(vhds.baothanhhoa.vn) - Bản Đun Pù cách trung tâm xã Nam Xuân (Quan Hóa) khoảng 4 km, dù đã có đường bê tông nhưng độ dốc cao ngoằn ngoèo nên đi lại rất khó khăn. Đến với 2 điểm trường lẻ của Trường mầm non Nam Xuân mới thấy cuộc sống của cô trò nơi đây còn rất nhiều khó khăn.
xJDhu6bhu4bhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijFqcWoe1fhu5zDikXDsuG7puG7suG6vlbhu6ZNWeG6vuG7liDhu4rhur7hu5Yj4bq+ezzhu7Thur5Yw5RY4bq+WcOdWeG6vlbhu6Z94bq+w6p9WeG6vsO6XcSQL+G7puG7hkXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijEqeG7nOG7isagw4pFxJDhu5xYReG6uUtZ4bq+w6p9WeG6vsO6XeG6vuG7luG7iOG7luG7puG6vns8fVnhu6Thur574buOWOG6vjlM4bq+w7Xhu4pY4bq+4bu5feG7jlnhur5Dw7l94buKWeG6vsSp4buy4buKROG6vlbhu6bDnUtZ4buk4bq+RuG6vlZY4bqo4bq+xqBd4bq+4buaTOG6vuG7luG7suG6vuG7mjE7WeG7pOG6vuG7lFHhur57I1nhu6Thur5Z4bumMVnhu6Thur7hu5ol4bq+xqA94buW4bq+4buW4buKw53hur5Z4bukw51PWeG6vlnhu6TDncOow53hur5ZUVnhur7hu5rFqOG6vldKxajhur48w5V74bq+VuG7puG7suG6vlbhu6ZNWeG6quG6vsOqUlnhur43OsWo4bq+4buC4bq+4buaxahVWOG6vns8MTtZ4buk4bq+V+G7oOG6vuG7liDhu4rhur7FqTwxO1nhu6Thur5Yw5RY4bq+WcOdWeG6vsO14buKWOG6vuG7uX3hu45Z4bq+WDrFqOG6vnvhu6bDlWHhur7hu5Z9JeG7luG6vj49WeG7pOG6vuG7liDhu4rhur7hu5Yj4bq+ezzhu7Thur5ZP8Wo4bq+4bua4buOYeG6vuG7luG7tFnhur48w5V74bq+WeG7psWoU33hur5W4bum4buy4bq+VuG7pk1Z4bqqxJAv4bucWEXEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFxJDFqFjhu6Thur7hu5ZX4buKPj7hurDDisage+G7pn1Y4buU4bq+xajhurvhu5xZe+G7nDzDiuG6vj57YVfhu5zhurDDijjFqMage+G7puG6puG6vsON4buA4buAKDnhuqzhur7hu6bhu5zFqOG7pOG7pnvhuqbhur5I4buA4buAKDnhuqzDiuG6vj484buW4bqww4ovL+G7lsagWeG6quG7lOG7isOde+G7puG7ilnhu6bhu6bDneG7iuG6qjdZL8ag4bucPlZ7w50oL1nhu5w4Pi/hu4Lhu4JG4buCL+G7guG7gEfGoEjhu4bhu4Dhu4ZG4buE4buEe+G7guG7hMONw41X4buCLeG7guG7gMOMxqBH4buC4buERkdGw4x7RklI4buE4buGV+G7gOG6quG7rijhu6TDiuG6vuG7ild74bqww4rDsuG7puG7suG6vlbhu6ZNWeG6vuG7liDhu4rhur7hu5Yj4bq+ezzhu7Thur5Yw5RY4bq+WcOdWeG6vlbhu6Z94bq+w6p9WeG6vsO6XcOK4bq+OMWoxqB74bum4bqww4rDjeG7gOG7gMOK4bq+4bum4bucxajhu6Thu6Z74bqww4pI4buA4buAw4rhur4vRcSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq74buKKHvFqMOdWcOKRcWpPDE7WeG7pOG6vljDlFjhur5Zw51Z4bq+w7Xhu4pY4bq+4bu5feG7jlnhuqjhur5W4bumfeG6vsOqfVnhur7Dul3hur7hu6bFqFRZ4bq+4buW4buy4bq+4buG4bq+KOG7puG7tFnhu6Thur7hu6bhu7bhu5bhur7hu5bhu6bGr1nhu6bhur43xKjhur7hu4bhur4o4bum4bu0WeG7pOG6vuG7puG7tuG7luG6vntKWOG6quG6vuG7tcSow53hur5Z4bumNlnhu6Thur5Z4bukxKhh4bq+ezw7xajhur5YMeG7iuG6vuG7pMWo4buy4bqo4bq+e8OVe+G6vuG7lkvhur5Y4bu2xajhur7hu6bDnUp74bq+4buaJVnhu6Thur7hu5Yg4buK4bq+4buWI+G6vns84bu04bq+4buaU33hur7GoCRZ4bq+N8Sow53hur7hu4bhur4o4bum4bu0WeG7pOG6vuG7luG7psavWeG7puG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXEkMWoWOG7pOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKxajhurvhu5xZe+G7nDzDiuG6vj57YVfhu5zhurDDijjFqMage+G7puG6puG6vsON4buA4buAKDnhuqzhur7hu6bhu5zFqOG7pOG7pnvhuqbhur5Gw41JKDnhuqzDiuG6vj484buW4bqww4ovL+G7lsagWeG6quG7lOG7isOde+G7puG7ilnhu6bhu6bDneG7iuG6qjdZL8ag4bucPlZ7w50oL1nhu5w4Pi/hu4Lhu4JG4buCL+G7guG7gEfGoEjhu4bhu4Dhu4ZG4buGw4x7SMOM4buG4buAV0Yt4buC4buAw4zGoEfhu4Lhu4RGw4zhu4JJe8OM4buAR0dIV+G7gOG6quG7rijhu6TDiuG6vuG7ild74bqww4rDsuG7puG7suG6vlbhu6ZNWeG6vuG7liDhu4rhur7hu5Yj4bq+ezzhu7Thur5Yw5RY4bq+WcOdWeG6vlbhu6Z94bq+w6p9WeG6vsO6XcOK4bq+OMWoxqB74bum4bqww4rDjeG7gOG7gMOK4bq+4bum4bucxajhu6Thu6Z74bqww4pGw41Jw4rhur4vRcSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq74buKKHvFqMOdWcOKReG6uyPhur7hu6TFqOG7iMOd4bq+4bq74buKw53hur7FqeG7puG7quG6vsWpfcOUWeG6vkM+xahZ4bum4bq+WU1Y4bq+4buGw4zDjUlE4bq+V8So4bq+WeG7pDE7xajhur7hu5bDnVnhur7hu5Yg4buK4bq+4buUS1nhur7Dqn1Z4bq+w7pd4bqo4bq+4buW4bumxajhu4rhur4+4bug4bqm4bq+w7Lhu6Z94bq+w6p9WeG6vsO6XeG6vuG7luG7suG6vnsqWeG7pOG6vuG7hkjhur7hu5Thu6Lhur4u4bq+RuG6vuG7miXhur57fSrFqOG6quG6vsWpPMOdWeG7pOG6vuG7muG7suG6vuG7luG7suG6vkfhur7hu5Thu6Lhur4u4bq+4buaJeG6vnt9KsWo4bq+WeG7psSo4bq+ezzhu6Dhuqjhur5J4bq+4buU4bui4bq+4buE4bq+e30qxajhuqjhur7hu4Thur7hu5Thu6Lhur5G4bq+e30qxajhuqjhur43xKjhur7hu4bhur7hu5Thu6Lhur5H4bq+e30qxajhuqrhur7EqU9Z4buk4bq+WeG7pMSoYeG6qOG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7lOG7ouG6vuG7mjEs4buW4bq+TVnhuqjhur5Z4bukIOG6vuG7lOG7iFnhur57PFvhur57SsWo4bq+Vzoo4bq+4bum4bu24buW4bq+xqDDneG6vuG7pMWo4buIw53hur43xahRWeG6vjfEqOG6vuG7mkrFqOG6vsagxahUWeG6vijhu6Yi4bq+4bumfWFZ4bum4bq+eyrhur7hu5bhu6Yy4buW4bq+WcOVfeG6vk1Z4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcSQxahY4buk4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4rFqOG6u+G7nFl74bucPMOK4bq+PnthV+G7nOG6sMOKOMWoxqB74bum4bqm4bq+w43hu4Dhu4AoOeG6rOG6vuG7puG7nMWo4buk4bume+G6puG6vkjhu4Dhu4AoOeG6rMOK4bq+Pjzhu5bhurDDii8v4buWxqBZ4bqq4buU4buKw5174bum4buKWeG7puG7psOd4buK4bqqN1kvxqDhu5w+VnvDnSgvWeG7nDg+L+G7guG7gkbhu4Iv4buC4buAR8agSOG7huG7gOG7hkbhu4BJe0dJ4buGRlfhu4bhu4At4buC4buAw4zGoEfhu4Lhu4RH4buGRkl74buGR8ONw41GV+G7gOG6quG7rijhu6TDiuG6vuG7ild74bqww4rDsuG7puG7suG6vlbhu6ZNWeG6vuG7liDhu4rhur7hu5Yj4bq+ezzhu7Thur5Yw5RY4bq+WcOdWeG6vlbhu6Z94bq+w6p9WeG6vsO6XcOK4bq+OMWoxqB74bum4bqww4rDjeG7gOG7gMOK4bq+4bum4bucxajhu6Thu6Z74bqww4pI4buA4buAw4rhur4vRcSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq74buKKHvFqMOdWcOKReG6u+G7iOG7luG6vuG7liPhur5W4bumI1nhu6Thur7hu5bhu6bhu7Dhur7GoEph4bq+xqAm4bq+4buW4buI4buW4bq+4buU4bui4bq+VzpZ4bq+WMSo4bq+KOG7pkvFqOG6vuG7mlt74bq+ezNZ4buk4bq+e+G7puG7qOG7iuG6vuG7luG7puG7iMOd4bq+4buW4bumw53hur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5RKWeG6vlnhu6bhu7jhuqrhur7FqTzDnVnhu6Thur7hu5rhu7Lhuqjhur7hu5Thu6Lhur7DteG7pOG7jlnhur7Dqk1Z4buk4bq+w7Lhu6Yjxajhur7GoF3hur5H4bq+e30qxajhur5Z4bumMVnhu6Thur7hu5bhu6Yx4buK4bq+4buUxahSe+G6vlnhu7LFqOG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXEkMWoWOG7pOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKxajhurvhu5xZe+G7nDzDiuG6vj57YVfhu5zhurDDijjFqMage+G7puG6puG6vsON4buA4buAKDnhuqzhur7hu6bhu5zFqOG7pOG7pnvhuqbhur5I4buA4buAKDnhuqzDiuG6vj484buW4bqww4ovL+G7lsagWeG6quG7lOG7isOde+G7puG7ilnhu6bhu6bDneG7iuG6qjdZL8ag4bucPlZ7w50oL1nhu5w4Pi/hu4Lhu4JG4buCL+G7guG7gEfGoEjhu4bhu4Dhu4bhu4RHR3vDjeG7hklXw40t4buC4buAw4zGoEjhu4Dhu4Dhu4Dhu4RGRnvhu4RISeG7hkdX4buA4bqq4buuKOG7pMOK4bq+4buKV3vhurDDisOy4bum4buy4bq+VuG7pk1Z4bq+4buWIOG7iuG6vuG7liPhur57POG7tOG6vljDlFjhur5Zw51Z4bq+VuG7pn3hur7Dqn1Z4bq+w7pdw4rhur44xajGoHvhu6bhurDDisON4buA4buAw4rhur7hu6bhu5zFqOG7pOG7pnvhurDDikjhu4Dhu4DDiuG6vi9FxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurvhu4ooe8Wow51Zw4pFxak8w51Z4buk4bq+4buGSOG6vuG7lOG7ouG6qOG6vuG7luG7suG6vuG7guG6vuG7lOG7ouG6vlnhu6QxO8Wo4bq+xqDhu45Z4bq+eyXhu5bhur7hu48xO1nhu6Thuqjhur4+PeG6vuG7luG7tFnhur5XSsWo4bq+V8So4bq+WeG7pDE7xajhur7GoOG7jlnhur57JeG7luG6vsWp4bum4buIxajhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFxJDFqFjhu6Thur7hu5ZX4buKPj7hurDDisWo4bq74bucWXvhu5w8w4rhur4+e2FX4buc4bqww4o4xajGoHvhu6bhuqbhur7DjeG7gOG7gCg54bqs4bq+4bum4bucxajhu6Thu6Z74bqm4bq+SOG7gOG7gCg54bqsw4rhur4+POG7luG6sMOKLy/hu5bGoFnhuqrhu5Thu4rDnXvhu6bhu4pZ4bum4bumw53hu4rhuqo3WS/GoOG7nD5We8OdKC9Z4bucOD4v4buC4buCRuG7gi/hu4Lhu4BHxqBI4buG4buA4buG4buE4buESXtJRkZHV0ct4buC4buAw4zGoEfhu4Lhu4RH4buERkl7SeG7guG7gkjDjFfhu4Dhuqrhu64o4bukw4rhur7hu4pXe+G6sMOKw7Lhu6bhu7Lhur5W4bumTVnhur7hu5Yg4buK4bq+4buWI+G6vns84bu04bq+WMOUWOG6vlnDnVnhur5W4bumfeG6vsOqfVnhur7Dul3DiuG6vjjFqMage+G7puG6sMOKw43hu4Dhu4DDiuG6vuG7puG7nMWo4buk4bume+G6sMOKSOG7gOG7gMOK4bq+L0XEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6u+G7iih7xajDnVnDikXDsuG7puG7suG6vlbhu6ZNWeG6vlnhu6bDlXvhur7hu5Yg4buK4bq+4buWI+G6vns84bu04bq+LuG6vlbhu6Z94bq+w6p9WeG6vsO6XeG6vlfEqOG6vnvhu6bFqFJ94bq+e+G7pj1Z4bq+N1Phur7hu5Y/4bq+Pi7hur434buQe+G6vuG7luG7psOVe+G6qOG6vns8MTtZ4buk4bq+Vzoo4bq+e0pY4bq+4buULOG6quG6vuG7icWo4buKWeG6vlnhu6bEqOG6vns84buKWeG7puG6qOG6vlg9xajhur5XUVnhur5Z4bumxahTfeG6vllRWeG6vuG7mkzhur5Y4bu2e+G6vuG7pMOUWeG6vuG7plJ74bqq4bq+w7Lhu6bFqOG6vns8O8Wo4bq+WDHhu4rhur7hu6bDncOT4buW4bq+4buW4buy4bq+4bukxajhu7Lhur5XSlnhu6bhuqjhur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5Yj4bq+4bukxajhu4jDneG6vijhu6ZLxajhur7GoF1Z4buk4bq+4buUSnvhur7hu5pV4bq+4buW4bum4buc4bq+4buW4bumTlnhuqjhur57POG7iFnhu6bhur7hu6TFqOG7suG6vnvhu6Y94buW4bq+N8Sow53huqrhur7igJzhu4/DnVnhu6Thur5YfT1Z4bq+4buWIOG7iuG6vuG7luG7pltZ4buk4bq+eyPFqOG6vlfEqOG6vnvhu6bhu4ph4bq+N+G7qOG6vns8MTtZ4buk4bq+Vzoo4bq+e0pY4bq+4buULOG6qOG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7lsOdWeG6vj5Q4bq+4buW4buy4bq+Vzoo4bq+4bum4bu24buW4bq+VsWoUVnhur7hu5Y94bq+4buaVeG6vuG7lkvhur7hu5Yj4bq+N8So4bq+ezzhu7Thur7hu5Q6e+G6vuG7msWo4bq+WeG7pjZZ4buk4bq+VuG7puG7suG6vlbhu6ZNWeKAneG6qOG6vuG7liPhur7EqcSo4bq+xanhu6bhu6rhur7hu6fhu5xZ4bq+4buW4bumxajhu4rhur4+4bug4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcSQxahY4buk4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4rFqOG6u+G7nFl74bucPMOK4bq+PnthV+G7nOG6sMOKOMWoxqB74bum4bqm4bq+w43hu4Dhu4AoOeG6rOG6vuG7puG7nMWo4buk4bume+G6puG6vkjhu4Dhu4AoOeG6rMOK4bq+Pjzhu5bhurDDii8v4buWxqBZ4bqq4buU4buKw5174bum4buKWeG7puG7psOd4buK4bqqN1kvxqDhu5w+VnvDnSgvWeG7nDg+L+G7guG7gkbhu4Iv4buC4buAR8agSOG7huG7gOG7huG7hOG7hsOMe+G7guG7gOG7hkhXRi3hu4Lhu4DDjMagR+G7guG7hEdH4buCSXtIScOM4buA4buGV+G7gOG6quG7rijhu6TDiuG6vuG7ild74bqww4rDsuG7puG7suG6vlbhu6ZNWeG6vuG7liDhu4rhur7hu5Yj4bq+ezzhu7Thur5Yw5RY4bq+WcOdWeG6vlbhu6Z94bq+w6p9WeG6vsO6XcOK4bq+OMWoxqB74bum4bqww4rDjeG7gOG7gMOK4bq+4bum4bucxajhu6Thu6Z74bqww4pI4buA4buAw4rhur4vRcSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq74buKKHvFqMOdWcOKReG6uX0qxajhur7hu6bhu7bhu5bhur5Z4bukxKhh4bq+4buC4buGLeG7huG7gOG6vuG7luG7puG7sOG6vuG7luG7suG6vuG7huG7guG6vuG7lOG7ouG6vuG7mlJZ4bq+Vzoo4bqq4bq+w7Xhu6TDncSoxajhur7hu5Yj4bq+xal9w5RZ4bqo4bq+LuG6vuG7muG7jmHhur7hu5bhu7RZ4bq+4buW4buy4bq+4buWI+G6vsSpxKjhur7FqeG7puG7quG6vsOqSsWo4bq+Qz7FqFnhu6bhur5ZTVjhu4bDjMONSEThur43xKjhur7hu5Yj4bq+xKnEqOG6vsWp4bum4buq4bq+4bun4bucWeG6vkM+xahZ4bum4bq+WU1Y4bq+4buGw4zDjeG7hEThuqrhur7EqeG7isWo4bq+4buWI+G6vuG7pMWo4buIw53hur5Z4bukMTvFqOG6vsagMTrFqOG6vns8fVnhu6Thur574buOWOG6vjlM4bqo4bq+WVFZ4bq+e+G7pjE7WeG7pOG6vj7hu4hZ4buk4bq+4buaxajhur7hu5bhu6bFqFN94bq+N1Phuqrhur7EqSNY4bq+WcSow53hur5YMeG7iuG6vnvDneG6qOG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7liPhur4u4bq+V0rFqOG6vns8MTtZ4buk4bqq4bq+4oCcw7Lhu6bhu7Lhur5W4bumTVnhur5XxKjhur574bumUuG6qOG6vlnhu6Yx4buk4bq+4buW4bum4buw4bq+WeG7puG7qFnhur7hu4hZ4bum4bq+WE574bq+WeG7pOG7jmHhur574bumP+G6vuG7liDhu4rhur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5Thu6Lhur5XxKjhur7hu5bhu6ZbWeG7pOG6vnsjxajhur4pfVFZ4bq+WeG7pOG7imHhur5Z4bumNlnhu6Thur5YVHvhur5Z4bum4bu24buW4bqo4bq+4buaJFnhu6Thur574bumO8Wo4bq+4buaJVnhu6Thur43xahRWeG6vlnhu6bhu4p94bq+WSbhur5XNOG7luG6vuG7mlXhur7hu5bhu6ZNWOG6vj7hu7Lhu5bhur43xKjhur7GoEph4bq+4buUS8Od4bq+4buW4buI4buW4bq+4buW4bum4buIfeG6vns9e+G6vlnhu6bDlXvhur7hu5bhu7Lhur574bumVeKAneG6qOG6vuG7liPhur7hurvhu4rDneG6vsWp4bum4buq4bq+xal9w5RZ4bq+4buW4bumxajhu4rhur4+4bug4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijEg3174bumw508w4pFw7JqaMaw4bq+xKnGsEFow7XEkC8oRQ==

KIỀU HUYỀN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]