(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 13/10 hàng năm được chọn là ngày Doanh nhân Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng mở ra một cơ hội mới cho các doanh nghiệp, doanh nhân phát triển. Những ngày này, doanh nhân Thanh Hóa chung niềm vui ngày hội tụ và được tôn vinh bởi những đóng góp xứng đáng cho sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

NcOz4bqjw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6tWw7J24buVaMOhNkbhu5vhuqXGocOzw6DGocOz4bq7xqHDoFbDs+G6pcahw7PDoMOT4bud4bqlw6DhuqLhu4/DoOG7r8OBw6Dhu6vDs+G6p3bDoHbhu63DsmzGocOg4buxd+G7icOgw7Phu7fDucahbzUvw7PhuqM2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4burw5No4bqlZsOhNsagb+G6reG6rsOg4bqjxIMv4bqj4bqhw6DDs+G6rcahb8OgxqFj4buXw6Bn4bu3xanhu4XDoOG7hcOz4bufxqHDoOG7leG6rcOgxqFv4bqt4bquw6BG4bub4bqlxqHDs8OgxqHDs+G6u8ahw6Alw7JrdsOgxqDhuqXhu5cxw6BH4bq74bquw6Dhu5Xhuq3DoGbhur13w6Dhu5dy4buFw6Dhu7F34bqlxqHDoHbhu63hu5/GoW/DoOG7l8aww6Dhu63huqXDoOG7l3R2w6Dhu4XDucOgw7N0w7LDoOG7l+G7pcOyw6Dhu4XDs+G7m8Og4buF4bqn4buFw6Bm4bub4bqlxqHDs8OgxqFvw7PDsmvhu6sww6Bm4bub4bqlxqHDs8OgxqHDs+G6u8ahw6Dhu6vDs+G6p3bDoHbhu63DsmzGoTHDoMagw7PhuqDGoW/DoMahb+G6reG6rsOgxqHhuq3huq4ww6Bm4bub4bqlxqHDs8OgxqHDs+G6u8ahw6BWw7PhuqXGocOzw6DDk+G7neG6pcOg4buFw7N3xqFvw6DGocOyauG7l8Og4bqid8Oyw6DGoW/huq3huq7DoMOzdMOyw6B2w73DoOG6ouG6rcOgZ+G7t8Wp4buFw6B2ccahw6DhuqLDssahw7PDoOG7g8aww7LDoMahw7PhuqDGoW/DoGfhu53GoW/DoG/hu53hu6vDoMSC4bu5xqFvw6Bn4bqnxqFvw6Dhu4XDs+G7m8Og4buvw4HDoOG7q8Oz4bqndsOgduG7rcOybMahw6Dhu5hWLSbDk8Og4buF4buz4bqlw6B2w7TGocOzMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTbhu4Thuqfhu4XDs8OgZ+G6u+G6rsOg4bqz4bqvw6DGoWPhu5cww6DGoW/huq3huq7DoOG6o8SDL+G6o+G6oS/huqPDouG6r+G6sTDDoOG7guG6p+G7hcOgw5Nzw6BnYsOgb8OAw7LDoOG7l3R2w6Dhu4Phu7nhu4XDoHbDs+G7t8Og4buFw7Phu5vDoG/DsuG7pcOyw6Dhu4VxxqFvw6B2w7Phu7fDucahbzDDoHbhu63hu5vGoW/DoGfhu53DoMahw7Phur3GocOg4buX4bqpxqHDsyLDoOKAnOG7hMOz4buNxqHDs8Og4burw7Phu7Mww6DGocOz4bq7xqHDoGbhurvGocOg4bqi4bqtw6B2ccOyw6Dhu6/hu4vDoHbhur/GocOgduG6u+G7l8Ogb8OyeOG7q8OgZ+G7qcOgb8Oy4bulw7LDoHbDs+G7t8O5xqFvw6DGocOz4bq7xqHDoHbhu63hu5vGoW/DoOG7hXHGoW/DoOG7hXd04buFw6Dhu5nDssSpxqHDoHbDs8OyxKl2w6DGoeG6reG6ruKAnTHDoFZ34bquw6Dhu4Phu7nhu4XDoHbDs+G7t8Og4buFw7PDtMOg4buF4budw6DDo+G6oeG6ocOg4buFw7PhuqDDoMahw7Phu7fGoW/DoOG7heG7ncOg4bqww6DGoW/Ds+G7keG6pcOgxqHDs+G7t8Og4buXdHbDoOG6omPGocOg4buD4bqrxqHDoOG7mcOyxqHDs8OgdsSpw6Dhu63DsuG7icahb8Og4buDw7JrdsOgZ8Oqd8OgdsOy4buJxqHDoOG7heG7s+G6pcOg4buEw7Phu43GocOzw6Dhu6vDs+G7s8OgZ+G6p8ahw7PDoG/DsuG6p8OgZ3jGoW/DoOG6sMOgxqFvw7Phu5HhuqXDoOG6omrDoMahw7PhuqDGoW/DoOG7hXHGoW/DoOG7leG6peG7m8Og4bqi4bqtw6Bn4budxqFvw6Bv4bud4burw6B24bubw6Dhu5Xhu6XGocOg4buF4buz4bqlw6Bvw7Lhu6XDssOgdsOz4bu3w7nGoW/DoMahw7PhurvGocOg4buFw7Phu5vDoMahasahw6Dhu5nDssahw7PDoHbEqcOgZ+G6vXbDoMah4bu34bul4buFMcOgxqBv4bqt4bquw6DDo+G6oS/Doi/Do+G6oeG6oeG6r8OgVsOz4buzw6B24bu34bulxqFvw6Dhu4TDs+G7jcahw7PDoOG7q8Oz4buzw6BnYsOg4buZ4bqww6Dhu7B34bquxKl2w6Bnw7XGocOzw6Dhu69yw6DDosOi4bqhw6Dhu5Xhur3huq7DoMahb+G6reG6rsOg4bqjxIMv4bqj4bqhw6Dhu5Xhuq3DoOKAnMagb+G6reG6rsOgRuG7m+G6pcahw7PDoMahw7PhurvGocOgJcOya3bDoMag4bql4buX4oCdMcOg4bqj4bqxw6DGoWPhu5fDoOG7sXfhuqUww6Bm4bub4bqlxqHDs8OgxqHDs+G6u8ahw6Alw7JrdsOgxqDhuqXhu5fDoMah4budw7LDoOG7hcOzd8ahb8Og4bqi4bqtw6BWw7PhuqXGocOzw6DDk+G7neG6pcOgxqHhu53DssOg4butw7Lhu4nGoW/DoOG7hXLGoW/DoMOzw7LEqcahw6DDs8SpdsOg4buv4bu54buFw6Dhu5fhu4/GocOzMMOgduG6qeG7m8Og4but4bqlw6DGocOzw7Jqd8Og4buF4buz4bqlw6Dhu4XhuqvDsjDDoOG6ouG6v3bDoOG7hcOz4bq9dsOgxILhurvhuq7DoGbDgcahb8Og4buxd+G7icOgw7Phu7fDucahb8OgxqFv4bqt4bquw6Dhu4Xhuq3GoW/DoOG7q8Oz4bqndsOgduG7rcOybMahMTExNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNjXDsuG7l2/DoOG7r+G7reG7hTzDoS8v4buFZsahMeG7g+G6peG7m3bDs+G6pcahw7PDs+G7m+G6pTHhuqLGoS9maOG7r+G7mXbhu5vhu6svxqFow4Phu68v4bqjw6Lhuq/huqEv4bqv4bq1ZuG6oeG6o8Oj4bqh4bqh4bqh4bqhdsOi4bqh4bqx4bqzw6LDouG6o+G7leG6ozHhu5Phu6tvw6HDoC82NS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNsagw7PDsmp3w6Bm4bub4bqlxqHDs8OgxqFvw7PDsmvhu6vDoHbhuqnhu5vDoOG7hXHGoW/DoGPGocOg4bqiw7Jr4buFw6Dhu5Xhuq3hu5fDoOG7hcOz4bubw6Dhu5XhuqXhu5vDoGd0xqFvw6DGsMOg4bqiecahb8OgxqFxxqFvw6B2w7NxxqExNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNlbDs2jhu5vDoOG7r3LDoOG7lcOya3fDoHZBw6DDk8Oya+G7q8Ogw7N0w7LDoEbhu5vhuqXGocOzw6DGoW/Ds8Oya+G7q8OgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqUww6B24bub4bqtxqHDoHbDtMahw7PDoMOzw7JrxqHDoOG7heG7ncOg4bqj4bqvMcOj4bqz4bqzw6Bm4bub4bqlxqHDs8OgxqFvw7PDsmvhu6vDoMOz4bub4bqpdsOgZ3TGoW8ww6Bn4bqpdsOgxIPhurMw4bq1w6Bm4bub4bqlxqHDs8OgxqFvw7PDsmvhu6sv4bqjw6DhuqLhuqnGocOgZuG6u8ahMcOgVuG7reG7m8ahb8Og4bq3w6B2w7PhuqfGoW/DoGfDqnfDoMahY+G7l8Ogw6PhuqHhuqPDosOg4buF4budw6DhuqMx4bqj4bqzw6PDoGbhu5vhuqXGocOzw6DGoW/Ds8Oya+G7q8OgZ2PGoW/DoOG7meG6sMOgdsOz4bqtxqHDs8Og4buV4bq/4burw6Dhu5fhu6XDssOg4bqi4bulw7LDoOG6onLGocOgZ8OyanfDoOG7lWvDoGfhuql2w6DhuqPhuqEx4bqjw6LhurPDoHbhurTDoGdzxqFvw6Az4bqicsahw6BnY8ahb8Og4buZ4bqww6Dhu4Phu4/GocOzw6Dhu7F34bq7xqHDoGfhuql2w6DhurUw4bqzw6B24bq0w6Bnc8ahby/huqPDoGbhu5vhuqXGocOzw6DGoW/Ds8Oya+G7qzQww6Dhuq/huq/Eg8OgZuG7m+G6pcahw7PDoMahb8Ozw7Jr4burw6B24bqp4buXw6DGoW9BxqFvw6DDs+G7m+G6qXbDoGd0xqFvw6DhuqLhuq3DoOG7sXfhuqXhuq7DoHbhu63GsMOg4buV4bqpw7LDoMOz4bub4bqpdsOgZ3TGoW8xw6DGoHThu6vDoMahb+G6u8ahw6Dhu6/huqfhu4XDs8Og4buFw7Phu5vDoMagw7Phuq3DoMah4bu34bul4buFw6Dhu4Xhu7PhuqXDoOG7mcOzd8Og4bqiw4Hhu4XDoGbhu5vhuqXGocOzw6DGoW/Ds8Oya+G7q8Og4bu34bul4buFw6Bn4bqpdsOgxIMx4bqz4bq34bq3MMSDw6B24bq0w6Bnc8ahbzDDoOG7hcOzw7LEqeG7l8Og4bqv4bqxMOG6r3vDoHZ1xqFvw6B2w7N3w6DGoW/hurvGocOg4buv4bqn4buFw7PDoGfDteG6pcOg4burw7Phu7fDucahbzHDoEdzxqFvw6B2w7Phu6fDssOg4buF4bqn4buFw6Bm4bub4bqlxqHDs8OgxqFvw7PDsmvhu6vDoGdiw6B24bqp4bubw6DhuqLDsmvhu4XDoOG7leG6reG7l8Og4buFw7Phu5vDoMOz4bqtxqFvw6DhuqLhuqnGocOg4buV4bql4bubw6BndMahb8Og4buF4budw6Dhu5fhu7nhu4XDoOG7leG7t8O5xqFvw6B1xqHDoGfDtcahw7Mww6Bn4bqr4buXw6Dhu4Phuqvhu5vDoOG7hXd04buFw6Dhu69yxqFvMcOg4buYw7NxxqFvw6Dhu412w6Bm4bub4bqlxqHDs8OgxqFvw7PDsmvhu6vDoGdiw6Dhu5fGsMOg4butdMahb8Og4buv4bqrxqHDoMSCd+G6vXbDoOG7mcOyxqHDs8OgZuG7m+G6pcahw7Mww6Dhu6vDs+G6p3bDoHbhu63DsmzGocOg4buZw7Phu5vhuqXDoMOz4buf4buFw6Dhu4VxxqFvw6DGoW/Ds2vDoHZjxqFvw6DGoWPGoW/DoOG7r3fhur12w6Dhu4XDs+G6vXbDoOG7leG7t8WpxqFvw6DhuqLhuq3DoGfDqnfDoHbhu7fDoOG6ouG6reG7m8Og4buV4buRxqHDs8Og4bqiw4Hhu4XDoMahccahb8OgxqFvw7PDsmvhu6sww6DGoXHGoW/DoHbDs3HGoTDDoOG7lcOy4buJxqHDoOG7mcSpdjDDoOG7lcOy4buJxqHDoGbhuqXGocOzw6Dhu4Xhu53DoMOzw7Jrd8Og4buxd+G6qzHDoOG7sHfhuqXDoGfhu53DoHbhuqnhu5vDoOG7r8OBw6Dhu4XDs3fhuq5sxqHDoGbDteG7hcOzw6Dhu5nDssahw7PDoHbEqcOg4buX4bqpxqHDs8Og4buX4buLMMOgdkHDoMahccahb8OgxqFvw7PDsmvhu6vDoHbDs3fDqsahw6B2eOG6rsOg4buv4bqlxqFvw6Dhu5Xhu5HGocOzw6DhuqLDgeG7hcOg4burw7Phuqd2w6B24butw7JsxqHDoOG7hXHGoW/DoMahb8Ozw7Jr4burw6DhuqLhuq3DoGbDteG7hcOzw6DhuqLDvcOgdsOz4bu3w7nGoW/DoOG7l+G6qcOyMcOg4buC4buJxqHDoOG7heG6qcahw7PDoGfhu53DoOG7heG6p+G7hcOgZuG7m+G6pcahw7PDoMahb8Ozw7Jr4burw6B2w7TGocOzw6BWw7PhuqXGocOzw6DDk+G7neG6pcOg4buF4bu1xqFvw6Dhu5V3ccahw6Bnw7LDoGfDqnfDoHbhu63hu5vGoW/DoOG7heG6p+G7hcOgw7Phu5vhuql2w6BndMahb8OgxIJiw6DDs3TDsjDDoHZBw6B2w7PDsmvGocOg4bqi4bulw7LDoOG7r3LDoHbDsmrGocOgw7Phuq3GoW/DoOG7hcOzw73hu4XDoHbhurTDoGdzxqFvw6Dhu5fDusOyw6DGoWPhu5cxMTE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E24buWZeG7hcOgZnnDoGdiw6Bn4bqpdsOgZ+G7t8Wp4buFw6DGocOzw7Jqd8Og4buZxKl2w6Dhu7F34bqrw6B24but4bubxqFvw6Dhu6/huqvGocOgxIJ34bq9dsOg4buZw7LGocOzw6Bm4bub4bqlxqHDs8OgxqHDs+G7t8ahb8Og4buF4bqn4buFw6Bm4bub4bqlxqHDs8OgxqFvw7PDsmvhu6vDoFbDs+G6pcahw7PDoMOT4bud4bqlw6DhuqLhu4fGocOg4buF4bujxqHDoOG7g3Thu4XDoOG7lXTDoMahw7PhuqDGoW/DoMOz4bqpxqHDoOG7hcOzxKkiw6BWw7PDssSpd8Og4buZw7LGocOzw6DGoW/Ds8Oya+G7l8Og4buv4bqrxqHDoMSCd+G6vXYww6B2w7PDssSpd8OgduG7jcahw7PDoOG7lcOy4buJxqHDoOG7mcSpdsOg4buDasahw6DhuqLhuqDGoW8ww6DDs8Wp4burw6B24bqn4buFw6Dhu5nDssahw7PDoGbhu5vhuqXGocOzw6Dhu7F34bquw6Dhu5dxw6Dhu5Xhu6XGocOgxqHDs8SR4buXw6B2w7PhuqXhu5fDoG/DsuG6pcOg4buFw7N3w7rDssOgb8Oy4bqnw6B24butw7XDoOG7hcOz4bu34bqlw6Dhu4Xhu53DoMahw7PDsmp3MMOg4buFw7Phur12w6Dhu5Xhu7fFqcahb8OgxqFvd3PGocOgxqHDs+G6u8ahw6Dhu5XDgeG7hcOg4buF4bujxqHDoHbDs+G6veG7qzDDoOG6omPGocOgw7Phu53huqXDoOG7mcOyxqHDs8OgZuG7m+G6pcahw7PDoOG7ucahb8OgxILDgMOg4buFw7Phu7fhuqXDoGfhu7fFqeG7hcOg4buFw7N4w6B24but4bufxqFvMTExNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNjXDsuG7l2/DoOG7r+G7reG7hTzDoS8v4buFZsahMeG7g+G6peG7m3bDs+G6pcahw7PDs+G7m+G6pTHhuqLGoS9maOG7r+G7mXbhu5vhu6svxqFow4Phu68v4bqjw6Lhuq/huqEv4bqv4bq1ZuG6oeG6o8Oj4bqh4bqh4bqh4bqhdsOi4bqh4bqx4bqzw6LDouG6o+G7lcOjMeG7k+G7q2/DocOgLzY1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E24buCa8ahw7PDoOG6osOya8ahw6BH4bqlw6Dhu5nDs+G7m+G6pcOg4buwd3Lhu4XDoHbEqcOgw5PFqeG7q8Og4buUw4Hhu4XDoGfhu7fFqeG7hcOgZ8Oqd8OgduG7t8OgxILhurvhuq7DoGbDgcahb8Ogb+G7neG7q8Og4burw7PDqsahw6Dhu4XDs2Phu5fDoOG7r+G7neG7hcOg4buv4bu54buFw6Dhu5nDs+G7oWjDoOG7hcOz4bubw6DGocOz4bq7xqHDoGbhurvGoTE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2JeG7pcOyw6DhuqLhuqXDssOgduG7reG7o8Og4buV4bqtw6Dhu4XDqnfDoMahcsOyw6Bvw7LhuqDhuqXDoOG7heG6p+G7hcOgw7N0w7LDoOG6osOy4buJxqEww6DDk8Oya+G7q8Ogw7N0w7LDoEbhu5vhuqXGocOzw6DGoW/Ds8Oya+G7q8OgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqXDoOG7lXdxxqHDoHbhur/hu6vDoMOzxanhu6vDoMahw7PhuqDGoW/DoOG7mcOz4budw6Dhu5nDs2PGoTDDoOG6ouG7t+G7pcahb8Og4buXZOG7hcOgdkHDoOG7heG6p+G7hcOgZuG7m+G6pcahw7PDoMahb8Ozw7Jr4burw6BnasOgxIJ34bq9dsOg4bqi4bulw7LDoOG7heG6veG7q8Og4buz4bquMMOg4buFw7Phu43GocOzw6Dhu7F34bquasahw6Bvw7LhuqvDssOg4buxd+G6rsSpdsOg4buZw7Xhu6vDoHbDs+G7p8Oyw6DGocOz4bqgxqFvw6DhuqLhur3GocOgZ2rDoOG7lcOy4buJxqHDoOG7sXfhuqXGocOgZ8SpxqHDoGbhu5vhuqXGocOzw6DGoW/Ds8Oya+G7qzHDoOG7sHfhuqXDoGfhu50ww6DGocOzw7Jqd8Og4bqww6Dhu5nDssSpxqHDoOG7hcOz4buNxqHDs8OgZ+G6p8ahb8Og4buF4buz4bqlw6Dhu4Xhuqfhu4XDoGbhu5vhuqXGocOzw6DGoW/Ds8Oya+G7q8OgZ2LDoGfhu7fFqeG7hcOgb8Oy4bqrw7LDoOG7sXfhuq7EqXYxw6DDk8Oya+G7q8Ogw7N0w7LDoOG7heG7o8ahw6B24buN4buFw7PDoOG7hcOB4buFw6B2w7PhuqXhu5fDoG/DsuG6pcOgb+G7neG7q8Og4bqww6DhuqLhu6XDssOg4buF4bqn4buFw6Bmw4HDoHbDs+G6q+G7m8Og4bqiY8ahw6Dhu4PhuqvGocOg4burw7Phuqfhu6vDoOG7lXfhur92w6DhuqLhuq3DoOG7heG6p+G7hcOgZ2rDoOG6p8ahw6Dhu4XDs+G7t8O5xqFvw6B24but4buPxqHDs8Og4burw7Phuqd2w6B24butw7JsxqHDoOG7mFYtJsOTMMOg4buF4bqrw7LDoHbDs8Oya8ahw6Dhu5dxw7LDoHbhu63hu7fhu6fGoW/DoGfDqnfDoHbhu7fDoOG7mcOyxqHDs8OgZuG7m+G6pcahw7Mww6B2dcOg4buFw7Phu7nhu4XDoGbDsm3GocOgZ+G6rcahw6BncsOyw6B2w7Phu5vhuqnDssOgb8Oy4bqg4bqlw6Dhu4XDs+G7jcahw7PDoOG7sXfhuq5qxqHDoOG6ouG7pcOyw6Bm4bub4bqlxqHDs8OgxqFvw7PDsmvhu6vDoMOz4bqtxqFvw6B2w7PhuqfGoW8xw6BHZeG7hcOg4buDw7JrdsOgduG7reG7m8ahb8Ogw7Phu5vhuql2w6BndMahb8Ogw7PDusOgduG7rcWpw6Bm4bub4bqlxqHDs8OgxqFvw7PDsmvhu6vDoMah4bq7xqFvw6Dhu4XhuqXhu5vDoMahY8ahb8Og4buVw4Hhu4XDoOG7heG6qcahw7PDoHbhu63huqXGocOzMMOgw7PDsmvhu6vDoMOzdMOyw6BnYsOgdnXDoOG7hcOz4bu54buFw6Bn4bu3xanhu4XDoMahw7PDsmp3w6Dhu5nDs+G7neG6pcOgZ+G6reG7m8OgduG6qeG7m8Og4buDc8Oyw6Bm4bu34bupxqFvw6Bm4bub4bqlxqHDs8OgxqHDs+G6u8ahw6B24but4buJxqHDoGfDteG6pcOg4buD4bqtxqHDoOG7heG6p+G7hcOgw7N34bqua8ahMMOgdsOzw7Uww6B2w7Phuq3GocOzw6Dhu6vDs3Ixw6Dhu4Thuqfhu4XDoOG7hcOzd+G6ruG7icahw6BnasOgZ+G6reG7m8OgduG6qeG7m8OgZ2LDoG/Dsnjhu6vDoOG7heG6p+G7hcOgZuG7m+G6pcahw7PDoMahb8Ozw7Jr4burw6Dhu4Xhu53DoHbDquG7l8OgxqHDs+G7j8ahw6DhuqLhuq3DoOG7q8Oz4bqndsOgduG7rcOybMahw6Dhu4NqxqHDoOG6ouG6oMahbzHDoFbDs2jhu5vDoGfhu50ww6DDs8Oya+G7q8Ogw7N0w7LDoOG7lXdxxqHDoOG7hcOzY+G7l8Og4buV4bubw6BnxKnGocOg4bqiw7Jr4buFw6Dhu4XDs2Phu5fDoOG7r+G7neG7hcOg4burw7Phuqd2w6B24butw7JsxqHDoMOzdMOyw6DhuqLDsuG7icahMcOgw5PDsmvGocOgw7PDsmvhu6vDoMOzdMOyw6Dhu4Xhu53DoMSDMeG6teG6oeG6ocOgw7N0w7LDoOG6osOy4buJxqHDoDN24but4bubxqFvw6Bn4budw6Dhu4Xhu53DoOG6seG6teG6scOgw7N0w7LDoOG6osOy4buJxqHDoGbhu5vhuqXGocOzw6DGoW/Ds8Oya+G7q8Og4bqi4bqtw6DEg8SDw6DDs3TDssOg4bqiw7Lhu4nGocOgduG6v+G7q8OgdsOzbDQww6B2Y8ahb8Og4bqve8Og4buv4bubw6DhuqLhu6XDssOgxqFj4buXw6DDo+G6oeG6o+G6tTHDoCXDsmvhu4XDoOG7q8Oz4bqndsOgduG7rcOybMahw6DDs3TDssOg4bqiw7Lhu4nGocOgZ+G7t8Wp4buFw6Dhu5fGsMOg4butdMahb8Og4bqi4bulw7LDoOG7heG6p+G7hcOgxqFv4bqtxqHDs8OgxqFvw7Nqw6Dhu5nDs+G6p+G7hcOgxqHDs+G6pXcww6Dhu4V5xqFvw6Dhu4XDs8Oy4bqlw6DhuqJ3w7Iww6Dhu6/DrMOg4buDd3PGocOgduG6qeG7m8Og4buVw7Lhu4nGocOg4buZxKl2w6BvZMahw6Dhu4Phu53DoG/DsuG6oOG6pcOgZuG7m+G6pcahw7PDoMahb8Ozw7Jr4burw6DDs3TDssOg4bqiw7Lhu4nGocOg4buFecahb8Og4bqi4bulw7LDoMOzw7Jr4burw6DDs3TDssOgw7Phu5vhuq3GocOgdsOz4bqtxqHDs8OgxIJ34bq9dsOg4buvZOG7hcOgxqHDs8Oya+G7l8Og4bqiw70ww6Bn4bu3xanhu4XDoEfhuqvGoW8ww6DGoMOz4bqtw6DGoeG7t+G7peG7hTDDoMahw7PhurvGocOgZuG6u8ahw6Bvw7PDssOgxqHDs+G6v8ahw6DhuqLhuq3DoGfhuqfGocOzw6Bvw7LhuqfDoOG7heG6peG7mzExMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G6pHd2w7Phu5vhu63DoTZWw7N44bquw6DDk+G7o+G6pTUv4burNg==

Thúy Hòa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]