(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau hơn 6 tháng đưa cây chanh dây vào trồng trên vùng đất đồi thay thế cho diện tích trồng sắn, trồng keo kém hiệu quả kinh tế, thời điểm này nông dân huyện Như Xuân đã bắt đầu thu hoạch vụ chanh dây đầu tiên.
xKnhuqDhu43Ds+G7q8OCxqFJSeG6v29G4bqj4bqiw43DguG7r2/Ds0nDjcOUw4Lhu6/hur9vw43hu6/DlcONLcahw4LhuqLDgOG6pmfDs+G6ssOMScON4bqiw4HDlGhvainEkOG6psOAw7Phu7HDuuG6psOz4bqgw4zDlOG7t+G6psOzKeG6oEzDs2PDjMO64bqmw7PhuqDhu5vhuqzDs+G6oE3hu6vDs8ON4bqgw4zDs+G6oOG6rOG7o+G7q+G6oMOz4buMxKjDs+G7q+G6oMah4bqm4bqgw7Phu7HDusOUw7Phu63hu6XDjMOzw43huqLDveG6psSpL+G6oOG7jWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29GJOG7r8ah4buxb2rhuqHGocOMw7PhuqDDiuG6psOz4buTw7PDjeG6oOG7m+G6psOAw7Phu61MxqHDs+G7q8O6w5TDs+G7q+G6oMah4bqm4bqgw7Phu7HDusOUw7Phu4zhu53huqzDs8ONSMOJ4bqmw4DDs8ONSMO94bqmw7Phu4zhu4jhuqbDgMOz4butw7nDjcOz4butw4nhuqLDs8ON4bqgxqHDlMOzw43huqDhu7PDs+G7q+G6oOG6rMOz4bux4bqi4bu34bqmw7PDjcOD4bur4bqgw7PDjUjDieG6psOAw7NJceG6pmnDs8ONSMOJ4bqmw4DDs+G6tOG7r+G6rMOz4bq0duG6pMOz4bqg4bqi4bu3w4zDs0fDjOG7n8Oz4bq04bqi4bqm4bqgw7PDjeG7s2nDs8ON4bqg4buA4bqiw7Phu63huqLhu7nhuqTDs+G6puG7ncOUw7PhuqbEkOG6psOAw7Phu7HDuuG6psOz4bqgw4zDlOG7t+G6psOzKeG6oEzDs2PDjMO64bqmw7Phu63hu6HDs+G7qXHDjcOz4but4bulw4zDs8ON4bqgw4zDs+G6oOG6rOG7o+G7q+G6oMOz4buMxKjDs+G7q+G6oMah4bqm4bqgw7Phu7HDusOUw7Phu63hu6XDjMOzw43huqLDveG6psOtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvasSp4bqi4bqkw4DDs+G7q8OCxqFJSeG6v2/huqLhu6rhu6/huqbDjeG7r0jDs+G7scON4bqgw4zhuqThu6lvw7NJw43DlMOC4buv4bq/b+G7juG6ouG7scON4bqgZ8Oz4buV4buZw7JGw5Vow7PhuqDhu6/huqLDgOG6oMONZ8Oz4buR4buVw7JGw5Vob8OzSUjhu6vhur9vLy/hu6vhu7HhuqbDreG7qcah4bqsw43huqDGoeG6puG6oOG6oOG6rMahw63hu4zhuqYv4bux4buvSeG6tMON4bqsRi/huqbhu6/hu45JL+G7j+G7j+G7j8O1L+G7jeG7l+G7meG7scO14buNw7LDssO0w7Thu4/DjeG7l+G7lcO1w7Xhu5XDgsOyw63hurJGw4BmSOG6v+G7leG7jeG7j2/Ds8ahw4LDjeG6v28pxJDhuqbDgMOz4buxw7rhuqbDs+G6oMOMw5Thu7fhuqbDsynhuqBMw7Njw4zDuuG6psOz4bqg4bub4bqsw7PhuqBN4burw7PDjeG6oMOMw7PhuqDhuqzhu6Phu6vhuqDDs+G7jMSow7Phu6vhuqDGoeG6puG6oMOz4buxw7rDlMOz4but4bulw4zDs8ON4bqiw73huqZvw7Phu47huqLhu7HDjeG6oOG6v2/hu5Xhu5nDsm/Ds+G6oOG7r+G6osOA4bqgw43hur9v4buR4buVw7Jvw7MvasSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qsahRsON4bqi4bqs4bqmb2rhu6rDusOUw7Phu6vhuqDGoeG6puG6oMOz4buxw7rDlMOzRuG6oMSo4burw7Phu4zEqMOz4bur4bqg4buzw7Phu6nhuqLhu7PhuqbDs+G7qXHDjcOz4but4bulw4zDs+G7rUzhu4bhu6vDs8ONSMOJ4bqmw4DDs8ON4bunRsOzw41Iw4zhuqbDgMOzw41Ow7PDjeG6oOG7m+G6psOAw7Phu43hu48t4buPw7Lhu4/hu43Ds8ONSMO94bqmw7Phu63huq7GocOz4bup4bud4bqmw7PDjeG6oOG6rsOzw41Iw7nhuqbDs2TDveG6psOz4buq4bubw43Ds+G7jOG7ncOzw5Xhu6HDs2PDjMO64bqmw7Mk4bqqxqHDs+G6oMOMw5Thu7fhuqbDsynhuqBMw7Njw4zDuuG6psOtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvasSp4bqi4bqkw4DDs+G7q8OCxqFJSeG6v2/huqLhu6rhu6/huqbDjeG7r0hvw7NJw43DlMOC4buv4bq/b+G7juG6ouG7scON4bqgZ8Oz4buV4buRw7JGw5Vow7PhuqDhu6/huqLDgOG6oMONZ8Oz4buR4buT4buZRsOVaG/Ds0lI4bur4bq/by8v4bur4bux4bqmw63hu6nGoeG6rMON4bqgxqHhuqbhuqDhuqDhuqzGocOt4buM4bqmL+G7seG7r0nhurTDjeG6rEYv4bqm4buv4buOSS/hu4/hu4/hu4/DtS/hu43hu5fhu5nhu7HDteG7jcOyw7LDtMO1w7TDjcO04buN4buN4buX4buRw4LDssOt4bqyRsOAZkjhur/hu5Phu43hu5lvw7PGocOCw43hur9vKcSQ4bqmw4DDs+G7scO64bqmw7PhuqDDjMOU4bu34bqmw7Mp4bqgTMOzY8OMw7rhuqbDs+G6oOG7m+G6rMOz4bqgTeG7q8Ozw43huqDDjMOz4bqg4bqs4buj4bur4bqgw7Phu4zEqMOz4bur4bqgxqHhuqbhuqDDs+G7scO6w5TDs+G7reG7pcOMw7PDjeG6osO94bqmb8Oz4buO4bqi4buxw43huqDhur9v4buV4buRw7Jvw7PhuqDhu6/huqLDgOG6oMON4bq/b+G7keG7k+G7mW/Dsy9qxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buqxqFGw43huqLhuqzhuqZvauG6o+G6rOG7neG6psOz4bup4bq4w7Phu7HhuqLhu7fhuqbDs8ONw4Phu6vhuqDDs+G7reG7tcOMw7Phu61M4buG4burw7PDguG6osO94bqmw7PhurThu7PDjcOzSeG7n+G6psOzw5XDjMO5w43Ds+G7jOG7ncOz4bupxqHhuqzDs8ON4bqiw73DjMOzSeG7n+G6psOzRuG6oMWp4bqkw7Phu4zhur7huqLDs+G7seG6rMah4bqm4bqgw7PhuqbDgOG6oOG6ouG7t0bDrcSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rEqeG6ouG6pMOAw7Phu6vDgsahSUnhur9v4bqi4buq4buv4bqmw43hu69Ib8OzScONw5TDguG7r+G6v2/hu47huqLhu7HDjeG6oGfDs+G7lcOyw7JGw5Vow7PhuqDhu6/huqLDgOG6oMONZ8Oz4buRw7XDtUbDlWhvw7NJSOG7q+G6v28vL+G7q+G7seG6psOt4bupxqHhuqzDjeG6oMah4bqm4bqg4bqg4bqsxqHDreG7jOG6pi/hu7Hhu69J4bq0w43huqxGL+G6puG7r+G7jkkv4buP4buP4buPw7Uv4buN4buX4buZ4buxw7Xhu43DssOyw7Thu4/DtMON4buP4buPw7XDssO0w4LDssOt4bqyRsOAZkjhur/hu5fDtMO1b8OzxqHDgsON4bq/bynEkOG6psOAw7Phu7HDuuG6psOz4bqgw4zDlOG7t+G6psOzKeG6oEzDs2PDjMO64bqmw7PhuqDhu5vhuqzDs+G6oE3hu6vDs8ON4bqgw4zDs+G6oOG6rOG7o+G7q+G6oMOz4buMxKjDs+G7q+G6oMah4bqm4bqgw7Phu7HDusOUw7Phu63hu6XDjMOzw43huqLDveG6pm/Ds+G7juG6ouG7scON4bqg4bq/b+G7lcOyw7Jvw7PhuqDhu6/huqLDgOG6oMON4bq/b+G7kcO1w7Vvw7MvasSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qsahRsON4bqi4bqs4bqmb2rhuqPhuqDhu4DhuqLDs8OA4bqixqHhuqbDs0nhuqLhuqbhuqDDs8ONSEzhu4LhuqbDgMOzw41Ow7PhurThuqDhuqLDs8OVw4xF4bqmw4DDs8OA4bqiReG6psOAw7Phu63hu7PhuqbDs8ON4bqgw4zDs+G6oOG6rOG7o+G7q+G6oMOzw4Lhu53Ds+G7k8Ozw43huqDhu5vhuqbDgMOtw7PhuqPhuqDhu4DhuqLDs8OA4bqixqHhuqbDs8ON4bqgw4zDs+G6oOG6rOG7o+G7q+G6oMOzw4BF4bqiw7PDgk3GocOz4bq0duG6rMOz4bux4bud4bqiw7Phu4/Ds+G7reG7s+G6psOzw7XDs+G6pnDhuqTDrcSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rEqeG6ouG6pMOAw7Phu6vDgsahSUnhur9v4bqi4buq4buv4bqmw43hu69Ib8OzScONw5TDguG7r+G6v2/hu47huqLhu7HDjeG6oGfDs+G7lcOyw7JGw5Vow7PhuqDhu6/huqLDgOG6oMONZ8Oz4buRw7XDtUbDlWhvw7NJSOG7q+G6v28vL+G7q+G7seG6psOt4bupxqHhuqzDjeG6oMah4bqm4bqg4bqg4bqsxqHDreG7jOG6pi/hu7Hhu69J4bq0w43huqxGL+G6puG7r+G7jkkv4buP4buP4buPw7Uv4buN4buX4buZ4buxw7Xhu43DssOyw7TDsuG7l8ON4buT4buZ4buVw7Lhu5XDgsOyw63hurJGw4BmSOG6v+G7mcOy4buTb8OzxqHDgsON4bq/bynEkOG6psOAw7Phu7HDuuG6psOz4bqgw4zDlOG7t+G6psOzKeG6oEzDs2PDjMO64bqmw7PhuqDhu5vhuqzDs+G6oE3hu6vDs8ON4bqgw4zDs+G6oOG6rOG7o+G7q+G6oMOz4buMxKjDs+G7q+G6oMah4bqm4bqgw7Phu7HDusOUw7Phu63hu6XDjMOzw43huqLDveG6pm/Ds+G7juG6ouG7scON4bqg4bq/b+G7lcOyw7Jvw7PhuqDhu6/huqLDgOG6oMON4bq/b+G7kcO1w7Vvw7MvasSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qsahRsON4bqi4bqs4bqmb2rhu6rhuqDGoeG6puG6oMOz4buxw7rDlMOzw4Lhu53Ds8OC4bqs4buj4bqiw7Phu6vDusOUw7Phu7FBw7PDjcOD4bqm4bqgacOz4bq04bqgxJDhuqbDgMOz4bq0duG6psOz4butw7nDjWnDs+G6tOG6oMODw7PhuqDhu6fDjGnDs0nhuqzhuqbDgMOz4bqm4bqgw4zDs+G7q+G7pcOMw7PhuqZM4bq+4burw7PDguG6vuG6pmnDs+G6psO94bqmw7Phu63hu7nDs+G7q+G6oMah4bqm4bqgw7Phu7HDusOUw7Phu63hu6PDjcOz4bqmcOG6psOAw7NJw4zDucONacOz4bur4bqgw7nDjcOzw4JM4buG4bqmw4Bpw7PhuqDhuqLhu7fDjMOzR8OM4bufw7PhurThuqLhuqbhuqDDs8ON4buzw7Phu6vGoeG6rMOz4bur4bul4bqmw7NG4bqg4buf4bqiw7Phu63hu6XDjMOzw41Mw7PhuqDhu7fDs8ON4bqgReG6psOAw7PDjUzhur7huqLDs8ONT8Oz4but4bq44bqmw4DDrcSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rEqeG6ouG6pMOAw7Phu6vDgsahSUnhur9v4bqi4buq4buv4bqmw43hu69Ib8OzScONw5TDguG7r+G6v2/hu47huqLhu7HDjeG6oGfDs+G7lcOyw7JGw5Vow7PhuqDhu6/huqLDgOG6oMONZ8Oz4buRw7XDtUbDlWhvw7NJSOG7q+G6v28vL+G7q+G7seG6psOt4bupxqHhuqzDjeG6oMah4bqm4bqg4bqg4bqsxqHDreG7jOG6pi/hu7Hhu69J4bq0w43huqxGL+G6puG7r+G7jkkv4buP4buP4buPw7Uv4buN4buR4buV4bux4buN4buN4buT4buR4buPw7XDssON4buT4buTw7Lhu5nhu5HDgsOyw63hurJGw4BmSOG6v+G7keG7keG7j2/Ds8ahw4LDjeG6v28pxJDhuqbDgMOz4buxw7rhuqbDs+G6oMOMw5Thu7fhuqbDsynhuqBMw7Njw4zDuuG6psOz4bqg4bub4bqsw7PhuqBN4burw7PDjeG6oMOMw7PhuqDhuqzhu6Phu6vhuqDDs+G7jMSow7Phu6vhuqDGoeG6puG6oMOz4buxw7rDlMOz4but4bulw4zDs8ON4bqiw73huqZvw7Phu47huqLhu7HDjeG6oOG6v2/hu5XDssOyb8Oz4bqg4buv4bqiw4DhuqDDjeG6v2/hu5HDtcO1b8OzL2rEqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6rGoUbDjeG6ouG6rOG6pm9q4bqr4bqi4bu34burw7Phu63hu5tGw7NN4bqmw4DDs+G7rUrDs+G6pkzhur7hu6vDs+G6tOG7s8ONw7PhuqDhu4ZGw7Phu4zhur7huqLDs+G7qeG6qOG6psOzRuG6oMO64bqmw7Phu6vDuuG6psOz4butReG6omnDs+G7q+G7iOG6psOAw7Phu6vhu5vhu6vDs+G7qeG6ouG7t+G6psOzRuG6oOG7m0bDs+G7reG7iuG6psOAw7PhurThu5bDs8ON4bqgw4zhu6fDjcOzw4DhuqLhu4pGw7Phu7HhuqLhu7fhuqbDs8ONw4Phu6vhuqDDs+G7q+G6oMah4bqm4bqgw7Phu7HDusOUw7PDjUjDveG6psOz4but4bquxqHDs+G7qeG7neG6psOz4bqgw4zDlOG7t+G6psOzKeG6oEzDs2PDjMO64bqmw7Phu63hu6PDjcOz4bqmcOG6psOAw7NJw4zDucONacOz4bur4bqgw7nDjcOzw4JM4buG4bqmw4DDs+G7q8ah4bqsw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9qxKnhuqLhuqTDgMOz4burw4LGoUlJ4bq/b+G6ouG7quG7r+G6psON4buvSG/Ds0nDjcOUw4Lhu6/hur9v4buO4bqi4buxw43huqBnw7Phu5XDssOyRsOVaMOz4bqg4buv4bqiw4DhuqDDjWfDs+G7kcO1w7VGw5Vob8OzSUjhu6vhur9vLy/hu6vhu7HhuqbDreG7qcah4bqsw43huqDGoeG6puG6oOG6oOG6rMahw63hu4zhuqYv4bux4buvSeG6tMON4bqsRi/huqbhu6/hu45JL+G7j+G7j+G7j8O1L+G7jeG7l+G7meG7scO14buNw7LDssO1w7Thu5PDjeG7l8O0w7Xhu5Hhu5fDgsOyw63hurJGw4BmSOG6v8O0w7Lhu5Nvw7PGocOCw43hur9vKcSQ4bqmw4DDs+G7scO64bqmw7PhuqDDjMOU4bu34bqmw7Mp4bqgTMOzY8OMw7rhuqbDs+G6oOG7m+G6rMOz4bqgTeG7q8Ozw43huqDDjMOz4bqg4bqs4buj4bur4bqgw7Phu4zEqMOz4bur4bqgxqHhuqbhuqDDs+G7scO6w5TDs+G7reG7pcOMw7PDjeG6osO94bqmb8Oz4buO4bqi4buxw43huqDhur9v4buVw7LDsm/Ds+G6oOG7r+G6osOA4bqgw43hur9v4buRw7XDtW/Dsy9qxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buqxqFGw43huqLhuqzhuqZvauG6o+G6oOG7r+G6rMOzw43Dg+G6puG6oMOzw43huqzhu5vhuqbDs+G7q0rGocOz4bur4bub4burw7PhuqDhurjDs+G7scO64bqmacOz4buMxKjDs8ON4bqgw4zDs+G6oOG6rOG7o+G7q+G6oMOz4but4bulw4zDs8ON4bqiw73huqbDs+G6pnDhuqbDgMOzScOMw7nDjcOzTOG6vuG7q8Oz4but4bujw43Ds+G7jcOyw7PDjcO54bqmL+G6oMahL+G7jMSoacOzw41Mw4rhuqbDgMOz4butTMOK4bqmw4DDs8O0w7LDs8ONw7nhuqYv4bqgxqEv4bqmcOG6pGnDs+G7seG6rMah4bqm4bqgw7PDjeG6oMOMw7Phu63hu6PDjcOz4buP4buRw7LDs8ONSOG6ouG7t8OMw7Phu63DieG6psOAL+G6oMahL+G6pnDhuqRpw7PDguG7huG6osOz4bqm4bqgw4zhu6fhuqbDs+G7reG7o8ONw7Phu43hu5HDssOzw41I4bqi4bu3w4zDs+G7rcOJ4bqmw4Av4bqgxqEv4bqmcOG6pMOtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvasSp4bqi4bqkw4DDs+G7q8OCxqFJSeG6v2/huqLhu6rhu6/huqbDjeG7r0hvw7NJw43DlMOC4buv4bq/b+G7juG6ouG7scON4bqgZ8Oz4buVw7LDskbDlWjDs+G6oOG7r+G6osOA4bqgw41nw7Phu5HDtcO1RsOVaG/Ds0lI4bur4bq/by8v4bur4bux4bqmw63hu6nGoeG6rMON4bqgxqHhuqbhuqDhuqDhuqzGocOt4buM4bqmL+G7seG7r0nhurTDjeG6rEYv4bqm4buv4buOSS/hu4/hu4/hu4/DtS/hu43hu5fhu5nhu7HDteG7jcOyw7Lhu43hu5Hhu5nDjeG7jeG7leG7k+G7k8O1w4LDssOt4bqyRsOAZkjhur/hu5nDteG7jW/Ds8ahw4LDjeG6v28pxJDhuqbDgMOz4buxw7rhuqbDs+G6oMOMw5Thu7fhuqbDsynhuqBMw7Njw4zDuuG6psOz4bqg4bub4bqsw7PhuqBN4burw7PDjeG6oMOMw7PhuqDhuqzhu6Phu6vhuqDDs+G7jMSow7Phu6vhuqDGoeG6puG6oMOz4buxw7rDlMOz4but4bulw4zDs8ON4bqiw73huqZvw7Phu47huqLhu7HDjeG6oOG6v2/hu5XDssOyb8Oz4bqg4buv4bqiw4DhuqDDjeG6v2/hu5HDtcO1b8OzL2rEqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6rGoUbDjeG6ouG6rOG6pm9q4buq4bqgxqHhuqbhuqDDs+G7scO6w5TDs8ONSMOJ4bqmw4DDs8ONSMO94bqmw7Phu4zhu4jhuqbDgMOz4butw7nDjcOz4butw4nhuqLDs+G6oMOMw5Thu7fhuqbDsynhuqBMw7Njw4zDuuG6psOz4butTOG7huG7q8Oz4but4bub4bqm4bqgw7PDgOG6ouG7m8Oz4bur4bqow7Phu4zhuq7Ds+G7reG7p+G6pGnDs8ON4bqg4bquw43Ds+G7reG7pcOUacOz4but4bujw43Ds+G7q+G6oMO5w43Ds8OCTOG7huG6psOAw7PDjUXDjcOzRuG6oMSo4burw7Phu4zEqMOz4bur4bqg4buzw7Phu6nhuqLhu7PhuqbEqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9qxKnhuqLhuqTDgMOz4burw4LGoUlJ4bq/b+G6ouG7quG7r+G6psON4buvSG/Ds0nDjcOUw4Lhu6/hur9v4buO4bqi4buxw43huqBnw7Phu5XDssOyRsOVaMOz4bqg4buv4bqiw4DhuqDDjWfDs+G7kcO1w7RGw5Vob8OzSUjhu6vhur9vLy/hu6vhu7HhuqbDreG7qcah4bqsw43huqDGoeG6puG6oOG6oOG6rMahw63hu4zhuqYv4bux4buvSeG6tMON4bqsRi/huqbhu6/hu45JL+G7j+G7j+G7j8O1L+G7jeG7l+G7meG7scO14buNw7LDssO1w7Lhu5XDjcO04buX4buV4buT4buTw4LDssOt4bqyRsOAZkjhur/DtOG7l8O0b8OzxqHDgsON4bq/bynEkOG6psOAw7Phu7HDuuG6psOz4bqgw4zDlOG7t+G6psOzKeG6oEzDs2PDjMO64bqmw7PhuqDhu5vhuqzDs+G6oE3hu6vDs8ON4bqgw4zDs+G6oOG6rOG7o+G7q+G6oMOz4buMxKjDs+G7q+G6oMah4bqm4bqgw7Phu7HDusOUw7Phu63hu6XDjMOzw43huqLDveG6pm/Ds+G7juG6ouG7scON4bqg4bq/b+G7lcOyw7Jvw7PhuqDhu6/huqLDgOG6oMON4bq/b+G7kcO1w7Rvw7MvasSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qsahRsON4bqi4bqs4bqmb2rhu6zhu7nDs+G6psO64bqmw4DDs+G7q8ah4bqsw7PhuqDhuqLhu7fDjMOzR8OM4bufw7PhurThuqLhuqbhuqDDs8ON4buzw7PDjUjDveG6psOz4butw4rhuqbDs+G7jOG6rsOz4bux4bqi4bu34bqmw7PDjcOD4bur4bqgw7NJ4buf4bqmw7PDlcOMw7nDjWnDs+G7q+G7m+G7q8Oz4bqg4bq4w7Phu7HDuuG6psOzw43huqBP4burw7PhuqDhuqLhu7fhuqbDs8ONSMOJ4bqmw4DDs8OV4buv4bqmw7Phu6vhuqDGoeG6puG6oMOz4buxw7rDlMOz4buM4bq+4bqiw7PDleG6rOG7neG6osOz4bq04buv4bqsw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9qxKnhuqLhuqTDgMOz4burw4LGoUlJ4bq/b+G6ouG7quG7r+G6psON4buvSG/Ds0nDjcOUw4Lhu6/hur9v4buO4bqi4buxw43huqBnw7Phu5XDssOyRsOVaMOz4bqg4buv4bqiw4DhuqDDjWfDs+G7kcO1w7VGw5Vob8OzSUjhu6vhur9vLy/hu6vhu7HhuqbDreG7qcah4bqsw43huqDGoeG6puG6oOG6oOG6rMahw63hu4zhuqYv4bux4buvSeG6tMON4bqsRi/huqbhu6/hu45JL+G7j+G7j+G7j8O1L+G7jeG7l+G7meG7scO14buNw7LDsuG7j8O04buXw43hu5HDteG7jeG7jeG7k8OCw7LDreG6skbDgGZI4bq/4buN4buT4buRb8OzxqHDgsON4bq/bynEkOG6psOAw7Phu7HDuuG6psOz4bqgw4zDlOG7t+G6psOzKeG6oEzDs2PDjMO64bqmw7PhuqDhu5vhuqzDs+G6oE3hu6vDs8ON4bqgw4zDs+G6oOG6rOG7o+G7q+G6oMOz4buMxKjDs+G7q+G6oMah4bqm4bqgw7Phu7HDusOUw7Phu63hu6XDjMOzw43huqLDveG6pm/Ds+G7juG6ouG7scON4bqg4bq/b+G7lcOyw7Jvw7PhuqDhu6/huqLDgOG6oMON4bq/b+G7kcO1w7Vvw7MvasSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qsahRsON4bqi4bqs4bqmb2okw4zDlOG7t+G6psOzKeG6oEzDs2PDjMO64bqmw7NG4bqgw7nhuqbDs+G7rcO5w4zDs+G7reG7s+G6psOz4bqmcOG6pMOz4buPw7Lhu4/hu5HDs+G6pOG7gsOzSOG6uOG6psOAw7Phu7HhuqLhu7fhuqbDs8ONw4Phu6vhuqDDs8ONSMOJ4bqmw4DDs+G7q+G6oMah4bqm4bqgw7Phu7HDusOUw7NG4bqgxKjhu6vDs+G7jMSow7Phu6vhuqDhu7PDs+G7qeG6ouG7s+G6psOzSMahw7Phu43hu5HDs8OV4buhacOzw43huqDhuq7Ds8ONSMO54bqmacOz4buM4bq+4bqiw7Phu7HhuqLhu7fhuqbDs8ONw4Phu6vhuqDDs+G6tOG6oOG6rOG7n+G6psOAw7Phu5PDssOyw7PhuqDGocOtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29GxqDDjMON4bqg4bqsSG9qJEzDiuG6psOAw7PhuqPhuqDDiuG6pMSpL0Zq

Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]