Ngày 15/10, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu, cho biết nền kinh tế toàn cầu sẽ phục hồi yếu hơn so với dự báo.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bu04bqrJiXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4buOYuG7j+G6veG6oyThu7ZCw4rhuqwl4buPYuG6s28l4buP4buTw6El4bqrfSXDoOG7nSVhPuG7gSXhu48i4bq/4bqpJeG7j8Oy4buXbeG6v+G6qSXhu4/hu4F74bq/JcOhNsO14bu0L+G6qybhu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG/huqrhuqM8w6Ak4bu24bq+4bqpe3IlJiwvJipXJcOTw7XDuSXhu45i4bq14bq/JeG7j8OiJcOzw7Vpw6El4buP4bqzJcOdQsOK4bqs4buyJeG7j2LhurNvJeG7j+G7k8OhJeG6q30lw6Dhu50lYT7hu4El4buPIuG6v+G6qSXhu4/DsuG7l23hur/huqkl4bq7YuG6v+G6qyXhu4/hurMl4buP4buBe+G6vyXDoTbDtVclw6Hhuqvhu4ElYWLhurPhu48l4bq/4bq14bq/JeG6u2Lhur/huqsl4buP4bqzJeG7j+G7gXvhur8lw6E2w7Ul4buN4bqxJW/huqvhu5PDoSXhuqvDrWIlcuG6s8O1JeG6q8Sp4bq/JeG7jeG7gSXhu6FqYiXDoOG7nSVhPuG7gVjhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24bu0YsOq4bqpJeG7jcOyw6HFqCQvL2Lhu6FYYTzhu4Hhu4/huqs84bq/4bqr4bqr4buBPFjhu6Hhur8v4bq/4bqjcOG7jS8mKTsmLzsow6A7JikqKioq4buPPz8oOzo7KOG6vSZY4bq5b+G6qSQlL+G7tuG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bhuqp74bq/4bqpJeG6q+G7hzwl4buPfWIlw6Fb4bq/4bqpJeG6vOG7geG6v+G6qSVB4bqjPMOh4bqrVyXDisO5WCXDneG7qeG6v+G6q+G7riXhu6VP4buy4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7juG6q+G6o+G7gSVhPuG7gSXDoT7hu4El4bqh4buXbMOhJeG6oeG7lzwlw7I8VyVCw4rhuqwl4bqhXSXhuqt9JcOg4budJWE+4buBJeG7jyLhur/huqkl4buPw7Lhu5dt4bq/4bqpJeG6u2Lhur/huqsl4buP4bqzJeG7j+G7gXvhur8lw6E2w7Ul4bq/IsOqJT8qPyol4buP4bqr4bq3w6olKlcm4buoJeG6oWLhuqXDqlclccO1aeG6v+G6qSXDoeG7g+G6vyU6Vzvhu6hYJcOKxqHDoSXDoOG7nSVhPuG7gSXhur97ciXhuqliW8OqJeG7jeG7gSXhu6FqYiXDoOG7nSVhPuG7gSXDqnslQsOK4bqsJeG6oeG7lzwlw7I8JeG6q8OtYiXhu4/huqs+4bq/4bqpJSFXJeG6v+G6qzXhur8lw6p94bq/4bqrJcOyMOG6v+G6qSXDoT7DoSXDoSLhur/huqkl4buP4bqrMuG6v+G6qSXhuqHEkTwlw6Hhuqtj4bq/4bqrJeG7j8OyxJEl4buheyXhu4/huqvhu5fEqeG6v+G6qSXDqn1iJeG6oV0l4bq74bqrYuG6s+G6vyXDoT7DoSXhur/hurXhur8l4bq7YuG6v+G6qyXhu4/hurMlw7LEqWIl4buhe+G7gSXhu43DtXIl4buP4bqr4buBPmJY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tkLDiuG6rCXDoOG7nSVhPuG7gSXhurti4bq/4bqrJeG7j+G6syXhu4/hu4F74bq/JcOhNsO1JeG6vyLDqiU/KiYpJeG7jeG6sSXhu48i4bq/4bqpJeG7j8Oy4buXbeG6v+G6qSVtJcOqxqHDoSU64buoVyXDqsahw6El4buPIuG6v+G6qSXhu4/DsuG7l23hur/huqkl4buP4bqrNW8l4bq/4bqrNeG7jyXhurvhuqUl4buP4bubJcOhw7XDrMOhJeG6u+G6q+G7meG6v+G6qSXhuqvhu4Fb4bq/4bqpJeG7j3tiJcOh4bqrY+G6v+G6qyXhu4/hu4F74bq/JcOhNsO1JT8qKiElLSU/KiooWOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7Yk4buWw7Ul4buPYuG6t+G6vyXDoeG6q2Phur/huqsl4buNPsOh4bqrJeG6q2LDouG6vyXhu499YiXhur17JcOgbiVhZiXDsnvhu4Elw6Fb4bq/JeG7j+G6q+G7l8Sp4bq/4bqpJcOqfWIlYTDhur/huqklw6E+w6El4buP4bqrZjwl4buP4bqrw7U34bq/JWHhurXhur8l4buh4buf4bq/4bqpJeG7oXsl4bq7YuG6tcOqJcOh4bqr4bqzJcOhIuG6v+G6qSXhu4/huqsy4bq/4bqpJeG6ocSRPCXDoeG6q2Phur/huqsl4buPw7LEkSRXJULDiuG6rCXDoeG6q+G7gSVhYuG6s+G7jyXhu4/DsuG7geG6v+G6qSVBPuG7gSXDoT7hu4El4buOw7Ji4bql4bq/JeG7oeG7heG6v+G6qSXhurpi4bq/4bqrJeG7j+G6syXhu47hu4F74bq/JcOhNsO1JeG6oeG7l2zDoSXhuqHhu5c8JcOyPCXhu6F74buBJeG7j+G6qz7hur/huqklJipYJSThur7huqvhu5/hur/huqkl4bqhw6zhur/huqkl4buP4bqrPmIl4bq/e3Ilw6Hhu4cl4buP4bqr4bqlJeG6u8Oj4buBJeG6v2LhurXDqiXhu49i4bq/JeG6veG6t+G6vyXDoTzhu4FXJeG6u2PDoeG6qyXhu4/huqtjw6Hhuqsl4bqhNsO1JeG7j+G7l1clw6Hhuqsx4bq/JeG6vX1iJeG6oXsl4bqpYlvDqiXhu4/huqvhu5fEqeG6v+G6qSXDqn1iJeG7oXsl4buNW+G6vyVxw7U14buPVyXDoeG7leG6v+G6qSXhur/huqvhu5cl4bqhOHIlw6E84buBJeG7jyLhur/huqkl4buPw7Lhu5dt4bq/4bqpJeG7j+G7gXvhur8lw6E2w7UkWOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bDisO5JeG6q2LDouG6vyXhur17JcOqw6zhu48l4buPw7Lhu4Hhur/huqkl4buNaSVj4buPJcOhPsOhJeG6v+G6teG6vyXhurti4bq/4bqrJeG7j+G6syXDoeG7hyXhu4/DsmLhuqXhur8l4buh4buF4bq/4bqpJeG7jyLhur/huqkl4buPw7Lhu5dt4bq/4bqpJeG7oXvhu4El4bq/IsOqJT8qPypYJULDiuG6rCXDoOG7nSVhPuG7gSXhur/hurXhur8l4bq7YuG6v+G6qyXhu4/hurclw4rDuSXhu43hurEl4buPIuG6v+G6qSXhu4/DsuG7l23hur/huqklP1cm4buoJeG7oXvhu4El4bq/IsOqJT8qPypXJeG7jyLhur/huqklKlc/4buoJeG7jeG7gSXhu6FqYiXDoOG7nSVhPuG7gSXhuqHhu5dsw6El4bqh4buXPCXDsjwl4buPw7Lhu5dqw6El4bqh4buHVyXhur/huqvhu5fhur/huqkl4buP4bqrNW8l4bqrxKnhur8l4buN4buBJeG7oWpiJcOqxqHDoSXhu48i4bq/4bqpJeG7j8Oy4buXbeG6v+G6qSU74buoJcOqeyXhu47hu4vhur/huqkl4buP4bqraeG6v+G6qSXDgOG7geG6vzzhur3DoCXhu47DssO1w6pvJcOhPMOqJeG6u+G6s+G7jyXhu43hurEl4bqh4bqjw6ol4bq9fWIlw6Hhuqvhu4El4bq/4bq14bq/JeG6u2Lhur/huqsl4buP4bqzJcOKw7kl4bq74bqlJeG7j+G7myXhurvhuqtiJeG6v+G6qzfDqiXDoeG6q8ahw6FY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tsOB4bqrw7Vy4bq34bq/JeG6qWI8JeG6u2Lhur/huqsl4buP4bqzJeG7j8Oy4buXbeG6v+G6qSXhuqhi4buPPCXhuqjhu4FvYuG6vzzhu4/huqslw6Hhu5k8JULDiuG6rCXDoeG6q+G7gSVhYuG6s+G7jyUk4buM4budJeG7jcO1ciVy4bqzw7Ulw6Hhu5k8JeG7jyLhur/huqkl4buPw7Lhu5dt4bq/4bqpJeG6u2Lhur/huqsl4buP4bqzJeG7j+G6q+G6pSXhuqtiw6Lhur8lw7JnJcOzw7U8JeG7j2Thur/huqsl4buPw7J94bq/4bqpJeG7jeG7k+G7jyXhuqliW8OqJcOh4buZPCXhuqvhu4F94buPJeG6ocOs4bq/4bqpJeG7jVvhur8lccO1NeG7jyXhu6F7JeG7j+G6q+G7l8Sp4bq/4bqpJcOqfWIl4buP4buBe+G6vyXDoTbDtVgl4buO4bqrw7XhurMlw7PDtTzhur8l4bqpYjwl4buPIuG6v+G6qSXhu6F7JeG7j2Thur/huqsl4buPw7J94bq/4bqpJWE1byVh4bq34bq/4bqrJeG6u8Oj4buBJcOge2Ilw6Dhu4Elw6Hhuqtj4bq/4bqrJeG7jT7DoeG6qyXhu4/huqvhu5fEqeG6v+G6qSXDqn1iJeG6qTRyJcOyPCXhuqFdJeG6vXvDqiXhu43DtXIlcuG6s8O1JeG6q+G7gX3hu48l4bqhw6zhur/huqkl4bqhNsO1JeG7j+G7lyXhu6F7JeG6v+G6q8O1JcOhNsO1JeG6q3vhur/huqkl4bqr4buHPCXhur00w7UlYeG6teG6vyRY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tkjhur/huqkl4bqoYuG7jzwl4bqo4buBb2Lhur884buP4bqrJcOh4bqr4buBJcOyMOG6v+G6qeG7riUk4bqgaWIl4buhamIlw4rDuVcl4bq/4bqr4buf4bq/4bqpJWE14buPJeG7i+G6vyXhur1i4bq34bq/JcOzw7U84bq/JeG6oeG6s+G6vyXhu4/huqvhu5fEqeG6v+G6qSXDqn1iJeG6oV0l4buPPsOhJeG6ocOs4bq/4bqpJeG7j2LhurfDtSXDoeG7ncOhJeG6oeG6s+G6vyXhuqE2w7Ul4buP4buXVyXhur/huqvhu5fhur/huqkl4buPZOG6v+G6qyXhuqtk4bq/4bqrJeG7oWLDosOhJeG6vXvDqiXhu6F7JeG7j2LhurfDtSXDoOG7keG6v+G6qSXhu49i4bqzbyXhu4/hu5PDoSXhu48i4bq/4bqpJcOqfeG6v+G6qyRY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG6vuG6qeG7gXtiJcOyPFclQsOK4bqsJcOh4buV4bq/4bqpJeG6q30lw6Dhu50lYT7hu4El4buPIuG6v+G6qSXhu4/DsuG7l23hur/huqklw6Hhu5k8JeG6uuG6q8O1JeG7oeG7ncOhJeG6oMOt4bq/4bqpJeG7j2LhurXhur8lw6HhuqvDteG6v+G6qSXDoeG6qzTDtSV5w7Ulw53huqLDtcOy4buBeuG7geG6v+G6o+G7siXhu4/DsuG7geG6v+G6qSVhaWIlw6Fb4bq/4bqrJeG6u2Lhur/huqsl4buP4bqzJeG6oMahw6Elw6Hhuqs3w6ol4bq9fWJYJeG7juG6q+G6o+G7gSXhuqHhu4dXJeG7jyLhur/huqkl4buPw7Lhu5dt4bq/4bqpJeG6u2Lhur/huqsl4buP4bqzJcOh4buZPCXhuqLDtcOy4buBeuG7geG6v+G6oyXhu4/DsuG7geG6v+G6qSXhur8iw6olPyomKSXhuqHhu5dsw6Elw6Dhu50lYT7hu4ElbSXDqsahw6ElJlc/4buoVyXhu4/huqs1byXhuqvEqeG6vyUqVybhu6gl4buN4buBJeG7oWpiJcOg4budJWE+4buBJeG7j8Oy4buXasOhJeG6oeG7hyXhu6F7JeG6vyLDqiU/Kj8qJeG6vXslJlc74buoVyXhuqliW8OqJSpXP+G7qFjhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu2QT7hu4Elw6E+4buBJcOh4buZPCVCw4rhuqwlw6Hhuqvhu4ElYWLhurPhu48l4bqh4bqz4bq/JT8qPypXJeG7j+G6q8O14bqzJcOzw7U84bq/JcOqeyXDisO5JeG7oXsl4buOw7LDteG6v+G6qSXDk8O1acOhJeG6oV0l4buPw7Vy4bq34bq/JWFpJT5vJeG6veG6t+G6vyXhuqt74bq/4bqpJeG6q+G7hzwlw6Hhu5k8JeG6v+G6qzzDtSXhu43hurEl4bq74bqrYuG6s+G6vyXhu41b4bq/JeG6veG7l2zhur/huqkl4bq7YuG6v+G6qyXhu4/hurMl4buP4buBe+G6vyXDoTbDtSXhuqliW8OqJSpXKOG7qFcl4buP4buXxKnhur/huqkl4bqh4buXxKnhur/huqklw6rGocOhJeG6qWJbw6olISoqJeG7j8O6JcOV4buMw4BY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tsOB4buV4bq/4bqpJeG7j+G6q+G6o+G7gSXDoOG7nyXhur1iw6LDtSXDoeG7mTwlQsOK4bqsVyXhu4/huqvhu5fEqeG6v+G6qSXDqn1iJeG7j+G7gXvhur8lw6E2w7Ul4buPw7Lhu4Hhur/huqkl4bq/4bujPCXhuqE2w7Ul4bq/IsOqJeG6vzxyJcOh4bqrZSXhu48i4bq/4bqpJSbhu6hXJcOqxqHDoSXhu48i4bq/4bqpJXLhurPDtSXhur/huqs14buPJeG6u+G6pSXhu4/hu5sl4bq/IsOqJT8qJj8l4buheyXhuqliW8OqJcOqfeG6v+G6qyXhu43hu4El4buhamIlw6rGocOhJeG7jyLhur/huqklOlcu4buoJeG6oX3hu48l4bqh4buXbMOhJeG7j8Oy4buB4bq/4bqpJT8qJihY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7juG6q+G6o+G7gSVCw4rhuqxXJeG7jeG7nSXhu48i4bq/4bqpJeG7j8Oy4buXbeG6v+G6qSXDqn3hur/huqsl4bqrxKnhur8l4buN4bqxJeG6oeG6s+G6vyXhu4/hu5slw6E+w6El4buP4bqrxJEl4buPw7Lhu5dr4bq/4bqpJcOqamIl4bq/4buLYiXhur/huqvhu5cl4buO4bqr4buLJeG6vuG6q8OpJeG6unRXJeG7pcOy4bqp4bqj4bq/4buPYuG6vzwl4bqrPHIlQsOyPOG6v1gl4buOw7VyJeG6v+G6q2Lhurfhur9XJULDiuG6rCXDoeG7leG6v+G6qSXDoeG6q+G7gSVhYuG6s+G7jyXhur/hurXhur8l4bq7YuG6v+G6qyXhu4/hurMl4buP4buBe+G6vyXDoTbDtSXhu43hurEl4bq/4bqrPOG6v+G6qyXDoeG6q+G7h+G6v+G6qSXhuqvDrWIlb+G6q+G7k8OhJeG6v+G6s8O1JcOhw7XDrMOhJcOh4bqrYuG6s+G6vyXhu4/huqvhu5fEqeG6v+G6qSXDqn1iJeG6qWLhu588JcOKw7kl4buheyXhu47DssO14bq/4bqpJcOTw7Vpw6El4buNasOqJeG6u+G6s+G7jyXhu4/huqvDtMOhWOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bDgT7DoSXhur/huqk04bq/JeG6q3vhur/huqkl4buPw7LDteG6v+G6qSXhu5fEqeG6v+G6qSXhu4/DsuG6t+G6vyXhu4/hu4F74bq/JcOhNsO1JeG6oTzhur/huqkl4buP4bqr4bqj4buBJcOgZ2Il4buNPuG7jyXhu4084buBJcOq4buFYiXDoGLhuqfhur8lYWLhurPhur8lw6Hhu5k8JXHDteG6v+G6qSXhuqHDrOG7jyXhu4/huqvhu5fEqeG6v+G6qSXDqn1iJeG6v+G6qzDDqiXhuqHhu5c8JcOyPCXDoT7DoSVhYsOi4bq/JW/huqs+byXhur9qYiXhur1m4bq/4bqpJcOh4bqrY+G6v+G6qyXhu40+w6Hhuqsl4buPYuG6teG6vyXhu4/DoiXhur/hurPDtSXhu4/huqs1ciXDoTbhur8l4buP4bqrYuG6s+G7j1jhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24bqgNHIl4bq9eyXDoOG7nSVhPuG7gSXhuqE2w7Ul4buPYuG6t+G6vyXhuqHhu5dsw6ElQsOK4bqsJeG6oeG7lzwlw7I8JeG6u+G6pSXhu4/hu5sl4bq74bqrYiVheyXhurrDsmLhu43hu4884bq9YuG6vzwl4bqo4bqj4buBw7Lhuqli4bqj4buhPCXhur3hurfhur8l4bq/IMOqJcOzw7Vy4bq14bq/JeG7juG7i+G6v+G6qSXhuqhiPsOqJeG6oWnDoSVCw4rhuqwl4buhe+G7gSXhuqE2w7Ul4buP4bqrPuG6v+G6qSUmKlcl4buP4bqrPHIlYXslw4HhuqvDsmLhu43hu49i4bq/4bqjJeG6vDzhuqk8w7LDoOG6oyXhur/huqnhu5drYiXhuqtiw6Lhur8l4bqhPOG6v+G6qSXhur17JcOB4bqr4buZJeG7j8SRw6Hhuqsl4bq+4bqpNOG6vyXhuqt74bq/4bqpJeG7jsOyw7Xhur/huqkl4buXxKnhur/huqklw6Hhuqs0w7UlecO1JcOd4bqiw4FB4buyWOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4bulw7Xhu4/huqvhu4HDsiThu7bhu47huqvhuqPhu4Elw6A84bq/4bqpw6Hhu4Hhur/huqnhu4084bq/WOG7oeG6v+G7tC9v4bu2

Theo dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]