(vhds.baothanhhoa.vn) - Được sự quan tâm của Quỹ TYM Việt nam, Quỹ TYM chi nhánh Thanh Hóa, vừa qua, Quỹ TYM trên địa bàn huyện Hậu Lộc đã phối hợp với Hội LHPN huyện tổ chức lễ khởi công xây dựng “Mái ấm tình thương” cho bà Nguyễn Thị Xen là hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Hải Lộc.
4bq54bupZuG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqoXeG7q0TDveG7oeG7h+G6u+G6ueG7m+G6u1nhu6nhuqbhu6vhu4Phu53huqLhu7XGsOG7g0jhu5FJ4buD4buj4buG4bu1xrDhu4PigJzhu7Nr4bur4buD4buT4buz4buDROG7reG7teG7qeG7g0Thu6nDiuG6suG7tcaw4oCd4buD4bud4bup4bu34buD4bup4bqu4bur4buDRuG7q3Thu7Xhu4Phu53hu7nhu4Phu6nhu7ds4bu14buD4budbuG7teG7qeG7g+G7n+G7j+G7neG7g+G7m+G7q8O5ROG7g3nhu6nhu7nhu4N54bupw7Phu7Xhurkv4bub4bq74bq5L+G7qWbhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7qOG7oWrhu6Phu4fhurvhu57DiuG6pOG7neG7g0Phu4bhu4PhuqrEkGrhu7Xhu4NE4buR4buz4buD4bud4bq6auG7g3vEkMSo4buDXeG6oeG7suG7g2Hhu6vDuUThu4Phu7Vq4buzY+G7g3vEkMSo4buDXeG6oeG7suG7g+G7neG7qeG7q+G7g+G7teG7qWvhu7Xhu6nhu4Nd4bupauG7teG7qeG7g+G7qOG7uWpj4buDRuG7gGrhu4PhuqrEkGpj4buDe8SQxKjhu4Nd4bqh4buy4buDREJ04bu14buD4buf4buvauG7g+G7m2zhu7Xhu4Phu6nEkEnDueG7teG7g+G7qOG7lcSQ4buDw53huq7hu53hu4Phu59v4buD4bqo4bupw4Phu6vhu4Phu6nhuqThuqjhu4NG4bq04bur4buD4buo4bqu4bur4buDw53hu6g+4bu04buD4bupxJBJw7nhu7Xhu4NE4bqw4buD4bud4bup4bq+4bud4buDw73hu6fhu4N54bup4bqm4bur4buD4bud4bqi4bu1xrDhu4NI4buRSeG7g+G7o+G7huG7tcaw4buD4oCc4buya+G7q+G7g+G7k+G7s+G7g0Thu63hu7Xhu6nhu4NE4bupw4rhurLhu7XGsOKAneG7g+G7neG7qeG7t+G7g+G7m2zhu4Phu7TGsMSQSeG7p+G7teG7g13hu6nhu6/hu4PDoOG7oeG7teG7g8O9bOG7g+G7qeG6ruG7q+G7g0bhu6t04bu14buD4bud4bu54buD4bup4bu3bOG7teG7g+G7nW7hu7Xhu6nhu4Phu5/hu4/hu53hu4Phu5vhu6vDuUThu4N54bup4bu54buDeeG7qcOz4bu14buDRG3hu6vhu4NIb+G7g+G7qG7hu6vhu4PDneG6ruG7nWThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74bq54bur4buzxrDhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G7o0Thu6nEkOG7s+G7m+G7g+G7q+G7nOG7oeG7tUThu6FC4buH4buDQ0RJw73hu6HhurXhu4dH4bur4bujROG7qeG6q+G7g+G7ieG7heG7heG6qEhi4buD4bup4buh4burxrDhu6lE4bqr4buDacOt4buF4bqoSGLhu4fhu4NDQuG7neG6teG7hy8v4bud4buj4bu1ZOG7m2rhu7dE4bupauG7teG7qeG7qeG7t2pkRuG7tS/hu6Phu6FDeUThu7fhuqgv4bu14buhR0MvZ2dnxKkvZmnEqeG7o2dn4buFZ2hpaUTDrOG7i+G7icOs4buLw73hu4VkeOG6qMaw4bqpQuG6tcOs4buJaeG7h+G7g2rDvUThurXhu4dZ4bup4bqm4bur4buD4bud4bqi4bu1xrDhu4NI4buRSeG7g+G7o+G7huG7tcaw4buD4oCc4buza+G7q+G7g+G7k+G7s+G7g0Thu63hu7Xhu6nhu4NE4bupw4rhurLhu7XGsOKAneG7g+G7neG7qeG7t+G7g+G7qeG6ruG7q+G7g0bhu6t04bu14buD4bud4bu54buD4bup4bu3bOG7teG7g+G7nW7hu7Xhu6nhu4Phu5/hu4/hu53hu4Phu5vhu6vDuUThu4N54bup4bu54buDeeG7qcOz4bu14buH4buDR+G7q+G7o0Thu6nhurXhu4fhu4nhu4Xhu4Xhu4fhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThurXhu4dpw63hu4Xhu4fhu4Mv4bq74bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bucauG6qEThu6vhu7fhu7Xhu4fhurvhu6jhuq7hu6vhu4PDneG7qD7hu7Thu4Phu6nEkEnDueG7teG7g+G7qOG7lcSQ4buDw53huq7hu51j4buD4bufbeG7q+G7g+G7o+G7q8O54bu14buD4bqqxJDEqOG7g13huqHhu7Lhu4Phu53hu6nhu6vhu4Phu7Xhu6lr4bu14bup4buDXeG7qWrhu7Xhu6nhu4Phu6jhu7lq4buDRmzhu4Phu53hu5Phuqjhu4PhurpJY+G7g+G7neG7qeG7seG7teG7qeG7g+G6qsSQScO64bu14buD4buf4buvauG7g+G6qOG7qcOK4bqy4bu1xrDhu4NE4bup4buG4bud4buD4bup4burw7nhu7Xhu4Phu7XGsOG7qeG7q+G7g0Thu6nhur7hu53hu4Phu5/huq7hu7XGsOG7g0Thu6nhurBj4buDSOG7kUnhu4Phu6Phu4bhu7XGsOG7g+G7teG7qWzhu4Phu7PhurThu6vhu4Phu53hu6nhu7fhu4Phu6nhuq7hu6vhu4NG4burdOG7teG7g+G7tMawxJBJ4bun4bu14buDXeG7qeG7r+G7g8Og4buh4bu1ZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhu6jhuq7hu6vhu4NG4burdOG7teG7g+G7tMawxJBJ4bun4bu14buDXeG7qeG7r+G7g8Og4buh4bu14buDQ8OD4bu1xrDhu4Phu5/hurLhu7Xhu4NE4bup4buR4bu1Y+G7g+G7teG7qeG7q8O6xJDhu4Phu7XDs+G7s+G7g+G6puG7g0RC4bu34bu1xrDhu4Phu7XGsOG6ouG7q+G7g+G7teG7qWzhu4Phu6Phuq5E4buD4bu1a0Rj4buDSOG7leG6qOG7g0jDuWPhu4N54bup4bqi4bu1xrDhu4Phu53hu7nhu4Phu5/hu6vDusSQ4buDeeG7q8O54bu14buD4buf4bul4buDQ+G7gmrhu4Phu53hu6nhu4RqY+G7g0jhu5FJ4buD4buz4bq04burZOG7g13EkOG6sOG7q+G7g+G7nWrhu7fhu4ND4bq+4bud4buDSXXEkOG7g+G7nWzhu7XGsOG7g3nhu6nhu6t14bu14buD4bubbOG7g8Og4buh4bu14buDxrDhu4/huqjhu4Phu7Xhu6nhu6vDusSQ4buDeeG7qeG7ueG7g3nhu6nDs+G7teG7g0RC4bu34bu1xrDhu4Phu53EkOG6ruG7neG7g0PDg+G7tcawZOG7g+G7nOG7qeG7q2rhu4NDcuG7g0bhurThu6vhu4Phu6nhu7ds4bu14buD4budbuG7teG7qeG7g+G7neG6umrhu4Phu5tsY+G7g0ThurDhu4Phu53hu6nhur7hu53hu4Phu6jhuq7hu6vhu4PDneG7qD7hu7Thu4Phu6nEkEnDueG7tWPhu4NIb+G7g+G7n2/hu4N5dUThu4Phu7XDg+G7q+G7g0bhurThu6vhu4N7xJDEqOG7g13huqHhu7Lhu4Phu53hu6nhu6vhu4Phu7Xhu6lr4bu14bup4buDXeG7qWrhu7Xhu6nhu4Phu6jhu7lq4buD4buf4bu54bu1xrDhu4NEQnThu7Xhu4Phu5/hu69q4buD4bubbOG7teG7g+G7qcSQScO54bu1Y+G7g+G7qeG6tuG7g0RC4bqk4buDeeG7q+G7teG7qeG7g+G6qOG7qeG7seG7g2nhu4Xhu4NEQuG7q8O5xJDhu4Phu5/EguG7tcaw4buD4buf4bul4buDSOG7kUnhu4Phu7Xhu6ls4buD4buz4bq04bur4buD4bud4bup4bu34buD4bubbOG7g+G7tMawxJBJ4bun4bu14buDXeG7qeG7r+G7g8Og4buh4bu1ZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhu7TGsGpJ4buDRELhu7fhu7XGsOG7g+G7m8SQ4bqw4bur4buDeeG7qeG6puG7q+G7g+G7neG6ouG7tcaw4buDSOG7kUnhu4Phu7Xhu6lsY+G7g0ThurDhu4Phu53hu6nhur7hu53hu4Phu6jhuq7hu6vhu4PDneG7qD7hu7Thu4Phu6nEkEnDueG7teG7g+G7qOG7lcSQ4buDw53huq7hu51j4buD4bufbeG7q+G7g+G7o+G7q8O54bu14buD4bqqxJDEqOG7g13huqHhu7Lhu4NEQnThu7Xhu4Phu5/hu69q4buD4bubbOG7teG7g0Zs4buD4bufbeG7q+G7g+G7o+G7q8O54bu14buD4bud4buT4bqo4buD4bq6SWPhu4Phu53hu6nhu7Hhu7Xhu6nhu4PhuqrEkEnDuuG7teG7g+G7n+G7r2rhu4Phuqjhu6nDiuG6suG7tcaw4buD4bufb+G7g0bhu5Xhu7Xhu4Phu5/huq7hu7XGsOG7g+G7nWvhu53hu4Phu5/hu7ds4bu14buDRuG7q3Thu7Vj4buD4bup4bqu4bur4buDRuG7q3Thu7Vj4buD4bu04bup4buR4bu14buD4buj4buR4bu14buDREJ04bu14buD4buf4buvauG7g+G7m2zhu7Xhu4Phu5/hu7nhu7XGsOG7g8aw4bu54bqo4buD4bu1xrBsSeG7g+G7neG6ouG7tcawY+G7g+G7neG7qcSQ4bu1xrDhu4NEaknhu4PGsOG7q0Xhuqjhu4Phu5/huqzhu4NGbOG7g+G7qcSQSeG7g+G7n+G6ruG7tcaw4buDROG7qXThu7Phu4Phu7XGsMSQxILhu7Xhu4PDveG7huG7neG7g+G7n+G7peG7g+G7qeG6ruG7g+G7m2zhu4PDoOG7oeG7teG7g0PhurThu7Phu4Phu6nhu7ds4bu14buDROG7qeG7q8O54bu14buD4bu14bupbGThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74bui4buG4buDeeG7q3Xhu7Xhu4NDasSQ4buDeeG7qeG7t27hu7XGsOG7g2fhu4NE4bupa+G7tcawY+G7g+G7m2zhu4Phu7TGsMSQSeG7p+G7teG7g13hu6nhu6/hu4PDoOG7oeG7teG7g0Nz4buD4bufw4rhuqThu53hu4Phuqbhu4NEQuG7t+G7tcaw4buD4bu1xrDhuqLhu6vhu4Phu7Xhu6ls4buD4buz4bq04burZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qErEkEThu6nhu7dC4buH4bq7w5104buD4buobOG6uS/huqjhurs=

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]