(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong thời đại số, thanh toán không dùng tiền mặt đang trở thành xu thế tất yếu. Đặc biệt, sau hơn 2 năm xảy ra đại dịch COVID-19 phải hạn chế tiếp xúc để phòng, chống dịch thì thanh toán không dùng tiền mặt với sự tiện lợi và an toàn đã thực sự “lên ngôi”, dần trở nên quen thuộc với bộ phận không nhỏ người dân.
4buP4bqk4bub4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G6p+G6pk9FQeG7lcO14bqn4bqkdOG6uOG6pOG7l0/hurp14bq44buXxJDhuqThu4LhurjDguG7l+G7t+G7jOG6uMOC4buXT+G6puG6ruG6uOG7l8OJ4burT+G7l+KAnEXDg+G6uOG7l+G6uMOC4buC4bqm4oCd4buXT+G6pOG7iuG6puG7l+G6pHjDk+G7l+G7tDLDqinhu7Yt4bubc+G7jy/huqThu5vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VLKEF04bu34buVw7XhuqdN4bq64bq4w4Lhu5dP4bqk4buK4bqm4buX4bu5w7nhuqbhu5dO4buEbuG7l0/huqR04bq44bqk4buXT+G6unXhurjhu5fEkOG6pOG7guG6uMOC4buX4bu34buM4bq4w4Lhu5dP4bqm4bqu4bq44buXw4nhu6tP4buX4bu5dOG6uMOC4buXT03EqOG7l0/huqTDuuG6uOG6pOG7l+G7osOT4buXT+G6pMSC4buXT3ZP4buX4buexILDk2/hu5fhu7jhu6vhu7Xhu5fhu7PhuqbhurBPbuG7l050w5Phu5fhuqTDjeG6uOG7l+G7neG7l+G6uMWpw4nhu5fhu6Lhu6Xhu57hu5dNdOG7l+G7ucO54bqm4buX4bu34bqq4bu14bqk4buX4bu0MsOqKeG7ti3hu5tz4buXS+G6pOG7peG6puG7l+G6pMO54bq44buX4bu14bqkxILhu5dP4bqmxIJL4buX4buiw5Lhu7Xhu5fhu7nhurbhu5dL4bqkw4rhurjDgm7hu5fhu7XhuqThu4ThurjDguG7l+G7t+G6quG7teG6pOG7l0/huqThuqjhu5dP4bqkdOG6uOG6pOG7l0/hurp14bq44buXxJDhuqThu4LhurjDguG7l+G7t+G7jOG6uMOC4buXT+G6puG6ruG6uOG7l8OJ4burT+G7l+G7msOM4bqm4buXTuG7lOG7l0/huqbhurDhurjhu5dF4buI4bqm4buX4buaw7rhu5d04bq44buXT+G6usO64bq44buX4bu54bun4buXT+G6pOG7lOG7teG7l07hu5Thu5figJxFw4Phurjhu5fhurjDguG7guG6puKAnW7hu5fhu7d34bq44buXT03EqOG7l+G6uMOD4bq44buXTMOTQeG6uOG7l0/huqTDk0fhu7Xhu5fhu5rDjOG6puG7l+G7s0fhu5dL4bqkeOG6uOG7l8SQ4bqk4buC4bq4w4Lhu5fhurjhuqThu4Dhu5fhurjDguG7kOG7iuG6puG7l+G7t+G7r+G6uG/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7R0S0/huqbhurrhurjhu5XDteG7j+G6psOJw4Lhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5Xhu7dP4bqkw5PDieG7s+G7l+G6puG7tEHhurhPQU3hu5Xhu5dOT+G7nkVBw6zhu5Xhu5zhuqbhu7dP4bqkbOG7l3HGocahS+G7om3hu5fhuqRB4bqmw4LhuqRPbOG7l+G7o3Lhu6FL4buibeG7leG7l05N4bu1w6zhu5UvL+G7teG7t+G6uG/hu7N04bq6T+G6pHThurjhuqThuqThurp0b+G7muG6uC/hu7dBTsSQT+G6uksv4bq4QeG7nE4v4bud4bud4bubcS/hu5txceG7t+G7ocahc+G7m3Hhu5twT3Dhu53hu6Phu59wRcahb0RLw4JrTcOs4bud4bufcOG7leG7l3RFT8Os4buV4bqn4bqkdOG6uOG6pOG7l0/hurp14bq44buXxJDhuqThu4LhurjDguG7l+G7t+G7jOG6uMOC4buXT+G6puG6ruG6uOG7l8OJ4burT+G7l+KAnEXDg+G6uOG7l+G6uMOC4buC4bqm4oCd4buXT+G6pOG7iuG6puG7l+G6pHjDk+G7l+G7tDLDqinhu7Yt4bubc+G7leG7l+G7nOG6puG7t0/huqTDrOG7lXHGocah4buV4buX4bqkQeG6psOC4bqkT8Os4buV4bujcuG7oeG7leG7ly/DteG6p8O54bqm4buXTuG6psODw5Phu5dP4bqk4bqq4buX4bu04bq6b+G6ukvDiXRNT+G7l+G6p+G6pHThurjhuqThu5co4bq8dG7hu5dPUuG7l0XhurDhu5fEkOG6pHXhu7XhuqThu5fhuqTDuuG6uMOC4buXT+G6pHThurjhuqThu5dP4bq6deG6uOG7l8SQ4bqk4buC4bq4w4Lhu5fhu7fhu4zhurjDguG7l0/huqbhuq7hurjhu5fDieG7q0/hu5fhu7XhuqThuqbEgsOJ4buXxJDhuqThurrhu6XhurjDguG7l+G7n8ah4buJb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14buPTk9N4bq64bq4w4LDteG6p+G6puG6sOG6uOG7l+G6rOG7teG6pG9vb+G7l+G7teG7peG7l+G7ueG7guG6puG7l+G7s8OD4bq44buPL05PTeG6uuG6uMOCw7Xhu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDtSjDjeG6uOG7l+G7ocah4buXT8OTSOG6pm7hu5fhu7PDuuG7lyjhurrDuuG6uMOC4buX4bqn4bqk4bqq4buXKEbhurjDguG7l8So4buX4bui4bun4buX4bu4dOG7lyBH4bu14buXw7IoeMOT4buXIEfhu7Xhu43hu5dFw7rDieG7l+G6uMOC4bqk4bqu4buXxJDhuqbhurjhuqThu5fhu7fhurp04bq44bqk4buXT8O5S+G7l+G6pOG6vHRv4buXw6rDjOG6puG7l0zDk3Thurjhu5fhurjhuqbhurDDieG7l+KAnOG7uUbhurjDguG7l0/huqbhuq7hurjhu5fhu7nhuqbhu5dF4bqm4bqu4bq44buXxJDhuqTDkuG7teG7l03Dk0dP4oCdbuG7l+G7s3Thurrhu5fhurjFqcOJ4buXTMOTdOG7l+G7s8O64buX4bu14bqkQuG7l0zDk0Hhurjhu5fhu7fhu4zhurjDguG7l0/huqbhuq7hurjhu5fDieG7q09v4buXMcOCw7rhu57hu5fhu7PDk+G7guG6uOG7l+G7s3Xhurhu4buXT+G7hOG6puG7l0XDueG6puG7l07hurrDueG6uOG7l0/huqbhuq7hurjhu5fhu7nhurbhu5fhuqThu4LDieG7l050w5Phu5fhurjhuqR4S+G7l+G6pMO64bq4w4Ju4buXT03hu6Xhu5dFw7nhuqbhu5dP4bqm4bqu4bq44buXT+G6pOG7mHThu5fhu7XhuqThurrhu5fEkOG6pHXhu7XhuqRv4buX4bqnw5Phu57hu5fhurjhuqThuqbDg+G6uG7hu5fEkOG6pOG6puG7l+G7ucO54bqm4buX4bu34bqq4bu14bqk4buX4bu0MsOqKeG7ti3hu5tz4buX4bui4bul4bue4buX4bu5xILhurjhu5dL4bqk4bul4bqm4buX4bqkw7nhurjhu5fhu7XhuqTEguG7l0/huqbEgkvhu5fhu6LDkuG7teG7l09N4buU4bu14buXT+G6psSCS27hu5fhurjhuqThuqbhuq7Dk+G7l+G7uXfDk+G7l8OJ4buE4bqm4buXw4LhuqZ04bq64buX4bqkw7rhurjDguG7l+G7ueG6ruG7l+G6uMOC4bqk4bqq4buX4bu54buQ4buI4bu14buX4bq44bqkeOG6uOG7l0/huqbhuq7hurjhu5dP4bqk4buC4bq4w4Lhu5dMw5N04buXS+G6pOG7kMON4bq4w4Lhu5dP4bqk4buS4bu14buX4bu14bqkw5Phu57hurbhurjhu5fEkOG6pOG6uuG7peG6uG7hu5fhu7PDuuG7lyhG4bq4w4Lhu5fhu7nDuuG6uOG6pOG7l0vhuqThu6Xhuqbhu5dNdOG7l+G6uMOC4buv4bq44buX4bqkw7rhurjDguG7l8OJxKjhu5dPw7rhuqbhu5fEkOG6pOG6uuG7peG6uG/hu5fhuqV0w5Phu5dP4bqk4buK4bqm4buXw4LhuqZ04bq44buXTuG7luG7l+G7t+G7juG6uMOCbuG7l+G7s8O64buX4bu14bqk4bq64buX4buz4bqmxIJPbOG7l+KAnOG7snThurjhu5fhu7l3w5Phu5dP4buC4bqm4buX4bu1w5ThurjDguG7l+G6uMOCw7nhuqbhu5dFxrDDieG7l+G7muG6qOG7l+G6uMOC4bqkQ+G7l8OJ4bqo4bq44bqk4buXxJDDgcOJ4buX4bua4bqu4buX4bu14buC4bq4w4Lhu5fhurjDguG6pOG6sG/hu5ci4bqk4buC4bq4w4Lhu5fhurjDguG7iuG7l+G7t+G7jOG6uMOC4buXTUbhuqbhu5fDicOM4bqm4buXT+G6pHbhu57hu5dP4bqm4bqw4bq44buXReG7iOG6pm7hu5fhurjhuqR04bq44bqk4buXw4Lhur7hurjhu5dP4bqkeE/hu5dO4buUb+G7l+G7tOG6pOG7kHThu5fEkOG6tm7hu5fhurjhuqThuqbhuq7Dk+G7l+G6uMOC4buQ4buK4bqm4buXw4nDk3Thu5fhuqTDuuG6uMOC4buX4bq44bqk4buQ4bq4w4Lhu5fEkOG6pOG7guG6uMOC4buX4bu14bq84buXT+G6puG6ruG6uOG7l8OJ4burT+G7l0/huqThuqjhu5fDieG6qOG6uOG6pOG7l+G7msO94bq44buX4bu14bq84buXT+G6pOG6tuG7l+G7teG6pOG6uuG7l+G7teG6pMOT4bue4bq24bq44buXxJDhuqThurrhu6Xhurjhu5dP4bqkdOG6uOG6pOG7l0/hurp14bq4buG7l+G7teG6pOG7kuG7l8SQ4bqk4buC4bq4w4Lhu5dFw7rhu5dFw7nhuqbhu5fhurjhu4hu4buXS+G6pOG7peG6puG7l8OC4bqk4bqm4buXTkjhu5fDieG6sE/hu5dFxrDDieKAnW/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG7tOG6pOG6quG7lzHDgsOT4bue4bqy4bq44buX4bqn4bqk4bqq4buXKMOT4bqwbuG7l+G7o+G7neG7l0/Dk0jhuqZu4buXxKjhu5dL4bqk4buQ4buK4bq4w4Lhu5fhu7jhu4LhurjDguG7l8Oq4bqw4buXw7LhuqfhurPhu5fhuqfhuqR04bq44bqk4buXKOG6vHThu43hu5dFw7rhu5fhurjhuqThu6/hurjhu5fhu5rhuqbDg+G6uOG7l+G7msWp4bq44buXS+G6pMOK4bq4w4Lhu5fhurjDg+G6uOG7l+G7muG7hOG6uOG7l+G7ueG7p+G7l0zDk0Hhurjhu5dO4buW4buX4bu34buO4bq4w4Lhu5fhu7V14bu14buX4bqk4bqo4bq44bqk4buXT+G6pOG7kuG7teG7l0/huqR04bq44bqk4buXT+G6unXhurjhu5fEkOG6pOG7guG6uMOC4buX4bu34buM4bq4w4Lhu5dP4bqm4bqu4bq44buXw4nhu6tPb+G7l+KAnOG6p03hu5DDjOG7teG7l+G7ueG7r+G7nuG7l0/hu4Lhuqbhu5dP4bqk4buQ4buK4bq4w4Lhu5dP4bqkdOG6uOG6pOG7l0/hurp14bq44buXxJDhuqThu4LhurjDguG7l+G7t+G7jOG6uMOC4buXT+G6puG6ruG6uOG7l8OJ4burT+G7l8SQ4bqk4bqm4buXw4nDk3Thu5fhuqTDuuG6uMOC4buXT03Dg+G6uOG7l8OJw7nhurjDguG7l+G7msO64buX4bu1deG7teG7l+G6pOG6vHThu5fhu7nDjeG6uOG7l8Oy4bu54bqm4bqw4bq4buG7l+G6uOG7kMOM4bu14buN4buXT+G6pOG7guG6uMOC4buXTMOTdOG7l+G7tXXhu7Xhu5d0S0vhu5fDsuG7kuG6uMOC4buX4bu34buO4bq4w4Lhu41v4buX4bqn4bqk4buK4bqm4buXw4LhuqZ04bq44buX4bu34bqq4bu14bqk4buX4buz4bqw4bq44bqk4buX4buz4buM4bq4w4Lhu5dL4bqkdU9u4buXw4nDk3Thu5dP4bqk4buU4bu14buXS+G6pHnDieG7l+G6pMO64bq4w4Lhu5fhurjDgsO64buebuG7l8SQ4bqk4bqm4buX4bu14buWdOG7l+G6pMO64bq4w4Lhu5fDguG6pnThurrhu5fhu7nEguG6uOG7l0/huqThuqjhu5dP4buC4bqm4buX4bu14bqkw5Phu57hurbhurjhu5fEkOG6pOG6uuG7peG6uOG7l0/huqR04bq44bqk4buXT+G6unXhurhu4buX4bu54bqm4buXTuG6psODw5Phu5dP4bqk4bqq4buX4bu1w5ThurjDguG7l0/huqR04bq44bqk4buXT+G6unXhurjhu5dMw5N04buXT+G6pOG6oG7hu5dNRuG6puG7l+G7teG7peG7l+G6uEdL4buXT+G6puG6ruG6uOG7l+G6pOG6vuG7teG7l+G7teG6pOG6uuG7l+G7teG6uuG6uG9vb+G7l+G6peG7luG7l+G7t+G7juG6uMOC4buX4bq44bqk4bqm4bquw5Phu5dP4bqkw7rhurjhuqThu5dMw5NB4bq44buX4bq4w4Phurjhu5dNdk/hu5fhuqxP4buXxJDhuqThuqbhu5dPTcag4buXT+G6puG6ruG6uOG7l09N4bq64bq4w4Lhu5fhu5rhuqxu4buX4bq4xILDk+G7l+G7teG6vOG7l+G7tcOU4bq4w4Lhu5fhu7XhuqRC4buXw4lHT+G7l+G7msO64bqm4buXT03FqcOJ4buX4bq4w4LhuqThuqjhurjhu5fhu7XhuqThuqbhu5fhu7fhu4zhurjDguG7l0Xhu6tP4buX4bua4burT2/hu5fhu7Lhu6/hu57hu5fDguG6puG7iuG7l+G6uOG6pOG6puG6rsOT4buXxJDhuqThuqbhu5dNdOG7l8SQ4bqk4buA4bqm4buX4bq44bqkw7pu4buX4bu14bq84buXT+G6pOG6tuG7l0zDk8OD4bq44buX4bua4bqs4buX4bu14bqk4buS4buXxJDhuqThu4LhurjDguG7l0zDk8OD4bq44buX4bu54bqm4bqw4bq44buXT+G6pOG6usO54bqm4oCdbuG7l+G7teG6pOG6quG7lyjDk+G6sOG7l+G7teG6pOG6pnThu5dO4bqgb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO1VOG6uOG6pOG7lzHDgsOT4bue4bqy4bq44buXw6rFqeG6uOG7l+G6p+G6pHThurjhuqRu4buX4bq44bqk4buv4bq44buX4bua4bqmw4Phurjhu5fhu7N14bq44buX4bqkw7rhurjDguG7l0/DueG6puG7l+G7teG7lnThu5fhuqTDuuG6uMOC4buXw4lT4buXS+G6pHnDieG7l+G7tOG7gOG7lzDhuq7DieG7l8OyS+G6pOG7hOG7l+G7tHThurrhu5fhuqfhuqTGsOG6uMOCbuG7l+G6p+G6s+G7l+G6p+G6pHThurjhuqThu5co4bq8dOG7jW7hu5fhu7XhuqThurrhu5fhu7PhuqbEgk9s4buX4oCc4buyw4Phurjhu5fhu7XDueG6uOG6pOG7l+G7muG6puG6sOG7teG7l0/huqR04bq44bqk4buXT+G6unXhurjhu5dP4bqm4bqu4bq44buXw4nhu6tPbuG7l+G7teG7lnThu5fhuqTDuuG6uMOC4buXRcOT4buC4bq44buXxJDhuqTDk+G7nsSC4bq44buXxJDhuqThuqzhu7XhuqThu5fEkOG6pHXhu7XhuqThu5dP4bqkdOG6uOG6pOG7l0/hurp14bq44buXT+G6pOG7guG6uMOC4buXTMOTdOG7l+G7teG6pMOT4bue4bq24bq44buXxJDhuqThurrhu6Xhurhu4buXTMOTw4BP4buXT+G6pOG6oG7hu5dMw5PDgU/hu5fDieG7p+G7l+G6tcOi4buX4bqkdOG7nuG7l8OJR0/hu5dO4buE4buX4buS4bq4w4Lhu5fhu7fhu47hurjDguG7l+G6uOG6pOG7kOG7l1p0ReG6uuG6s3Thu55t4buXw6ox4bqz4bqn4buX4bqzdOG7nm9vb+G7l+G7ueG6tuG7l07hu5bhu5fhu7fhu47hurjDguG7l+G7tXXhu7Xhu5figJzDieG7p+G7l8OC4bqm4bulw4nhu5fDguG6pnXigJ1v4buXw6rhuqbhurDhu7Xhu5fEkOG6pHXhu7XhuqThu5fhuqTDuuG6uMOC4buXT+G6pHThurjhuqThu5dP4bq6deG6uOG7l8SQ4bqk4buC4bq4w4Lhu5fhu7fhu4zhurjDguG7l0/huqbhuq7hurjhu5fDieG7q0/hu5fhu7XDlOG6uMOC4buXT0114bq44bqk4buX4bu14bqk4bq64buX4bq44bqk4buv4bq44buX4bua4bqmw4Phurjhu5fhu7N14bq44buX4bqkw7rhurjDguG7l8SQ4bqk4buA4bqm4buX4bq44bqkxqDhurjDguG7l07DjeG7l07Dk3ZP4buXw7JP4bqm4bqu4bq44buXT+G6pHhPbuG7l0/huqbhuq7hurjhu5fDguG6puG7pW7hu5dPTeG7peG7l+G6uOG6pHfDiW9vb+G7jeG7l+G7uXXhurjDguG7l0/huqbEguG7teKAnW/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG7tMOK4bq44buXT8O54bqm4buX4bql4bqmw4PDk+G7l0/huqThuqrhu5fhu7Thurpv4bq6S8OJdE1P4buX4bqn4bqkdOG6uOG6pOG7lyjhurx0buG7l0/huqR04bq44bqk4buXT+G6unXhurjhu5fEkOG6pOG7guG6uMOC4buX4bu34buM4bq4w4Lhu5dP4bqm4bqu4bq44buXw4nhu6tP4buX4bu54buQ4buI4bu14buX4bq44bqk4bqm4bquw5Phu5fEkOG6pHXhu7XhuqThu5fhuqTDuuG6uMOC4buXReG7lHThu5fhu7XhuqThur7hurhv4buXOOG6uMOC4buXMcOCw5Phu57hurLhurjhu5fDqsWp4bq44buX4bu2w5ThurjDgm7hu5ch4bqmdcOJ4buX4bu54buE4bu14buXTuG6psODw5Phu5dP4bqk4bqqbuG7l0/huqThu4LhurjDguG7l0/huqbhurhs4buX4oCcw6rDjOG6puG7l8SQ4bqkdeG7teG6pOG7l+G6pMO64bq4w4Lhu5fhu7fhu4zhu5fDicOTdOG7l09N4buU4bu14buXT+G6psSCS+G7l+G6pHThu57hu5fhu7nhu6tP4buX4bqkw7rhurjDguG7l+G6uuG6uEXhuqbhurhB4buXT+G6pOG6qOG7l+G7ueG6rsOT4buX4bu54buQ4buI4bu14buXTuG6psODw5Phu5dP4bqk4bqq4buX4bu04bq6b+G6ukvDiXRNT+G7l8SQ4bqkw5Phu57EguG6uOG7l8SQ4bqk4bqs4bu14bqk4buXT+G6pHThurjhuqThu5dP4bq6deG6uOG7l8SQ4bqk4buC4bq4w4Lhu5fhu7fhu4zhurjDguG7l0/huqbhuq7hurjhu5fDieG7q09v4buX4bqn4bqkdOG7nuG7l+G7msO64bq64buX4bu54bq84buXRcO64buXT+G6pHThurjhuqThu5dP4bq6deG6uOG7l0zDk3Thu5dMw5PDgU/hu5dP4bqk4bqg4buX4bq4w4Lhu6/hurjhu5fhuqTDuuG6uMOC4buX4bqkdOG7nuG7l+G7tXXhu7Xhu5d0S0tu4buX4bua4bqs4buX4bu54bqm4bqw4bq44buXT+G7luG7l+G7msOM4bqm4buX4bq44bqk4bqm4bquw5Phu5fhu7XhuqThu5DDjeG6uMOC4buXT03huqjhurjhuqThu5dP4bqm4bqw4bq44buX4bqs4bu14bqk4buX4bq44bqk4buQ4buXT+G7q+G6uMOC4buX4bu54bqm4bq2w4nhu5dP4bqk4buQxKjhurjDgm7hu5dP4bur4bq4w4Lhu5fDieG7p+G7l8OC4bqm4bulw4nhu5fDguG6pnXhu5dPTeG7mOG7l09N4buU4bu14buXT+G6psSCS+G7l+G7msO64bq64buX4bqk4bq8dOG7l+G7ucON4bq44buXw4nDk3Thu5fhuqTDuuG6uMOC4buX4bu1w5V04buXxJDhuqR14bu14bqkb+G7lyjhuqbhurDhurjhu5fhurh04buebuG7l09S4buXReG6sOG7l8SQ4bqkdeG7teG6pOG7l8OJw5N04buX4bqkw7rhurjDguG7l0/DueG6puG7l+G6peG6psODw5Phu5dP4bqk4bqq4buX4bu04bq6b+G6ukvDiXRNT+G7l+G6p+G6pHThurjhuqThu5co4bq8dOG7l0/huqR04bq44bqk4buXT+G6unXhurjhu5fEkOG6pOG7guG6uMOC4buX4bu34buM4bq4w4Lhu5dP4bqm4bqu4bq44buXw4nhu6tP4buX4bu14bqk4bqmxILDieG7l8SQ4bqk4bq64bul4bq4w4Lhu5fhu5/GoeG7ieKAnW/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG7j05PTeG6uuG6uMOCw7Xhu7h04buX4bu3w7nhurjDguG7l+G6pOG6qOG6uOG6pOG7l0/huqThu5Lhu7Xhu5dP4bqkdOG6uOG6pOG7l0/hurp14bq44buXxJDhuqThu4LhurjDguG7l+G7t+G7jOG6uMOC4buXT+G6puG6ruG6uOG7l8OJ4burT+G7jy9OT03hurrhurjDgsO14buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7Ux4bqk4bupw4nhu5dP4bqkw5Lhu7Xhu5fhu7l54bue4buXT+G6pOG6vOG6puG7l0zDk0Hhurjhu5dP4bqkdOG6uOG6pOG7l0/hurp14bq44buXxJDhuqThu4LhurjDguG7l+G7t+G7jOG6uMOC4buXT+G6puG6ruG6uOG7l8OJ4burT27hu5dP4bqk4buK4bqm4buXw4LhuqZ04bq44buXTMOTdOG7l+G7tXXhu7Xhu5fhurjDguG7r+G6uOG7l+G6pMO64bq4w4Lhu5dPTcOD4bq44buX4bu54bqqdOG7l+G7s8O64bq44buXT0LhurjhuqThu5fhu7nhu6fhu5fhu7XhuqTDkuG7l09N4bq+4bq4w4Lhu5fhu7l3w5Phu5dP4buQ4buX4bu1w43hu5dOxKjhu5fhu5p4T+G7l+G7teG6pHZPbuG7l+G6uOG7r+G6uMOC4buX4bu1dOG6uuG7l+G7teG6pHZP4buXReG7kOG7iOG6uMOC4buX4bu34bqq4bu14bqk4buX4bua4buOb+G7l+G6p+G6pEHhurrhu5fhu7N14bq64buX4bu1deG6uuG7l+G7tcOVdOG7lzHDguG7r+G6uOG7l+G6pMO64bq4w4Lhu5cx4bqkw7rhu5fhurjhu5DDjOG7teG7l8Oq4bqm4bqwT+G7lzF0w4nhu5fhu7XhuqThuqbhu5fhurjhuqR14bq44bqk4buX4bqn4bqkdOG6uOG6pOG7lyjhurx0bOG7lzHhuqTGoOG6uMOC4buXT+G6pHXhurjDguG7l+G7uXfDk+G7l+G6uMWpw4lu4buXMcOC4buv4bq44buX4bqkw7rhurjDguG7lzHhuqTDuuG7l+G6uOG7kMOM4bu14buXw6rhuqbhurBP4buXMXTDieG7l+G7teG6pOG6puG7l+G6uOG6pHXhurjhuqThu5fhuqfhuqR04bq44bqk4buXKOG6vHThu5dP4bqmxIJL4buXT+G7juG7teG7l+G7teG6pELhu5fhu7nDueG6uuG7l+G7tXXhu7Xhu5dPSOG7l+G7teG6pOG7kuG7teG7l0/huqzhurjhu5fhu7fhu47hurjDguG7l8Oy4bqn4bu04bqn4bu24buN4buX4bu5eeG7nuG7l8OJw7nhurjhuqThu5fhu5rhuqbhurDhu7Xhu5dP4bqkdOG6uOG6pOG7l0/hurp14bq44buXxJDhuqThu4LhurjDguG7l+G7t+G7jOG6uMOC4buXT+G6puG6ruG6uOG7l8OJ4burT27hu5fhurjhuqR2T+G7l0XDuuG7l0/huqR04bq44bqk4buXT+G6unXhurjhu5fhu7nhuqbhurDhurjhu5dP4buWb+G7l+G7uMSC4bq44buX4bq4dOG7nm7hu5fhu7nhu6fhu5fhu7Xhurzhu5fhuqTDjeG6uOG7l+G7m27hu6Hhu5dPTeG6puG6sMOT4buXT+G6pOG6oOG7l+G7ueG7kOG7iOG7teG7l0vhuqR1T+G7l+G6pMO64bq44bqk4buXT03Dg+G6uOG7l+G7ueG6qnThu5fhu7PDuuG6uOG7l+G7teG7peG7l09C4bq44bqkb+G7l+G6p+G6usO64bq44buXT0LhurjhuqThu5fhu7Xhurzhu5fhu6Phu5vGoeG7l8OJdeG7nuG7l1Thuqcw4buXRcawS+G7l+G7ueG7q0/hu5fhu7Xhu4Thu5fhu7nhuqrhurjhuqThu5fhu5rDuuG7l+G7m+G7l8OJdeG7nuG7l1Thuqcw4buX4bu34bqm4buX4bu5R+G6uMOC4buX4bu1w5V04buX4bujxqHhu5fhu7XhuqThuqbhu5fhurjhuqR14bq44bqk4buX4bq4w4Lhu6/hurjhu5fhuqTDuuG6uMOC4buXT+G6pOG7kMON4bq4w4Lhu5fDicO54bqm4buX4bu5dOG6uMOC4buX4bqk4bq6w7lP4buX4bu5R+G6uMOCb+G7lyh3w5Phu5fhuqTEgk9u4buX4bu1deG7teG7l8OJdeG7nuG7l1Thuqcw4buX4bu54bquw5Phu5fhu7nhu6tP4buXxKjhu5fhu5rhuqrhu5dPTeG6rOG7l0/huqTDk3jhurjhu5dP4bqm4bqw4bq4buG7l8SQ4bqkw5Phu5fhu5rhu5Thu7Xhu5dPTcOT4bq4w4Lhu5dP4buvw4nhu5dP4bqk4buQw43hurjDguG7l8OJw7nhuqZu4buXxJDhuqTDk+G7l+G7teG7guG6uMOC4buX4bq4w4LhuqThuqbhurBLbuG7l07huqbDg8OT4buXT+G6pOG6qm7hu5fhu7Phu5DDk+G7l+G7ueG6puG6sOG6uG7hu5fhu7PhurDhurjhuqThu5fhu5rhuqbhurDhurhvb2/hu5fhuqfDueG6puG7l8OJSeG6puG7l+G6uMON4bqm4buX4bu54burT+G7l8OJdeG7nuG7l1Thuqcw4buX4bu54bquw5Phu5fhu7Xhurzhu5fhu7d14bq44buX4bu1deG7teG7l+G7s+G6puG6tsOT4buXT+G7kOG7iOG6uMOC4buX4bu1w5V04buX4bu1deG7teG7l0XhurrDueG6puG7l0/huqThuqDhu5fhu7nhu5Dhu4jhu7Xhu5fhu7XhuqR2S+G7l+G6uOG6pHjhurjhu5dP4bqkdOG6uOG6pOG7l0/hurp14bq4buG7l07hu4Thu5fhu7nhuqbhurDhurjhu5dP4bqk4bq6w7nhuqbhu5fhu7nhu5Dhu4rhurjDguG7l+G7t+G7r+G7nuG7l+G6uOG6vOG6uMOC4buXxJDhuqThuqbhu5fhu7V34bq44buXReG6psOD4bq44buX4bqk4bqw4buX4bui4buW4buXReG7oOG7l07hu5Thu5fhu7Xhu4Thu5fhu5rDuuG7l8OC4bqm4bul4bqm4buX4bu5dUvhu5dP4bqkxrDhu7Xhu5fDicaw4bu14buX4bua4bqu4buXT+G6pOG6oG/hu5fhuqfhurrDuuG6uOG7l+G6pOG6sOG7l0/huqThu4ThurjDguG7l+G6uMOC4buv4bq44buX4bqkw7rhurjDguG7l09Nw4Phurjhu5fhu7nhuqp04buX4buzw7rhurjhu5dPQuG6uOG6pOG7l+G6pOG6puG6sOG6uOG7l+G6uHThu57hu5fhu7Xhurzhu5dz4bub4buh4buXw4l14bue4buX4bqzMuG6peG7l8Oyw4l14bue4buX4buzdeG6uOG7l+G6pMO64bq4w4Lhu5fhu7XhuqR2S+G7l+G6uOG6pHjhurjhu5dP4bqk4bqg4buX4bu1w5V04buX4bu1deG7teG7l+G6uMOC4buv4bq44buX4bqkw7rhurjDguG7l+G7ueG6tuG7l0/huqR04bq44bqk4buXT+G6unXhurjhu5fhuqThurx04buX4bu5w43hurhu4buX4bu34bqq4bu14bqk4buX4bua4buO4buN4buX4bu54buQ4buI4bu14buXRcawS+G7l+G7ueG7q0/hu5fhu5rDuuG7l+G7ueG6puG7l+G7msO64bq64buX4bqk4bq6w7lP4buX4bu5R+G6uMOCb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7tHRLT+G6puG6uuG6uOG7lcO14buP4bqmw4nDguG7l+G7tUV0Tk7DrOG7leG6puG7tEHhurhPQU3hu5Xhu5dOT+G7nkVBw6zhu5Xhu5zhuqbhu7dP4bqkbOG7l3HGocahS+G7om3hu5fhuqRB4bqmw4LhuqRPbOG7l+G7n3Dhu59L4buibeG7leG7l05N4bu1w6zhu5UvL+G7teG7t+G6uG/hu7N04bq6T+G6pHThurjhuqThuqThurp0b+G7muG6uC/hu7dBTsSQT+G6uksv4bq4QeG7nE4v4bud4bud4bubcS/hu5txceG7t+G7ocahc+G7m3LGoeG7nU/hu53GoXJxcUXGoW9ES8OCa03DrHDGoeG7neG7leG7l3RFT8Os4buV4bqn4bqkdOG6uOG6pOG7l0/hurp14bq44buXxJDhuqThu4LhurjDguG7l+G7t+G7jOG6uMOC4buXT+G6puG6ruG6uOG7l8OJ4burT+G7l+KAnEXDg+G6uOG7l+G6uMOC4buC4bqm4oCd4buXT+G6pOG7iuG6puG7l+G6pHjDk+G7l+G7tDLDqinhu7Yt4bubc+G7leG7l+G7nOG6puG7t0/huqTDrOG7lXHGocah4buV4buX4bqkQeG6psOC4bqkT8Os4buV4bufcOG7n+G7leG7ly/DtVThurjhuqThu5cxw4LDk+G7nuG6suG6uOG7l8Oqxanhurjhu5fhuqfhuqR04bq44bqk4buXLeG7l+G6uOG6pOG7r+G6uOG7l+G7muG6psOD4bq44buX4buzdeG6uOG7l+G6pMO64bq4w4Lhu5fhu7Xhu5Z04buX4bqkw7rhurjDguG7l8OJU+G7l0vhuqR5w4nhu5fhu7Thu4Dhu5cw4bquw4ls4buX4bqn4bqkdOG6uOG6pOG7l0/hurp14bq44buXxJDhuqThu4LhurjDguG7l+G7t+G7jOG6uMOC4buXT+G6puG6ruG6uOG7l8OJ4burT+G7l8SQ4bqk4buC4bq4w4Lhu5fhu7XhuqRC4buXT+G6puG6sOG6uOG7l0Xhu4jhuqbhu5fhu7XhuqThurrhu5fEkOG6pHXhu7XhuqThu5fDicO64buX4bu1w4rhurjhu5fhu7Xhu6Xhu5fhu7XhuqThurrhu5fhurjhuqThu6/hurjhu5fhu5rhuqbDg+G6uOG7l+G7s3Xhurjhu5fhuqTDuuG6uMOCb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14bu44bq24buX4bu14bq84buXT+G6pOG6tuG7l07hu5bhu5fhu7fhu47hurjDguG7l+G7tXXhu7Xhu5fhuqThuqjhurjhuqThu5dP4bqk4buS4bu14buXT+G6pHThurjhuqThu5dP4bq6deG6uOG7l8SQ4bqk4buC4bq4w4Lhu5fhu7fhu4zhurjDguG7l0/huqbhuq7hurjhu5fDieG7q09u4buX4bq44bqk4bqm4bquw5Phu5fhurjDguG7kOG7iuG6puG7l+G6uMOC4bqkQ+G7l+G7ucSC4bq44buX4bua4bqm4bqw4bu14buX4buzxrBP4buX4buzw5NH4bu14buXS+G6pOG7peG6puG7l+G7teG6vOG7l0/DuuG6puG7l8SQ4bqk4bq64bul4bq44buX4buaw7rhu5dP4bqk4bqg4buX4bq4w4Lhu6/hurjhu5fhuqTDuuG6uMOCb+G7l+G7uOG6puG6rsOT4buX4bq4w7rhu57hu5dFw7rhu5fDiUdP4buXxJDhuqThurzhu5fEkOG6pMWp4bq44buX4bu54buE4bqm4buX4buaw4zhuqbhu5fhurjDguG7kOG7iuG6puG7l+G7t+G7r+G6uOG7l8So4buXxJDhuqTDk+G7l+G7muG7lOG7teG7l8OJ4bqm4bqu4bq44buX4bq4w5Lhuqbhu5fhu7V14bu14bqk4buX4buidOG7l+G7ueG6qnThu5fhu7nhuqbhurbDieG7l+G7ueG7q0/hu5fDiXXhu57hu5dU4bqnMG/hu5fhu5Xhuqfhu5jhu5dP4bqkdeG6uMOC4buX4bub4bubLeG7ncah4bud4bubbuG7l+G6p3hL4buX4bu54bq6w7rhurjhu5fhu7Lhu5DDk+G7l+G7teG6pOG6rOG6uOG6pOG7l8Oq4bqm4bqy4bq44buXT+G6pOG7guG6uMOC4buXw6rhuqbhurBP4buXMXTDieG7l+G7ueG7p+G7l+G7teG6pOG6rOG6uOG6pOG7l0/huqThu5Lhu7Xhu5dPTeG6puG6tuG6uOG7l8SQ4bqkdOG6puG7lyjhurDhu5dO4bqm4bq44bqk4buXT+G6pHXhuqbhu5dPw7rhuqbhu5fhu7XhuqThuqzhurjhuqThu5dO4buE4buXw6ox4bqz4bqn4buXMOG6uuG6uEHhu57hu5fhu7N04bq64buXw4JGw4nhu5fhu7V14bu14buX4bu34bqq4bu14bqk4buX4bua4buO4buXT+G6puG6ruG6uOG7l+G7t+G6puG7l+G7uUfhurjDgm7hu5fhu5rhuqzhu5fhu7nhuqbhurDhurjhu5dP4buW4buX4buaw7rhu5dPw7rhuqbhu5fEkOG6pOG6uuG7peG6uOG7l+G6uMOC4buv4bq44buX4bqkw7rhurjDgm7hu5fhu5rDjOG6puG7l8OJ4bq64bq4w4Lhu5fDicOT4buE4bq44buX4bu5QcOJ4buX4bu5xILhurjhu5fDieG7guG6puG7l09N4buQ4buK4bq4w4Lhu5dO4buE4buX4bqk4bq8dOG7l0/DuuG6puG7l+G7teG6pOG6rOG6uOG6pOG7l+G7ucON4bq44buXw4Lhuqbhu6Xhurhu4buXdOG6uOG7l0/hurrDuuG6uG7hu5dP4bqm4bqw4bq44buXReG7iOG6puG7l+G7msO64buX4bu54bur4bu14buX4buz4bqm4bqwT+G7l0vhuqThu4zhu5fhuqThu4hL4buX4buaw4zhuqbhu5fDieG6vuG6puG7l+G7ueG7hOG6puG7l0/hu5Dhu4jhurjDguG7l+G6uMOC4buQ4buK4bqm4buX4bu34buv4bq4buG7l8So4buX4bq44bqk4bqm4bquw5Phu5fEkOG6pMOT4buX4bua4buU4bu1buG7l+G7muG7jOG6uMOC4buXw4nhuqbhuq7hurhu4buXxJDhuqThurrhu6XhurjDguG7l+G7tXXhu7XhuqThu5fhu7nhuqp04buXReG7oOKAnW7hu5fhu4LhurjDguG7lzHDgsOT4bue4bqy4bq44buX4bqn4bqkdeG6puG7l+G6pcON4bq4buG7l+G6s+G6pOG6vOG7lyHhuqZ1w4nhu5fhu7nhu4Thu7Xhu5fhuqdNw5PhurjDguG7l0/hu6/DieG7lyLhuqbhurjhuqThu5fhu7fhurp04bq44bqk4buXw6ox4bqz4bqn4buX4bqn4bqkdOG6uOG6pOG7lyjhurx0buG7l+G7teG6pOG6uuG7l+G7s+G6psSCT2/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG6p+G6pEHhurrhu5fhu7nhurxu4buX4bq4w4Lhu5Dhu4rhuqbhu5dO4buW4buX4bu34buO4bq4w4Lhu5fhu7XhuqRC4buX4bu1d+G6uOG7l0/hu4Thuqbhu5dP4bqk4bqm4bq2w5Phu5dO4buE4buX4bu54bqm4bqw4bq44buXT+G6pOG6usO54bqm4buX4bu5xanhurjDguG7l8SQ4bug4buX4bu54bun4buX4bu14bq84buXT+G6pOG6tuG7l0/DueG6uuG7l0V4S+G7l0/DuuG6puG7l8SQ4bqk4bq64bul4bq44buXw6ox4bqz4bqn4buXMOG6uuG6uEHhu57hu5dPTcOD4bq44buX4bu54bqm4bqw4bq44buXT+G6pOG6usO54bqm4buX4bu34bqm4buX4bu5R+G6uMOCb+G7l+G6p+G6puG6ruG6uOG7l09N4bq64bq4w4Lhu5fDqjHhurPhuqfhu5cw4bq64bq4QeG7nuG7l+G7ueG7kOG7iOG7teG7l+G7teG6pMOT4bue4bq24bq44buXT+G7mOG7l0/DuuG6puG7l8SQ4bqk4bq64bul4bq44buX4bq4w4Lhu6/hurjhu5fhuqTDuuG6uMOC4buX4bqk4bq64bur4bu14buX4bq4w7lL4buXLeG7l03Dkk/hu5dP4bqm4bqu4bq44buXT03hu5Thu7Xhu5dP4bqmxIJL4buXT8O54bqm4buX4bu1deG7teG7l+G7ueG6puG6tsOJ4buXw4LhuqZ04bq64buX4bu34bqq4bu14bqk4buX4bu1w5V04buXw6ox4bqz4bqnb+G7l+G7uHXhurjDguG7l+G7teG6pMOS4buX4bugbuG7l+G6uMOC4buQ4buK4bqm4buX4bu34buv4bq44buX4bu14bq84buXT+G6pOG6tuG7l07hu5bhu5fhu7fhu47hurjDguG7l0/huqR04bq44bqk4buXT+G6unXhurjhu5fEkOG6pOG7guG6uMOC4buX4bu34buM4bq4w4Lhu5dP4bqm4bqu4bq44buXw4nhu6tP4buXTMOTdOG7l8OqMeG6s+G6p+G7lzDhurrhurhB4bue4buX4buz4bup4bq4w4Lhu5fhu7nhuqbhurDhurjhu5dP4bqk4bq6w7nhuqbhu5dP4bqk4buC4bq4w4Lhu5dP4bqk4buQ4buK4bq4w4Lhu5fhu7XhuqThu5Lhu5fEkOG6pOG7guG6uMOC4buX4buzxrBP4buX4buzw5NH4bu14buXS+G6pOG7peG6puG7l0XDuuG7l07DiXRNT+G7l0vhuqThurrhurhB4buX4buaw7rhu5dO4buW4buX4bu34buO4bq4w4Lhu5fEqOG7l+G7teG7peG7l+G6uOG6pMag4bq4w4Lhu5fhurjDjeG6puG7l+G7muG7jOG6uMOC4buX4bq4w5LhuqZu4buX4bqk4bul4bqm4buX4bu54bul4bq64buXxJDhuqThu4LhurjDguG7l+G7teG6vOG7l07hurzhurjDguG7l+G6puG6uE9BTeG6uEFPbuG7l+G7oyEv4bufIW/hu5fDquG6puG6sOG7teG7l07hu5bhu5fhu7fhu47hurjDguG7l0/huqR04bq44bqk4buXT+G6unXhurjhu5dMw5N04buXw6ox4bqz4bqn4buXMOG6uuG6uEHhu57hu5fhu7nhu5Dhu4jhu7Xhu5fhu7XhuqThurrhu5dFw7rhu5fhu7fhurLhu5fhu7fDuuG6uMOC4buX4bqkw43hurjhu5fhu5rDjOG6puG7l+G7ueG7hOG6puG7l0/hu5Dhu4jhurjDguG7l0XDuuG7l+G6uMOC4buQ4buK4bqm4buX4bu14bq84buXT8OTSOG6puG7l+G7msO64buX4bu14bqkeMOJ4buX4bua4bqu4buX4bu14buC4bq4w4Lhu5fhurjDguG6pOG6sG/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG7tMOU4bq4w4Lhu5dP4bqkQeG6uuG7l+G6s+G6pOG6vOG7lyHhuqZ1w4nhu5fhu7nhu4Thu7Xhu5fhuqdNw5PhurjDguG7l0/hu6/DieG7l8SQ4bqm4bq44bqk4buX4bu34bq6dOG6uOG6pOG7l8OqMeG6s+G6p+G7l+G6p+G6pHThurjhuqThu5co4bq8dOG7lzHDgsOT4bue4bqy4bq44buX4bqn4bqkdeG6puG7l+G6pcON4bq4buG7l+G7t+G7jOG7l8OJw4zhuqbhu5dPTeG6puG6tuG6uOG7l8SQ4bqkdOG6puG7l07hurrhurjDguG7l8OqMeG6s+G6p+G7lzDhurrhurhB4bue4buX4bu54bun4buX4bu54buQ4buI4bu14buX4oCcS+G6pMOV4buXTuG6vOG6uMOC4oCd4buX4buzxKjhuqbhu5fhurjhuqThuqbhuq7Dk+G7l+G7ueG6qnThu5fhu7nhuqbhurbDieG7l+G7teG6pHZL4buX4bq44bqkeOG6uOG7l0/huqR04bq44bqk4buXT+G6unXhurjhu5dP4buY4buXT03Dk+G6uMOC4buXT+G7r8OJ4buXT+G6pOG7kMON4bq4w4Lhu5fDicO54bqm4buX4bu5xILhurjhu5fhu7Xhu5Z04buX4bqkw7rhurjDguG7l+G7s3Xhurjhu5dF4bqgb+G7lyjhuqbhurDhurjhu5fhurh04bue4buXT03Dg+G6uOG7l+G7ueG6qnThu5fhu7PDuuG6uOG7l09C4bq44bqk4buX4bu14bq84buXxJDhuqThurrhu6XhurjDguG7l+G7ocah4buX4bu54bqm4bq2w4nhu5fhurjDuUtu4buXTcOST+G7l0/huqbhuq7hurjhu5ct4buX4bu1w5ThurjDguG7l0XDuuG7l+G7tXXhu7Xhu5fhu7nhuqbhurbDieG7l8OC4bqmdOG6uuG7l+G7t+G6quG7teG6pOG7l+G7tcOVdOG7l8OqMeG6s+G6p2/hu5fhuqdN4bq64bq4w4Lhu5dP4bqk4buK4bqm4buXw4LhuqZ04bq44buXT8OM4bqmbuG7l8OqMeG6s+G6p+G7l+G7uXThurjDguG7l+G7ueG6ruG7l0104buXw4nhu47hu7Xhu5dP4bqmw4PDk+G7l+G7ouG7r+G7nuG7l+G7t+G7lOG6uMOC4buXxKjhu5fDiUnhuqbhu5fhuqTDk+G7nuG6sOG6uOG7l8OJ4bqm4bqu4bq44buX4bq4w5Lhuqbhu5dP4buY4buX4bub4buX4bu5xILhurjhu5fhu53hu5fhu7nhuqbhurbDieG7l8OC4bqmdOG6uuG7l+G7t+G6quG7teG6pOG7l0vhuqThu47hu7Xhu5fhu5rhu47hu5fhurjDguG7kOG7iuG6puG7l+G7t+G7r+G6uOG7l+G6uMO5S27hu5dNw5JP4buXT+G6puG6ruG6uOG7l+G7msO64bq64buXT8O64bqm4buXxJDhuqThurrhu6Xhurjhu5fDqjHhurPhuqfhu5cw4bq64bq4QeG7nm/hu5fhu7Thu4zhurjDguG7l+G7msOM4bqm4buX4bu54bq84buX4bu5eeG7nuG7l8OJw7nhurjhuqThu5fhu5rhuqbhurDhu7Xhu5dPw5Phu57Dg+G6uOG7l09Nw5Phu57huq7hurjhu5fhu7nhurbhu5fhurjDguG7kOG7iuG6puG7l+G7t+G7r+G6uOG7l+G7s+G6psSCT27hu5dFw7rDieG7l0zDk0Hhurjhu5fhu5rDjOG6puG7l+G6pOG6qOG6uOG6pOG7l0/huqThu5Lhu7Xhu5dP4bqkdOG6uOG6pOG7l0/hurp14bq44buXxJDhuqThu4LhurjDguG7l+G7t+G7jOG6uMOC4buXT+G6puG6ruG6uOG7l8OJ4burT+G7l8OJw4zhuqbhu5fhu7XDlXThu5fDqjHhurPhuqfhu5dP4bqk4buC4bq4w4Lhu5dMw5N04buX4bua4bqm4bqw4bu14buXT+G6pHThurjhuqThu5dP4bq6deG6uOG7l+G7tXXhu7Xhu5fhu7fhuqrhu7XhuqThu5fhu5rhu47hu5dP4bqk4bqmxIJP4buX4buexILDk+G7l+G6uOG6pHZP4buX4bq44bqk4buQ4buX4bu54bqm4bqw4bq4buG7l+G6uOG7kMOM4bu1buG7l+G6puG6uE9BTeG6uEFPb29v4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7XDqsOM4bqm4buXTuG7lOG7l0vhuqR1T+G7l09N4bqm4bq24bq44buX4bu14buC4bq4w4Lhu5fhurjDguG6pOG6sOG7l+G7tcOU4bq4w4Lhu5fhurjhuqThu5Dhu5figJxP4bqkdMOJ4buX4bua4bq+4bq4w4LigJ3hu5fhu7XDlXThu5fhu7V14bu14buX4bq4w4Lhu6/hurjhu5fhuqTDuuG6uMOCbuG7l+G6uOG6pMO64buX4bu1w5PhurjDguG7l+G7tXZL4buX4bu34bqq4bu14bqk4buX4bua4buOb29v4buXT+G6pHThurjhuqThu5dP4bq6deG6uOG7l8SQ4bqk4buC4bq4w4Lhu5fhu7fhu4zhurjDguG7l0/huqbhuq7hurjhu5fDieG7q0/hu5fhu7nhu6fhu5fhu5rDuuG7l+G7uXThurjDguG7l+G7ueG6puG7l+G7msO64bq64buX4bu54buK4bqm4buXTuG7hOG6uMOCbuG7l0/hu5jhurjDguG7l+G7s+G7kMOM4bu14buXT+G6pHThu57hu5fhu7lI4bqm4buXT+G6pOG6vOG6puG7l0zDk0Hhurjhu5fhu7fhu4zhurjDguG7l0/huqbhuq7hurjhu5fDieG7q0/hu5fhu7XDlXThu5fhurjDguG7kOG7iuG6puG7l+G7t+G7r+G6uG7hu5fhurjDgnThu57hu5fhu7Xhu6Xhu5fEkOG6pOG6puG7l+G7ucO54bqm4buX4bu34bqq4bu14bqk4buX4bu0MsOqKeG7ti3hu5tz4buX4bu54buQ4buI4bu14buXxJDhuqbhurbDieG7l07hurp1T+G7l+G6pOG6puG6sMOT4buXTMOT4bulb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7leG7l05P4bueRUHDrOG7lU9B4buiTy10ReG6psOC4bq4bOG7l03huqbDguG6pE9t4buVw7Xhu49OT03hurrhurjDgsO14buyw7rhuqbhu5fhu5rDuuG7l+G7peG6uOG6pGzhu5fhuqdNdOG6uMOC4buX4buy4buM4bqm4buPL05PTeG6uuG6uMOCw7Xhu48vS8O1


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]