(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong 9 tháng của năm 2019, tình hình xuất khẩu tại Thanh Hóa tiếp tục tăng trưởng cao, nhờ sự tăng trưởng của mặt hàng xuất khẩu chủ lực là may mặc, giầy da và đóng góp của các sản phẩm xuất khẩu mới từ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bu04bqrJiXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4buOYuG7j+G6veG6oyThu7bhu47huqs84bq/4bqrJeG6quG7hzzhu64lUcO1NeG7jyXhurvhuqs4w7UlKSXhu4/huqs+4bq/4bqpJeG6oX3hu48lKSZXOuG7qCXhurvhurMl4bqr4buBfcOh4bqr4bu0L+G6qybhu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG/huqrhuqM8w6Ak4bu24buOw7Lhu4Hhur/huqklKSXhu4/huqs+4bq/4bqpJcOh4buZPCXhur8iw6olPyomKVcl4buPZOG6v+G6qyXhuqtk4bq/4bqrJXHDtTXhu48l4bq74bqrOMO1JeG7j31iJeG7juG6qzzhur/huqsl4bqq4buHPCXhu49i4bqzbyXhu4/hu5PDoSXhu48i4bq/4bqpJeG7j8Oy4buXbeG6v+G6qSXDoTzhu4FXJeG6v+G6q2sl4buN4budJeG7jyLhur/huqkl4buPw7Lhu5dt4bq/4bqpJcOh4buZPCXDqjHhu48l4bqre+G6v+G6qSVxw7U14buPJeG6u+G6qzjDtSXDoeG6q+G7mSXhur3hu53DoSXhur17JcOqPHIlw6oxw6FXJeG6qWI2ciXDoDwl4buheyXhuqHhu4fhur/huqkl4bqp4buHbyXDoeG7mTwlw6E+w6El4buNW+G6vyVv4bqrOMOqJXHDtTXhu48l4bq74bqrOMO1JcOqamIl4buP4bubJeG6vuG6q3slw6o+ciXhurzhu4XDoSXhuqvhu4c8JcOgNsO1JeG6vuG6qeG6q2Il4buMxKnhur9Y4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7juG6q+G6o+G7gSVhPuG7gSXDoT7hu4Elw6Hhu5k8JeG7jG0lw4Fo4bq/4bqpJeG7j+G6q+G7l8Sp4bq/4bqpVyXhuqliPiXhu4/DssSRJXHDtTXhu48l4bq74bqrOMO1JSkl4buP4bqrPuG6v+G6qSXhuqF94buPJT9YITsmJeG7j8OyYsOiw7Ulw5Xhu4zDgFclYTDhur/huqklKSZXOuG7qCXhurvhurMl4bqr4buBfcOh4bqrJeG7oXsl4buPIuG6v+G6qSU7Jlch4buoJeG7jeG7gSXhu6FqYiXDoeG7keG6v+G6qSXhurt0ViXhu4/DsuG7geG6v+G6qSXhuqHhu4clw6rDrOG7jyXhu41pJeG7jVvhur8lb+G6qzjDqiVxw7U14buPJeG6u+G6qzjDtSXhu48i4bq/4bqpJcOhPOG7gVcl4bq/4bqr4buX4buuJeG7jmLhur/huqslYcOs4buPJeG7jSDhur8lOz9YLiwsJeG7jzXhur9XJeG7jyLhur/huqklLC5XLOG7qCXhu43hu4El4buhamIlw6Hhu5Hhur/huqkl4bq7dFYlw6HhuqtbJcOhPiXhu4zDtcOyYsOqYiVR4bq6JeG6oX3hu48lKCopJeG7jzXhur9XJeG7jyLhur/huqklOiFXKOG7qCXhu43hu4El4buhamIlw6Hhu5Hhur/huqkl4bq7dFYlYcOs4buPJcOhPiUmKVgpOj8l4buPNeG6v1cl4buPIuG6v+G6qSUhLFcs4buoJeG7jeG7gSXhu6FqYiXDoeG7keG6v+G6qSXhurt0ViXDoCLDqiXhuqnhu4klOjoqWC4sKiXDquG7tOG7jcO1b+G7tjrhu7Qv4buNw7Vv4bu2VyXhu48i4bq/4bqpJT8mVz/hu6gl4buN4buBJeG7oWpiJcOh4buR4bq/4bqpJeG6u3RWJeG6q3vhur/huqklw6o8ciXDqjHDoSUmISkl4buPw7Jiw6LDtSXhu41b4bq/JW/huqs4w6pXJeG7jyLhur/huqklO1c74buoJeG7jeG7gSXhu6FqYiXDoeG7keG6v+G6qSXhurt0ViXhuqliNnIlw6DDo28lw6E+w6El4bq94buBfWIlKCFXLCXhu4/DsmLDosO1JeG6oWhiVyXhu48i4bq/4bqpJSYpVynhu6gl4buN4buBJeG7oWpiJcOh4buR4bq/4bqpJeG6u3RWJXFiJcOqIuG6v+G6qSU7KihYPz8pJeG7jzXhur9XJeG7jyLhur/huqklJi5XP+G7qCXhu43hu4El4buhamIlw6Hhu5Hhur/huqkl4bq7dFYlcSLhur/huqklw6o+ciVhPHIlJio/WCgsPyXhu4/huqvhu5Hhur/huqlXJeG7jyLhur/huqklOj9XKeG7qFhYWOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bhu4zhu4Hhur/huqkl4buN4buB4bq/4bqpJeG7oWpiJeG7oWLDosOhJeG6oThyJcOqfeG6v+G6qyVxw7U14buPJeG6u+G6qzjDtVclKSXhu4/huqs+4bq/4bqpJeG7oeG7mzwlw7PDtTwl4buhYsOiw6El4bq/4bqrN28l4bq74bqrOMO1JcOh4buV4bq/4bqpJeG7jyLhur/huqklw6p94bq/4bqrVyXhuqF94buPJTpYISghVyE/JiXhu4/DsmLDosO1JcOV4buMw4BXJeG7jyLhur/huqklLj9XP+G7qCXhu43hu4El4buhamIlw6Hhu5Hhur/huqkl4bq7dFjhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb+G7pcO14buP4bqr4buBw7Ik4bu24bq8WOG6quG7tC9v4bu2

L.H

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]