Hiện nay đang là thời điểm giao mùa, thuận lợi cho các mầm bệnh đường hô hấp phát triển, do đó nhiều người mắc bệnh viêm đường hô hấp, đặc biệt là bệnh cúm mùa (bao gồm cả cúm A).
4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5llw6nhu5Fnw4JnLeG6suG7r+G7q+G7meG6oWXDgnXDguG7q+G7mWXhuqtkVeG7rXLhu69z4bqyZ+G6sHR1w7TEkcOpLcOpw5Xhu7nDqTXDqcOC4bujw6nhu6l04bqk4bq+4buj4butw6nDtGjhu6/DqeG6sHR34butc8Opw7R04bu14butc8Opw7Xhu6Hhu610w6nDtOG6puG7scOp4bux4bqsZ+G6qS904bq74bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqwVOG7mWfhu5Flw6nhu5Fnw4JnLeG6suG7r+G7q+G7meG6oWXhurRn4bqw4buvZeG6q1R14buh4butw6nhu61n4bq+w6nhu5Nn4butc8Op4buracOpw4J04bqidcOp4buTdXDhu7HDqXN1Z+G7r8Op4bux4bqsZ+G6tcOpw4J04bqkw7Lhu63DqeG7q8ODdcOpw7R04buvw6nDtGjDtMOp4buxw7Phu7HDqcO14buh4butdMOp4buTQ+G6ouG7rXPDqXThu7PDqXRv4bqww6nhurB0aMOCw6nDguG6snVw4but4bq1w6nhu5Hhu6/DqeG7k3bDqeG7rXR14buf4bqkw6nhu61zQ+G6onXDqeG7scSpw7TDqcO14buh4butdMOp4bq6deG7neG7scOp4buTQ+G6ouG7rXPDqXThu7PDqXRv4bqw4bq1w6nhu5Nrw7TDqcO1deG7ocOCw6nhu6tpw6nDteG7oeG7rXTDqcO04bqm4buxw6nhu7Hhuqxnw6nhuqfDtWfhu6/DqXPhu7fhu7HDqcO0w6zDqcO04bqm4buxw6lH4bqtw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrIeG6snXhu6HhuqTDqcO0dEThu61zw6nDtOG6qmfDqcO14buh4butdMOpw7Thuqbhu7HDqeG7seG6rGfDqeG6sm/DgsOp4bupdHbDqeG6sHRu4butw6nDtXXhu6HDgsOp4bq64bqgdcOpw7Row7TDqcO14buh4butdMOp4buTQ+G6ouG7rXPDqXThu7PDqXRv4bqww6nhu6l0aMO04bq1w6nhurp14buhw7TDqcO0dOG7jeG7rcOp4buT4buvaOG7rcOp4bq6acOp4buTdeG7n+G6pMOpw4LhurLhu6XDqeG6sHTDrHXDqcOC4bqkbuG7rcOpw4J04bqqw6nDgnThu5nhu6/DqXRD4bqg4butc8Op4buR4buP4butw6nDtOG6qmfDqcO0w4DDqeG6tuG6pGfhu63DqeG6vsOpw4Lhu6PDosOp4buScMOpw7R04bqqw6nhu5Phu7nhu61zw6nhurB0d+G7rXPDqcO0dOG7teG7rXPDqcO14buh4butdMOpw7Thuqbhu7HDqeG7seG6rGfhurXDqcO1w6zhu6/DqeG6uuG7ocOp4bq0RMO0w6nhu6l0eeG7mcOpw7Thuqpnw6nDtcOs4butw6nDgnRu4but4bq1w6lzdWfDqeG7k8O54butdMOp4bq6acOpw7Thu7nhu61zw6nhu5Phu7fhu61z4bq1w6nDleG7ucOpNcOpw4Lhu6PDqeG7qXThuqThur7hu6Phu63DqcO0aOG7r+G6t+G6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhuql14buxc8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG7kcOCdOG6pOG7scO1w6nhu5F0deG7keG7mcOpdcOU4buZ4butw4Lhu5nhurJlw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXhurx14buRw4J04bq3w6nhu4XhurnhurnhurDDiuG6s8OpdOG7mXVzdMOC4bq3w6nhu4fhur1m4bqww4rhurNlw6nhurThurLDtOG6oWUvL8O04buR4butw6LDtWfhu6/DgnRn4butdHThu69nw6Lhurrhu60v4buR4buZ4bq04bupw4Lhu6/hurAv4but4buZ4bq84bq0L+G6veG6vcOq4bq9L+G6u2Zm4buR4bq/4bq74bq5w6pm4bq/4buFw4Lhu4Hhur/hu6vhur8t4bupdOG6pOG6vuG7meG7rS3DtGfhu68t4bqwdOG7r+G7rXMtw7Xhu5nhu63Dosaw4bqwc2XDqWfhu6vDguG6oWVkVeG7rXLhu69z4bqyZ+G6sHR1w7TEkcOpLcOpw5Xhu7nDqTXDqcOC4bujw6nhu6l04bqk4bq+4buj4butw6nDtGjhu6/DqeG6sHR34butc8Opw7R04bu14butc8Opw7Xhu6Hhu610w6nDtOG6puG7scOp4bux4bqsZ2XDqeG6vHXhu5HDgnThuqFl4buF4bq54bq5ZcOpdOG7mXVzdMOC4bqhZeG7h+G6vWZlw6kv4bqr4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q+G6qXXhu7Fzw6nDtOG7q2fhurThurThuqFldcOU4buZ4butw4Lhu5nhurJlw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXhurx14buRw4J04bq3w6nhu4XhurnhurnhurDDiuG6s8OpdOG7mXVzdMOC4bq3w6nhur3hu4Hhurnhu4HhurDDiuG6s2XDqeG6tOG6ssO04bqhZS8vw7Thu5Hhu63DosO1Z+G7r8OCdGfhu610dOG7r2fDouG6uuG7rS/hu5Hhu5nhurThu6nDguG7r+G6sC/hu63hu5nhurzhurQv4bq94bq9w6rhur0v4bq7Zmbhu5Hhur/hurvhurnhur/hur3hurvhu4XDguG7h+G7g2bhu6vhu4Ut4bupdOG6pOG6vuG7meG7rS3DtGfhu68t4bqwdOG7r+G7rXMtw7Xhu5nhu63Dosaw4bqwc2XDqWfhu6vDguG6oWVkVeG7rXLhu69z4bqyZ+G6sHR1w7TEkcOpLcOpw5Xhu7nDqTXDqcOC4bujw6nhu6l04bqk4bq+4buj4butw6nDtGjhu6/DqeG6sHR34butc8Opw7R04bu14butc8Opw7Xhu6Hhu610w6nDtOG6puG7scOp4bux4bqsZ2XDqeG6vHXhu5HDgnThuqFl4buF4bq54bq5ZcOpdOG7mXVzdMOC4bqhZeG6veG7geG6ueG7gWXDqS/huqvhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqwR+G6pMOCdOG7r+G6smXhuqvhu7BndcOpVOG6pOG6vuG7n+G7reG6qS/hurDhuqs=

Mai Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]