(vhds.baothanhhoa.vn) - Việc đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại cuối của World Cup 2022 khu vực Châu Á, để lại trong lòng người hâm mộ những cảm xúc đặc biệt. Trong đó, hình ảnh những tuyển thủ quốc gia với những khối cơ bắp rắn chắc hằn lên sau bộ đồng phục ướt đẫm mồ hôi cùng nụ cười rạng rỡ trên gương mặt sau mỗi trận đấu, đã truyền đi những thông điệp tự hào.
dkxB4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumbU3hu6rDlOG7guG7tXdjTE3hu7fhu6pM4buI4bu3w5Thu7Thur7hu7fDlEnhu5Lhu7fhu6pNw43hu5JLdi9MQXd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bum4bq14buC4bq24buA4bu1d+G7l03hu4rhur7hu7fhu4ZQTeG7t+G7quG7sCThu4jhu5Lhu7fhu5dN4buK4buq4bu3ZeG6tuG7kOG7t8OUxqDhu6rhu7dA4bq04buY4bu3QOG7luG7kkvhu7fDlOG7mMOCTeG7t+G6vuG7sOG7nk3hu7fhur5X4bq24bu3xqHhu5jGr8OU4buA4bu3NeG7sOG7puG7t8OB4bu5w4HDgeG7t8OVTOG7sOG7t0Dhu7Thur7hu7c1TMSQ4buw4bu3LOG7qeG7t+G7huG7iOG7t8OUw4JN4bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu3w5Thu5bhu5JL4bu34buSS1lVTeG7t0zEkOG7kOG7t+G7kFDhu7fhu5JM4bu44buSS+G7t+G6vuG6pOG7kOG7tz3hu6zhur7hu7fhu4ZC4bq+4bu3w4pN4buK4buq4bur4bu3bcav4buY4buSS+G7t+G7huG7lOG7qeG7t0xP4buSTOG7t+G6pOG7kkzhu7fhu5JM4bu44buSS+G7t+G7quG7sCThu4jhu5Lhu7fhu6pMV+G7t8Wo4buw4bue4bq+4bu3S03hurbhu7dAVE3hu7fhu5JM4bu44buSS+G7t8OVTOG7nk3hu7fhur5T4bu3w4rhuqjhu6bhu7fGr+G6qOG7kuG7t+G6vkzhuqjhur7hu7dM4bqq4buS4bu3w5RJ4buS4bu34buo4bq24buw4bu3w4pQ4bu34buG4bug4buSS+G7t+G7pkxW4bq+4bu3WVThu6rhu7fhu4bhurzhu5Dhu7fhu5Dhu6Dhu7dM4buiTeG7t+G6vuG7ruG7kkvhu7fhu5JW4bu34bq+WVVN4bu3xq/DguG7kkvhu7fGr+G7pOG7t+G7qsavSeG7kuG7t0tZU+G7kkvhu7fhu5BC4buq4bu34buo4bq24buw4bu34buQUk3hu7fhu6rGr+G6uOG7kuG7t+G7hkXhu7Dhu6nhu7fhu4bhuqbhu7fhu6rGr+G7sCTDjOG7kuG7t+G7hk3hu7fhu5JM4bu44buSS+G7t+G7qkzhu6Lhu5JL4bu34buGTeG7iuG7puG7t+G7quG7tOG7t0zhurThu5jhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3dk3hu5BL4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14buA4buqTOG7sOG7kMOK4bu3TTXhu4Lhu5Lhu6rhu4LGr+G7teG7t+G7qOG7qiTDlOG7gnThu7UjTeG7gOG7qkzFqeG7t8SC4bqgxILhu6Y9xrDhu7dM4buCTUtM4buqxanhu7fhuqDhurDhuq7hu6Y9xrDhu7Xhu7fhu6jGr+G6vnThu7UvL+G6vuG7gOG7kuG7q8OK4bq24buY4buqTOG6tuG7kkxM4buY4bq24burQOG7ki/hu4Dhu4Lhu6jDleG7quG7mOG7pi/hu5Lhu4Ij4buoL8OBQcOBw4MvQeG6sMSC4buA4bqiQeG7ueG6ouG6sOG6osOD4buq4bqw4bqixILDlOG7ueG7q+G7juG7pkvhu7Xhu7fhurbDlOG7qnThu7VjTE3hu7fhu6pM4buI4bu3w5Thu7Thur7hu7fDlEnhu5Lhu7fhu6pNw43hu5JL4bu14bu3I03hu4Dhu6pMdOG7tcSC4bqgxILhu7Xhu7dM4buCTUtM4buqdOG7teG6oOG6sOG6ruG7teG7ty93di/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d23Gr1lU4bq+4bu34buGxJAk4bup4bu34buQUk3hu7fDlMOJ4buS4bu34buG4bueTeG7t+G7kELhu6rhu7dAVE3hu7dtTOG6sk3hu7dk4bq24buS4bup4bu3w6Lhu5Lhu4Dhu5jhu5Lhu4Lhu6hN4bq24bup4bu3xJHhurbDlOG6tiThu6hN4bq24bu3w5ThurThu7fhu5BSTeG7t8OUw4nhu5Lhu7fhu4ZN4buI4buQ4bu3JMON4buw4bu3QMOM4bu34buqTOG7iOG7t8OU4bu04bq+4bu34bq+V+G6tuG7t+G6vuG6suG6vuG7t+G6vsOJ4buw4bu34buqTFfhu7fhu5dN4buK4buq4bu3ZeG6tuG7kOG7t+G7hlnDmuG6vuG7t+G7hsOM4bu34bq+4bq44bum4bu34buqVE3hu6vhu7djTE3hu7fhu6pM4buI4bu3w5Thu7Thur7hu7fDisOT4bu3w4rhurThu5jhu7fhu5Dhu5bhu5Lhu6nhu7fhu6pMT+G7t8OVOuG7t+G7qkzhu7Dhurjhu6rhu7dM4bq2JOG7t+G6vkxNw43hu5Lhu7fhu6pM4buw4bq44buq4bu34bq+WOG7kkvhu7fDlUzhu6Lhu5JL4bu34bq+4buW4buS4bu3JeG7t+G7kktM4buM4bq24bup4bu34buqTeG7kkzhu7fhu6pMw4nhu5Lhu7dA4bq04bu3JeG7t+G6vkxO4bu34bq+WOG7kkvhu7fDlUzhu6Lhu5JL4bu34buqTOG7iOG7t0Dhuqbhu5Lhu7dM4bugTeG7t+G7hlnDmuG6vuG7t+G7qkzDjeG7t+G6vuG7sFDhur7hu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3ZeG6rOG7kOG7t8OB4bu5QeG6oOG7qeG7t+G6vkzhu7AkSeG7kuG7t0tN4bq24bu34buSS1lVTeG7t2VM4bq44buq4bu3NOG6pOG7kuG7t23hurbhu5LhurbDleG6tuG7t2Phu5jhu45N4bu34buGWcOa4bq+4bu34buXxKnhurfhu7fhu5BVTeG7t8OU4bq04buQ4bu3bcavWcOZ4buSS+G7tzThurbhu5Lhu7fhu6pR4bu34bq+TMOd4bq+4bu34buX4burZOG7guG6tkvhu7Dhu4Lhu7fhu4bhuqbhu7fhur5Mw5Lhu7fGr+G6tuG7t+G7kFDhu6rhu7fhu6pM4bui4buSS+G7t+G7qOG7nuG7t8OVTE3DjeG7kuG7t+G7kkxNw4zhu7Dhu7fhu5JLWVVN4bu3S03hurjhu6rhu7fhu5BP4buSTMWp4bu3NcOJ4buw4bu34buqTFfhu7fhu5dN4buK4buq4bu3ZeG6tuG7kOG7t+G6vkzDkuG7t+G6vkzDgiThu7fhuqLhu6nDg8OV4buQL+G7t+G7qsav4bq44buS4bup4bu34buqTEXhu6bhu7dMU+G7kuG7t+G6vuG7mOG7kuG7t+G7qOG7nuG7t+G6ri1B4bu5w5Xhu5Av4buqxq/hurjhu5Lhu7fhur5X4bq24bu34bq+4bqy4bq+4bu3S03huqRN4bu3w4rhu5Thu5JL4bu34buG4bqy4bu34bq+TOG7sCRJ4buS4bu34buSS0xN4buK4bum4bu3w5VM4bqy4bq+4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d2XDjOG7kuG7t+G7quG6pOG7kkvhu7fhu6pM4buI4bu34bq+TEXhu6rhu7fhur5X4bq24bu34bq+4bqy4bq+4bu34buq4buwJOG7iOG7kuG7t+G7qkxX4bu3bUzhurJN4bu3ZOG6tuG7kuG7qeG7t8Oi4buS4buA4buY4buS4buC4buoTeG6tuG7qeG7t8SR4bq2w5ThurYk4buoTeG6tuG7t0xN4buK4buS4bu34buS4bq2JOG7t0Dhurzhu5Lhu7fGr0Xhu6rhu7fhu6rhu57hu6rhu6nhu7fhu5JMWeG7kkvhu7fhur7hurLhur7hu7fhu6rhu7Ak4buI4buS4bu34buqTFfhu7fhur5X4bq24bu34bq+TOG7rOG7kkvhu7fhu6rhurbhu7fhur7hu5bhu5Lhu7fhu6pM4buI4bu3TE3hu4rhu5Lhu7fhu6jhu7Thu7figJzhu6rGr0nhu5Lhu7fhur5T4oCd4bu34buSTFXhu7fDik3DjeG7quG7t+G7pkzEkOG7kuG7t8OKUeG7t0DhurThu7fhu4Dhu7Ak4bu34buqxq9P4bu34buqTOG7iOG7t8OU4bu04bq+4bu34buq4buwJOG7iuG7quG7t0BVTeG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t+G6vuG6pOG7t+G7qsav4bq44buS4bu34buGReG7sOG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXc3UE3hu7fhu6rhu7Ak4buI4buS4bu3xajhu7Dhu57hur7hu7dLTeG6tuG7t+G7huG6tuG7kkvhu7fhu6jDmeG7t0zhu7jhu7Dhu7fhu5BQ4buq4bu34buqTMON4bu3TOG7iuG7t+G6vsOJ4buw4bu34buqTFfhu7dAVE3hu7fhu6pM4buI4bu3TE/hu5JM4bu3w5Ql4bu34buqWcOZ4buSS+G7qeG7t+G7quG7suG7t+G6vuG6suG6vuG7t0zhurjhu7Dhu7dA4buKxanhu7dq4buww43hu7dlS8ag4bq+4bu34bq14bqkTeG7t+G7rUHhu6nEguG6sOG7kOG7r+G7qeG7tzdS4bu3NuG7sCThu7fEkcOC4buSTOG7t+G7rUHhu6nhuq7hu7nhu5Dhu6/hu6nhu7c04buuTeG7t+G6teG7mOG6tOG7kkvhu7fhu5dN4buK4buq4bu3O+G7kkzhu7fhu61B4bup4bquw4Phu5Dhu6/hu6nhu7c34buY4bq04buS4bu34buX4bqs4buS4bu34bq14bq44buw4bu34butQeG7qeG6rsOD4buQ4buvxrDhu7fhu4bDjeG7kuG7t+G7qk3DjOG7kuG7t0Dhu4rFqeG7t2VL4buwJMSo4buS4bu34bq14buY4bq04buSS+G7tzfDneG6vuG7t+G7rUHhu6nhuq7DgOG7kOG7r+G7qeG7t2RZU+G7kkvhu7fhu5vhu7DEkOG7kuG7t23Gr1lV4buSS+G7t+G7rUHhu6nEguG6ruG7kOG7r+G7t0DhurThu7fhu6pNw4zhu5Lhu7fhu4bDguG7mMWp4bu3ZUvhu7AkxKjhu5Lhu7dtTcON4buS4bu3ZE3hu5JM4bu34butQeG7qeG6rsOA4buQ4buv4bur4bu3bUzhurjhu5Dhu7fhur5MTuG7qeG7t+G7hlBN4bu34buq4buwJOG7iOG7kuG7t+G7l03hu4rhu6rhu7dl4bq24buQ4bu34bq+4buU4bu34buqTOG7iOG7t8av4bq24bu34buoxJDhu5Lhu7dAVE3hu7fhu4ZQTeG7t0xP4buSTOG7t+G6vuG7lOG7t+G6vkxNw4zhu7Dhu7fhur7hurbhu5jhu7fhu6rGr+G7sOG7kkvhu7fDik/hu5JM4bu3w5RJ4buS4bu34buqVE3hu7dB4bup4bqu4bu54buQ4bur4bu3NcOJ4buw4bu34buqTFfhu7fhur7hu5Thu7fhu6pM4buI4bu3TE/hu5JM4bu34buqTOG7sFDhur7hu7fhu4BN4buK4buS4bu34oCc4buQ4bua4buSS+G7t+G6vlPhu5DigJ3hu7fhu5JMReG7quG7t8OU4bq04bu34buqTcOM4buS4bu3QOG7iuG7t2VL4buwJMSo4buS4bu3auG7sOG6tuG7kkvhu7fhurXhuqRN4bup4bu3w5TDgk3hu7fhu6jDmeG7t0zhu7jhu7Dhu7fhu5JM4bu44buSS+G7t+G6vkzDkuG7t+G7qOG7nuG7t8OUJeG7t+G7qlnDmeG7kkvhu7fDlUxN4bu34bq+4buU4bu3TOG6tOG7kOG7t8OUWcOa4buSS+G7t+G7kOG7pOG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t+G6vlPhu7fhu6pM4buI4bu3w5ThurThu7fEgsO64bu3LeG7t8OK4bqq4buSS+G7t0BUTeG7t+G7qj/hu7fDlOG7iuG7t+G6vlfhurbhu7fhu6hNSeG7sOG7t+G7qOG6tuG7mOG7tzXGr03hu6jhu6pN4bq24buS4buY4bu3a+G7mOG7kuG6tsOU4buA4buY4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d8SRUOG7quG7t+G7qOG7nuG7t+G6vsOJ4buw4bu34buqTFfhu7fhur5X4bq24bu34bq+TOG7rOG7kkvhu7fhu6rhurbhu7fhu6pM4bq44buQ4bu34bq+TE7hu7fhur7hu5bhu5Lhu7fhu6pM4buI4bu3TE3hu4rhu5Lhu7fhu6jhu7Thu7dAWcOa4buq4bu34buqxq9QTeG7t0DDjOG7t+G7qkzhu4jhu7fDlOG7tOG6vuG7t+G7qOG7mOG7t0BUTeG7t+G6vuG6suG6vuG7t+G7quG7sCThu4jhu5Lhu7fhu6pMV+G7t+G7qsav4buY4buSS+G7t8OVTOG7sOG7t0Dhu7Thur7hu6vhu7fEkU3hu5JM4bu34bq+TMOd4buSS+G7t8av4buc4bu34buSTEXhu6rhu7fDlOG6tOG7t+G7qsOCTeG7t8OB4bu3S03huqRN4bu34buGReG7sOG7t+G6vkXhu6bhu7fDlUzhu7Dhu7dA4bu04bq+4bu3w5ThurThu7c74bq34bq34bu3NeG7sOG7puG7t8OB4bu5QeG6ruG7t0DhurThu7dsODvhu7fhurPhurbhu5Dhu4Lhu6jhu7fDgeG7uUHhurDhu6nhu7c34buY4bq04buS4bu34buX4bqs4buS4bu34bq14bq44buw4bu3S8OJ4buS4bu34buSTFnhu7figJxA4bui4bu34buG4bueTeKAneG7t8OZ4bu3QMOT4bu34buqxq9O4bu34buQ4bq04bu3TOG6uOG7sOG7t0Dhu4rhu7fFqOG7sEnhu7dtTOG6sk3hu7c0T+G7kkzhu7fhu5LhurQk4bu34buqxq9F4buS4bu3S03hu7jhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V34bqzTeG6pE3hu7fhu4ZZw5rhur7hu7figJzDiuG6tE3hu7fhu6rhu5jhurLhu5LigJ3hu7fhu6pM4buI4bu3w5Thu7Thur7hu7fhur5M4buY4bu34bq+4bqy4bq+4bu34bq+w4nhu7Dhu7fhu6pMV+G7t8OU4bq04bu34bq+4bqk4bu34buQUOG7quG7t8Wo4buw4bqy4bu34buqxq9P4buSTOG7t+G7gOG6tE3hu6nhu7fhu4Dhu7Thurbhu7fhu6rGr0nhu5Lhu7ckw43hu7Dhu7fhu6rhu57hu7fhu5LDjOG7kuG7t+G7quG6pOG7kkvhu7fhu6pM4buI4bu34bq+TEXhu6rhu7fhur5X4bq24bu34bq+4bqy4bq+4bu34buq4buwJOG7iOG7kuG7t+G7qkxX4bu3QOG6tOG7t+G7qOG7tOG7t+G7hsOJ4buw4bu34buqWeG7t8OVTOG7mOG6tuG7t0zGoOG6vuG7qeG7t8OK4bq0TeG7t8OK4bqk4buS4bu34bq+V+G6tuG7t2RNSeG7kuG7t+G7huG7mOG6tOG7kuG7tzThu5Thu5JL4bu34buG4bqy4bu34buXTeG7iuG7quG7t2Xhurbhu5Dhu7fhu63hu5fhurfhurfhu6/hu6nhu7fhur7hurLhur7hu7c1ZDThu7fhur5MV+G7t8Wo4buw4bqk4buS4bup4bu34buo4bu04bu34buqTOG6tuG7kOG7t0tN4bq24bu34bq+V+G6tuG7t+G6vuG6suG6vuG7t+G6vkzhu7AkSeG7kuG7t0tN4bq24bu3QMOM4bu34buATeG7kkzhu7fhu4BZ4buk4buSS+G7qeG7t+G7qkzhu4jhu7fDlOG7tOG6vuG7qeG7t+G6vuG6suG6vuG7t+G7kkzhurThu7fhu6rhurRN4bu34buqxq/DmuG7q+G7q+G7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXc14buW4buS4bu34buSTFThu6nhu7fhu5Lhuqzhu5Dhu7fDgeG7uUHEguG7qeG7t+G6tWThu5fhu7fEqeG6tsavw5Xhu7fhurXhurbhu5JLLeG7qOG7guG7mOG7t+G7qOG6tuG7sOG7t+G7qsav4bq44buS4bu34buGReG7sOG7t+G7hsOJ4buw4bu34buqTUnhu5Lhu7fhur5MTuG7kkzhu7fhu6pMw53hur7hu7fhu4Dhurzhu5Lhu7fhu4Dhuqjhu6rhu7fhu4ZQTeG7t+G7quG7sCThu4jhu5Lhu7fhu5dN4buK4buq4bu3ZeG6tuG7kOG7t+G7hkXhu7Dhu7c7SktM4bq24buSTeG7qOG7quG6tuG7kuG7t8OZ4bu3QOG7luG7kkvhu7fDlOG7mMOCTeG7tzvhu6hN4bq24buS4bu3NeG7sOG7puG7t8OB4bu5QeG6sOG7qeG7t+G7huG6puG7t+G6vkzDkuG7t8av4bq24bu3QEXhu5Lhu7fhu4bDjMWp4bu34oCcNcOJ4buw4bu34buqTFfhu7fhu5dN4buK4buq4bu3ZeG6tuG7kOG7t0DDjOG7t8OVOuG7t+G7qkzhu7Dhurjhu6rhu7dA4bq04bu34bq+TOG7sCTDjOG7kuG7t8OK4buU4buSS+G7t8OVTOG6suG7t+G7quG7nuG7quG7t+G7kkxZ4buSS+G7t+G7quG7ok3hu7fhur5Y4buSS+G7t0xTTeG7t+G7qk3DjeG6vuG7t0BF4buS4bu34buGw4zhu7fhur5X4bq24bu3TMag4bu3w5ThurThu7fhu6pM4buI4bu3w5Thu7Thur7hu6vhu7c1TOG7rOG7kkvhu7fhu6rhurbhu7fhur7DieG7kuG7t+G6vuG7lOG7t8OVw43hu7dM4buYw4Lhur5M4bu34bq+VuG7t+G7qkzhu4jhu7fhu4bhu4jhu7dLTeG6pE3hu7fFqOG7sCTDjeG7quG7t0BF4buS4bu34buGw4zhu7fhu5LhurQk4oCd4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d21Mw4kk4bu3xKnhurbGr8OV4bu34buG4bqm4bu34bq+TMOS4bu3xq/hurbhu7fGr+G6quG7kkvhu7dAw4zhu7fhu5BC4buq4bu34bq+U+G7t0DhurThu7dLxJDhu5Lhu6nhu7fhur7DieG7sOG7t+G7qkxX4bu34buXTeG7iuG7quG7t2Xhurbhu5Dhu7fhu6ZM4bqy4buq4bu34buqxq9N4buI4buS4bu3w5VM4bui4buSS+G7t+G7hsOM4buw4bur4bu3xKlMw4nhu5Lhu7fhu6pMxJDhu5Lhu7fhu6rGr0nhu5Lhu7fhur5X4bq24bu34bq+w4nhu7Dhu7fhu6pMV+G7t+G7l03hu4rhu6rhu7dl4bq24buQ4bu3xq9F4buq4bu3w5Xhu4Thu5Dhu6vhu7dlTFnhu7fhur7hurLhur7hu7fhur7DieG7sOG7t+G7qkxX4bu3NUzEkOG7sOG7tyLhu7Dhu7dM4bq2JOG7t+G6vuG6suG6vuG7t+G7kllU4bq+4bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu34bq+TMSQ4buw4bu3w5RW4bq+4bup4bu34bumTMOJ4buS4bu34buqTMSQ4buS4bu34buqxq9J4buS4bu3w5RU4buS4bu34buSSeG7kuG7t8OVTE3hu7dMxqDhu7fhu6rGr+G6tuG7kkzhu7fhur5MReG7puG7qeG7t+G7qk/hu7fhu4bDqOG7t+G7quG7nuG7quG7t0xT4buS4bur4bu3Y0xN4bu34bq+TMOC4buQ4bu3QOG6tOG7mOG7t+G7kktZVU3hu7fhur7DieG7sOG7t+G7qkxX4bu34buXTeG7iuG7quG7t2Xhurbhu5Dhu6nhu7fhu4BZVeG7kkvhu7fhu5JMWeG7t+G6vkzDkuG7t+G7qkxFJOG7t+G6vlPhu7fDiuG6qOG7puG7qeG7tz1ZU+G7kkvhu7dAVE3hu7fhu4Dhurbhu6vhu7dt4buy4bu34buG4buU4bup4bu34buQUOG7quG7t+G6vkxNw43hu5Lhu7fDlFnDmuG6vuG7t+G7pkzhurLhu6rhu7fhu6rGr03hu4jhu5Lhu7fhu6pM4buI4bu3w5Thu7Thur7hu7fhur5M4buY4bu34bq+4bqy4bq+4bu34bq+w4nhu7Dhu7fhu6pMV+G7t+G7huG6puG7t+G7hlnDmuG6vuG7t0DDguG6vkzhu7fGr+G6tuG7t0DhurThu7fhu6pM4bu04bq+4bu3TE3hu4rhu5Lhu7fhu5JLTE1J4buQ4bu34buSS0Lhu6rhu7dAVE3hu7fhu6jhu7Thu7fhu6pM4bq24buQ4bu3S03hurbhu7fhur5X4bq24bu34bq+4bqy4bq+4bu34bq+TOG7sCRJ4buS4bu3S03hurbhu7fhu6pM4buI4bu3w5Thu7Thur7hu6nhu7fhur5M4buwJEnhu5Lhu7dLTeG6tuG7t+G7gE3hu5JM4bu34buAWeG7pOG7kkvhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3NEnhu5Lhu7fhur7DguG7kkzhu7fhu4bhu5Thu6nhu7cl4bu34buqTMOd4bq+4bu34buq4bu04bu3S03hurLhur7hu7fGr8Oo4buS4bu3w5Thu7Ak4buK4buS4bu34bq+V+G6tuG7t+G6vuG6suG6vuG7t+G7quG7sCThu4jhu5Lhu7fhu6pMV+G7t+G6vljhu5JL4bu3w5ThurThu7fhu5BQ4buq4bu34buGTeG7iOG7kOG7t+G6vlDhu5JL4bur4bu3Y0zhu6Lhu5JL4bu3w5VM4buU4bu34buG4buI4bu3w4rhuqjhu6rhu7dLQuG7puG7t0xP4buSTOG7t+G6pOG7kkzhu7c3QuG7kkvhu7fhu5fhuqzhu5Lhu7dkxJDhu5Dhu6nhu7c34buY4bq04buS4bu34buX4bqs4buS4bu34bq14bq44buw4bup4bu3NOG7rk3hu7dtTcON4buS4bu3Nljhu5JL4bup4bu3auG7sMON4bu3ZUvGoOG6vuG7t+G6teG6pE3hu6vhu6vhu6vhu7fhu4ZR4bu34buQ4bug4bu3TOG7ok3hu7fhu6rGr+G7mOG7kkvhu7fhu6ZM4buW4buSS+G7t+G7quG6uOG7puG7t0sk4buQ4bup4bu3w5VM4buY4buC4bu34buSTOG7uOG7kkvhu7fDlUzhu55N4bu34bq+U+G7t8av4bqo4buS4bu34bq+TOG6qOG6vuG7q+G7t21MV+G7t+G7kOG7ouG7kuG7tzdC4buSS+G7t+G7l+G6rOG7kuG7t2TEkOG7kOG7t+G6vuG7luG7kuG7t+G7qkzhu4jhu7dMTeG7iuG7kuG7t+G7qk7hu5JM4bu34bq+TOG7sCRJ4buS4bu34buSS0xN4buK4bum4bu3xq9F4buq4bu34bq+4bq24buY4bu3w5VMTeG7t+G6tuG7kkzhu7fhu6rhu7Thu7fDiuG7muG7t+G7qk3DjOG7kuG7t+G7qkzhu7BJ4bu34bq1ZOG7l+G7t+G7qkzhu4jhu7fDlOG7tOG6vuG7t+G7quG6uOG7puG7t8avTUnhu5JL4bu34buqw4JN4bu34buSTOG6tOG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXdt4buwJOG7t+G7kkxNSeG7kuG7qeG7t+G7qsav4bq44buS4bu34buGReG7sOG7t+G7kFRN4bu34buGxJAk4bu3QFRN4bu3bjs44bu3w5nhu7dA4buW4buSS+G7t8OU4buYw4JN4bu3xqHhu5jGr8OU4buA4bu3NeG7sOG7puG7t8OB4bu5w4HDgeG7qeG7t+G7huG6puG7t+G6vkzDkuG7t8av4bq24bu3xq/huqrhu5JL4bup4bu34buSw4zhu5Lhu7fhu6rhuqThu5JL4bu34buqTOG7iOG7t+G6vkxF4buq4bup4bu34buqTOG7iOG7t8OU4bu04bq+4bu34bq+V+G6tuG7t+G6vuG6suG6vuG7t+G6vsOJ4buw4bu34buqTFfhu7fhu5dN4buK4buq4bu3ZeG6tuG7kOG7t0Dhurzhu5Lhu7fhur7hu5bhu5Lhu7fhu5BQ4buq4bu3w5VM4buY4bqk4buSS+G7t+G6vuG6suG6vkzhu7fDlUzhurLhu7c94bq24bu34buo4buY4bu3QFRN4bu34buSTOG7uOG7kkvhu7fhu4ZQTeG7t8OK4buU4buSS+G7t0zhurThu5JL4bu34buGw4nhu7Dhu7fhur5MxJDhu7Dhu7fDlFbhur7hu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3N+G7lOG7t8OU4bq04bu3w5Ql4bu34buA4buY4bu34buQ4bq04bu34buo4bq24buw4bu3w5VMTeG7t+G7hlBN4bu34buq4buwJOG7iOG7kuG7t+G7l03hu4rhu6rhu7dl4bq24buQ4bu3S03hurThu5JM4bu3QOG7hOG7t0DhurThu5jhu7dA4buW4buSS+G7t8OU4buYw4JN4bu34bq+4buw4bueTeG7t+G6vuG7ruG7kkvhu7fGoeG7mMavw5Thu4Dhu7c14buw4bum4bu3w4Hhu7nDgcOB4bu3w5VM4buw4bu3QOG7tOG6vuG7tzVMxJDhu7Dhu7cs4bup4bu3ZE1J4buS4bu34buG4buY4bq04buS4bu3NOG7lOG7kkvhu7fhu4bhurLhu7fhu5dN4buK4buq4bu3ZeG6tuG7kOG7t+G7reG7l+G6t+G6t+G7r+G7t+G7huG6puG7t8OVJeG7t0zDmuG7puG7t+G7huG7oOG7kkvhu7dAVE3hu7fhurVk4buX4bu34buqTOG7iOG7t8OU4bu04bq+4bu3NeG7guG7gMavTeG6vuG7t2vhu5hL4buCxq/hu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3NUxZ4bq24bu3w5Xhu4jhu6nhu7fhu6rGr+G7mOG7kkvhu7fhur7hu7BQ4bq+4bu34buqxq/huqThu7fDlFVN4bu34bumTOG7muG7kkvhu7dAReG7kuG7t+G7qsav4bu04bq+4bu34buq4buwJMON4buS4bu34buqxq/hu7Akw4zhu5Lhu7fhu6pM4bui4buSS+G7t+G6teG6tOG7kuG7t2rhu7Dhu57hur7hu7fhu5BUTeG7t+G7hsSQJOG7qeG7t+G6tWThu5fhu7fEqeG6tsavw5Xhu7fhurXhurbhu5JLLeG7qOG7guG7mOG7t+G7huG6puG7t+G7qkxD4buSS+G7t+G7qkzhuqjhu5Lhu7fhur5MTeG6tuG7t+G7qEfhu7fGr+G6quG7kkvhu6nhu7fDiuG7lOG7kkvhu7fhu4bhurLhu7fhu5dN4buK4buq4bu3ZeG6tuG7kOG7t0Dhurzhu5Lhu7fhur7DieG7kuG7t+G6vuG6pE3hu7fhu6pMTeG7iuG7kuG7t+G7kkxNw4zhu7Dhu7fhu5BC4buq4bup4bu34buQUOG7quG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t+G7qOG7nuG7t+G7huG7lOG7t8OU4bq04bu34buGUE3hu7fhu6rhu7Ak4buI4buS4bu3TE3hu4rhu5Lhu7dA4bq84buS4bu34bq+TFnhurbhu7fhur7hu5Thu7fhur5M4buwJEnhu5Lhu7dLTeG6tuG7t+G7gE3hu5JM4bu34buAWeG7pOG7kkvhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3a+G7nOG7t8av4bq04buSS+G7qeG7t+G6vuG6pE3hu7fhu6pMTeG7iuG7kuG7t+G7qkzhu4jhu7fhur5MReG7quG7t+G6vkzhu5jhu7fhur7DieG7sOG7t+G7qkxX4bu34buXTeG7iuG7quG7t2Xhurbhu5Dhu7dAVE3hu7fDlFDhu7fhu6rGr0/hu5JM4bu34buGw43hu5Lhu7fGoeG7mMavw5Thu4Dhu7c14buw4bum4bu3QOG6vOG7kuG7t8OU4bq04bu34bq+xJDhu7Dhu7fhur5M4buwJOG7iuG7kuG7t+G7gOG6tE3hu7dA4bq04bu34buqxq/hurLhur5M4bu34buSTE3hu4rhu5Dhu7fDlUzhu6Lhu5JL4bu34bq+TMOS4bu34bq+V+G6tuG7t+G7l+G6t+G6t+G7t0zhurYk4bu3w4rhurbhu5Lhu7dM4buwReG7kuG7t8OU4buwJOG7iuG7kuG7t+G7hlBN4bu34buq4buwJOG7iOG7kuG7q+G7t2zhu5jhu5JL4bup4bu34bq+TOG7rOG7kkvhu7fhu6rhurbhu7fhur7hu5Thu7fhu5JNw4zhu5Dhu7fhu6pN4buS4bup4bu34buSTFnhu7fhur5MTuG7kkzhu7fhur5MTeG6tuG7t+G7qEfhu7fhur5X4bq24bu34bq1ZOG7l+G7t8Sp4bq2xq/DleG7t+G6teG6tuG7kkst4buo4buC4buY4bu3w5ThurTFqeG7t+KAnOG7l03hu4rhu6rhu7dl4bq24buQ4bu3w5ThurThu7fhu5BQ4buq4bu34buGReG7quG7t+G7kllU4bq+4bu34bq+4bu04bq+4bu3w5Uq4bu3JEnhu7Dhu7fDiuG7lOG7kkvhu7fhu4bhurLhu6vhu7dlw4zhu5Lhu7fDlU3hu5JM4bu34buqw43hu7fDmeG7t+G7hsSQJOG7t+G7huG6tuG7kkvhu7fhu6ZM4bqy4buq4bu34buqxq9N4buI4buS4bu34buSSeG7kuG7t+G7ksOM4buS4bu3w4rhu5Thu5JL4bu34buG4bqy4bu34bq+WOG7kkvhu7fhu4bhurbhu5JL4bu3w5RU4buS4bu34buQw4Lhu5JM4bur4bu34bq14bq2TeG7t+G7hk3DjOG7sOG7t+G7kuG6tCThu7fhu6o/4bu3w5Thu4rhu7fhu6pM4buw4bq44buS4bu3QFRN4bu34buSTOG6tuG7sOG7q+G7t8SpTOG6suG7quG7t+G7qsavTeG7iOG7kuG7t8OK4buU4buSS+G7t+G7huG6suG7t8OU4bq04bu34buGTcOM4buw4bu3w5VM4buU4bu3w5VM4bqs4buS4bu3QOG6tOG7t+G6vsOJ4buS4bu34buqTEnhu5Dhu7fhu5JM4bu44buSS+G7t+G6vkzhu7AkSeG7kuG7t0tN4bq24bur4bu3NUzhu6zhu5JL4bu34buq4buiTeG7t+G7huG6tuG7kkvhu7fhu6pNw43hu6bhu7fhu6pW4bq+4bu34buGw4zhu7c94buwReG7quG7t+G7qkxJ4buQ4bu34bq+TOG7sCRJ4buS4bu3S03hurbhu7fhur7hu5Thu7fDlUzhuqThu7fhu5Lhuqzhu5JL4bu34buG4buU4buSS+G7t0vhu5Thu6bhu7dA4bq04bu3NUxO4buSTOG7t+G7pkxX4bu34buXTeG7iuG7quG7t2Xhurbhu5Dhu7fhu4bhurbhu5JL4bu34buqTcON4bum4bu34buSTOG6uOG7kuG7tyXhu7fDlU3DjeG7kuG7q+G7tzfEkCThu7fhur5Y4buSS+G7t8OU4bq04bu34buQUOG7quG7t+G7hk3DjOG7sOG7t+G7qkzhu7Dhurjhu5Lhu7fDlMOaTeG7t+G6vlfhurbhu7fhu6rhu6JN4bu3w5nhu7fhu5dN4buK4buq4bu3ZeG6tuG7kOG7t8OKw5lN4bu3NUxO4buSTOG7t+G7pkxX4bu34buXTeG7iuG7quG7t2Xhurbhu5Dhu7fDlOG7sOG7ouG7kuG7t+G7qEThu5Lhu7fhu6jhurThu5JL4bu3w5Thuqjhu5JL4bu34buSS0zhu4Lhu7dA4bq04bu34buqTcON4bum4bu34buSTOG6uOG7kuG7t+G7kkzhu7jhu5JL4bu34bq+TOG7sCRJ4buS4bu3S03hurbhu7fhu5BUTeG7t+G6vuG7lOG7t+G7hlfhu7fhu5Lhuqzhu5JL4bu3w5Thu7Thur7igJ3hu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7Xhu7fhu6jhu6okw5Thu4J04bu14buq4buCPeG7qi3hurbDlE1L4buSxanhu7fGr01LTOG7qsaw4bu1d3bhu6jhu6rGr+G7mOG7kkt3ZUvhu7AkSeG7kuG7t8SpTOG7mOG7kkt2L+G7qOG7qsav4buY4buSS3d2L+G7pnc=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]