(vhds.baothanhhoa.vn) - Tính đến thời điểm đầu tháng 3-2022 trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đã có 16 thôn, tổ dân phố của 15 xã, thị trấn được công nhận là thôn NTM kiểu mẫu. Kết quả này cho thấy xây dựng thôn NTM kiểu mẫu đang trở thành phong trào ý nghĩa ở các địa phương.
w6Phu5fhuqfDompyw6lBQTLhurXhu7UjxqHDgXJt4bq1xIPDo8SpxIPhu5bDgOG6qsO0dMOi4buWdeG7g3Thu5XDouG7lsO6w6nDomrDusOi4bqnY8Oiw4Hhu5fGsHTDomzhurB5asOiasawdOG7lcOidOG7l8OsdMOiw4Hhu5fGsHTDolQjU8Oiccah4buRw4DDonPhu4nDgMOjL8SpxIPDoy/hu5fhuqfEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu14buWbcOpa+G6tcSDI+G7m3Thu5fDomzhu490w6LDgeG7l3jGocOibMah4buRc8OibMOtw4DDosOB4buX4bq5dOG7lcOi4bqpLeG6reG6peG6reG6rcOiw4Hhu7nhu410w6Js4bujw6nDosSp4bq7dMOi4buXw4DhuqrDtHTDouG7lnXhu4N04buVw6Lhu5bDusOpw6Js4bq/w6Jqw7rDouG6p2PDosOB4buXxrB0YcOiw4Hhu63DomtodMOi4bu14buX4bupw6JqxILDqcOi4bqnYsOi4bqo4bq/YcOiw4Hhu5fhu6PDosOB4bu5aXTDomzhurB5asOiasawdOG7lcOidOG7l8OsdMOicuG6u8Oiw4Hhu5fGsHTDolQjU8Oiccah4buRw4DDonPhu4nDgMOhw6JR4buPw4HDouG7t8OAw6rDonThurvhuqrDomrhu5d1w6LDgeG7l2nhuqrDouG6qGjhuqrDomvhurR04buVw6LDgeG7l8awdMOiVCNTw6JxxqHhu5HDgMOic+G7icOAw6Jsw6l04buVw6LDgeG7ucO9w6LDgeG7l+G6u3Thu5fDouG7teG7l3V04buVw6LDgeG7ueG6u3XDokLDonThu5Xhu5fhu6HDqcOiw73Domrhurlqw6Js4bujw6nDouG7teG7l+G6sHZ04buVw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDw6PGoXPhu5XDompyw6lBQTLhurXGoUptdMOBbeG7ueG6tcOiQcOB4bqqcm0y4bq14bqsxqFrw4Hhu5c4w6LEkeG6peG6peG7teG6qDnDouG7l23GoeG7leG7l8OBOMOiYuG6qeG6qeG7teG6qDnhurXDokHhu7lqMuG6tS8vamt0w6HEqcOpdcOB4buXw6l04buX4buXdcOpw6HhuqZ0L2ttQXHDgXXhu7UvdG3huqxBL+G6reG6reG6pWUv4bqnZOG6pWti4bqnYuG6q+G6qeG6pcSRw4FiY+G6qeG6pWJy4bqlw6Fw4bu14buVN+G7uTJi4bqrxJHhurXDosOpcsOBMuG6teG7lsOA4bqqw7R0w6Lhu5Z14buDdOG7lcOi4buWw7rDqcOiasO6w6Lhuqdjw6LDgeG7l8awdMOibOG6sHlqw6JqxrB04buVw6J04buXw6x0w6LDgeG7l8awdMOiVCNTw6JxxqHhu5HDgMOic+G7icOA4bq1w6LhuqzGoWvDgeG7lzLhurXEkeG6peG6peG6tcOi4buXbcah4buV4buXw4Ey4bq1YuG6qeG6qeG6tcOiL8SDw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tUrDqeG7tcOBxqF1dOG6tcSDTOG6sHh04buVw6Lhuqbhurt1w6LDgeG7l8awdMOi4buW4bqkw4DDolHhu5fhurl04buXYcOi4bqo4bq/w6Lhu5Z14buDdOG7lcOiPsOAaHTDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xINU4buBc8Oi4bqt4bql4bqt4bqlYcOi4buXw4DhuqrDtHTDouG7lnXhu4N04buVw6Lhu5bDusOpw6Jq4buX4bufw6Jqw7rDosOB4buXxrB0w6LhuqfDolLhu43DolJ5xqHDouG6oeG6qOG6v8Oi4buWdeG7g3Thu5XDokzhu6t04buV4bqjw6Js4bqweWrDomrGsHThu5XDonThu5fDrHTDonLhurvDosOB4buXxrB0w6JUI1PDonHGoeG7kcOAw6Jz4buJw4DDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xINM4buPdMOidOG7gXPDouG6reG6peG6reG6p2HDosSp4bq5c8OiQeG6ucOBw6J04buxxqHDomvDgHThu5XDomrEgsOpw6JR4buPw6Lhu5d14bq9auG7l8OixJFlL1Hhu5YtPcSoVEvDomrEgsOpw6I9xKhUS8Oi4buXw4DhuqrDtHTDouG7lnXhu4N04buVw6Lhu5bDusOpw6LhuqbDtcOic+G7r8ahw6Lhuqjhur9hw6LDgeG7l+G7o8Oiw4Hhu7lpdMOic+G7scOBw6J04buBc8Oi4bqoaOG6qsOia+G6tHThu5XDonPhu7HDgcOiw4Hhu5fGsHRhw6LDgeG7rcOia2h0w6Lhu7Xhu5fhu6nDonHGoeG7kcOAw6Jz4buJw4Bhw6Lhu5XGocOpxqHDomx14bq9dMOi4bqt4bql4bqt4bqnLeG6reG6peG6rWJhw6LDgeG7ueG7pXThu5XDosOBaHPDonLhurvDouG6p+G6q8Oiw4HGoeG7jcOAw6Jq4buX4bubw6JqxILDqcOiw4Hhu5904buXw6LhuqbhurvDomTDosOBxqHhu43DgMOiauG7l+G7m8OiasSCw6nDouG7l8OA4bqqw7R0YcOixKjDqXTDomrhu5fhu5/Domzhur11w6Lhu5fDgOG6qsO0dMOi4bqm4bq7w6Lhuqjhur/Domzhur/DouG6puG6u3XDomrDgOG7sWrDouG6pnfGocOiw4HGoXThu5fDosOB4buXw610w6Jx4buX4buLdMOiw4Hhu7nhurB2dOG7lWHDomrDg8Oiw4Hhu5fhu5Fhw6LDgeG7l8ah4buPw4HDosOB4buX4bq0ajnDoiPhu5fhurB4dOG7lcOiw4Hhu7nhurRqw6LEqcOpdMOiauG7l+G7n8OibOG6vXXDompp4bu1w6Lhu5fDgOG6qsO0dMOibOG6v8Oiw4Hhu7nhurRqw6LDgcah4buP4bu1w6Jx4buXw6p1w6JB4bq5w4HDomrhuqJ04buVw6LhuqZ3xqHDouG6qOG6v2HDosOB4buX4bujw6LDgeG7uWl0w6Js4bq5dOG7l8Oi4buVxqHhurlhw6Jy4bq0w6nDomrhu5fhu6V0w6Jq4bq5asOiw4Hhu5fGsHRhw6Lhu7Xhu5fhu6nDomrDg8Oiw4Hhu5fhu5HDomzhu5HDosOBw6zhu7XDosOB4bu5w4B04buVw6Lhuqho4bqqw6Jr4bq0dOG7lcOiw4Hhu5fGsHRhw6Lhu7Xhu5fhu6nDonHGoeG7kcOAw6Jz4buJw4DDocOiI+G7l211w6Jsw7phw6Js4bq/w6Jqw7rDouG6qWXDosOB4buXxrB0YcOiw4Hhu63DomtodMOi4bu14buX4bupw6Js4buBdOG7lcOicULDouG6qGjhuqrDomvhurR04buVw6LDgeG7l8awdGHDosOB4butw6JraHTDouG7teG7l+G7qcOiccah4buRw4DDonPhu4nDgMOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg8OjxqFz4buVw6JqcsOpQUEy4bq1xqFKbXTDgW3hu7nhurXDokHDgeG6qnJtMuG6teG6rMaha8OB4buXOMOixJHhuqXhuqXhu7Xhuqg5w6Lhu5dtxqHhu5Xhu5fDgTjDomLhuqnhuqnhu7Xhuqg54bq1w6JB4bu5ajLhurUvL2prdMOhxKnDqXXDgeG7l8OpdOG7l+G7l3XDqcOh4bqmdC9rbUFxw4F14bu1L3Rt4bqsQS/huq3huq3huqVlL+G6p2ThuqVrYuG6p2Lhuqvhuqvhuqfhuq3DgeG6p2PhuqvhuqvEkXLhuqXDoXDhu7Xhu5U34bu5MuG6q2Nl4bq1w6LDqXLDgTLhurXhu5bDgOG6qsO0dMOi4buWdeG7g3Thu5XDouG7lsO6w6nDomrDusOi4bqnY8Oiw4Hhu5fGsHTDomzhurB5asOiasawdOG7lcOidOG7l8OsdMOiw4Hhu5fGsHTDolQjU8Oiccah4buRw4DDonPhu4nDgOG6tcOi4bqsxqFrw4Hhu5cy4bq1xJHhuqXhuqXhurXDouG7l23GoeG7leG7l8OBMuG6tWLhuqnhuqnhurXDoi/Eg8OjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7VKw6nhu7XDgcahdXThurXEg1Thu5fhurvDouG6puG7gXTDouG7l8O6w6nDosOB4buXxrB0w6LEqMOqdMOiTOG7o3Thu5dhw6Lhuqjhur/DouG7lnXhu4N04buVw6JAdnTDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xINM4buPdMOiw4Hhu7nDgHThu5XDosOBw4DDrXTDosOB4buX4bq5dOG7lcOi4bqnLeG6reG6peG6reG6rcOiw4F14bq7dMOi4buXw4DhuqrDtHTDomrDusOi4bqtY8Oi4bqo4bq/YcOiw4Hhu5fhu6PDosOB4bu5aXTDomrDusOiw4F4w6LDgeG7ueG7nXThu5fDomzDtcOidOG7leG7l+G7o8Oi4buXw4DhuqrDtHTDosOB4buX4buLc8OibOG7o3Thu5dhw6Lhuqhuw4HDomrGsHThu5XDonThu5fDrHTDosOB4buXxrB0YcOiw4Hhu63DomtodMOi4bu14buX4bupw6JxxqHhu5HDgMOic+G7icOAw6J04buBc8Oi4bqt4bql4bqt4bqnw6Jq4buXdcOi4bqtxJHDosOB4buXxrB0YcOiw4Hhu63DomtodMOi4bu14buX4bupw6HDoiPhu7nhu410w6JqdsOiQcO9w6Jsw7XDonThu5Xhu5fhu6PDouG6puG6u8Oi4buX4burw6JBdsOiw4HGoeG7jcOAw6Jq4buX4bubw6JqxILDqcOiauG6uWrDosOB4buXxrB0YcOi4bu14buX4bupYcOiauG6uWrDouG7teG7l8O5dOG7lWHDonThu5Xhurt04buXw6Js4bq/w6Jq4buXxILDomzhu7F04buVw6JxxqHhu5Fzw6LDgeG7ucOpw6LDgeG7l+G7i3PDomzhu6N04buXw6LhuqbhurvDomrDusOi4bqm4buBdMOixKnDqnTDomzhurl04buXw6Lhu5XGoeG6ucOiauG7l8ahw6LDgcah4buPw4HDonHhu4/DgcOi4bu3w4DDqsOibOG6vcOBw6Js4bqweWrDomzhu6nGocOi4bqmd8ahw6LDgeG6snThu5XDomrhu5fhu5/DosOBxqHhu43DgMOiw4Hhu5dtdcOixKnhu7HDosOBxqHhu43DgMOiauG7l+G7m8OiasSCw6nDosOB4bufdOG7l8Oi4bqm4bq7w6Jkw6LDgcah4buNw4DDomrhu5fhu5vDomrEgsOpw6Lhu5fDgOG6qsO0dMOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEgz3EqFRLw6Lhu5fDgOG6qsO0dMOi4buWdeG7g3Thu5XDouG7lsO6w6nDomzhur/DosOB4butw6Jq4buX4bq2asOibHXhurt0w6LDgeG7l+G7i3PDomzhu6N04buXw6JsxqHDonHGoeG7kXPDosOB4bu5w6nDosOB4buX4bq0asOiw4Hhu4/DosOB4bq9xqHDomrhurlqw6LDgeG7l8awdGHDouG7teG7l+G7qcOhw6JR4buPw4HDouG7t8OAw6rDomzhurl04buXw6Lhu5XGoeG6ucOiasO6w6Lhuqdiw6LDgeG7l8awdGHDosOB4butw6JraHTDouG7teG7l+G7qS/huq3EkcOiw4Hhu5fGsHRhw6LDgeG7rcOia2h0w6Lhu7Xhu5fhu6nDomzEgsOibMahw7XDgMOiccahw7R0OcOiSuG7l8SCw6LDgeG7o2rhu5fDoj3EqFRLw6Lhu5fDgOG6qsO0dMOi4buWdeG7g3Thu5XDouG7lsO6w6nDomzhur/DosSpw6l0w6Lhu5fhurt04buXw6Lhu7fDgOG6quG7j8OBw6Js4bujdOG7l8OiasawdOG7lcOidOG7l8OsdMOiw4Hhu5fGsHRhw6LDgeG7rcOia2h0w6Lhu7Xhu5fhu6nDonHGoeG7kcOAw6Jz4buJw4DDomx5w4HDouG6p8OidOG7gXPDouG6reG6peG6reG6p8Ohw6JK4bq5asOiw4Hhu5fGsHTDomrDuXTDonLhur3GocOiw4HGoeG7j+G7tcOiw4HDg2rDonHhu5fhu4dqw6Lhu7Xhu5fDg2rDonThu5fhuqR04buVw6LDgeG7q3TDosOB4bq9xqFhw6Lhu5fhur10w6Jq4buX4buPYcOi4buXdeG6u3TDosOB4buXxqHDtHTDomrhurlqw6LDgcah4buNw4DDomrhu5fhu5vDomzhu5HDomzDtcOidOG7leG7l+G7o8OibOG6uXThu5fDouG7lcah4bq5YcOiw4Hhu5fhu4tzw6Js4bujdOG7l8OibHnDgcOi4bqtw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDw6PGoXPhu5XDompyw6lBQTLhurXGoUptdMOBbeG7ueG6tcOiQcOB4bqqcm0y4bq14bqsxqFrw4Hhu5c4w6LEkeG6peG6peG7teG6qDnDouG7l23GoeG7leG7l8OBOMOiYuG6qeG6qeG7teG6qDnhurXDokHhu7lqMuG6tS8vamt0w6HEqcOpdcOB4buXw6l04buX4buXdcOpw6HhuqZ0L2ttQXHDgXXhu7UvdG3huqxBL+G6reG6reG6pWUv4bqnZOG6pWti4bqnYuG6q+G6q2LhuqnDgeG6p+G6q8SRZWNy4bqlw6Fw4bu14buVN+G7uTJiZeG6qeG6tcOiw6lyw4Ey4bq14buWw4DhuqrDtHTDouG7lnXhu4N04buVw6Lhu5bDusOpw6Jqw7rDouG6p2PDosOB4buXxrB0w6Js4bqweWrDomrGsHThu5XDonThu5fDrHTDosOB4buXxrB0w6JUI1PDonHGoeG7kcOAw6Jz4buJw4DhurXDouG6rMaha8OB4buXMuG6tcSR4bql4bql4bq1w6Lhu5dtxqHhu5Xhu5fDgTLhurVi4bqp4bqp4bq1w6IvxIPDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1SsOp4bu1w4HGoXV04bq1xINT4buxw4HDouG7lcO6asOiw4Hhu5fGsHTDoiPhu5fhurt04buXw6JUw6lzYcOi4bqo4bq/w6Lhu5Z14buDdOG7lcOiUuG7sWrDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xIPDo8ahc+G7lcOianLDqUFBMuG6tWvDgeG7l8OAc8Spw6LGoUptdMOBbeG7ueG6tcOiQcOB4bqqcm0y4bq14bqsxqFrw4Hhu5c4w6LEkeG6peG6peG7teG6qDnDouG7l23GoeG7leG7l8OBOMOiYuG6qeG6qeG7teG6qDnhurXDokHhu7lqMuG6tS8vamt0w6HEqcOpdcOB4buXw6l04buX4buXdcOpw6HhuqZ0L2ttQXHDgXXhu7UvdG3huqxBL+G6reG6reG6pWUv4bqnZOG6pWti4bqnYuG6q2Lhuq1jw4Fj4bqtYuG6reG6rXLhuqXDoXDhu7Xhu5U34bu5MmJi4bqt4bq1w6LDqXLDgTLhurXhu5bDgOG6qsO0dMOi4buWdeG7g3Thu5XDouG7lsO6w6nDomrDusOi4bqnY8Oiw4Hhu5fGsHTDomzhurB5asOiasawdOG7lcOidOG7l8OsdMOiw4Hhu5fGsHTDolQjU8Oiccah4buRw4DDonPhu4nDgOG6tcOi4bqsxqFrw4Hhu5cy4bq1xJHhuqXhuqXhurXDouG7l23GoeG7leG7l8OBMuG6tWLhuqnhuqnhurXDoi/Eg8OjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7VKw6nhu7XDgcahdXThurXEg0rGsHThu5XDouG6psah4buNdMOic8ahdMahw6LDgeG7l8awdMOi4buW4bqkw4DDolHhu5fhurl04buXYcOi4bqo4bq/w6Lhu5Z14buDdOG7lcOiPsOAaHTDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xINM4bupxqHDouG6pnfGocOi4bqoaOG6qsOia+G6tHThu5XDouG6qOG6v8OiVCNTw6J0aHThu5XDomrDqXVhw6J04buBc8Oi4bqt4bql4bqt4bqnw6LDgXXhurt0w6Lhu5fDgOG6qsO0dMOiasO6w6LhuqnDouG6qOG6vzjDouG7lnXhu4N04buVw6I+w4BodGHDouG7lnXhu4N04buVw6Ij4buX4bq5xqHDouG6puG6u8Oi4buWdeG7g3Thu5XDoiPGoeG7j3TDomzhur/DomzhurB5asOiSuG7l8SCw6LDgeG7o2rhu5fDoj3EqFRLw6LDgeG7n3Thu5fDomrGsHThu5XDonThu5fDrHTDouG6qOG6v8OibOG6vcOBw6Jq4buXw4Dhu4t0w6JUI1PDonRodOG7lcOiasOpdcOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg+G7lsOA4bqqw7R0w6Jqw7rDouG6rcOi4bqo4bq/w6Lhu5Z14buDdOG7lcOiTOG7q3Thu5XDouG6puG6u8Oi4buWdeG7g3Thu5XDolLhu7Fqw6Js4bq/w6Lhu5d14bq7dMOiw4Hhu5fGocO0dMOi4bqodXThu5XDouG7l+G7q8OiQXZhw6JqxIJ04buVw6Jq4bupYcOi4buXdeG6u3TDosOB4buXxqHDtHTDomrhurlqw6LDgcah4buNw4DDomrhu5fhu5vDosOB4bu54buNdMOiw4Hhu5fhurRqw6Js4bujw6nDonThu5dpw4HDonLhurvDosOBxqHhu43DgMOiauG7l+G7m8Oi4bqmw7XDouG6puG7gXTDouG7l8O6w6lhw6JzxrDGocOiw4Hhu7nhurB4dOG7lcOi4bqm4bq7w6LDgcah4buNw4DDomrhu5fhu5vDonThu63GocOiw4Hhu7nhu7HGocOi4bqh4buWdeG7g3Thu5XDokzhu6t04buVw6J04butxqHDosOB4bu54buxxqHDouG6psO1w6Lhu5XGocOpdcOiw4Hhu5fGsHThu5Vhw6Lhu5Z14buDdOG7lcOiUuG7sWrDonThu63GocOiw4Hhu7nhu7HGocOi4bqmw7XDouG7lcah4bq5dcOia8ODauG6o8OibOG7kcOiw4Hhu7nhu5104buXw6I9xKhUS8Oiw4Hhu5904buXw6LDgeG7l+G7i3PDomzhu6N04buXw6JqxrB04buVw6J04buXw6x0w6Lhuqjhur/Domzhur3DgcOiauG7l8OA4buLdMOiVCNTw6JxxqHhu5HDgMOic+G7icOAw6HDoy/hu7XEg8Ojw4HDqcSpcm3Dompyw6lBQTLhurVqw6lzdOG7l8Opw4HhurXDomptcnJB4bu1w6lqxqF04buVMuG6teG6peG6tcOiam1ycuG7tcOpa2vGoXThu5Uy4bq1YuG6tcSDw6PDgcSpdWvhuqrEg8Ojw4Hhu7nEg8Ojw4FrxIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg+G6p2LDosOB4buXxrB0w6Js4bqweWrDomrGsHThu5XDonThu5fDrHTDosOB4buXxrB0YcOiw4Hhu63DomtodMOi4bu14buX4bupw6JxxqHhu5HDgMOic+G7icOAw6JsecOBw6LhuqfDonThu4Fzw6Lhuq3huqXhuq3huqdhw6Lhu5Xhu6tzOMOiI+G7l8awdMOi4buW4bqkw4DDolHhu5fhurl04buXw6LhuqHhuqjhur/DouG7lnXhu4N04buVw6I+w4BodOG6oznDosOB4buXxrB0w6Ij4bu54buldOG7lcOi4buWw6zDgMOi4bqh4bqo4bq/w6Lhu5Z14buDdOG7lcOi4bu2w4BD4bqjOcOiw4Hhu5fGsHTDouG7tOG7l+G6sHl04buVw6JTw6l1w6LhuqHhuqjhur/DouG7lnXhu4N04buVw6Lhu7Thu5fhurB5dOG7leG6oznDosOB4buXxrB0w6Ij4buX4bq7dOG7l8OiVMOpc8Oi4bqh4bqo4bq/w6Lhu5Z14buDdOG7lcOiUuG7sWrhuqM5w6LDgeG7l8awdMOixKjhu4dqw6Lhu5bhu7HGocOiI+G7ucahw7XDgMOi4bqh4bqo4bq/w6Lhu5Z14buDdOG7lcOi4bu04buXdXThu5XhuqM5w6LDgeG7l8awdMOiQMOpdcOiKeG6u3Thu5XDouG6rcOi4bqh4bqo4bq/w6Lhu5Z14buDdOG7lcOi4bu2w4BC4bqjOcOiw4Hhu5fGsHTDosOJdMOi4buWw6p1w6LhuqHhuqjhur/DouG7lnXhu4N04buVw6Ij4bu54bq9auG7l+G6oznDosOB4buXxrB0w6LEqMOqdMOiTOG7o3Thu5fDouG6oeG6qOG6v8Oi4buWdeG7g3Thu5XDokB2dOG6oznDosOB4buXxrB0w6Ij4bu54bujdOG7l8OiI+G7l8awdMOi4bqh4bqo4bq/w6Lhu5Z14buDdOG7lcOi4bu04buX4bqg4bqjOcOiw4Hhu5fGsHTDolHGoXPDokB2dMOi4bqh4bqo4bq/w6Lhu5Z14buDdOG7lcOiI8ah4buPdOG6oznDosOB4buXxrB0w6Lhu7Thu5fhurB5dOG7lcOiVOG7lcaww6LhuqfDouG6oeG6qOG6v8Oi4buWdeG7g3Thu5XDolLhurDDgOG6oznDosOB4buXxrB0w6LEkcOi4bqh4bqo4bq/w6Lhu5Z14buDdOG7lcOiI+G7l+G6u3Thu5fhuqM5w6LDgeG7l8awdMOiI+G7ucOAdOG7lcOi4buWw6zDgMOi4bqh4bqo4bq/w6Lhu5Z14buDdOG7lcOiI+G7ucOAdOG7leG6oznDosOB4buXxrB0w6LhuqvDouG6puG6u8Oiw4Hhu5fGsHTDomLDouG6oeG6qOG6v8Oi4buWdeG7g3Thu5XDoiPhu7nGoXThu5fhuqPDocOjL+G7tcSDw6Mvw4FrxIPDoy/DgeG7ucSDw6Mvw4HEqXVr4bqqxIPDoy/DgcOpxKlybcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XDicOAw4Hhu5d14bu54bq1xIPDo8SpxIMpxqHDtMOBw6Lhu5bhurB2dOG7lcOjL8SpxIPDoy/hu7XEgw==

Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]