(vhds.baothanhhoa.vn) - Cách đây ít lâu, tôi đã kể về anh Khoai làng tôi, một nông dân cần cù, ham học hỏi đã cải hóa khu đồng lầy thụt thành một trang trại tổng hợp khép kín.
w7lH4buv4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugaEhTS8SQ4bur4bul4bq3R8OVTUbhu7HhuqpBTeG7sULhu7lU4buxTU5Nw7kvR+G7r+G7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugw6HEkOG7uUPhu6vhu6V9QUJH4buxROG6tFjhu7FJU+G7sUvhurRUcuG7sVPDlUjhu7FE4bqi4buxSuG7huG7seG7ruG6vuG7seG7uU1H4bux4bq3R07hu7lI4buxS8OBTUbhu7FTw5VIcuG7sUzhu5JT4buxTcOVTUbhu7FD4bq0TeG7sULhuqRN4buxQsOacuG7sUfhu7lM4buxR8OSQuG7sUfhu4xI4buxROG6ouG7sULhuqBI4buxR0/hu7nhu7FKR1Thu7FE4buQTUbhu7FL4bqkWOG7sVNHw5lT4buxU0fDgU1H4buxTOG7klPhu7FTUeG7uU1G4buxU1HDgEjhu7FT4buYTUbhu7FH4buc4bug4buxSkdF4bug4buxSklNc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pcO5SExG4buxQkvhu7lSUsah4burQ1NHVEzhuqrhu7FIfcSQTVPEkFHhu6vhu7FSU1hLxJDGoeG7q1ZIQ1NHcOG7seG7s+G7reG7reG7oFdx4buxR8SQSEZHU3Dhu7F5dnnhu6BXceG7q+G7sVJRQsah4burLy9I4buuc+G6quG7uU5TR+G7uU1HR07hu7lz4buuTS9NxJBWUi92d+G7rcO9L+G7r+G7s+G7s0N34buveOG7r3h5d1N5eMO9dkvhu7Mt4buzc8So4bugRuG7q+G7seG7uUtTxqHhu6vhurdHw5VNRuG7seG6qkFN4buxQuG7uVThu7FNTk3hu6vhu7FWSENTR8ah4bur4buz4but4but4bur4buxR8SQSEZHU8ah4bureXZ54bur4buxL+G7pcO5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pV3FqOG7mk1G4bux4buuw4FO4buxSkdU4buxU1Hhu7lNRuG7sVNRw4BI4buxRMWo4bucQuG7seG7uU1H4buxU1Hhu5BNRuG7sUfhu7lI4buxR8OBTUbhu7FC4bu5VOG7sVPhu7nhu7FC4bu5TuG7seG7rlVTcuG7sUJP4buxU1HhuqRU4bux4bqqQUzhu7FQVOG7uU1H4buxRsOUQnLhu7FExq9NRuG7sVNR4bq8TeG7sUThurzhu7FNR8ONTeG7sVdUw5RNRuG7sUThuqLhu7FC4bqgTOG7sU1H4bqmTeG7sU1G4bu5WOG7sUTFqOG7nELhu7FC4bqgTOG7sUZIQULhu7FY4bq8TeG7seG6qsONTUdy4buxU0fFqOG7sVNH4bqgc+G7seG7uE1H4bux4bq3R07hu7lI4bux4bqq4bqgTnLhu7FKR8OVTUbhu7FCR+G7iuG7sU1JVOG7sUZI4bus4buxR+G7kE3hu7FQVOG6vHLhu7FHw4FNRuG7sULhu7lUcuG7sVNR4bqkVOG7scOCWOG7sULDk03hu7FTw4BO4buxTUZU4buQTeG7sVNHVOG7sU1H4bqm4bug4bux4buYTeG7sUTDjE1H4buxTOG7lEjhu7FDw4zhu6Dhu7FTw4pT4buxRMOKTXLhu7FXVOG6tE3hu7Hhu67hur7hu7Hhu67DgeG7sU1Gw4FY4buxUeG6rkxy4buxTUbDgVjhu7FL4buC4buxR8OBTUbhu7FTR0FNRuG7sUJHTuG7sUZI4bu54buxRMONTUdzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bul4bq1w4JY4buxTUbDgVjhu7FG4bqkTeG7sUThurRYcuG7sVNHw4JY4bux4bu5TUfhu7FTw4JT4buxU+G6oOG7sU1Gxajhu5xC4buxV1TDlUjhu7FESOG7sVPDjUzhu7FMVOG7ueG7sULhu7lU4buxRkjDlE1GcuG7sUvDgEjhu7FCw5NN4buxU0dU4bq84buxTUbFqOG7mkjhu7FCR+G6sFPhu7FHw4Dhu7FHw4FNRuG7sUJHw5lC4buxRsOUQuG7seG7mEhy4buxTUfhuqJN4bux4bui4buxTOG7klPhu7FGT0Lhu7FTUeG7uU1G4buxU1HDgEjhu7FE4buG4buxU1Hhu5BNRuG7sULhu7lUc+G7seG6tcOB4buxSkfDlU1G4buxQkfhu4rhu7Hhu7lNR+G7seG6t0dO4bu5SHLhu7FNR0jhur5U4buxRkjhu7nhu7FEw41NR+G7sVNRTk1G4buxS8OBTUbhu7FC4bumTUbhu7FEVOG7ueG7sU1H4bu5VOG7sURI4buxTFThu7nhu7FC4bu5VOG7sUZIw5RNRnLhu7FT4bqmTeG7sUPDmU1G4buxU+G7qE1G4buxSkdO4bqgTUfhu7FEw4JT4buxROG7huG7sVNR4buQTUZzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulZuG7kEjhu7FH4bq2TeG7sULhu6ZNRuG7sU1Hxajhu7FNR0jhur5U4buxS8OBTUbhu7FKR0FCcuG7sUvDgU1G4buxU8OVSOG7sVdUw4JT4buxR0jhu4BN4buxTUfhu6xNRuG7sVNI4buGVOG7sVNHxajhu5ZNRuG7sUvDgOG7sUzhurBT4buxRMOKTeG7sVPDjUzhu7FMVOG7ueG7sULhu7lU4buxTU5NcuG7seG7rsagSOG7sUZIQeG7sVHDglPhu7FC4bu5TnPhu7HDokfDgeG7sU3DgU7hu7FCT+G7sUPDg0zhu7FC4bq0WOG7sULhu7lU4bux4buu4buo4bu54buxU1Hhu5jhu7HhuqpU4buQTUZy4buxROG6ouG7sUJP4buxU0dU4buxTUfhuqbhu6Dhu7FC4bqg4buxU1FI4buAVOG7seG6qsOAQnLhu7FTR8OK4buxTeG6vE3hu7FCR1RY4buATeG7seG6qkFN4buxQuG7uVRy4buxU1Hhu5BNRuG7sULhu7lU4buxU1Hhu6Lhu7FN4bq8TeG7sVfDlU3hu7FX4bu5TnLhu7FNR0jhur5U4buxTUbFqOG7mkjhu7Hhu6BHw4JN4buxSkfhu6JI4buxUeG7ueG7sUzhurBTc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pX1H4buK4buxQ1RY4buxQk/hu7HhuqpBQuG7sVNRxajhu6JNRuG7sUvDgU1G4buxS8OB4buxU0fhurxM4buxU8OCU+G7sVPhuqBy4buxS07hu7HhurRUc+G7sXtBQuG7sVLhu7lNRuG7sU1Hw4Hhu7FNR+G7muG7sVPDlUjhu7FCR+G7ouG7sVfEkOG7sUxBWOG7sURI4buxRMOKTeG7sUpHVOG7sVNR4bu5TUbhu7FTUcOASOG7sULhu6Thu7nhu7Hhu7lNR+G7seG6t0dO4bu5SOG7sUThu4bhu7FNxIJM4buxU8ONTUfhu7FHw41NR3Phu7Fh4bqw4bug4bux4bu5TUfhu7HhurdHTuG7uUjhu7FE4bu5TUbhu7FTR+G6tk1G4buxU+G7uVjhu7FCR+G6sFPhu7FM4buSU+G7sULhurRY4bux4buYSHLhu7HhuqpBQuG7seG7ruG7kkjhu7Hhu67DgU1G4buxQkfDgFjhu7FLw4BI4buxTUbDg01w4bux4oCcfeG6tFjhu7Hhu5hI4buxROG7uU1G4buxQkdI4buxQkdJU+G7sVBU4bqgcuG7sVLhu7lO4buxQuG6plThu7FN4bue4buxU+G7uVjhu7FCR+G6sFPhu7Hhuqrhu4zhu7FESOG7sVNHw4rigJ1z4bux4bu4TUfhu7HhurdHTuG7uUjhu7FNRuG7qE1G4buxU+G7uVjhu7FCR8OBTuG7seG6qkFC4buxU1HFqOG7ok1G4buxS8OBTUZy4buxUeG7kEjhu7FC4bqkTOG7sULDgU1H4bux4buYSOG7sUThuqRY4buxUFThuqDhu7FNTk3hu7FTUeG6vE3hu7FT4bu5WHLhu7FGSOG6oEjhu7FTR0lCR3Dhu7HigJzDokfDjU3hu7FNRk5N4buxS8OBTUfhu7FTR8OK4buxRMOCWOG7seG6qkFC4buxw4By4buxTUfFqE1G4buxRMOKTeG7sUpHSOG7sVNHVOG7sUdOw4BCR+G7sVNHw43hu7HhuqrDjOG7sUvDmVjhu7FHw4pT4buxQuG6oHLhu7FRw5lNRuG7sUThuqRY4buxRsOUQnLhu7FTw5RN4buxQsOVTUbhu7FCR8ODTOG7sVJPQuG7sUvEgkzigJ1z4buxZuG7kEjhu7FCR+G7iuG7sVPhu7lY4buxUuG7uU1G4buxTMOCWOG7sUbDlELhu7FC4bu5VOG7sU1OTeG7seG7ruG7qOG7ueG7sVNR4buQTUZy4bux4bu5TUfhu7HhuqrhuqBOcOG7seKAnOG6t0fDlU1G4bux4bqq4bquTUbhu7FCQUjhu7Hhu7lNR+G7sULhu7lU4buxTcOBWHLhu7FCR+G6tk1G4buxTMOCU+G7sUzDgljhu7FCw5VNRuG7sVNR4buQTUZy4buxQkfDg0zhu7FST0Jy4buxSkdI4buxQkdO4buxUFThuqDhu7FTR8ON4buxU0dU4buxR07DgEJH4buxUFThu7lNR+G7sU3Dg0xy4buxRkhB4buxS8OASOG7sULhu7lOc+G7sXtBQuG7sUJH4bq2TUbhu7FE4bqi4buxU0fDgljhu7FC4bu5VOG7sULDk03hu7FNTk1y4buxTMOB4buxTMOCWOG7sVPhu7lY4buxS0FI4bux4bqqVMOVTeG7sUThuqLhu7FTR1Thu7FMVOG7ueG7sVPGoEjhu7F2w71z4but4but4but4buxROG7kE1G4buxTOG7lEjhu7FC4bq0TeG7sUTDgljhu7FS4bu5TnPhu7F9R0FU4buxUuG6uuG7seG7oEdB4bux4bqq4buM4buxR8OKU+G7seG7mEhy4buxQkdUWOG7hk3hu7FS4bu5TUbhu7FTUeG7kE1G4buxQuG7uVThu7FE4bq0WOG7scOA4oCdc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7peKAnH1Hw4pT4buxU0fhuqZTdOKAneG7seKAk+G7seG6qkFC4buxU1HFqOG7ok1G4buxS8OBTUbhu7FXVOG7ueG7sVPhu7lY4buxUeG7kEjhu7FT4buo4buxU8OUTeG7sUpHVFjhurxN4bux4bu5TUfhu7HhurdHTuG7uUhw4bux4oCcw7NI4buAQuG7sVNHxajhu5ZNRuG7sUtBSOG7sVNHVOG7sUxU4bu54buxQuG7uVThu7FNTk3hu7HhuqpBTeG7sUJHTuG7sWhRVE1G4bux4buFVMOUQuG7sUThuqLhu7FDSOG7gk3hu7FR4bu54buxU+G7qOG7sU1HSOG6vlThu7FNw4NM4buxU1HFqMagQnLhu7Hhu67DgeG7sUdOw4FN4buxU07DgU3hu7FTR8SQTuG7sUTFqOG7mk1G4buxU0jhu4ZU4buxTUbDgEJHcuG7sVHDglPhu7FNR0jhur5U4buxUeG7pEjhu7FRTnPhu7FdSOG6vlThu7FNw4FYcuG7sUJBQuG7sULhu5bhu7FQVOG7uU3hu7FQVOG6oE3hu7FLWeG7sU1Hw4Hhu7FNxajGoELhu7FE4bqi4buxQk/hu7FNR0jhur5U4buxSkdUWMOKTeG7sUJBTuG7sUTDik3hu7HhuqrDgeG7sUJOTeG7sU3DlU1G4buxQ+G6tE1z4buxaEfhu6pC4buxU8OK4buxTUdI4bq+VOG7sU3Dg0zhu7FQVOG7uXLhu7HhuqrDgeG7sUJOTeG7sVPhu7nhu7FTUeG6vE3hu7FKR8SC4bug4buxQuG6oOG7sU3FqMagQuG7sUThuqLhu7FCT+G7sU1HSOG6vlThu7HhuqrDgUjhu7FHw5JC4buxU1FOTUbhu7FQVOG7uU3hu7FH4buA4bux4bqqVMOVTeG7seG6qkFN4buxTcOVTUbhu7FS4bqgTeG7sVNI4buGVOG7sU1Gw4BCR+G7seG7rsagSOG7sWhRVE1G4bux4buFVMOUQnLhu7FNw4FO4buxU0fhu7lNR+G7sUtOTUZy4buxQ8Wo4bu54buxR8OCVHNzc+G7seG6t0dI4buxQuG6tFjhu7FNw4FY4buxRMWo4bucQuG7sUZIQeG7sVNHw43hu7Hhu5Dhu7HDgFPhu7Hhu6BHQeG7seG6quG7jOG7sULhurRY4buxSkdBQuG7sUThu4bhu7FTUeG7kE1GcuG7sUpHw5VNRuG7sVNHxJBO4buxUFRY4buxR07DgEJH4buxRsON4buxQuG6oHLhu7FT4buq4buxROG6rFjhu7FMw41NR+G7seG7rsOBTuG7sUJBSOG7seG7rsOTTUbhu7HDg03hu7FETk1G4buxS1ThuqxN4buxUFThuqxN4oCdc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pWhHw4JY4bux4bu5TUfhu7HhurdHTuG7uUjhu7FCR8ODTOG7sUJHVeG7sUvEgk1G4buxTUZHxJBz4buxe0FC4buxU1HFqOG7ok1G4buxS8OBTUbhu7FTSMOK4bug4buxU8OZQuG7sUpHVFjhurxN4buxTUfhu6Rw4bux4oCcfUfFqOG7ueG7sUrhu4Zy4bux4buuSOG7gELhu7FTR1Thu7FMVOG7ueG7sULhu7lU4buxTU5N4buxRkhB4buxQuG7uU7hu7FC4bumTUbhu7FLw4Hhu7FM4buSU+G7sUPDglThu7FHSOG7gFThu7HhuqrDglPhu7FTR8Wo4buaTUZy4buxTUfFqE1G4buxSkfDlU1G4buxQsOTTeG7sUvDgOG7sUvhuqhM4buxQuG7pOG7ueG7sUJBQuG7sVNHxajhu5ZNRuG7sUtBSOG7sUvDgOG7sUzhurBT4bux4bu5TUfhu7HhurdHTuG7uUjhu7HDgHPhu7HDok/hu7FTxajhu5ZNRuG7sVPhu6rhu7Hhu65I4buAQuG7sVNHVOG7sUxU4bu54buxw5RC4bux4bqqxajhu5ZU4bux4buuw4FNRnLhu7FLQeG7sVHhu7lU4buxSkdO4bu5SOG7sU1OTeG7sUfhu7lY4buxUeG7guG7sUfhu5Dhu7FTSOG6vFRzc3Phu7FTUcWoxqBC4buxROG6tFhz4buxw7PDjeG7sUzhu5JT4buxQkdVU+G7sUvhu5xI4buxTUdU4bqmTeG7sVNRxajGoELhu7FMxIJT4buxTMOB4bux4bqgTUfhu7FHxajhu6JNRuG7sUTDik3hu7FSSE1H4buxSsOK4buxS+G6tFThu7FDw4FI4buxQuG7pOG7ueG7sUZI4bu54buxRMONTUfhu7FLw4Hhu7FKR8OVTUbhu7FN4bq8TXLhu7FCR8Wo4bu54buxSuG7huG7sULDk03hu7HhuqBNR+G7sUfFqOG7ok1G4buxRMOKTeG7sVBUWOG7sUdOw4BCR+G7seG7oEdBU+G7sVNRSOG7hk3hu7FC4bq0WOG7sVNR4buQTUbhu7Hhu67DgeG7sULhuqDhu7Hhu67Dgk3hu7FE4bq+4buxU1HhuqZT4buxU+G7quG7sVfhuqLhu7FH4buSSOG7sU3hu6zhu7lz4buxXeG7lk3hu7FGSOG6oE3hu7FNR0Vy4bux4bu5TUfhu7HhuqpBTeG7sUfDilPhu7FC4bu5VOG7sU1OTXLhu7FJU+G7sUfDlUzhu7FN4bus4bu54buxU8agSOG7sU1Gw4FY4buxUeG6rkzhu7FS4bq64buxSkfDlU1G4buxQsOTTeG7sULhu7lU4bux4bqqQU1y4bux4bqqw4Hhu7FCTk3hu7FC4bumTUbhu7FKR+G7uU3hu7FHSMOKTOG7sULhu7lU4buxROG7huG7sUxU4bu5cuG7sVPDglPhu7FYw4pU4bux4bugR+G6oEjhu7FMVOG7ueG7sULhu7lU4bux4buuxqBI4buxRkhB4buxRMSCU+G7sUThu4zigJ1zw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bul4bu4TUfhu7HhurdHTuG7uUjhu7FNR8Wo4buxTUbFqOG7mkjhu7FT4buKTUfhu7FNRuG7pHLhu7HhuqrEglPhu7FT4bu5WOG7seG6qkFC4buxU1HFqOG7ok1G4buxS8OBTUbhu7FTR+G6plPhu7FCR+G6sFNw4bux4oCcaEfhuqZT4buxQuG6oEzhu7Hhu5ZN4bux4bqqQULhu7FQVEFy4buxTUfhu6xNRuG7seG7rkjhu4BC4bux4bqqQULhu7FNT0hy4buxQkdBVOG7sULhu6ZNRuG7sUJP4buxTUZHxJBy4buxQk/hu7FEw5JCcuG7sU1HxahNRuG7seG7rsON4buxQkFI4buxS+G7nEjhu7FTUcWoxqBC4buxTMSCU+G7sUzDgeG7sUThu4bhu7FTR8OVTUbhu7FTSE3hu7FTUcOVSOG7sVNU4buSU+G7sURIc+G7sV3hu4bhu7FCR0FU4buxRMOKTeG7sU1PSOG7sUJHVFjhu4BN4buxU0fhurxM4bux4buuxqBI4buxQkFC4buxR+G7kkjhu7Hhu65I4bq8TeG7sU3DlU1G4buxQ+G6tE3hu7FLw4FNRuG7sUzDjU1H4oCdc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7peKAnGxy4buxU0fDiuG7seG7uU1H4buxREjhu7FCR07hu7FKw4zhu6Bz4buxaMOVSOG7sULhu6ZNRuG7seG7ruG6vuG7sVJOw4BN4buxTOG7klPhu7HhuqrDgUjhu7FTVFjhurxN4buxU1FUWOG6vk3hu7FNRsSCTXLhu7Hhu6BHQVPhu7FTUeG6vE3hu7FLTuG7ueG7sVNRVFjhur5N4buxU0fhu7lNR+G7sUThu4bhu7HhuqrDgeG7sUJOTeG7sULDmk1G4bux4bqqSMOKU3Lhu7FCw5pNRuG7sUThur7hu7Hhu6BHw5NNRuG7sVHhu6RI4buxUU7igJ3hu7HigJPhu7HhuqpBQuG7sVNRxajhu6JNRuG7sUvDgU1G4bux4buuVEjhu7Hhu67hurjhu7FCR8OBTuG7seG7uU1H4bux4bq3R07hu7lIcuG7sUvDgEjhu7FNR8SCTeG7sU1H4buk4buxU0fhurxMcOG7seKAnOG6tcOB4buxU+G7pOG7sVJBQkfhu7FC4buk4bu54buxS8OBTUbhu7Hhu67hu6jhu7nhu7FExajhu5xC4bux4bqq4buY4buxUlRNRuG7sUzDgljhu7FCVMOUTeG7sVJBQkfhu7FHxajGoE1G4buxQ+G6qE3hu7FTUeG7kE1G4buxQuG6tFjhu7HDg03hu7FQVOG6oOG7sVNHxJBO4buxR8WoxqBNRuG7sUfhu6xU4buxQuG7lnLhu7FTUU5NRuG7sURP4buxQk/hu7Hhu5hIcuG7seG7uU1H4buxQkfDjFThu7FKR0/hu7FL4bq8TeG7sUTDkkLhu7Hhu67DgeG7scavTUbhu7FDw5lNRuG7sU1HReKAnXPDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu7FSU1hLxJDGoeG7q1PEkFdTLeG7uUtIRk1w4buxUUhGR1Nx4bur4bulw7lSU1FOTUbhu6XDokZUWOG6vE3hu7Hhu4NHTk1Gw7kvUlNRTk1G4bulw7kv4bug4bul


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]