(vhds.baothanhhoa.vn) - Trịnh Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Nhung là 2 trong số những học sinh Thanh Hóa có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 đã được chương trình “Bền bỉ Việt Nam” trao tặng học bổng. Hai học sinh cũng là hai câu chuyện vượt khó, vươn lên trong học tập.
4bueMsOZVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRl4bq8M+G6vcOhIVThu6B24bu4ZVUxxJFV4bqhMsOs4bqhMVUxZuG6qeG6oTFVw6Dhu7jhur1V4bq9aFVyMmbhuqnhuqExVeG6veG6uTXhuqEyVeKAnHFb4bqhVTo3VeG7ijNd4bq9VeG6oOG7rsOg4oCd4bueLzLDmeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGV3IeG7rixU4bug4bq84bq5NuG6oTJVw4nDqmzhuqEyVcOz4bqhMuG7llXhuqAxw6pqIOG6oVXhurwyNlXhuqAyw6rhuqExVcOhV1Xhu6RV4bq94bq54bqj4bqhMVXhurvhurVV4bqhMsOs4bqhMVUy4bqvO1Xhursz4bqhMlXhurwy4buu4bqhMlV3w6Phu65VO8OjVTLhuqNX4bqhVTtZ4bqhMlVhMsOjVWEy4buy4bqh4buWVTsyNsOqVVnhuqEyVTJmZOG6oTFVOmQzVS5YM1UsNjsyVXLhuqLhu4p4cy3DmeG7rFUuw51VLmZjO1U7MmbhuqnhuqExVeG6veG6uTXhuqEyVeKAnHFb4bqhVTo3VeG7ijNd4bq9VeG6oOG7rsOg4oCdVeG6veG6ueG7ruG6o1Xhur3hu7jhuqExVTLhuq87VTrhuqfhuqExxqBVd+G7rjNVMuG6rztV4bq7M+G6oTJVO+G7heG6oTFVw6FXVTLhu64zVTs9w6pVOzLDqmpd4bqhVeG7i2Zj4bq9VWEyw6Phu5ZV4buLZuG6qeG6oVXDoXvhuqFV4bq94bq54bqj4bqhMVUy4bqvO1Xhur0qZcag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlcuG7rmXhur0z4bqj4bqhVOG7oOG7njPDoDFVO8Oh4buu4bq74bq74buMVCzhur0yw6rDoDpVM3Ih4bqh4bq9IeG6uVRV4bq74bq9asOhIeG7jFThu4kzLOG6vTLhu5hV4buqw5rDmmXEqeG7lFUyITMxMuG6veG7mFXhu6rhu6rFqGXEqeG7lFRV4bq74bq5O+G7jFQvLzss4bqhxqA64buu4bqj4bq9MuG7ruG6oTIy4bqj4buuxqDhu4vhuqEvLCHhurth4bq94bqjZS/huqEh4buJ4bq7L+G7pOG7pMWo4bumL8OZ4buq4buqLMOZw5nGr8OZxq/FqOG7rOG6vcOZ4bum4bum4bukxq/DocOaxqA5ZTHhu5Lhurnhu4zGr+G7rMOZVFXhu67DoeG6veG7jFR24bu4ZVUxxJFV4bqhMsOs4bqhMVUxZuG6qeG6oTFVw6Dhu7jhur1V4bq9aFVyMmbhuqnhuqExVeG6veG6uTXhuqEyVeKAnHFb4bqhVTo3VeG7ijNd4bq9VeG6oOG7rsOg4oCdVFXhu4kzLOG6vTLhu4xU4buqw5rDmlRVMiEzMTLhur3hu4xU4buq4buqxahUVS/hu6B1w6BV4bqgMcOqaiDhuqFV4bq8MjZV4bqgMsOq4bqhMVXhur1YM1XDoSBV4bq94bq54buu4bqjVTLhuq87VTrhuqfhuqExVTsyZuG6qeG6oTFV4bq94bq5NeG6oTJVVHFb4bqhVTo3VeG7ijNd4bq9VeG6oOG7rsOgVMagVeG7nMO14bqhMlXhurw34bqhMlUu4bqjV+G6oVXhurwy4buu4bqhMlV3w6Phu65VO8Oq4bqhMVU7JGXhu6LGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6Dhu57hurvhur3hurnhuqPhuqEx4bugdcOgVeG6uz5Vw6HDquG6s+G6oVXhuqHhuq1Vw6FpO8agxqDGoOG7ni/hurvhur3hurnhuqPhuqEx4bug4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oHLhu7LhuqFV4bqhMldV4bqhMuG6seG7llU6NeG6oTJVLDZV4bqh4bu2w6BV4bq7PcOqVeG6veG6ueG6o+G6oTFV4bqhMeG6t1Xhu6bhu7BVd1fhuqExVeG6vDLhu67huqFV4buc4bq8RVXhurwy4buu4bqhMlV3w6Phu67hu6JVw6FXVeG6oeG6qTNV4bq7M+G6oTJV4bq74bq14bqhMVU74buD4buuVeG6oDHDqmog4bqhVeG6vDI2VeG6oDLDquG6oTFV4buLV1U6V1XhuqHhuqUzxqBVd+G7rjNV4bqh4buyw6BVw6nDquG7ruG7llVhIlXhur1oVWEyM1U64bq1VcOgJOG6veG7llXDoClV4bq5YjNVLjNV4bq9MjVVO+G7suG6oVXhuqEyV1XhuqFXalU7MjdVO8SD4bqhVTLhu64zVTpXVTsyVsOqxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bug4bqgMsOq4bqhMVXhuqEy4bqrVcOhWDPhu5hV4oCcceG6tVUhw6BV4bq94bq5ZuG6qztVLj1qVeG6vTJmYuG6oTFVLjNVw6FXw6BVxKnhu67hu5ZVw6ApVTvhu4XhuqExVeG7iypqxqBVcsOjVeG6vTIiVeG7izVVLsOi4bqhMVXDoWbhuqnhuqExVTThur1V4bqxM1XhuqF74bqhVSHDoFXhu4tXVTpXVTThur1VYTIzVeG6oTIq4bqhVS5mYztV4bq7aVUy4bqtVeG6veG6uWNV4bq9aFU64bq1VcOgKcagVXfhu64zVTpXVTsyVsOqVWRV4bqhMlfhu5ZV4bqhMcOqw6LhuqFV4bq74bq14bqhMVU7MuG7g1VqfcOqVeG6vWhVw6nDqlbhuqFV4bqhZuG6qztVO+G7g+G7rlU6V1XhuqHhuqUzVeG6veG6uWbhuqs7VeG6oTHhurfGoFXhurrhu67DqlUuw6NV4bq7ZztVYTLhurEhVTpXVWp9w6pVLCXhuqHhu5ZVZTJZM1XhuqExMjdVOlbhuqFV4bqhZuG6qzvhu5ZVO8Oq4bqlO1XhurvhurXhuqExVWEyw6NVYTLhu7LhuqFVMuG6qeG6oeKApuKAncag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG6oOG7ssOgVeG6oeG7rmrhu5ZVOldV4bqh4bqlM1Uuw51VOmbhuqs7VeG6u+G7ruG6oTFV4bq9w6rhuqczVeG7sOG7psagVXLEg+G6oVXhuqAyw6rhuqExVcOZ4bumVeG6vcOq4bqnM+G7llUyM13huqFVw6FXVTLhuq87VeG6uzPhuqEyVcOh4bqrZVXhu7DDs+G7llXhurzhurlmYuG6oTFV4bq8d3LhurpVcuG7gVVyMjThuqEyVcOB4buu4bqhVeG7nOG6vEVV4bq8MuG7ruG6oTJVd8Oj4buu4buixqBV4bq6M+G6oTJV4bq54buuVeG6veG6ueG6o+G6oTFVw6DhuqXhur1VMTPhu65VLjXhuqEyVeG6oTEyw6jhuqPhu5ZVMuG6o1fhuqFVO1nhuqEyVS7hu7g7VTozXeG6vVXhuqEyZuG6oTFV4bq9aFXDoeG6q2VVw5lVLn3huqFVw6HhuqtlVeG7quG7llXhuqAxw6pqIOG6oVXhurwyNlXhuqAyw6rhuqExVcOhw6rhurPhuqFVw6FXVTLhuq87VeG6uzPhuqEyVTEz4bqxM8agVcOAaOG6oTFVMuG6qeG6oeG7llUhw6BVLsOdVTEzV+G6oTJV4bq9MuG7g1VhMuG6o+G7rlXDoOG6s+G6oVXhu4rhu7LhuqFV4bq9WDNVYWxV4bq9MjNVMuG6rztV4bq7M+G6oTJVMTPhurEzVTskZVXhur0yV+G6oTJVZTLhurVV4bqh4buyw6BVMuG6rztV4bukw5rhu6TDmS3hu6TDmuG7pOG7pMagVcOA4bqrM1UuPWrhu5ZVIcOgVS7DnVUuZmM7VTsyZuG6qeG6oTFV4bq94bq5NeG6oTJV4oCccVvhuqFVOjdV4buKM13hur1V4bqg4buuw6DigJ1V4bq94bq54buu4bqjVeG6veG7uOG6oTFVMuG6rztVOuG6p+G6oTFV4bumVeG6veG6uTNdw6pVLsOi4bqhMcag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oMOA4bql4bq9VTJX4bqhMlXhur3hurk14bqhMlXhu4tmY+G6vVVhMsOjVcOgV1VkVS7Do1XhuqAxw6pqIOG6oVXhurwyNlXhuqAyw6rhuqExVS7DnVUu4bq1M1UsM13huqFV4buL4bqrM1Uy4bqjV+G6oVU7WeG6oTLhu5ZVOlvhuqFVOjfhu5ZVYTN74bqhVeG6veG6uTVVLiJVMTIzVSwkw6pVOuG7tuG6oTFV4bqhMsOs4bqhMVXhur0yV+G6oTJV4bq9NDsyVeG6veG6ueG6o+G6oTFVMuG6rztV4bq9KmXGoFV3M13huqFVIcOgVS7hu67huqExVS5mYztV4bukVSzhuqPhu67huqEyVeG6oTEyM11lVeG6oTIq4bqhVS7EkVUuJcOqVS594bqhVeG6oeG7ssOgVcOZ4buwVeG6vcOq4bqnM1Xhu4vhuqszVeG6veG6p+G6oTFV4bq74bq1VeG6vTNb4bqhVcOZVeG6veG6uTNdw6pVLsOi4bqhMS/hur0yVuG6oTHGoFXigJx34buuM1U6e+G6oVXhuqHhuqUz4buWVeG6oTHhuqNYM+G7llVlMiXhuqFVw6HhuqvhuqFVLlvDqlVhMsOjVWEy4buy4bqhxqBVw4Hhur87VWEyw6Phu5ZVO+G7heG6oTFVw6Dhu65qVTvEg+G6oVXDoOG6peG6vVXhuqExZmIzVTpWO1UuIlUy4buuM1U6V1U7MlbDqlXhuqFm4bqp4bqhMVXhur1p4buu4buWVTvDo1Xhur0yJWpVO+G6s+G7llU6WOG6oVU6w6jhu5ZVLuG6peG6oTFV4buLM3vhuqFV4buLV1Xhur0kw6BVw6HEg+G6oTFVO+G7g+G7rlXhuqEyw6zhuqExVeG6oTJXVTJZ4bqjVeG6vT3DoFUuw51VMTPhur9lVTvDquG6pTtV4bq74bq14bqhMVUuxJFVOzLhurXhuqExVTsyfeG6oTJVMuG6qeG6ocagVXXDoFVm4bqrO1U6V1XhuqHhuqUzVS7EkVVhMuG6p1XhuqF74bqhVTvhurVVMeG7tOG6oTHhu5ZV4bqh4bqtVcOhaTtVMuG6rztV4bq9KmVV4bq94bq14bq9VS4iVeG6u+G7rsOqVeG6oVdqVeG6veG6uWRV4bq9MlfhuqEyVcOg4bql4bq9VcOhw6oq4bq9VeG6u2ZVMTPhurEz4oCd4buWVSHDoFXhuqAxw6pqIOG6oVXhurwyNlXhuqAyw6rhuqExVeG6veG6uVkzVcOhxIPhuqExxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bug4bue4bq74bq94bq54bqj4bqhMeG7oMOA4bqj4bqhMVU6V1XhuqHhuqUzVcOhw6rhurPhuqFVw6BY4bqhMlVhMuG6sSHhu54v4bq74bq94bq54bqj4bqhMeG7oOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6Dhu6TDmlUxZuG6qeG6oTFVw6Dhu7jhur1VO+G7g+G7rlXhurwy4buu4bqhMlV3w6Phu65VLmZjO1Xhur3hurnhu67huqNVMuG6rztVOuG6p+G6oTFV4oCccVvhuqFVOjdV4buKM13hur1V4bqg4buuw6DigJ1V4buL4bqrM1XhuqEyw6zhuqExVTLhuqNX4bqhVTtZ4bqhMlXhurkk4bq9VS7hu7g7VTozXeG6vVUy4bqj4bu4O1XDoVdVMuG6rztV4bq7M+G6oTJV4bqhMTLDqOG6o1Uy4bqj4bu4O1XDoMOiVTvhurMzVTrhurXhu5ZVw6Ap4oCmVeG6vOG6ueG6o+G6oTFVLsOjVTvDo1Uhw6BV4bq84bq5NuG6oTJVw4nDqmzhuqEyVcOz4bqhMuG7llUy4bqvO1Xhursz4bqhMlXDoeG6q2VVxahxVeG6vOG6uWZi4bqhMVXhurwzIsOqVTLhuq87VeG6vDIzXcOqVcOJw6rhu67huqExVeG7nOG6vDIzXcOqVXfDo+G7ruG7osagVXHhurVVLuG7ruG6oTFVLjNVO1kzVeG6vVjhuqPhu5ZVw6ApVTrhurFV4bqhMldVLjNVYTIzVSHDoFU7xIPhuqFV4bqhMuG6seG7llXhuqEyM1vDqlXhuqHhu7LDoFXDqcOq4buuVcOJw6ps4bqhMlXDs+G6oTJV4bq74bq14bqhMVXhu4vhuqszVTpXVeG6oeG6pTNV4buc4buoxq9V4bq9w6rhuqcz4buiVeG6oTJm4bqhMVUy4buuM1U6V1U7MlbDqlXhur0yN+G6oTJV4bq9MuG6o1nhuqExVcOg4bqrM1UuZmM7VTHhu7hlVeG6oTLhu67DqlXhu4s1VTpXVTvEg+G6oVVlMlkzVS4zVcOhV8OgVTEz4bq/ZVXhu4szXTvhu5ZVw6EkalXhur0zW+G6oVXhur3hurnhu67huqExVeG6veG6uVkzVTvDquG6pTtV4bq74bq14bqhMVU7MuG6o1Uy4buuM1U6V1U7MlbDqsag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oHLhurNVMTNW4bqjVeG7iuG7hVXhurwyNlXhurwyw6rhu5ZVMTNW4bqjVeG7izN74bqhVTsy4buDVeG6oTIzXcOgVeG6oeG7ssOgVcOh4bqrZVXhu6ZVO+G7g+G7rlUhw6BV4bq84bq5NuG6oTJVw4nDqmzhuqEyVcOz4bqhMlXhuqEy4bqrVcOhWDPhu5hV4oCcd+G6o1fhuqFVO1nhuqEyVeG6uSThur1V4bq9MmbhuqnhuqExxqBVcVdVLjNVw6FXw6BVxKnhu67hu5ZVIcOgVeG6vWlV4bqhJMOqVTvhuqnDoFXhu7LhuqHhu5ZV4bq94bq1M1Xhurvhu67huqExVeG6oTHhu4NVOnvhuqFVOldVO+G6o+G6oVUyV+G6oTFVxKnDo8OgxqBVdjPhu65VLjXhuqEyVeG6oTEyw6jhuqNV4bqhe+G6oVXhu4tX4bqjVS4lw6pV4bqh4buyw6BVMuG6rztVMuG6o+G7uDtV4bq9feG6veG7llXhuqEyV1Xhur3hurlmYuG6oTFVw6HDquG6s+G6oVU7w6NVw6nDqldVMcOtM1Xhur3hu7jhuqExVSHDoOG7llXDoVdVO+G7uGVV4bq7Vjsy4buWVcOpw6ol4bqhVVbhuqPigKZV4bq4M3vhuqExVeG6veG6szPhu5ZV4bq94bq5ZuG6qztVLj1qVeG7iz/huqFVLmbhu65VIcOgVeG7i1tV4bqhMldVLiJVYcOow6BVO+G7uGXhu5ZVOzI3VTpZ4bqjVeG6vTJ7w6DigKbigJ3GoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6DhurzhurnhuqPhuqExVTvhu7LhuqFV4bqhMldV4bqhMuG6seG7llUmw6BV4bq9MiRlVWRV4bq9MuG6s+G6oVVyMjRVcmZi4bqhMeG7llXEqcOdVeG6vDIzXcOqVcOJw6rhu67huqEx4buWVeG6oeG6qTNVZFU74buD4buuVSHDoFXhurzhurk24bqhMlXDicOqbOG6oTJVw7PhuqEy4buWVWEyM1Xhur3hurliM1XDoGbhu67hu5ZV4bqhMldVw6FYM1Us4bql4bq9xqBVcsOq4bqlO1XhurvhurXhuqExVWEyw6NVYTLhu7LhuqHhu5ZV4bqhMmbhuqExVcOJw6ps4bqhMlXDs+G6oTJV4buLP+G6oVXDoVg7VcOpw6rhu67huqFV4buLV1U74bq1VTHhu7ThuqExxqBVdcOgVcOhV1Uy4bqvO1Xhursz4bqhMlXhuqEx4bqj4buu4bqhVeG7i1dVO8OjVTLhuq87VcOhaTtVYTJW4buWVS7hu7g7VTozXeG6vVU7w6NV4bqh4buy4bqhMVVhMjN9w6pV4buLPsagVeG7iipqVeG6oXvhuqHhu5ZVYTIzVTLhurEzVeG7i1tVZuG6qztVw6Dhuqnhu5ZVw4nDqmzhuqEyVcOz4bqhMlXhur1pVeG6vTPhuqFV4bqhw6Mz4buYVeKAnOG6uuG7rsOqVeG6oVdq4buWVSHDoFXDoMOq4bq14bqhVeG6veG6uWRV4bq9MlfhuqEyVTLhuq/hu65V4bq7OMagVeG6oDJm4bqhMVUuM1vDqlUhw6BVw6DhuqPhuqExVWbhuqs7VcOh4bqr4bqhVTLhuqnhuqFVLiRqVcOhV1U6V1XhuqHhuqUzVcOhw6rhurPhuqFVw6BY4bqhMlVhMuG6sSHigJ3GoMagxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpUVeG6u+G6vWrDoSHhu4xU4bq9IcSp4bq9LeG7rsOhMzHhuqHhu5hV4bq5MzEy4bq94buUVOG7oOG7nuG6u+G6veG6ueG6o+G6oTHhu6Dhu4ozVcOz4bqh4bueL+G6u+G6veG6ueG6o+G6oTHhu6Dhu54vZeG7oA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]