(vhds.baothanhhoa.vn) - Mô hình Nhà sạch - vườn mẫu được Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá phát động từ năm 2019 và đang phát huy hiệu quả ở nhiều địa phương. Đối với xã Hà Đông (Hà Trung), mô hình nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ hội viên phụ nữ và Nhân dân, góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới nâng cao ở địa phương.
4bqz4bufY+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Am4buhxILDueG7jeG6qeG6teG7pOG7r+G6q+G7n3Hhu6fhu5/huqvigJzhu6bhu5/hu4fhuqvDg+G7g2/hu5/huqst4bqrQ+G6pOG7t+G7p+G6q+G7pW3huq7igJ3huqtB4bqrxJBm4bqr4bue4buH4bqrw5Lhu6/hu6fhu6PhurMv4bufY+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgOG7nuG7jeG6v8Oz4bqp4bq14buk4buv4bqr4bufceG7p+G7n+G6q+G7puG7n+G7h+G6q8OD4buDb+G7n+G6qy3huqtD4bqk4bu34bun4bqr4bulbeG6ruG6q8Oy4bqk4bu5b+G6q+G7nnjhu6HhuqvDmeG7nj3hu6bhuqvEgnPhu6fhu5/huqsm4buf4bq/4bun4buf4bqr4buexanhu4HhuqvDgOG7n+G7gcSC4bqrw7J44bun4buj4bqrxILhuqzhuqvhu6dn4bul4bqrZGJjw6rhuqtD4buH4bqrw7Lhur/hu6fhu6PhuqvDgOG7n+G7gcSC4bqr4buf4bquReG6q+G7n+G7oeG7l+G6ruG6q+G6oOG6ruG7heG6q0Hhuqvhu6fhu5/hu6Hhu5Xhuq7huqvDsnLhur/huqvDgOG7n+G6pOG7s+G7p+G7o8SD4bqrw5J24buh4bqrQ+G7teG7oeG6q8SQZuG6q+G7nuG7h+G6q8OS4buv4bun4buj4bqr4bqx4bue4buH4bqrJuG6ouG6ruG7p+G7o+G6t8Oj4bqr4bul4buv4bqr4bufceG7p+G7n+G6q+G7p+G7n2vhu6fhuqvDsuG6pOG7uW/huqvDg+G6qOG6q+G7n+G6pEHhu6fhu6Phuqvhuqbhu6fhu6Phuqvhu6fhu5/hu6Hhu5fEguG6q8SCceG7p+G7n+G6q8SC4bqs4bqr4bufeOG7oeG6q0Phu6Hhu5Phu6fhuqvDgOG7n+G6suG6q+G7p0LhuqtD4buH4bqr4bum4buf4buJ4bun4bqrw7Phu4nhu6fDo+G6q+G7o8aww4DhuqvDgOG7n2rhu6fhuqtD4buHxanhuqtD4buh4buXb+G6q8SQ4buJReG6q8Oz4bqo4bun4buj4bqr4bun4buv4bun4buj4bqrxILhu5/hu6/hu6fhuqvhu6Xhu7Xhu6Hhuqvhu6fhu4nhu6fhu6Phuqtv4bq/xanhuqtB4bqrw7Jy4bq/4bqrw4Dhu5/huqThu7Phu6fhu6PEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG6s+G7oeG7peG7o+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqp4buhT+G7jeG7p8SC4buN4bqi4bqp4bqrw4PEgkXDueG7jTfhuqlE4buhw7PEguG7n+G6oeG6q+G6vWJiw4DEkOG6o+G6q+G7n+G7jeG7oeG7o+G7n8SC4bqh4bqrw6nEkWTDgMSQ4bqj4bqp4bqrw4PhuqJvN+G6qS8vb8Oz4bunxINu4bq/xanEguG7n+G6v+G7p+G7n+G7n8Wp4bq/xIND4bunL8Oz4buNw4PDusSCxanDgC/hu6fhu41Ew4MvZGRkw6ovY8Oq4bq7w7NiYuG6u2XDqmNjxILhurnhurvhur1kZcO5YsSDdcOA4bujw6DhuqI3ZeG6u+G6ueG6qeG6q+G6v8O5xII34bqp4buk4buv4bqr4bufceG7p+G7n+G6q+KAnOG7puG7n+G7h+G6q8OD4buDb+G7n+G6qy3huqtD4bqk4bu34bun4bqr4bulbeG6ruKAneG6q0HhuqvEkGbhuqvhu57hu4fhuqvDkuG7r+G7p+G7o+G6qeG6q0Thu6HDs8SC4bufN+G6qeG6vWJi4bqp4bqr4buf4buN4buh4buj4bufxII34bqpw6nEkWThuqnhuqsv4bq14bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOAT+G6v8OAxILhu6HFqeG7p+G6qeG6teG7pOG7r+G6q+G7n3Hhu6fhu5/huqvhu6bhu5/hu4fhuqvDg+G7g2/hu5/huqst4bqrQ+G6pOG7t+G7p+G6q+G7pW3huq7huqtB4bqrxILhu5/hu6/hu6fhuqvDmuG7oeG7peG6qyrhu7Phu6fDo+G6q8SQZuG6q+G7nuG7h+G6q8OS4buv4bun4bujxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurVO4buH4bqrw5nhuqThu7Phu6fhu6Phuqsm4bufcuG6q+G7puG7n+G6ruG7p+G7o+G6q+G6scSC4buf4buv4bun4bqrw5rhu6Hhu6Xhuqsq4buz4bunw6PhuqvEkGbhuqvhu57hu4fhuqvDkuG7r+G7p+G7o+G6t+G6q2/hu5/hu6Hhur/huqvDg8O04bqh4bqr4oCc4bui4buh4bq/4bqrw7Jx4bun4buf4bqrb8aw4bqrw7LEqcSC4bqrQ+G6pOG7t+G7p+G6q+G6onjhu6fhu6Phuqvhu6fhu5/huqThu6fhu6PhuqvEguG6ouG6pOG7tW/huqvDsuG7iUXhuqtv4buf4bqk4bq/4bqrw7LhuqThu7lv4bqr4bqg4bqu4bq/4bun4bqrxILhu4nhu6Xhuqtv4buF4buh4bqrxILhu4PFqcSD4bqrJuG6rOG6q8O64buf4buh4bqr4bul4buv4bqr4bufceG7p+G7n+G6q+G7puG7n+G7h+G6q8OD4buDb+G7n+G6qy3huqtD4bqk4bu34bun4bqr4bulbeG6ruG6q8Oy4bqk4bu5b+G6q+G7nnjhu6Hhuqs94buf4bqy4bqr4bunQuG6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqvDuuG7n+G6v+G7ocOj4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q8OyxrDhuqvEkGbhuqvhu57hu4fhuqvDkuG7r+G7p+G7o+G6q8Oy4bqk4bu5b+G6q+G7n+G6rkXhu5fhu6fhuqtv4buf4bur4bun4bqrw7nhu4fhu6XhuqvDsuG7ocah4bulw6Phuqvhu6Phu6Hhur/huqvDsnHhu6fhu5/huqvEguG7r+G7oeG6q2/DguG7p+G7o+G6q25oxILhuqvEguG6v0XhuqtD4buHxanhuqvEkOG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o+G6q+G7peG7r+G6q+G7n3Hhu6fhu5/huqvEguG7n+G7jcWp4bqrxILhu6Hhu5Phuq7huqtv4bufcMSD4bqrJuG6ouG7k+G7p+G6q8Oz4buh4buX4bun4bqrxIJwb+G7n+G6q+G7peG7heG7p+G7n+G6q0PhuqThu7fhu6fDo+G6q+G7o+G7oeG6v+G6q8OyceG7p+G7n+G6q2/hu59z4bun4buf4bqrxILhuqLhur/hu6fhu6PhuqtD4buH4bqrb+G7heG7oeG6q8SC4buDxanDo+G6q8SC4bqid+G7p+G7o+G6q+G7p+G7n+G7oeG7leG6ruG6q8O5xanhu4Phu6Hhuqtv4buJReG6q2fhu6fhuqvhuqDhuq7hu4XDo+G6q+G6ouG6v+G6ruG6q8OD4buDb+G7n+G6q8OA4buf4bqyb+G6q0PhurLhuqvhu6fhu5/huq7huqtvauG6ruG6q+G7n+G7h+G7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G7h0XhuqvDsnfhu6fhu6PhuqvEguG7n+G7t+G7oeG6q8SC4buDxanhuqvDsuG6pOG7uW/huqvhu6fhu6Phuq534bun4bqrxILhu5/huq7huqtD4buV4bqrw7rhu6Hhu6fhu5/huqvEguG7meG6qcSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1JuG6rOG6q+G7p2fhu6XhuqtkYmPDqsOj4bqrxILhu4Phu6HhuqvEguG7n+G7r+G7p+G6q8Oa4buh4bul4bqrKuG7s+G7p8Oj4bqr4bun4bujxanhu4fhu6Hhuqvhu6Xhu6/huqvhu59x4bun4buf4bqrb+G6tOG6v+G6q+G7o+G7oeG6v+G6q8OyceG7p+G7n+G6q2/hu59y4bqrw5nhuqThu7Phu6fhu6Phuqsm4bufcuG6q+G7puG7n+G6ruG7p+G7o+G6q2/hu6nhu6fhuqtvxrDhuqvhu6Xhu6/huqvhu59x4bun4buf4bqrb+G6tOG6v+G6q8Oq4bqr4bufeOG6q+G7o+G7oeG6v+G6q8OyceG7p+G7n+G6q8O64buf4buBb+G6q8Oy4bqk4bu5b+G6q8O54bqo4bq/4bqrb+G7n+G7q+G7p8Oj4bqr4bujaOG7p+G6q27hu6HGoeG7p+G6q+G7peG7r+G6q+G7n3Hhu6fhu5/huqvhu6bhu5/hu4fhuqvDg+G7g2/hu5/huqst4bqrQ+G6pOG7t+G7p+G6q+G7pW3huq7Do+G6q8O54buH4bqrb+G7s+G6q8ODQeG6q8OyxqHhuqvDsnLhur/huqvDgOG7n+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q8SC4buh4buZw4DhuqvEguG6sm/huqvhu6fhu5/hu4nhu6fhuqvhuqJ44bun4buj4bqr4bul4buv4bqr4bufceG7p+G7n+G6q8SC4bqi4buT4bun4bqrw7Phu6Hhu5fhu6fhuqvhuqJ44bun4bujxIPhuqvDkuG7meG7p+G6q+G7p+G6v0XDo+G6q8SCxanhu4fhu6fhuqvEkGbhuqtvxrDhuqvEguG7n+G7k+G7peG6q+G7p+G7n+G7oeG7leG6ruG6q+G7n3jhuqvDuuG7n+G7gW/huqvDsuG6pOG7uW/huqvhu6No4bun4bqrbuG7ocah4bun4bqr4bum4buf4buH4bqrw4Phu4Nv4buf4bqrLeG6q0PhuqThu7fhu6fhuqvhu6Vt4bquw6PhuqvDsuG7jeG7peG6q8O54buD4buh4bqrw7Phu6Hhu5fhu6fhuqvhu6Xhu4PFqeG6q+G7peG7teG7oeG6q2/hu5/FqeG6q8O54buH4bun4buj4bqr4bqg4bqu4buTxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhurPhu6Hhu6Xhu6Phuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qeG7oU/hu43hu6fEguG7jeG6ouG6qeG6q8ODxIJFw7nhu4034bqpROG7ocOzxILhu5/huqHhuqvhur1iYsOAxJDhuqPhuqvhu5/hu43hu6Hhu6Phu5/EguG6oeG6q8OpxJHEkcOAxJDhuqPhuqnhuqvDg+G6om834bqpLy9vw7Phu6fEg27hur/FqcSC4buf4bq/4bun4buf4bufxanhur/Eg0Phu6cvw7Phu43Dg8O6xILFqcOAL+G7p+G7jUTDgy9kZGTDqi9jw6rhurvDs2Ji4bq7w6lixJFjxILhurnDqmTDqsOqw7lixIN1w4Dhu6PDoOG6ojdj4bq94bq74bqp4bqr4bq/w7nEgjfhuqnhu6Thu6/huqvhu59x4bun4buf4bqr4oCc4bum4buf4buH4bqrw4Phu4Nv4buf4bqrLeG6q0PhuqThu7fhu6fhuqvhu6Vt4bqu4oCd4bqrQeG6q8SQZuG6q+G7nuG7h+G6q8OS4buv4bun4buj4bqp4bqrROG7ocOzxILhu5834bqp4bq9YmLhuqnhuqvhu5/hu43hu6Hhu6Phu5/EgjfhuqnDqcSRxJHhuqnhuqsv4bq14bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOAT+G6v8OAxILhu6HFqeG7p+G6qeG6teG7nnjhuqvhu6Phu6Hhur/huqvDsnHhu6fhu5/huqtB4bqrxJBm4bqr4bue4buH4bqrw5Lhu6/hu6fhu6PhuqvDsuG6pOG7uW/huqvhu6No4bun4bqrbuG7ocah4bun4bqr4buk4buv4bqr4bufceG7p+G7n+G6q+KAnOG7puG7n+G7h+G6q8OD4buDb+G7n+G6qy3huqtD4bqk4bu34bun4bqr4bulbeG6ruKAncSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1TuG7h+G6qz3hu5/hu4Phu6Xhuqsm4bufcuG6qybhu5/hurBFw6PhuqtP4buf4bq04bqrxIJyb+G7n+G6q+G7nnjhu6Hhuqs94buf4bqy4bqr4bunQuG6q8SQZuG6q+G7nuG7h+G6q8OS4buv4bun4buj4bqrb+G7n8Wp4bqrbuG7oeG7mcSC4bqh4bqrJuG7n+G7r+G7p+G6q8Oa4buh4bul4bqrKuG7s+G7p+G6q8Oy4bqk4bu5b+G6q+G7nnjhu6HhuqvDmeG7nj3hu6bhuqvEgnPhu6fhu5/huqtv4buf4bur4bun4bqrw7nhu4fhu6XhuqvDsuG7ocah4bul4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q8SQ4buJReG6q8Oz4bqo4bun4buj4bqr4bul4buv4bqr4bufceG7p+G7n+G6q+G7puG7n+G7h+G6q8OD4buDb+G7n+G6qy3huqtD4bqk4bu34bun4bqr4bulbeG6rsSD4bqrJuG7n+G7t+G7oeG6q+G7o+G7oeG6v+G7p+G6q+G6oOG6ruG6v8Oj4bqr4bun4bufa+G7p+G6q8Oy4bqk4bu5b+G6q8OD4bqo4bqr4buj4buh4bqww4DhuqvDssOB4bqrb+G6tOG6v+G6qyZz4bun4buf4bqr4bufeOG7ocOj4bqr4bueeOG7oeG6q8OZ4buePeG7puG6q+G7n+G6rkXhu5fhu6fhuqvhu57hu4fhuqsm4bqi4bqu4bun4bujw6PhuqvEguG7n+G7r+G7p+G6q2/GsOG6q2Ni4bqr4bufeOG6q+G7o+G7oeG6v+G6q8OyceG7p+G7n+G6q8Oy4bqk4bu5b+G6q+G7n8O94bqrxILhuqLhu7nhuqvDuuG7oeG7p+G7n+G6q8OA4bufcOG6q8OyxqHhuqvEkOG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o+G6q+G7peG7r+G6q+G7n3Hhu6fhu5/huqtD4bu14buh4bqrw4N24bqrxILhu6Hhu5Xhu6fhuqtjw6nhuqvEguG6ouG7oeG7l+G6ruG6q8Oyd+G7p+G7oy/hu594xIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhu6bhu6PFqeG7h+G7oeG6q+G6ouG6v8Oj4bqr4bueeOG7oeG6q8OZ4buePeG7puG6q+G7n+G6rkXhu5fhu6fhuqvDsmbhuqvhu5/DveG6q8SC4bqi4bu54bqrY2Lhuqvhu6Phu6Hhur/huqvDsnHhu6fhu5/huqvDsuG6pOG7uW/huqtv4buf4bur4bun4bqrxJDhu4lF4bqrw7Phuqjhu6fhu6Phuqvhu6Xhu6/huqvhu59x4bun4buf4bqr4bum4buf4buH4bqrw4Phu4Nv4buf4bqrLeG6q0PhuqThu7fhu6fhuqvhu6Vt4bqu4bqrxILhu5/hu5Phu6XhuqvEkWLhuqvDg+G7q8SC4bqrw7Lhuqjhu6fhu6PhuqvhuqLhu4Fv4bqj4bqr4bul4bqu4bq/4bqr4bufxanhur/Do+G6q2/hu4lF4bqrxJDhur/hu6fhu5/huqvDssah4bqrxILhuqJ34bun4buj4bqrxILhu4Phu6HhuqvDuuG7n+G6ruG7r+G7p+G6q0Phu6Hhu5Phu6fhuqvEguG6ouG6ruG7p+G7o+G6q8SC4buJ4bul4bqrb+G6tOG6v+G6q8SC4buf4buv4bun4bqrQ+G7h+G6q8Oz4burb+G6q2/hu4Fv4bqrxILhuq5F4buZ4bun4bqrw7LhuqThu7fhu6fhu6PEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG6s+G7oeG7peG7o+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqp4buhT+G7jeG7p8SC4buN4bqi4bqp4bqrw4PEgkXDueG7jTfhuqlE4buhw7PEguG7n+G6oeG6q+G6vWJiw4DEkOG6o+G6q+G7n+G7jeG7oeG7o+G7n8SC4bqh4bqrw6nEkWXDgMSQ4bqj4bqp4bqrw4PhuqJvN+G6qS8vb8Oz4bunxINu4bq/xanEguG7n+G6v+G7p+G7n+G7n8Wp4bq/xIND4bunL8Oz4buNw4PDusSCxanDgC/hu6fhu41Ew4MvZGRkw6ovY8Oq4bq7w7NiYuG6u8OpZGLEkcSCxJFjYuG6u8SRw7lixIN1w4Dhu6PDoOG6ojfEkcOp4bq74bqp4bqr4bq/w7nEgjfhuqnhu6Thu6/huqvhu59x4bun4buf4bqr4oCc4bum4buf4buH4bqrw4Phu4Nv4buf4bqrLeG6q0PhuqThu7fhu6fhuqvhu6Vt4bqu4oCd4bqrQeG6q8SQZuG6q+G7nuG7h+G6q8OS4buv4bun4buj4bqp4bqrROG7ocOzxILhu5834bqp4bq9YmLhuqnhuqvhu5/hu43hu6Hhu6Phu5/EgjfhuqnDqcSRZeG6qeG6qy/hurXhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BP4bq/w4DEguG7ocWp4bun4bqp4bq1T+G7n+G6tOG6q8SCcm/hu5/huqvhu5544buh4bqrw5nhu5494bum4bqrxJBm4bqr4bue4buH4bqrw5Lhu6/hu6fhu6PhuqvhurFu4buT4bun4bqrxILhuqLhu4Hhu6HhurfhuqvEguG7n2fhu6Xhuqvhu6Xhu6/huqvhu59x4bun4buf4bqr4bum4buf4buH4bqrw4Phu4Nv4buf4bqrLeG6q0PhuqThu7fhu6fhuqvhu6Vt4bqu4bqrQeG6q8SC4buf4buv4bun4bqrw5rhu6Hhu6Xhuqsq4buz4bunxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXDksah4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q+G7peG7r+G6q+G7n3Hhu6fhu5/huqvDgOG7n+G7gcSC4bqr4buf4bquReG6q+G7n+G7oeG7l+G6ruG6q+G6oOG6ruG7hcOj4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q8SC4buf4bu34buh4bqr4buj4buh4bq/4bun4bqrxILhu7Xhu6Hhuqvhu5544buh4bqrw5nhu5494bum4bqrxJBm4bqr4bue4buH4bqrw5Lhu6/hu6fhu6PhuqvDg+G7keG6q8SC4buh4buZw4DhuqvEguG6sm/huqvEguG6rkXhu5Phu6fhuqvEguG6ouG6rkXhu5Xhu6fDo+G6q+G7n+G6rkXhuqvDsnjhu6fhu6PhuqvDg+G6qOG6q+G7n+G6pEHhu6fhu6Phuqvhuqbhu6fhu6PDo+G6q8SC4buf4bq/4bul4bqr4buj4buh4bq/4bqrb+G6tOG6v+G6q8Oy4buv4bun4buj4bqrw7Lhu4XFqeG6q+G7n3jhu6HhuqtD4buh4buT4bunw6Phuqvhu6bhu5/hu4nhu6fhuqvDs+G7ieG7p8SD4bqrw5LDrW/huqtu4buh4buXxILDo+G6q+G7peG7r+G6q+G7n3Hhu6fhu5/huqvhu6bhu5/hu4fhuqvDg+G7g2/hu5/huqst4bqrQ+G6pOG7t+G7p+G6q+G7pW3huq7huqvEguG7oeG7mcOA4bqrxILhurJv4bqrw7LhuqThu7lv4bqrw7Jy4bq/4bqrw4Dhu5/huqThu7Phu6fhu6PhuqvhuqDhuq7hur/hu6fhuqvEguG7ieG7peG6q+G7p+G7n+G7ieG7p+G6q+G6onjhu6fhu6PDo+G6q+G7n+G6rkXhuqvDsnjhu6fhu6PhuqvDg+G6qOG6q0Phu4fFqeG6q2/huq54b+G6q2/hurThur/huqvEgsWp4buH4bun4bqrxILhu5/GoeG6q2/hu4Hhu6fhuqtueMOj4bqrw7Lhu4Xhu6fhu6PhuqtD4buh4buT4bunw6Phuqvhu5944buh4bqrQ+G7oeG7k+G7p+G6q0Phu4fhuqtv4buBb+G6q8SCauG7p+G7o+G6q8O54bu1w4Dhuqvhu6bhu5/hu4nhu6fhuqvDs+G7ieG7p8Oj4bqrw7LGsOG7p+G7o+G6q+G7o8aww4DhuqvEgnBv4buf4bqrb+G6qG/huqtD4buHxanhuqvEguG7n+G6qG/huqvhu5/hu6Hhu5fhu6fhuqtv4buBb+G6q8SC4buh4buT4bqu4bqrb+G7n3DhuqtD4buH4bqrw7LhuqThur/huqvEkGbhuqtD4buV4bqrw7Jwb+G7n+G6q+G7p+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4buf4buv4bun4bqr4bul4bu14buh4bqr4bun4buJ4bun4buj4bqrb+G6v8Wp4bqrQ+G7h8Wp4bqr4bunZ+G7peG6q2RiZMSRxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Dhur7huq7EguG7n8Wp4bqi4bqp4bq1TuG7hcWp4bqrJuG7n+G6v+G7p+G7n+G6sy/DgOG6tQ==

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]