(vhds.baothanhhoa.vn) - Khoản 2, Điều 38, Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học (gọi tắt là Thông tư 32), có hiệu lực từ ngày 1-11-2020 quy định học sinh (HS) vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện sẽ không còn bị hình thức phê bình trước lớp, trước trường. Sau hơn một học kỳ thực hiện thông tư này, mối quan hệ thầy - trò và phụ huynh đã gần gũi hơn.
w6nGsOG7heG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsW+G7qUN54buf4buB4bq5WMaw4bqg4buzxanhu4fhuqzGsHPhu4fGoeG7seG7s8aw4buHxrBB4bub4buHQuG7qeG7s8aw4buHQ+G6quG6vOG6suG7m+G7h3nhurLhuqzhuqnhu4fFqMaw4bup4buH4buzxrDhu5nhu7Phu4dCxKlE4buHxrDhurbhu7Phu4fDvcSCQ+G7h8awQeG7m+G7h3jDjeG7h0PGsOG7gOG7m+G7h8aw4bupw7rhu7PDqS/GsOG7heG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGr+G7n8Sp4bud4buB4bq5WMaw4bu1beG7s+G7h2Zi4buH4bui4bupdUThu4dn4buLYuG7h1vGsOG6oOG7s8Wp4buHQ+G6vOG7h2dmL2bhu4Nm4buDL1tbLcagxajhu5zhu6Jb4buH4bub4bq4xKnhu4fGoMSC4buHxajhu6lq4bu14buH4budw4nhu5vhu4fhu4Rr4buH4buia+G7teG7h0Ns4bu14buHxqHEqeG7s+G7h8awa+G7s8aw4buH4buj4bupdUThu4d5w7rhu4dD4bqq4bq84bq04buzxanhu4dbxq/hu5p94buH4buEa+G7h0PhuqrhurzhurThu7PFqeG7h+G6rMaw4bqu4buHQ8aw4bqg4buzxanhu4fhu5vhu7fhu4fhu7PGsOG7qXVE4buH4bub4buR4bqs4buHxrBB4bub4buHxJHFqUHhu6nhu4dDw7ND4buHeWvhu4dbxrDhuqDhu7PFqeG7h0Phurzhu4dnZmVi4buH4bub4bu34buHxrDhu6nDukThu4d54buA4bub4buHQ+G6vuG7h+G7s8Wpa0jhu4fhu4Ut4buF4buFLWbhu4Nm4buD4buH4bqoREjhu4fhu6Phu63hu7PGsOG7h8awQeG7m+G7h0Lhu6nhu7PGsOG7h8SRxq99ZeG7h+G7hOG7qeG7h+G6rMawbMO94buHeMawREh0Q+G7h+G7o+G7qcO5w73hu4dD4bqq4bu14buzxanhu4fhuqhEauG7h0Phuqrhu7Hhu7PGsOG7h8awQeG7m+G7h0Phu5nhuqxi4buH4bqqw6jhu7Phu4d5REjDuuG7s+G7h0Jy4buHeMaw4bqg4buzxanhu4fhu5vhu7nhu7Phu4fGoeG7reG7h8aw4bux4buzxrDhu4dDxrDDiuG7m+G7h+G6rMawc+G7h8ah4bux4buzxrDhu4dD4bqq4bq84bqy4bub4buHeeG6suG6rGLhu4dD4bqq4bq84bqy4bub4buHQ+G6quG6vOG6tOG7s8WpY+G7h33EqUThu4fGsOG6tuG7s+G7h8O9xIJD4buHxrBB4bub4buHeMON4buHQ8aw4buA4bub4buHxrDhu6nDuuG7s+G7h0PGsOG6oOG7s8Wp4buHQ+G6vOG7h+G7s2tIYuG7h8O94bqi4bup4buH4bqoRMSp4buz4buHxrDDuuG7h0PGsOG7k0jhu4ct4buHQ+G6quG7ueG7h+G7hGvhu4fhuqzGsMOJ4buHxrBESOG7s8aw4buH4bujbuG7h8Wp4buT4buz4buHxanhurrhu6nhu4fGsOG6tuG7s2PDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqs4buaxKnhuqxD4bup4bu14buz4buB4bq5w6nhu6nDvcWp4buH4bubecSpQkLhurPhu4Hhu51DxrBEw73GoeG7h+G7qeG7muG7n+G7s0Phu5/huqrhu4Hhu4dCQ0h54buf4bqz4buBRuG7qeG7nUPGsOG6qeG7h+G7i+G7g+G7g+G6rEfhuqvhu4fGsOG7n+G7qcWpxrBD4bqp4buHw61mZuG6rEfhuqvhu4Hhu4dC4bqq4bub4bqz4buBLy/hu5vhu53hu7NjxqHEqeG7tUPGsMSp4buzxrDGsOG7tcSpY+G7hOG7sy/hu53hu59CeEPhu7Xhuqwv4buz4bufRkIvZuG7heG7hWgv4buFw6zDrOG7nWnhu4Xhu4Nmw61pZkPhu4Xhu4NoaWZ54buDY3fhuqzFqeG6reG6quG6s2nhu4Xhu4Hhu4fEqXlD4bqz4buBWMaw4bqg4buzxanhu4fhuqzGsHPhu4fGoeG7seG7s8aw4buHxrBB4bub4buHQuG7qeG7s8aw4buHQ+G6quG6vOG6suG7m+G7h3nhurLhuqzhuqnhu4fFqMaw4bup4buH4buzxrDhu5nhu7Phu4dCxKlE4buHxrDhurbhu7Phu4fDvcSCQ+G7h8awQeG7m+G7h3jDjeG7h0PGsOG7gOG7m+G7h8aw4bupw7rhu7Phu4Hhu4dG4bup4budQ8aw4bqz4buB4buL4buD4buD4buB4buHxrDhu5/hu6nFqcawQ+G6s+G7gcOtZmbhu4Hhu4cv4bq5w53EgkPhu4dD4bupdEPhu4fGsEHhu5vhu4fhuqThu4db4bqq4bq84bq04buzxanhu4dbxq88W+G7h8agxKnhu4fhu6Lhu7Hhu7PGsOG7h8SR4buyxanEqeG7h33hurbhu7NlY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurnDqUJD4bqq4bu14buzxanhurk54bq+xKnhu4fhu51sSOG7h+G7hOG6vsSp4buH4bud4bqww6kvQkPhuqrhu7Xhu7PFqeG6ucOpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurnGr+G6tuG7s+G7h8O9xIJD4buHxrBB4bub4buHeMON4buHQ+G6quG6oOG7qeG7h+G6qETEqWLhu4fhu6N04buz4buHxanhu6nhurThu4fhu5vhuqDhu4fFqeG7qWrhu7Xhu4fDncSp4bup4buHW8aw4but4buH4buyxrBE4buzxali4buHxanhu6lq4bu14buH4buE4bupc+G7s+G7h+G7m8aw4bq44buH4buzxrDhu6nDusO94buHeeG6suG6rOG7h+G7heG7hcWoYuG7h1vhuqrhurzhurThu7PFqeG7h1vGrzxb4buHxqDEqeG7h+G7ouG7seG7s8aw4buHxJHhu7LFqcSp4buHfeG6tuG7s2Xhu4fhu4Thu5fhu7Phu4fhu5vGsOG6vMSp4buH4bqoRHPhu7Phu4fhu6PhurzDguG7m+G7h8aw4bux4buzxrDhu4dt4buzxrDhu4fhu7PFqeG6vOG6tOG7qeG7h8awQeG7m+G7h0Phuqrhu7nhu4fGoeG7mUPhu4d4xrDhu7fhu5vhu4fhu7PDiuG7m+G7h+G7s+G6pOG7h0LEqUThu4d4xrDhu6nhu4fhu6Nu4buH4buz4bu34bup4buHxrB0Q+G7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4fGocOK4bub4buHR8SQ4bub4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buHeeG7ueG7s8WpY+G7h+G7osO0SOG7h3lr4buHw73EgkPhu4fGr33hu4fhu7PFqeG7tcSp4buz4buH4bub4bq4xKnhu4d54bqy4bqsYuG7h+G7s8aw4bq84buzxanhu4fFqeG7k+G7s+G7h+G7m0ThuqLhu6nhu4fGsEHhu5vhu4d4w43hu4fhu6jhu4fhu6Nu4buHQsSp4buHQsSQQ+G7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h8awQeG7m+G7h0Phu5nhuqxi4buHQ8aw4bq84bq04buzxanhu4fhu7Phu7fhu6nhu4fhu5vGsERIw7rhu7Ni4buH4bubakThu4fFqcOzQ+G7h+G7hOG6suG7qeG7h8ahbOG7s+G7h8ahw6jhu4fhu7PFqcSpSOG7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h8Wp4bup4bq04buHxrBB4bub4oCmw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ucav4bux4buzxrDhu4dDxrDDiuG7m+G7h8Wp4bupauG7teG7h+G7ncOJ4bub4buHw71r4buH4bub4bqg4buHxanhu6lq4bu14buHw53EqeG7qeG7h1vGsOG7reG7h+G7ssawROG7s8Wp4buH4bujbuG7h0PGsOG7gOG7m+G7h8aw4bupw7rhu7Phu4fhu6Phu7fhu4d5a+G7h8Wp4buN4bqs4buHQ+G6quG7gOG7m+G7h0Phu6l04bqs4buHxq994buH4bujw7nhu4d5w7Phu7PFqeG7h+G7s8WpxrDhu5/hu4fhu5vGsOG7qcSp4buHQnFi4buHQsSpROG7h+G7o+G7t+G7h8O94bq04bup4buH4bqsxrDDieG7h8awREjhu7PGsOG7h+G7o8O54buHQ+G6quG7ueG7h+G7m8awREjDuuG7s2Lhu4dD4bqqxKnhu7Xhu4fhu6Phuq7hu6lj4buHW+G6vuG7h+G7o+G7t+G7h+G7m+G6oOG7h0dq4bub4buH4buj4but4buzxrDhu4fhu7PFqURIc+G7s+G7h+G7s8aww7Thu7Phu4fhu5vGsOG7q+G7s8aw4buHeWvhu4fhu53hu7Xhu4fGr33hu4fGoeG7reG7h+G7oeG6rOG7h8awQeG7m+G7h+G6qERq4buH4buzxrDhu6l1ROG7h+G7s3Phu7Phu4fhu6Nu4buHQ2zhu7Xhu4fhu5vGsOG7teG7h+G7n8O94buHauG6rOG7h3nhu4Dhu5vhu4d54bqy4buzY+G7h8Wo4bupauG7teG7h+G7hOG7qXPhu7Phu4fDncSp4bup4buHW8aw4but4buH4buyxrBE4buzxanhu4fhu7PGsOG6suG7h3ls4bup4bqp4buH4oCcWcSQ4bub4buH4buj4buTRGLhu4dD4bqg4bup4buHxrDhurbhu6nhu4fGoeG7kUPhu4fhu7PFqeG6tOG7h+G7hHXhu4dDxrBq4bup4buH4bujxIJi4buHxrBr4buzxrDhu4fhu4Thu6nhu4fhu5vhurjEqeG7h8avfeG7h+G7s2tIY+G7h+G7snRE4buHQ+G6quG6vOG6suG7m+G7h+G7o8O0SGLhu4dD4bqg4bup4buH4bub4bu34buHQ8aww7nhu4fhu7PGsMOz4bub4buH4buzxrDhuqThu4dD4bqq4bq84bqy4bub4buHeeG6suG6rGLhu4fhu7PGsOG6vOG7s8Wp4buHW8aw4bqg4buzxanhu4dD4bq84buHZ2bhu4fhuqrEqeG7h+G7o+G6tOG7qeG7h+G7o27hu4fFqeG7qcSQ4bqs4buH4bubxrDEkOG7s8Wp4buHQ+G6oOG7qeG7h3jhu6lz4buz4buHQ+G6quG7seG7h+G7hGvhu4fhu7PhurDhu4d54buA4bub4buH4budbEjhu4fhu53hurDhu4fhu6PDueG7h8avfeG7h8ah4bupdEPhu4dC4buGxKnhu4d54bqw4bup4buHw71r4buHeMaw4bqg4buzxanhu4fDveG7jeG7m+G7h+G7m23DveG7h8awxKlI4buHR+G7kUThu4fGsOG6ruG7h0PhuqrhurzhurLhu5vhu4fGoWzhu7Phu4fGocOoYuG7h+G7m+G7ueG7s+G7h+G7s8Wp4bq84bq04bup4buHQ8aw4buTSOG7h+G7s8aw4bq84buHw73EgkPhu4fhu7PGsGvhu4dDw7TDveG7h3lJ4buH4bujw7nhu4fhu6PhurzEqeG7h+G6qsSp4buHw4rhu7PFqeG7h0fhu4bhu4dDdOG7h+G7s8aw4butYuG7h+G7s8awcOG7h+G7s8awa+G7s8WpY2Nj4buHe+G7kUPhu4fDveG6vuG7s8WpYuG7h0Phur7hu4dDxrDhurThu6nhu4fhu6Phu6nDucO94buHR21I4buH4bqqxKnhu4dC4buA4buH4buE4bupw7rhu5ti4buH4bujdOG7s+G7h+G7s8SpSOG7h+G7s8Wp4bq84bq04bup4buHxrBB4bub4buHQ+G6quG7ueG7h+G7o27hu4dD4bqq4bqk4buHeWzhu6nhu4d5a+G7h8O9xIJD4buHxq994buH4buzxanhu7XEqeG7s+G7h+G7m+G6uMSp4buHeeG6suG6rGPhu4fFqOG7qcSp4buH4buj4bux4buzxrDhu4fhu5vhurrhu7PFqeG7h+G7o27hu4dDxrDEqUjhu4fhu6Phuq7hu6nhu4fhu5tq4bubxrDhu4fFqeG7qWrhu7Xhu4fhu53DieG7m+G7h+G7m+G7teG7s+G7h3jGsOG7tcSp4buHxrBB4bubYuG7h+G6rMawReG7h8aww4Lhuqzhu4fGsOG6tuG7s+KAnWPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5WHRD4buHQ8awxJDhu5vhu4fGsEHhu5vhu4d4w43hu4fhu6jhu4fhu4Thur7EqeG7h+G6qETEqWLhu4fhuqThu4db4bqq4bq84bq04buzxanhu4dbxq/hu5p94buHOXbhu7PGsOG7h1vGsGvhu7PGsOG7h8SROXbhu7PGsOG7h1nEguG7m2Xhu4fhu6Nu4buH4bub4bu34buHw73EgkPhu4dC4bqi4buHxq994buHeMaw4bqg4buzxanhu4dDRMO04buz4buHQ8aw4bq44buH4buzxILhu6nhu4fhuqhESOG7h+G7s8awa+G7h0PhuqrhurzhurThu7PFqeG7h+G7hGvhu4fGoeG7reG7h+G7s8aww7Phu5vhu4fhu7PGsOG6pOG7h3jGsOG6oOG7s8Wp4buH4bqsxrBt4bup4buHQ+G6quG6vOG6suG7m+G7h3nhurLhuqxi4buHQ+G6quG6vOG6suG7m+G7h0PhuqrhurzhurThu7PFqeG7h8O9a+G7h3jGsOG7qeG7h+G7m8aw4buv4buH4bub4bu34buHw73EgkPhu4dDxrDhu5NIYuG7h8O9xIJD4buHQ+G6quG7uWPhu4fhu6Lhu7fhu4d5a+G7h0PhuqrhurzhurThu7PFqeG7h8aww4Lhuqzhu4fhu5vhurjEqeG7h8avfeG7h3nhurLhuqzhu4fDrMSo4buHxrDEqUjhu4fhu6Phu6nhu4fGsEHhu5vhu4fDvUTEguG7s+G7h+G7hGvhu4dD4bqq4bq84bq04buzxanhu4fGsMOC4bqs4buH4bub4bq4xKnhu4fGr33hu4d54bqy4bqs4buHw63GoOG7h+G7m+G7t+G7h0Phu7Hhu7PGsOG7h+G7m23DveG7h+G7hOG6suG7qeG7h8O9xIJD4buHxqFs4buz4buHeMawauG7m+G7h8Wp4bup4bqy4bup4buHeWvDveG7h23hu7PGsOG7h8aw4bq84bqk4buzxanhu4fhu6N04buz4buHxrBB4bub4buHQ+G7meG6rOKApuG7h+G7msaw4bupxKnhu4dCceG7h+G7hHXhu4fhu6Phu6l1ROG7h+G7s2tIYuG7h8av4bupw7pE4buHQ+G6quG6vOG6pOG7s8Wp4buHW+G6quG6vOG6tOG7s8Wp4buHW8av4buafeG7hzl24buzxrDhu4dbxrBr4buzxrBi4buH4bub4bqg4buHxanhu6lq4bu14buH4buyxalESOG7peG7s+G7h1vGsOG7reG7h8av4bu5xKli4buH4bubxrDhu7Xhu4fGoeG7qXRD4bqp4buH4oCcW+G6oOG7qeG7h+G7s8aw4bqy4buH4bubauG7m8aw4buH4bujw7RI4buH4buEa+G7qeG7h+G7s2/DvWLhu4fhu5vhurrhu7PFqeG7h0Ns4bup4buHQ+G6quG6vOG6tOG7s8Wp4buH4buza0hi4buH4bub4bu34buHxq994buHQsSpROG7h3jGsOG7qeG7h8ah4but4buHQ8aw4buTSOG7h+G7m+G6oOG7h+G6rMawc+G7h8ah4bux4buzxrDhu4dD4bqq4bq84bqy4bub4buHeeG6suG6rOG7h+G7o27hu4dD4buA4buHQ+G7qWLhu4fDveG7jeG7m+G7h+G7m23DveG7h+G7hGvhu4fhu5vhu7fhu4fhu7PGsOG7guG7s8Wp4buHxrBr4buzxrDhu4fhu6PEguG7s8Wp4buHQ+G7qXNE4buH4bub4buA4bubYuG7h0PGsOG7mcO94buH4bubxrDhu6vhu4fGocOB4buHxrBB4bubY+G7h0rhuqzhu4fhu53DieG7s8Wp4buHW8aw4bqg4buzxanhu4dD4bq84buHZ2Zi4buHQ+G6oOG7qeG7h+G7m8aw4bu14buH4bqqw7Lhu7PFqeG7h+G7o2zhu7Xhu4fhu6PDiuG7m+G7h+G7m+G6uMSp4buHxq994buH4bub4bu34buHQuG7gOG7h+G7m8awREjDueG7s+G7h8ah4bupdOG7s+G7h0PGsOG7n+G7teG7h+G7m8aw4bupdUThu4fGsOG6vOG6suG7s8Wp4buHQ+G7q+G7m8aw4buH4bub4buA4bubY+G7h+G7mmrhu5vhu4fhu5/DveG7h0LEqUThu4d4xrDhu6nhu4fhu6PhurzDguG7m+G7h0PGsOG7k0hi4buH4bub4bqg4buHxanhu43huqzhu4fhuqrhu6lz4buzxanhu4fhu7PGsMOz4bub4buH4buzxrDhuqRi4buHeMawREhz4buz4buHxqFt4bu1YuG7h+G7o27hu4fGoeG7qXRD4buHecOz4buzxanhu4fhu7PFqcaw4bufYuG7h+G7m+G6pOG7qeG7h8O94bqk4buHxrDhurbhu7Phu4fhu4Rr4buHQ8aw4buRSOG7h+G7o+G6vMOC4bub4buHQ+G6oOG7s+G7h0PhuqpB4buzxanhu4fGsOG6tuG7s2Phu4dbxrDhu4Dhu5vhu4dDdGLhu4fFqeG7qWrhu7Xhu4fhu4Thu6lz4buz4buHeMaw4bqg4buzxanhu4fhu5vGsOG7r+G7h+G7nWxI4buHw71r4buH4bub4bu54buz4buH4bqsxrBt4bup4buHxqHhu6l0Q+G7h+G7m2rhu5vGsOG7h+G7neG6sOG7h8awQeG7m+G7h0Phuqrhu7nhu4dCxKnhu7Xhu4fhu5vGsOG7teG7h8aw4bupw7pE4buH4bqoRG3igJ1jw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6uVjGsOG6oOG7s8Wp4buH4bqsxrBz4buHxqHhu7Hhu7PGsOG7h8avfeG7h0PhuqrhurzhurLhu5vhu4d54bqy4bqs4buHw71r4buHQnLhu4fhu7PGsMOz4bub4buH4buzxrDhuqRi4buHxanhu6lq4bu14buH4budw4nhu5vhu4dD4bqq4buA4bub4buHQ+G7qXThuqzhu4fGsOG7teG7jeG7m+G7h3jGsOG7qcO54buz4buHQ+G6qmrhu5vGsGLhu4dDxrDhuqDhu7PFqeG7h8ahauG7teG7h+G7hOG6suG7qeG7h+G6rMaww4nhu4fGsERI4buzxrBi4buH4buzxrDDssO94buH4bqsxrDhuqLhu6nhu4fGsMOC4bqs4buHxanhu6nEkOG6rOG7h+G7o+G6puG7h8avfeG7h3jGsMOz4bub4buH4bqsxrDDieG7m+G7h3jGsERIdEPhu4fhu6Phu6nDucO9YuG7h8aw4bu14buN4bub4buHQ2zDveG7h+G7neG6vuG7s8Wp4buHxrBB4bub4buH4bqk4buHQ+G6quG6vOG6tOG7s8Wp4buH4bub4bu34buHQ8aw4bq04bup4buHxrBs4buz4buH4buEa+G7h0PGsOG7gOG7m+G7h8aw4bupw7rhu7Phu4fhu5tq4bub4buHxqHhu6nDuuG7s+G7h+G6rMawauG6rOG7h8Wp4bupauG7teG7h+G7ncOJ4bub4buHeMawauG7m2NjY+G7h+G7osO0SOG7h3lr4buH4buzxrDhu4Lhu7PFqeG7h8aw4bux4buzxrDhu4dDxrDDiuG7m+G7h8Wp4bupauG7teG7h+G7ncOJ4bub4buHxrDhu7Xhu43hu5vhu4dH4buG4buHeUnhu4d44buK4buHeUThu5lD4buHQ8aw4buf4bu14buHW8aw4bqg4buzxanhu4dD4bq84buHZ2Zi4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4fhu5vGsOG7teG7h3lr4buHw73EqeG7s8Wp4buH4buzxrDhu6l1ROG7h0Phu6vhu7PGsOG7h+G7s8aww7Thu7Phu4fhu4Rv4buzY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurnDqUJD4bqq4bu14buzxanhurlYxrDhu6nhu4d4xrDhuqDhu7PFqeG7h+G7m+G7ueG7s+G7h+KAnMOgc0Thu4fhu5vGsOG7teG7h+G6quG7teG7qWLhu4fhu5vGsOG7teG7h+G7hEFD4oCm4oCdw6kvQkPhuqrhu7Xhu7PFqeG6ucOpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurlb4bqq4bq84bqy4bub4buHeMaw4bup4buHW8aw4bqg4buzxanhu4dD4bq84buHZ2bhu4fhuqrEqeG7h+G7o+G6tOG7qWLhu4fhu7PGsOG7qXVE4buH4buzxrBr4buHQ+G6quG6vOG6tOG7s8Wp4buH4buE4buX4buz4buHQ8aw4buf4bu14buH4buzdOG6rOG7h8Wp4bupauG7teG7h+G7ncOJ4bub4buHQ+G6qkRIdeG7s+G7h0PGsOG6ouG7s8Wp4buHeWvhu4figJzDoHNE4buH4bubxrDhu7Xhu4fhuqrhu7Xhu6nhu4fhu5vGsOG7teG7h+G7hEFD4oCm4oCdY+G7hyjhu4fhu6Phu7fhu4fFqeG7qWrhu7Xhu4fhu4Thu6lz4buz4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4fhu7PGsMOz4bub4buH4buzxrDhuqRi4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4fhuqzGsHPhu4fGoeG7seG7s8aw4buHxq994buHQ+G6quG6vOG6suG7m+G7h3nhurLhuqxi4buHQ8aw4buZw73hu4fhu5vGsOG7q+G7h3lr4buHQ+G6quG6vOG6suG7m+G7h0PhuqrhurzhurThu7PFqeG7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4fDveG7teG7s8Wp4buH4bubauG7m+G7h+G7n8O94buH4bub4bu34buHQuG7gOG7h0Phu6l04buz4buHxqHEgmPhu4dbxrDhuqDhu7PFqeG7h0Phurzhu4dnZuG7h+G7m+G7t+G7h8aw4bupw7pE4buHeeG7gOG7m+G7h+G7o27hu4fDvcSp4buzxanhu4fhu6N04buz4buHQuG7gOG7h0PGsMSpSOG7h+G7o+G6ruG7qeG7h8O9a+G7h+G6pOG7h+G7o+G7t+G7h+G7o+G7qXVE4buH4bqoRMSp4buz4buHQ+G6qkHhu7PFqeG7h+G7o+G7ueG7qeG7h8aww4Hhu6nhu4fhu7PFqeG6vOG6tOG7qeG7h0PGsOG7k0jhu4fhuqzGsG3hu6nhu4fhu5vhu7fhu4d44buI4buH4buzb+G7s8Wp4buHw4rhu7PFqeG7h0fhu4bhu4dC4bq84buH4bqsxrBsw73hu4dD4bqiQ+G7h8aw4bq24buzY+G7h1vGsOG7n+G7teG7h+G7m8aw4bupxKnhu4dCceG7h+G7m+G6uMSp4buHQ8aw4buTSOG7h8Wp4bupauG7teG7hzzGsGzDveG7h8OhRMO04buz4buH4buc4bup4buzxrBi4buHxq/hu6nDukThu4dD4bqq4bq84bqk4buzxanhu4db4bqq4bq84bq04buzxanhu4dbxq88W+G7h8agxKnhu4fhu6Lhu7Hhu7PGsOG7h8SR4buyxanEqeG7h33hurbhu7Nl4bqp4buH4oCcW8aw4bqg4buzxanhu4dD4bq84buHZ2bhu4fhuqrEqeG7h+G7o+G6tOG7qWLhu4fGocSp4buz4buH4buj4buTROG7h+G7m2rhu7Phu4fGocSCYuG7h8Wp4bupauG7teG7h+G7hOG7qXPhu7Phu4fhu5vhurrhu7PFqeG7h+G7m+G7t+G7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4fhu7PFqeG6puG7h+G7s8Wpa+G7s8Wp4buH4buzxrDhurzhu7PFqeG7h+G7o3Thu7Phu4fhu7PEqUhi4buHQ+G6vuG7h3h0Q+G7h+G6qERt4buH4bubxrDhu7Xhu4dDxrDhu5FI4buH4bujw7RI4buHeWvhu4fhu5tq4bubxrDhu4d5a8O94buHxqF14buz4buH4buE4buC4buzxanhu4fhu7PGsMO04buz4buH4buEb+G7s2Phu4fFqOG7qWrhu7Xhu4fhu4Thu6lz4buz4buH4buj4bup4buHQ+G6vuG7h3jGsMO0ROG7h+G7s8aw4buZ4buz4buHQ8aww4rhu5ti4buHQ0RIc+G7s+G7h0PhuqpESHXhu7Phu4fFqeG7qWrhu7Xhu4fhu53DieG7m+G7h+G7o8SC4buzxanhu4fhu5vhurZi4buHROG6ouG7s+G7h+G7s8Oz4buz4buHxrBr4buzxrDhu4fhu4Thu6nhu4fGr31j4buHXeG6ouG7s+G7h+G7s8Oz4buz4buHQ+G6qnPhu7Phu4dD4bup4buzxrDhu4dDxrDhu5Phu7Phu4d54buRSOG7h+G7s8aww7Thu7Phu4dD4bqi4buHQ+G7q+G7m8aw4buH4bub4buA4bub4buHeWvDveG7h8Wp4bq84bq24buzxali4buH4bub4bu54buz4buH4buzxrDhu4Lhu7PFqeG7h0PhuqrhurzhurThu7PFqeG7h8aww4Lhuqzhu4fhu5vGsOG7mcO94buHQ+G7qXThu7Phu4dCcuG7h+G7neG6vOG6suG7qeG7h8aw4bux4buzxrDhu4dDxrDDiuG7m+G7h+G7m2rhu4fGoeG7qcO6Q+G7h8aw4bu3xKnhu4fhu6PDueG7h8Wp4bupauG7teG7h+G7ncOJ4bubYuG7h3nDs+G7s8Wp4buH4buzxanGsOG7n2Lhu4dDxrDhu5FE4buHxrDhu6nDuUThu4dDw7TDveG7h0Phurxi4buHQ+G7seG7s8aw4buH4bubbcO94oCm4buHxajhu6nhu4LEqeG7h0PGsOG7k0jhu4fhu4Rr4buHQ+G6quG7ueG7h3lr4buHZuG7h3jGsOG7tW3hu7PFqeG7h+G7m2rhu5vGsOG7h+G7hHXhu4d54bqi4bup4buHQuG6ouG7s8WpYuG7h+G7neG7teG7h+G7o+G7t+G7h8awbkjhu4fGocOzQ+G7h+G7o+G7k0Thu4dD4bq+4buH4bubw7RE4buH4bubxrBESMO64buz4buHxrDhu6nDuUThu4dDw7TDveG7h3lJ4buHxq994oCdY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurnhu6LDg+G7s8Wp4buH4bqoRMSp4buz4buH4buj4bupw7nDvWLhu4fhuqDhu7PFqeG7h+G7ouG7jeG7s8Wp4buHw6FEw7Thu7Phu4db4bqq4bq84bq04buzxali4buH4bubauG7s+G7h8ahxILhu4c8xrDhu7nhu7PFqeG7h8Wo4bupauG7teG7h+G7ncOJ4bub4buH4buEa+G7h+G7omvhu7Xhu4dDbOG7teG7h8awREjDuuG7s+G7hzl24buzxrDhu4dZxILhu5ti4buH4bubxrDhu7Xhu4fhuqrDsuG7s8Wp4bqp4buH4oCc4buaxrDEkOG7s8Wp4buHQ+G6oOG7qeG7h+G7o27hu4fhu5vhu7fhu4fhu7PGsOG7guG7s8Wp4buHQ+G6qm/hu7Phu4dD4bqq4bqk4buHQ+G6quG6vOG6suG7m+G7h8aw4bux4buzxrDhu4dDxrDDiuG7m+G7h8O94bqy4bup4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buH4buE4bupw7rhu5vhu4fFqeG7qWrhu7Xhu4fhu53DieG7m2Lhu4dH4buG4buHeUnhu4d44buK4buHeUThu5lD4buHxq994buH4buE4bup4buH4bqsxrBsw71j4buHW8aw4buA4bub4buHQuG7gOG7h+G7o8O0SOG7h+G7m+G6uuG7s8Wp4buHeWvhu4d4xrDhu7fhu4d4xrBv4buzYuG7h+G7o+G7ueG7qeG7h8aww4Hhu6nhu4fhu7PFqeG6vOG6tOG7qeG7h0PGsOG7k0jhu4fhuqzGsG3hu6nhu4fhu5vhu7fhu4fhu7PFqcaww7rhu4dDxrBE4buZQ+G7h0Lhurzhu4fhuqzGsGzDveG7h8aw4bq24buzY+G7hz5ExKnhu4fGsOG6tuG7s+G7h8O9xIJD4buHxrBB4bub4buHeMONYuG7h+G7m2rhu5vhu4fhu7PGsGvhu4dD4bqq4bq84bq04buzxanhu4dD4bqqc+G7s+G7h+G7o+G7rcSp4buHxqFr4buz4buHxrBESMO64buz4buH4bujbuG7h+G7m8aw4buR4bqs4buHxrBr4buzxrDhu4dD4bq84bq24buzxanhu4fhu6PhuqLhu6nhu4dD4bqiQ2Lhu4fGr33hu4fhu6PhurzDguG7m+G7h+G6qERIdeG7s+G7h0PhuqDhu7Phu4dD4bqqQeG7s8WpY+G7h+G7onThu7Phu4dDxrDhurThu6nhu4fhu6Phu6nDucO94buH4buza0hi4buH4bqsxrDhu7nhu7PFqeG7h+G7m8aw4bq8xKnhu4fhu7PGsOG7meG7s+G7h+G7o+G6vMOC4bub4buHQuG7gOG7h+G6rMawbeG7s+G7h2rhu7PGsOG7h+G7s2vhu7Xhu4fhu5vhurjEqeG7h+G6rMaww4nhu4fGsERI4buzxrBi4buHxq994buH4buEdeG7h8OK4buzxanhu4dH4buG4buH4bub4bq4xKnhu4dDxrDhu5NI4buH4bub4bqg4buHxanhu6lq4bu14buH4buj4bup4buH4buzxanhurzDguG7m+G7h3ls4bup4buH4buE4bqy4bup4buHW8aw4bqg4buzxanhu4dD4bq84buHZ2bigJ1jw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6uVtESOG7h+G7s8aw4bupc+G7s2Lhu4fhu4R14buH4bqsxrDhu6vEqeG7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4fhu7PFqeG6vOG6tOG7qeG7h0Phuqrhu4Dhu5vhu4dD4bupdOG6rOG7h3lrw73hu4fhu5vhuqDhu7PFqeG7h0Nq4bub4buHxanhu6lq4bu14buH4budw4nhu5ti4buH4bujw7Lhu7PFqeG7h0LEqUThu4dC4buA4buH4buzxrDDtOG7s+G7h+G7hG/hu7Phu4fhu5vhurjEqeG7h1vGsOG6oOG7s8Wp4buHQ+G6vOG7h2dmYuG7h0LEqUThu4fGsOG7qcO6ROG7h+G6qERt4buHxqHhurzhurLhu5vhu4fhu6Phu5NE4buHeMaw4bup4buHQ8aw4buA4bub4buHxrDhu6nDuuG7s2Lhu4fGsEHhu4fhu4Thu5fhu7Phu4fhu5vhu7nhu7Phu4fhu7PGsOG7guG7s8Wp4buHxqFv4buz4buHeMaw4bu1b+G7s2Phu4fhu6Lhu7fhu4d5a+G7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h0PhuqrhurzhurThu7PFqeG7h8aww4Lhuqzhu4fGr33hu4fhuqhEauG7h+G6qEThu5/hu7Phu4fhu4ThurLhu6nhu4dC4buA4buH4buzxrBw4buH4buzxrBr4buzxali4buHQ3Thu4fhu7PGsOG7reG7h+G7m+G6uMSp4buH4buzxanhurzhurThu6nhu4dDxrDhu5NI4buHQ8aw4bux4buH4bub4bq64buzxanhu4fhu5vhu7fhu4d4xrBt4buH4buzb+G7s8Wp4buHxq994buHQnLhu4d4xrDhu7fhu4fhu51sSOG7h+G7neG6sOG7h8aw4bq24buzYuG7h+G7s8aw4buRQ+G7h3lr4buHeMaw4bup4buHQuG7gOG7h+G6rMaw4bqi4bup4buHxrDDguG6rOG7h3jGsOG6oOG7s8Wp4buHQ8awa+G7s8aw4buH4bub4bqg4buzxanhu4fFqeG7qeG7gsSp4buH4buzxrBr4buHQ+G6quG6vOG6tOG7s8Wp4buH4buEa+G7h8Wp4bupxKnhu4fhu6Phu7Hhu7PGsGPhu4fhu7J0ROG7h+G7nUXhu7PFqeG7h+G7o3Thu7Phu4fGoeG7qcO64buz4buH4bqsxrBq4bqs4buHQ2zDveG7h+G7neG6vuG7s8Wp4buHxrBB4bub4buHQ8aw4buf4bu14buH4bqoREjhu4fhu6Phu63hu7PGsOG7h+G7m+G6uMSp4buHxqDEguG7h8Wo4bupauG7teG7h+G7ncOJ4bub4buH4buEa+G7h+G7omvhu7Xhu4dDbOG7teG7h8O9a+G7h8avfeG7h+G7hOG7l+G7s+G7h3jGsOG6oOG7s8Wp4buH4bub4bu34buH4buzxrDhu4Lhu7PFqeG7h8ah4bupdOG7s+G7h+G7m8awREjDueG7s+G7h0PGsOG7seG7h0Jy4buHR+G7huG7h3lJ4buH4buzxrDhurzhu4dDxrB04buH4buza+G7teG6rWNjY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurlbxrDhuqDhu7PFqeG7h0Phurzhu4dnZuG7h+G7o27hu4fhu4Rr4buH4bujxKnhu7PFqeG7h+G7m+G7t+G7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4dDauG7m+G7h+G7o8SC4buzxanhu4dD4bur4bubxrDhu4fhu5vhu4Dhu5ti4buHQ2zhu7Xhu4fhu5vGsERIw7nhu7Phu4fGoeG7qXThu7Phu4fhu4R14buH4buzxrDhu5nhu7Phu4dDxrDDiuG7m+G7h+G7m+G6uMSp4buHxq99YuG7h+G7s8O04buzxanhu4fhu5vEqeG7teG7h8OK4buzxanhu4dH4buG4buHQuG6vOG7h+G6rMawbMO94buH4bub4bq4xKnhu4fhu7PFqeG6vOG6tOG7qeG7h0PGsOG7k0hj4buH4bua4bu34buHQ8aww7nhu4fhuqThu4fhu6PDtEThu4fhu6Phu7fhu4d4xrDhuqDhu7PFqeG7h0Phuqpq4buzxrDhu4fhu6PhurzDguG7m+G7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4dDxrDhu7fhu6nhu4fhuqhE4buf4buz4buH4bub4bq6YuG7h+G7s3Thuqzhu4fhu5vhurrhu4fhu7PGsOG6vOG7h+KAnMOgc0Thu4fhu5vGsOG7teG7h+G6quG7teG7qWLhu4fhu5vGsOG7teG7h+G7hEFD4oCdYuG7h+G7s8aw4bq84buzxanhu4fhu6PDueG7h0PGsOG7q+G7m8aw4buH4buzxanGsOG7qeG7h+G7hOG6suG7qeG7h+G7m2rhu6nhu4fDveG6suG7qeG7h+G7m+G6uuG7s8Wp4buHQnLhu4fhu5vhu5Phu7Phu4d5w7PDveG7h8O9xIJD4buHQuG7gOG7h+G7o+G7qXVE4buH4bubxrDhu6/hu7PGsOG7h+G7neG7k+G7s+G7h+G7o8O54buHxrDhu7Vr4buz4buHQ8aw4bupw7rhu7Phu4fGsOG6tuG7s+KApsOpL+G6rOG6ucOpQ8SpxqF54buf4buH4bubecSpQkLhurPhu4Hhu5vEqcO9Q+G6quG7n+G7s+G7geG7h0JDSHnhu5/hurPhu4FG4bup4budQ8aw4bqp4buHw6zhu4Phu4PhuqxH4bqr4buHw73EqeG6qsWp4bup4buzLXnhu5/hu6dD4bqp4buHxKlEQ+G7teG6q+G7h8O9xKnhuqrFqeG7qeG7sy3huqrhu6nFqcawQ+G6qeG7h8SpREPhu7Xhuqvhu4HhurnDqUPGoeG7teG7nUjhurnDqUPhuqrhurnDqUPhu53hurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5w6nhu5/DveG6uVjGsOG7tW3hu7Phu4dmYuG7h+G7ouG7qXVE4buHZ+G7i2Lhu4fhu6Lhu6l1ROG7h3nDuuG7h0PhuqrhurzhurThu7PFqeG7h1vGr+G7mn1i4buHQ+G6quG6vOG6tOG7s8Wp4buHW8avPFvhu4fhu4Rr4buHQ+G6quG6vOG6tOG7s8Wp4buH4bqsxrDhuq7hu4dDxrDhuqDhu7PFqeG7h+G7m+G7t+G7h+G7s8aw4bupdUThu4fhu5vhu5Hhuqzhu4fGsEHhu5vhuqnDqS/hu5/DveG6ucOpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurnDqeG7n8O94bq5xq994buH4buE4bup4buH4bqsxrBsw73hu4d4xrBESHRD4buH4buj4bupw7nDveG7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h+G6qERq4buHQ+G6quG7seG7s8aw4buHxrBB4bub4buHQ+G7meG6rGLhu4fhuqrDqOG7s+G7h3lESMO64buz4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4fFqeG7qWrhu7Xhu4fhu53DieG7m+G7h8aw4bu14buN4bub4buHR+G7huG7h3lJ4buHeOG7iuG7h3lE4buZQ+G7h0PGsOG7n+G7teG7h+G7m2rhu5vhu4fGsOG7seG7s8aw4buHQ8aww4rhu5vhu4dCxKlE4buH4bujw7RI4bqpw6kv4bufw73hurnDqS/huqzhurnDqeG7tXnhurnDqXnhu6nhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5w6nhu5/DveG6ucSpZeG7h+G7ssaww7Phu5vhu4fhu7PGsOG6pGLhu4fGsOG6sOG7h0PhuqrDgmLhu4fFqeG7qcSQ4bqs4buH4buj4bqm4buHQ+G6quG7gOG7m+G7h0Phu6l04bqs4buH4bujw7nhu4fGr33hu4d4xrDDs+G7m+G7h+G6rMaww4nhu5vhu4d4xrBESHRD4buH4buj4bupw7nDvWPDqS/hu5/DveG6ucOpL+G6rOG6ucOpL3nhu6nhurnDqXnhu6nhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5w6nhu5/DveG6ucahZeG7h1jGsOG7qcO54buz4buHQ+G6qmrhu5vGsGLhu4dDxrDhuqDhu7PFqeG7h8ahauG7teG7h+G7hOG6suG7qeG7h+G7m8awxKnhu4fDvXDhu4fGr33hu4fhu7PGsMOyw73hu4fhuqzGsOG6ouG7qeG7h8aww4Lhuqzhu4fFqeG7qcSQ4bqs4buH4buj4bqm4buHxq994buHeMaww7Phu5vhu4fhuqzGsMOJ4bub4buHeMawREh0Q+G7h+G7o+G7qcO5w71jw6kv4bufw73hurnDqS/huqzhurnDqS954bup4bq5w6l54bup4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ucOp4bufw73hurnhu5tl4buHW2zDveG7h+G7neG6vuG7s8Wp4buHxrBB4bub4buH4bqk4buHQ+G6quG6vOG6tOG7s8Wp4buH4bub4bu34buHQ8aw4bq04bup4buHxrBs4buz4buH4buEa+G7h0PGsOG7gOG7m+G7h8aw4bupw7rhu7Phu4fhu5tq4bub4buHxqHhu6nDuuG7s+G7h+G6rMawauG6rOG7h8Wp4bupauG7teG7h+G7ncOJ4bub4buHeMawauG7m+G7h0PGsOG7n+G7teG7h+G6qERI4buH4buj4but4buzxrDhu4fhu5vhurjEqeG7h8agxILhu4fFqOG7qWrhu7Xhu4fhu53DieG7m+G7h+G7hGvhu4fhu6Jr4bu14buHQ2zhu7Vjw6kv4bufw73hurnDqS/huqzhurnDqS954bup4bq5w6kv4bu1eeG6ucOpL0Phu53hurnDqS9D4bqq4bq5w6kvQ8ah4bu14budSOG6ucOpL0PEqcaheeG7n+G6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhu4dCQ0h54buf4bqz4buBQ+G7n0dDLcSpeeG7qcWp4buz4bqp4buH4bqq4bupxanGsEPhuqvhu4HhurnDqUJD4bqq4bu14buzxanhurnGoGvhu6nhu4fhu4Rr4buHbeG7s8aw4bqp4buHOeG7qeG7h8So4buzw6kvQkPhuqrhu7Xhu7PFqeG6ucOpL+G6rOG6uQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]