(vhds.baothanhhoa.vn) - Có nhiều nguyên nhân khiến cho những phụ nữ được đề cập trong bài viết này vấp ngã, phạm tội. Đường có nhiều lối rẽ và sự lựa chọn dù vô tình hay cố ý cũng có thể để lại những hậu quả khôn lường... Nhưng “sau cơn mưa, trời lại sáng”, đường về vẫn thênh thang, rộng mở, hy vọng...
W+G7izUzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThu6Thu4nhu6XDs+G6vTJdVOG7i+G7qTPhu415M8OzYsOyM8OzczPDvcSDM8Op4bqp4bunM8Op4buL4bun4bu3Z+G7jTPhu6XDo+G7iTPhu4vDtOG6ozPhu43hu4tjdDPDqeG7m+G7jcOsM+G6u8ah4buNw6whM1Thu4vFqeG7pTPhu6XDuuG6seG7iTPDs8O04buNw6xbL+G7izVdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThu4rhur3huqPhurkyXcOJw7Uz4buN4buL4buJZuG7pzPhu43DrOG7p+G7t+G7g+G7jTPhu43hu4vhuqnhu40zb+G7i+G7ieG7heG7jTPDqeG7i+G7jzPhu43hu4t54buNw6wzdOG7i+G7qTPhu415M+G6u+G7rXHDqTPhurtmM8OpY3Qz4bulw7rhu4/hu43DrDNlxIPhu4kzw73hu4nhu4Xhu6Uz4buNxIPhu7czw73huqt0M+G7jcOs4bq3KTN04buL4bqvw7Iz4bul4bub4buJPDPhurrhu61w4buNw6wzw6nDtTPhu43hu4vhu4lm4bunM8Oz4buX4buJM8O64buHM8O9xIMzw7l3M8Ozd+G6ozPDqeG7i+G7keG7jTPhurnGsDPDveG7lTPhu6Vq4buN4buLM+G7i+G6o+G7tzPDqeG7lzPhu7kzw6nhu7Hhu43DrDPDqcO1M+G7peG7i2gz4bq7aDPDs+G6r+G7iTPhu43hu4t54buNw6wz4buLY+G7pzN14bun4bqxM2/hu4vhu5Xhu40zw7Phu61w4buNw6w8PDwz4buM4buL4but4buNw6wz4oCcw7nhuqPhu6czw6nhu5/hu40zw7Lhu63huqMpM+G7pcO6cOG7iTPDs+G6r+G7iTPDucOj4buNw6zigJ0pM+G6u+G7rXDhu43DrDPDvWYzw73EkeG7jTPhu6Xhu4vhu4Phu43hu4sz4bul4buL4bqj4buNw6wpM8O64bub4buNw6wzw7JyKTPhu4vhu7czw73hu5Hhu43DrDw8PFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydMOJ4bqjdOG7peG7ieG7j+G7jTJdW+G7icOyw6wzw6nDs+G6o8O5w7kmMuG6ueG7peG7i+G7p8OyZTPhu4nDieG6veG7jeG7peG6vcO6MjPDueG7peG7t8Oz4bq9JjLhu7Phu4nhurnhu6Xhu4shM8OgNDR04bu1KDPhu4vhur3hu4nDrOG7i+G7pSEzOeG6oTR04bu1KDIzw7nDusOpJjIvL8Op4bq54buNPGXhuqPhu4/hu6Xhu4vhuqPhu43hu4vhu4vhu4/huqM8w73hu40v4bq54bq9w7lv4bul4buPdC/hu43hur3hu7PDuS82NjThuqEvNcOhw6Hhurk5NOG6oTY0NuG6oeG7pcOgYcOgYcOgw7M0PG50w6wuw7omw6E2OTIz4bqjw7Phu6UmMlThu4vhu6kz4buNeTPDs2LDsjPDs3Mzw73EgzPDqeG6qeG7pzPDqeG7i+G7p+G7t2fhu40z4bulw6Phu4kz4buLw7ThuqMz4buN4buLY3Qzw6nhu5vhu43DrDPhurvGoeG7jcOsITNU4buLxanhu6Uz4bulw7rhurHhu4kzw7PDtOG7jcOsMjPhu7Phu4nhurnhu6Xhu4smMsOgNDQyM+G7i+G6veG7icOs4buL4bulJjI54bqhNDIzL13DkuG7m+G7pTNl4bun4bud4buJM8Oz4bqj4buPM+G6u+G7m+G7jcOsM8Op4bur4bqjM+G7i+G7kcOpM8O94buJ4buD4buNM8OTPOG7pDzhu4o8Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJdw5nhuqPhu6czw6nDo+G7jeG7izPDqXjhuqMzw7nhurXhu6UpM8OTPOG7pDzhu4ozw73EgzNUPOG7pDzhu44z4but4buhw6kzw7Lhu58z4buNw6zEg+G7tzPhurvhu4/Eg+G7jTPhu6Xhu6kzw6nGsOG7jcOsM8Os4buJ4bqjM+G6u2rhu43hu4s8M+G7pMO6cjPDvWYzw73EgzPhurvhu6/hu43DrDPhurlj4bu3M+G6u2gzZeG6teG7pTPhurti4bunM8Op4bun4bubw6kzw7nhu5fhu43DrDPDsuG7oeG7iSkzw6nDtTPhu7kz4buNw6zhu4tt4bqjPDw8Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJdW8O54bulw7rhu4/hu43DrF3igJzDkuG7j+G7jcOsM2Xhu5czw7Lhur8zcjPhu43hu4vEgzNv4buL4buT4bq9M8Oy4bqv4buN4buLKTPDqeG7i3Azw6nhu4/hu40zw71m4oCdWy/DueG7pcO64buP4buNw6xdWy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJdw4nDo+G7jTNl4bubM3Xhu6fhurHhu40zw7Phu7kz4buMw6zhu6fhu7dp4buNM+G7pOG7i2sz4buk4buL4buvw6kpM1Thu4vDtTPhu6TDuuG7rXLhu43DrDN04buLw7Thu43DrDPhurrhu4lm4bunM+G7pcO6azPhu43DrOG7j+G6r+G7iTPhu6XDusWpM8O9xIMzw4nhu5Xhu43DrDPhu6XDo8OpM8Op4bub4buNw6wz4bq7xqHhu43DrCkzw4nhu58zw7lyM8Op4bqj4buJM+G7jcOs4buL4buJZ+G7jTPDsuG6ozPhu6XFqeG7tzPDueG7lzM1M+G7pOG7i+G6o+G7jeG7izPhu4rDteG6ozN74bu14bq3M+G7iuG7j8SD4buNw6wzw4zhu4nhuqPhu43DrCkz4buL4bun4bu3Z+G7jTPhu4zhu5Xhu43DrDPDieG7l+G7jcOsfTPhurvhu63huqMz4bul4buV4buJM+G6u+G7heG7jTPDrOG6pXQzw5M84bukPOG7iikz4bq74buX4buJM+G7peG7rXHhu43DrDPDqeG6o+G7iTPhu43DrOG7i+G7iWfhu40zZeG6teG7pTNl4bun4bubw6kzw73hu6Hhu4kz4bul4buLcOG7iTPDrOG7ieG6o+G7jTM1w6Az4bul4buLw6Phu43DrDwz4buk4buL4bq94buPM8Op4buL4buJ4bqjM8O54buBM8Op4bur4bqjM8Opw6Phu40zZeG7mzN14bun4bqx4buNM8Oz4bu5M+G7pOG7i+G7r8OpKTPhurvhuqnhu7czw7PEgzPDsuG7m+G7pTPhu6XDuuG7j+G7jcOsM+G7jeG7i3nhu43DrDPhu4vhu5HDqTPDveG7ieG7g+G7jTPDqcO1M+G7i+G7j8SD4buNM8Op4bqx4buN4buLM+G6u+G6pcOpM2Xhu4ln4bulPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXcOTPOG7pDzhu4ozw7nhu4nhu43hu4sz4buN4bqzw7IzNeG6ocOgw6ApM3Xhu6fhu4MzcjPhu4vhu6fhu7dn4buNM+G7pOG7i+G6r8Op4buLM+G7pOG7i8SD4buN4buLKTPDs8SDM8Op4buP4buNM+G7peG7i+G7rzM4M+G7pcO64buP4buNw6wzw6zhu4nhuqMz4bq7auG7jeG7izPhuqEz4bqj4buN4buLKTPDqeG7i2sz4bq9w7I8M+KAnOG7jOG7i8SDM+G6vcOyM3Iz4bulw7rhu4Phu40z4bul4buL4bun4bu3ZuG7jSkzw7nhu5fhu43DrDNlw6Lhu43DrDPhu43DrOG7i2Yz4bq7w6Phu43hu4szw6nDozwz4buM4buLxIMz4buNw6zhu4vDqOG7jzPDs+G6tcOyKTPDqeG7i+G6sTPDqcO1M8OsajPhurvhuqnhu6c8M+G7pMO64buP4buNw6wz4buN4buLxIMpM8Op4buLbDPDqcO1MzYz4bq9w7Iz4bulw7rhuqPhu4kz4buL4buRw6kz4bq74buF4buNM8Oz4buhdDM4KTPhur3DsjPhu4vhu5HDqTPDssSR4bunM8Os4buJw6Phu48pM8Opw7Thu40zw7Phuq/hu4kzw6nhu4vhu63huqMzw6nDtTPhuqPhu4kz4bq74butccOpM+G6u+G7heG7jTPhu6XDuuG7rXDhu43DrDwzReG7lzPDsuG6vzPhur3DsjPhurtm4bunM+G7jcOs4buL4buJZ+G7jTPDuuG7rXHhu6cpM8Oy4buj4buJM8OzYuG7jTPDueG6o+G7tykzw6nhurfhu4kzw73hurczw7rhuqvhu6Uz4buN4buL4buJZuG7pykzw6zhu4lwM8O9xJHhu40zw6nDtOG7jTPhu6fhu5fhu43DrDw8POKAnSkzw5M84bukPOG7ijNl4bq14bulM+G6u2Lhu6czw6nhuqnhu6czw6nhu4vhu6fhu7dn4buNM8O9ZjNl4bqx4buNM+G7peG7i+G6qeG7jTPhu43hu4vhu60z4bul4buL4buFPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXeG7jOG6s8OyMzY0NTgpM2/hu4vhu4kzNmEz4bul4bun4bud4buJKTPhu4oz4bulw7rhu5fhu40z4buN4buLxIMpM+G7peG7i+G6veG7jzNl4bqv4buNM+G6u+G7iTPigJzDs8SDw7Iz4bqz4buN4oCdPDPDieG7p+G7m8OpM8O54buX4buNw6wz4bulxrAz4bulxanhu43DrCkzw6nhu4tj4bulM+G7i+G6v3QpM+G7ijPDsuG7p+G7l+G7jTPhu6Vqw7Izw73hu4lnw6kzw7PEg8OyKTPhu43hu4t54buNw6wzw7Lhu4/hu43DrDPhu6Xhu4vhu4/Do+G7pTPDqeG6seG7jeG7izPhu43DrOG7i8Oo4buPM2/hu4vDtTwz4buM4buf4buJM+G6u2Lhu6cz4bul4buJ4buD4buNM+G7ijPhurvhuqXhu6Uzw6nhu4vhuqnhu40z4bq74buF4buNM8OzxIMzw7Lhu5vhu6Uz4buN4buLxIMz4buLxIPhu43DrDNyM+G7pWzhu43hu4sz4buNw6zhu4/Eg+G7iTwzUjPhurvDtSkz4buKM+G7i2Lhu6czw7rhu61x4bunKTPhu4ti4bunM+G7i8Oj4bulM8O9xIMz4oCc4bq74buJM2/hu4vDo8Op4buL4oCdPDPhu6Thu4tw4buJM8Os4buJ4bqj4buNM+G7jcOs4bq14buNM8O54bqj4bunM+G6u8O1KTPhurvhu61xw6kzZeG6r+G7jTNlw6gzw7rhu6szw7rhu4MpM+G7ijPhu6Xhu4vhuqPDsjPDrOG7ieG6ozPDqeG7i+G7n+G7iTPDsuG6ozPhu6XFqeG7tzwz4bukdjPhurvhuqnhu7cpM8Op4bun4bubw6kzw7nhu5fhu43DrDPDqeG7q+G6ozPhu4ozZeG7reG7ocOpM8O9xIPhu48z4buLYsOyM+G7peG7l+G7iTwzw5M84bukPOG7ijPhu43hu4vhu6Ezw7Phuq/hu4khM+KAnOG6vMOyM8Op4buL4buf4buJM+G7jeG7i+G7iWbhu6czw7Phu4/huq/hu4kzw7PhurXDsikz4bq7w6MpM8Op4buTKTNv4bq9KTNv4bq/4buPPDw8M8OTxIPDsjNl4bqj4buPM+G7jeG7i+G7ieG7g+G7pykzw6nhu4vhu5/hu4kz4buL4buF4bulM2Xhuqvhu7cz4buN4buL4buJ4buD4bunPDPDicSD4buNw6wz4oCc4bq74buJM2/hu4vDo8Op4buL4oCdM+G7jeG7i+G7iWbhu6cpM8OpxIPhu43DrDPDqcO1M+G7peG7iWbhu40z4buN4bun4buV4buJM8Oy4bqjM+G7pcWp4bu3PDPhu6Thu4vhu4Uzw7LEgzPDqcO1M8OzYuG7jSkz4buL4buF4bulM+G7peG7iWbhu40pM+G6vcOyM+G7jcOs4buLbTPDqcOjw6nhu4sz4bq74buJM+G6s+G7jTPhu6XDuuG7m8OyM8Oy4bqr4bu3M8Op4buP4buNM8OsxIMz4buN4buLxIMz4buNw6zhu61w4buJM+G6ueG6qeG7jSkzZWszw6nhuqPDsuG6vcO64bqjM3Xhu6fhuqPhu7czw7Phuq/hu4kzw73EgzPhurvhu63huqMzw7Phu4Phu40zw6nhu5Xhu43DrDPhuqPhu40pM3Thu4vhuq/hu6Uz4buLxIPhu43hu4szw6nhu4vEqeG7jeG7izM1PDc5NDw0NDQz4bq7xqHhu43DrDw8POKAnTxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml3DieG7p+G7m8OpM8Op4buL4buf4buJM8Op4bur4bqjM+G7ijNl4bqj4buNM+G6u2Lhu6czcjPDqcOjw6kz4bulbOG7jeG7izPhu4zhuqPDsjPhurpr4buN4buLKTPhu4rEgzPhu4zhuqPDsikz4buM4buJ4buN4buLM0Vq4buN4buLKTPDueG6o+G7pzPhu43Eg+G7tzPDs8SDM+G7jeG7i+G7iWbhu6cz4buL4bun4bu3Z+G7jSkz4bul4buLazNv4buLw6PDqTPhu6XDuuG7j+G7jcOsM+G7pWzhu43hu4sz4buk4buL4bqj4buN4buLM+G7isO14bqjPDPDncSDM+G6ucawM+G6u+G7iTPDsuG7m+G7pTPDvcO04buNw6wzw73hu6Hhu4kzw7l3M+G7pXcz4bq54buPKTNl4bqj4bu3M+G7jeG7i+G6seG7tzPDqcaw4buNw6wz4buN4buLeeG7jcOsM8Op4buf4buNM+KAnMO54bqj4bu34oCdM8Oy4bqjM+G7pcWp4bu3M+G7jeG7i+G7reG7jcOsM+G7jeG7i+G7iWbhu6czw7PFqcOpM+G7ijNv4buL4buJM+G7pWzhu43hu4spM2XhurHhu40z4bul4buL4bqp4buNM3Xhu6fhu7fhu4Xhu6Uz4bul4bqpw7Iz4buldzPDqeG6o+G7iTPhu43DrOG7i+G7iWfhu40z4buN4buL4buJZuG7pzPDs2Lhu408M+G7ijPhurvhurczw6nDtTPhu4vhu5/hu40zNzPhu43hurPDsjPhurvhu4lm4bunM+G7pcO6azPDqeG6o+G7iTPhu43DrOG7i+G7iWfhu40zw7LhuqMz4bulxanhu7czZcOi4buNw6wzw5Lhur3hu6Xhu4vhuqPhurnhu4/hu43hur0z4bul4bqv4buJMzYz4buL4bun4bu3Z+G7jTPDiWTDsjPhu6Thu4vhu6vhu7czw73EgzPhu4rEgzPhu6TDuuG7p+G7jcOsM+G7jeG7i+G7reG7jcOsM2Xhuqvhu6Uz4bul4buLxIPhu43hu4s8Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJd4bukw7rDtDPDqeG7i+G7p+G7t2fhu40zw73hu6Hhu4kzw5M84bukPOG7iikzw6nDtTPhu43hu4t54buNw6wz4bulauG7jeG7izPhu6Xhu4nhu4Xhu6Uzb+G7i+G7ieG7heG7jTPhu6Xhu5Xhu4kzZeG6q+G7pTPhu43DrHA8M+G7jOG7i+G7rTPDqeG7p+G7m8OpM+G7pWrhu43hu4szw6nhu6vhuqMz4buKKTPDvXbhuqMz4bq74bq/dDPDvXbhuqMzZeG7p8ah4buNPDPhu6Thu4vhur3hu48zw7Nw4buJM29oM8Op4bur4bqjM+G7iiEz4oCc4bq8w7Izw73EgzPhuqPhu43hu4sz4bqr4bu3M8Os4bqldDPhu43hu4vhuqPhu6czb+G7i+G7iTPhurvhu4kzw7Phuqvhu7cz4bul4buL4bun4buXw6kzw6nhuqPhu4kz4buNw6zhu4vhu4ln4buNM8OS4bq94bul4buL4bqj4bq54buP4buN4bq9M3Iz4bukw7rhu6fhu43DrDPhu6XhuqnDsjPhu7Yz4bul4buFM+G7i+G7p+G7t2fhu40z4buKxIMz4bukw7rhu6fhu43DrDwzw5nhuqPhu6czb+G7i+G7iTN14bun4bq94buNM+G7jeG7i+G6o+G7pykz4buL4bqj4buJM+G6u+G7r+G6ozN14bun4bu34buF4bulM+G7peG6qcOyM+G7pXYzZeG7kzPDsuG6ozPhu6XFqeG7tzPhu43hu4vhu63hu43DrDPDqeG7i2wz4bq74butccOpMzYz4buN4bqzw7Iz4bul4buLajNl4buR4buNM+G6vcOyM+G7pcOj4buJM+G7jcOs4buL4buJZ+G7jTwz4bukdjPDs8Wpw6kzw6zhuqV0M+G6o+G7jeG7iykz4bq9w7Izb+G7i+G7leG7jcOsM8Opw7Thu40z4bq74buJM2/hu4vDo8Op4buLKTPDqeG7i2wzw7Jq4buN4buLM+G6o+G7jeG7izPhuqvhu7cz4bq74buJM8OzxIPDsjPhu43hu6fhu5Xhu4kzw6nhurEz4buL4bqj4buJM8O9xIMzw6nhu4vhu48z4buN4buLeeG7jcOsM8Op4bun4bubw6kzw6nhu4vhu5/hu4k8PDwz4buM4buLxIMzw6l44bqjM2/hu4vhu5Xhu43DrDPDqcO1KTNl4buR4buNM+G6vcOyM8O54buX4buNw6wzcjPDrGLDsjPDqWLhu6czw5PDqOG7jTPhu4rEgzPhu6TDuuG7p+G7jcOsM8O94buh4buJM+G7i+G7n+G7jTPDsuG7rXDhu4kz4buNw6zhu61w4buJM+G7jXnhuqM8M1Iz4bq74bqr4bu3KTPDqcaw4buNw6wz4buN4bqr4bunM+G7jeG7reG7oeG7jcOsM+G6s+G7jTPhu6fhu5fhu43DrCkzw6nGsOG7jcOsM+G7jcOs4buL4buJZ+G7jTPhu43DrGN0M+G7jeG7i+G7reG7jcOsM8O54bqj4bunM+G6u8O1KTPDqeG6sTPhu43hu4vDtcOyM2VrM8Op4buV4buNw6wz4bqj4buNM2XhurXhu6UpM8O6xqHhu4kz4bq9w7Izw73EgzPhuqPhu43hu4sz4bqr4bu3M8OpxrDhu43DrDPDvcSD4buPM+G6u+G6qeG7t+KAnTw8PFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXcOdxIPhu48z4bulw7rhu4/hu43DrDPhu43Eg+G7tykz4buKM8Op4bux4buNw6wz4buN4buL4butM+G7jeG7i+G7iWbhu6cz4buL4buRw6kzw73hu4nhu4Phu40zb+G7i8Ojw6kpM8O9duG6ozPhurvhu61xw6kz4bq74buJZuG7pzPhu6XDumszdOG7i+G7qcOpM+G7i8ah4buJM8O54buvw6kzb+G7i+G7k+G6vSkzw7124bqjM8Os4buJw6Phu48z4bq54bupw6kpM+G7pcO6azPDs+G7iWfhu6cz4bud4buNM+G6u2vhu43hu4szw71mM+G7peG6qcOyM8Oz4bu5KTPhu6Xhu4vhu4/hurHhu4kzw7LDo+G7iTPDvWYz4bul4buJ4buN4buLM+G7peG7i2Lhu408M+G6usO1M8Op4bux4buNw6wzw7PEgzPDs+G7uTPhurnhu48zb+G7i+G7ieG7heG7jTPhu4oz4bq5xrAzw6nhu4tsM8Oy4buh4buJMzcz4bul4buLw6Phu43DrDNyM+G6u+G6qeG7tzPhu43hu4vhu63hu43DrDPhurvhurcz4bul4bqz4buNw6wz4bul4buh4buJM+G6oW/DrCkz4buldjM3w6Bvw6wzw7Phu4Phu40zOMOhb8OsPDPhu6Thu4vhur3hu48zw6nDo+G7jTNl4bubM3Xhu6fhurHhu40zw7Phu7kz4buMw6zhu6fhu7dp4buNM+G7pOG7i2sz4buk4buL4buvw6khM+KAnOG7iuG7kcOpM8O94buJ4buD4buNM8Oy4buj4buJM+G7jcOs4butcOG7iTPDsuG7m+G7pTPhu4vhu4/Eg+G7jTPDqeG6seG7jeG7iykzw6nhu6fhu5vDqTPDueG7l+G7jcOsM8Op4bur4bqjM8Opw6PDqTPhur3DsjN04buLYuG7jTPDs+G7oeG7jTPhu6Xhu4vhu4nhu4Xhu6cz4bul4buL4buX4buNPDNP4buL4buJM8O9xIPhu48z4bq74bqp4bu3KTPhurvhu5fhu4kzw73hu6Hhu4kzw6nhu4vFqeG7jcOsM+G7peG7leG7iTNv4buL4buV4buNw6wzw6nhu4tsM+G7pcO6w6PDqeG7izPhu43hu4vhu4lnw7Izw7LEgzPDqcO04buNM8OzxIMz4bulauG7jeG7izPhu6Xhu4vhu63hu5/hu43DrDwzw4xi4buNM8Os4bux4buJKTPhurvhu5vhu43DrDPDveG7ieG7g+G7jSkzw6nhu4vhu4nhuqMzw7nhu4Ez4bq7aDPDqcOjw6kz4bq9w7Iz4bul4buJ4buF4buNM2Xhu5szw73EgzPhu6Xhu4vhuqPhu7cz4bq74bud4buJKTPDqcaw4buNw6wz4bul4buLd8OpM+G7i+G7iWfhu40z4bul4buX4bulM8Opw6PDqTPhu43hu5vhu4kzdeG7p+G7tykzdeG7p+G7tzPDqeG7i+G7hTPDqeG7q+G6ozPhurvhu5/hu40zw71r4oCdPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXcOd4buh4buJM8OTPOG7pDzhu4opMzU0M+G7jeG6s8OyM+G7pcO64buX4buNM+G7jeG7i8SDM+G6u+G7iTN04buL4buJ4buD4bunM2Xhuq/hu6UpM2Xhu63hu6HDqTPDvcSD4buPM8Op4buP4buNM+G6u+G7rXDhu43DrDPDs2LDsjPDs3MpM2/hu4vhu4kz4buN4buL4buhM8Oz4bqv4buJKTPhu4ozw7PFqcOpM2/hu4vDtcOpKTPDs8Wpw6kzw6nhu61w4buJPDPigJzDncSD4buPM+G6u+G7rXHDqTPhurvhuqnhu7cpM+G6vcOyM+G7peG7i+G6q+G7tzNv4buL4buT4bq9M8Oz4bq1w7IpM8Op4buL4bqn4buNw6wzw6nDtOG7jTN04buL4bqx4buJM8O54bun4bu3M+G7jcOs4buLbTPhurvhu4lm4bunM8Osajwzw4zhu4lwM8Op4buLbDPDsuG7j+G7jcOsM2Xhu5czw7Lhur8zcjPhu43hu4vEgzNv4buL4buT4bq9M8Oy4bqv4buN4buLKTPDqeG7i3Az4bq9w7Izw71mPDPhurzDsjPDueG7hzPhurvhu6/hu43DrDPhurlj4bu3KTPDs8SDw7Izw7Phuq/hu4kz4buldjPhurti4bunPDw84oCdKTPhu4oz4bulw7rhurHhu4kzw7PDtOG7jcOsPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXVvDueG7pcO64buP4buNw6xd4oCcw4nhu4tsM8Oy4buP4buNw6wz4buNw6zEg+G7tzPDvWYpM8Opw7Uzw6nhu58z4buL4bub4buJM8OzxIPDsjPDs+G6r+G7iTPDqeG7p+G7m8OpM+G6u3Dhu4nigJ1bL8O54bulw7rhu4/hu43DrF1bL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml3Dk8SDw7Izw6nDo+G7jTNl4bubM3Xhu6fhurHhu40zw6zhu4nDo+G7jzN04buL4bupM+G7pcO6w6PDqeG7izPhurvhu5vhu4kzdOG7i+G6r8OyM+G7jeG7i+G6qeG7jTPhu415My0zVOG7i+G6qeG7jTPhu6XDuuG6r+G7iTN14bun4bqx4buNM8Oz4bu5M3Thu4vhuq/DsjPhu43hu4vhuqnhu40pM+G7pMO64bqv4buJM+G7peG6r8OyM8Os4buJ4bqjw7Izw4nhu5Xhu43DrDPhuqPhu40z4bulbOG7jeG7izPhu6Thu4vhuqPhu43hu4sz4buKw7XhuqMpM+G7pMO64bun4buNw6wzxanhu7czw5Phu4Mz4buk4buLazPhu6TDuuG6o+G7jcOsM+G7pXbhu43DrDPhu6Xhu4nhu4V0M+G7tcWpw6kzw73hu6Hhu4kz4buN4buL4buJZuG7pzN04buL4bqvw7Iz4buN4buL4bqp4buNM8Opw7Uz4buL4buPxIPhu40zw6nhurHhu43hu4spM+G7pcSp4buN4buLM8Opw6PDqeG7iykz4bul4bqpw7Izw7Phu7kzb+G7i8Ojw6kz4buN4buL4bqj4bunPDNUPOG7pDzhu44zw7PEgzPhu415M3Thu4vhuq/DsjPhu43hu4vhuqnhu40z4bq74butccOpM+G7pMO64bun4buNw6wzxanhu7cz4bukw7rhuqPhu43DrDPhu43hu4vhurXDqTPhurvhu4Xhu40z4buN4buL4buJZuG7pzPhu4vhu5/hu40zw71qM+G7peG7i+G6veG7jzPhu415M3Xhu6fhurHhu40zw6zhu4nDo+G7jzPhurvhuqnhu7czw7PEgzPhu6XDuuG7rXDhu43DrDPhu4txdDPDuuG6q+G7pTPhurvhuqXDqTNl4buJZ+G7pTxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml1UPOG7pDzhu44zw7nhu4nhu43hu4sz4buN4bqzw7IzNeG6ocOgw6EpM3Xhu6fhu4MzcjPhu6RUM+G7pOG7i+G6o+G7jeG7izPhu4rDteG6ozwzw53Eg+G7jzPhu43hurPDsjM2NDY0KTNv4buL4buJMzc3M+G7peG7p+G7neG7iSkzVDzhu6Q84buOM3Thu4vhuq/DsjPhu6Xhu5vhu4kzw7Nx4buJM+G6ueG7qeG7jcOsM8Op4buL4buvw6kzw73hu6kpM3Xhu6fhu7dm4buNM+G7i+G6r+G7jTPhu6XDuuG7j+G7jcOsM2/hu4vhu4kz4bul4buL4buJM+G7i8SD4buN4buLM8Op4buV4buNw6wzw73hu6kpM2VrM+G7pcO04bqjM+G7peG7p+G7t+G7g+G7jTPDo+G7jTM3YTPhu6Xhu4vDo+G7jcOsM+G7pcawM8Os4buJ4bqjw7I8M+G7jHkzdOG7i+G6r8OyM+G7jeG7i+G6qeG7jTPDveG7oeG7iTPhu4vhu4/Eg+G7jTPDqeG6seG7jeG7izPhu43hu4vhu4lm4bunM2/hu4vDtTNv4buL4bqz4buNITPDsuG6vzNlazPhu6XhuqPhu4kzZeG7ieG7heG7jTPDs+G7iWfhu6Uz4buNeOG6ozPhu43DrOG7rXDhu4kpM+G6vcOyM8Osw6Phu4kz4bul4bqpw7Iz4bul4buLYuG7jSkzw6nhu4/hu40zw6nDtOG7jTPhu43hu4vhu5MpM8Op4buLxqHhu43DrDPDqeG7leG7jcOsM8O94buJZ8OpM2/hu4vhu5Xhu43DrDPhu53hu40z4bq7a+G7jeG7izxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml3DieG7i+G6q3Qz4buLxIPhu43hu4szw6Phu40zdOG7i+G6r+G7pTPhu6XGsCkz4bq54buPM+G7peG7i+G6o+G7tzPhurvhu53hu4kzw7Lhu5Xhu4kz4bulw7rhu61w4buNw6wzw7nhu5fhu43DrDPDvcSDM+G7pcO6w6PDqeG7izPhu43hu4vhu4lnw7IzZeG6seG7jTPhu6Xhu4vhuqnhu40z4bq74buX4buJM8O94buh4buJM8Os4buJ4bqjM+G6u2rhu43hu4szb+G7i+G7ieG7heG7jTPDqeG7i+G7jzN04buL4bqvw7Iz4buN4buL4bqp4buNM+G7jjPhu43hu4t54buNw6wz4buNw6zEg+G7tzPhurti4bunM8O9xIPhu48z4bulw7rhuq/hu4kz4bul4buL4butcOG7jcOsM8Oz4buPM8Oz4bq14buNw6wpM8O54buX4buNw6wz4bul4buL4bunM8OyauG7jeG7iykz4bqx4buN4buLM+G7i+G7rXLhu43DrDPDsuG7m+G7pTN04buLYuG7jTPhurvhu4Xhu40zw73hu4lnw6kzw6nhu4vhuqt0M+G7i8SD4buN4buLM8Oj4buNPDPDieG7i2sz4buN4buL4buhM8Oz4bqv4buJITPigJzDmeG7hzNv4buL4buV4buNw6wzdeG7p+G7g+G7jTPhurvhu61xw6kzw6nhurHDsjPDrOG7icOjw6kzZeG7p+G7neG7iTPhurti4bunM+G7peG7ieG7g+G7jTNv4buL4buJM+G7peG7leG7iTPhurvhuqXhu6Uzw6nhu4vhuqnhu40z4bq74buF4buNM+G7pcO64bqv4buJM+G7peG6r8OyM8Os4buJ4bqjw7IpM+G7peG7leG7iTPhurvhurczb+G7i8O1w6kzw71qM2Xhu4nhu4Xhu6Uz4buldjPhurvhuqnhu7cpM8O54buHM2/hu4vhu5Xhu43DrDPDqcO04buNM+G6u+G7rXHDqTPhu6Xhu4nhu4V0M+G7tcWpw6kzw73hu6Hhu4kzw6nhu6fhu5vDqTPDueG7l+G7jcOsM2Xhu4Phu40z4buNw6zhu4/Eg+G7iTwzw5PFqcOpM+G6q+G7tykz4bulw7rEg+G7jzPDs+G7g+G7jTPhu6XDuuG7j+G7jcOsM+G7peG7leG7iTPhu43hu6Phu4kz4buN4buL4buhM8Op4buP4buNKTPhu6Xhu4vhu63hu5/hu43DrDPDqeG7i8ah4buNw6wpM+G7peG7i+G7reG7n+G7jcOsM8Oy4bq/M8O9xIMz4bq9w7I8M+G7pOG7i3Dhu4kzw6zhu4nhuqPhu40z4bq7YuG7pykz4bul4buV4buJM8OsYuG7jTPhu43hu4vhu60zb+G7i+G7leG7jcOsM+G7jcO14buJM8Op4buL4bun4bu3Z+G7jTPDveG7oeG7iTPhuqPhu4k8M+G7pOG7leG7iTPhu6V24buNw6wz4buNw6zhu4ttKTPDsuG7leG7iTPhu6XDuuG7rXDhu43DrDNyM+G7pcO64buP4buNw6wz4bulw7rhuq/hu4kzw73hu5Uzw6nGsOG7jcOsM3Thu4vhu6/DqTPhu6Xhuq90KTPhu43hu4vhu63hu43DrDNv4buL4buV4buNw6wzdOG7i+G6seG7iTPDvWPhu7c8M+G7pOG7leG7iTPhurvhurcz4buL4buRw6kz4bq74butccOpM+G7jeG7i+G7iWbhu6cz4bq74buJZuG7pzPhu7kz4buNw6zhu4tt4bqjM3Iz4bq74bqp4bu34oCdPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXeG7jOG7i3nhu43DrDNlxIPhu4kz4buL4buRw6kzw73hurPhu40z4buLw7XhuqMpM8Os4buJw6Phu48z4bq54bupw6kzw6nhu5Xhu43DrDPhurnhuqnhu40pM+G7i+G7kcOpM+G7jcOs4buLZjPhu4vhuqPhu7czw6zhu4nDo+G7jzPhurnhu6nDqSkz4bul4bun4bu34buD4buNM+G7pcO64bun4bu3ZuG7jSkzdOG7i+G7nTNl4buJ4buF4buNM+G7jeG7i3nhu43DrDNv4bqgM+G7jeG6s+G7jcOsM+G7pWrDsjNv4buJ4buFw7Izw73hu4lnw6kzw7PEg8OyKTPhu6Xhu4vhuqPDsjPDrOG7ieG6ozPDqcOjw6kzZeG7p+G7neG7iTPDveG6s+G7jTPhu43DrOG7i2cpM+G6u+G7kcOpM8O5w6PDqeG7izNlw6Phu48z4bq74bq3M8Os4buJxal0M8Op4buL4buPM1Q84bukPOG7jjPDs+G6q+G7tzPDs+G6r+G7iTPDqeG6qeG7jTNlw6Lhu43DrCkz4bul4buJ4buN4buLM+G7peG7i2Lhu40z4bq7czPDqeG7i+G7l+G7jcOsM8Op4buL4buF4buN4buLM8O9xIMzw6nhu5czw6zhurXhu43DrDN04buL4bqr4buNM+G6u+G6q+G7pzPDqeG6seG7iTPhu6Xhuq/hu48z4bul4buX4bulM+G7i+G7n+G7jTwzReG7g+G7jTPDqeG6r+G7jeG7izPhurvDtSkz4buNeTPDqcOj4buNM2Xhu5szdeG7p+G6seG7jTPDrOG7icOj4buPM8OT4buDM+G7pOG7i2sz4bukw7rhuqPhu43DrCkz4buNw6zhu61w4buJM+G7pcO6d8OpM+G7peG7ieG7hXQzdeG7p+G6seG7jTPDs+G7uTPhurvhu5vhu4kzdOG7i+G6r8OyM+G7jeG7i+G6qeG7jTPhu415M8Oz4bun4buV4buNM8OsYuG7jTPDrOG7seG7iSkz4bq74bub4buNw6wzw73hu4nhu4Phu40pM+G6u+G6tzPDrMO1dDN04buLYuG7jTPhu6Xhu4nhu4V0M+G7jcOs4bunxqHhu40z4buN4bqz4buNw6wzw7Phu61x4buNw6wz4bulxKnDqeG7izPDqXfDqTPhurtoM3Thu4vhuq/DsjPhu43hu4vhuqnhu40zw73hu61x4bulM3Xhu6fhuqMz4buN4buLeeG7jcOsM2/hu4vDtTNv4buL4bqz4buNM8O9ZjPDsuG6peG7pTPhu6Xhu4nhu43hu4sz4bul4buLYuG7jSkzw6nhurHDsjPhu7XFqcOpPDPhu4x5M3Xhu6fhurHhu40zw6zhu4nDo+G7jzPDk+G7gzPhu6Thu4trM+G7pMO64bqj4buNw6wzw6nhu4vhu4nhuqMzw7nhu4EhM+KAnMOJ4buLbDPhu6Xhu4vhu5Xhu43DrDN14bun4bqjM8Op4buV4buNw6wz4bulw6PDqTPDrOG7icOj4buPM+G6ueG7qcOpM8Oy4buh4buJM8Op4bqxw7Iz4buLw7XhuqMpM+G7peG7i+G7p+G7t+G7heG7pTN04buL4bupw6kz4bq74butccOpM3Thu4vhuq/DsjPhu43hu4vhuqnhu40zw73EgzPDqeG7seG7jcOsM+G6u2gzdOG7i+G6r8OyM+G7jeG7i+G6qeG7jTPhu4vhu4lo4bunM8O5dzPhu43hu4vhu4ln4bulM+G7i+G7p+G7t+G7heG7pSkz4bulY+G7jTPhu6Vq4buN4buLKTPDqeG7i+G7pzPhurvDo+G7jzPDqeG7q+G6ozPDqcOj4buNM2Xhu5szdeG7p+G6seG7jTPDrOG7icOj4buPKTPhurtoM+G7pXYz4bq7w7UzdOG7i+G6r8OyM+G7jeG7i+G6qeG7jTPDqXLhu4kzw7JyM8O9xIMz4buN4bujM8Ozd8OpM+G7i+G7n+G7jTPhu6XDuuG7j+G7jcOsM8Oz4bqj4buPM+G6u+G7m+G7jcOsKTPDqeG6seG7iTPhu6Xhuq/hu4/igJ08Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJdw51mM3Thu4ti4buNM+G7jXkzdOG7i+G6r8OyM+G7jeG7i+G6qeG7jTNUPOG7pDzhu44pM+G7pcO64buP4buNw6wz4buL4buf4buNMzUz4buN4bqzw7IzdeG7p+G6oykzw7Phu6fhu5Xhu40z4bq74butccOpM+G7jeG7i2Phu40z4bu1w6rhu6UpM+G6u8Oj4buN4buLM8Os4buJw6MpM+G7teG7hXQzw7Phu4/huq/hu4kzw6nhurHhu4kz4bul4bqv4buPM+G7peG7l+G7pTPDvcSDM+G6u+G7rXHDqTPDrOG7ieG6scOyM+G7peG7i3Dhu4kz4buL4bqv4buNM8Op4buL4bqrdDPhu4vEg+G7jeG7izPDo+G7jTN04buL4bqv4bulM+G7pcawM8OzxIMzw6Ez4bul4buLw6Phu43DrDwz4buMw6zEg+G7tzPDvWYpM8O94buh4buJM8Op4buLazNv4buL4buV4buNw6wzw6nDtOG7jTPhu7XhuqMpM+G7peG7i+G6veG7jzPhurvDtTPhu43hu4t54buNw6wz4but4buhw6kzw7Lhu58pM+G6uXcz4bq7a+G7jeG7izPDqeG7seG7jcOsM+G6u+G6o+G7jcOsM+G6u+G7rXHDqTPhuqt0M+G7qzPhu43hu4vhu60zw6nhu4trM+G7peG6qcOyM8O5dyEz4oCc4bus4buhw6kzw7Lhu58zw6nhu6vhuqMz4bul4buV4buJM2/hu4vhu4kzw6nhu4vhuqt0M+G7i8SD4buN4buLM+G7teG7j+G7jcOsM8Oj4buNM3Thu4vhuq/hu6Uz4bulxrAzw7PEgzPhu7Xhu4nhu40zw73Eg+G7jzPDs8SDw7Izb+G7hTPhu6Xhu4/Do+G7jTPhu6Xhuq/hu4kzw6nDo8OpM8Op4buV4buNw6wz4bul4bu3KTPhurvFqeG7jcOsM8Op4buL4bun4bu34buD4buNM8Oy4buV4buNM8OyxIMz4bul4buV4buJM+G6u+G7rXHDqTPhu4vhu5HDqTPhurtoM8Opw7Uz4bul4buL4bunM+G7jeG7i2N0M+G7neG7jTPhurtr4buN4buLKTPDqcaw4buNw6wzw6nhu4vGoeG7jcOsM8Osw6Phu43hu4szw73Do8OpM+G7jeG7i3nhu43DrDNv4buLw7Uzb+G7i+G6s+G7jTPhu6XDuuG7j+G7jcOsM8Op4bun4bubw6kzw7nhu5fhu43DrDwz4buk4bun4bu3M+G7jeG7i+G7ieG7g+G7jSkz4bq74buJZuG7pzPhu6Xhu5Xhu4kzw7Phu48zw7PhurXhu43DrDPDs8SDM8O5dzNvQTPhu6Xhu4trKTPhu7XhuqMzw7PDo+G7jeG7izPDqeG7q+G6ozPDsuG7keG7iTPhu43DrOG7rXDhu4k8M8OJ4buLbDPDsuG7j+G7jcOsM+G7jcOsxIPhu7czw71mKTPhu43hu4t54buNw6wzdOG7i+G6r8OyM+G7jeG7i+G6qeG7jTPhu43hu4vhu60z4bul4buV4buJM+G6u+G7rXHDqTPDqeG7i8Sp4buN4buLM3Xhu6fhu7dm4buNM+G6u2vhuqMzdOG7i+G7reG7n+G7jcOsKTPhurnhu4/huqPhu43hu4sz4buNw6zhu4vhu4lndDPhu6Xhuq/hu48z4bq74buJZuG7pzNv4buJZ+G7jTPDrOG7icWpdDPhurtzM+G6u2gzw6nDtTPDqeG7nzPhu4vhu5vhu4kzw7PEg8OyM8Oz4bqv4buJM8Op4bun4bubw6kz4bq7cOG7iSkzb+G7i+G7leG7jcOsM8O94buJM3Thu4vhuq/DsjN04buLw6N0M8Oz4bunY+G7pSkz4bulw7pyM+G7peG7i8SD4buN4buLM8Op4buV4buNw6wz4bq54bqp4buNM8Opw7UzxKnDqeG7izPDqeG7i+G7jzPhu7Xhurcz4buL4bub4buJ4oCdPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyM8O54bul4bu3w7Phur0mMuG7peG6veG7teG7pS3huqPDs+G7icOs4buNITPDuuG7icOs4buL4bulKDJdW8O54bulw7rhu4/hu43DrF1FxIPhu4kzw73EgzPhurHhu43hu4shM8Od4buJM+G6ouG7jVsvw7nhu6XDuuG7j+G7jcOsXVsvdF0=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]