(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhanh nhạy thích ứng với cuộc cách mạng công nghệ 4.0, anh Trịnh Hồng Hưng, CEO Công ty CP công nghệ Ligosoft (số 296, đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Thanh Hóa) đã khởi nghiệp thành công bằng cách cung cấp toàn diện các giải pháp chuyển đổi số (CĐS) phục vụ doanh nghiệp.
cuG7gMaw4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqDhu4fhu4bhu57DjOG6qOG7pXPhuqPhu4Dhu5Thu4bhu6fhu4jhur7hu4Dhu4bhurjGoOG7p+G7osOT4bunw43hu4BP4buI4bq+4bunw43hu4BKci/hu4DGsHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoDbhuqh54bqm4bulc+G6r+G7gHnhu4jhu4Dhu6fhu4jhu4Dhu7Xhu7Dhu6fhu57hu4Dhu4LhuqThu4Dhu6fDmuG7iOG6vuG7p8av4buQ4buG4bun4bqk4bug4buM4bqk4bun4bqkw73huqThu4Dhu6fhu4rhu7Xhu4jhur7hu6fhuqRP4buI4bq+4bun4buI4bq+4buA4bq44bun4bux4bufxanhu6Phu6d54buI4buA4bun4buH4bucRuG7iOG7gOG7pzbDkuG7iOG6vuG7pzZV4buI4bq+4buj4bunKD7hurHhu6coT+G7iOG6vuG7p+G7nuG7sOG7pyjhur3hu6fhuqRP4buI4bq+4bun4buI4bq+4buA4bq44bunw6Phu4bhur7EqOG7osSow4rhu57hu6dw4buiw5Phu6fhu6l44buv4buj4bun4bqsVeG7kuG7iOG6vuG7pzbhu7fhu4bhu6fhu4fhu4BV4buY4buI4bq+4bunw6Phu7nhu4jhu6fhuqfhu4jhur7hu6Phu6fhu4fhur3hu6fhu4fhu4B54buI4buA4bunNkp5ceG7p+G6rOG7ueG7p8ON4buA4buU4buG4bun4buI4bq+4buA4buG4bq4xqDhu6fhu57hu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6fhuqRP4buI4bq+4bunw4LDgOG7iOG6vuG7p+G6pMO94bqk4buA4bun4bqk4bug4buI4bq+4bun4bqk4bquxqDhu6fhu57EqOG7s+G7iOG7p+G6puG7huG6uOG7iOG7p+G6pMO94bqk4bun4bq+4buG4bu34buG4bunxqDhu4DDvcag4bun4bqk4buA4bug4buw4bq64buI4bun4bqs4buO4buG4bun4buiw5Phu6dwKDzhu4Fx4bunxqDhu4BS4bqk4bunxq9S4bun4bqmxKh54buI4buA4bun4buI4bq+4buA4buG4bq4xqDhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagKHnGoOG7nuG7hsSo4buI4bulc3Lhu4bhu4rhur7hu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6Xhuqbhu57hu4Dhu6Dhu4rDguG7p+G7hijhuqjhu4jhu57huqjhu5zhu6Xhu6fhu6Lhu57hu7DDjOG6qOG7keG7peG7qOG7huG6puG7nuG7gOG7m+G7p3bFqcWpxqDhu6rhu53hu6fhu4Dhuqjhu4bhur7hu4Dhu57hu5vhu6fhu7Hhu6/hu6/GoOG7quG7neG7peG7p+G7ouG7nOG6pOG7keG7pS8v4bqk4bqm4buI4bufw4J5xKjhu57hu4B54buI4buA4buAxKh54bufxq/hu4gv4bqm4bqo4buiw43hu57EqMagL+G7iOG6qOG7qOG7oi/hu6nhu6nhu6nFqS/GsHZ24bqm4buv4bupxrDhu6l2xrDhu7Hhu57hu6944bupxanhu6vDjMWp4bufScag4bq+xqHhu5zhu5HGsOG7qeG7seG7peG7p3nDjOG7nuG7keG7peG6o+G7gOG7lOG7huG7p+G7iOG6vuG7gOG7huG6uMag4bun4buiw5Phu6fDjeG7gE/hu4jhur7hu6fDjeG7gErhu6Xhu6fhu6jhu4bhuqbhu57hu4Dhu5Hhu6V2xanFqeG7peG7p+G7gOG6qOG7huG6vuG7gOG7nuG7keG7peG7seG7r+G7r+G7peG7py9zWeG7iOG7gOG7p+G7h+G7nEbhu4jhu4Dhu6c2w5Lhu4jhur7hu6c2VeG7iOG6vuG7p+G7nuG7nHnEqOG7p+G6rOG7juG7huG7p8av4buQ4buG4bun4bqs4buM4buG4bun4buI4bq+VOG7p8OM4bq2xqDhu6fhu57hu5zhu4Thu4jhu4Dhu6fGr+G7hsSQ4buI4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G7nuG7sOG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vz4buH4bucVeG7kOG6pOG7p8ON4buA4buG4bunw43hu4Dhu5Thu4bhu6fhu4jhur7hu4Dhu4bhurjGoOG7p8av4buQ4buG4bunKE/hu4jhur7hu6fhu57hu7Dhu6co4bq94bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G7iOG6vuG7gOG6uOG7p8Oj4buG4bq+xKjhu6LEqMOK4bue4bun4bue4buA4buE4buneeG7iOG7gOG7p+G7h+G7nEbhu4jhu4Dhu6c2w5Lhu4jhur7hu6c2VeG7iOG6vuG7p8OM4buz4buK4bun4buI4buAxILhu4jhu6fGr+G7hsSQ4buI4bun4bqk4buAxKjhu6fhu4jhu4Dhu4bDieG7oOG7p+G6pE/hu4jhur7hu6fhu57hu7Dhu6fhuqRP4buI4bq+4bun4buI4bq+4buA4bq44bunNCk34bunw4zhu5Dhu4jhu6fhu57hu7Xhu4bhu6c24buz4bun4bqv4buM4buG4buf4bunw6Phu7Phu4rhu6fGr+G7huG6uOG6pOG7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bun4buI4buAxajhu4jhur7hu6fhu4pP4buG4bun4bue4bucVeG7kuG7iOG6vuG7p+G6pOG7gOG7oOG7sMSQ4buI4bun4buI4bq+4buA4buG4bq4xqDhu6fhuqRTeeG7p+G6psSoeeG7iOG7gOG7p+G7iOG6vuG7gOG7huG6uMag4bun4buIVeG7kOG6pOG7p+G7iOG6vsSo4buz4buG4bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fhu57hu4Dhu5Lhu4bhu6fhur7hu4Z54buI4bun4bqm4buz4buG4bun4bqs4bu54bun4bq+4buGUMag4buneeG7iOG7gOG7p+G7nuG7guG6pOG7gOG7p8OMVOG7sOG7p+G7iOG7gOG7hsOJ4bug4bunw43hu4ZF4buI4bun4bue4buAw5rhuqThu6Phu6fDjeG7huG7iOG7gOG7p+G7iOG6vuG7gOG7huG6uOG7iuG7p+G7muG7oOG7rOG7p8OCw73hu6Dhu6fGr8OJ4bun4bqkw73huqThu6fhu6Lhu7fhu4jhu6fGoOG7gOG6suG7iuG7o+G7p8Oa4buI4bq+4bun4bqmUuG7iOG6vuG7p+G6pE/hu4jhur7hu6fhu4jhur7hu4Dhurjhu6Phu6fhuqTDveG6pOG7gOG7p+G7muG7oOG7t+G7iOG7p8OM4bus4bunxq/hu7Phu6fGoOG7gMO94bue4bun4bue4buc4buG4bq64buI4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G7nuG7sOG7p+G6pE/hu4jhur7hu6fhu4jhur7hu4Dhurjhu5/hu5/hu5/hu6fhu4fDmeG7p+G6rErhu6d54buI4buA4bun4buI4buA4bqo4buI4bun4buI4buASuG7iuG7p+G7rOG7p+G7nlXhu5Thu4jhur7hu6fhu57hu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6fDjOG6tsag4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G7nuG7sOG7p+G7nOG7hsSQ4buI4bq+4buf4bun4buH4buA4bqoxKjhu6d54buI4buA4bunNlXhu4jhur7hu5vhu6figJzhuq/hur5V4buS4buG4bun4bue4bucQ+G7p+G7iOG7s8So4bunw4zhu7Phu4rhu6fhuqRP4buI4bq+4bun4buI4bq+4buA4bq44bun4bqkVOG7iOG6vuG7p8av4bq24buw4buj4bunw43hu4Dhu4bhu6fhuqzhu7nhu6fhuqRK4bun4buK4buM4bue4bun4buIw4nhu4jhu6fhu57hu7fhu4jhur7hu6fDjeG7hkXhu4jhu6fhu57hu4DDmuG6pOG7p8av4buz4bunw43hu4bhu4jhu4Dhu6fhu4jhur7hu4Dhu4bhurjhu4rhu6fhuqxT4bun4bqk4buAw4HhuqThu6fhu57hu4Dhu4Thu6fhu4rEqOG7iOG6vuG7p+G7iuG7oMOT4buI4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+KAnOG7nsO94bqk4buA4bun4buc4buGxJDhu4jhur7igJ3hu6fhuqzhurrhu6fhu57hu4Dhu6bhu6fhu6LDmuG6pOG7o+G7p+G7nuG7gE154bun4buiw5rhuqThu6fhu6LDveG7iOG6vuG7p+G7nuG7tcSo4buf4bun4buBeeG7oOG7p+G7muG7oMO94bun4bue4buc4buE4buI4buA4bun4bue4buC4bqk4buA4bunw4xU4buw4buj4bun4bueT+G7huG7p8OM4bugT+G7iOG7p+G7nuG7hOG7iuG7p+G6pMOU4bun4buA4buM4buG4bun4bue4buA4buC4bqk4buA4bun4buA4buYxqDhu6Phu6fhu57hurbhu4jhu6fhuqZS4buI4bq+4bun4buKTOG7huG7p+G7iOG6vuG7oMOS4buI4bunw4zhu6ThuqThu6fhuqzhurrhu6fhuqRK4bun4bue4buA4bq64bun4bue4buA4buz4buI4buA4bunw4zhurbGoOG7p+G6pE/hu4jhur7hu6fhu57hu7Dhu6fhu5zhu4bEkOG7iOG6vuKAneG7n+G7p+G7h+G7gOG6qMSo4bun4bqsSuG7o+G7pzZV4buI4bq+4bun4bqkUeG7iOG6vuG7p8av4buQ4buG4bunw4Lhu7Xhu4jhu6fDgsOo4bun4bue4buAxILhu4jhu6fhu57hu4Dhu4ZF4bue4bun4buc4buS4buG4bunw4JN4bun4oCc4bqkw73hu4bhu6fhu57hu47igJ3hu6fDjeG7hsSQ4buI4bun4bqkw5Phu6fGr+G7kOG7huG7p+G7iOG6vuG7oMOS4buI4bun4bue4buA4bug4bun4buI4buA4bq2xqDhu6fhuqR5xKjhu6fhuqzhurrhu6fhu57hu4Thu4rhu6fhuqxF4buI4bun4oCc4bqk4buAxILhu4jhu6fhu57hu5zhu5Lhu4bigJ3hu6fhu4rhu5Dhu4bhu6fhuqRTeeG7p+G7iuG7hOG7iOG7gOG7n+G7p2vhu7Phu6coT+G7iOG6vuG7p+G7nuG7sOG7pyjhur3hu6fhuqRP4buI4bq+4bun4buI4bq+4buA4bq44bunw6Phu4bhur7EqOG7osSow4rhu57hu6fhuqxV4buY4bqk4bun4bue4buA4buz4buI4buA4bunw4zhurbGoOG7p+G7nuG7gMO94buI4bq+4bundy3hu6nFqcaweOG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6VzWeG7iOG7gOG7pzZV4buI4bq+4bun4bqk4buAxKjhu6fDguG7hkXhu57hu6fhu57hu4DEkOG7iuG7o+G7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bun4bua4bugw73hu6fhu57hu5zhu4Thu4jhu4Dhu6fDjeG7gOG7lOG7huG7p+G7iOG6vuG7gOG7huG6uMag4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G7iOG6vuG7gOG6uOG7o+G7p+G6rOG7hsOJ4bug4bun4oCc4buK4bqu4bug4bun4bqk4buAw5Phu57igJ3hu6fhu4jDgOG7iuG7p+G7lOG7p+G7rOG7p+G7nlXhu5Thu4jhur7hu5/hu6dv4bun4bueVeG7lOG7iOG6vuG7p8ag4buA4bu34buG4bun4buI4buAeeG7iOG7gOG7p8av4buz4bunw43hu4DDveG6pOG7p8OC4buG4bq44bue4buf4bun4bqv4buAeeG7iOG7gOG7p+G7iOG7gOG7teG7sOG7p8OM4buz4bun4buK4buM4bue4bun4bqs4bqg4bqk4bun4bue4buAUeG7p+G6pFN54bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G7nuG7sOG7p+G6pE/hu4jhur7hu6fhu4jhur7hu4Dhurjhu5/hu6cow73huqThu6fhu4jDieG7iOG7p+G7nuG7t+G7iOG6vuG7p+G6pE/hu4jhur7hu6fhu4jhur7hu4Dhurjhu6fhu57hu4B54buw4bun4bqs4buO4buG4bun4buI4buAeeG7iOG7gOG7p+G6pOG7gErhu4jhur7hu6fGr+G7s+G7p+G6rMOT4buG4bun4bue4buAU+G7p+G6pOG7teG7iOG7gOG7p+G7nuG7nHnhu4jhu4Dhu6fhuqRU4buI4bq+4bun4buc4bqu4bue4bun4buI4buA4bu14buw4bunw4Lhuqrhu4jhu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p8av4buG4bq44bqk4bun4buIw4Hhu4rhu6fDgsOB4bue4bun4buI4buA4bug4bun4bqk4bqw4bug4buj4bun4bue4buARuG7p+G7gOG7hkXhu6Dhu6fhu57hu4BG4bun4bue4bucVeG7kuG7iOG6vuG7p8av4buz4bun4bqsVXnhu6fhu5x54bun4bus4bun4bueVeG7lOG7iOG6vuG7p8ag4buAUeG7p+G7gOG7mMag4buj4bun4bue4buA4bq24buK4bun4bqk4buA4buC4bunw4zhu7Phu6fhu4jhu4DFqOG7iOG6vuG7p+G7rOG7p+G7nlXhu5Thu4jhur7hu6fhuqxK4buI4bun4bqs4bqw4bug4bun4buq4bug4bun4buAVeG7kOG7iOG6vuG7n+G7p+G6o+G7gE/hu4jhur7hu6fhu4jhu4DFqOG7iOG6vuG7p+G7nuG7gEXhu6Phu6fhu6zhu6fhu55V4buU4buI4bq+4bunxq/DmXnhu6fGoOG7gOG7t+G7huG7p+G7nuG7gOG6qMSo4bun4buq4bug4bun4buAVeG7kOG7iOG6vuG7p+G6pFN54bun4bue4buARuG7p+G7nuG7nFXhu5Lhu4jhur7hu6fGr8OZeeG7p8ag4buA4bu34buG4bun4bqkSuG7p+G7ouG7pOG7p8ON4buAw73huqThu6fDguG7huG6uOG7nuG7o+G7p+G7nuG7gOG6uuG7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7p+G6rOG7huG6uuG7iuG7p+G7iuG7teG7iOG7gOG7o+G7p1Xhu6Dhu6fhu57hu4BF4bun4bqkU3nhu6fhuqRP4buI4bq+4bun4buI4bq+4buA4bq44bun4buI4buz4buw4bun4buixKjhu6fGr+G7kOG7huG7p+G6pE/hu4jhur7hu6fhu4jhur7hu4Dhurjhu6fDjeG7gMO94bqk4buf4bun4buH4buAxJDhu4rhu6fhu4rhu4zhu57hu6fhu7DEkOG7oOG7p+G6pOG6sOG7oOG7p+G7iMWoeeG7p+G6pOG7gMSo4bunw43hu4Dhu5Thu4bhu6fhu4jhur7hu4Dhu4bhurjGoOG7p+G7osOT4bunw4zhu7Phu6fhu4jhur7hu6DDkuG7iOG7p8OM4buk4bqk4buj4bun4bq+w5Lhu4rhu5vhu6fhu57hu5zhu4Thu4jhu4Dhu6fhuqzhu4zhu6fhu4hB4buI4bq+4bunw4zhu6ThuqThu6fhuqzDk+G7huG7p8av4buQ4buG4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G7iOG6vuG7gOG6uOG7p+G7osOT4buj4bun4buIQeG7iOG6vuG7p8OM4buk4bqk4bun4bua4bug4bu34buI4bunw4zhu6zhu6Phu6fhu4jhur7hu6DDkuG7iOG7p+G7iOG7gMSC4buI4bunw4zhu6ThuqThu6fhuqThu4Dhuq7hu57hu6fDjFXhu5jhu4jhur7hu6fhuqR5xKjhu6Phu6fhu4hB4buI4bq+4bunw4zhu6ThuqThu6fhuqThu7Xhu4jhu4Dhu6fhu57hu5x54buI4buA4bun4bue4bucxJDhu4jhu6fhu57hu4BG4bun4bue4bucVeG7kuG7iOG6vuG7p8av4buz4bunxq/Dk+G7iOG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6VzKFThu4jhur7hu6fhu4jhu4BV4bunw4J5xKjhu6fhuqbEqHnhu4jhu4Dhu6fhu4jhur7hu4Dhu4bhurjGoOG7p8ON4buAw73huqThu6Phu6fhu57hu4Dhu5Lhu4bhu6fhur7hu4Z54buI4bun4bqs4bqw4bug4bunw43hu4Dhu5Thu4bhu6fhu4jhur7hu4Dhu4bhurjGoOG7p+G7nuG7gFXhu5Lhu4jhur7hu6fhur7huqDGoOG7p+G6vuG7hnnhu4jhu6fhu4h54buI4buj4bunxq/huq7hu57hu6fGr+G7t+G7p+G7iOG7gOG6ruG7nuG7n+G7p8SD4buM4bue4bun4bqmxKh54buI4buA4bun4buI4bq+4buA4buG4bq4xqDhu6fGr8OZeeG7p+KAnOG7iMSo4buI4oCd4bunxq/hu7Phu6figJzhu57hu5xD4oCd4bunw43hu4BP4buI4bq+4bun4bue4bucw73hu4jhu4Dhu6fDjeG7gE3hu4bhu6fDguG6ruG7nuG7p8OM4buY4buG4bunxq/DieG7p+G6pOG7teG7iOG7gOG7p+G7nuG7nHnhu4jhu4Dhu6fhu57hu5zEkOG7iOG7p+G7nuG7gEbhu6fhu57hu5xV4buS4buI4bq+4buj4bun4buI4buA4bqu4bue4bunw4zhu7Phu6fhuqzDk+G7huG7p8av4buQ4buG4bun4buK4buM4bue4bun4bqmxKh54buI4buA4bun4buI4bq+4buA4buG4bq4xqDhu6fDjeG7gOG7lOG7huG7p+G7iOG6vuG7gOG7huG6uMag4bun4buiw5Phu6fhu4jhu4BV4bunw6Phu4bhur7EqOG7osSow4rhu57hu5/hu6fhu4fhu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6fDjOG6tsag4bun4buew5nhu6fhu4hB4buK4bun4bupxanGsHjhu6fhu4jhu4BV4buI4bq+4bun4buK4bu54buG4bun4bqsReG7iOG7p+G6pOG7oMOT4buG4bun4buIQeG7iuG7p+G7qcWp4bupxanhu6Phu6fhuqRP4buI4bq+4bun4bue4buw4bun4buK4buQ4buG4bunw4LDgeG7nuG7p+G6rOG6sOG7oOG7p+G6pErhu6fhu6Lhu7fhu4jhu6fGoOG7gOG6suG7iuG7p+G6vuG7huG7kOG7huG7p+G7nuG7gOG7huG6uOG7oOG7p+G6rEXhu4jhu6fDjeG7gMO94bqk4buA4bun4buA4buz4buI4bq+4bunxq/hu7Phu6fhuqxF4buI4bun4buIQeG7iuG7p+G7qcWp4bupxrDhu6fhu4rhu5Dhu4bhu6fhu4DEqOG7s+G7iOG7p+G7nuG7gOG7huG6uOG7iOG7p+G6pMOU4bunw4Lhu7fhu4jhu6fGoOG7gOG6sOG7iOG7p+G6pMOT4bue4bunw4xO4buG4bun4bqkw73huqThu6fDmuG7iOG6vuG7p+G6plLhu4jhur7hu6fhuqThu6Dhu4jhur7hu6fhuqThuq7GoOG7p+G7nsSo4buz4buI4bun4bqm4buG4bq44buI4bun4bq+4buG4bu34buG4bunxqDhu4DDvcag4bunKDzhu4Hhu6fGoOG7gFLhuqThu6fGr1Lhu6fhuqbEqHnhu4jhu4Dhu6fhu4jhur7hu4Dhu4bhurjGoOG7n+G7pzxK4bunw4zhu7Phu6fhuqThu7fhu6fhu4rhu4zhu57hu6fhu57hu4Dhu5Lhu4bhu6fhur7hu4Z54buI4bun4bqm4buz4buG4buneeG7iOG7gOG7p+G7h+G7nEbhu4jhu4Dhu6c2w5Lhu4jhur7hu6c2VeG7iOG6vuG7p8av4buz4bun4bqsw5Lhu4jhur7hu6fhu4jhur7hu4Dhu4bhurjGoOG7p+G6pOG7gEfhu6fDgk3hu6fhu57hu4bDieG7iOG7p+G6pFN54buj4bun4bue4buc4buC4bun4bue4bug4bq44bun4bqs4bq64bun4bqs4bqw4bug4bun4bueVeG7p+G7iuG7s+G7p+G6pOG7gFV54bun4bue4buA4bq64bun4bue4buA4bug4bunw4zhu5jhu4bhu6fhu4jhu4Dhu6Dhurbhu4jhu5/hu6figJzhuq9F4bug4bun4buATeG7huG7p+G6pOG7gFDhu4jhur7hu6fhu55P4buG4bun4bqkSuG7p+G7iOG7t+G7iOG7p8ON4buAT+G7iOG6vuG7o+G7p+G6pMSC4bug4bun4bue4buc4bu34bunw4zhu5Lhu4bhu6fhuqThu4DDgeG6pOG7p+G6pOG7gMOB4buI4bunw4zhu7Phu6fhuqRK4buf4bunIeG7lOG7huG7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bun4bqk4bu34bun4buIQeG7iuG7p+G7nuG7nOG7kuG7huG7o+G7p3nhu4jhu4Dhu6fhuqjhu4rhu6fhuqThu4BQ4buI4bq+4bun4bueT+G7huG7p8ON4buAT+G7iOG6vuG7p+G6pErhu6fhu4rhu4zhu57hu6fhuqzDkuG7iOG6vuG7p8OMVcOU4buI4bq+4bun4buI4buzxKjhu6fhu4jhu4BV4buI4bq+4bunxq/hurThu4jhu6fGoOG7gOG7t+G7huG7p+G6rOG7t+G7iuG7p8OC4bu3xKjhu6fDjFXDlOG7iOG6vuG7p+G6pOG7gMSo4bun4bqs4buM4buG4bun4buI4bq+VOG7p+G7iOG7gMSC4buI4bunxq/hu4bEkOG7iOG7o+G7p+G7nuG7gOG6tuG7iuG7p+G6pOG7gOG7guG7p+G6pEvhu4jhu6fGoOG7gOG7t+G7huG7p+G7nuG7nOG7t+G7p8OMVcOU4buI4bq+4bun4bqkecSo4bun4bqs4bq64bun4oCc4bq+4buGxajhu6fhuqThu4DEguG7iOKAneG7p8OM4bq2xqDhu6fhu57hu5zhu4Thu4jhu4Dhu6fGr+G7hsSQ4buI4buj4bunw41Y4bun4bue4buA4bug4bq24bue4bunxq/hu4bEkOG7iOG7p+G6vuG7hk3hu4bhu6Phu6fhu5zDkuG7huG7p+G6pOG7gOG7huG7p8ag4buA4buC4bun4bqm4bug4buw4bun4bue4buc4buE4bun4buAxKjhu7Xhu57hu6fhuqzhu4zhu4jhur7hu6fhuqRP4buI4bq+4bun4bue4buw4buf4buf4buf4bunPMOT4buG4bunxq/hu5Dhu4bhu6fhuqzhu7Phu4jhu6dP4buI4bq+4bun4bue4bucUuG7p+G6pOG7jOG7nuG7p+G6vuG7hnnhu6fhuqzhu4Thu4jhu4Dhu6fhu57hu4Dhu4Thu6fhuqzEguG7sOG7p8OM4buz4bun4buK4buM4bue4bun4bue4buAw5rhu6fDvcag4bunw4zhu6ThuqThu6fDjeG7gFPhu4jhur7hu6fDjeG7gOG7hkXGoOG7n+G7p+G6r+G7gFXhu4jhur7hu6fhuqThu4BQ4buI4bq+4bun4bueT+G7huG7p+G6pOG7gFV54bunw4J5xKjhu6fhur7hu4bhu5Lhu6fhuqRK4bun4bus4bun4bqsRuG7iOG7gOG7p8OCTeG7p+G6pOG7oOG7jOG6pOG7n+G7pyHhu5Thu4bhu6fhu4DDlOG7iOG7p3nhu4bhu6fhu4BF4bue4bun4bqk4buAUOG7iOG6vuG7p+G7nk/hu4bhu6fhu4Dhu4bhurrhu6Dhu6fDjeG7gOG7lOG7huG7p+G7iOG6vuG7gOG7huG6uMag4bun4buiw5Phu6fGoOG7gOG7t+G7huG7p+G7nuG7nOG7t+G7huG7p+G7muG7oHnhu6fhu4jhu4DFqOG7iOG6vuG7p+G7iOG6vuG7s+G7sOG7p+G7nuG7gMO94buI4bq+4bun4buI4buAVeG7p8av4bq24buw4bunxq/hu7Phu6fDjeG7gOG7huG7p+G7nuG7gOG7s+G7iOG7gOG7p8OM4bq2xqDhu6fhuqRP4buI4bq+4bun4bue4buw4bun4bqk4buAUOG7iOG6vuG7p+G7nk/hu4bhu6fhuqRU4buI4bq+4bun4bqs4bu54bun4bqk4buA4bug4bqy4buI4bunw4JG4bun4buiw4Phu4jhu6fhu57EguG7iuG7p8OM4bus4oCd4buj4buneeG7iOG7gOG7pzZV4buI4bq+4bunw4Lhu4zhuqThu6fDguG7teG6pOG7gOG7n+G7p+G6o+G7gErhu6fDjeG7gEHhu4jhu6fDjOG7s+G7p8av4bq24buw4bun4buI4buAVeG7iOG6vuG7p8ON4buA4buG4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G7gE3hu4bhu6d54buI4buA4bun4bqkSuG7p+G7gMOT4buG4bun4buA4bq24buI4bunw43hu4Dhu4bhu6fhuqThu4BM4buI4bunw43hu4Dhu5Thu4bhu6fhu4jhur7hu4Dhu4bhurjGoOG7p+G7osOT4bunw43hu4BP4buI4bq+xqHhu6dZ4buI4buA4bun4bqkVeG7kuG7huG7m+G7p+KAnOG7h0/hu4bhu6fhu4DDk+G7huG7p+G7gOG6tuG7iOG7p8av4buE4bunw43hu4BP4buI4bq+4bun4bqk4buATOG7iOG7p8ON4buA4buU4buG4bun4buI4bq+4buA4buG4bq4xqDhu6fhu6Lhu5Dhu4rhu6fhu4DDlOG7iOKAneG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vz4bqv4bq+xKjhu7Phu4bhu6fhuqxL4buG4bun4buATeG7huG7p+G6pOG7gOG6ruG7nuG7p+G7qsO94buK4bun4bqkecSo4bun4bue4buA4buE4bun4bqk4bqw4buI4bun4bue4buA4buS4buG4bun4bq+4buGeeG7iOG7p+G6puG7s+G7huG7p+G7iuG7kOG7huG7p+G6pErhu6fDjOG7mOG7huG7p+G7iOG7gOG7oOG6tuG7iOG7o+G7p+G7nuG7gEbhu6fhu57hu5xV4buS4buI4bq+4bun4bqk4bu14buI4buA4bun4bue4buceeG7iOG7gOG7p8ON4buAw5PhuqThu6fDjOG7huG6uOG7nuG7n+G7n+G7n+G7p8OM4buz4bun4buI4buAxajhu4jhur7hu6fhu4jhur7hu6Dhu7DEkOG7iOG7p+G7iOG7gMSC4buI4bunw43hu4Dhu4ZF4buI4bun4buC4bue4bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p+G7iuG7teG7iOG7gOG7p+G6puG7teG7iOG7p8ON4buA4buU4buG4bun4buI4bq+4buA4buG4bq4xqDhu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p8OMSOG7iOG7gOG7p8av4buk4bqk4bun4buiw5Phu5/hu6figJzhuq/hu4Dhu4bDieG7oOG7p8OC4bu14buI4bun4bue4bucQ+G7p+G7onnhu6Dhu6fhu57hu4Dhu5Lhu4bhu6fhur7hu4Z54buI4bun4bqm4buz4buG4bun4bue4buC4bqk4buA4bunw4xU4buw4bunw43hu4bhu4jhu4Dhu6fhu4jhur7hu4Dhu4bhurjhu4rhu6fGr+G7s+G7p+G6pErhu6fDjeG7gOG7t+G7p+G7iEHhu4jhur7hu6Phu6fhu4jhu4BV4buI4bq+4bunxq/hurThu4jhu6fDjeG7gE/hu4jhur7hu6fhu4rhu6DDk+G7iOG7p+G7nOG7kuG7huG7p+G6pMO94buG4bun4bue4buO4bun4bqkU3nhu6fhu4rhu4Thu4jhu4Dhu6fDguG7lOG7huG7p+G7ouG7mOG7p+G7nFPhu4bhu6fhu5zEqOG7n+G7p+G7h+G7gOG7pOG6pOG7p+G7nkXhu6fDjeG7gOG7lOG7huG7p+G7iOG6vuG7gOG7huG6uMag4bun4buiw5Phu6fGr+G6tOG7iOG7p8OM4bugT+G7iOG7p+G6pErhu6fhu5zhuq7hu57hu6fhu4jhu4Dhu4bDieG7oOG7p+G6pMOU4bun4buA4buM4buG4bun4bqk4buAxKjhu6fhuqTDveG6pOG7p8OC4bu14buI4bun4bue4bucQ+G7n+G7p8SDw5Xhu4bhu6fDmuG7iOG6vuG7p+G6plLhu4jhur7hu6Phu6fGoOG7gOG6sOG7iOG7p+G7isOJ4buK4bun4bqk4buAR+G7p+G6vuG7huG7t+G7huG7p+G7muG7oOG7sEXhu57hu6fhuqxV4buY4bqk4bun4buK4buM4bue4bunxq/huq7hu4jhu6fhuqzDieG7p+G6pFN54bun4bqk4bug4buM4bqk4bun4buiw5Phu4jhur7hu5/hu6fEg+G7s+G7p+G6pOG7oOG7jOG6pOG7p+G7osOT4buI4bq+4bunxq/Dk+G7iOG7p+G6pkjhu6fDjOG7oE/hu4jhu6fhu4jhu7fhu7Dhu6fhu6Lhu4bhu4jhu4Dhu6fhu4jhu4DFqOG7iOG6vuG7p8OC4bqu4bue4bun4bqk4bq2xqDhu6fhu4rhu5Dhu4bhu6fhuqThurDhu4jhu6fhuqxV4buY4bqk4bun4bq+4buG4bu34buG4bun4bua4bug4buwReG7nuG7n+G7p2vhu4Thu6fGr+G6tuG7sOG7o+G7p+G6pMO94bqk4bunw4Lhu7Xhu4jhu6fhu57hu5xD4bun4buA4bu54buw4bun4bqkw5rhu6fhu4rhu7Xhu4jhu4Dhu6fhuqbhu7Xhu4jhu6fhuqbhuq7hu4jhu6fhu57hu4DEguG7iOG7o+G7p+G6rOG7hsOJ4bug4bun4bua4bugeeG7iOG7p+G7nuG7nEzhu4jhur7hu6fDjOG7s+G7p+G6pOG7gFDhu4jhur7hu6fhu5554bunw4Lhu4ZF4bue4bun4buieeG7huG7p+G7lOG7p+G6rMSC4bug4bun4bqs4bq64bun4bui4bumeeG7o+G7p+G6rOG6uuG7p+G7gMSo4buz4buI4bun4bue4buA4buG4bq44buI4bun4bqm4bqw4buI4bunw4Lhu7fhu4jhu6fhu57hu4DEguG7iOG7p+G7iuG7hOG7iOG7gOKAneG7o+G7p3nhu4jhu4Dhu6c2VeG7iOG6vuG7p+G6pOG7gOG7hnnhu6fhu6JD4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXM24buG4bq44buI4bun4bue4bu14buG4buj4bunKE/hu4jhur7hu6fhu57hu7Dhu6co4bq94bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G7iOG6vuG7gOG6uOG7p8Oj4buG4bq+xKjhu6LEqMOK4bue4bun4bqk4buA4bug4buwxJDhu4jhu6fhuqThu6Dhu4jhur7hu6fhuqThuq7GoOG7p+G6pkbhuqThu4Dhu6fGr1Lhu6coPOG7geG7p+G6pOG7gMSo4bun4bqmxKh54buI4buA4bun4buI4bq+4buA4buG4bq4xqDhu6fhu57hu5zEkOG7iOG7p+G7iMOJ4buI4bun4bue4bu34buI4bq+4bunKMOMxKjhu6Dhuqbhu6c+4bq/4bq94buncMag4buA4bqw4buI4bun4buKw4nhu4rhu6fhu57hu4LhuqThu4Dhu6fhu4Dhu5jGoOG7p+G7iuG7jOG7nuG7p8av4buz4buG4bun4buAxKjhuqDhuqThu6fhu57huq7hu57hu6fhuqThu7fhu6fhuqTDveG6pOG7p+G6pOG7gMOa4bqk4bun4buIQeG7iOG6vuG7p+G6pOG6sOG7iOG7p+G7nuG7gOG7hkXhu57hu6fhuqzhurrhu6fhu4rhu4zhu57hu6fhuqbEqHnhu4jhu4Dhu6fhu4jhur7hu4Dhu4bhurjGoOG7p+G7gMSo4bu14bue4bun4bqs4buM4buI4bq+4buj4bun4buI4buAVeG7m+G7p8ONReG7p+G7nsSow73hu4jhu6Phu6fhu4Dhu7Phu4jhur7hu6fhu57DkuG7iOG7p8ON4buAxKjhu6fGr+G7s+G7p+G7muG7oOG7t+G7iOG7p8OM4bus4bun4bqsw5Thu4jhu6fhu4Dhu7Phu4jhur7hu6Phu6fhu4jhur7hu6DDkuG7iOG7p+G7iOG7gMSC4buI4bunw4zhu6ThuqThu6Phu6fhu5rhu6Dhu7fhu4jhu6fDjOG7rOG7p+G7muG7oHnhu4jhu6fhu4Dhurjhu6fDjeG7gMO94bqk4buA4bun4buA4buz4buI4bq+4buf4buf4buf4bue4buA4buz4buI4buA4bun4buK4buM4bue4bun4buA4bq44bun4bue4buAw5Phu4jhur7hu6fhu4DEqOG7s+G7iOG7p+G6pOG7gEfhu4jhu4Bx4buf4bun4buH4bucTOG7iOG6vuG7p+G7nsSC4buK4bun4buAVeG7kOG7iOG6vuG7p+G7nuG7kOG7huG7p8OM4buz4bun4bqmxKh54buI4buA4bun4buI4bq+4buA4buG4bq4xqDhu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p8OMSOG7iOG7gOG7p8av4buk4bqk4bun4bue4buAVcOU4buI4bq+4bun4buK4bu14buG4buj4bun4bqmRuG6pOG7gOG7p8avUuG7n+G7p+G7h+G7nMSo4buI4bq+4bun4bqkw73huqThu6fhuqZG4bqk4buA4bunxq9S4bun4bqkU3nhu6fhu4rhu4Thu4jhu4Dhu6Phu6fDo+G7huG6vsSo4buixKjDiuG7nuG7p+G6pOG7oOG7iOG6vuG7p+G6pOG6rsag4bun4bqs4bqw4buw4bun4bqsU+G7p+G6pMO94bqk4bun4buI4bq+4buA4buG4bq4xqDhu6fGr1Lhu6fhuqTDk+G7nuG7p8OMTuG7huG7p+G7iOG7gFXhu5vhu6fhu4rhu6B54bunw4LDveG7iOG7p+G7gOG7s+G7iOG6vuG7o+G7p8ON4buAxKjhu6fGr+G6tuG7iOG7o+G7p8ONReG7p+G7nsSow73hu4jhu6Phu6fDjeG7gMO94bqk4buA4bun4buA4buz4buI4bq+4buj4bun4buI4buAxILhu4jhu6fhu6Lhu6Thu6Phu6fhu57hu7Phu4bhu6fhu6Lhu7fhu4jhu5/hu5/hu5/hu6fhur7hu4ZQxqDhu6fhuqbEqHnhu4jhu4Dhu6fhu4jhur7hu4Dhu4bhurjGoOG7p+G7muG7oOG7t+G7iOG7p8OM4bus4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p8av4buG4bq44bqk4bun4bue4buA4bqoxKjhu6fhu5rhu6Dhu7Dhu6fhu57hu5zhu4Thu4jhu4Dhu6fDjOG7hsOJ4buI4bun4buK4bu14bqk4buA4buj4bun4bqk4buA4bqg4bue4bun4bqk4buAROG7p8av4buz4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p8ON4buG4bq64buK4bun4buixKjDveG7nuG7p+G7nuG7pOG7p+G6rOG7jOG7iOG6vuG7p+G7nuG7gOG6qMSo4bun4bue4buA4buGReG7nuG7p8OM4bq2xqDhu5/hu6c8ReG7iOG7p+G7iHnhu7Dhu6Phu6fhuqzhu7nhu6fhuqRK4bun4buI4buA4buGw4nhu6Dhu6fhuqbEqHnhu4jhu4Dhu6fhu4jhur7hu4Dhu4bhurjGoOG7p+G7nuG7nMSQ4buI4bun4bqsRnnhu6fDguG7s+G7iOG7p+G7ouG7puG7p+G6plLhu4jhur7hu6fhuqZG4bqk4buA4bunxq9S4bun4bqkU3nhu6fDo+G7huG6vsSo4buixKjDiuG7nuG7p+G7iOG7gFXhu6fhu4Dhurjhu6fhu57hu4DDk+G7iOG6vuG7p+G6pOG7gOG7oMOV4buG4bun4bqk4bumeeG7p+G7gOG7s+G7iOG6vuG7p+G7ikLhu6fGr+G7s+G7p8OC4bqq4bun4bqh4buG4buK4bun4buHw5Lhu6Phu6coT+G7iOG6vuG7p+G7nuG7sOG7pyjhur3hu6fhuqzhurDhu6Dhu6fhu55V4bunxq/hu7Phu6fGoOG7gMO94bue4bun4bue4buc4buG4bq64buI4bun4buw4bun4bueReG7p1nhu4jhu6fhu4Hhu4bhu4jhu4Dhu5/hu5/hu5/hu6fhu4F54bug4bun4bue4buA4buS4buG4bun4bq+4buGeeG7iOG7p+G7nuG7nOG7huG6uuG7iOG7p8ON4buAeeG7huG7o+G7p8ag4buA4bqw4buI4bun4buKw4nhu4rhu6c+4bq/4bq94bun4buI4buA4bq24buI4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p8ag4buA4bu34buI4bun4buAw5Lhu4bhu6fhu57hu4LhuqThu4Dhu6fhuqThu6ThuqThu6fhu57DmeG7p8ag4buA4buCeeG7p+G6psSoeeG7iOG7gOG7p+G7iOG6vuG7gOG7huG6uMag4buf4bunw6zhu4jhur7hu6fhuqZS4buI4bq+4bun4bqkSuG7p+G7iOG7gOG7hsOJ4bug4bunVeG7oOG7p+G6rOG7huG6uuG7iuG7o+G7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bun4bqsSuG7p+G7iOG6vlXhu5Lhu4bhu6fhu5rhu6Dhu7fhu4jhu6fDjOG7rOG7p+G7iMOB4buK4bun4bucTuG7p+G7nuG7hOG7iOG7gOG7p+G7gOG7hOG7iOG7gOG7o+G7p+G7nuG7gOG7pOG6pOG7p+G7nuG7nOG7teG7iOG6vuG7p+G6pE/hu4jhur7hu6fhu57hu7Dhu6Phu6fhuqThu4DDk+G7iOG6vuG7p+G7nuG7gOG6ruG7nuG7p+G7nuG7gMSow73hu57hu6Phu6fhu55B4buI4bq+4bun4bqmxKh54buI4buA4bun4bue4buA4bug4buj4bun4buA4buG4bq44buI4bun4bqs4bu14buG4bun4buASnnhu6fhu5rhu6DDveG7p+G7nuG7nOG7hOG7iOG7gOG7p+G6rOG7hsOJ4bug4bun4buA4buz4buI4buA4buf4buf4buf4bun4bqv4bq+xKjhu7Phu4bhu6fhuqTDveG6pOG7p+G6psSoeeG7iOG7gOG7p+G7iOG6vuG7gOG7huG6uMag4bun4buU4bun4buH4buAeeG7iOG7gOG7pzZKeeG7o+G7p+G6pkbhuqThu4Dhu6fGr1Lhu6fhuqRTeeG7p8Oj4buG4bq+xKjhu6LEqMOK4bue4bun4bqs4bu54bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G6psSoeeG7iOG7gOG7p+G7iOG6vuG7gOG7huG6uMag4bun4buU4bunNuG7s+G7p+G6r+G7jOG7huG7o+G7p+G7h+G6veG7pzbDkuG7pyjhu4Dhu4Lhu6fEg+G7huG7iOG7gOG7n+G7n+G7n+G7p+G7ouG7puG7p+G6plLhu4jhur7hu5/hu6c8ReG7iOG7p+G7iHnhu7Dhu6Phu6fDo+G7huG6vsSo4buixKjDiuG7nuG7p8OM4buz4bun4buK4buM4bue4bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fhu4jhu4DFqOG7iOG6vuG7p+G6pE/hu4jhur7hu6fhu57hu7Dhu6fhuqThu6Dhu4jhur7hu6fhuqThuq7GoOG7pyg84buB4bun4bug4buw4bun4bue4buC4buI4bun4buU4bun4buH4buAeeG7iOG7gOG7pzZKeeG7o+G7p+G7nuG7tcSo4bunxq/hu4bhurjhuqThu6fDjOG7s+G7iuG7p+G6pOG7gMSo4bun4bupxanhu6fDjHnEqOG7p+G6rOG7jOG7iOG6vuG7o+G7p8av4buQ4buG4bun4buKw5rhuqThu6fhu57hu4Dhu6Dhu6fhu4jhu4DhurbGoOG7p+G6pnnEqOG7p+G6rOG7jOG7iOG6vuG7p+G7nsOZ4bunduG7py3hu6fhu6nFqeG7p+G7nuG7nOG7huG6uOG7oOG7p+G6rMOS4buI4bq+L+G7nuG7gMO94buI4bq+L+G7iOG6vlXhu5Lhu4bhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc+G6o+G7gOG7lOG7huG7p+G7iOG6vuG7gOG7huG6uMag4bunw43hu4BP4buI4bq+4bunw4J5xKjhu6fhur7hu4bhu5Lhu6fDjOG7s+G7p+G6puG6vOG7p+G6puG7s+G7iOG6vuG7o+G7p+G7iOG7gOG6ruG7nuG7p8OM4buz4bun4buU4bunw4xI4buI4buA4bunxq/hu6ThuqThu6fhu4rhu5Dhu4bhu6fhu4pD4bunxq/hu7Phu6fhuqRK4bun4bqs4buM4bun4bucU+G7huG7p+G7nMSo4bun4bqkecSo4bun4buI4buAVeG7pyg84buB4buf4bun4bqv4buAVeG7iOG6vuG7p8ON4buASuG7p8ON4buAT+G7iOG6vuG7p+G6pErhu6fhu4jhur7hu4BIeeG7p8OM4buz4bunw43hu4BP4buI4bq+4bun4bue4buA4bq64bun4bue4buA4buz4buI4buA4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p8av4buz4bunw6Phu4bhur7EqOG7osSow4rhu57hu6fDjOG7s+G7p+G7iuG7huG7iOG7gOG7p+G6pOG7gMOa4buI4bq+4bun4bqk4buAxKjhu6fhuqzhu4bDieG7oOG7p+G6rErhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bul4bun4bui4bue4buww4zhuqjhu5Hhu6Xhu57huqjhu6rhu54tecOM4buG4bq+4buI4bub4bun4buc4buG4bq+4buA4bue4bud4bulc3Lhu6Lhu57hu5zEqOG7iOG6vnMh4buz4buG4bunxq/hu7Phu6fhu7fhu4jhu4Dhu5vhu6fhur3hu4B54buI4bun4buH4buARnIv4bui4bue4bucxKjhu4jhur5zci/GoHM=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]