(vhds.baothanhhoa.vn) - Với tinh thần chuyển đổi số phải bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm cho mọi người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng thiết thực nhằm tạo nên cộng đồng số, công dân số để đẩy mạnh phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, UBND huyện Mường Lát đã chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng tại các bản, khu phố.
4buy4bqpKiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7jOG6q+G7jeG6u+G6oT0kw7Lhu41x4bq74bqh4bumPeG7jeG6oXDhu40tKeG6u+G6q+G6rcOq4busJMOp4buPw7Lhu43huqvhuqdx4buuPeG7tOG7ssOy4buNw7Phur/DquG6reG7tOG6qOG7j3HhurXDqiThurzhu5Vqw6rhuq0k4bq6POG7jSThu43huqk+w6rhuqkk4bq7Nm4kISEk4buNw6wkYWfDquG6rSTDquG6reG6qeG6tSTDsmjhu7Ivw7Lhu43Ds+G6v8Oq4bqt4bu04buyL+G6qSrhu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bqo4bqhKcOhPSTDsuG7jXHhurvhuqHhu6Y94buN4bqhcOG7jS0p4bq74bqr4bqtw6rhu6wkw6nhu4/DsuG7jeG6q+G6p3Hhu6494bu04buexKnhuqsk4buN4bqrw6rhuqkk4buN4bqpNcOqJGHhuqnhu49xw6LDqiTDoMOs4bqrJMOyaCRu4bqpfeG6qyQ5IuG7jSTDoDXhu48k4buNxqEkw6rhuq3hu5Vq4bqrJMOhM8OqViThurs0cSTDquG6reG7lWrhuqskw6Ezw6ok4bq7PuG6vSThu43Ds+G7j8Oq4bqtJOG7jTPhur1WJOG6uz7hur0kYeG6qeG6vyThur3hu4Phuqskw6rhuq3hu5Vq4bqrJMOhM8OqJOG7jeG6qTRxJGFnw6rhuq0kw6rhuq3huqnhurUk4bq7PiThu43huqnhu5ckw6HhuqUkw6E+w6rhuq0k4buN4bqp4bqr4bq34buNJOG7jeG6qeG7m2Ekw6rhuqkg4bq9JOG7jXvhur8kw6rhurHDqiRhw63DquG6rSTDoGnDquG6rSTDsmhWJGFnw6rhuq0kw6Ezw6okw7JoJMOgw6Ikw6A3cSThur17w6rhuqkkbuG6qTzhu40k4buNw7PhuqvDosOqJEHhuqliw6rhuqkkbuG6qeG7kyTDsmhWJOG6ueG6q8Oq4bqpJOG7jeG6tyTDsmhWJHBbJOG6qcOt4bqrJMOyaFYk4buO4bu5w4rDgSThuqnhu49x4bq1w6ok4bq84buVasOq4bqtJOG6ujzhu40kw6BbJGHhuqnEkSTDoHvhur8kYTxhJHBbViThu43huqlkJOG7jcOzNMOqJOG7jeG6qT7DquG6qSThurs2biRhPGEk4buNw6wkYWfDquG6rSTDquG6reG6qeG6tSTDsmgkYcOtw6rhuq0kw6Bpw6rhuq0k4buNe+G6qyRhPGEkOX3DqlYk4bq54bqp4buPJG7huqloV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT0kw7Lhu41x4bq74bqh4bumPeG7jeG6oXDhu40tKeG6u+G6q+G6rcOq4busJMOp4buPw7Lhu43huqvhuqdx4buuPeG7tOG7suG6q+G6veG6rSRh4bq7KcOyw7Lhu6Y94bqrQeG6ocOq4buN4bqhw7M9JMOy4buNceG6u+G6oeG7pj3hu6HhuqvDoeG7jeG6qeG7rCQsOyVucOG7riThuqnhuqHhuqvhuq3huqnhu43hu6wkOyombnDhu649JMOyw7Nh4bumPS8v4bqr4bufVzkp4bq/4buN4bqpKcOq4bqp4bqp4bq/KVfhu5/Dqi/DquG6oeG7ocOyLyYmJiYvKiguw6EqKiU7KCU64buNIT8hJiHhurslV8OpbuG6reG7sMOz4bumJjsuPSQp4bq74buN4bumPeG6qOG7j3HhurXDqiThurzhu5Vqw6rhuq0k4bq6POG7jSThu43huqk+w6rhuqkk4bq7Nm4kISEk4buNw6wkYWfDquG6rSTDquG6reG6qeG6tSTDsmg9JOG7oeG6q8Oh4buN4bqp4bumPSw7JT0k4bqp4bqh4bqr4bqt4bqp4buN4bumPTsqJj0kL+G7tOG7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9bkEpbuG7jeG6q+G6v8OqPSTDsuG7jXHhurvhuqHhu6Y94buN4bqhcOG7jS0p4bq74bqr4bqtw6rhu6wkYeG6ocOq4buN4bqhw7Phu6494bu04buMw6wkYWfDquG6rSTDquG6reG6qeG6tSRhw63DquG6rSTDoGnDquG6rSRsJHBbJOG7jCnhur0kQeG6qeG7j8Oq4bqtV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT0kw7Lhu41x4bq74bqh4bumPeG7jeG6oXDhu40tKeG6u+G6q+G6rcOq4busJMOp4buPw7Lhu43huqvhuqdx4buuPeG7tMOA4bq3w6okw6opcVYkYTxhJDl9w6pWJOG6ueG6qeG7jyRu4bqpaCThu43Ds+G6scOqJMOgZCkkOT7DqiThuqnhu49x4bq1w6ok4bq84buVasOq4bqtJOG6ujzhu40kw6BbJOG7jeG6qT7DquG6qSThurs2biTDoOG7lWthJCEhJOG7jcOsJGFnw6rhuq0kw6rhuq3huqnhurUkw7JoJGHDrcOq4bqtJMOgacOq4bqtViThu5/EqeG6qyQmLDok4buN4bqpPsOq4bqpJOG7n+G6q+G6scOqJOG7jeG6qSnhur0k4bqt4bqrKVck4bq84buL4bqrJOG7jcOsJGFnw6rhuq0kw6rhuq3huqnhurUkw7JoJGHDrcOq4bqtJMOgacOq4bqtJOG6rWnhur0k4buNw7Phu5Vsw6rhuq0kOX3DqlYk4buNw7Phu5Vsw6rhuq0k4bq54bqp4buPJG7huqloJOG7nz4kJiTDquG6qTPDqiTDsuG7myRZ4buNw7Phur/DquG6rSTDoOG7gSRh4buBJMOA4bq/PsOqJOG7jMOKQcOSJOG6qGkkQeG6qWIk4bq84bqrw6rhuqnDnSThu43huqkp4bq9JOG6reG6qylXJMOAM3Ek4bq7PiTDquG6qeG7o8Oq4bqtJOG7jeG6qT7DquG6qSThu5/huqvhurHDqiRh4buBJOG6u+G7h8Oq4bqtJMOq4bqp4bqr4bq14buNJOG6qeG7j3Hhurfhu40k4buNw7Phur/DquG6rSThuqnhur974buNJMOgw63DquG6rSRhw63DquG6rSTDoGnDquG6rVYkYeG7gSThurnDuiTDql3DquG6rSTDsuG7nSTDoeG7kcOq4bqtJMOq4bqzw6ok4buNfcOq4bqtJMOyaFYkYcOtw6rhuq0kw6rhuq3huqnhurUkw7JoViRh4buBJOG6ueG6qX0kw6pdw6rhuq0k4buN4buPceG6scOqJOG7jcOz4buPceG6s8OqViThuqnhu5XEqcOq4bqtJMOhOMOqViThuqnhu4sk4buNw7NrJMOq4bqt4buVauG6qyTDoTPDqiTDsuG7nSTDoeG7kcOq4bqtJGFnw6rhuq0kw6rhuq3huqnhurUkw7JoV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT0kw7Lhu41x4bq74bqh4bumPeG7jeG6oXDhu40tKeG6u+G6q+G6rcOq4busJMOp4buPw7Lhu43huqvhuqdx4buuPeG7tEE8YSThu43huqk+w6rhuqkk4buf4bqr4bqxw6ok4buNw6wkYWfDquG6rSTDquG6reG6qeG6tSTDsmgkYeG7gSTDquG6qeG6q+G6teG6vSThu5/hu5Ek4buN4bqpZ8Oq4bqtJOG7jeG6q8OqViThu43hu49x4bqxw6ok4buNw7Phu49x4bqzw6okw7Iz4buPJMOzw63DquG6rSThu5/hurMkw6Dhu5Vqw6rhuq0k4bq7aOG6q1YkYeG6qeG7kyThu43Ds+G7leG7icOq4bqtViRh4bqpYsOq4bqpJMOyPGHhuqlWJG7huqk8biThurvhu4824buNJGHhu5MpJMOK4bqpPiTDquG7lcSpYSThu5/hurMkYeG6qeG7j3HDosOqJMOgw6zhuqskw7JoJMOg4bq3w6okYTxhJOG6qcOtJOG6reG6qykkw6Bjw6rhuqlWJMOq4bqt4buVauG6qyTDoTPDqiThu43Ds+G6v8Oq4bqtJDl9w6pWJOG6ueG6qeG7jyRu4bqpaOG7riThuqnhu5XEqcOq4bqtJMOhOMOqJMOq4bqt4buVauG6qyTDoTPDqlYkw6Hhur8pw6rhuqkkw6rhuq3huqnhuqvhurVuViThuqnDrSTDsn3DqiRw4buPNOG7jVYk4bq54bqrw6rhuqkkw6Hhur8pw6rhuqkkw7Lhu50kw6Hhu5HDquG6rSRh4bqpYsOq4bqpJG/hu49x4bqzw6okw7JoViTDoWRh4bqpJOG7n+G7kSRhZ8Oq4bqtJOG7jcOz4bubYSThu43hu49x4bq3w6pWJGE8YSTDoWRh4bqpJOG7n+G7kSTDsmgk4bufPiThu43hu5Xhu4nDquG6rSThu408YSThu5/EqeG6qyRh4bqpYsOq4bqpJG/hu49x4bqzw6okb+G7jykkw6rhurPDqiThu419w6rhuq0kw7JoViTDoF3DquG6rSThurlyJOG7jeG6qSnhur0k4bqt4bqrKSRhPGEkw7I+w6ok4buN4bqp4buV4buJw6rhuq0k4bq9e+G6qyTDoOG6q+G6tcOqJOG7jeG7nSRsJOG7jT7huqsk4bq54bqp4bq/fcOqJMOg4bqr4bq1w6ok4buN4budViRhPGHhuqkk4buN4bqp4buXYSTDoMOiJMOgXcOq4bqtJOG7jX3huqsk4bqpY8Oq4bqpJH3DquG6qVYkb+G7j33DquG6rSQ5PCTDsn3DqiRu4bqpN+G6vVYk4buNe+G6vyThuq3huqspw6ok4bqpPsOq4bqtViTDquG6qTbDqiTDoOG7icOqViTDoOG7gcOq4bqtJOG6reG7geG6qyTDsn3DqiRu4bqpN+G6vVYk4buN4bqr4bq3biRhNsOqViRhPuG6qyTDoDDhu40kw7Lhu50kw6Hhu5HDquG6rSRhPGEkw6FkYeG6qSThu5/hu5Ekw7JoJG7huqnhu5FhJOG7n+G7kSRh4bqp4bq/JGE8YSTDquG6qeG7jyRhNeG7jyThu43huqnhuqvhurfhu40kceG6t+G7j1Ykw6rhuqnhu5Xhu6wkUSThu43hurdWJOG6reG6qzzhur8kw6Hhu5FhViRh4bqpYsOq4bqpJMOyPGHhuqkkcFsk4bqpw63huqtWJG7huqnhu4fDquG6rVYkYeG6qWjDquG6rSTDoWRh4bqpJDnhurXDquG6qeKApuG7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT0kw7Lhu41x4bq74bqh4bumPeG7jeG6oXDhu40tKeG6u+G6q+G6rcOq4busJMOp4buPw7Lhu43huqvhuqdx4buuPeG7tOG7jMOsJGFnw6rhuq0kw6rhuq3huqnhurUkw7JoJGHDrcOq4bqtJMOgacOq4bqtJMOzKSTDoGrhuqsk4bqt4buBbiRu4bqpNcOqJOG6qeG7j3Ekw6DDrcOq4bqtJMOy4buXYSThur17w6rhuqkk4buN4bq/PsOqJMOhM8OqJMOg4buVKSTDquG6s8OqJOG7jX3DquG6rSTDsmhWJGFnw6rhuq0kw6rhuq3huqnhurUkw7JoViThurnDuiTDql3DquG6rSTDsmgkw6DhurfDqiThu43GocOq4bqtJMOq4bqt4buVauG6qyTDoTPDqlYkw6Dhuqsk4bufPuG6vyTDquG6rWYkw6rhuq08YeG6qSRh4buTKSTDoGrhuqskw7Jow6rhuq1X4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1uw7nhu4/hu43huqnhur/Dsz0kw7Lhu41x4bq74bqh4bumPeG7jeG6oXDhu40tKeG6u+G6q+G6rcOq4busJMOz4bqr4bqt4bqp4buN4buuPeG7tOG7ssOy4buNw7Phur/DquG6reG7tCThurjhuqkiYSRBZ8Oq4bqt4buyL8Oy4buNw7Phur/DquG6reG7tOG7si9u4bu0

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]