurLhuq104bud4buf4bqh4bqt4bqqxKnhuqLhuq114buj4buZw4Phuq3DuXfhuqHhuq1t4buxw7nhu5vhuq1t4bqw4bqt4budeOG6reG6osOA4bu14bqh4bqtTeG7scO54bub4bqt4bq9w7nhuq3hu53Dg0Thu5nDueG6rSPDg+G7h8O54bub4bqtW+G6tHnDueG7m+G6rW/hu4Phuq114bq/w7rhuq3huqLhu63huqLhuq1t4buxw7nhu5vhuq3huqLDqm3huq3huqLhu53hur3DuuG6rcO64bq0w4Phuq1t4bud4bul4bqtbeG7i0Hhuq3hurZE4bqh4bqtbeG7neG7n8O54bud4bqtw4HDg0Thu5PDueG6rW3hu51x4bqtb+G7geG7peG6rW3Dqm3huq1s4bq9w7nhuq3DueG7m+G6v8O54bud4bqh4bqtb+G7peG6v8O54bqt4bqi4bud4buV4bqt4bqq4bq/4bqtdeG6pm3huq114bq04bu1w7nhu5vhuq1t4budw4Jt4bqtw7nhu4XDueG7m+G6reG6ouG7hcO54bub4bqtbeG6tOG7s8O54bub4bqtbeG7scO54bub4bqt4bqiw6pt4bqtw4HDg+G7h8O54bqtdcSQ4bqt4bqq4bqy4bqtdOG7neG7n+G6oeG6reG6qsSp4bqi4bqtdeG7o+G7mcOD4bqtw7l34bqh4bqtbeG7scO54bub4bqtbeG6sOG6reG7nXjhuq3huqLDgOG7teG6oeG6rUHhu53DquG7peG6reG6quG6v+G6rW/hu6/huq1t4budeeG7o+G6rcO54bubw4NE4bqt4bud4buj4buVw7rhuqPhurHhu6PDuuG7m+G6rW114bq94bqg4bqgNeG6p+G7o03Ds8O54bqiw7PDgOG6p+G6reG6oOG6okR1w7M14bqnQuG7o27huqLhu53DoeG6reG6ueG6qeG6qUFDw6Dhuq3hu53Ds+G7o+G7m+G7neG6osOh4bqtZeG6u2JBQ8Og4bqn4bqt4bqgw4BtNeG6py8vbW7DueG6o2zhur3hu6XhuqLhu53hur3DueG7neG7neG7peG6veG6o+G6qsO5L27Ds+G6oHThuqLhu6VBL8O5w7NC4bqgL2JiZOG6qy/huqvEkeG6qW5j4bqrY+G6q+G6uWNl4bqi4bq5ZOG6uWXhuql14bqp4bqjc0Hhu5thw4A14bq7ZeG6qeG6p+G6reG6vXXhuqI14bqn4bucw4NE4buZw7nhuq0jw4Phu4fDueG7m+G6rVvhurR5w7nhu5vhuq114bq/w7rhuq3huqLhu63huqLhuq1t4buxw7nhu5vhuq3huqLDqm3huq3DgcOD4buHw7nhuq11xJDhuqHhuq3huqLhu53Dg+G6reG7neG7r+G7o+G6reG6quG6suG6rXThu53hu5/huqHhuq3huqrEqeG6ouG6rXXhu6Phu5nDg+G6rcO5d+G6oeG6rW3hu7HDueG7m+G6rW3hurDhuq3hu5144bqt4bqiw4Dhu7Xhuqfhuq1C4bujbuG6ouG7nTXhuqfhurnhuqnhuqnhuqfhuq3hu53Ds+G7o+G7m+G7neG6ojXhuqdl4bq7YuG6p+G6rS/hurfhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTeG6vUHhuqLhu6Phu6XDueG6p+G6t03hu7HDueG7m+G6reG6vcO54bqtQ+G7g+G6rSPDg+G7h8O54bub4bqtw5nhu53hur3DuuG6reG6osODRMO0w7nhuq3huqLDgMODROG7k8O54bqh4bqt4bqqxKnDueG6rW92w7nhu5vhuq3DmeG7ncOsw7nhuq1uw6zDueG6reG7m+G7o+G6veG7peG6rcO5dkHhuq3huqrhurLhuq104bud4buf4bqh4bqt4bqqxKnhuqLhuq114buj4buZw4Phuq3DuXfhuqHhuq1t4buxw7nhu5vhuq1t4bqw4bqt4budeOG6reG6osOA4bu14bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6tyXhu53Ds+G7peG6rW/hu6fhuqHhuq1N4buxw7nhu5vhuq3hur3DueG6reG7ncODROG7mcO54bqtb+G7g+G6reG6onfhuq1t4budw4Jt4bqtbeG7neG7peG6reG6q+G6qeG6qTfhuq104budw4Phuq1uw6zDueG6rW3hurThuqHhuq3huqLDgOG6tOG7s8O54bub4bqt4budxrBt4bqh4bqt4budduG6reG7m+G7o+G6veG6rW/hu6HDueG7neG6oeG6reG7ncawbeG6reG6oOG7o8O54bud4bqh4bqt4bqg4bujw7nhu53huq3huqrhu6PDtMO54bqh4bqtw7nhu53hu4vhuqLhuq114bq/4bqtbcOqbeG6reG7nXbhuq104bujw7nhu53huq1u4bul4bq9w7nhu53huqHhuq1tw6pt4bqtb+G7reG7o+G6reG6ouG6tOG7tcO54bub4bqtw7nhu5vhu53hu6Phuq3huqrhu4vDueG6rW3hu6fhuq1s4buj4buVw4Phuq3hu53hu6Phu5nDueG6rcO6w4Phur3huqHhuq1sw6rDueG6reG6oOG6rOG6rW7hurDDueG7m+G6rUHhu53DquG7peG6reG6osOAw6rhu6Phuq1B4budw7JB4oCm4bqtdMSQ4bqtbeG6vcO64bqtdOG7keG6ouG6rXThu53hu7HDueG7m+G6reG6oOG7h8O54bqtQ8OD4buL4bqi4bqh4bqtw7rDg+G6veG6rWzDqsO54bqh4bqt4bqqxKnDueG6rW3hu53Dg0Thu5XDueG6oeG6reG6ouG6v8O54bub4bqt4bqiw4DhuqjhuqHhuq3huqDhuqzhuq1u4bqww7nhu5vhuq3huqrhurLhuq104bud4buf4bqh4bqt4bqqxKnhuqLhuq114buj4buZw4Phuq3DuXfhuqHhuq1t4buxw7nhu5vhuq1t4bqw4bqt4budeOG6reG6osOA4bu14bqt4bqq4bq/4bqtQeG7ncOq4bul4bqt4bqiw4DDquG7o+G6rUHhu53DskHhuqPhuq0ld+G6rW3hu53Dgm3huq3huqLDg0TDtMO54bqt4bqiw4DDg0Thu5PDueG6rW3hu53hu6Phur3huq3huqDhu4/huq1tw6pt4bqt4bqi4bujw7nhuqHhuq1s4bq/4buj4bqt4bqq4buj4buR4bqi4bqh4bqt4bud4buhw7nhu53huq3hu4fDueG7neG6oeG6reG6quG7o27Ds+G7peG6rW3hu6fhuq114bujw7TDueG6rcOBw4Phur3DueG6rW/hu5HDueG6rW3hu7HDueG7m+G6reG6osOqbeG6rUHhu53FqcO54bub4bqh4bqtbeG7neG7rcO54bub4bqt4bud4bq/w7nhu53huq3huqrhu6Phuq3huqrhu6Phuq1B4bud4buBw7rhuq3huqrhu5Phuq1B4budw6rhu6XhuqHhuq3huqrhurLhuq104bud4buf4bqh4bqt4bqqxKnhuqLhuq114buj4buZw4Phuq3DuXfhuqHhuq1t4buxw7nhu5vhuq1t4bqw4bqt4budeOG6reG6osOA4bu14bqh4bqtb+G7r+G6rW3hu5154buj4bqtw7nhu5vDg0Thuq3hu53hu6Phu5XDuuG6reG6osOAw7TDueG6rW3Dqm3huq3DuuG7gcO54bub4bqtQ+G7g+G6reG7nXbhu6Phuq1a4bq9deG7peG6oeG6rcag4bq9bcOzbOG7peG7pXThuqPhuq3DmeG7o8O0w7rhuq1E4buR4bqi4bqtYmXhuq1v4buj4buVw7rhuq3huqLhu6Phu5FB4bqtw7nhu53EqcO54bqt4bqq4bqy4bqtdOG7neG7n+G6oeG6reG6qsSp4bqi4bqtdeG7o+G7mcOD4bqtw7l34bqh4bqtbeG7scO54bub4bqtbeG6sOG6reG7nXjhuq3huqLDgOG7teG6oeG6rUHhu53DquG7peG6reG6quG6v+G6rW/hu6/huq1t4budeeG7o+G6rcO54bubw4NE4bqt4bud4buj4buVw7rhuq3huqLhu4Hhu6Phuq1iZeG6rUPhu4PhuqHhuq3huqLhu51w4bqt4bqiw4Dhu4vDueG6rW/hu5Xhuq3DmeG7ncOsw7nhuq1uw6zDueG6rW/hu5HDueG6reG7m+G7o+G6veG7peG6rcO5dkHhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3TuG7peG6rW3hu53hurbhuq1vdsO54bub4bqt4bqiw4Dhu6Phu5XDueG6rXThu53hur3hu6Phuq1v4buvw7nhu5vhuq1sduG6reG6quG6v+G6rcOBw4NE4buR4bqi4bqtdeG7o+G7meG6ouG6rcO54bud4buj4buTw4Phuq3hu5vhu6Phu4fhu6Phuq1B4budw6pB4bqh4bqtw7nDtMO54bqtbeG7scO54bub4bqt4bqiw6pt4bqt4bqqxKnDueG6rW92w7nhu5vhuq3huqLhu6Xhur/DueG6rW7DrMO54bqt4bub4buj4bq94bul4bqtw7l2QeG6reG6quG6suG6rXThu53hu5/huqHhuq3huqrEqeG6ouG6rXXhu6Phu5nDg+G6rcO5d+G6oeG6rW3hu7HDueG7m+G6rW3hurDhuq3hu5144bqt4bqiw4Dhu7XhuqHhuq1B4budw6rhu6Xhuq3huqrhur/huq1v4buv4bqtbeG7nXnhu6Phuq3DueG7m8ODROG6reG7neG7o+G7lcO64bqt4bqiw4DDtMO54bqtb3Dhur3huq1s4bq/w7nhuq3hu53Dg0Thu5nDueG6rSPDg+G7h8O54bub4bqtW+G6tHnDueG7m+G6rW/hu4Phuq1t4bun4bqtw7nhu53hu6Phu5PDg+G6rW3hu53Dg0Thu5XDueG6rWzhu6Phu5HDueG6reG6ouG7n23hu53huq1t4bqmbeG6o+G6rSLhuq3huqLhu53Dgm3huq1t4bud4buLQeG6reG7neG6v8O54bud4bqtQeG7ncOqQeG6rXXDg8Sp4bqi4bqt4bqq4bq/4bqtbcOqbeG6rcOBw4NE4bqtb3DDueG7neG6rW3hurbhur3huq3DmeG7neG6v+G6rcO54bq0w71t4bqt4bqq4buT4bqtw4HDg+G7h8O54bqtdcSQ4bqh4bqt4bqg4bqs4bqtbuG6sMO54bub4bqt4bqq4bqy4bqtdOG7neG7n+G6oeG6reG6qsSp4bqi4bqtdeG7o+G7mcOD4bqtw7l34bqh4bqtbeG7scO54bub4bqtbeG6sOG6reG7nXjhuq3huqLDgOG7teG6rW3hurbhur3huq1tw6pt4bqt4bqi4buJw7nhu5vhuq11w71B4bqtw5nhu53DrMO54bqtbsOsw7nhuq1v4bq04bu1beG6rcO5w6zDueG7m+G6rXXDtMO54bqtw4Dhu6vhuq3DgOG7meG6ouG6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurdN4budceG6reG6ouG7n8O54bud4bqt4bqi4bqk4bqtb+G7icOD4bqtw7nhu4XDuuG6rWLhuqliYuG6rW/hu5HDueG6rcO54bq9ROG6oeG6rU3hu7HDueG7m+G6reG6vcO54bqt4budw4NE4buZw7nhuq1v4buD4bqt4bqi4budw4Phuq3hu53hu6/hu6Phuq3huqrhur/huq3huqrEqcO54bqtb3bDueG7m+G6rcOZ4budw6zDueG6rW7DrMO54bqt4bub4buj4bq94bul4bqtw7l2QeG6reG6q+G6rXThu51qw4Phuq3huqDEgsO54bub4bqtVMSRZMOg4bqt4bqr4bqtw4HDg+G7h+G6rXXhuqbDg+G6rW/hu4HDucOg4bqtxJFj4bqtdOG7nWrDg+G6reG6oMSCw7nhu5vhuq3huqLhuqbhuq1t4bud4buR4bqtxIPhuqDEgsO54bub4bqtbeG7r8O54bqvw6Dhuq1j4bqt4bqgxILDueG7m+G6reG6oOG7hcO54bqt4bqi4bqm4bqtbeG7neG7kcOg4bqtxJFk4bqtbuG6veG7peG6rXThu6Phu5HDuuG6rW3Dqm3huq114bul4buB4bujw6Dhuq1l4bqp4bqt4bqq4bujw7TDueG6rW/hu4HDueG6rW3hu53hu6HhuqHhuq3huqvhurnhuqHEkXThu5vhuq1B4budw6rhu6Xhuq3huqrhur/huq3DueG7neG7o+G7k8OD4bqt4bqq4bqy4bqtdOG7neG7n+G6oeG6reG6qsSp4bqi4bqtdeG7o+G7mcOD4bqtw7l34bqh4bqtbeG7scO54bub4bqtbeG6sOG6reG7nXjhuq3huqLDgOG7teG6rXThu53Dqm3DoOG6rUHhu53hu63hu6Phuq3hu53hu7VB4bqt4bqqw73hu6Phuq1N4buxw7nhu5vhuq3hur3DueG6rUPhu4PhuqHhuq3huqLhu51w4bqt4bqiw4Dhu4vDueG6rW/hu4vDg+G6reG6osOA4bq9w7nhu53huq1sZuG6ouG6reG7m+G7o+G6qOG6rWThuq3huqrhurDhuqHhuq3EkeG6rW/hu63hu6Phuq3huqLhurThu7XDueG7m+G6rXXhu6PDtMO54bqtw4HDg+G6vcO54bqtb+G7kcO54bqtb+G7r+G6rW3hu5154buj4bqtw7nhu5vDg0Thuq3hu53hu6Phu5XDuuG6reG6quG6v+G6rUHhu53DquG7peG6oeG6rUHhu53hu4HhuqLhuq3huqLhu6Phu5PDueG6reG7m+G7icO54bqtYuG6qeG6reG6osOA4buj4buZw4Phuq1v4buvw7nhu5vhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3QOG7ncOq4bqi4bqt4budw4NE4bqtw7nhu53huqjDueG7m+G6rXThu5HhuqLhuq3DgcOD4buH4bqtb+G7g+G6rW/hu4HhuqLhuq1v4bq04bu1beG6oeG6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq3huqLhu53hu7Phu6Phuq3hu5vhu6Phur3DueG6reG6osO94buj4bqtTeG7scO54bub4bqt4bq9w7nhuq3hu53Dg0Thu5nDueG6rSPDg+G7h8O54bub4bqtW+G6tHnDueG7m+G6reG6ouG7o+G7kUHhuq3huqLhurBt4bqt4bqi4bud4bq9w7rhuq3DuuG6tMOD4bqt4bqqw73hu6Phuq1t4buLQeG6reG6tkThuqHhuq1t4bud4bufw7nhu53huq3DgcODROG7k8O54bqt4bqid+G6rW3hu53Dgm3huq3huqLDg0TDtMO54bqt4bqiw4DDg0Thu5PDueG6oeG6rcO64bu34bqtbcOqbeG6rW/hu7XhuqLhuq1t4bq94bul4bqtb+G7o+G7lcO64bqt4bqqxKnDueG6rW92w7nhu5vhuq3DmeG7ncOsw7nhuq1uw6zDueG6reG7m+G7o+G6veG7peG6rcO5dkHhuq3huqrhurLhuq104bud4buf4bqh4bqt4bqqxKnhuqLhuq114buj4buZw4Phuq3DuXfhuqHhuq1t4buxw7nhu5vhuq1t4bqw4bqt4budeOG6reG6osOA4bu14bqj4bqtQOG7neG7reG7o+G6reG7neG7tUHhuq1t4budaOG6ouG6rW3hu53DteG6reG6qsO94buj4bqtbcOqbeG6rXXhuqZt4bqtdeG6tOG7tcO54bub4bqtbeG7ncOCbeG6rcO54buFw7nhu5vhuq3huqrhur/huq1t4bud4bufw7nhu53huq3DgcODROG7k8O54bqtb3Dhur3huq1B4bud4bq0ecO54bub4bqt4bqi4bud4butw7nhu5vhuq10w7Thuq3huqDhu63huq3huqrhurLhuq104bud4buf4bqt4bqiw4DDtMO54bqtb3Dhur3huq1s4bq/w7nhuq1v4buV4bqt4bqi4budw4Phuq3hu53hu6/hu6PhuqPhuq0l4buFw7nhu5vhuq1t4bq04buzw7nhu5vhuq1t4buxw7nhu5vhuq3huqLDqm3huq104buj4buVw7rhuq3huqLDgOG6veG6oeG6rXRwQeG6reG6ouG7neG7s+G7o+G6rUHhu53DquG6ouG6reG7neG7o+G7mcO54bqtQ+G6rOG6rXXEkOG6rcO54bud4bqow7nhu5vhuq3huqLDgOG6tOG7s8O54bub4bqt4bud4bu1QeG6rcO6w4Phur3huq1sw6rDueG6oeG6reG6qsSpw7nhuq1t4budw4NE4buVw7nhuqHhuq3huqLhur/DueG7m+G6reG6osOA4bqo4bqt4bqiw4DDquG7o+G6rUHhu53DskHhuq3huqrhurLhuq104bud4buf4bqh4bqt4bqqxKnhuqLhuq114buj4buZw4Phuq3DuXfhuqHhuq1t4buxw7nhu5vhuq1t4bqw4bqt4budeOG6reG6osOA4bu14bqt4bqi4budw7Phu6Xhuq1vxILDueG7m+G6rcOBw4NE4bqtb3DDueG7neG6rW3hurbhur3huq1B4budw6pB4bqtdcODxKnhuqLhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdB4bq8w4PhuqLhu53hu6XDgOG6p+G6tyPDg+G7rW3huq3hu5zhurR5w7nhu5vhurEvQeG6tw==

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]