(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, khiến tỷ lệ người dân sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, bên cạnh sự tiện lợi, nhanh gọn thì làm thế nào để an toàn - tránh mất tiền khi sử dụng các hình thức thanh toán này cũng là nỗi bận tâm của nhiều người, nhất là với những người mới sử dụng.
4bq44buoRuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPuG7q+G7ql3DneG7oOG7huG6uuG6t+G7tOG7gl3hu7ZM4bu04buCXX3hu7bhu7TGr+G7gl3hu6hK4bu04buo4buCXeG7tkvhu7Thu4JZ4buoJeG7tMav4buC4buiMOG7tMav4buCXeG7qsOa4bu04buC4buy4buOXeG6uC/hu6hG4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPmzhu6BK4bui4buG4bq64burfeG7tuG7tMav4buC4buaKuG7quG7guG7nE7hu7Thu6jhu4Lhu6Lhu67hu5zhu6jhu4Lhur/hu5lBbeG7gS1GxKjhu4Lhu5ow4bu0xq/hu4I+4buoS11D4buCWzfhu4I+4buoS13hu4JdfeG7quG7pOG7tOG7guG7sk3hu7Thu6jhu4Lhu7JT4buC4bucMkrhu4Lhu5wl4bu0xq/hu4Lhu7TGr+G7qMOZ4buCXeG7qCXhu7TGr+G7gl3hu6rhu7RD4buCWeG7qOG7qlXhu7Thu4Jd4bqv4buCw53DmeG7guG7tMavNCHhu6rhu4Lhu6Lhu5Dhu7Thu4JbOOG7guG7ojHhu7TGr+G7guG7qOG7rOG7tOG7qOG7gl3hu6g14buc4buCXeG7qErhu7Thu6jhu4Jd4bu2S+G7tOG7glnhu6gl4bu0xq/hu4Lhu6Iw4bu0xq/hu4Jd4buqw5rhu7Thu4Lhu7Lhu45d4buCXcOT4bu0xq/hu4LDnVThu7Thu4Lhu7Thu6hK4bu04buo4buC4buc4buo4bu44bu0xq9E4buC4burIuG6oeG7guG7tOG7qOG7qlThu7RD4buC4buaVOG7tOG7guG7nE3hu7Thu6jhu4JbN+G7gl3hu6rDmeG7tOG7gsOdKOG7qkPhu4Lhu7Thu6hK4bu04buo4buCxq8j4bu04buCXeG7qOG7rOG7gsOdTOG7suG7gl3hu6hV4buC4bu0TOG7tuG7guG7nuG7pOG7gkrhu7Thu4Jd4bu2TOG7tOG7gi3hu4JdfUvhu7Thu6jhu4Lhu7Lhu5Jd4buCXeG7qsOa4bu04buCWeG7qOG7quG7gls44buC4buiMeG7tMav4buC4bucS+G7nOG7guG7qOG7rOG7tOG7qOG7gl3hu6g14buc4buCXeG7qErhu7Thu6jhu4Jd4bu2S+G7tOG7guG7tEzhuqHhu4Lhu5wz4bu0xq/hu4LDnUzhu4Lhu7Q74buq4buC4bua4buU4bu04buCXeG7kOG7suG7guG7nDJK4buC4bu04buo4buqw5oi4buC4bu0xq80IeG7qkPhu4Lhu7Thu6jhu5Jd4buCw51M4buCYS7hu6rhu4Lhu7Thu6g54bu0xq/hu4Lhu7TGrzQh4buq4buC4buyLuG7quG7gls44buC4buiMeG7tMavROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPuG6v0o+XeG7quG7tuG7tOG7huG6uuG6uOG7quG7ssav4buC4bucw51KW1vhurThu4bhu6rhur/hu6Dhu7Rd4bugfeG7huG7gltd4bqhw53hu6DhurThu4bDoeG7quG7ol3hu6jhuqrhu4Lhu4rhu4Thu4Q+w6BC4buC4buo4bug4buqxq/hu6hd4bqq4buC4buK4buE4buEPsOgQuG7huG7glt94buc4bq04buGLy/hu6phROG7mkrhu7Zd4buoSuG7tOG7qOG7qOG7tkpEYeG7tC/hu7Thu6DDoVsvR0dG4buIL0bhu4rhu4rhu6LDjeG7hOG7iEnDjUfEqF3DjOG7iMOM4buESMOd4buERFg+xq/huqh94bq0SUbDjeG7huG7gkrDnV3hurThu4bhurfhu7Thu4Jd4bu2TOG7tOG7gl194bu24bu0xq/hu4Jd4buoSuG7tOG7qOG7gl3hu7ZL4bu04buCWeG7qCXhu7TGr+G7guG7ojDhu7TGr+G7gl3hu6rDmuG7tOG7guG7suG7jl3hu4bhu4LDoeG7quG7ol3hu6jhurThu4bhu4rhu4Thu4Thu4bhu4Lhu6jhu6Dhu6rGr+G7qF3hurThu4bhu4rhu4Thu4Thu4bhu4Iv4bq64buRO+G7quG7guG7tMavNCHhu6rhu4JZ4buo4buq4buCWzjhu4Lhu6Ix4bu0xq/hu4Jd4buoSuG7tOG7qOG7gl3hu7ZL4bu04buCWeG7qCXhu7TGr+G7guG7ojDhu7TGr+G7gl3hu6rDmuG7tOG7guG7suG7jl3hu4I+4buoTuG7quG7guG7nOG7luG7tOG7gl19I+G7tMav4buCXX3hu7bhu7TGr+G7gl024bu0xq/hu4Jd4buoSuG7tuG7gl1L4buc4buC4bue4buk4buCXX1L4bu04buo4buC4buy4buSXeG7gl3hu6rDmuG7tOG7guG7ouG7tuG7glss4buCWyLhu5JdROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq64bq/4buo4buu4buC4buTxq8i4bqh4bum4bu04buC4bur4buo4buu4buCbEPhu4Ip4buCPuG7qDQh4bu0xq/hu4Lhu6t9NCHhu7TGr+G7guG7q+G7qOG7quG7gkXhu6vhu6fhu4Lhu6vhu6hK4bu04buo4buCbOG7uErDieG7glnhu6Thu4LDnU3hu6rhu4Jh4buqw5nhu5zhu4Lhu55L4bu0xq/hu4Jd4buqVeG7nOG7guG7muG7ruG7guG7suG7kl3hu4Jd4buqw5rhu7Thu4Lhu6Lhu7bhu4Lhu5zhu6gi4bqh4buk4bu04buC4bu04buo4buY4buy4buCXUzhu6rhu4JZ4buo4bu2TuG7tOG6quG7guKAnOG7qyXhu6rhu4JZ4buq4bu04buo4buC4bui4bu2SuG7tOG7qOG7guG7nibhu4Lhu7Q/4buq4buCXeG7qOG7kl1D4buCWzjhu4Lhu6Ix4bu0xq/hu4Jd4buoNCHhu7TGr+G7gsOgIuG6oVThu7Thu4JH4buCXUzhu6rhu4JZ4buo4bu2TuG7tOG7guG7nDJK4buCR+G7guG7tMav4buQ4bu04buC4buoTOG7tMav4buC4bue4buk4buCXeG7qsOZ4bu04buCxq/hu6pK4bu24buC4bui4buu4buc4buo4buCXeG7qErhu7Thu6jhu4Jd4bu2S+G7tOG7gl3hu6rDmuG7tOG7guG7qEzhu7TGr+G7guG7nOG7qOG7tuG7guG7nuG7mCLhu4Lhu7Iq4buq4buC4bucIuG7tMav4buC4buc4buSPuG7gmFM4buCWeG7qEvhu5zhu6jhu4Lhu6hM4bu0xq9E4buCQUzhu7bhu4Lhu6Lhu64+4buC4bue4buYIuG7guG7tMOT4buy4buC4bu0SuG6oUPhu4JdfeG7tuG7tMav4buCw50g4buc4buC4bueSuG7tMav4buC4buaS+G7tOG7guG7qEzhu7TGr0Phu4Lhu5zhu7jhu4Lhu7TGrzQh4buq4buC4buaTeG7tOG7gsavI+G7quG7guG7nuG7qsOZ4bu04buC4buoPeG7quG7gmFK4bqh4buCXeG7qsOa4bu0ROG7gkHhu6zhu4JbKuG7gl3hu6rDmuG7tOG7glnhu6gl4bu0xq/hu4LDnS7hu7Thu4Lhu7RU4bu04buCXSXhu6rhu4Lhu54m4bu0xq/hu4LhuqPhu4Lhu5zhu6jhu7bhu4Lhu5pN4bu04buCYUrhuqHhu4JhTOG7guG7nOG7qCLhuqHhu6Thu7Thu4JZ4buo4bu2TuG7tOG7gsOdIiXhu7RE4buC4buB4bu24buCXSXhu6rhu4JZ4buoJeG7tMav4buCWeG7quG7pOG7suG7gl19SuG7glnhurHhu4JbKuG7gl1M4buq4buCWeG7qOG7tk7hu7Thu4LDncag4bu04buCXVThu7Thu4Lhu7TGrzQh4buq4buCXeG7qDHhu4Lhu6g0KeG7tMav4buC4buixqDhu7Thu4Lhu55V4bu04buC4buc4buoIuG6oeG7pOG7tOG7guG7tOG7qOG7mOG7skThu4LDteG7qOG7quG7guG7nOG7qDE+4buC4buyTOG7tOG7guG7qOG7rOG7tOG7qOG7guG7nuG7qsOZ4bu04buCXeG7qOG7tk3hu6rhu4LGr+G7qkrhu7bhu4Lhu6Lhu67hu5zhu6jhu4LGrzjhu6rhu4Lhu5zhu6jhu7bhu4Lhu5pN4bu04buCXeG7qOG7rOG7guG7si7hu6rhu4I+4buoS13hu4Lhu6jhu6rDmeG7tOG7gn1KROG7guG7qUoi4buC4bue4bu44buCXSXhu6rhu4Lhu5wz4bu0xq/hu4Lhu5zhu7jhu4LGryPhu6rhu4Lhu57hu6rDmeG7tOG7guG7nOG7qOG7tuG7guG7mlThu7Thu4Lhu7TGr+G7kOG7tOG7guG7qEzhu7TGr+G7guG7tOG7qCHhu4LGr+G7qiA+4buC4buePOG7guG7tOG7qDThu7TGr+G7gmHhu6zhu4JZ4buoS+G7nOG7guG7tMav4buQ4bu04buC4buoTOG7tMav4buCYUzhu4Lhu7Thu6jhu6rDmiLhu4Jd4buoMuG7gl0x4buc4buCw6BL4buc4buC4buy4buq4bu04buoQ+G7gsOdTeG7quG7glnhu6gl4bu0xq/hu4Lhu5zhu6jDkuG7nOG7guG7nOG7uOG7gl3hu6jhu6Thu4LDneG7kuG6oeG7gsOdTeG7quG7guG7njQo4buc4buCXeG7qsOa4bu04buC4buoSuG6oeG7glnhu6gl4bu0xq/hu4Lhu7RU4bu04buCeyLhuqFVXeG7guG7nuG7ruG7tOG7qOG7gl3hu6gl4buqQ+G7guG7nOG7tuG7quG7guG7tOG7qDThu4Lhu5pM4buq4buC4buoI+G7nOG7guG7nOG7qOG7tuG7guG7suG7rOG7tOG7qOG7gmHDmuG7gls34buC4buc4buW4bu04buCXeG7qOG7lOG7tOKAnUThurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6usO14buoS+G7nOG7gmEu4buq4buC4buc4buo4buu4buCbEPhu4Lhu5zhu6jhu67hu4LDtFThu4Lhu6vhu6jhu67hu4Lhu4FD4buCKeG7gsOgT+G7gmzhu7bhu4zhu7TGr+G7gsO0NCLhu4JFbOG7tuG7jOG7tMav4buCbOG7uErDieG7gmHGoOG7tOG7guG7tOG7qC7hu4Lhu7Thu6g04buC4buq4bu04buCYeG7qsOZ4buc4buC4buc4buo4buu4buC4bua4buu4buC4buy4buSXeG7gl3hu6rDmuG7tOG7gl194bu24bu0xq/hu4JdTOG7quG7glnhu6jhu7ZO4bu04buC4buc4buoVuG7gmHhu6zhu4Lhu7I/XeG7guG7njQh4bu0xq/hu4LDneG7quG7tFnhuqrhu4LigJzhur/hu6gm4bu0xq/hu4JdJeG7quG7guG7nuG7quG7gsOgIuG7kl3hu4JZ4buo4buWIuG7gsOdSuG7tuG7guG7nj/hu7TGr+G7ginhu4Lhu5Phu6jhu5Rd4buCw6pO4bu0ROG7guG6v0vhu5zhu6jhu4Lhu57hu5DhuqHhu4Lhu6hK4buq4buC4bu0w5Phu7JD4buCXSXhu6rhu4Lhu5rDkl3hu4Lhu57hu5gi4buC4buaS+G7tOG7guG7tuG7tMOd4buq4bu04bug4buC4buoTOG7tMav4buCw6BL4buc4buo4buCXUrhuqFD4buC4buc4buoMuG7guG6oVUi4buCw51M4buC4bucS+G7nOG7guG7suG7jl3hu4Lhu6hM4bu0xq/hu4Lhu7LhurHhu4I+4buo4buW4buy4buC4bui4bu24buC4buc4buoJuG7tMav4buCxq844buq4buCYcOa4buC4bue4buk4buCWeG7qlXhu7Lhu4Jd4buoVOG7suG7gl3hu6gi4buC4bu04buo4buUPkThu4Lhur8z4bu0xq/hu4JdNuG7glnhu6jhu6rhu4Lhu5pL4bu04buC4buoTOG7tMav4buCXX1U4bu04buC4buyTeG7tMav4buCXSXhu6rhu4Lhu7Iu4buq4buCw51M4buy4buCeyLhu6Dhu7Thu4JhLuG7quG7guG7nEvhu5zhu4Lhu6jhu6zhu7Thu6jhu4Jd4buoNeG7nOG7gl3hu6hK4bu04buo4buCXeG7tkvhu7Thu4JZ4buoJeG7tMav4buC4buiMOG7tMav4buCXeG7qsOa4bu04buC4buy4buOXUThu4JBLuG7quG7glnhu6hL4buc4buo4buCWeG7qCXhu7TGr+G7gnsi4bug4bu0Q+G7gl0l4buq4buCXeG7qDQh4bu0xq/hu4LhuqFUIuG7guG7nOG7mCLhu4Lhu5zhu6gi4bqh4buk4bu04buCWeG7qOG7tk7hu7Thu4JdfTQu4buc4buC4buyP13hu4I+4buo4buY4bu04buCxq8j4buq4buCw51M4buCXeG7qsOa4bu04buC4bucI+G7nEPhu4JbSiLhu4Lhu57hu7jhu4Lhu7Thu6jhu5Thu7Thu4Lhu6hM4bu0xq/hu4Jd4buoSuG7tOG7qOG7gl3hu7ZL4bu04buC4bu0Kl1D4buC4bue4buk4buCXX1L4bu04buo4buCXX00IeG7tMav4buC4buoKD7hu4JZ4buoS+G7nOG7qOG7guKAnOG7muG7tuG7suKAneG7guG7qEzhu7TGr0Phu4Lhu57hu45d4buC4bu04buoNOG7tMav4buCWeG7qCXhu7TGr+G7guG7siJKROG7guG7kT9d4buCw53hu5jhu7RD4buC4buc4bu44buCXUzhu6rhu4JZ4buo4bu2TuG7tOG7guG7tOG7qMOS4bu04buCXeG7quG7tOG7guG7siJK4buC4buoTOG7tMavQ+G7guG7qCPhu4LGrzjhu6rhu4Lhu5zhu6jhu7bhu4JdJeG7quG7guG7njQh4bu0xq/hu4LDneG7quG7tFnhu4Lhu7Thu7jhu6rhu4Lhu55P4buC4buc4buoIuG6oeG7pOG7tOG7guG7nCPhu5zhu4Lhu7Thu6g04bu0xq/hu4J7IlThu7Thu4JZ4buoJeG7tMav4buCw500IuG7gsav4buqSuG7tuG7guG7ouG7ruG7nOG7qOG7guG7tFThu7Thu4Lhu57DmuG7guG7tMav4buo4buu4buCXSXhu6rhu4JhTOG7tuG7glnhu6rhu6Thu7Lhu4JdfUpE4buC4bq/M+G7tMav4buCYeG7rOG7guG7nOG7qDRK4buC4buc4bu44buCWeG6seG7guG7tMOT4bu0xq/hu4JbOOG7guG7ojHhu7TGr+G7guG7tFThu7Thu4JdJeG7quG7guG7nDXhu4LDnUzhu7Lhu4Jd4buo4bug4bu24buC4buoNC7hu7TGr+G7guG7osag4bu04buC4bucMkrhu4JZ4buoS+G7nOG7qEPhu4Jd4buo4buU4buy4buC4buc4buo4buw4buCWeG7qOG7quG7gl3hu6jhu5LhuqHhu4JdTOG7quG7glnhu6jhu7ZO4bu04buC4buc4buoNErhu4Lhu5zhu7jhu4Jd4buqw5rhu7Thu4Lhu55V4bu0Q+G7guG7nEDhu7Thu4Lhu5wi4bu0xq/hu4Lhu5zhu5I+4buC4buyT+G7guG7meG7q+G7p+G7guG7nuG7pOG7guG7qCPigKbhu4LDoEvhu5zhu4Lhu7Lhu6rhu7Thu6hE4buC4bq/4buoVuG7gmFM4buq4buCPuG7qCBd4buCW0oi4buC4bue4bu4Q+G7gl0l4buq4buCXeG7qOG7kuG6oeG7gl1M4buq4buCWeG7qOG7tk7hu7Thu4Lhu7Lhu6zhu7Thu6jhu4LDneG7qlThu7Thu4JdMeG7nOG7guG7mkvhu7bhu4Lhu5rhu67hu4J9IF3hu4Jd4buqw5rhu7TigJ1E4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhu4dN4buq4buC4bui4buu4buc4buo4buC4bq/4buZQW3hu4EtRsSo4buCw6Ai4buSXeG7guG7qOG7qsOZ4bu04buCYS7hu6rhu4Lhu7Thu6jhu6rDmiLhu4Lhu5rhu6rDmeG7tOG7gj7hu6hLPuG7guG7qE3hu7Thu4Lhu5zhu6hV4buCXeG7qlU+4buCw6Ag4buc4buC4bu04buo4buM4buy4buCXX1L4bu04buo4buC4bue4buk4buC4bui4buu4buc4buo4buC4buaw5nhu7Thu6jhu4LDneG7kOG6oeG7gsOdSuG7tOG7guG7nk/hu4JdTeG7tuG7guG7nCzhu4Lhu6g/4buq4buC4buc4buo4bu24buCXeG7qDQs4bu0xq/hu4Lhu7JN4buq4buC4bue4buqw5nhu7Thu4JdOOG7gmFM4buCXeG7qErhu7Thu6jhu4Jd4bu2S+G7tOG7glnhu6gl4bu0xq/hu4Lhu6Iw4bu0xq/hu4Jd4buqw5rhu7Thu4Lhu7Lhu45d4buC4oCcw51U4bu04buC4bu0xq8l4buq4oCdROG7guG7qyLhuqHhu4Lhu7Thu6jhu6pU4bu0Q+G7gsOdKOG7quG7guG7ojHhu7TGr+G7glss4buC4buoKeG7guG7nDJK4buC4bu04buo4buqw5oi4buC4bu0xq80IeG7quG7gls44buC4buiMeG7tMavQ+G7guG7nEvhu5zhu4Lhu54q4buq4buCXTQo4bu0xq/hu4LDnTZK4buC4bueTuG7tuG7guG7nDPhu7TGr+G7glnhu6gl4bu0xq/hu4Lhu7TGrzbhu7TGr+G7gsav4buqSuG7gl3Dk+G7tMav4buCXeG7qDLhu4Lhu57hu7ZN4bu04buC4bu04buo4buM4buy4buC4buc4buo4buqVeG7suG7guG7nuG7tk1d4buCXeG7qsOa4bu04buCXX3hu7bhu7TGr+G7gl1M4buq4buCWeG7qOG7tk7hu7Thu4Lhu7TGr+G7kOG7tOG7guG7qEzhu7TGr+G7guG7nDJK4buC4bu0xq80IeG7quG7guG7ouG7kOG7tEThurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6uuG6v+G7uOG7gl3hu6jhu6Thu4JZ4buk4buC4bueVeG7tOG7guG7sj9d4buCWyrhu4Lhu7TGryLhuqFU4bu04buC4bu04buo4buQ4bu04buC4buixqDhu7Thu4Lhu55V4bu04buCYeG7qsOZ4buc4buC4bu04buo4buqw5oi4buC4buc4buoMuG7gl1M4buq4buCWeG7qOG7tk7hu7Thu4Lhu5rhu67hu4Lhu7Lhu5Jd4buCXeG7qsOa4bu04buCWeG7qOG7quG7gls44buC4buiMeG7tMav4buCXeG7qErhu7Thu6jhu4Jd4bu2S+G7tOG7glnhu6gl4bu0xq/hu4Lhu6Iw4bu0xq/hu4Jd4buqw5rhu7Thu4Lhu7Lhu45dQ+G7guG7tOG7qDThuqrhu4LDnTZK4buC4bueTuG7tuG7gsav4buqTuG7guG7sk3hu7bhu4Lhu7TGrzQh4buq4buCXeG7qOG7kOG7tEPhu4Lhu5pN4bu04buC4buaw6jigKbhu4J7Ikrhu4J6SsOd4bu2Q+G7gsWoSuG7nOG7oOG7muG7tuG7tlnhu4Lhu57hu6Thu4Lhu7RN4bu04buC4bu04buo4buQ4bu04buCXeG7qDfhu5zhu4Lhu6jhu6rDmeG7tOG7guG7nOG7qCLhuqHhu6Thu7Thu4Jd4buqw5rhu7Thu4Lhu55V4bu04buCXUzhu6rhu4JZ4buo4bu2TuG7tOG7guG7nDJK4buC4bueKuG7quG7gl00KOG7tMav4buCw502SuG7guG7nk7hu7ZC4buCxq/hu6pO4buC4buyTeG7tuG7guG7mj/hu4Lhu5wl4bu0xq/hu4JK4bu0Q+G7gmHhu6rhu6bhu7Thu4Jd4buoJeG7tMavQ+G7guG7nEvhu7Thu4Lhu5o/4buC4bu0xq/hu5Dhu7Thu4Lhu6hM4bu0xq9EREThu4J7Ikrhu4Lhu57hu6rDmeG7tOG7gl3hu6jhu7ZN4buqQ+G7guG7qeG7keG7qeG7gl3hu6rhu7Thu4Lhu7Thu6jDkuG7tOG7gsOdNkrhu4Lhu5zhu6gy4buCXUzhu6rhu4JZ4buo4bu2TuG7tOG7guG7nCLhu7TGr+G7guG7nOG7kj7hu4IiW+G7oH3hu4JFXUzhu6rhu4JZ4buo4bu2TuG7tMOJ4buC4buy4buUXeG7glnhu6jhu5Yi4buCYUzhu4Lhu5nhu6vhu6fhu4Lhu5wySuG7guG7ouG7ruG7nOG7qOG7gmEx4buC4buo4bu24buO4buc4buC4buc4buoIuG6oeG7pOG7tOG7glvhu6rhu7Lhu4Lhu57hu6rDmeG7tOG7gl3hu6jhu7ZN4buq4buC4bue4buk4buCw53hu5LhuqHhu4Lhu5nhu6vhu6dC4buCxq/hu6pO4buC4buyTeG7tuG7gsOh4bug4buaW+G7ql3hu6Dhu4Lhu7TGr+G7kOG7tOG7guG7qEzhu7TGr0Phu4LGr+G7qk7hu4Lhu7JN4bu24buCW0zhu7Thu4Jd4buoNCzhu7TGr+G7guG7sk3hu6rhu4Lhu57hu6rDmeG7tOG7gl04Q+G7gsav4buqTuG7guG7sk3hu7bhu4Jd4buq4bu04buC4bu04buow5Lhu7Thu4Lhu5wySuG7guG7mk7hu7bhu4Lhu6jhu6rhu6Thu7Lhu4LDoE/hu4Lhu6g/4buq4buC4bua4buM4bu0xq/hu4Lhu5xL4buc4buo4buCxq844buq4buCw53hu6rhu7RZ4buC4buew5Phu7TGr+G7guG7tOG7qOG7lD7hu4Lhu57hu6Thu4Lhu7Thu6jhu5Thu7Thu4JdfSjhu4Lhu5zhu5I+Q+G7guG7sinhu4JZ4buo4bu4SuG7guG7ouG7ruG7nOG7qOG7gmExQ+G7guG7siJK4buC4buoTOG7tMav4buC4buo4bu4SuG7gl19VOG7tOG7gsOh4bug4buaW+G7ql3hu6Dhu4LGr+G7qk5EREThu4Lhu5zhu6gy4buCXUzhu6rhu4JZ4buo4bu2TuG7tOG7gltKIuG7glnhu6jhu6rhu4Lhu7Thu6jhu5I+4buCYUzhu7bhu4Lhu540IeG7tMav4buCw53hu6rhu7RZ4buCw51N4buCYSXhu4Jd4bus4bu04buo4buC4bu04buo4buUPuG7giJb4bugfUPhu4Lhu7Lhu5Rd4buCWeG7qOG7liLhu4JhTOG7guG7meG7q+G7p0Lhu4Lhu6jhu7bhu47hu5zhu4Jd4buo4buqVV3hu4Lhu5rhu67hu4Lhu7JL4bqh4buCXeG7sOG7tOG7qEPhu4Lhu57hu6rDmeG7tOG7gl3hu6jhu7ZN4buq4buC4bucMkrhu4Lhu7TGrzQh4buq4buC4buiMOG7tMav4buC4bua4buu4buCYeG7qn0iW0Phu4Lhu6hK4bucWeG7oH3hu4Jd4buS4bu04buC4bucJeG7tMavROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPuG6v0o+XeG7quG7tuG7tOG7huG6uuG6uOG7quG7ssav4buC4bucw51KW1vhurThu4bhu6Jd4buoIuG7suG7muG7guG7quG6v+G7oOG7tF3hu6B94buG4buCW13huqHDneG7oOG6tOG7hsOh4buq4buiXeG7qOG6quG7guG7iuG7hOG7hD7DoELhu4Lhu6jhu6Dhu6rGr+G7qF3huqrhu4LDjeG7hEY+w6BC4buG4buCW33hu5zhurThu4YvL+G7qmFE4buaSuG7tl3hu6hK4bu04buo4buo4bu2SkRh4bu0L+G7tOG7oMOhWy9HR0bhu4gvRuG7iuG7iuG7osON4buE4buIScONScOMXUlJ4buK4buEw4zDneG7hERYPsav4bqofeG6tEjhu4hJ4buG4buCSsOdXeG6tOG7huG6t+G7tOG7gl3hu7ZM4bu04buCXX3hu7bhu7TGr+G7gl3hu6hK4bu04buo4buCXeG7tkvhu7Thu4JZ4buoJeG7tMav4buC4buiMOG7tMav4buCXeG7qsOa4bu04buC4buy4buOXeG7huG7gsOh4buq4buiXeG7qOG6tOG7huG7iuG7hOG7hOG7huG7guG7qOG7oOG7qsav4buoXeG6tOG7hsON4buERuG7huG7gi/hurpB4buqw5nhu5zhu4Lhu5pO4bu24buC4buy4buUXeG7gl3hu6gl4bu0xq/hu4Jd4buq4bu0Q+G7gl0i4bqhw5ld4buC4bueKuG7quG7glnhu6gl4bu0xq/hu4Lhu5wi4bu0xq/hu4Lhu5zhu5I+4buCXUzhu6rhu4JZ4buo4bu2TuG7tEPhu4Lhu7Lhu5Rd4buCWeG7qOG7liLhu4JhTOG7guG7meG7q+G7p+G7gsOdTOG7guG7nuG7qsOaIuG7gl0q4buq4buCeyJK4bu04buCXX0j4bu0xq/hu4Lhu54q4buq4buCYS7hu6rhu4Lhu7I74buq4buC4buc4buoMuG7gl1M4buq4buCWeG7qOG7tk7hu7Thu4Lhu7TGr+G7kOG7tOG7guG7qEzhu7TGr0ThurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6uuG7qzbhu4Lhu7Thu6g54bu0xq/hu4Lhu7TGryLhuqFU4bu04buC4bu04buo4buQ4bu04buCPuG7qDrhu4Lhu5rhu6pV4bu04buCWeG7pOG7gl19VOG7tEPhu4Lhu57hu6Thu4JdfUvhu7Thu6jhu4Lhu6LGoOG7tOG7guG7nlXhu7Thu4Jh4buqw5nhu5zhu4Lhu5rhu67hu4Lhu7Lhu5Jd4buCXeG7qsOa4bu04buCWeG7qOG7quG7gls44buC4buiMeG7tMav4buCXeG7qErhu7Thu6jhu4Jd4bu2S+G7tOG7glnhu6gl4bu0xq/hu4Lhu6Iw4bu0xq/hu4Jd4buqw5rhu7Thu4Lhu7Lhu45dQ+G7guG7mkzhu4Lhu5PGryLhuqHhu6bhu7Thu4Lhu6vhu6hK4bu04buo4buCw6rhu6zhu7Thu6hD4buC4bun4buo4bu44buCa+G7qkvhu7Lhu4Lhu54q4buc4buC4buTxq/hu5Dhu7Thu4Lhu6hM4bu0xq/hu4Lhu6vhu5Hhur/hu6fhu4Lhu4fhu5gi4buCXTThu4JhTOG7guG7p+G7qEtd4buCXX3hu6rhu6Thu7Thu4JB4buqw5ld4buC4buTSuG7suG7gkXDqm3hu4FBw4nhu4Lhur/hu6jhu6rhu4Lhu7Thu6hL4bu04buo4buC4bur4buoSuG7tOG7qOG7gmzhu7hKQ+G7guG7nOG7qOG7tuG7guG7muG7qlVd4bqq4buC4oCcw7Xhu6hL4buc4buo4buC4buoTOG7tMav4buCXSLhuqHDmV3hu4Lhu54q4buq4buCWeG7qCXhu7TGr+G7gl3hu6pVXeG7gsOdP+G7gl3hu6gl4bu0xq/hu4Jd4buq4bu04buC4buew5Phu7TGr+G7guG7tOG7qOG7lD7hu4Lhu6Lhu67hu5zhu6jhu4JhMeG7gl19N+G7nOG7gl0i4bqhVeG7tOG7guG7nOG7qOG7tuG7guG7muG7kl3hu4JZw6Phu4Lhu7TGrzQh4buq4buC4bu0TOG7tuG7gl194bu24bu0xq/hu4Lhu7Ij4buq4buCXX00IeG7tMav4buC4buoKD5C4buCWeG7qCXhu7TGr+G7gl19IuG6oeG7guG7nOG7lD7hu4JhTOG7tuG7gsOd4buq4bu0WeG7guG7tMav4buo4buq4buC4bu0xq8h4buCxq/hu6pO4buC4buyTeG7tuG7guG7tMav4buQ4bu04buC4buoTOG7tMavQ+G7guG7mk7hu7bhu4Lhu6jhu6rhu6Thu7Lhu4LDoE/hu4Lhu6g/4buqQ+G7gl19SuG7tMav4buCXeG7qDQs4bu0xq/hu4Lhu7JN4buq4buC4bue4buqw5nhu7Thu4JdOELhu4JZ4buoJeG7tMav4buCWzjhu4Lhu6Ix4bu0xq/hu4I+4buo4buY4bu04buC4buyw5rhu7Lhu4LDnTQi4buCXX054buC4buy4buUXeG7glnhu6jhu5YiQ+G7glnhu6gl4bu0xq/hu4Lhu6Iw4bu0xq/hu4Lhu5zhu6gi4bu0xq/hu4Lhu7Lhu5Rd4buCWeG7qOG7liLhu4Lhu5zhu6jhu7bhu4Lhu5xO4buCNeG7tMav4buC4buiMeG7tMav4buCXUzhu6rhu4Lhu5zhu6jhu7Dhu7Thu6jhu4JhTOG7guG7sk3hu7TGr+G7gsOgT+G7guG7qD/hu6pC4buC4buc4buoVuG7guG7tOG7qOG7lOG7tOG7gl3hu6gl4bu0xq/hu4Jd4buq4bu04buCeyJK4buC4bucS+G7nOG7gllU4bu04buo4buC4buc4buo4buw4bu04buo4buCXeG7qCrhu7TGr+KApuG7gkHDmuG7gj7hu6jhu7BK4buCw6pt4buBQUPhu4Lhu5zhu6gg4bu0xq/hu4JdJeG7quG7guG7nOG7qCDhu4JdfSPhu7TGr+G7gmHhu6rDmeG7nOG7gl004buCYeG7kuG7tEPhu4Lhu6g0LuG7tMav4buC4buixqDhu7Thu4JbOOG7guG7ojHhu7TGr+G7gmFM4buCw53hu6pU4bu04buCXTHhu5zhu4JdfSLhuqHDmuG7tOG7gl3hu6gl4bu0xq/hu4Lhu5xO4bu04buo4buC4buaS+G7tuG7guG7tOG7qDnhu7TGr+G7gl19NCHhu7TGr+G7guG7qCg+4buC4bua4buu4buCWVLhu4LGr+G7qkrhu7Thu4LDnSjhu6rhu4Lhu6Ix4bu0xq9E4buC4bur4buoNCHhu7TGr+G7gsOgIuG6oVThu7Thu4Lhu5zhu5Q+4buC4bu04buo4buUXeG7guG7nEvhu5zhu4Jd4buoMuG7guG7nuG7tk3hu7Thu4Lhu7Iu4buq4buC4bucMkrhu4JZUuG7gsav4buqSuG7tOG7guG7nuG7pOG7glnhu6hL4buc4buo4buC4buoTOG7tMav4buC4bu0w5Lhu7Lhu4Lhu5rDkl3hu4JhTOG7guG7nE7hu7Thu6jhu4LGr+G7qkvhu5zhu4JZ4buo4buq4buCWzjhu4Lhu6Ix4bu0xq/hu4I+4buoNCzhu7TGr+G7gl3hu6g14buc4buCXeG7qErhu7Thu6jhu4Jd4bu2S+G7tOG7glnhu6gl4bu0xq/hu4Lhu6Iw4bu0xq/hu4Jd4buqw5rhu7Thu4Lhu7Lhu45dROG7guG7q33hu7bhu7TGr+G7gl19NCHhu7TGr+G7guG7qCg+4buC4bu0xq/hu6jhu6rhu4Lhu7TGryHhu4Lhu5rhu67hu4LDnTZK4buC4bueTuG7tkPhu4Lhu7Thu6jhu4zhu7Lhu4Lhu6hN4bu04buC4buc4buoVeG7gl3hu6jhu5Jd4buCXeG7qOG7tktd4buCXUzhu6rhu4JbTuG7tEPhu4LDqm3hu4FB4buC4buoO+G7gl19KOG7glnhu6hL4buc4buo4buC4buoTOG7tMav4buC4bua4buM4bu0xq/hu4Lhu5xL4buc4buC4bua4buqw5nhu7Thu4I+4buoSz7hu4Lhu7Thu6g04bqq4buC4buoO+G7gl19KOG7glnhu6jhu7hK4buC4bui4buu4buc4buo4buCYTHhu4J7Ikrhu4Lhu540IeG7tMav4buC4bui4buQ4bqh4buC4bu04bu44bu0xq9C4buC4buoO+G7gl19KOG7gsavOOG7quG7gl19SuG7glvhu7ZLXeG7glnhu6jhu6pVIuG7guG7tE3hu6rhu4J7Ikrhu4JZVOG7tOG7qOG7gl064bu0xq/hu4Lhu55M4buq4buC4buo4bu24buO4buc4buCXU3hu6rhu4Lhu5xL4buc4buCPuG7qEDhu7TGr+G7gsav4buqSuG7tuG7guG7ouG7ruG7nOG7qOG7guG7nDJK4buCw6pt4buBQULhu4Lhu6g74buCXX0o4buCw6BL4buc4buC4bu04buo4buU4bu04buCxq/hu6pK4bu24buC4bui4buu4buc4buo4buC4bue4buk4buCWeG7qEvhu5zhu6jhu4Lhu6hM4bu0xq/hu4Jd4buqVeG7tOG7guG7qEzhu7Thu6jhu4LDnUzhu7Lhu4Jh4buqw5nhu5zhu4JhLuG7quG7guG7nCzhu4J7Ikrhu7Thu4Lhu5zhu6g14buc4buC4bu0w5Phu7TGr+G7guG7mkvhu7bhu4Lhu5xL4bu24buCXX00IeG7tMav4buC4buoKD7hu4LDnTZK4buC4bueTuG7tuG7gsav4buqTuG7guG7sk3hu7bigKbigJ1E4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhur8z4bu0xq/hu4Jd4buo4bug4bu24buC4buaTOG7guG7k8avIuG6oeG7puG7tOG7guG7q+G7qErhu7Thu6jhu4LDquG7rOG7tOG7qEPhu4Lhu57hu6Thu4JdfUvhu7Thu6jhu4Lhu7Lhu5Jd4buCXeG7qsOa4bu0Q+G7guG7mk7hu7Thu4Jd4buo4buQ4bu04buC4buyO+G7quG7guG7nOG7qDLhu4JdTOG7quG7glnhu6jhu7ZO4bu04buC4bu0xq/hu5Dhu7Thu4Lhu6hM4bu0xq/hu4Lhu7Thu7jhu6rhu4Lhu5zhu6gi4bu0xq/hu4JZ4buo4buq4buCWzjhu4Lhu6Ix4bu0xq/hu4Jd4buoSuG7tOG7qOG7gl3hu7ZL4bu04buCWeG7qCXhu7TGr+G7guG7ojDhu7TGr+G7gl3hu6rDmuG7tOG7guG7suG7jl3hu4Lhu5wz4bu0xq/hu4Lhu5zhu5jhu7Thu4JdfUrhu7TGr+G7guG7muG7ruG7guG7nOG7qOG7tuG7guG7suG7rOG7tOG7qOG7guG7tOG7qDnhu7TGr+G7glnhurHhu4Lhu7TDk+G7tMav4buC4buc4buY4bu04buCXeG7qOG7qlVdQ+G7guG7tOG7qDThuqrhu4Lhu5zhu5jhu7Thu4JbOOG7guG7ojHhu7TGr+G7gl3hu6hM4bu04buo4buCXeG7qE3hu7bhu4Lhu5xL4buc4buCXeG7qOG7qlVd4buC4bua4buu4buC4bue4buqw5nhu7Thu4Jd4buo4bu2TeG7quG7guG7ouG7quG7guG7nj/hu7TGr+G7gmFM4buC4buyS+G6oeG7gl3hu7Dhu7Thu6jhu4Lhu5xL4buC4bu04buo4buQ4bu0Q+G7guG7qE3hu7Thu4Lhu5zhu6hV4buCYeG7qsOZ4buc4buC4bu04buoIeG7guG7tMavNCHhu6rhu4JZ4buoS+G7nOG7gl3hu6hK4bu24buCXUvhu5zhu4Lhu6g/4buCxq/hu6pK4bu24buC4bui4buu4buc4buoQuG7guG7tFThu7Thu4LGr+G7qOG7quG7guG7tOG7qC7hu4Lhu7Lhu5Rd4buCWeG7qOG7liLhu4I14bu0xq/hu4Lhu6Ix4bu0xq9D4buCWeG7qCXhu7TGr+G7gsOdNCLhu4Lhu7Lhu5Rd4buCWeG7qOG7liLhu4JdN+G7guG7nj/hu7TGr+G7gl19VOG7tOG7gl3hu6jhu6pVXeG7guG7muG7ruG7guG7qOG7tuG7juG7nOG7gsav4buo4buq4buC4buy4buUXeG7glnhu6jhu5Yi4buCKeG7guG7tCzhu6rhu4Lhu6Lhu6bhu4Lhu540KOG7nOG7gl3hu6zhu7Lhu4Jd4buo4buS4bqhQuG7guG7nE7hu7Thu6jhu4LGr+G7qkvhu5zhu4JhLuG7quG7guG7nEvhu5zhu4Jd4buoMuG7guG7nuG7tk3hu7Thu4Lhu5wySuG7guG7nEvhu5zhu4Lhu54q4buq4buCXTQo4bu0xq/hu4LDnTZK4buC4bueTuG7tkPhu4JdIuG6ocOZXeG7guG7nirhu6rhu4JZ4buoJeG7tMav4buC4bucIuG7tMav4buC4buc4buSPuG7gl1M4buq4buCWeG7qOG7tk7hu7RD4buC4buy4buUXeG7glnhu6jhu5Yi4buCYUzhu4Lhu5nhu6vhu6fhu4Lhu5zhu6jhu7bhu4Lhu5rhu5Jd4buCWcOj4buCSuG7qkLhu4Lhu5zhu6hW4buC4buew5Phu7TGr+G7guG7tOG7qOG7lD7hu4JhTOG7tuG7guG7nEvhu5zhu4LDoeG7oOG7mlvhu6pd4bug4buC4buc4buo4buw4bu04buo4buCXeG7qCrhu7TGr0Phu4Jd4bus4buy4buC4buo4buq4bukIuG7glnhurHhu4Lhu5xL4buc4buCw6Hhu6Dhu5pb4buqXeG7oOG7gl19NC7hu5zhu4JZ4buo4buq4buCXeG7qDfhu5zhu4Lhu6jhu6rDmeG7tOG7gsOd4buqVOG7tOG7gllVXeG7guG7ouG7ruG7nOG7qOG7gmEx4buCXX034buc4buCXSLhuqFV4bu0ROG7gkFM4buC4bue4buqw5oi4buC4bueLOG7tOG7gsav4buqTuG7tOG7guG7tOG7qDThu7TGr+G7guG7tOG7qOG7qsOaIuG7guG7tMavNCHhu6rhu4JbOOG7guG7ojHhu7TGr+G7glnhu6jhu6rhu4Lhu5zhu6gi4bqh4buk4bu04buCWeG7qOG7tk7hu7Thu4Jd4buoJeG7tMav4buCeyJK4buC4bucS+G7nOG7gjXhu7TGr+G7guG7ojHhu7TGr+G7gl3hu6g0IeG7tMav4buC4bui4bum4buC4buaPeG7gnsiSuG7guG7nOG7qOG7sOG7tOG7qOG7gsOdTOG7gsOgS+G7nOG7guG7suG7quG7tOG7qOG7glnhurHhu4Lhu5xL4buc4buCXeG7qCXhu7TGr+G7gl3hu6rhu7Thu4Lhu5wySuG7guG7tMavNCHhu6rhu4Jd4buoMeG7guG7qDQp4bu0xq/hu4JdfTQu4buc4buCWeG7qOG7quG7gl3hu6g34buc4buC4buo4buqw5nhu7Thu4Lhu5zhu6gi4bqh4buk4bu04buCXeG7qsOa4bu04oCm4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrGsCThu4J9TOG7tMavQ+G7guG7nDDhu7TGr+G7gmEu4buq4buCWzfhu4I+4buoS13hu4JdfeG7quG7pOG7tOG7guG7nDJK4buCXeG7qDQs4bu0xq/hu4Lhu7JN4buq4buC4bue4buqw5nhu7Thu4JdOEPhu4Jh4buqw5nhu5zhu4Jd4buoSuG7tOG7qOG7gl3hu7ZL4bu04buCWeG7qCXhu7TGr+G7guG7ojDhu7TGr+G7gl3hu6rDmuG7tOG7guG7suG7jl3hu4Lhu55K4bu0xq/hu4JdfSnhu4Jd4buoTOG7tOG7qOG7gsOgIuG7guG7qDQu4bu0xq/hu4Jd4buSXeG7guG6oVUiQ+G7guG7njQo4buc4buC4bu04buo4buqw5oi4buC4bu0xq80IeG7quG7gsOdN0rhu4Lhu5zhu6gj4bu0ROG7guG7qyLhuqHhu4Lhu7Thu6jhu6pU4bu0Q+G7guG7mk7hu7Thu4Jd4buo4buQ4bu04buC4buyO+G7quG7guG7tMavNCHhu6rhu4JbOOG7guG7ojHhu7TGr+G7guG7qOG7rOG7tOG7qOG7gl3hu6g14buc4buCXeG7qErhu7Thu6jhu4Jd4bu2S+G7tOG7guG7tEzhuqHhu4Lhu5wz4bu0xq/hu4Lhu5zhu5jhu7Thu4I+4buoTuG7quG7gkrhu7Lhu4Lhu6jhu6rhu6QiQ+G7gl034buCXX1K4bu0xq/hu4Lhu5rhu67hu4JZ4bqx4buC4bu0w5Phu7TGr+G7gls44buC4buiMeG7tMav4buC4bucJeG7tMav4buC4bu0xq/hu6jDmeG7guG7nuG7pOG7guG7mk7hu7bhu4Jhw5nhu4JdTOG7quG7gltO4bu04buC4bucMkrhu4Lhu5zhu6jhu7Dhu7Thu6jhu4Lhu7Lhu6zhu7Thu6hE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhu4JbXeG6ocOd4bug4bq04buGXeG7oMOgXS1Kw53hu6rGr+G7tOG6quG7gn3hu6rGr+G7qF1C4buG4bq64bq4W1194bu24bu0xq/hurrDqkzhu6rhu4JhTOG7gk7hu7Thu6jhuqrhu4LDteG7qEvhu7Thu6jhu4LDtD/hu5zhurgvW1194bu24bu0xq/hurrhurgvPuG6ug==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]