(vhds.baothanhhoa.vn) - Qua nhiều thăng trầm, đổi thay, áp lực kinh tế thị trường, đến nay, nghề cót làng Giàng (phường Thiệu Dương, TP Thanh Hóa) vẫn “trụ vững”, góp phần giải quyết việc làm, cải thiện thu nhập cho nhiều người dân nơi đây.
YsO6w6rhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurIpw7nhuqbhu63hu5fhurnhurvhuqThuqbhu4bhu63hu5fDo+G6ueG6puG7l+G7gOG6pi1p4butw7l1duG6teG6u+G7reG7l3ThuqbDouG6uWNWdcO6cOG6u+G7k3jhuqbhurvhu63DrHZ14bq7VcO5w6x2deG6uy3hurt2dcO6cOG6u+G7k0Np4bq74bq04bqs4buf4bq7w7rEkOG6onZ1Yi/DusOqY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLDmuG7l2nhu5nhurljLuG6rGnhurt2w7rDuXDhuqzhurvhuqbDump2deG6u+G6psOC4buN4buv4bql4bq74buVw4DDueG6u+G6psO6aeG7huG6peG6u8Ot4bqy4bq74but4bq44buT4bq74buxw7l2w7rhurvhuqbhu6HhurvhuqbDusWp4bq74bqmw4LEkMSCdnXhuqXhurvhu5Xhu6F24bq7dmnhu4bhuqXhurt2dcO6cOG6u+G7k3jhuqbhurvhu63DrHZ14bq7VcO5w6x2deG6u+G6qeG6ssO6xJDEgnZ14bq7KcO6w7lx4bqs4bq74buYxJDhuqJ2deG6peG6uyks4bq7KcO6aXbDuuG6u8OaeGnhuqvhurvDisO0duG6u+KAnOG6psOCQuG6u8OK4bq8dnXigJ3huqXhurt1eOG6suG6u+G6ssO64buNduG6u3XDueG7icO54bq74bq04bqs4buG4buh4bqm4bq7w4rDuXHhu5Phurvhu63DrOG7r+G6peG6u+G7k+G7icO54bq74bqmw7rDuXF24bq74bqmw7rhuqzhurt2w7rhu4/hurLhurvhu5PDunfhurt2w7rDuXDhuqzhurt2dcSQxILDueG6u+G7mcOzduG6u3bhuqLDueG6u+G7lcOz4buG4bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljYsO54buvdeG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ucO54buS4buXduG6puG7l8OC4bq54bq74bqk4bqm4buG4but4buXw6Phurnhur7DueG7meG6psO64bq14bq7Z+G6veG6veG6suG7gMOi4bq7w7rhu5fDuXXDuuG6puG6teG6u+G7g+G7gcOq4bqy4buAw6LhurnhurvhuqTDguG7k8Oj4bq5Ly/hu5Phu5l24bqn4buRaXfhuqbDuml2w7rDundp4bqnw4p2L+G7meG7l+G6pOG7seG6pnfhurIvduG7l+G6vuG6pC/hur/hur/hu4Hhur8vw6pm4buD4buZ4buHw6rhu4XDquG6v+G7geG7geG6puG7h+G7hWjhur/hu4Phu63hur3huqfhu6vhurJ14bqzw4LDo2jhu4Xhu4Hhurnhurtp4but4bqmw6PhurlWdcO6cOG6u+G7k3jhuqbhurvhu63DrHZ14bq7VcO5w6x2deG6uy3hurt2dcO6cOG6u+G7k0Np4bq74bq04bqs4buf4bq7w7rEkOG6onZ14bq54bq74bq+w7nhu5nhuqbDusOj4bq5Z+G6veG6veG6ueG6u8O64buXw7l1w7rhuqbDo+G6ueG7g+G7gcOq4bq54bq7L2NiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buSaeG6suG6psO5d3bhurlj4busw6zhu6/hurvhu5N44bqm4bq74butw6zhurt2dcO6cOG6u+G6psOC4bqs4buGcHbhurvhuqbDuuG7uXZ14bq74buTQ2nhurt2dcSQxILDueG6u+G7mcOzduG6u+G7rcOsdnXhurtVw7nDrHZ14bq74bqp4bqyw7rEkMSCdnXhurspw7rDuXHhuqzhurvhu5jEkOG6onZ14bql4bq7KSzhurspw7ppdsO64bq7w5p4aeG6q+G6p+G6uynDgsSQw4Phu5Phurvhu5XDs+G7huG6peG6u8OKw6x34bq74bqmw7rEgsO54bq74bux4buE4bq74oCc4bqmw7rFqXbDuuG6u8OKxJDhuq52deKAneG6peG6u3Xhu4124bq7dsO6xJDhurvhu5Phu4nhurvhu63DrHZ14bq74buV4bqsaeG6u3bDumnhuqzhurvhu63DrOG7r+G6u+G7k3jhuqbhuqfhurvhu5Thu6F24bq7dmnhu4bhuqXhurvhuqbhuqzhu4bhurt2dcO6cOG6u+G7k3jhuqbhurvhu7HDuuG7t3Z14bq74buTeXbhurvhurLDusOt4bqm4bq74bqmw4LDuXJ24bq7dsO6xJDhurvhu4DEkGnhurt2w7rEkHZ14bq7dsO6w7lw4bqs4bq74bqmw7rhu6HhurvDunHhurvDisO0duG6u+G6psO54buh4bqy4bq74bqmQuG7k+G6u+G7meG6rOG7huG6u+G6psOC4bun4bql4bq7dWt24bq74buReOG6u8OKw4PDueG6u3Z1w7pw4bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljYsO54buvdeG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ucO54buS4buXduG6puG7l8OC4bq54bq74bqk4bqm4buG4but4buXw6Phurnhur7DueG7meG6psO64bq14bq7Z+G6veG6veG6suG7gMOi4bq7w7rhu5fDuXXDuuG6puG6teG6u+G7g+G7geG7geG6suG7gMOi4bq54bq74bqkw4Lhu5PDo+G6uS8v4buT4buZduG6p+G7kWl34bqmw7ppdsO6w7p3aeG6p8OKdi/hu5nhu5fhuqThu7HhuqZ34bqyL3bhu5fhur7huqQv4bq/4bq/4buB4bq/L+G6v+G6veG7g+G7meG7g8Oq4buB4buB4bq94buD4bq94bqm4buD4bq9aMOq4buH4but4bq94bqn4bur4bqydeG6s8OCw6Nmw6rhu4Phurnhurtp4but4bqmw6PhurlWdcO6cOG6u+G7k3jhuqbhurvhu63DrHZ14bq7VcO5w6x2deG6uy3hurt2dcO6cOG6u+G7k0Np4bq74bq04bqs4buf4bq7w7rEkOG6onZ14bq54bq74bq+w7nhu5nhuqbDusOj4bq5Z+G6veG6veG6ueG6u8O64buXw7l1w7rhuqbDo+G6ueG7g+G7geG7geG6ueG6uy9jYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kmnhurLhuqbDuXd24bq5Y+G7knjhuqbhurvhu63DrHZ14bq7VcO5w6x2deG6u+G7lcSQ4bqu4buT4bq74butw6zhu6/hurt24bufduG6u+G6psOJ4bq7dkVp4bql4bq7w4rhu43huqzhurvhu5HDrXbDuuG6u+G6puG7neG6u+G6psSQw4Phu5Phurvhu6/hu4l2w7rhuqXhurvhu6134buLw7nhurvhu5Hhu7PhurvhurLDuuG7jXbhurvhu5Phu4/huqbhurvhu4BpdsO64bql4bq74buvaXZ14bq74bqyw7rhuqLDueG6u+G7scO64bu34bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljYsO54buvdeG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ucO54buS4buXduG6puG7l8OC4bq54bq74bqk4bqm4buG4but4buXw6Phurnhur7DueG7meG6psO64bq14bq7Z+G6veG6veG6suG7gMOi4bq7w7rhu5fDuXXDuuG6puG6teG6u+G7g+G7gcOq4bqy4buAw6LhurnhurvhuqTDguG7k8Oj4bq5Ly/hu5Phu5l24bqn4buRaXfhuqbDuml2w7rDundp4bqnw4p2L+G7meG7l+G6pOG7seG6pnfhurIvduG7l+G6vuG6pC/hur/hur/hu4Hhur8vw6pm4buD4buZ4buHw6rhu4Xhur/hur3hu4Fm4bqm4bq/4buD4buHZuG6veG7reG6veG6p+G7q+G6snXhurPDgsOjZsOqw6rhurnhurtp4but4bqmw6PhurlWdcO6cOG6u+G7k3jhuqbhurvhu63DrHZ14bq7VcO5w6x2deG6uy3hurt2dcO6cOG6u+G7k0Np4bq74bq04bqs4buf4bq7w7rEkOG6onZ14bq54bq74bq+w7nhu5nhuqbDusOj4bq5Z+G6veG6veG6ueG6u8O64buXw7l1w7rhuqbDo+G6ueG7g+G7gcOq4bq54bq7L2NiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buSaeG6suG6psO5d3bhurljVsO64bunduG6u+G7k3jhurvDiuG7neG6u+G7leG6onbhurt1w7nhu4l24bq7dsO6xJB2deG6u+G7lcOz4buG4bq74butw6zhurvhu5Phu7d2deG6u+G7lXfhu4t24bq74bq04bqsaXbhurvhuqbDgsO9dnXhuqXhurvhurThuqzhu4bhu6Hhuqbhurvhu5XFqXbDuuG6u+G6ssO64buNduG6u+G7rcODduG6u+G7lcOB4bq74buRcHbhuqXhurvhu5Xhu5vhurLhurvhu5NDaeG6u+G6psOy4buv4bq74buTeOG6puG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y2LDueG7r3Xhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnDueG7kuG7l3bhuqbhu5fDguG6ueG6u+G6pOG6puG7huG7reG7l8Oj4bq54bq+w7nhu5nhuqbDuuG6teG6u2fhur3hur3hurLhu4DDouG6u8O64buXw7l1w7rhuqbhurXhurvhu4Phu4Hhur/hurLhu4DDouG6ueG6u+G6pMOC4buTw6PhurkvL+G7k+G7mXbhuqfhu5Fpd+G6psO6aXbDusO6d2nhuqfDinYv4buZ4buX4bqk4bux4bqmd+G6si924buX4bq+4bqkL+G6v+G6v+G7geG6vy/hur/hur3hu4Phu5nhu4PDquG7geG7geG7geG6v+G7heG6pmdn4bq9ZuG7geG7reG6veG6p+G7q+G6snXhurPDgsOjaOG7geG7g+G6ueG6u2nhu63huqbDo+G6uVZ1w7pw4bq74buTeOG6puG6u+G7rcOsdnXhurtVw7nDrHZ14bq7LeG6u3Z1w7pw4bq74buTQ2nhurvhurThuqzhu5/hurvDusSQ4bqidnXhurnhurvhur7DueG7meG6psO6w6Phurln4bq94bq94bq54bq7w7rhu5fDuXXDuuG6psOj4bq54buD4buB4bq/4bq54bq7L2NiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buSaeG6suG6psO5d3bhurlj4buSw63hu5Phurvhu63DreG6u3ZpduG6u+G7scO64bu3dnXhurvhurThuqzDreG6u+G7mcOs4buG4bq7w7pp4buG4bq74bq04bqsw63hurvhu6/hu7N2deG6peG6u+G7lXDhuqzhurt2w7pp4bqs4bqn4bq7VnXEkMSCw7nhurvhu63DrOG7r+G6u3Z1w7pw4bq7dsOs4buG4bq74butw7Phuqzhurt2auG7r+G6peG6u+G7kcOsduG6u+G6pmnhu4bhurvhuqbDusSQxIJ2deG6u+G7kcWp4bq74buTw7ppw7nhurvhuqThu4124bql4bq74buTeOG6u+G7scO6w7nhurvhu5Hhu4/huqbhurvhu6/DreG6rOG6peG6u3bDusOy4bqm4bq74butw6zhurvDisOsd+G6u+G7r+G6qmnhurvhu5Xhu7d2deG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y2LDueG7r3Xhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnDueG7kuG7l3bhuqbhu5fDguG6u+G7meG6psO64bqs4buv4buR4bq54bq74bqk4bqm4buG4but4buXw6Phurnhur7DueG7meG6psO64bq14bq7Z+G6veG6veG6suG7gMOi4bq7w7rhu5fDuXXDuuG6puG6teG6u+G7g+G7gcOq4bqy4buAw6LhurnhurvhuqTDguG7k8Oj4bq5Ly/hu5Phu5l24bqn4buRaXfhuqbDuml2w7rDundp4bqnw4p2L+G7meG7l+G6pOG7seG6pnfhurIvduG7l+G6vuG6pC/hur/hur/hu4Hhur8vw6pm4buD4buZ4buHw6rhu4Xhur/hu4Phur1o4bqm4bq/ZuG7g2bhu4Hhu63hur3huqfhu6vhurJ14bqzw4LDo+G7h+G6v8Oq4bq54bq7aeG7reG6psOj4bq5VnXDunDhurvhu5N44bqm4bq74butw6x2deG6u1XDucOsdnXhurst4bq7dnXDunDhurvhu5NDaeG6u+G6tOG6rOG7n+G6u8O6xJDhuqJ2deG6ueG6u+G6vsO54buZ4bqmw7rDo+G6uWfhur3hur3hurnhurvDuuG7l8O5dcO64bqmw6Phurnhu4Phu4HDquG6ueG6uy9jYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kmnhurLhuqbDuXd24bq5Y+G7ksOt4buT4bq74butw63hurt2aXbhurvhu5XEkOG6ruG7k+G6u3Z1xJDEgsO54bq74butw6zhu6/hurvhu5N44bqm4bq74buxw7rGoXfhurvhu63GoXfhurvhu5VpduG6u+G7rUF2deG6u8OKw6x34bq7dsO6aeG6rOG6peG6u+G6puG7i3fhurvhuqbDusOsdsO64bq7w4rDs3bhurt2w4DDueG6u+G7leG7m+G6suG6u+G7r2vhuqbhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWNiw7nhu6914bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq5w7nhu5Lhu5d24bqm4buXw4LhurnhurvhuqThuqbhu4bhu63hu5fDo+G6ueG6vsO54buZ4bqmw7rhurXhurtn4bq94bq94bqy4buAw6LhurvDuuG7l8O5dcO64bqm4bq14bq74buD4buB4buH4bqy4buAw6LhurnhurvhuqTDguG7k8Oj4bq5Ly/hu5Phu5l24bqn4buRaXfhuqbDuml2w7rDundp4bqnw4p2L+G7meG7l+G6pOG7seG6pnfhurIvduG7l+G6vuG6pC/hur/hur/hu4Hhur8v4bq/4bq94buD4buZ4buDw6rhu4Hhu4Hhu4Phur/hu4fhuqbhur/hu4Fn4buF4bq/4but4bq94bqn4bur4bqydeG6s8OCw6Phur/hu4Fo4bq54bq7aeG7reG6psOj4bq5VnXDunDhurvhu5N44bqm4bq74butw6x2deG6u1XDucOsdnXhurst4bq7dnXDunDhurvhu5NDaeG6u+G6tOG6rOG7n+G6u8O6xJDhuqJ2deG6ueG6u+G6vsO54buZ4bqmw7rDo+G6uWfhur3hur3hurnhurvDuuG7l8O5dcO64bqmw6Phurnhu4Phu4Hhu4fhurnhursvY2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5Jp4bqy4bqmw7l3duG6uWMp4bqq4buG4bq7w4rDrHfhurvhu5XDgeG6u+G7scO6xqF34bq74butxqF34bql4bq74bqmw7rDrHbDuuG6u+G6psO64buLd+G6u+G7k0Np4bq7dnXEkMSCw7nhurvhu5VpduG6u+G7r8Os4bq74bq04bqs4buG4buh4bqm4bq74buVxal2w7rhurvhu5Xhu6F24bq7dmp2deG6u+G6pOG6rMOy4bqm4bql4bq74buTw7rDsuG6puG6u+G7rcSQ4bqudnXhurvhuqThu4l24bq74bqyw7rDteG7r+G6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y2LDueG7r3Xhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnDueG7kuG7l3bhuqbhu5fDguG6ueG6u+G6pOG6puG7huG7reG7l8Oj4bq54bq+w7nhu5nhuqbDuuG6teG6u2fhur3hur3hurLhu4DDouG6u8O64buXw7l1w7rhuqbhurXhurvhu4Phu4HDquG6suG7gMOi4bq54bq74bqkw4Lhu5PDo+G6uS8v4buT4buZduG6p+G7kWl34bqmw7ppdsO6w7p3aeG6p8OKdi/hu5nhu5fhuqThu7HhuqZ34bqyL3bhu5fhur7huqQv4bq/4bq/4buB4bq/L8OqZuG7g+G7meG7h8Oq4buF4bq/ZuG7g+G7heG6pmho4buB4buDZ+G7reG6veG6p+G7q+G6snXhurPDgsOj4bq/4buDZ+G6ueG6u2nhu63huqbDo+G6uVZ1w7pw4bq74buTeOG6puG6u+G7rcOsdnXhurtVw7nDrHZ14bq7LeG6u3Z1w7pw4bq74buTQ2nhurvhurThuqzhu5/hurvDusSQ4bqidnXhurnhurvhur7DueG7meG6psO6w6Phurln4bq94bq94bq54bq7w7rhu5fDuXXDuuG6psOj4bq54buD4buBw6rhurnhursvY2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5Jp4bqy4bqmw7l3duG6uWNWw7rhurx2deG6u+G6psOy4buv4bq74buTeOG6puG6u+G6psO6w6x2w7rhurvhurLDusO14buv4bq74buVxJDhuq7hu5Phurvhu5PhuqzDgXbhurvhuqbDgnl24bq74buTw7rhuqzDtXbhurvhu5HFqeG6u3bDuuG7j+G6suG6u+G7k8O6d+G6u+G7k8Ot4buT4bq74buT4bqi4bq74bqk4bqw4bq74bqmw7rhuqzhurvhu6/huqxp4bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljYsO54buvdeG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ucO54buS4buXduG6puG7l8OC4bq54bq74bqk4bqm4buG4but4buXw6Phurnhur7DueG7meG6psO64bq14bq7Z+G6veG6veG6suG7gMOi4bq7w7rhu5fDuXXDuuG6puG6teG6u+G7g+G7geG7geG6suG7gMOi4bq54bq74bqkw4Lhu5PDo+G6uS8v4buT4buZduG6p+G7kWl34bqmw7ppdsO6w7p3aeG6p8OKdi/hu5nhu5fhuqThu7HhuqZ34bqyL3bhu5fhur7huqQv4bq/4bq/4buB4bq/L+G6v+G6veG7g+G7meG7g8Oq4buB4buB4buF4buH4buD4bqm4bq/aOG6vWZm4but4bq94bqn4bur4bqydeG6s8OCw6PDquG6v+G7g+G6ueG6u2nhu63huqbDo+G6uVZ1w7pw4bq74buTeOG6puG6u+G7rcOsdnXhurtVw7nDrHZ14bq7LeG6u3Z1w7pw4bq74buTQ2nhurvhurThuqzhu5/hurvDusSQ4bqidnXhurnhurvhur7DueG7meG6psO6w6Phurln4bq94bq94bq54bq7w7rhu5fDuXXDuuG6psOj4bq54buD4buB4buB4bq54bq7L2NiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buSaeG6suG6psO5d3bhurlj4buUw7Phu4bhurvhu63DrOG6u3Z1w7pw4bq74bqmw4Lhuqzhu4ZwduG6u+G6psO64bu5dnXhuqXhurvhu5N44bq74bqmw7py4bq74bqmw4JpdsO64bq74bqmw7pD4bq74buVxJDhuq7hu5PhurvhuqbDusSCw7nhurt1w7lpduG6u3bhu7d2deG6u3bDusOsduG6u3bhu5924bq7dsO64bq8dnXhurt2dcSQxILDueG6u3XDucOs4bql4bq74bqmw4Lhu53hurvhu5fhu6/hurvhuqbDgnd2deG6u+G7rcOsdnXhurvhu5Vw4bqs4bq74buTeOG6u+G6psO6cuG6u+G6psO6aeG7r+G6u3XDuWnhurvhu7HDueG7oeG7r+G6u+G6psO64buf4buv4bq74bqmw7rhuqzhurt2w7rhu4/hurLhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWNiw7nhu6914bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq5w7nhu5Lhu5d24bqm4buXw4LhurnhurvhuqThuqbhu4bhu63hu5fDo+G6ueG6vsO54buZ4bqmw7rhurXhurtn4bq94bq94bqy4buAw6LhurvDuuG7l8O5dcO64bqm4bq14bq74buD4buB4buB4bqy4buAw6LhurnhurvhuqTDguG7k8Oj4bq5Ly/hu5Phu5l24bqn4buRaXfhuqbDuml2w7rDundp4bqnw4p2L+G7meG7l+G6pOG7seG6pnfhurIvduG7l+G6vuG6pC/hur/hur/hu4Hhur8v4bq/4bq94buD4buZ4buDw6rhu4Hhu4Fn4bq/4buB4bqm4bq/ZuG6v2jhur3hu63hur3huqfhu6vhurJ14bqzw4LDo+G6v8Oq4buH4bq54bq7aeG7reG6psOj4bq5VnXDunDhurvhu5N44bqm4bq74butw6x2deG6u1XDucOsdnXhurst4bq7dnXDunDhurvhu5NDaeG6u+G6tOG6rOG7n+G6u8O6xJDhuqJ2deG6ueG6u+G6vsO54buZ4bqmw7rDo+G6uWfhur3hur3hurnhurvDuuG7l8O5dcO64bqmw6Phurnhu4Phu4Hhu4HhurnhursvY2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5Jp4bqy4bqmw7l3duG6uWNWw7rEguG6u+KAnOG7mWl2w7rhurvhuqbDueG7oXZ14oCd4bql4bq74buTw7rDsuG6puG6u+G7rcSQ4bqudnXhuqXhurvhu5N44bqm4bq74butw6x2deG6u1XDucOsdnXhurvDisO0duG6u+G7k3jhurvhu5PDuuG6oOG6u+G7lUV2deG6u3bDusOy4bqm4bq74buVxal2w7rhurvhuqbDguG7n3bhurvhuqbDusWp4bq74bqmw4LEkMSCdnXhuqXhurvhu7HDuuG7t3Z14bq74buTw7rGsOG6u+G6psOCd3Z14bq7dsSQw4Phu5Phurvhu6/DrOG6u8O6w7lxduG6u3bDrOG7huG6u+G7k3l24bq74buVxJDhuq7hu5Phurvhu4DhuqzDsuG6puG6u+G7scO6w7LhuqzhurvhuqRpdnXhurvhu6/DgeG6puG6u+G6pOG7ueG6u3bEkMOD4buT4bq7dsO6xJDhurXhurspw7pC4buG4bq74buUw7lyduG6peG6uynDusOtw7nhurvhu6xpduG6peG6u+G7rMOsd+G6p+G6p+G6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurJJ4bqs4bqmw7p3w4Lhurljw5p3w6x2deG6u+G7rMO5dsO6Yi/hurJj

Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]