(vhds.baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Cục Thuế Thanh Hóa cho biết: Tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2019 đạt 19.727 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

V8OiI+G7uDbEkSxtbVXhu7ZqTuG6pW7EkTnhu7ZYTsOib+G7uMOp4bq1IMOp4bu4bS42w6Lhu7jDicOiIeG7uMOpw7TDrTbhu7g4KG7hu7hubOG6o8OpIzvhu7jDqeG6tcOi4bqtw6nhu7huceG7uDjhu4XDqeG6teG7uG4+w6nhurXhu7glP8OZ4bu4beG6ueG7uMahw63huqXhu7g2w7LDqeG6teG7uGThu6FXL8OiI1hXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw4I5LDfhu7ZYTsOi4buHw6nhurXhu7hu4bqlw6nhu7hu4buT4bu44buz4buNNuG7uE7Dom/Do+G7uE7DoizDqcOi4bu4w4Lhurss4bu4NsOi4bq54bu4NeG6pcOjbsav4bu4TmfDqeG6teG7uG7Dom/hu7jDqeG6tSDDqeG7uG0uNsOi4bu4w4nDoiHhu7jDqcO0w6024bu4O+G7uG7Doi7DqeG6teG7uMOpPmXhu7g9QCM74bu4OChu4bu4Izvhu7A/PT/hu7huceG7uDjhu4XDqeG6teG7quG7uG4+w6nhurXhu7glP8OZ4bu4beG6ueG7uMahw63huqXhu7g2w7LDqeG6teG7uGThu6Hhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tlhObOG6ucOp4bq14bu4OOG6u+G7quG7uMOpw6LhuqXEg2/hu7jEkWLDqcOi4bu4xqHhu5k24bu4bsOib+G7uDgobuG7uDYs4bq54buq4bu4w6nDosO0xq/hu7jhu7Xhurksw6nDouG7uMOp4bq1w6LhuqXhuq9q4bu4w4nDoiHhu7jDqcO0w6024bu4Tmxvw6nhurXhu7jDtGnDqeG6teG7uMOiacOp4bu4I+G7sCQkQOG7uG5x4bu4OOG7hcOp4bq14buq4bu4bj7DqeG6teG7uCUj4buqI8OZ4bu4beG6ueG7uMahw63huqXhu7g2w7LDqeG6teG7uGThu6Hhu6jhu7g34bq5LMOpw6Lhu7jDqeG6tcOi4bql4bqvauG7uDbhurvhu7jGoeG7g8Op4bu4ODFv4bu4bsO04bu4w6nDtMOtNuG7uMOp4bq14bq5IeG6peG7uD3hu7A/JEDhu7huceG7uDjhu4XDqeG6teG7quG7uG4+w6nhurXhu7gjKjrhu6o/w5nhu6jhu7g2w6Lhurnhu7huw6Jv4bqj4bu4ZVtu4bu4ODBu4buq4bu4ZVtu4bu4w6nDtMOtNuG7uCU9QOG7qjvhu7huceG7uDjhu4XDqeG6teG7quG7uG4+w6nhurXhu7gjIybhu6oqw5nhu7Dhu7Dhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tljhu7fhurHhu7g24bq74bu4OMO04buLNuG7uGTDo27hu7hrbynhu7jDqSHhu6Phu6rhu7jDqeG6tSzhu6Phu7hu4buT4bu4ODFv4bu4w6k+ZeG7uDbhu4024bu4bsOib8Oj4bu4NsOi4bqr4bu4OCjhurnhu7hsIeG7uG3hurkubuG7quG7uDjhuqXEg2/hu7g2w6LhuqvDqcOi4bu4bsOi4buHw6nhurXhu7hu4bqlw6nhu7jhu50uNuG7uDjhuqnDqcOi4bu4w6nhurXDomIs4bu4xqHhu43hu7huw6Jvw6Phu7g24buPLOG7uMOp4bq1w7TDrOG6peG7uMOpZmrhu7huw6Jvw6Phu7g44buD4bql4bu4xqHDreG6peG7uMOpw6Lhu5fDqeG6teG7uG5sw7TDrMOp4bq14bu4w6Lhu4tq4bu4NuG6vcOp4bu4bSzhuqXhu7jEkeG6rzbDouG7sOG7uOG7s8Oi4bql4bu4NuG7jTbhu7huw6Jvw6Phu7g2Ljbhu7jDom/hu6Phuq/DqeG7quG7uG7DouG6qeG7uOG7nTzhu6rhu7huw6Ihw6nDouG7uGrDouG7g+G7uMSRMmrhu7g3LMOpw6Lhu7htLjbDouG7uMOp4bq1w7TDrOG6peG7uMOpZmrhu7huw6Jvw6Phu7g4POG7uDjDtOG7izbhu7jDouG6uSHDqeG7uG7Dom/Do+G7uDjhurHhu7hk4bql4bqxZeG7uG5sLOG7uG0sb+G7uGTDouG6peG7uMOi4bq5IcOp4bu4bsOib8Oj4bu4bsOiOeG6ueG7uDjDs8Op4bq14bu4a2/hu6Phu7g44bqpw6nDouG7sOG7uMOC4bq5IcOp4bu4bsOiIcOpw6Lhu7jGoeG6peG6rzbhu7g44buD4bql4bu4NsOi4bqlw6Nv4buq4bu4OOG6pcSDb+G7uDbDouG6q8Opw6Lhu7g34buX4bu4xJHhuqXhuq9v4bu4ZOG6o+G7uGTDoizhuqXhu7huw6Jvw6Phu7huw6I54bq54bu4ZMOjbuG7uGtvKeG7uG7DoizDqcOi4bu4bmws4buq4bu4ZOG6peG6sWXhu7hubCzhu7huKOG6peG7uG5s4buN4bu4beG7ieG7uMOp4bq1w7TDrOG6peG7uMOpZmrhu7huw6Jvw6Phu7Dhu7hOw6Lhu5k24bu4w6LhuqXhuq/DqeG7uOG7neG7leG7uMSR4buf4bu4xqHhuqXhu7hqw6IoZeG7uMOiIcOpw6Lhu7g2w6LhuqfDqcOi4bu4OOG7g+G6peG7uMahw63huqXhu7g2Ljbhu7hubMO0w6zDqeG6teG7uMOi4buLauG7uDbDojJl4bu4w6lmauG7uMOi4buF4bu4bWnhu7hkw6Is4bql4buq4bu4a2/hu6PDo27hu7hu4bq5LsOp4bu4bsOib8Oj4buw4buw4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYw73huqPDqeG7uDYow6nDouG7uDjhurvhu6rhu7g2Ljbhu7g4acOp4bu4xqHhuqnhu7hubOG6peG6scOp4bu4ZMOiLOG6peG7uG7DouG7mTbhu7jDouG6peG6r8Op4bu4w6nDouG6peG6r2Xhu7jGoeG7jeG7uG7Dom/hu7huw6I54bq54bu4OMOzw6nhurXhu7hrb+G7o+G7uG5s4bqtw6nDouG7quG7uGtv4buj4bu4OOG6qcOpw6Lhu6jhu7huMmrhu7hubG/DqeG6teG7uGwh4bu4beG6uS5u4bu4Ni424bu4w6nhurVv4buFw6nhu7huw6Jv4buq4bu4OOG7h8Op4bu4OOG7gzbhu7huw6Jv4bu4xqEh4bu4bsOib+G7uMOi4buF4bql4bu4w6nhu4vhu7g4w6rDqeG6teG7uG7huqXEg8Op4bu4bsOib8Oj4buw4bu4TuG6pcOjauG7uMOpw6Iyw6nhu7jDouG7heG7uG1p4buq4bu4bmwp4bu4ZMOjbuG7uGtvKeG7uDg+w6nhurXhu7hk4buf4bu4ZTzhu7ht4buD4bu4bsOib8Oj4bu4NsOi4bq54bu4Nmnhu7hrbyzDqeG7uDbDouG6peG7uG5sKeG7uG7Dom/hu7jDqcOiMmrhu7jGoSHhu7g2LuG7uMOpw6Igw6nhu6rhu7hlPOG7uG3hu4Phu7huw6Jvw6Phu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7hqw6Lhu43hu7huw6JvZjbhu7Dhu7hOw6Lhu5k24bu4w6LhuqXhuq/DqeG7uG7huqXDo2rhu7jDqcOiMsOp4buq4bu44bq14bqlKeG6peG7uGtv4bujw6Nu4bu4bsOi4buP4bu4buG7jTbhu7jDoiHDqcOi4bu4NsOi4bqnw6nDouG7uG7Dojnhurnhu7g2aeG7uDbDosOj4bu44oCcRWZu4bu4NuG7lSzigJ3hu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2anNvbsOi4bq5bOG7tlhO4buww4JXL2pY

T.H

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]