(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở xã Phong Lộc, huyện Hậu Lộc đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế phát triển, an ninh - trật tự được giữ vững.
dOG7guG7q8aw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5zhu4Xhu4RQ4buIQsWpdTjhu4ThurxRxrDhu6JRQcawUOG7psaw4buc4buCS0rhu4bGsFDhu57hu7dLxrDhuqpL4bu3Ssaw4buK4bq4UMaw4bus4bqw4buuxrDhuqrhu5Thu4TGsOG7oOG7jErhu4bGsOG7qsOASsaw4buCTOG7s8awxqDGsOG7rMOBxrDhur/hu4JLSuG7hsaw4bqvw5Xhuqx0L+G7guG7q3V04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nDhC4buz4bqoxal14buF4buC4buU4buExrDhu4bhu4Thu7NKxrDhu6JR4buzxrDhu5zhu4JLSuG7hsawUOG7nuG7t0vGsOG7hUvhu7dKxrDhuqjhurBKxrDhuqpL4bu3Ssaw4buK4bq4UMaw4bus4bqw4buuxrDhuqjFqErhu4bGsOG6quG7lOG7hMaw4bug4buMSuG7hsaw4buqw4BKxrDhu4JM4buzxrDGoMaw4busw4HGsOG6v+G7gktK4buGxrDhuq/DleG6rOG7ocaw4buCUeG7ruG6vErGsDjhurRRxrDhuq/DleG6rMaw4bqqw4HGsOG7hkzhu5zGsOG7nOG7guG6skrGsOG7olHhu7NKxrBQ4bueTkrhu4bGsFDhu4JS4bqsxrDhuqrDguG7rsaw4buK4buESuG7gsawUOG6uMaw4buc4buC4bu1UMawUOG7nuG7hMOKSuG7ocaw4buzSsawSuG7hErhu4LGsC3GsFDhu57hurRQxrBQxajGsOG6qsOZ4buW4bqsxrDhu4bhu4Thu6jGsOG7quG7qErhu4ZwdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5wpS+G6qOG7rsWpdXThu4TEqOG7hsaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu4Q8QkpQQuG7nsWpxrDhu6BQ4buu4buIQuG7mcWp4buw4buE4bqoUOG7guG7o8aweeG7qeG7qeG7nOG7rOG7n8aw4buCQuG7hOG7huG7glDhu6PGsHbhu63hu63hu5zhu6zhu5/Fqcaw4bug4bue4bqs4buZxakvL+G6rOG6qEpw4bqm4buzS1Dhu4Lhu7NK4buC4buCS+G7s3Dhu6pKL+G6qELhu6Dhu4pQS+G7nC9KQuG7sOG7oC/hu7Hhu7Hhu7Hhu60v4burw7144bqo4bux4burduG7reG7r+G7q+G7rVDhu6/hu6/hu6l2duG7iOG7qXDDjOG7nOG7huG7neG7nuG7meG7rXd4xanGsOG7s+G7iFDhu5nFqTjhu4ThurxRxrDhu6JRQcawUOG7psaw4buc4buCS0rhu4bGsFDhu57hu7dLxrDhuqpL4bu3Ssaw4buK4bq4UMaw4bus4bqw4buuxrDhuqrhu5Thu4TGsOG7oOG7jErhu4bGsOG7qsOASsaw4buCTOG7s8awxqDGsOG7rMOBxrDhur/hu4JLSuG7hsaw4bqvw5XhuqzFqcaw4buw4buE4bqoUOG7guG7mcWpeeG7qeG7qcWpxrDhu4JC4buE4buG4buCUOG7mcWpduG7reG7rcWpxrAvdXQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucPOG7s+G7nFDhu4RLSsWpdeG6qUrhu4bGsOG6r8OJSsawbcOASsaw4bqx4buESuG7guG7ocawKUbGsFDhu4LDmcawPOG7guG7hMaw4bqmw5XGsFDhu4LDkkrGsOG6rFNK4buGxrDhuqzhu7VKxrDhuqbDlcaw4busw4HGsFDhu57hu7NLxrDhuqrDlOG7hMaw4bqsw5JK4buGxrDhu6rhu4ThurzhuqzGsFDhu7nhu4TGsErhu4Lhu7fGsOG7qsOASsaw4buCTOG7s8awUOG7gsOSSsaw4bq/4buCU8aw4bqv4bu54bqscHQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucKUvhuqjhu67FqXVt4bq6xrDhur/hu4JLSuG7hsaw4bqvw5XhuqzGsOG7gsOSxKjGsErhu7Phu67GsFDhu4Lhurbhu67GsOG7nsOTxrDhu6DFqMawUOG7guG7s+G7rsaw4bqo4buzxrDhuqrDlOG7hMawUOG7gkhQxrDhuqxV4buzxrDEqMOVUMaw4buqU0rhu4bGsOG7olHDicawSuG7huG7gsOoS+G7ocaw4bqq4buU4buExrDhu6Dhu4xK4buGxrBQ4buESuG7gsawUOG7guG6skrGsOG6rFXhu7PGsOG6puG7t8aw4bqsS0rGsOG6t+G7guG6sErGsOG6qOG6sErGsErhu4bhu7fhu67GsOG6qsOZ4buW4bqsxrBK4bqwSuG7hsaw4bqs4buzS3DGsOG6t+G7hsOZ4buU4buExrDhuqjhurBKxrDhuqrDmeG7luG6rMawUFHhu67DiUrGsFDhu55R4buu4bq6SsawSuG6sErhu4bGsOG6rOG7s0vGsErhu4LhurRKxrBQ4buC4buk4bqsxrBKw4lKxrDhu4Lhu4TDilHGsOG7quG7t8aw4bqsTMawUOG7hErhu4LGsFDhu4LhurJKxrDhu6zhurDhu67GsOG6qMWoSuG7hsaw4bqs4buzS3DGsDjhu4ThurxKxrDhu6zDgcaw4bqqw4HGsOG6rEzGsFDhu57DiUrGsHl24buXxrDhu6Dhu4zGsOG7gsOVxrDhuqrhu7lQxrDhu4bhu4Thu7PGsOG6qkdK4buCxrDhu6rDgErGsOG7gkzhu7Phu6HGsOG6rEzGsOG7r+G7qeG7oXbhu5fGsOG7oOG7jMawSuG7hsOZ4buU4buExrBQ4buC4buzxKjGsOG7huG7hOG7s8awUOG6tOG7nMaw4buIUeG7ruG6vErGsOG7hT7hu4Xhu4XGsFDhu4LDmeG7lErhu4bGsOG7rFHhu67DiUpwxrDhu4Xhu4TDiVHGsOG6puG7hMOKUcawSuG7gsOZxrBQ4buCw5JKxrDhur/hu4JTxrDhuq/hu7nhuqzGsOG6qsOBxrDhuqxMxrBK4buC4buE4bq6Ucaw4bqs4bu14bqs4buCxrDhu4jhu7fEqMaw4buC4buz4buuxrBQ4bueS0rhu4bGsOG7quG7hOG6vOG6rMawUOG7gsWo4bqsxrDhu4Lhu4ThurxKxrDhur/hu4JLSuG7hsawUOG7nuG7t0vGsFBL4bu3Ssaw4bqo4bqwSsaw4bqqS+G7t0rGsOG7iuG6uFDGsOG7rOG6sOG7rsaw4bqoxahK4buGxrDhuqrhu5Thu4TGsOG7oOG7jErhu4bGsOG7qsOASsaw4buCTOG7s3B0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nClL4bqo4buuxal14bqpSuG7hsaw4bqvw4nGsG3DgErGsOG6seG7hErhu4Lhu6HGsClGxrBQ4buCw5nGsDzhu4Lhu4TGsOG6psOVxrBQ4buCw5JKxrDhuqzhu4JLxrDhuqbhu4ThurhQ4buhxrDhurfhu4LhurBKxrDhuqjhurBKxrBQ4bueS0rhu4bGsFDhu4LDkkrGsOG7iFHDkkrGsOG6qkvhu7dKxrDhu4rhurhQxrDhu4bhu4Thu6jGsFBHSuG7gsaw4buI4bu3SuG7huG7ocawSuG7huG7gsON4buzxrDhu6xMxKjhu6HGsOG7iFHDkkrGsOG7huG6skrGsOG7hsOa4buExrDhu6JR4buzSsawUOG6sMSoxrBK4buC4buzUeG7ocawUOG7psaw4bqqTMawUOG7glLhuqzGsOG6qsOC4buu4buhxrDhu4Lhu5DGsFDhu57hu5bGsErhu4Lhu7NRxrDhu5zhu4Lhu7VQxrBQ4bue4buEw4pKxrDhu4rhu4RK4buCxrBQ4bq4cHQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucKUvhuqjhu67FqXU8w5JK4buGxrBQ4bu14bqsxrDhuqrDgErhu4bGsOG7ilbGsOG6pkdK4buCxrDhu6xDUMaw4buq4bu3xrDhuqrhurrGsErhu4bhu4JIxrDhuqzDkkrhu4bGsErhu4LhurRKxrDhu4bhu4Thu7PGsOG6qkdK4buCxrDhu6rDgErGsOG7gkzhu7PGsOG6qsOZ4buW4bqsxrBQ4buCxajhuqzGsOG7guG7hOG6vErGsOG6rMOSSuG7hsaw4buK4buC4buz4buE4buhxrDhuqjhurBKxrDhuqzhu4JV4buhxrDhu6pHxrDhu6rhurThu67GsOG6rOG7guG6tlDGsOG7iMOZ4buWSuG7hsaw4buG4buE4buzxrDhuqpHSuG7gsaw4buqw4BKxrDhu4JM4buzxrDhuqxV4buzxrBQ4buCw5JK4buhxrDhu6zDgcawSuG7huG7t+G7rsawxKjDlVDGsErhurBK4buGxrDhuqzhu7NLcMawOMOVxrBK4buG4buCw6hLxrDhuqxV4buzxrBQ4buCw5JKxrDhu4bhu4RBxKjGsOG7rFHhu4xK4buGxrDhuqjDmeG7mOG7hMaw4buv4buX4buhxrBQ4buCUcawSuG7guG6tOG7nMaw4bqmR0rhu4LGsOG7olHhurBKxrDhuqrhurJRxrBK4buGw5nhu5Thu4TGsOG6quG7uVDGsOG7r3fhu6F54buxxrBQ4bue4buE4bq8Ucaw4bqq4buOSuG7hi9K4buGw5nhu5Thu4QvSsOAxKhwdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5wpS+G6qOG7rsWpdeG7heG7gsWo4bqsxrDhu4Lhu4ThurxKxrBK4buC4buE4bq8xKjGsOG7qlTGsOG7rOG6sOG7rsaw4bqoxahK4buGxrDhurfhu4XhurHhu6HGsFDhu4LDkkrGsOG6qsOBxrDhu4rDiVHGsOG7hk7hu4TGsOG6rEtKxrBCxKjGsOG7rOG7s8aw4buiUcOJ4buhxrDhu4LDlcaw4bqo4bqwSsaw4bqsw5nGsOG7guG7kMawUOG7nuG7lsaw4bur4bux4bupxrBQ4bue4buE4bq8Ucaw4bqq4buOSuG7hsaw4bqqw4rGsOG7iOG7t8SoxrDhu4LhurzGsFDhu4Lhu4xK4buGxrDhuqrDmeG7lErhu4bGsFDhu4TDiVHGsFDhu4JL4bu1UMawSsOZ4buY4bqsxrDhuqjhu7fhu4TGsOG7reG7seG7qcawxKjhu6HGsFDhu57hu45K4buGxrDhuqrDmeG7lErhu4bGsOG6rOG6sOG7rsaw4bqo4bu34buExrDhu6/hu6nhu6nGsMSo4buhxrDhuqrDlMaw4bqq4bq2UMawSuG6ukrGsOG6rOG7gkvGsOG7oOG6sErGsFDhu4LDisawUOG7guG7s0vGsOG7nsOVSuG7hsaw4buxcOG7seG7qeG7qcawxKjhu7FwcHB0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nOG7slFQ4buCS+G7nsWpdSlBS8aw4buF4buC4buzSuG7gnQv4bucdQ==

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]