(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 31-7, CLB Câu cá Thể thao tỉnh Thanh Hóa tổ chức thi câu cá thường kỳ mở rộng lần thứ 3 – năm 2022, nội dung cần tay. Đây là giải đấu được tổ chức nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho các cần thủ trong và ngoài tỉnh.
4buSe+G7oOG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p0J9YjMl4buc4buY4buS4bqrYuG6qTY1PuG7mOG7p+G7sjXhu6LDmeG7nuG7oiPhu7I14buiYnvDqeG7omLhuqnhu6Q1e+G7omLFqH3hu6Jixq994bui4bunfeG7qH3hu6IjWWPhu6Ij4bum4buiYnso4buiYnvhu6Q24buiQnvhu6Q1e+G7osWpN+G7pOG7omJ74bq74bqzNT7hu6IyaeG7ojTDouG7ouG6qcOjNT7hu6Iz4buyNeG7omJ74bq94buiUeG7ki/huqti4bqpNjU+4buY4buSL3vhu6Dhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfFqSXhu6Q94buc4buYw70+xahn4buiUeG7oC1V4buM4buixqF44buX4buixqFZY+G7oiPhu6bhu6JCeyjhu6Jie+G7pDbhu6JiIDV74buiQnvhu6Q1e+G7osWpN+G7pOG7omLEg+G7oiN74bq9I+G7omJ7feG7oiNZY+G7oiPhu6bhu6Jie+G6u+G6szU+4buiMmnhu6I0w6Lhu6LhuqnDozU+4buiM+G7sjXhu6Jie+G6veG7olHhu6LigJPhu6I14buwNOG7olDhu55QUOG7jOG7ojXDo33hu6I9YzU+4buiI+G7sjXhu6Ji4bukZ+G7juG7ouG7nVln4buiM8Wo4buiPn3hu6h94buiJMOdY+G7oiThurvhurUj4buiYsSD4buiI3vhur0j4buiNXvhu6404buiMnvDoDU+4buiNT7DqjU+4buiNVk1PuG7oiPhu6Q24buiYuG6qV01e+G7oiTDo+G7oiN7Y2c7NeG7ojTDoDXhu6Ijezbhu6Ij4bumI+G7oiPhu7I14buiYnvDqeG7omLhuqk2NT7hu6Lhu4PFqOG7ojU+NsWofeG7omIgNXvhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4buSfTQ+4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4bucPWJ7YzRA4buifcahJTViJeG6qeG7nOG7ouG6q2JnMyVK4buc4buFfT1ie8OT4buiw5rhu57hu57huqdmw5Lhu6J7JX0+e2LDk+G7olNRUeG6p2bDkuG7nOG7ouG6q+G6qSNK4bucLy8jPTXhu45A4bukNmJ74bukNXt7NuG7pOG7juG7gzUvPSXhuqsyYjbhuqcvNSXhu4XhuqsvUFBR4bueL+G7oFTDmj3hu57hu6BSUMOZUFFiU1FR4buew5kz4bue4buOMeG6pz5P4bqpSlLDmVLhu5zhu6Lhu6QzYkrhu5zhu6fhu7I14buiw5nhu57hu6Ij4buyNeG7omJ7w6nhu6Ji4bqp4bukNXvhu6Jixah94buiYsavfeG7ouG7p33hu6h94buiI1lj4buiI+G7puG7omJ7KOG7omJ74bukNuG7okJ74bukNXvhu6LFqTfhu6Thu6Jie+G6u+G6szU+4buiMmnhu6I0w6Lhu6LhuqnDozU+4buiM+G7sjXhu6Jie+G6veG7olHhu5zhu6Lhu4V9PWJ7SuG7nMOa4bue4bue4buc4buieyV9PntiSuG7nFNRUeG7nOG7oi/hu5jhu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqnxqHhu6ThuqdifTY14buc4buYxqHhu6Yj4buiI+G7sjXhu6Jie8Op4buiI3vDqeG7ojV7xajhu6JCe+G7pDV74buixak34buk4buiYnvhu6w1PuG7ojPhurc14bui4buD4bq3feG7olHhu6Lhu4Mi4buiYuG6qVvhu6I1e8OdYuG7jOG7ojV7XeG7jOG7okDhu6Thu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYQnvhu6Q04buiPn3hu6Thu6I+feG7qH3hu6IjN+G7osOaw5rhu6Ij4buyNeG7omJ7w6nhu6IkLDXhu6Jiw6rhu6Ij4bumI+G7ontjZyE14buM4buiYnsi4buiZuG7quG7jOG7omJ7xag1e+G7ouG6p3vhuqHhu6Ji4bqpOzXhu6IkIuG7pOG7okDFqDXhu6JiIDV74buiQnvhu6Q1e+G7osWpN+G7pOG7ouG7g8Wo4buiI+G7piPhu6JiIDV74buM4buiYnvFqDV74buiQMavNeG7juG7osah4bumI+G7oiPhu7I14buiYnvDqeG7omLhuqnhu6Q1e+G7omLFqH3hu6LDouG7ojXDo33hu6I9YzU+4buiI+G7sjXhu6Ji4bukZ+G7juG7ouG7nVln4buiI+G6uTU+4buiM8Wo4buiNcOjfeG7oj1jNT7hu6Ik4bq74bq1I+G7oiTDoDU+4buiJOG7qDbhu6Ij4buyNeG7omJ7w6nhu6Ji4bqpNjU+4bui4buDxajhu6I1PjbFqH3hu6JiIDV74buiZztj4buiYntbI3vhu6Jie+G7pDThu6I+feG7pOG7omLhuqnhu6Q1e+G7omLFqH3hu6I9NuG7ojJ7w6A1PuG7okB9IWLhu6IzNsavfeG7oiPhu6bhu6IjWWPhu6Ik4bq74bq1I+G7omLGr33hu6J74bqj4buiI1lj4buiQnvhu6Z94bui4budIjV74buiw5RieyLhu6Ji4bqpw5014buixanhu7Rj4buieMOjI+G7kOG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5J9ND7hu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5x9xqElNWIl4bqp4buc4bui4bqrYmczJUrhu5zhu4V9PWJ7w5Phu6LDmuG7nuG7nuG6p2bDkuG7onslfT57YsOT4buiU1BT4bqnZsOS4buc4bui4bqr4bqpI0rhu5wvLyM9NeG7jkDhu6Q2Ynvhu6Q1e3s24buk4buO4buDNS89JeG6qzJiNuG6py81JeG7heG6qy9QUFHhu54v4bugVMOaPeG7nuG7oFJQw5nhu6Dhu55iUVJUVVAz4bue4buOMeG6pz5P4bqpSlJQ4buc4bui4bukM2JK4buc4bun4buyNeG7osOZ4bue4buiI+G7sjXhu6Jie8Op4buiYuG6qeG7pDV74buiYsWofeG7omLGr33hu6Lhu6d94buofeG7oiNZY+G7oiPhu6bhu6Jieyjhu6Jie+G7pDbhu6JCe+G7pDV74buixak34buk4buiYnvhurvhurM1PuG7ojJp4buiNMOi4bui4bqpw6M1PuG7ojPhu7I14buiYnvhur3hu6JR4buc4bui4buFfT1ie0rhu5zDmuG7nuG7nuG7nOG7onslfT57Ykrhu5xTUFPhu5zhu6Iv4buY4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p8ah4buk4bqnYn02NeG7nOG7mOG7p33hu6h94buiJOG6u+G6tSPhu6JixIPhu6Ije+G6vSPhu6Jixq994buie+G6o+G7oiNZY+G7okJ74bumfeG7ouG7nSI1e+G7osOUYnsi4buiYuG6qcOdNeG7osWp4bu0Y+G7onjDoyPhu5Dhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYQuG6qTY1PuG7ojJ7NuG7qDU+4buiYnvhurN94buiPn3hu6Q14buiUnvhu4zhu6Ij4buyNeG7omJ7w6nhu6I1xag24buiI1lj4buiJOG6u+G6tSPhu6Ji4bqpOTU+4buiM+G6u+G6tTU+4buiI+G7puG7ojPhurc14buiNXvDnWLhu6Lhuqs64buiPn3hu6h94buiNXvDnWLhu47hu6LhuqrhuqHhu6Iz4bq74bq1NT7hu6Ij4bum4buiI1lj4buiJOG6u+G6tSPhu6Ijw6nhu6Thu6I04bqvfeG7oiPhu7I14buiYnvDqeG7ouG6p3vhu6h94buiJOG6u+G6tSPhu6JQ4buiI+G7sjXhu6Jie8Op4buiQDs14buiI8avNXvhu6Lhu4PFqOG7omLhuqk5NT7hu6Jixah94buiI8OgNT7hu6I1e+G7tDXhu47hu6LGoeG7piPhu6Ij4buyNeG7omJ7w6nhu6Ik4buq4buiIzfhu6Lhuqvhur/hu6Ije2Phu7Y14buiQCLhu6Iye+G7puG7omLhuqFi4bui4buDLuG7oiThuqPhu6I1Pnsu4buM4buiPWU1PuG7oiNl4buiJCjhu6Jie+G7pDThu6I+feG7pOG7omLhuqnhu6Q1e+G7omLFqH3hu6LhuqvDoH3hu6I1xIN94buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7kn00PuG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nH3GoSU1YiXhuqnhu5zhu6LhuqtiZzMlSuG7nOG7hX09YnvDk+G7osOa4bue4bue4bqnZsOS4buieyV9Pntiw5Phu6JTUVHhuqdmw5Lhu5zhu6LhuqvhuqkjSuG7nC8vIz014buOQOG7pDZie+G7pDV7ezbhu6Thu47hu4M1Lz0l4bqrMmI24bqnLzUl4buF4bqrL1BQUeG7ni/hu6BUw5o94bue4bugUlDDmeG7nuG7nmJTw5pVUVEz4bue4buOMeG6pz5P4bqpSlDhu55U4buc4bui4bukM2JK4buc4bun4buyNeG7osOZ4bue4buiI+G7sjXhu6Jie8Op4buiYuG6qeG7pDV74buiYsWofeG7omLGr33hu6Lhu6d94buofeG7oiNZY+G7oiPhu6bhu6Jieyjhu6Jie+G7pDbhu6JCe+G7pDV74buixak34buk4buiYnvhurvhurM1PuG7ojJp4buiNMOi4bui4bqpw6M1PuG7ojPhu7I14buiYnvhur3hu6JR4buc4bui4buFfT1ie0rhu5zDmuG7nuG7nuG7nOG7onslfT57Ykrhu5xTUVHhu5zhu6Iv4buY4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7l8Oj4buiNMOgNeG7oiPhu7I14buiYuG7pGfhu6Ij4bq5NT7hu6Izxajhu6I1w6N94buiPWM1PuG7ojThurd94buiNMWo4buixqF44buX4buixqFZY+G7oiPhu6bhu6JCeyjhu6Jie+G7pDbhu6JiIDV74buiQnvhu6Q1e+G7osWpN+G7pOG7ojThurd94buiJOG6u+G7pOG7ouG7g8WoNuG7onsh4buiYnvhuqE1PuG7oj594buofeG7ojXhu7A04buiNeG7pGfhu4zhu6Ik4buq4buiJOG6u+G6tSPhu6LhuqrDouG7ouG7guG7sDXhu6J7N+G7pOG7jOG7okJ7KOG7omJ74bukNuG7ouG7g8Wo4bui4bubY+G7ojMiI3vhu6Ije8Od4bqn4buiYntj4bu0NeG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5J9ND7hu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5x9xqElNWIl4bqp4buc4bui4bqrYmczJUrhu5zhu4V9PWJ7w5Phu6LDmuG7nuG7nuG6p2bDkuG7onslfT57YsOT4buiU1FR4bqnZsOS4buc4bui4bqr4bqpI0rhu5wvLyM9NeG7jkDhu6Q2Ynvhu6Q1e3s24buk4buO4buDNS89JeG6qzJiNuG6py81JeG7heG6qy9QUFHhu54v4bugVMOaPeG7nuG7oFJQw5pSVWLDmVBRw5rDmjPhu57hu44x4bqnPk/huqlKUVHhu57hu5zhu6Lhu6QzYkrhu5zhu6fhu7I14buiw5nhu57hu6Ij4buyNeG7omJ7w6nhu6Ji4bqp4bukNXvhu6Jixah94buiYsavfeG7ouG7p33hu6h94buiI1lj4buiI+G7puG7omJ7KOG7omJ74bukNuG7okJ74bukNXvhu6LFqTfhu6Thu6Jie+G6u+G6szU+4buiMmnhu6I0w6Lhu6LhuqnDozU+4buiM+G7sjXhu6Jie+G6veG7olHhu5zhu6Lhu4V9PWJ7SuG7nMOa4bue4bue4buc4buieyV9PntiSuG7nFNRUeG7nOG7oi/hu5jhu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqnxqHhu6ThuqdifTY14buc4buYxqHhu7I14buiYnvDqeG7osO9PmNnKTXhu6JCe8WoNXvhu6J4w6Mj4buiJCw14buiYsOq4buie2NnITXhu6Lhuqxj4buoNT7hu6JG4bq74bqxNT7hu6I+fcWoNXvhu6I+feG7qH3hu6I1e8OdYuG7ouG7g+G6t33hu6Ji4bqpOTU+4buiM+G6u+G6tTU+4buiI+G7puG7olThu4zDmVXhu6IyPuG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5h3LGLhu6Lhuq1j4buo4buM4bui4buD4bq3feG7omJ7xag1e+G7omJbI3vhu6JU4buMw5lV4buiMj7hu4zhu6Ij4buyNeG7omJ7w6nhu6LDvT5jZyk14buiQnvFqDV74buieMOjI+G7osOU4bqsY+G7qDU+4buiRuG6u+G6sTU+4buQ4buiJOG7quG7oj59xag1e+G7oj594buofeG7ojV7w51i4bui4buD4bq3feG7ouG6p3vhu7I14buiYnvhurvDojU+4buiM8Wo4bui4bug4buiZiXhu6I04bumZ+G7osWpNjU94buk4bui4buE4buk4buDJeG7ouG6qOG6qkbhu47hu6JGLOG6p+G7omJ74bq94buiNXtd4buiM8Wo4buiI+G7sjXhu6Jie8Op4bui4buC4bq54buiRmNZNeG7onl9NXvhu6LDlELhuqbhu6JCe+G7pDV74buixak34buk4buQ4bui4buD4bq3feG7omLhuqk5NT7hu6Iz4bq74bq1NT7hu6Ij4bum4buiI1lj4buiJOG6u+G6tSPhu6Izxajhu6JR4buMw5pV4buiMj7hu47hu6Lhu6d94buofeG7okDhu6Thu6Izxajhu6Ij4buyNeG7omJ7w6nhu6J4O+G7ouG7guG7sDXhu6LFqcSRNT7hu6LDlELhuqbhu6Lhuqrhu7I04bui4bqq4bqxNeG7kOG7juG7osO9PjbFqH3hu6Lhuqnhu6Thu4zhu6JA4bukNeG7omLEg+G7oiN74bq9I+G7oiM4NeG7omLhuqnhu6Q24buiPn3hu6h94buiYuG6u+G7jOG7oj594buofeG7oiM2NeG7oiPhu6bhu6JiNuG7ojV7w51i4bui4buDxajhu6JS4buiPn3hu6h94buiMntjZyw14buiMntbI3vhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4buSfTQ+4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4bucfcahJTViJeG6qeG7nOG7ouG6q2JnMyVK4buc4buFfT1ie8OT4buiw5rhu57hu57huqdmw5Lhu6J7JX0+e2LDk+G7olNRUeG6p2bDkuG7nOG7ouG6q+G6qSNK4bucLy8jPTXhu45A4bukNmJ74bukNXt7NuG7pOG7juG7gzUvPSXhuqsyYjbhuqcvNSXhu4XhuqsvUFBR4bueL+G7oFTDmj3hu57hu6BSUMOaUMOaYlRTUcOaVTPhu57hu44x4bqnPk/huqlKUFBQ4buc4bui4bukM2JK4buc4bun4buyNeG7osOZ4bue4buiI+G7sjXhu6Jie8Op4buiYuG6qeG7pDV74buiYsWofeG7omLGr33hu6Lhu6d94buofeG7oiNZY+G7oiPhu6bhu6Jieyjhu6Jie+G7pDbhu6JCe+G7pDV74buixak34buk4buiYnvhurvhurM1PuG7ojJp4buiNMOi4bui4bqpw6M1PuG7ojPhu7I14buiYnvhur3hu6JR4buc4bui4buFfT1ie0rhu5zDmuG7nuG7nuG7nOG7onslfT57Ykrhu5xTUVHhu5zhu6Iv4buY4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7kn00PuG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nH3GoSU1YiXhuqnhu5zhu6LhuqtiZzMlSuG7nOG7hX09YnvDk+G7osOa4bue4bue4bqnZsOS4buieyV9Pntiw5Phu6JTUVHhuqdmw5Lhu5zhu6LhuqvhuqkjSuG7nC8vIz014buOQOG7pDZie+G7pDV7ezbhu6Thu47hu4M1Lz0l4bqrMmI24bqnLzUl4buF4bqrL1BQUeG7ni/hu6BUw5o94bue4bugUlDDmlFUYlVQw5rDmsOZM+G7nuG7jjHhuqc+T+G6qUpR4bugVOG7nOG7ouG7pDNiSuG7nOG7p+G7sjXhu6LDmeG7nuG7oiPhu7I14buiYnvDqeG7omLhuqnhu6Q1e+G7omLFqH3hu6Jixq994bui4bunfeG7qH3hu6IjWWPhu6Ij4bum4buiYnso4buiYnvhu6Q24buiQnvhu6Q1e+G7osWpN+G7pOG7omJ74bq74bqzNT7hu6IyaeG7ojTDouG7ouG6qcOjNT7hu6Iz4buyNeG7omJ74bq94buiUeG7nOG7ouG7hX09YntK4bucw5rhu57hu57hu5zhu6J7JX0+e2JK4bucU1FR4buc4buiL+G7mOG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfGoeG7pOG6p2J9NjXhu5zhu5jhu5fhu6Q14buiYsSD4buiI3vhur0j4buiYuG6qeG7pDbhu6Ij4bumI+G7oj594buofeG7ouG6p3tl4bui4buDxajhu6I+feG7qH3hu6Iye2NnLDXhu6Iye1sje+G7oiN7NuG7oiPhu6Yj4buiI+G7sjXhu6Jie8Op4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7kn00PuG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nH3GoSU1YiXhuqnhu5zhu6LhuqtiZzMlSuG7nOG7hX09YnvDk+G7osOa4bue4bue4bqnZsOS4buieyV9Pntiw5Phu6JTUVHhuqdmw5Lhu5zhu6LhuqvhuqkjSuG7nC8vIz014buOQOG7pDZie+G7pDV7ezbhu6Thu47hu4M1Lz0l4bqrMmI24bqnLzUl4buF4bqrL1BQUeG7ni/hu6BUw5o94bue4bugUlDDmuG7oMOZYlLhu57DmVJQM+G7nuG7jjHhuqc+T+G6qUpUw5pQ4buc4bui4bukM2JK4buc4bun4buyNeG7osOZ4bue4buiI+G7sjXhu6Jie8Op4buiYuG6qeG7pDV74buiYsWofeG7omLGr33hu6Lhu6d94buofeG7oiNZY+G7oiPhu6bhu6Jieyjhu6Jie+G7pDbhu6JCe+G7pDV74buixak34buk4buiYnvhurvhurM1PuG7ojJp4buiNMOi4bui4bqpw6M1PuG7ojPhu7I14buiYnvhur3hu6JR4buc4bui4buFfT1ie0rhu5zDmuG7nuG7nuG7nOG7onslfT57Ykrhu5xTUVHhu5zhu6Iv4buY4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mMO9e1k14buiPSLhuqfhu6I1xahn4buM4buixqF44buX4buixqFZY+G7oiPhu6bhu6JCeyjhu6Jie+G7pDbhu6JiIDV74buiQnvhu6Q1e+G7osWpN+G7pOG7oiThu6rhu6JiVjU+4bui4bqtY8Wo4buiI3s24buiI+G7piPhu6J7w6Phu6I1PnvDqDbhu6Ji4bqpOzXhu6IkIuG7pOG7okDFqDXhu6J7Y2chNeG7osWp4bu0Y+G7onjDoyPhu47hu6Lhu51ZZ+G7ojPFqOG7ons2xq9i4buiJMOjNT7hu6Jiw6rhu6Jie30hNeG7oiThurvhurUj4buiYsSD4buiI3vhur0j4bui4bqrNjU+4bui4bqrNjU+4bui4buD4bq3feG7oiPhu6Yj4buiPn3hu6h94buiJMOdY+G7omLhuqk2NT7hu6I14buwNOG7juG7ouG7l+G7pDXhu6JixIPhu6Ije+G6vSPhu6Ij4bq5NT7hu6IyO2Phu6I+OX3hu6Ij4bumI+G7oiPhu7I14buiYnvDqeG7osOpNT7hu6J7w6Phu6IyfTV74bui4bqne1vhu6I0Y+G7pOG7okDFqDXhu6I+eyzhu6LDqTU+4buie8Oj4buiI+G7piPhu6IlNOG7ons5I+G7ouG6q301e+G7ouG7g8SRNT7hu6Ij4bukNuG7okJ74bukNXvhu6LFqTfhu6Thu6I1e1k14buiPSLhuqfhu6Ije2Phu7Y14buiQCLhu6I14buwNOG7ons5I+G7ojThurd94buiUOG7nlBQLVDhu55QUeG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu4ljYns24bqp4buc4buY4buS4bqrYuG6qTY1PuG7mHnGrzV74buixqHhurvhurM1PuG7ki/huqti4bqpNjU+4buY4buSL+G6p+G7mA==

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]