(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, công tác phát triển doanh nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa đã đạt được những kết quả tương đối tích cực. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã có 2.078 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 0,6% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp thành lập mới tuy có tăng, nhưng chỉ đạt 69,3% so với kế hoạch đề ra.

Tin liên quan

Đọc nhiều

LuG7g1194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu51Q4buFcOG7iWJ7IUrhu5F94buJxanhuq194buDazhqfXDhu4M4auG7g33hu53hu4M3cH1w4buf4buFw6pqfeG6qWs2auG7g31q4buH4buD4buF4bq94budfcSp4buZ4buFLi/hu4NdIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53hu4JiNuG6qXshUOG7n2tq4buHfWrhu4Phu6lq4buHfWrDoMSpfeG7o3E2Jn3huq3Dsmrhu4d9cDfhuq194bud4buDN3B9cOG7n+G7hcOqan3huqlrNmrhu4N9auG7h+G7g+G7heG6veG7nX1w4bufw6lqfeG6q2g2feG6pzhqfVDhu4M2auG7g33hu4JsNn3huqvDoX3huqs5cH3huqvDueG7l+G6rX1q4buD4bupauG7h33hu4vhurlwfeG7o3FhfXDDueG7k2rhu4d94bqr4buN4buFfXBm4bqt4buDfeG6rcWp4bqtP31Q4bunfeG6q+G6s3F9asOgxKl94bqr4bq5an1qNuG7ryZ9cGlq4buDfVDhu4M2auG7g33hu4JsNn3huqvDoX3huq1sfSI/WzM0feG6qWs2auG7g31q4buH4buD4buF4bq94budfeG6q8OgauG7h33hu4t2fXDhu4M4auG7g33hu4nhurXhu519xKnhu5nhu4UmfXDDoGrhu4d9WyYyQH3hu6FrfeG7q+G7meG7hX3huq1zauG7h33hu4t3P33hu6Dhu4194bqpazZq4buDfWrhu4fhu4Phu4Xhur3hu519cOG7gzhq4buDfeG7ieG6teG7nX3EqeG7meG7hX1wceG7r33huq1sfXDDoGrhu4cmfWrhu4PDuWrhu4d94bqt4buDaX3huqs5cH0yNSYgQH3hu6FrfeG7q+G7meG7hX3hu4vhurl94buDaznhuq3hu4N94bqr4bq7feG7nzY/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IeG7iuG6uX3hu4NrOeG6reG7g31w4bufa2rhu4d9asOgxKl9IltdNX1waWrhu4N9UOG7gzZq4buDfeG7gmw2feG7neG7g2Hhu4V9cOG7gzhq4buDfeG7ieG6teG7nX3EqeG7meG7hX0gP1tbW33huqlrNmrhu4N9auG7h+G7g+G7heG6veG7nSZ9cOG7p31qNuG7r33huqvhurlqfeG7g+G6uXB9asOgxKl94bud4buDYeG7hX3huq1sfXDhu4PDqcSpfTUiIn3huqlrNmrhu4N9auG7h+G7g+G7heG6veG7nX3huqvDueG7l+G6rX1w4buDOGrhu4N94buJ4bq14budP33hu4g4fcSpw7VwfeG6q2g2feG7neG7g8O54buTauG7h33huq1sfXDhu4XhurvEqX1qw6Bq4buHfeG7qzh94bqpw7l94bqraDZ94buJ4buZan1w4bufa2rhu4d94bud4buDN3B9cOG7n+G7hcOqan3huqlrNmrhu4N9auG7h+G7g+G7heG6veG7nX3EqeG7meG7hX3hu6vhu5nhu4V94buh4buNfeG7icO54buXauG7h33huq034bqtfeG7g8O1feG7i+G7hWrhu4N94bqpazZq4buDfeG6rTd9cOG7g8OqfWrhu4Phu4XhurtxJn3hu4nDrWrhu4N94burxanhuq194buL4buFauG7g33huqlrNmrhu4N94bqrNn3huqk5auG7hyZ94buDOGrhu4d9asOgxKkmfXDhu4M4auG7g33hu53hu4Phu419UOG7gzZq4buDfeG7gmw2feG6q+G6u3F94bqrOXB94burOH3hu6vDueG7l3B94bqt4buDaX1w4buFw6lxJn3hu4vhurl94buDaznhuq3hu4N9cOG7gzhq4buDfeG7ieG6teG7nX3huqlrNmrhu4N9auG7h+G7g+G7heG6veG7nX3EqeG7meG7hT994buC4buF4bq9an1qNuG7ryZ9cOG7gzhq4buDfeG7neG7g+G7jX1Q4buDNmrhu4N94buCbDZ9cOG7heG6ueG7nX1wdOG6rX3huqnhuqVqfeG6q+G6s3F94bur4buZ4buFfeG7q+G7heG6veG6rX1w4buDOGrhu4N94buJ4bq14budfcSp4buZ4buFfeG7q+G7meG7hX00MV194bqpazZq4buDfWrhu4fhu4Phu4Xhur3hu50mfeG6qzlwfTNbQH3hu6FrfeG7q+G7meG7hX3huq3hu4NpfXDhu4XDqXF94buL4bq5feG7g2s54bqt4buDfeG6rWF9asOgxKkmfWrhurFq4buHfXDDtGrhu4d94buh4buNfeG6qWs2auG7g31q4buH4buD4buF4bq94budfeG6qzZq4buHfeG7g2s5cH3huqvDtWrhu4d9cOG7n8Opan3huqtoNn3huqc4an1w4buDOGrhu4N94bud4buD4buNfeG7icOpan0wPzE0W33huqlrNmrhu4N9auG7h+G7g+G7heG6veG7nT994bqsbH0yfeG7neG7g8O54buVauG7hyZ94butw6F94bqrw6F94buDazhqfXDhu4M4auG7g33hu6s4feG7g2s4an1w4buDOGrhu4N94burw7nhu5dwfeG7i+G6uX3hu4NrOeG6reG7g33hu4fhu4U2ayZ94buH4buPxKklfeG6qsOyauG7h33hu6rhur0mfeG7onFhauG7h31Q4buDaGrhu4MmfeG7gjjEqX3hu57hu49q4buHJn3hu6JxYWrhu4d9UOG7gzhq4buDJn3hu7NqfeG7gms54bqt4buDJn3hu4Jr4bqjauG7h33hu4h2Jn3huq1tan3huq034bqtfeG6q+G7k2p94buraH3hu4vhu4M34bqtfeG6q8OhfeG7qzh94bqrNmrhu4d9cOG7heG6ueG7nX1wdOG6rX3hu4NrOGp9cOG7gzhq4buDfeG6reG7g2l9cOG7hcOpcX3hu4fhu4U2az99UDlrfeG6qzh9cOG7p33hu4vhurlwfeG7o3FhfeG6rXU2fWrDoMSpfSJbXTQmfeG7qzh9NX1w4buDN2rhu4d94bqr4bqzcX1qw6DEqX0iW101Jn1w4bunfWo24buvfeG6q+G6uWp94bqtceG7jeG7hX1qw6DEqSZ9cOG7gzhq4buDfeG7neG7g+G7jX1Q4buDNmrhu4N94buCbDZ9cOG7heG6ueG7nX1wdOG6rX3hu4fhu4U2a33huq3hu4NpfXDhu4XDqXF9cOG7gzhq4buDfeG7ieG6teG7nX3EqeG7meG7hX3huq3hu4NrfeG6rTfhuq194bqr4buTan3hu6toJn1R4bqmSuG6qH3huq034bqtfeG7neG7g8O54buVauG7hyZ94butw6F94buJOH0gMDUvXT8iW1t94bqpazZq4buDfWrhu4fhu4Phu4Xhur3hu50mfeG6qcWpfeG7i+G7heG6uWp9auG6sWrhu4d9cMO0auG7h33hu6Hhu4194bqpazZq4buDfWrhu4fhu4Phu4Xhur3hu5194buDazlwfeG6q8O1auG7h31w4bufw6lqfeG6q2g2feG6pzhqfXDhu4M4auG7g33hu53hu4Phu4194buL4buDa2Fq4buHfeG7h+G6s2p9Mj9bW1t94bqpazZq4buDfWrhu4fhu4Phu4Xhur3hu50/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IS7hu4XEqeG7h33hu6Hhu5/huq3hu7Z7Ly/huq3huqlqP+G6pzZrcOG7gzZq4buD4buDazY/4burai/huqli4buh4buLcGvhu50vamLhu7Hhu6EvXTUwXS8wNOG6qSJdIltbW1twMjM1XTA0MuG7iV0/w6zhu53hu4d7fS8hLi/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IeG6rMOyauG7h31q4buD4bqxan3hu4k4xKl94bur4buF4bq94bqtfXA54buFfeG7rcO5xqFq4buHfcSpNuG7r33huqzDsmrhu4d9cOG7r33huqzhu5x94bqodGrhu4d94bqtdH1w4buDw6p9cOG7gzZrfeG6qGLhu4lwNn074buCa+G6o2rhu4d94buCbDYsPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyFQceG7r31q4buD4buFw6lqJn3huqvhurlqfXDhu4Phu5Xhu4V94bqr4buFw6rEqX1qOOG7r33hu6vhuqVqfeG6rWx9auG7g+G7qWrhu4d94bqraDZ94bud4buDw7nhu5Nq4buHfeG6reG7g8O5Nn3hu4NrOGp9cOG7gzhq4buDfTFbQH3hu4vhurl94buDaznhuq3hu4N94bqr4bq7feG7nzYmfXDhu59rauG7h33huqtsfcSpw7VwfeG7oeG7jX3hu4Nx4buv4bq9an1q4buDw7klfeG7iDZq4buHfeG6rOG7gzdq4buDJn1K4buHbuG6rX3hu4jDo+G6rSZ94buicTZqfeG7oOG7k2omfVDhu4Phu4Xhur1xfeG7gmw2Pz8/fcSp4buZ4buFfXDhu4PFqeG6rX3hu4Phu4Xhur1qfeG6qzlwfXDhu6d9IjBAfeG6q+G6uWp9cOG7n8Opan0wIEB94buL4bq5feG7g2s54bqt4buDP33huqbDqWp94bqtOWrhu4N94bqr4bq34buvJn3huq3hu4PhurdwfeG7icO54buXauG7h33huqlrNmrhu4N9auG7h+G7g+G7heG6veG7nX1w4buDOGrhu4N94buJ4bq14budfcSp4buZ4buFfeG6rW1qfWrhu4Phu4XhurtxfeG7gzlqfeG6reG7g+G6uSZ94buh4buNfeG6qWs2auG7g31q4buH4buD4buF4bq94budfXA5xKl94bqp4bunauG7h33hu4vhu4Vq4buDfeG6qWs2auG7g33huq1sfXDhu4Phu5Xhu4V94buDOWp9cMOgauG7h31dMEB94buha33hu6vhu5nhu4V94bqtc2rhu4d94buLdyZ9cGdq4buDfeG7g2dq4buDfeG7g2s5cH3huqvDtWrhu4d94bqtdTZ94bqpazZq4buDfWrhu4fhu4Phu4Xhur3hu5194bur4bqlan3huq1tan3hu4vhu4NsfeG7i+G7g8Ogaj99xKjDtXB94buh4buNfeG6q2g2feG7neG7g8O54buTauG7h33huq1sfWrhu4Phu4XhurtxfXDhu4XhurvEqX1qw6Bq4buHfWrhu4PDuX3hu4Nx4buv4bq9an1Qw61q4buDfeG7huG7hTYmfeG7onFhauG7h33hu6zDueG7k2rhu4cmfeG7gmvhuqNq4buHfeG7gmw2Jn3hu4LhurVxfeG7iMO14bqtfeG6rWx9cHl94buJ4bq9feG6qWs2auG7g31q4buH4buD4buF4bq94budfXDhu4M4auG7g33hu4nhurXhu519xKnhu5nhu4V9cOG7g+G6t+G7nX3hu4Phu5NqfeG7oWt94bur4buZ4buFfeG7i+G6uX3hu4NrOeG6reG7g33hu6s4feG6rXNq4buHfeG7i3d9asOgxKl9IltdND8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3shUOG7g2JrfeG6qzdq4buDfeG7h+G7hTd94bqtdTZ94bqmNmp94bqt4buDaX3huqs5a33hu5zhu4M3cH1w4buf4buFw6pqfeG6qWs2auG7g31q4buH4buD4buF4bq94budfXBpauG7gyZ9cOG7heG6u8SpfWrDoGrhu4cmfeG6qcO5feG6q2g2feG6q8OqfeG7neG7gzdwfXDhu5/hu4XDqmp94bqpazZq4buDfWrhu4fhu4Phu4Xhur3hu5194bqtbWp94buf4bq3cH3hu4nhu5lqJn3hu6vhu5nhu4V94buD4buTan01MT9bW1t94buDw7V94buL4buFauG7g33huqlrNmrhu4MmfXDhu59rauG7h33huqtsfeG6rWx9auG7g+G7heG6u3F94buDw7V94buL4buFauG7g33huqlrNmrhu4N94bqtbH3huqt1feG6q+G7heG6u3F94buL4buF4bq9an3huqvDqn3huq3hu4Nx4buvw6pqfeG6q8O04buFfXDhu4M4auG7g33huqlrNmrhu4N9auG7h+G7g+G7heG6veG7nT994buq4buZ4buFfeG7o3Hhu6/hurlwfXDhurHEqX3hu4NrOGp9cOG7gzhq4buDfcSpdOG6rX1w4buFw6lxfeG7neG7gzdwfXDhu5/hu4XDqmp94bqpazZq4buDfWrhu4fhu4Phu4Xhur3hu519asOgxKl9IltdNSZ9auG7hzbhu699cOG7p33huqvhurNxfeG6rTfhuq194buL4buDbDZ94bqrOGt9cDlrfeG7i+G7g8ah4buFfeG7ocWpfeG6qWs2auG7g31q4buH4buD4buF4bq94budfeG7qzh94bqn4buP4buFfeG6qcO54bubauG7h33huqlrNmrhu4N9auG7g+G6sWp94bqrw6F94bqrw7nhu5fhuq194bqr4buPauG7h33hu4lrOXB9cMO0feG6reG7g+G7peG6rX1wOeG7hX1q4buD4buF4bq7cX3huqtoNn3hu53hu4PDueG7k2rhu4d9cOG7n8Opan3huqtoNn3huqc4an1waWrhu4M/feG7oMahfeG7iuG6uX3hu4NrOeG6reG7g33hu6s4feG6quG6s3F9cMO5fXBpauG7g31Q4buDNmrhu4N94buCbDZ94bqtw7pq4buHfeG6qzZq4buHfeG6reG7g3V9cOG7n2d94bud4buD4buN4buFfeG7g+G7l+G7nX3hu6vhu5nhu4V94bqtN+G6rX3hu6HGoSZ9auG7hzhq4buDJn3huqvhu5NqfeG7q2h94bqtbH3hu4nhu4XDqWp94bujcTZqfeG6q+G7hX3hu4vhu4XDqsSpfXDhu582Jn3huqvDsmp94bqr4buN4bqtfeG6rcOyauG7h31wN+G6rX3hu53hu4M3cH1w4buf4buFw6pqfeG6qWs2auG7g31q4buH4buD4buF4bq94budfXA54buFfWrhu4Phu6lq4buHfeG6q2g2feG7neG7g8O54buTauG7h33hu4vhu4NsfeG7i+G7g8Ogaj99UHHhu699auG7g+G7hcOpaiZ94bqta2p94buh4buNfeG7i+G7g2thauG7h33hu4Phu5NqfTVbW33huqlrNmrhu4N9auG7h+G7g+G7heG6veG7nX3hu53hu4Nh4buFfXDhu4M4auG7g33hu4nhurXhu519xKnhu5nhu4V9cOG7n2tq4buHfSB9cOG7gzdq4buHfeG6rXHhu43hu4V9asOgxKl94buJOH3EqXThuq19cOG7hcOpcX3hu5/hurdwfeG7ieG7mWomfeG6reG6s2p94buhxal94burOGt94bqtccO14bqtfXDhu4PFqeG6rX3hu6HFqX3huq11Nn3huq034bqtfeG7ocahJn1q4buHOGrhu4MmfeG6rTfhuq194bqraDZ94bud4buDw7nhu5Nq4buHPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhuqrDueG7l+G6rX3huqfhu4XhurlwJn3huqrhurt9N2p94buc4buDN3B9cOG7n+G7hcOqan3huqlrNmrhu4N9auG7h+G7g+G7heG6veG7nX1waWrhu4N9UOG7gzZq4buDfeG7gmw2feG6q+G6uWp9asOgxKl9IlsiWyp94bqnw6lqfeG6rTlq4buDfcSpdOG6rX1w4buFw6lxfeG7neG7gzdwfXDhu5/hu4XDqmp94bqpazZq4buDfWrhu4fhu4Phu4Xhur3hu5194bur4bq7feG7oeG7jX3hu4nDueG7l2rhu4d9cOG7g2d94bqt4buD4bq3cH3hu4nDueG7l2rhu4d94buDazlwfeG6q8O1auG7h33huq11Nn3huqlrNmrhu4N9auG7h+G7g+G7heG6veG7nX3huqvDueG7l+G6rX3hu6NxNmp9cOG6scSpfeG7gzhq4buHfeG6q+G6s3E/fUrhu4drOOG7hX3hu582Jn3huqvhu43hu4V94bur4buZ4buFfeG7q+G7heG6veG6rX1w4buDOGrhu4N94buJ4bq14budfeG6rTfhuq194bqpazZq4buDfWrhu4fhu4Phu4Xhur3hu519xKnhu5nhu4UmfeG6q+G6u303an3huq3Dumrhu4d94bqraGrhu4N94buDZ2rhu4N94bufw7MmfcO5cX1w4buFw6lqfeG7neG7gzdwfXDhu5/hu4XDqmp94bqtN+G6rX3huqlrNmrhu4N9auG7h+G7g+G7heG6veG7nX3hu6vhu5nhu4V9auG7g+G7qWrhu4d9auG7hzhq4buDJn1q4buH4buD4bq7feG6qzZq4buHfXDhu4PFqeG6rX3hu6HFqX3huq3hurNqfXDhu4Phu4XhurlwfWrhu4PDuSV94bqsN+G6rX3huqlrNmrhu4N9auG7h+G7g+G7heG6veG7nX1w4buDccO14bqtfeG6rTfhuq19auG7hzhq4buDJn3hu4nDrWrhu4N94burxanhuq194buhYWp94butceG6t3AmfeG6reG7g+G6uX3huqfhu4XhurlqKn3hu4vhu4Nx4buv4bq5an3hu4vhu4Nm4bqt4buDfeG7neG7gzdwfXDhu5/hu4XDqmp94bqtN+G6rX3huqlrNmrhu4N9auG7h+G7g+G7heG6veG7nX3hu4NrOXB94bqrw7Vq4buHfXDhu59rauG7h33hu4nDrWrhu4N94burxanhuq19asOyauG7h31q4buH4buD4buF4bq94budJn1qw7Jq4buHfXDhu4PDsmoqfeG6qWs2auG7g31q4buH4buD4buF4bq94budfeG7oWFqfeG7rXHhurdwfeG6rTfhuq194buhYWp94bud4buDw6LEqX3huq1sfeG7h+G7hTd9cOG7n2h94buH4buFNn1ww6Bq4buHfeG6rTZrJn3hu6HGsH3huql0auG7h33huq3Dsmrhu4d9auG7h+G7g+G6vX3hu4Phu4Xhur1qfeG6qznhu4UmfXDhu4XhurlwfeG7i+G7heG6vcSpfWrDoGrhu4d94buJw7nhu5dq4buHJn1w4buD4bqxan1w4buD4buF4bq9an3hu6vhu5nhu4V9xKnDsuG7hX1w4bufw7nhu5Vq4buHKn3huq034bqtfeG6qWs2auG7g31q4buH4buD4buF4bq94bud4buL4buDazZ94buDbuG6rX3huq3Dsmrhu4d9auG7h+G7g+G6vX3hu6s4feG6qWs2auG7g31q4buH4buD4buF4bq94budfcahfeG7i+G7g3F94burxanhuq19xKnhu4XhurtqfWpy4buFPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHDkmrhu4d94buIw6l9UOG7gzZq4buDfeG7gmHhu4V9LX3hu5zhu4NsfeG7huG7hTfEqX3huqvhu43huq194bugxqF94buK4bq5feG7g2s54bqt4buDfeG7qzh94bqq4bqzcX1ww7kmfeG6reG7g2t94bqn4buF4bq5cCV94oCcSsOgxKl9IltdNSZ94bqtw7Jq4buHfXA34bqtfeG7neG7gzdwfXDhu5/hu4XDqmp94bqpazZq4buDfWrhu4fhu4Phu4Xhur3hu519cOG7n8Opan3huqtoNn3huqc4an1waWrhu4N94bqrw7nhu5fhuq194bqrN2rhu4N94buH4buFN33huq1sfWrhu4Phu4XhurtxfXDhu4Nx4bq1an3hu4nhu5fhu4V94buL4buD4buFfcSpOH3huq034bqtfeG6reG7g2Zq4buDfeG7oTfhuq3hu4N94buD4buRfXDhu5/hu5d94bqpazZq4buDfWrhu4fhu4Phu4Xhur3hu519auG7g2994burOH3hu6vhu6c2feG6q8O54buX4bqtfXDhu5/hu4XDqmp94buL4buDNuG7hSZ9xKnDsuG7hX1w4bufw7nhu5Vq4buHfeG6q+G6s3F9cMO5feG7i+G7hWrhu4N94bqpazZq4buDfXDhu4Xhurnhu519cHThuq194bqrw7nhu5fhuq194bqtYeG7hX1w4buD4buF4bq9an1wZuG6reG7g33huq3FqeG6rSZ9cOG7hWrhu4N9cOG7g+G6s2p94buL4buDxqHhu4V9auG7h+G7g+G7heG6veG7nX3huqvDoX3huqvDueG7l+G6rX3hu4vhu4Phu5Phu4V94bqp4bq14buvfeG7qzh94bqtbH3hu6Hhu6Xhuq194buJNmp9cG82fcSpOWrhu4N9xKllP33huqbDqWp94bqtOWrhu4N94bqrbCZ9auG7g+G6tWp9cOG7g+G7peG6rX1w4bufa2rhu4d94bqtw7Jq4buHfXA34bqtfeG7neG7gzdwfXDhu5/hu4XDqmp94bqpazZq4buDfWrhu4fhu4Phu4Xhur3hu5194bqtdTZ94bqt4bq34budfXXhu68mfeG6reG7g2Zq4buDfeG7o3Hhu6/hurtqfeG6rTfhuq194bqraDZ94bud4buDw7nhu5Nq4buHfeG6q8OhfeG6q8O54buX4bqtfWrhurFq4buHfeG7icOpan3hu5/Ds33hu5/hur1wP33huqrDqn3huq3Dsmrhu4d9cDfhuq194bud4buDN3B9cOG7n+G7hcOqan3huqlrNmrhu4N9auG7h+G7g+G7heG6veG7nX3huqs5cH3hu4vhurlwfeG7o3FhfeG6rTZrfeG7qzh94bqn4bq7an3hu6vhu6lq4buHJn3hu6DGoX3hu4rhurl94buDaznhuq3hu4N94burOH3huqrhurNxfXDDuX3hu6FlfXDhurXhu519cOG7n3Fq4buHfXDhu4M2xKl9xKnDuXF94bqt4buDa31R4bqmSuG6qH1waWrhu4N9cOG7heG6ueG7nX1wdOG6rX1w4buDN2t94buH4bubfeG7i+G7g2x94buL4buDw6BqJn3hu6vDueG7mWrhu4d9xKnhuqHhuq194bqrw6p94bqpazZq4buDfWrhu4fhu4Phu4Xhur3hu519cOG7heG6ueG7nX3huq3hurVqfeG6q8O54buX4bqtfeG6rTfhuq19auG7h3Hhu49qfeG7icWp4bqtfeG7q+G6u33huqvhurdwfeG6qzbhu4UmfXA44buFfeG6reG7g2Zq4buDfcSpxqF94bufw7Vq4buHfeG7oWFqfeG7rXHhurdwJn3hu4vhu4Vq4buDfeG6qWs2auG7gz994bqq4buPauG7h31w4buD4buV4buFJn1w4bq14budfXDhu59xauG7h33huq1h4buFfeG6rTfhuq3hu4N9cOG7g3V9cHThuq194buDOGrhu4N94bqt4buDZmrhu4MmfeG7neG7g+G7jeG7hX3hu4Phu5fhu5194bur4buZ4buFfVDhu4M2auG7g31w4bufNn1waWrhu4N9cOG7gzbEqX3EqcO5cX3huq3hu4NrfVHhuqZK4bqofXBpauG7g33huq3hu4PhurdqfeG6reG7g2lq4buDfeG7g2s5cH3huqvDtWrhu4d9cOG7gzZq4buDJn3hu4vhu4XDqsSpfXDhu582fXDhu5/DqWp94bqraDZ94bqnOGoqfXDhu59rauG7h33huqtsJn3hu4vhu4PDsmrhu4d9cOG7g8Wp4bqtfeG7g+G7heG6vWp9cOG7gzZq4buDfXDhu582Jn3hu4vhu4XDqsSpfXDhu582fXDhu59rauG7h31qw6DEqX3huqvhurNxfXDhu4XDqWp94bqr4buN4buFfeG7q+G7meG7hX3huq034bqtfeG6qWs2auG7g31q4buH4buD4buF4bq94budfcSp4buZ4buFfXDhu4M4auG7g33hu4nhurXhu50mfXA5a33EqcOy4buFfXDhu5/DueG7lWrhu4d94buL4buFauG7g33huqlrNmrhu4N94buJOGrhu4N9xKk5auG7gyZ9cOG7g8OyauG7h31w4buDazdq4buHfeG6q8OqfeG6qWs2auG7g31q4buH4buD4buF4bq94budfeG7g2s5cH3huqvDtWrhu4figJ0/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG7s3Fw4buDa+G7n3sh4bqqw7Jq4buHfeG7gms4auG7hy4v4budIQ==

Đông Hoàng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]