(vhds.baothanhhoa.vn) - Làm thế nào để phụ nữ lầm lỡ không mặc cảm, không tái phạm sau khi tái hòa nhập cộng đồng. Phóng viên Báo Thanh Hóa cuối tuần đã có cuộc trao đổi với bà Ngô Thị Hồng Hảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; ông Nguyễn Sỹ Đức, Phó Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa; Tiến sĩ Tâm lý học Cao Xuân Hải, Phó trưởng Bộ môn Tâm lý học, Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Hồng Đức.
XeG7iTY04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG7psSp4bunw7LDqjMi4bumxIPEqTThu4nhu5HDozThu4/hu4lkdTThurnhu53hu4/hu4s04bq94bub4buP4buLNOG7s+G6rzThurnhuqvFqTThurnhu4nFqeG7uWjhu4804buLdDTDs+G7icO0XS/hu4k2Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3Xhu4jDqsOj4bq7MyLDkuG6r+G7jTThu6fhu4lmNOG7j+G6r8O1NOG6vWk0deG7ieG7qzThu4/DvTTDsmPhu400w7J0NMOz4buJ4buX4buP4buLNOG7jeG6p+G6uTThurnhurfhu408NMOz4buJ4buX4buP4buLNOG7p8SDxKk0deG7ieG6seG7jTThu6XDo8WpNMOz4buJxKk04bunxIPEqTThu4nhu5HDozThu4/hu4lkdTThurnhu53hu4/hu4s04bq94bub4buP4buLPjRV4buJw7Thu4/hu4s04buzxKnhu4Xhu480w4nEg8O1NOG7puG7icOj4buP4buJNOG7iMO0w6M04bq5xanGocSpNOG7p8WpY+G7jzThur3hurM04bq5w7Q04bq5xanhu53hurk04bunw7nDo8O1NOG6veG7o8SpNOG7s3DEqTTDqeG6rzThu47hu4vhu5c04bum4buJbDThu4jhu5vhu4/hu4s04buI4bq3w7U8NOG6uOG7ieG7sTThu6ds4bq54buJNOG7iOG7ncSpNMOSxKnhu4Xhu4804buJxKlodTR14buJ4burNOG7j8O9NOG7p23hu4/hu4kpNOG7l+G7j+G7izThu47hu4vFqeG7ucOt4buPNOG7pOG6ojThurx24bq5PDRV4buJw7Q04buKxKnEg+G7jTThur3GoeG6uTThurjhu6E04bulczThurjDo8SpNOG7j+G7i+G7icSpaOG7jzThu43DozThu6fGsOG7uTThu6XGoTQ2NOG7puG7icOj4buP4buJNOG7iMO0w6MpNOG7psSpZuG7jzThu6VuNOG7puG6q+G7jTTDskE04buJ4buT4bq5NOG6uMOjw7U04bu2xanhuqvhu4804buI4bq3xKk8NFXhu4nDtDThu6fDueG7r3Phu4/hu4s0w4nhu5004buN4buX4buPNOG7puG6q+G7jTTDskE04buJ4buT4bq5PDTDk+G7icO1w6M04bum4bqr4buNNMOyQTQtNOG7isSpxIPDtTThurvhu6vhurk8NOG7psO54buvceG7j+G7izThurzhurHEqTThu4nhu5Phurk04buI4bub4buP4buLNOG6vHbhurk+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyJdxKnhu43hu4s04bq5w7LDo+G7peG7pT8zNOG6u+G7p+G7icWp4buNw6k04bq74buJxKnhurvDqjTEqeG6uMOq4buP4bunw6rDuTM04bul4bun4bu5w7LDqj8z4bu1xKnhurvhu6fhu4koNMOhNTV14bu3KTM04bulw7nhurk/My8vxKnhu7M+w6nDo8O14bun4buJw6Phu4/hu4nhu4nDtcOjPuG7s+G7jy/hu4/DquG7teG7pS83NzXhuqMvNsOgw6Dhurs1NsOhNmE1YeG7p8OgOTjhuqPDsjY+b3Xhu4szNMOjw7Lhu6c/M+G7psSDxKk04buJ4buRw6M04buP4buJZHU04bq54bud4buP4buLNOG6veG7m+G7j+G7izThu7Phuq804bq54bqrxak04bq54buJxanhu7lo4buPNOG7i3Q0w7Phu4nDtDM04bu1xKnhurvhu6fhu4k/M8OhNTUzNC8iXS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyJd4bul4bunw7nDteG7j+G7iyLDieG6rzThu47hu4vhu5c04bum4buJbDThu4jhu5vhu4/hu4s04buI4bq3w7U8NOG6uOG7ieG7sTThu6ds4bq54buJNOG7iOG7ncSpNMOSxKnhu4Xhu4804buJxKlodTR14buJ4burNOG7j8O9NOG7p23hu4/hu4koNOG7psSpZnU04bun4buJ4buF4buNNOG7j+G7i+G7iWw0w7J44bq5NOG6ueG7icO1NOG6ucSD4bq5NOG6ueG7iWw04bq9duG7j+G7izThurtk4bu5NOG7pcOjxak04buzYnU04buP4buL4bqzXS/hu6Xhu6fDucO14buP4buLIl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMiXeG7peG7p8O5w7Xhu4/hu4siXcSp4buN4buLNOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M8Sp4bq4w6rhu4/hu6fDqsO5MzThu6Xhu6fhu7nDssOqPzPhu7XEqeG6u+G7p+G7iSg0w6E1NXXhu7cpNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6coNDk34bqjdeG7tykzNOG7pcO54bq5PzMvL8Sp4buzPsOpw6PDteG7p+G7icOj4buP4buJ4buJw7XDoz7hu7Phu48v4buPw6rhu7Xhu6UvNzc2NS82w6DDoOG6uzY14bqhOTU1NeG7pzk2YcOyOS02Pm914buLMzTDo8Oy4bunPzPhu6bEg8SpNOG7ieG7kcOjNOG7j+G7iWR1NOG6ueG7neG7j+G7izThur3hu5vhu4/hu4s04buz4bqvNOG6ueG6q8WpNOG6ueG7icWp4bu5aOG7jzThu4t0NMOz4buJw7QzNOG7tcSp4bq74bun4buJPzPDoTU1MzThu4nDqsSp4buL4buJ4bunPzM5N+G6ozM0LyJdL+G7peG7p8O5w7Xhu4/hu4siXS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyJdw6rhu40iVeG7sig04buO4buJ4bql4buNNOG6veG7neG7j+G7izThu7PEqeG7heG7jzw0w7Phu4nFqeG7uWbhu480w7Phu4lq4bq54buJNOG6ucSD4bq5NOG7j8O9NHXhu4nhurHhu4004buP4buJ4bqr4buPNOG6vcOj4buP4buLNOG6ueG7iWJ1NOG7ieG6r+G7j+G7iTThu4lr4buP4buJNHXhu4nhurHhu6c04buP4bufNMOyeOG6uTR14buJYuG7jzThur1ixak04buJ4buT4bq5NOG7p2R1PDThurnhurfEqTThu6fhurHDtTThu6fGoeG7pzThur1pNOG7pXDhu4004bq94buvcuG6uTThu4nhu69z4buP4buLNOG7pXg0w7Phu4nDtcOj4buPNOG7ieG7m+G7j+G7izThurnhu7HDozThurzhurfhu4/hu4s04buz4bqvNOG7juG7ieG6rzThu4/hu69w4bq5NOG7p8O5czThu7NnNOG6vcO14bqv4buPNOG7p+G7qzThu7NwxKk04buLxKnDozThur1r4buP4buJPDThu4jhu53EqTTDksSp4buF4buPNOG7icSpaHU0deG7ieG7qzThu4/DvTR9w5Lhu4hV4buOWzThu6dt4buP4buJNOG6veG6szThurnDtDThu4/hu4nDveG7j+G7izThu4nhuq/hu4/hu4k04bq94bud4buP4buLNOG6ueG7qzThu6fhu4lpNOG7j+G6r8O1PDThu6fhu4nhu6/DozTDqeG6ryFdL8Oq4buNIl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMiXcOq4buNIsOJ4bqvNOG7juG7i+G7lzThu6bhu4lsNOG7iOG7m+G7j+G7izThu4jhurfDtShdL8Oq4buNIjThu6bhu4lxxKk04buLxKnDo+G7jzTDusWpw6M8NOG7iOG7ncSpNMOS4buIVeG7jjThu6dt4buP4buJNOG7p+G7iXjhurk04buJxKlo4buPNOG6ucO0NOG7icSpaMWpNMO6xanhurc04bq54buJ4buv4buh4buP4buLNOG7p8O5a+G7j+G7iTR14buJxqHEqTThu4lydTThu7NwxKk04bumw7nhurHEqTThu6fhurHhu4004buLxKnDo+G7jTThurjhu5fhu4/hu4s0w6Phu4804bunbeG7j+G7iTw04bumw7nhurHEqTThu4vEqcOj4buNNOG7puG7icOj4buP4buJNFXhu4nDteG7j+G7izw04bumw7nhurHEqTThu4vEqcOj4buNNOG7pcahNGE04bunbeG7j+G7iTThu6bhu4nDo+G7j+G7iTThu4jDtMOjNOG7s2c04oCc4buKxKnEg8O1NOG6u+G7q+G6uTw04bq54bq3xKk04bun4bqxw7U0deG7ieG6seG7jTThu4/hu4nhuqvhu4804buPw7004buz4bqvNOG7i8SpxrB1NOG6vXQ04buJ4buTNOG7p8SDxKk04buJ4buRw6M04buP4buJZHU04bq54bud4buP4buLNOG6veG7m+G7j+G7i+KAnT404bumdzThur3huqvhu7k8NOG7ieG7ncSpNOG6veG6szThu6fhu6M04bq54buJduG6uTThurnEg+G6uTThurvEqcOt4buPNOG6veG6r+G7jzw04bun4buTw6M04bq94bqv4buNPDThu6fDucWp4bu5Z+G7jzThu6fhu4nhu5fhu4/hu4s04buLxKnDo8O1NMOy4buvxak04bunw7nDo8O1NOG6veG7o8SpPDThu6fhu6M04bq54buJduG6uTThu4nhuq/hu4/hu4s04bunw7nhurXhu400w7Lhu69y4bunNOG7p8Wp4bu54buF4buPNOG7p8O5xanhu7ln4buPNOG7p8O54buF4buPNMOyw7XDozR14buJxIPhu6c04bun4buJw6Phu4/hu4k04bun4bqxxKk04bq5xIPhurk0deG7ieG6q+G7jzThu6fDueG6scSpPDThu7fhuqvhu7k04bq7eOG7j+G7izTigJzhu6bhu7E04bulxIPhurnhu4k0deG7ieG7qzThu4/DveKAnTThu4/hu4nhuqXhu4004bun4bqxw7U04bq9xKlnxak0w7PEqWjhu4804bq54buJw7U0deG7ieG6seG7jTThu4/hu4nhuqvhu4804buPw7004bq94buvcuG6uTThu4nhu5Phurk04bunZHU8NOG7p8O5w6PFqTThurvhu5vEqTTDs8SpZuG7jzThu6fhu4l24bq5PDThu4/huqvhu4/hu4s04bq5w6PDtTThu4nEqWnFqTTDqcSpZuG7pzThu7NnNOG7s+G6teG7jzThu4nDtMOjPDThu7fhurM04buJ4budxKk8NMO6xanDozThur3DtDThu4vEqcSDw7U04bq74bur4bq5NHXhu4nEkeG7jTThurnhu4li4bunNOG6veG6scO1NOG6vXbhurk04bq54buxw6M04buP4buL4buvccSpNHXhu4nhu6s04buPw7004bunw7nDteG7j+G7izThu6fhu4lxxKk0w7PDgTThurnhu5fhu4/hu4s04buP4buL4buJxKlodTThu4nDtMOjPDThu4nEqWjhu4804bq94bqxxKk04buJw7TDozThur1i4bunNOG7j+G7r3Dhurk04oCc4bumeDThu6fEqeG7jzw04bumeDThu6fDueG7k+G7j+G7izw04bumw7nFqeG7j+G7izThu4lkxak8NOG6vOG6t+G7jTThur3Do+G7j+G7i+KAnSk+Pj5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIsOJ4buF4buPNOG6ueG6seG7j+G7iTThur3DtDw04buJ4budxKk04bq54but4buP4buLNOG6veG6szThu6fhu6M04bq54buJduG6uTThur3huq/DtTThu6fhurHDtTw0w6nhu5vEqTThurvhu6904buP4buLNOG6veG7ncSpNOG7j+G7i+G7rTTDqcSDw7U04bq5xIPDtTThu7PEqeG7heG7jzw04bunxanhu7nhu4Xhu4804bunw7nFqeG7uWfhu4804buzxKnhu4Xhu480w7Lhuq804buPw700w7rFqeG6t+G7jzThu4vEqcSDw7U04bq54buxw6M04bq5xIPhurk04bunw7nhurHEqTThu4vEqcOj4buNKTThu6fhu4nhu69x4buP4buLNOG7t8Wp4bu54buF4buPNOG7p+G7ozThurnhu4l24bq5NOG6ucSD4bq5NOG7icO14bqx4bunNOG6veG7neG7j+G7izThu6fhu6804buzYuG7jzThurnhu4nhurXhu4004bulw7Thurk04bulduG6uTTDs+G7ieG7mcOqPDThu4/DvTThurnhu5fhu4/hu4s04buLxKnDozThurnhu4nEg+G7j+G7iTw04bun4buvNOG7s2Lhu4804bun4bqr4buNNMOyQTw0deG7icSDdTTDskE04bq54buJw7U0deG7ieG6seG7jTThu4/hu4nhuqvhu4804buPw7004bunw7nhu69w4bq5NMOz4buJxKk04buJ4buTNOG7p8O5czThu7NnNOG6vWzDozR14buJ4buv4buh4buP4buLPjThu4jhu53EqTThur3hurM04bun4buJ4bqv4buP4buJNMOyZHU04bumw7nFqeG7j+G7izThu6fhuqvhu4004bun4buvNOG7s2Lhu480deG7icSDdTTDssWpZOG7pzw04buJ4bqv4buP4buLNOG7p8O54bq14buNNOG6ueG6q8WpNMOy4bqx4bq5NMOp4budNOKAnFXhu4nhu6s04buPw7004buzcMSpNHXhu4nEg3U0w5LFqWThu6figJ08NOKAnFXhu4nhu5Hhu4/hu4s04bq54buJxqHhu4/hu4s04bunaDThu4/hurHhu4804bu34bqzNOG7ieG7ncSp4oCdPj4+PDThu47hu4nDveG7j+G7izThu43hu5c04buJa+G7j+G7iTThur1j4bu5NOG7p8O5xIPhurnhu4k04buP4buJxKlo4buNNOG6veG6szThu7Phuq804bq9w6Phu4/hu4s04bunxKlmdTThu6fhu4nhu4Xhu4004buP4buL4buJbDTDsnjhurk04bq54buJw7U04bq5xIPhurk04bq54buJbDThur124buP4buLNOG6u2Thu7k04bulw6PFqTThu7NidTThu4/hu4vhurM8NOG7p8O5czThu6fhu4nhuq/hu4/hu4k04buP4buJw73hu4/hu4s04bq5w7Xhu4804buP4buL4buvccSpNOG6ucO0NGrhurnhu4k04bq54buJw7U04buLxKnDozThur1r4buP4buJNOG7s+G6rzThu7fhurM04buJ4budxKk+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyJdw6rhu40iVeG7sig04bum4buJ4buvw6M0w6nhuq88NOG7j+G7icSpZ8WpNOG7j8O9NHXhu4nhurHhu4004buP4buJ4bqr4buPNOG7pcOjxak0w7Phu4nEqTThu6fEg8SpNOG7ieG7kcOjNOG7j+G7iWR1NOG6ueG7neG7j+G7izThur3hu5vhu4/hu4s04bq94bqzNOG7i+G6p3U0w7Phu4nDtDTDs+G7ieG6teG7jzThu7NnNOG7s8SpaOG6uTTDsuG6r+G7jT404buI4budxKk04bq94bqzNMO6xanDo+G7jzThu6fhuqvhu4004bq9ZuG7jzThu7Ni4buPNOG6vWc04buP4bqv4bu5NOG7j+G7ieG7rzThu6fhu4lmNOG7j+G6r8O1IV0vw6rhu40iXS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyJdw6rhu40iw4nhuq804buO4buL4buXNOG7puG7iWw04buI4bub4buP4buLNOG7iOG6t8O1KF0vw6rhu40iNOG6uOG7qeG7j+G7izThu7NwxKk04buzxKlo4bq5NOG7p+G7ozThurnhu4l24bq5NOG7p8Wp4bu54buF4buPNOG7p8O5xanhu7ln4buPNOG6ueG7icO1NOG6ueG7neG7j+G7izThur3hu5vhu4/hu4s04bq74bqr4buPNOG6ueG7rzThu41zNMO54bud4buP4buLNOG7s+G7keG7j+G7izThu6fDo+G7uTThu4/hu4nhuqvhu480xIPEqTTDs+G7ieG7l+G7j+G7izThu7fDozTDssSD4buP4buJPDTDs8OBNOG7p+G7iWw8NHXhu4nhuqvhu480w6nEqWjhu6c04bq9xqHEqTThu7d5NOG7s3DEqTTDqeG6t+G7jzThu6fhu4nhuqvhu4804buz4bqvNOG7i8Spw6M04bq9a+G7j+G7iTThu4/hu4vhu69xxKk0w7Jj4buNNMOy4bufxKk8NOG6ucSD4bq5NOG6uWJ1NOG7ieG7ncSpNMOS4buIVeG7jjThu6fDucO14buP4buLNOG7p23hu4/hu4k04bq94bqzNOG6vXbhu4/hu4s0w7nDozThu6dq4buPNOG6ueG7iWJ1NOG6ueG7icO1NOG6ueG7iWw0w6rhu4004buzw6Phu7k04buzxqHhu4804bq9aTR14buJxIPhu6c04bunw7nEqWnhu480w7PEqeG7j+G7iTThu6dmKTThu6fhurHDtTThur3EqWfFqTTDs8SpaOG7jzThurnhu4nDtTThurnEg+G6uTThurnhu4lsNOG6veG7r3Lhurk04buJ4buT4bq5NOG7j+G7i+G7iWc8NOG7p2R1NOG7icWpYuG7jzTDs+G7icO1w6M04buJ4buT4bq5NMOz4bqiNOG7p+G7icWpZOG7pzw0w7Phu4lzxKk04buleDTDs8Sp4buP4buJNOG6u8O1w6Phu4/hu4k+Pj404bq84bub4buP4buLNOG7p+G7iXHEqTThurnhu4nhu7E04bq94bud4buP4buLNHXhu4nGocSpNOG7iXJ1NOG7s3DEqTThu4jEqWh1NOG7ieG7ncSpNOG6usO1w6Phu4/hu4k04buP4buJ4bqr4buPNOG7j8O9NOG7p23hu4/hu4k04buJ4bufNOG7p8O5cjThu4nhu69w4buP4buLNOG7j+G7i+G7icSpaHU8NOG6u+G6seG7uTThu4/hu4vhu4lnNOG7s+G6rzThu4vEqXDEqTThu6fhu4nEqWjFqTThu7PEqWjhurk0w7Lhuq/hu4004bq54buJw7U04buPw700deG7ieG6seG7jTThu4/hu4nhuqvhu4804buPw7004bulw6PFqTTDs+G7icSpNOG6ueG7iWJ1NOG7ieG6r+G7j+G7iTThu7fDteG7j+G7izTEg+G7jzR14buJ4bqx4bunNOG7p+G7qT404buO4buJcTThur3DtDw04buP4buJxKlnxak04buPw700deG7ieG6seG7jTThu4/hu4nhuqvhu4804bq94bqzNOG6ucO0NOG7pcSp4buP4buJNMOzZjThu6Phu4804bq9bOG7j+G7iTw04buJw7Xhuqfhurk0w7Phu4lzxKk04buP4buL4buJxKlodTThu6fhu4nhuq/hu4/hu4k04bq54buX4buP4buLNOG7pcOjxak0w7Phu4nEqTThu6fEg8SpNOG7ieG7kcOjNOG7j+G7iWR1NOG6ueG7neG7j+G7izThur3hu5vhu4/hu4s+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyLDieG7heG7jzThurnhurHhu4/hu4k0w7Nm4bunNMO6xanhurc04bq94bqx4bunNOG6veG7r3Lhurk8NOG6ueG7l+G7j+G7izThu6fEg+G6uTThu4vEqcawdTThur10NOG7j+G7icO94buP4buLNOG7j8O9NHXhu4nhurHhu4004buP4buJ4bqr4buPNOG7p8SDxKk04buJ4buRw6M04buP4buJZHU04bq54bud4buP4buLNOG6veG7m+G7j+G7izThu7Nl4buPNOG7i+G6p3U0w7li4bunNOG7j+G7icSpZ8WpNMOz4buJw7Q0w7Phu4nhurXhu488NOG7s+G7r3Dhu4/hu4s04buNw6Lhurk8NOG6veG6p+G6uTTDqcSpaOG7pzThu6fDucO14buP4buLNMOz4buJ4bqrxak04bun4bujNOG6ueG7iXbhurk04bq74bqx4bu5NOG7j+G7i+G7iWc8NOG7p2vhu400w7PEqWbhu4004buzxKlo4bq5NMOy4bqv4buNNHXhu4nhu6k04buJcnU+NMOJc8SpNOG7p+G7rzThu6fhu69z4buP4buLNMOqNOG7j+G7i+G6scSpPDTDs+G7ieG7l+G7j+G7izThu43Fqcah4buPNOG7p8SpZnU04buP4buJZOG7jzThu4/hu4vhu69xxKk04bq5w7Q0w7rFqcSDNMOz4buJdjTDsmPhu400w7J0NOG7s+G6r8O1NMOy4bqv4buNNOG7s8SpaOG6uTThu7Nl4buPNOG6ueG7keG7jzThu6fhu5vhu4804bun4bqxxKk04bunw7nDteG7j+G7izTDuWLhu6c04buP4buJxKlnxak04bq7w7XDo+G7j+G7iTThu4/hu4vhu4nEqWh1PjThu4jhu6Hhu4804buPw73Dozw04bq7w7U04bunw7lr4buP4buJNOG6veG7nTw04bunw6Phu7k04buP4buL4buJZzThurnhu7HDozThur3DozThu6XGoTThu4/hu4vhu69xxKk04buzd8OjNOG7jeG6s+G7jzThu4nhurHhu4804bun4bupNOG6ueG7keG7jzThu6fhu4lidTw04buP4buF4buPNOG7s8SpaOG6uTTDs8SpZuG7jTThur3hu69y4bq5NOG7jeG7neG7pzThurnhu5fhu4/hu4s04buzxKlo4bq5NOG6ucO0NOG7p+G7icWpNOG7j+G7iWR1NOG7o+G7jzThur1s4buP4buJNMOy4bqvNMO5YuG7pzTDs+G7icO0PjThurjhu4lq4buP4buJNOG7s2s04buzZOG7uTw04bunw7nDteG7j+G7izThu4/hu580w7J44bq5NOG7p8SDxKk04buJ4buRw6M04buP4buJZHU04bq54buxw6M04buN4bufxKk0deG7ieG6seG7jTThu4/hu4nhuqvhu4804buPw700w7LFqeG7l+G7jzThurlj4buPNOG6ucSD4bq5NOG6ueG7oTTDusWpw6Phu4804bq54buJduG6uTThu4/hurXhu4/hu4s8NOG7i8Spw6M04bq9a+G7j+G7iTw0w6nhurHhu480w6nDqDThu7Phuq804bq54bud4buP4buLNOG6veG7m+G7j+G7izThurvhuqvhu4804bq54buvNOG7seG7j+G7izThu4nhu50+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyJd4bul4bunw7nDteG7j+G7iyLhu5bhu4/hu4s04buO4buLxanhu7nDreG7jzThu6ThuqI04bq8duG6uTw0VeG7icO0NOG7isSpxIPhu4004bq9xqHhurk04bq44buhNOG7pXM04bq4w6PEqTThu4/hu4vhu4nEqWjhu4804buNw6M04bunxrDhu7k04bulxqE0NjThu6bhu4nDo+G7j+G7iTThu4jDtMOjKDTDoDU7NOG7j8O9NOG7ieG7k+G6uTThu7PEqeG7heG7jzThu6fEg8SpNOG7j+G7i+G7icSpaOG7jzThurvDtTThu4/hu4nEqWfFqTThu4/hu4vFqeG7ueG7heG7jzThu4/hu4nhuqvhu49dL+G7peG7p8O5w7Xhu4/hu4siXS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyJd4bul4bunw7nDteG7j+G7iyJdxKnhu43hu4s04bq5w7LDo+G7peG7pT8zxKnhurjDquG7j+G7p8Oqw7kzNOG7peG7p+G7ucOyw6o/M+G7tcSp4bq74bun4buJKDTDoTU1deG7tyk04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pyg0N+G6ozZ14bu3KTM04bulw7nhurk/My8vxKnhu7M+w6nDo8O14bun4buJw6Phu4/hu4nhu4nDtcOjPuG7s+G7jy/hu4/DquG7teG7pS83NzY1LzbDoMOg4bq7NjXhuqE5NTbDoOG7p8OhNzXDsuG6oS04Pm914buLMzTDo8Oy4bunPzPhu6bEg8SpNOG7ieG7kcOjNOG7j+G7iWR1NOG6ueG7neG7j+G7izThur3hu5vhu4/hu4s04buz4bqvNOG6ueG6q8WpNOG6ueG7icWp4bu5aOG7jzThu4t0NMOz4buJw7QzNOG7tcSp4bq74bun4buJPzPDoTU1MzThu4nDqsSp4buL4buJ4bunPzM34bqjNjM0LyJdL+G7peG7p8O5w7Xhu4/hu4siXS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyJdw6rhu40iVeG7sig04bukw6PFqTTDs+G7icSpNOG7p8SDxKk04buJ4buRw6M04buP4buJZHU04bq54bud4buP4buLNOG6veG7m+G7j+G7izw04bq5w7Q04buP4buJxKlnxak04buP4buLxanhu7nhu4Xhu4804buP4buJ4bqr4buPNMOz4buJxKlm4buPNHXhu4lj4buPNMOycOG7jzThu6XGoTThu4nhu5Phurk04buzxKnhu4Xhu4804buPw7004bq94bqzNMO6xanDo+G7uTTDsuG6scSpNOG6ucO14buPNOG6veG7r3Hhu4/hu4s04bq54butPjThu5bhu4/hu4s04bq5w7Q04bun4buJaTThurnhu4nEqcOjNOG7peG7hzThu6fhu4nhu4Xhu4004buzZzThur3EqWfFqTThu4/huq/hu7khXS/DquG7jSJdL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIl3DquG7jSLhu5bhu4/hu4s04buO4buLxanhu7nDreG7jzThu6ThuqI04bq8duG6uShdL8Oq4buNIjRV4buJY+G7jzTDsnDhu4804buJ4buT4bq5NOG7s8Sp4buF4buPNOG7j8O9NOG7p8O54buvcOG6uTTDs+G7icSpNOG7s+G6r8O1NOG6uOG7oTThu6VzNOG6uMOjxKk04buP4buL4buJxKlo4buPNOG7jcOjNOG7p8aw4bu5NOG7pcahNDY04bum4buJw6Phu4/hu4k04buIw7TDozTDs+G7ieG7l+G7j+G7izThurnDtDThu4/hu4vhu4lnNOG7j+G7i+G7icSpaHU8NMOz4buJ4buX4buP4buLNOG6ucO0NOG7p+G7icWpNOG7j+G7iWR1NOG7o+G7jzThur1s4buP4buJPjTDiXPEqTThu7Nk4bu5PDThurnhu6E04bulczThur3hurM04bun4buvNOG7s2Lhu488NHXhu4nhu6M0w6nEqWbhu4804bq5xIPhurk0w7rFqeG7uTThur1s4buP4buJNOG6ueG7scOjNHXhu4nEg3U0w7LFqWThu6c04buzZzThu7PDo+G7uTThu7PGoeG7jzThu6dq4buPNOG6u+G7q+G7j+G7izThur3GocSpNOG7s3DEqTThu4/hu4vhu69xxKk04bulw6PFqTThurnDo8SpNOG7j+G7i+G7icSpaOG7jzThu43DozThu6fGsOG7uTThurnhu4nFqcSR4buPNMOpbDThu6fEg8SpNOG7ieG7kcOjNOG7j+G7iWR1NOG6ueG7neG7j+G7izThur3hu5vhu4/hu4s+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyLhu6bFqeG7uTThu4/hu4nEqeG7heG7jzw0w7rFqcOjNMO6xanEgzThu6fDuWvhu4/hu4k04bun4buJxak04bun4buJZHU04bun4buJ4buX4buP4buLNOG7p8Sp4buPPDThurvDvTTDssSpaMWpNOG7s2c04buJ4buT4bq5NOG7s8Sp4buF4buPNOG7pcOjxak04bq5w6PEqTThu4/hu4vhu4nEqWjhu4804bq54buJw7U04bun4buJYuG7uTThurnhu4ltNOG6ucO0NMOz4buJw7Xhurfhu4/hu4s0ODU7NOG7ieG7k+G6uTThu7PEqeG7heG7jzThu4/DvTTDqeG7mTThur3hu69y4bq5NOG7jcOjNOG7p8aw4bu5NOG7s+G6rzThurnDtDThu7PEqWjhurk0w7Lhuq/hu4004buj4buPNOG6vWzhu4/hu4kpNMOgNTs04buJ4buT4bq5NOG7s8Sp4buF4buPNOG7j8O9NOG7p8SDxKk04buP4buL4buJxKlo4buPPjThu6bhu4l44bq5NOG7p8O54bqx4buP4buLNOG7j+G6r+G7uTThurvDtTThu4/hu4nEqWfFqTThu4/hu4vFqeG7ueG7heG7jzThu4/hu4nhuqvhu488NOG7j+G7ieG7rzThurvDtTTDqeG6t+G7jzThu6fhu4nhuqvhu480w7Phu4nhu5fhu4/hu4s04bunxak04bq54buJajw04bq54buJbMWpNMOz4buJw7Q04buna+G7jTTDs8SpZuG7jTThu7PEqWjhurk0w7Lhuq/hu408NOG7p+G7iXHEqTThu4vEqcOj4buPNOG7j+G7ieG6r+G7jzTDueG7n8SpNMO6xanEgzThu4/hu4nEqWfFqSk04buleDTDs8OBNOG7p+G7iWw04bq54buxw6M04bu34bqzNOG7ieG7ncSpNOG6vcahxKk04buzcMSpNOG7ieG7k+G6uTThu7PEqeG7heG7jzThu4/DvTThu6XDo8WpNOG6ucOjxKk04buP4buL4buJxKlo4buPKTTDqWw0w7Lhu5fEqTTDs+G6v8O1PDTDueG7sTTDueG7hTThurnhu7HDozTDqeG6seG7jzThu4/hu4vhu4nEqWjhu4804buz4bqvNMOz4buJ4buX4buP4buLNOG7p+G7icOi4buP4buLNOG6veG7r3Lhurk04bq54bq34buNNOG7i8SpxIPhurk04bun4buJw6jhu4004buP4buJcDThu43DozThu6fGsOG7uT4+PjThu7JnNMOz4buJxIPhurnhu4k0w7rFqcOj4buPPDThu6fhu4lrNOG7p+G7iXjhurk04bunw7nhurHhu4/hu4s04buP4bqv4bu5NOG6ueG7oTTDqeG6t+G7jzThu7fFqWLhu6c0deG7icSD4bunNOG7p3c0w6nhurfhu4804bq54buJYuG7pzThu4/hu4vhu4nEqWjhu4804buNw6M04bunxrDhu7k0w7Lhuq804buN4bud4bunNMOpaOG7j+G7iTThu43hurHhu4804bunauG7j+G7iTThu4/hu4Xhu4804buzxKlo4bq5NOG7p8SDxKk04buP4buL4buJxKlo4buPNMOy4bqvNMO5YuG7pzThurvDrTThu7fhurfhu7k0w7nDoz404bq84bub4buP4buLNOG7p+G7iXHEqTw04buP4buJw73hu4/hu4s0w7Phu4nDtcSDxKk04bq54bq34buNNOG6u8O1NOG7jcOjNOG7p8aw4bu5NOG7jcOj4buP4buLNMOy4bqxxKk0w7li4bunNOG7jeG6seG7j+G7iTThu43hu4M04buz4bqvNMOyxanhu5fhu4804bq9w6rDtTThur3huq3hu4/hu4s04buzcMSpNOG7j+G7icO94buP4buLNOG7j+G7i+G7r3HEqTThurnDtDThu6fEqWfhu4804buleTThu6V5NOG6u+G7q+G7j+G7iz404buyazThu7Nk4bu5PDThu4/hurPDtTTDqeG7nTThurnhu7HDozThu4nhu5Phurk04buzxKnhu4Xhu4804bulw6PFqTTDusWpxIM04bunw7lr4buP4buJNOG6ucOjxKk04buP4buL4buJxKlo4buPNMOyxanhu5fhu4804bq5w7Q04bu3xak04buJ4buvcOG7j+G7izTDs+G7icWp4bu5ZuG7jzTDs+G7iWrhurnhu4k04buP4buL4buvccSpNOG6vcO0NOG7p8O5czTDsuG6scSpNOG7j+G7icO94buP4buLNOG7p8O54bq3xKk04buP4buL4buJxKlo4buNNMOz4buJw7XEg8SpNOG6ueG6t+G7jTThu43huq804buJ4buTNOG6veG6szThurnDtDThu6fDueG7r3Dhurk04bq94bqr4bu5NMOz4buJxKk04buleTThurvhu6vhu4/hu4s04buNw6M04bunxrDhu7k+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyJd4bul4bunw7nDteG7j+G7iyLhu6bEqWbhu4804bulbjThu6bhuqvhu400w7JBNOG7ieG7k+G6uTThurjDo8O1NOG7tsWp4bqr4buPNOG7iOG6t8SpKDThu6TDo8WpNOG7s2J1NOG7j+G7i+G6szThurlj4buPNOG6ucO0NOG7p+G7icSDxKk04bq94budNMOy4bqx4bq5NMO6xanDo+G7jzThu7NwxKk04bq5xanhu53hurk04bulxqHhu4/hu4tdL+G7peG7p8O5w7Xhu4/hu4siXS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyJd4bul4bunw7nDteG7j+G7iyJdxKnhu43hu4s04bq5w7LDo+G7peG7pT8zxKnhurjDquG7j+G7p8Oqw7kzNOG7peG7p+G7ucOyw6o/M+G7tcSp4bq74bun4buJKDTDoTU1deG7tyk04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pyg0w6FhNnXhu7cpMzThu6XDueG6uT8zLy/EqeG7sz7DqcOjw7Xhu6fhu4nDo+G7j+G7ieG7icO1w6M+4buz4buPL+G7j8Oq4bu14bulLzc3NjUvNsOgw6Dhurs2NeG6oTk1N+G6o+G7p+G6oTY3N8OyNS05Pm914buLMzTDo8Oy4bunPzPhu6bEg8SpNOG7ieG7kcOjNOG7j+G7iWR1NOG6ueG7neG7j+G7izThur3hu5vhu4/hu4s04buz4bqvNOG6ueG6q8WpNOG6ueG7icWp4bu5aOG7jzThu4t0NMOz4buJw7QzNOG7tcSp4bq74bun4buJPzPDoTU1MzThu4nDqsSp4buL4buJ4bunPzPDoWE2MzQvIl0v4bul4bunw7nDteG7j+G7iyJdL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIl3DquG7jSJV4buyKDThu47hu4nDveG7j+G7izR14buJ4burNOG7j8O9NMOyY+G7jTTDsnQ04bun4buJ4buvceG7j+G7izThurnDtDThu6fhuqvhu400w7JBNOG7jeG6p+G6uTThurnhurfhu4004buz4bqvNOG7p+G7icSpZsWpNOG7p3g04bunxKnhu480w7Phu4nEqTThu6fEg8SpNOG7ieG7kcOjNOG7j+G7iWR1NOG6ueG7neG7j+G7izThur3hu5vhu4/hu4s+NOG7puG7icOqw7U04buX4buP4buLPDThu7fhurM04buJ4budxKk04bq5Y+G7jzThurnDtDThu4/hu4nDveG7j+G7izR24buP4buLNOG7t3k04buP4buJ4buvNOG7p+G7iWY04buP4bqvw7U04bq9aTThu4nhu5M04bq94buvcuG6uTThu6fDuXM04buzZzThur1xxKk04bun4buJ4buvceG7j+G7izThurvDrTThurvhuq/hu4/hu4s04buJ4buh4buPIV0vw6rhu40iXS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyJdw6rhu40i4bumxKlm4buPNOG7pW404bq4w6PDtTThu7bFqeG6q+G7jzThu4jhurfEqShdL8Oq4buNIjThu7LEqWjhurk04buJ4bufNOG7p8O5cjw04buLxKnGsHU04bq9dDR14buJ4burNOG7j8O9NMOyY+G7jTTDsnQ04buPw7TEqTThurnhu4nFqeG7j+G7izw04bq94bqn4bq5NMOpxKlo4bunNHXhu4nhurHhu4004buP4buJ4bqr4buPNOG7j8O9NOG7p8SDxKk04buJ4buRw6M04buP4buJZHU04bq54bud4buP4buLNOG6veG7m+G7j+G7izTDsuG6rzThu7PEqWjhurk0w7Lhuq/hu4004buJZuG7pzThu6V24bq5NMOz4buJw7Q0w7Phu4nhurXhu48+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyLhu6bhu4nDqsO1NOG7p+G7l8SpPDThu6fDueG7r3Dhurk04buJZuG7pzTDsuG6rzThurlidTThu7Hhu7k8NOG6ueG7iWrhu4/hu4k0w7rFqeG7uWfhu488NMOpw6Phu488NOG7j+G7i+G6r+G7j+G7iTw04bq9w7Xhuq/hu4804bun4buJaTThur1sw6M0deG7ieG7r+G7oeG7j+G7izThurlj4buPNOG7p+G6scO1NOG6vcSpZ8WpNMOzxKlo4buPNOG7ieG7nzThu6fDuXI04bun4buJ4buxNOG7p+G7q+G6uTR14buJxIN1NMOyQSk04bun4buJ4buX4buP4buLNOG7p8Sp4buPPDThu6fDucWp4bu5Z+G7jzThu6fhu4nhu5fhu4/hu4s04buP4buJ4bql4buNNOG6vWzhu4/hu4k04buJ4buvcOG7j+G7izw0w7Phu4nFqeG7uWbhu480w7Phu4lq4bq54buJNOG6ueG7neG7j+G7izThur3hu5vhu4/hu4s04bu34bqzNOG7ieG7ncSpNOG7p+G7icOj4buNNOG7i8Spw6M04buLxKnEg8O1NOG6u+G7q+G6uTw04buLxKnGsHU04bq9dDw04bu3w7TDozTDqeG7mTThur1s4buP4buJNMOzxKlm4buPPDTDs8OBNOG7p+G7iWw8NHXhu4nhuqvhu480w6nEqWjhu6c04bq9xqHEqTThu7d5NOG6vcahxKk04buzcMSpNOG7j+G7i+G7r3HEqTThurnhu4lidTThu4nhuq/hu4/hu4k04bu3w7Xhu4/hu4s04buJa+G7j+G7iTR14buJ4bqx4bunNOG7p+G7qSk04buP4bqr4buP4buLNOG6ucOjw7U04buP4buJZOG7jzThu6fhu4l24bq5PDRBNOG7p+G7iXbhurk04bq54buJYnU04buJ4bqv4buP4buJNHXhu4nEg3U0w7LFqWThu6c8NHXhu4nhu5Hhu4/hu4s04buP4buLd8OjNOG7s8SpaOG6uTThu6fEg8SpNHXhu4nhurHhu4004bun4budxKkpNOG7p8O5cjThu4vEqcawdTThu7NnNOG7p+G6q+G7jTTDskEpNOG6veG6r8O1NOG7p+G6scO1NOG7j+G7i+G7iWc04buP4buL4buJxKlodTw04buLxKlwxKk04bun4buJxKloxak04buzxKlo4bq5NMOy4bqv4buNNOG7p+G7icOqw7U04bq9xrDhu4/hu4s04buP4buJxak04bq5Y8WpPDThu6VzNOG7p8O54buvceG7j+G7izThur1pNOG7ieG7kzThurnDtDThu6fhu4lpNOG7s2c0w7Lhuq/hu4004buzxKlo4bq5PDThu6XEqeG7j+G7iTThu6XGoeG7j+G7izThu6fhurHEqTThur1sw6M0deG7ieG7r+G7oeG7j+G7iz5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIuG6uuG7keG7j+G7izThu4nhu5M8NMOp4bqvNOG6ucO14buPNMOz4buJxak0deG7icahPDTDsuG6r+G7j+G7izThu7fDtOG7jTThu7Phuq804buP4buJw73hu4/hu4s04buP4buL4buvccSpNOG7p+G7ieG6q+G7jzThu6fDucO14buP4buLNOG7i8Spw6M04bq9a+G7j+G7iTThurnDtDThu7PDo8SpNOG7p8O54buRNOG6veG6p+G6uTTDqcSpaOG7pzTDusWpw6Phu4804bunw7nhu5Phu4/hu4s04buLxKnGsHU04buPw700deG7ieG6seG7jTThu4/hu4nhuqvhu4804bunxIPEqTThu4nhu5HDozThu4/hu4lkdTThurnhu53hu4/hu4s04bq94bub4buP4buLPjThu45mxak04buLxKnDozThur1r4buP4buJNOG7p2rhurnhu4k04bq5eOG6uTThu6fhu4lrNOG7ieG7kzThu6Xhu4M04bunxIPEqTThu4nhu5HDozThu4/hu4lkdTTDuWLhu6c04buP4buJw6Phu4/hu4k04bq54buJw7Thu4/hu4s8NOG7o+G7jzThur1s4buP4buJPDRq4bunNOG7j+G7i8Wp4bu5NOG6ueG7oTThu6fEg8SpNHXhu4nhurHhu4004bun4budxKk+NOG7sms04buzZOG7uTw04buJ4bqz4bu5NOG6u8Oj4buP4buLNMO54bud4buP4buLNOG7s+G7keG7j+G7izThu6fDo+G7uTThu7nhu4XFqTThu6fhu4nhu6/hu6Hhu4/hu4s04bq9w7Thu4804buJ4buTNOG7p8O5czThu7NnPDThurnhu6nhu4/hu4s04bq54buJxKnDozThu6Xhu4c8NOG7p2Thu4804bun4bqr4buNNOG7i8SpxrB1NOG7ieG7kzTDsmLhu7k0w7LhurHEqTThu4/EqWfhu4004bunxKnhu488NOG7jeG6seG7j+G7iTThurvhurHhu4804bu34bqr4bu5NOG6u3jhu4/hu4s04bq5xanhu53hurk04bulxqHhu4/hu4s+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyLhu7JnNHXhu4lqw6M0deG7ieG6seG7jTThu4/hu4nhuqvhu4804buPw7004bq5Y+G7jzThu4/hu4lk4buPNOG7p+G7iXbhurk04bul4bqrxak04bulw6Lhurk0w7nhuqXhu4/hu4soNOG7psO5w7Xhu4/hu4s04bq5xanhu53hurk04bq9ccSpNOG7jeG7n8SpNOG7j+G7i+G7r3HEqTw0w7Phu4nhu5fhu4/hu4s0w6PEqTThurnDtDThu6fhu4lpNOG7p8O5xIPhu4/hu4k0w7Phu4nhu5nEqTThu6V4NOG7pcOjxKk0w7Jj4buNPDThu4/hu4nhu6/hu4/hu4s04bq9xKlnxak04bq9xIPhu4/hu4s04bunw7nhuqvhu480w7rFqUE04buJ4buh4buPNMOy4bqvNOG7pcOjxak04buzYnU04buP4buL4bqzNHXhu4nhurfEqTThu43hurHhu4/hu4k04buN4buDNOG6vXbhu4/hu4s0w7Lhu4Xhu488NOG6u+G7reG7j+G7izThurnhurfhu4004bq94buv4buh4buP4buLNOG6vWPFqTThu7NwxKk04buP4buJw73hu4/hu4s0w7Phu4nDtDTDs+G7ieG6teG7jzR14buJasOjNOG7p8O54buvcOG6uSk04buP4bufNMOyeOG6uTw04buz4buvcuG7pzTDusWpw6M04buN4bqn4bq5NOG6ueG6t+G7jTw0w7Phu4nDtDTDs+G7ieG6teG7jzThu6fhuqvhu400w7JBPDThu6XGoeG7j+G7izThurnhu4nhuqvhu4804bun4buJ4bqv4buP4buJNOG7s3DEqTThu43hu5PEqTThu4/hu4vhu69xxKkpNOG6ucO0NOG7p+G7icSDxKk04bq94budNMOy4bqx4bq5NMO6xanDo+G7jzThu7NwxKk04bq5xanhu53hurk04bulxqHhu4/hu4spNOG7p2rhurnhu4k04bq5eOG6uTThu6fhu4nDo+G7jTThu4vEqcOjNOG6ucSD4bq5NOG7icO14bqx4bunNOG6veG7neG7j+G7izThurnhu53hu4/hu4s04bq94bub4buP4buLPDTDsuG6r+G7jTThu4/hu4nDveG7j+G7izThu7PEqWjhurk04bun4buJxKlo4buPNOG7s+G6rzThu6fDuXM04bun4buJ4bqv4buP4buJNOG7j+G7i+G7r3HEqTThurnDtDRq4bq54buJNOG6ueG7icO1NOG7t+G6szThu4nhu53EqT5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzNOG7peG7p+G7ucOyw6o/M+G7p8Oq4bu34bunLcOjw7LEqeG7i+G7jyg0w7nEqeG7i+G7ieG7pykzIl3hu6Xhu6fDucO14buP4buLIuG7iMO14bqv4buP4buLNOG7ssSpaOG7pzTDg+G7j+G7iTR94bun4buJeOG6uTThu4nEqWjhu49bXS/hu6Xhu6fDucO14buP4buLIl0vdSI=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]