(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 3-5, các cửa hàng sách trên địa bàn TP Thanh Hoá đều chật kín khách mua sách vở, đồ dùng, đồ chơi, một số đơn vị kinh doanh cũng áp dụng hàng hoạt chương trình khuyến mại, giảm giá,… do đó thu hút nhiều người đến tham quan, mua sắm.
SyrDleG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoMSCJsSDKVfDkuG7jMOjxINlKVfhu4bDksSDV8SRxIMt4bucKSYlPknhu4wh4bqvw6PEgyYkZcONw5JM4bunKuG7nuG7jMOj4bui4busKuG7jCrhurHEg+G7jCgq4bui4busKuG7jOG7rjvDoOG7jD4lKizhu4wpPUsvKsOVTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoOG7n1fhu5zhu67Dkkzhu6cl4bueZeG7jOG7kC3hu5jDjOG7jOG7rOG7ouG7rOG7jOG7rOG6q+G7nOG7jCrhu54+JeG7jMOj4bui4busKuG7jMSD4bqj4bu0PuG7jFY74buc4buM4buw4buePuG7jMSCw4Dhu4zEgirhu5w+KuG7jOG7n3vhu6Lhu4xW4bu44bqv4buM4busKsavxIPhu4woPz7hu4woKuG7ouG7rCrhu4w84bqv4buc4buMw6Phu6Lhu6wq4buMY2HDjOG7jFYy4buM4buu4bq3PiXDjOG7jFYy4buM4busKjYmw4zhu4w8M8SD4buMw6Mx4buMVjY+4buMYzvhu4woJj4q4buM4buue+G7nD4q4buM4busw6I+JeG7jOG7osOg4buM4buu4bqzPiXhu4wq4buePiXhu4wqe+G7oMSD4buM4busKuG6pTY+JeG7jMSD4bqjOj4q4buMKCrhuq9l4bu2PuG7jDzhu6Amw4zhu4wlJlA84buMJSbhu6LDjOKApuG7jOG7rnvhu4xWfeG7jMSDKuG6r+G7jCrhurHEg+G7jD4qJuG7uOG6r+G7jD4l4bqlOCbhu4xW4bu2PuG7jMSDKuG7nDzhu4zhuqHhuq/hu5w+w4zhu4w84bqv4buc4buMw6NTPOG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMSyY8JeG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5Imb1c+xINX4bqjw5Lhu4zDo8SDZSlX4buGw5JkJuG7rsSDKknhu4zGoOG7juG7jsOgxJHDjeG7jCpXJiUqxINJ4buM4buYw5Xhu5bDoMSRw43DkuG7jMOj4bqj4bus4buGw5IvL+G7rOG7rj7hu4rhu7Dhu5x7xIMq4bucPioqe+G7nOG7imM+L+G7rlfDoyjEg3vDoC8+V2TDoy/DlOG7kMOVxqAvw5Thu47hu47hu67hu5DDleG7kuG7ksagw5XDlcSDxqDhu47DlOG7kOG7linhu47hu4ohw6AlSOG6o+G7huG7lOG7muG7mMOS4buM4bucKcSD4buGw5Lhu6cq4bue4buMw6Phu6Lhu6wq4buMKuG6scSD4buMKCrhu6Lhu6wq4buM4buuO8Og4buMPiUqLOG7jCk9w5Lhu4xkJuG7rsSDKuG7hsOSxqDhu47hu47DkuG7jCpXJiUqxIPhu4bDkuG7mMOV4buWw5Lhu4wvTEsvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgb+G7nMOgxIMmez7DkkzEgipXe+G7jCUqJuG7jD4qxq8+w4zhu4zhu6574buMKeG7nuG7jD4l4bueZeG7jOG7rOG6rzEm4buM4bus4bq3PiXhu4zhu6zhurXhu5zhu4wo4bq54buMPiUqLOG7jCk9w4zhu4zEg+G7oCbhu4zhu6cq4bue4buMw6Phu6Lhu6wq4buMQyZAxIPhu4zDucOpw4zhu4zhu6cq4bue4buMw6Phu6Lhu6wq4buMxIIm4bu4PuG7jMOAKns+JcOM4buM4bunKuG7nuG7jMOj4bui4busKuG7jOG7neG7nCrhu5zDo+G7nOG7jMSow7oq4bqv4buMxIPhuqPhuq8+JeG7jMSD4bukPOG7jMSDKuG6pTY+JeG7jDzhu6Am4buMQyY+4busezxKw4zhu4wp4bqlOT4l4buMKCrhu6Lhu6wq4buMVjThu4zhu64yPuG7jGPhu7jhu4xW4bukZeG7jCgq4bui4buMVjA+JeG7jFYj4buMxIMq4bucPOG7jOG6oeG6r+G7nD7DjOG7jDzhuq/hu5zhu4zDo1M84buMw6Phu6Lhu6wq4buMY2Hhu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG/hu5zDoMSDJns+w5JMSyY8JeG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5Imb1c+xINX4bqjw5Lhu4zDo8SDZSlX4buGw5JkJuG7rsSDKknhu4zGoOG7jsOVw6DEkcON4buMKlcmJSrEg0nhu4zhu5jDlcagw6DEkcONw5Lhu4zDo+G6o+G7rOG7hsOSLy/hu6zhu64+4buK4buw4buce8SDKuG7nD4qKnvhu5zhu4pjPi/hu65Xw6MoxIN7w6AvPldkw6Mvw5Thu5DDlcagL8OU4buO4buO4buu4buQw5Xhu5Lhu5LGoOG7mMOUxIPhu5Thu5jhu5TDlOG7jinhu47hu4ohw6AlSOG6o+G7hsag4buQw5TDkuG7jOG7nCnEg+G7hsOS4bunKuG7nuG7jMOj4bui4busKuG7jCrhurHEg+G7jCgq4bui4busKuG7jOG7rjvDoOG7jD4lKizhu4wpPcOS4buMZCbhu67Egyrhu4bDksag4buOw5XDkuG7jCpXJiUqxIPhu4bDkuG7mMOVxqDDkuG7jC9MSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bv4bucw6DEgyZ7PsOSTG/hu6Lhu6zhu4zDoybhu7Thuq/hu4zEgyo7w4zhu4w+KuG7nuG7jMOj4bui4busKuG7jCnhu57hu4xWO+G7nOG7jFYmIzzhu4wpw6nhu4zEg+G6pWE+JeG7jFYj4buMPiXhuqU4JuG7jOG7ruG7pD7hu4wp4bqp4buc4buM4busKl0+4buMKeG7nuG7jFYmIzzhu4zEgyrhuqXhu4wlJlE+4buMPOG7osSD4buMPMOd4buMKCom4buMPiomQMSD4buMVjPhu4w+JXvhu54m4buMxIPhuqM4JuG7jCgq4bui4buMeybhu4w+fT4l4buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bv4bucw6DEgyZ7PsOSTEsmPCXhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSJm9XPsSDV+G6o8OS4buMw6PEg2UpV+G7hsOSZCbhu67EgypJ4buMxqDhu47DlcOgxJHDjeG7jCpXJiUqxINJ4buM4buYw5Xhu5rDoMSRw43DkuG7jMOj4bqj4bus4buGw5IvL+G7rOG7rj7hu4rhu7Dhu5x7xIMq4bucPioqe+G7nOG7imM+L+G7rlfDoyjEg3vDoC8+V2TDoy/DlOG7kMOVxqAvw5Thu47hu47hu67hu5DDleG7kuG7kuG7msOV4buWxIPhu5Thu5Lhu5Thu5jhu5op4buO4buKIcOgJUjhuqPhu4bDlcOUw5XDkuG7jOG7nCnEg+G7hsOS4bunKuG7nuG7jMOj4bui4busKuG7jCrhurHEg+G7jCgq4bui4busKuG7jOG7rjvDoOG7jD4lKizhu4wpPcOS4buMZCbhu67Egyrhu4bDksag4buOw5XDkuG7jCpXJiUqxIPhu4bDkuG7mMOV4buaw5Lhu4wvTEsvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgb+G7nMOgxIMmez7Dkkxv4bui4bus4buMVzzhu4zDo+G7nGXhu4zDo+G6peG7nMOM4buMxIMqP+G7rCrhu4zEgyrhurHhu4zhu7Dhu7Q+4buMPipiPiXhu4zEg+G6o+G7nD4l4buMw6Phu6Lhu6wq4buMPiom4bu44bqv4buMPOG7nuG6r+G7jMOjU+G7rOG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgb+G7nMOgxIMmez7DkkxLJjwl4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDkiZvVz7Eg1fhuqPDkuG7jMOjxINlKVfhu4bDkmQm4buuxIMqSeG7jMag4buOw5XDoMSRw43hu4wqVyYlKsSDSeG7jOG7mMOV4buaw6DEkcONw5Lhu4zDo+G6o+G7rOG7hsOSLy/hu6zhu64+4buK4buw4buce8SDKuG7nD4qKnvhu5zhu4pjPi/hu65Xw6MoxIN7w6AvPldkw6Mvw5Thu5DDlcagL8OU4buO4buO4buu4buQw5Xhu5Lhu5Lhu5rhu5Lhu5bEg+G7mOG7kuG7muG7ksagKeG7juG7iiHDoCVI4bqj4buGxqDhu47hu47DkuG7jOG7nCnEg+G7hsOS4bunKuG7nuG7jMOj4bui4busKuG7jCrhurHEg+G7jCgq4bui4busKuG7jOG7rjvDoOG7jD4lKizhu4wpPcOS4buMZCbhu67Egyrhu4bDksag4buOw5XDkuG7jCpXJiUqxIPhu4bDkuG7mMOV4buaw5Lhu4wvTEsvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgb+G7nMOgxIMmez7Dkkxv4bui4bus4buMVzzhu4w+KiLhu4zEg8avw6Dhu4zEg+G6o+G6rz4l4buMVl3hu6zhu4zEg+G6o+G6r2VAPsOM4buMxIM6POG7jComI+G6r+G7jCgm4bu2PuG7jMSDKuG6p+G7rOG7jOG7rOG6tz4l4buM4buwMeG7jDxZ4buMPiXhu5xl4buMxIPhu6Am4buMKCrhuq/hu4xWXeG7rOG7jMOj4bui4busKuG7jOG7rOG6teG7nOG7jMSC4bqj4bqvPiXhu4zEg+G7pDzhu4zEgyrhuqU2PiXhu4w84bugJuG7jEMmPuG7rHs84buMxIIq4bucPirhu4zhu5974bui4buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bv4bucw6DEgyZ7PsOSTEsmPCXhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOS4buuxIMq4bqvPOG7sOG7jCZvVz7Eg1fhuqPDkuG7jMOjxINlKVfhu4bDkmQm4buuxIMqSeG7jMag4buOw5XDoMSRw43hu4wqVyYlKsSDSeG7jOG7mMOV4buaw6DEkcONw5Lhu4zDo+G6o+G7rOG7hsOSLy/hu6zhu64+4buK4buw4buce8SDKuG7nD4qKnvhu5zhu4pjPi/hu65Xw6MoxIN7w6AvPldkw6Mvw5Thu5DDlcagL8OU4buO4buO4buu4buQw5Xhu5Lhu5jhu47DlOG7jsSDw5Xhu5bhu5Dhu5LGoCnhu47hu4ohw6AlSOG6o+G7huG7luG7ksOUw5Lhu4zhu5wpxIPhu4bDkuG7pyrhu57hu4zDo+G7ouG7rCrhu4wq4bqxxIPhu4woKuG7ouG7rCrhu4zhu647w6Dhu4w+JSos4buMKT3DkuG7jGQm4buuxIMq4buGw5LGoOG7jsOVw5Lhu4wqVyYlKsSD4buGw5Lhu5jDleG7msOS4buML0xLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG/hu5zDoMSDJns+w5JMbuG7oD7hu4zDueG7tOG7jOG7pyVd4bus4buMblB74buMbyrhu6Thuq/DjOG7jCpd4bus4buMw6MmPirhu4wpN8Og4buMw5TDjOG7jMSC4bqj4bqlOD4l4buMxIImI+G6r+G7jCpd4bus4buMw7IwPiXhu4zEgipd4buMVuG7nD4l4buMKeG6qeG7nOG7jOG7rCpdPuG7jOG7rCp74buMPDo+KuG7jOG7rOG6rzE+4buMw6Phu6Lhu6wq4buM4bqlPiXhu4zDqeG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgb+G7nMOgxIMmez7DkkxLJjwl4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDkiZvVz7Eg1fhuqPDkuG7jMOjxINlKVfhu4bDkmQm4buuxIMqSeG7jMag4buO4buOw6DEkcON4buMKlcmJSrEg0nhu4zhu5jDleG7msOgxJHDjcOS4buMw6PhuqPhu6zhu4bDki8v4bus4buuPuG7iuG7sOG7nHvEgyrhu5w+Kip74buc4buKYz4v4buuV8OjKMSDe8OgLz5XZMOjL8OU4buQw5XGoC/DlOG7juG7juG7ruG7kMOV4buS4buY4buO4buS4buQxIPDleG7luG7luG7kOG7lCnhu47hu4ohw6AlSOG6o+G7huG7ksag4buSw5Lhu4zhu5wpxIPhu4bDkuG7pyrhu57hu4zDo+G7ouG7rCrhu4wq4bqxxIPhu4woKuG7ouG7rCrhu4zhu647w6Dhu4w+JSos4buMKT3DkuG7jGQm4buuxIMq4buGw5LGoOG7juG7jsOS4buMKlcmJSrEg+G7hsOS4buYw5Xhu5rDkuG7jC9MSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bv4bucw6DEgyZ7PsOSTOG7pTPEg+G7jMOgKuG6s+G7jCrhuq9lPirhu4xW4bucPiXhu4zDo3vhu6LEg+G7jCnhu6Am4buM4buu4bucPirhu4zDo+G7ouG7rCrhu4zhu67hurM+JeG7jOG7rOG6s+G7jCpd4bus4buMxIPGr8Og4buMY+G7nuG7jMOj4bui4busKuG7jGNh4buM4busxag+4buMPOG6r+G7nOG7jOG7rCp74buM4busez7hu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG/hu5zDoMSDJns+w5JMSyY8JeG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5Imb1c+xINX4bqjw5Lhu4zDo8SDZSlX4buGw5JkJuG7rsSDKknhu4zGoOG7juG7jsOgxJHDjeG7jCpXJiUqxINJ4buM4buYw5XGoMOgxJHDjcOS4buMw6PhuqPhu6zhu4bDki8v4bus4buuPuG7iuG7sOG7nHvEgyrhu5w+Kip74buc4buKYz4v4buuV8OjKMSDe8OgLz5XZMOjL8OU4buQw5XGoC/DlOG7juG7juG7ruG7kMOV4buS4buYw5Xhu47DlMSD4buW4buW4bua4buU4buWKeG7juG7iiHDoCVI4bqj4buGw5Xhu5rDlMOS4buM4bucKcSD4buGw5Lhu6cq4bue4buMw6Phu6Lhu6wq4buMKuG6scSD4buMKCrhu6Lhu6wq4buM4buuO8Og4buMPiUqLOG7jCk9w5Lhu4xkJuG7rsSDKuG7hsOSxqDhu47hu47DkuG7jCpXJiUqxIPhu4bDkuG7mMOVxqDDkuG7jC9MSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bv4bucw6DEgyZ7PsOSTOG7pyrhu57hu4zDo+G7ouG7rCrhu4zhu53hu5wq4bucw6Phu5zhu4zEqMSC4bqj4bqvPiXhu4zEg+G7pDzhu4zEgyrhuqU2PiXhu4w84bugJuG7jEMmPuG7rHs84buMw4Ap4buceuG7nOG7jMSCw4Dhu4rhu4zEgirhu5w+KuG7jOG7n3vhu6JK4buMVuG6pTnhu6zhu4w+Kibhu7jhuq/hu4zDoCrhurPhu4wq4bqvZT4q4buMxIMmPuG7jMSD4bqlYT4l4buMVuG7tj7hu4zEgzo84buMKiYj4bqvw4zhu4w84bqv4buc4buMw6Phu6Lhu6wq4buM4busKnvhu4zhu6x7PuG7jFc84buMPDo+KuG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgb+G7nMOgxIMmez7DkkxLJjwl4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDkiZvVz7Eg1fhuqPDkuG7jMOjxINlKVfhu4bDkmQm4buuxIMqSeG7jMag4buOw5XDoMSRw43hu4wqVyYlKsSDSeG7jOG7mMOV4buaw6DEkcONw5Lhu4zDo+G6o+G7rOG7hsOSLy/hu6zhu64+4buK4buw4buce8SDKuG7nD4qKnvhu5zhu4pjPi/hu65Xw6MoxIN7w6AvPldkw6Mvw5Thu5DDlcagL8OU4buO4buO4buu4buQw5Xhu5Lhu5jDlOG7ksOUxIPhu5jDlOG7kOG7kOG7kCnhu47hu4ohw6AlSOG6o+G7huG7kuG7mMOUw5Lhu4zhu5wpxIPhu4bDkuG7pyrhu57hu4zDo+G7ouG7rCrhu4wq4bqxxIPhu4woKuG7ouG7rCrhu4zhu647w6Dhu4w+JSos4buMKT3DkuG7jGQm4buuxIMq4buGw5LGoOG7jsOVw5Lhu4wqVyYlKsSD4buGw5Lhu5jDleG7msOS4buML0xLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG/hu5zDoMSDJns+w5JMw7oq4bqv4buMY+G6qeG7rOG7jMSDKuG7nD4q4buMxIN74buiPuG7jMSDKuG6pTg+JeG7jMSR4bqvZeG7tD7hu4xWMD4l4buMPiXhuqU4JuG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOg4bq/4bqvxIMqe+G6o8OSTMSC4bqi4bqu4bun4buj4buMw7nhu5NLL8OgTA==

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]