(vhds.baothanhhoa.vn) - Cuộc khủng hoảng Nga - Ukraina ở châu Âu vẫn chưa cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt: súng vẫn nổ, đạn vẫn rơi, hàng ngày vẫn có những số liệu thống kê về thiệt hại vật chất cũng như con người... Điều này có nghĩa, vẫn đang có không ít VĐV bị đối xử!
ZsO9auG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6NuG7s+G7gOG6ouG7peG7i2dVcMSC4buJ4bq+4buK4buJdeG6pMSCeeG7iXTGocSCeeG7iUpE4buz4buJ4buA4buh4buA4buJdeG7k+G7iUpxxILhu4nDueG6qMSCeeG7iUrhu7Phu6vEguG7h2Yvw71qZ2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6usOd4bul4buPw7rhu4tnVeG7huG6qHXhu4nhuqDDvUfEgnnhu4nDveG6ruG7k8SCeeG7iSZ54buP4buJLeG7iTfhuqDDiuG7j+G7s8SC4buP4buJw4nhu4l1w73hu5/hu4bhu4nhu57hu4bhu4lKc8SC4buJdcO9SeG7j+G7iXXDveG6ruG7ieG7gMO94buhTeG7icO64buh4buG4buJw73hu7Phu6/hu4bhu4nDveG7keG7icSCw73hu7Phu6/hu4Dhur3hu4nhur7hu4LEgnnhu4lKc8SC4buJxILhuqrhur/hu4nDueG7kcSC4buJSnPEguG7icOKQ+G7s+G6v+G7icO9w7TEgnnhu4nEgnnDtE3hu4lKc8SC4buJdeG6sOG7icSCw73EqMSCeeG7ieG6vuG6puG7ieG6ouG7s+G7r+G7huG7ieG7gMO94bqmxIJ54buJ4bqg4bur4buJSuG7reG7ieG7gMO94buz4buv4buA4buJw73hu5Hhu7Phu4lKceG7gOG7iXXDveG7oeG7gOG7iXVIxIJ54buJxILDvUnhu4l14bquxILhu4nEgnlJxJDhu7Phu4Hhu4Hhu4Hhu4nDmeG7s+G7reG7huG7icSCw7RN4buJdeG6sOG7icSCecO9w4Hhu4/hur/hu4lKc8SC4buJw7nhu4/Egnnhu4l14bqw4buJ4bqgw73huqTEgnnhu4nhu7Xhu4Dhu4nhurfDmeG6t+G7iXThu7nhu4nDueG6puG7s+G7iUzhu4jhu4dmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZyXhu5/hu4bhu4nEguG7j03hur/hu4l1w73hu4LEgnnhu4nhu4Dhu4/hu4lKc8SC4buJxIJ5w73hu6Xhu4nEguG6sOG7s+G7iUrhu63hu4nEgsO9xKjEgnnhu4nhu4DhuqTEguG7iXXDvUHhu4l14buP4bqu4buJw7nFqeG6uuG6v+G7icSCw71J4buJ4oCcNsO9duG7ieG7gMO94buP4bqu4buJw7nhuq7DtMSC4buJ4bqg4bux4buA4bq/4buJ4buAw4rhu4bEgnnhu4nhu4DDveG7inXhur/hu4l14buP4bqu4buJ4buAw71JRcSCeeKAneG6v+G7icSCw73hu6Hhu4Dhu4nhuqLDtOG7ieKAnDbDvXbhu4nhu4DDveG7j+G6ruG7ieG6usO94buz4buJdcO94bu1xILDveG7ieG7gMOK4bu54oCd4buB4buB4buB4buJNeG6rsSCeeG7ieG7gMOK4burxILhu4nhu4DDveG7inXhu4nhu4Dhu7Hhur/hu4nigJw2w7124buJ4buAw73hu4/huq7hu4nhurrDveG7s+G7iXXDveG7tcSCw73hu4nhu4DDiuG7ueKAneG7icO54buxxILhu4nDueG7n+G7huG7ieG7gMO94bu34buJdeG7huG6qHXhu4nhuqDDvUfEgnnhu4nDveG6ruG7k8SCeeG7iSZ54buP4buJLeG7iTfhuqDDiuG7j+G7s8SC4buP4buJw7nhu5nhu4l1w73huq7hu4nDg+G6suG7s+G7icSCeUnEkOG7s+G7ieG6osSQ4buz4buJeeG7s+G7k+G7s+G7icO5w7Xhurrhu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZzbDvXHhu4Dhu4lKcU3hu4fhu4nDnUPEguG7iWvhu4nhu4DDvcO1xIJ54buJ4buAw4pJRHXhur/hu4l1w71B4buJ4bu14buA4buJxIJ5w7RN4buJ4bq+4buP4buG4buJ4bqgw73hu7Phu4nhurzhu4bhu5/EguG7icO54bqo4buz4buJJnnhu4/hu4nhu4Dhu7Phu7HEguG7icO9w7TEgsO94buJ4oCcdcO94buz4buxxILhu4nDuuG7uXXDveG7ieG6vOG7huG7n8SC4buJ4bq+4buK4buJw7nhu5t14buJdOG7s+G7r+G7gOKAneG7ieG7gMOK4burxILhu4nhuqLhu5nEgsO94buJ4buAw73huqrhu4k34bqgw4rhu4/hu7PEguG7j+G6v+G7icOK4buh4buA4buJxILDveG7s+G7reG7huG7ieG6ouG7r8SCw73hu4l14buhw4Phu4lKccSC4bq/4buJdOG7j+G6ruG7iUrhu59N4bq/4buJ4bq6w73huq7Egnnhu4nhu4DhurThu4/hu4l1R+G7j+G7iSrhu4zhu4kt4buJ4bq6w71JQ8SCeeG7iTbhu59N4buJdUjEgnnhu4nEgsO9SeG7iXXDtXXhu4nhu4Dhuqrhu4l1w73DjXXhu4nhurzhu4bhuqZ14buJ4buA4bux4buJw7nhu5nhu4nDuUlFdeG7icO5SeG7j+G7icOK4buP4buJw7nhuqbhu7Phu4lKROG7s+G7icSCSUR14buJJnnhu4/hu4lKw7Thu4l14bqkxIJ54buJw7rhu5/EguG7iSZ54buP4bq94buJdeG7ocOD4buJSnHEguG7iUrhu63hu4nhuqDhu7PEgsO94buJ4buA4bux4bq/4buJdcO94bu1xILDveG7ieG7gMOK4bu54bq/4buJ4bq84buG4bufxILhu4nhur7hu4rhu4Hhu4Hhu4Hhu4nhu4DDiuG6rsSCeeG7icO54bqw4buJ4bq6w73hu7Phu4nhuqJO4buJw71DxILhu4nhuqLDtOG7icSCw73EqMSCeeG7ieG6ouG7r8SCw73hu4l14buhw4Phu4lKccSC4buJSuG7reG7ieG7gMO9duG7ieG7gMO94buP4bqu4buH4buJVcO94budxIJ54buJw73hu5HEguG6v+G7icO54bqo4buz4buJ4buA4buGTXbEguG7iXThurDEgnnhu4nDucO14buJ4bq84buG4bqmdeG7iXnhu7Phu4/hu4kmeeG7j+G7icO54buPxIJ54buJ4buAw73hu7Phu4nDueG7oeG7huG7ieG6uuG6ouG7j00t4bqueHjhu4nDuXbhu4nhu4DDiuG7j8SCw73hu4lK4bun4buJSkThu4Dhu4nDueG7scSC4buJSuG6tsSCeeG7iXXDveG7hsSCeeG7ieG6oOG7seG7gOG7ieG6s+G6rsOK4bqiw7rhu4lV4buG4bq64buJa8Spa2vhu4nDuUlFdeG7ieG7gOG6quG7iXXDvcONdeG7iUrDtOG6ruG7icOD4buE4buP4buJw7nhuqTEgnnhu4nEguG7lcOD4buJxILhu49N4buJ4buA4buR4buz4buJM+G7j+G7gOG7j8OK4buJ4buAw73hu7fhu4l04buPxILhu4nDuXDhu4bhu4l04bu54buJJeG7s+G7q8SC4buJw7nhuq7DtMSC4buJVOG6sMSCeeG7icO5w7Xhu4k2w73hu7Hhu4l54buzROG7s+G7ieG7g1jhu7JY4buO4buF4buJdeG7ocOD4buJ4buAw73hu7Phu4nDueG7oeG7huG7icO6SUThu7Phu4nhurzhu4bhuqZ14buJ4bqgT+G6v+G7ieG6vOG7huG6pnXhu4l14buP4buJJnnhu4/hu4Hhu4Hhu4Hhu4nhur7hu4/hu4bhu4nDueG6sOG7iXThu7nhu4nDueG7t8SCw73hu4l1w71B4buJ4buASeG7iXXDtXXDveG7ieG7gMO94buz4buJw7nhu6Hhu4bhu4nhuqLhu4bhuqTEguG7geG7iVXhu4TEgnnhu4l14buTxILDveG6v+G7icO54bqo4buz4buJ4buA4buGTXbEguG7iXThurDEgnnhu4nDucO14buJxILEqOG7iXVH4buP4buJxIJJRHXhu4nEgsO0TeG7iXVIxIJ54buJdOG7ueG7ieG6ouG6ruG7keG7s+G7ieG6oMO94bq04buz4buJ4bukNzQ/4buJa8Spa2vhur/hu4lVJVThu4k14bq64buPw4rhu4Dhu4/huqDhu4kq4bqu4bq+4bqgSuG7j+G7ieG6usO94buT4buz4buJ4buA4buRw4Phu4l04buz4buv4buA4buJ4buk4buGw4rhuq7hurrhu4/hu4kl4bul4buPeeG7huG7peG6v+G7icSCw71JxJDEgnnhu4nhur7hu4bhu6Hhu4Dhu4nDueG7s+G7ieG7gOG7s+G7seG6uuG7iXXDveG6ruG7iVUlVOG7iSXhu6Xhu7Phurp64buzeeG7ieG7g8OZw4114buF4buB4buB4buB4buJNsOK4bquxIJ54buJ4bqgw73hu7Phu4nDueG6sOG6v+G7ieG7gMO94bul4bqu4buJ4bq84buGTeG7icO54bu5xILDveG7iXVH4buP4buJWOG7sljhu47hu4nDueG7reG7huG7iXXhu6HDg+G7ieG7gOG7oeG7gOG7iXXhu5Phu4l1w7V14buJw73hu7fEgsO94buJ4buAw73DjXXhu4nhurrDveG7n8SC4buJdOG7s+G7r+G7gOG7icO54bqm4buz4buJTOG7iOG7iUrDtOG7ieG7gMOKw7XEgsO94buJdOG7oeG7gOG7iXXDjeG7ieG6vuG7iuG7iXXhu4/EguG7ieG7gMO94buz4buv4bq64buJSuG7reG7iXXDveG7tcSCw73hu4nhu4DDiuG7ueG7geG7iVXDvUnhu4/hu4nDveG7seG7gOG6v+G7icO9w7TEgnnhu4nhu4DDiuG7lcOD4buJ4bq3w5nhurfhu4nhuqDDvcO1deG7icOD4buPxIJ54buJ4bq84buG4bqmdeG7ieG7gOG7uXXDveG7iSZ54buP4buJSsO04buJVOG7peG6ouG7j8OK4buG4bq+4buJw7nhu4/Egnnhu4l1w73hu4ZyxILhu4l04bu54buJ4bqi4burxILhu4nDuUnEkMSCeeG7ieG7gMO94buPw4Phu4nDuuG7iuG7iTbDveG7seG7iUpxxILhu4nDveG6qOG7s+G7icOD4buE4buP4buJw7nhuqTEgnnhu4nDusO0xILDveG7iXXDveG6ruG7icSCeUnEkOG7s+G7ieG6oMO94buGTeG7seG7gOG7ieG7gHHhu4Dhu4nhu4Dhu5Hhu7Phu4k2w4rhu4bEgnnhu4kz4buG4bqmdeG6v+G7ieG6usO94buC4buA4buJdcO94bqw4buA4buJdUjEgnnhu4nhurrDveG7k+G7s+G7icSCeeG6rOG7s+G7icSCw73DtOG7gWYv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4tnNMOC4buJw4rDtMSCeeG6v+G7icO64buE4buJw4Phu4bhuqbEguG7icO94buPTeG7ieG6oMO94bqkxIJ54bq/4buJdcO14buz4buJeeG6suG7s+G7ieG6osO04buJ4oCcNsO9duG7ieG7gMO94buP4bqu4buJ4bq6w73hu7Phu4l1w73hu7XEgsO94buJ4buAw4rhu7nigJ3hu4nDueG7meG7icO5SUV14buJw73hu7N24buG4buJSsO04buJ4buAw73hu4p14buJw73hu7Phu6/EguG7ieG6oMO94bqkxIJ54buJxILDveG7oeG7gOG7ieG6vOG7hsO1xILhur/hu4nhu4Dhu4RN4buJ4buAw4zEgnnhu4nhu4DDvcSQ4buz4buJw7nhu7N2w4Phur/hu4nhu4Dhu4RN4buJ4buAw4zEgnnhu4nDueG6puG7s+G7ieG7gElFxIJ54buJxILhu7Hhu4bhu4nhuqDDveG6pMSCeeG7icOD4buG4bqmxILhu4nEguG6sOG7s+G7ieG6osO04buJw7nhu5nhu4l14bqw4buJxILDvcSoxIJ54buJ4bq84buGTeG7seG7gOG7icO54bu5xILDveG7icOD4buPxIJ54buJ4buA4bu1xILDveG7iXXDveG7tcSCw73hu4nhu4DDiuG7ueG7ieG7gMOK4bquxIJ54buJ4buA4bqkxILhu4l1w71B4buJ4bq6w73hu7Phu4l1w73hu7XEgsO94buJ4buAw4rhu7nhu4nDieG7ieG7gMO9duG7ieG7gMO94buP4bqu4buB4buJVcO94budxIJ54buJ4buAw73hu7Hhu4nDg8O04buJxIJ54buPTeG7ieG6vuG7j+G7huG7ieG6ouG7r8SCw73hu4l14buhw4Phu4l1R+G7j+G7iVjhu7JY4buO4buJSkThu7Phu4l04bqwxIJ54buJw7nDteG7iSZ54buP4bq/4buJdcO1deG7iXXhuqrhu4nDueG6qMSCeeG7iUrhu7Phu6vEguG7iVUlVOG7iXThurDEgnnhu4nDucO14buJNOG7pcO64buJNeG7gOG7j8OK4buJVOG7peG6onnDiuG7j8O64buJ4buDNeG7pcOKdOG7s+G7j+G7heG7icO54buZ4buJdeG6sOG7icSCw73EqMSCeeG7iXThu5XEgnnhu4nDiuG6pMSC4buJ4bqgw71y4buG4buJw73hu7Phu6/hu4bhu4l14bq44buJ4bqiRMSC4buJxILDveG7l3Xhu4nDueG7scSC4buJxILDvcSoxIJ54buJdeG7huG6qHXhu4lM4buGxIJ54buJw7nhuqjhu4Dhu4nhurzhu4bhu5/EguG7ieG6vuG7iuG6v+G7iXXDveG7s+G7scSC4buJ4buAw4rhu4/EgsO94buJ4buAw4rhu6vEguG7ieG6usO94buRw4Phu4lK4buz4buJ4buA4bquw7TEguG7iXVw4buG4buJ4bqi4buz4burxILhu4nhurzhu4bhu4/EguG7icO54buxxILhu4l1w73hu7XEgsO94buJ4bq84buGTeG7rcSC4buJKuG7jOG6v+G7ieG6vOG7huG7n8SC4buJw7nhuqjhu7Phu4kq4buM4bq/4buJxILDvUnhu4l1w73hu7Phu7HEguG7ieG7gMOK4buPxILDveG7iTbDiuG7s+G7reG7huG7iTbhu7Phu6vEguG6v+G7iXXDveG7s+G7scSC4buJ4buAw4rhu4/EgsO94buJ4buAw4rhu6vEguG7iXTDtcSC4buJw7nhu5Phuq7hu4nDmeG6pMSCeeG7icOaSUPEgnnDquG7icOK4bqs4buz4buJNeG6rsOD4buP4bqi4buz4bq/4buJJOG6ruG6vuG6rkrhuq7hur/hu4nhu7LDiuG7j+G6vOG6v+G7iSXhu7N04buz4bq/4buJNU3DiuG7s+G7j+G7geG7geG7geG7icODw7Thu4l1w7V14buJw7nhuqjhu7Phu4nhu4Dhu4ZNdsSC4buJ4buAw7124buJ4buAw73hu4/huq7hu4kq4buM4buJdcO94budxIJ54buJw73hu63hu4nDveG7ocSC4buJeeG7t+G7h2Yv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4tnKuG6qOG7gOG7iXVw4buG4buJ4buAw71H4buJSuG6psSC4buJdeG6sOG7ieG7gOG7s+G7scSCeeG7icO54buz4butw4Phu4nDueG7kcOD4buJxILDvUnhu4nDueG6qOG7s+G7ieG7gMOKScOJxIJ54buJ4buOw4rhu4Dhu6XDg+G7icOaek3hu4Z04buP4buJdUfhu4/hu4nDueG6qOG7s+G7ieG7gOG7hk12xILhu4l04bqwxIJ54buJw7nDteG7iSZ54buP4buJw7nhu5nhu4lK4buz4bux4buA4buJ4buAw4rhu6vEguG7icOD4buRxIJ54buJTOG7meG7icO94bqo4buz4buJ4buyxILhur7hu4Dhu495w4rhu4/Dg+G7icOKxqHEgnnhur3hu4nigJw24bqk4buz4buJ4bqgw73huqTEgnnhu4nDg+G7huG6psSC4buJdOG7t8SCw73hu4nhuqLhu4ZxxILhu4lK4but4buJdcO1deG7ieG6vuG7iuG7ieG6oOG7s+G7r8SC4buJw4nhu4k34bqgw4rhu4/hu7PEguG7peG7iXXDveG6ruG7icO54buxxILhu4l54buz4bufTeG7ieG6usO94buC4buA4buJdeG7huG6puG7s+G7iXXhu4TEgnnhu4Hhu4k24bqk4buz4buJ4bqgw73huqTEgnnhu4nDg+G7huG6psSC4bq/4buJ4bqgw73huqTEgnnhu4nhurrDveG7k+G7s+G7iUrhu7fhu4nhu4DhuqThu7Phu4nhur5F4bq/4buJw4PDtOG7iXTDieG7s+G7iUrhu7fhu4nhu4DhuqThu7Phu4nhuqDDveG6pMSCeeG7ieG6usO94buT4buz4buJ4bqiw7Thu4nDg+G6qOG7gOG7iXXDveG7hk3hu6vEguG7iXnhu7Phu4/hu4nhu4DDiuG6rsSCeeG7ieG6osOBxILDveG7iUrhu4p14buJdcO94bu1xILDveG7ieG7gMOK4bu54bq/4buJ4buA4bqk4buz4buJ4bqgw73huqTEgnnhu4l04buP4bqu4buJeeG7s8SQ4buJ4buAw73hu4/Dg+G7iXnhu7Phu4/hu4lKw7Thuq7hu4nEguG6sOG7iUrDtOG7ieG7gOG6pOG7s+G7ieG6vuG7qeG7ieG6oMO94bqkxIJ54buJdOG7j+G6ruG7iXnhu7PEkOG7ieG6osO0w4Phu4lKcU3hur/hu4nEgsO9ScSCeeG7iUpE4buz4buJ4buASeG7iXXDtXXDveG7ieG6osO04buJw4Phuqjhu4Dhu4l14bquxILhu4nEgnlJxJDhu7Phur/hu4nhu4DhuqThu7Phu4l14bqw4buJ4bq84buG4buPxILhu4nDueG7s3bDg+G7iXVH4buP4buJw4rhu7Phu6vEgnnhu4nDg+G7t8SCw73hu4Hhu4nhurfDtOG7ieG7gOG6pOG7s+G7ieG6vuG7qeG7icSC4bqw4buz4buJ4bqi4burxILhu4nDueG7s+G7reG7huG7icO54bqw4buJdMOJ4buz4buJSuG7t+G7icSCw73hu7Phu63hu4bhu4l04burxILhu4nDueG7meG7ieG7gMO94buCdeG7icO5ck3hu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZ1XDveG7s+G7scSC4buJ4buAw4rhu4/EgsO94buJ4buAw71x4buA4buJ4bqg4buzxILDveG7icO94bquw7TEgnnhu4Hhu4k24bqk4buz4buJdOG7ueG7ieG6vuG6pnXhu4l0w4nhu7Phu4nhur7hu4rhu4nDveG7hsSCeeG7icO94buZxILhu4lKw7Thu4l14buVw4Phu4nhu4DDveG7hOG7iXVH4buP4buJdeG6rsSC4buJxIJ5ScSQ4buz4buB4buJNuG6pOG7s+G7iXXDveG6psSCeeG7ieG6ouG7keG7s+G7ieG6vuG7iuG7ieG6usO94bufxILhu4l04buz4buv4buA4buJw7nhuqbhu7Phu4lM4buI4buJw7rhu4rhu4/hu4nhu4DDiuG7q8SC4buJ4bq84buG4bqmdeG7ieG7gOG7uXXDveG7geG7iTbhuqThu7Phu4nhuqDDveG6pMSCeeG7iUzhu6Hhu4bhu4nDveG6quG7ieG6oMO94buz4buJ4bqiw7Thu4nEgnlJxJDhu7Phu4kmeeG7j+G7geG7iTbhuqThu7Phu4nhu4Dhu4rhu4nDvcO04bqu4buJ4bqiw7Thu4nEgnlJxJDhu7Phu4kmeeG7j+G7gWYv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4tnNuG6pOG7s+G7iXXDveG6psSCeeG7ieG6ouG7keG7s+G7ieG7gOG7s+G7q+G7huG7iXXDveG7hnLEguG7ieG6oOG7p+G6uuG7geG7iTbhu5Hhu7Phu4nhur7hu4/huq7hu4nDg+G6qOG7gOG7ieG6vuG6puG7icSCeUnEkOG7s+G7icO5SUV14buJ4bq6w73hu6fhurrhu4nhuqLDtMOD4buJw4PhurLhu7Phu4nhu4DDvcON4bq/4buJxILDvUnEgnnhu4l1w73hu4LEgnnhu4nhu4DhuqThu7Phu4l04bu54buJw7nhuqrhu4nhuqJC4buz4buJdcO94bqu4buJw4PhurLhu7Phu4nhu4DDvcON4bq74buJNuG7keG7s+G7ieG6vuG7j+G6ruG7icOD4bqy4buz4buJxIJ5ScSQ4buz4buJ4bqi4buG4bqkxILhu4nEguG6sOG7s+G7icOKxqHEgnnhu4nhu4DDvXbhu4nhu4DDveG7j+G6ruG7ieG6osO04buJ4bq6w73hu7Phu4l1w73hu7XEgsO94buJ4buAw4rhu7nhur/hu4nEgsO9ScSCeeG7icSCeeG7j03hu4l1Q+G7icO94bqo4buz4buJw7lw4buG4buJ4buA4buz4burxILhur/hu4nhuqDDveG7s+G7icSC4bqw4buJ4bqi4buz4burxILhu4nhurzhu4bhu4/EguG7icO54buxxILhu4kmeeG7j+G6v+G7icSCeeG7hk3hu6vEguG7ieG7gOG7l3Xhu4nEgsO0TeG7icO94bquw7TEguG7ieG7gOG6rsO0xILhu4l04bu54buJ4bqi4buZxIJ54buJ4bq84buG4burxILhurvhu4vhu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZypE4buz4buJw7nhu59N4bq/4buJ4buA4buR4buz4buJeeG7s+G7k+G7s+G7ieG6vOG7hnDEguG7iUpF4buA4buJw7rhu4/EgsO94buJeeG7s8O14buJw4Phu4/Egnnhu4nhu4Dhu6vEguG7ieG6s+G7s8ODdOG6ouG7pcO64bquxILhu4nDueG7meG7iUzhu5NN4buJw4rhu4/hu4l1w73hu4ZN4buvxILhu4nhu4BJQ8SCeeG7ieG7gOG7iuG7ieG6oMO94buz4buJVOG7j8SC4buJ4buA4bqq4buJdcO9w4114buJeeG7s+G7k+G7s+G7icO54buh4buG4buJ4bqi4buf4buG4buJw7nEkOG7s+G7ieG7g+G7gMOM4buJxILhu5XDg+G7iWrDssOzw7Phu4Xhu4lKw7Thu4l14bqw4buJ4buGTeG7ieG7gOG7tcSC4buJxILDveG7oeG7gOG7ieG7gMOK4burxILhu4nhu4DDveG7seG7iXnhu7NE4buz4buJxILDtE3hu4l14buhw4Phu4l14buI4buP4buJdcO1deG7ieG6t8OZ4bq34buJw4Phu4/Egnnhu4nhurzhu4bhuqZ14buJ4buA4bu5dcO94buJJnnhu4/hu4l1SMSCeeG7icSCw71J4buJVOG7peG6ouG7j8OK4buG4bq+4buB4buJVXDEguG7ieG6usO94buT4buz4buJxILhurDhu7Phu4nhu4DDveG7q8OD4buJ4bqiw7Thu4nDieG7iXnhu7Phu5Phu7Phu4nDueG7oeG7huG7icSCw7RN4bq/4buJdcO1deG7ieG6t8OZ4bq34buJ4buAw73hu4/Dg+G7iXnhu7Phu4/hu4lKROG7s+G7ieG7gEnhu4l1w7V1w73hu4l1w7Xhu4nEgsO94bufxILhu4l1w73DjeG7ieG6oMO94bqkxIJ54buJw7nhu5Hhu7Phu4nDuuG7s+G7r8SC4buJdcO94bqu4buJdOG7oeG7gOG7ieG6oE/hu4nDueG6qOG7s+G7ieG7gOG7hk12xILhu4nEgsO04bqu4buB4buJ4bq3w7Thu4nhu4DDjOG7ieG6ouG7r8SCw73hu4l14buhw4Phu4nhu6FN4bq/4buJxIJ5ScSQ4buz4buJw73hu5/Dg+G7icOD4bqo4buJ4bq84buGcMSC4buJSkXhu4Dhu4nhu4Dhuq7DtMSC4buJdXDhu4bhu4nhur7hu6nhu4nhuqDDveG6pMSCeeG7icO5SUV14buJdcO9w43Egnnhu4nhuqDhu7Phu7HEguG7ieG7gMO04buz4buJxIJ5w73hu6/hu4l1R+G7j+G7ieG7gOG7j03hu4lKReG7gOG7ieG6vuG6puG7iWvhu4nhu4DDveG7seG7iXnhu7NE4buz4buJxIJ5ScSQ4buz4buJJnnhu4/hu4nDmuG7j8SC4buz4buz4bqi4buJKuG7pcO6SuG7pcO64bulw7rDquG7geG7geG7gWYv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4tnJMO94bqkxIJ54buJ4bq6w73hu5Phu7Phu4nEgnlz4buG4buJxILDveG7s+G7q8SC4bq/4buJ4buA4buPTeG7iUpF4buA4buJxILhu4/Dg+G7ieG6vuG6puG7iWrhu4nhu4DDveG7seG7iXnhu7NE4buz4buJw73hu7Phu6/EguG7icSC4buPTeG7ieG6osO04buJw5rDgOG6ruG6oOG6rkrhu7N14buJxIJ5ScSQ4buz4buJNeG7pcOKdOG7s+G7j+G7icO54buZ4buJ4bq6w73hu5PEguG7icONxIJ54buJw4rhu6Hhu4Dhu4l54buPTeG7iXnhu5fhu4Dhur/hu4l54bqy4buz4buJ4bqi4buvxILDveG7iXXhu6HDg+G7icSCw7RN4buJdUfhu4/hu4lU4buPxILhu4nhu4Dhuqrhu4l1w73DjXXhu4nhuqLDtOG7icO54buz4burxILhu4nDiuG6rOG6veG7ieKAnDbhuqThu7Phu4nhur7hu6nhu4nhuqLhu4bhuqTEguG7ieG6ouG7q8SC4buJw7XEguG7iXXDveG7s+G7scSC4buJ4buAw4rhu4/EgsO94bq/4buJ4buA4bqk4buz4buJ4bq+4bup4buJ4bqgw73huqTEgnnhu4l04buP4bqu4buJeeG7s8SQ4buJR8SCeeG7icO94bqo4buJdcO94buz4buxxILhu4nhu4DDiuG7j8SCw73hu4lK4bu34buJdOG7k8SC4buJ4buAw73hu5/EguG7ieG7gOG6pOG7s+G7ieG6osO04buJw7nDjeG7j+G7iXXhuq7EguG7ieG6vuG7s8SCw73hu4nDiuG7j+G7ieG7gMOM4buJdcO94buz4buxxILhu4nhu4DDiuG7j8SCw73hu4Hhu4kw4buJNeG7pcOKdOG7s+G7j+G6v+G7ieG7gOG7oeG7gOG7iXXhu5Phu4l1w73hu4LEgnnhu4nhu4Dhu4/hu4nDueG7reG7huG7iXThu7Phu7Hhu4Dhu4nEgsO9xKjEgnnhu4l54bu34buJw7nhu5nhu4lM4buTTeG7icOK4buP4buJSsO04bqu4buJxILhu5XDg+G7iWrhu43hu43hu43hu4Hhu4k2w73hu7Hhu4nEguG7q8SC4bq/4buJ4buA4bqk4buz4buJ4bq6w73hu5PEguG7icO54bqm4buz4buJ4bq84buGTeG7seG7gOG7icO54bu5xILDveG7iXVH4buP4buJ4bqz4buzw4N04bqi4bulw7rhuq7EguG6v+G7ieG7gOG6pOG7s+G7icSCecO9w4Hhu4nDueG6sOG7ieG6osO04buJw7nhu7Phu63hu4bhu4nDueG7s+G7q8SC4buJw4rhuqzhu4Hhu4kkw73hu7Phu4l1w73hu7XEgsO94buJ4buAw4rhu7nhu4l14buPxILhu4nhu4DDveG7s+G7r+G6uuG7iUrDtOG6ruG7ieG7gMO9duG7ieG7gMO94buP4bqu4bq/4buJ4bqg4bux4buA4buJ4bq84buG4buT4buJ4bq+4bup4buJ4bqgw73huqTEgnnhu4l14bqw4buJeeG7t+G7ieG7gOG6puG7gOG7icO5xanhurrigJ3hu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZ8OZw7XEgnnhu4nDg8OMxIJ54buJ4bqiw7Thu4nhuqJwxILhu4nEgsO0TeG7ieG7gOG7j03hu4lKReG7gOG7icSCeUnEkOG7s+G7iTXhu6XDinThu7Phu4/hu4nhuqDDveG6pMSCeeG7icO5Q8SC4buJw7nhuqh14buB4buJVMOJ4buz4buJ4bqgw73DtXXhu4lKROG7s+G7iXXDtXXhu4l1Q+G7ieG6vOG7huG7j8SC4buJ4bq84buGTeG7rcSC4buJ4bqi4buKdeG7iXVH4buP4buJdOG6sMSCeeG7icO5w7Xhu4l1w73hu5/hu4bhu4nhu57hu4bhu4lKw7Thu4nhu4DDveG7seG7iXnhu7NE4buz4bq/4buJw53hu7Phu6/hurrhu4nDveG6qOG7s+G7iTPhu4ZwxILhu4lKReG7gOG7iXXDveG7hk3hu6vEguG7icSCecO94buz4buv4bq64buJxILhu4/Dg+G7iXXDveG6ruG7icOKxqHEgnnhu4nhurzhu4ZN4bux4buA4buJw7nhu7nEgsO94buJ4bqiw7Thu4nhu4vhuqDDveG6pMSCeeG7iXXhuqTEgnnhu4l0xqHEgnnhu4lKw7Thu4l14bqw4buJ4bqgw73hu5Phu4nEguG7lcSCeeG7ieG7gOG7keG6ruG7icOK4buP4buJw4Phuqjhu4Dhu4nhu4Dhu7Phu63EguG7ieG6ouG7r+G7iXXhurDhu4nDveG7keG7s+G7iXXDveG6ruG7ieG6vOG7hnDEguG7iUpF4buA4oCd4buB4buJw53hu7Phu6/hurrhu4nDveG6qOG7s+G7iTPhu4ZwxILhu4lKReG7gOG7iXXDveG7hk3hu6vEguG7icSCecO94buz4buv4bq64buJxILEqOG7iXVIxIJ54buJdcO94buGxIJ54buJ4buA4buz4buxxIJ54buJxILhurDhu7Phu4Hhu4nDneG7j+G7s+G7ieG7gOG6quG7iXXDvcONdeG7icSCw7RN4buJw7nhu5nhu4l1w73huq7hu4nhurrDveG7p+G6uuG7iXXDtXXhu4nhu4Dhu49N4buJSkXhu4Dhu4kmeeG7j+G7iUrDtOG7iVThu6XhuqLhu4/DiuG7huG6vuG7ieG7gOG7s+G7seG6uuG7ieG7gEZ14buJ4buAw73hu7Phu4nDueG7oeG7huG7iUpE4buz4buJ4buASeG7iXXDtXXDveG7ieG7gMOK4buGxIJ54buJ4bqiceG6uuG7ieG7gOG7keG7s+G7ieG7gOG7oeG7gOG7iXXhu5Phu4l1w7V14buJeeG7s+G7k+G7s+G7icO54buh4buG4buJ4bqgw73DtXXhu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZ+G6teG7s8SC4buJw73hu5lN4buJdeG6pMSCeeG7iXTGocSCeeG7iUpE4buz4buJdcO1deG7ieG6t8OZ4bq34buJdMOJ4buz4buJw73hurLhu4nhuqLDtOG7icSCw73EqMSCeeG7icSCeUnEkOG7s+G7iXXDvUPhu7Phu4nhu4DDvXbhu4nhu4DDveG7j+G6ruG7ieG7gMO94buGcMSC4buJ4buA4buCTeG7iUrDtOG7icO94bqy4buJ4bqgw73huqTEgnnhu4nDveG7reG7iXXhurDhu4nhu4Dhu7Phu7HEgnnhu4nEguG6sOG7s+G7icO94buPTeG7iXXhurDhu4lK4buP4buz4buJ4buAw4rhurbhu4l54bu34buJ4buAw4rhuq7Egnnhu4nhurzhu4ZN4bux4buA4buJw7nhu7nEgsO94buJdUfhu4/hu4l1w7V14buJxILDvcO04buJdcO94bu1xILDveG7ieG7gMOK4bu54buHZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i+G7ieG6vuG7gE3huqLhu6Vk4buL4buA4bulTOG7gC3hu4/huqLhu7N5xILhur3hu4nDiuG7s3nDveG7gMOq4buLZ2bhur7hu4DDiuG6rsSCeWc2w53hu44mw53hu4nDncOUZi/hur7hu4DDiuG6rsSCeWdmL+G6umc=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]