(vhds.baothanhhoa.vn) - Cụm công nghiệp (CCN) Xuân Lai với tổng diện tích 19 ha (tại xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân) không chỉ được kỳ vọng sẽ mang lại “hơi thở mới” trong việc thúc đẩy công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn huyện phát triển. Đây còn là dự án được mong chờ sẽ giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
w5Iu4buW4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDgiHDol3hu7bhu5Lhu4zhu6nhu4fhu5jhurszICzhu5jEg+G7mMOd4bqpIuG7mMOdNiAs4buYICwuISbhurHhu5jDiuG6peG7sCDhu5jhu6tSIcOSLy7hu5bhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxdOG7tlLhu7Lhu5Lhu4zDtOG6qSLhu5jDnTYgLOG7mCAsLiEm4bqx4buYT8O0w7Thu63Dk+G7mMOK4bql4buwIOG7mOG7q1Ih4buY4bq74bqhIeG7mMOiYSAs4buY4buyISYg4buYw6Iow50u4buY4buWUeG7mC5S4buYT8OiVSHhu5jDqsOZ4buYw4rhuqXhu7Ag4buY4burUiFM4buYLuG6peG6vyYg4buYw4IuM+G7mMOK4bql4buwIMOT4buYWy42ICzhu5jDnS4+4buY4bu0Y8Ojw53hu5hb4buH4buY4bq7MyAs4buY4bq1PeG7mCJSICzhu5hdVSHhu5jigJwuw6Ah4buYw6IuxIPhu5gi4bqhIeKAneG7mMOi4bqzMCAs4buY4bq7ISbDneG7mMOiLuG6p8Od4buY4bu0V+G6v+G7mMOdNiAs4buYICwuISbhurFM4buY4buyPMOdLuG7mOG6u+G6qeG7mMOi4bqzJCDhu5jhu7Q8UuG7mFlUIOG7mC7huqXhur8mIOG7mOG6sS5Tw6Lhu5jDouG6syE/IE3hu5jhu5Phu7Dhur/hu5jDnTIg4buYXVThu5jhu7Jl4buYUyDhu5jhu7Rjw6PDneG7mCIwICzhu5jDnS7huqPhu5jhurU94buYLCHDmiHhu5jhurfhuqXhur8lw6Lhu5jhurshJsOd4buYXVQi4buYw50uMOG7mC5UICzhu5ggLFQg4buYXVIw4buY4bu0OSAs4buY4bu0PFLhu5jhurEuY8OgICxM4buYLDHhurHhu5jhurEu4buuIOG7mMOiLuG6p8Od4buY4bu0V+G6v+G7mOG6sS5Tw6Lhu5jDouG6syE/IOG7mFshIC7hu5jDoiXhu5gt4buYw6rDmeG7mC45IU3Dki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7Uw4buy4bq/4buS4buMw5LhurXDouG6szAgLOG7jMOSISIs4buYw51dUuG6teG6tUnhu5Lhu7LDoi7huqUiWeG7mCHDtOG7tiDDouG7tuG6s+G7kuG7mOG6tcOi4bq/XeG7tknhu5Lhur0h4buyw6IuSuG7mFDhu5Thu5ThurHDqkvhu5gu4bu2ISwuw6JK4buY4bui4buWUOG6scOqS+G7kuG7mOG6teG6s8OdSeG7ki8vw53hu7IgTVlSMMOiLlIgLi4wUk3hursgL+G7suG7tuG6tVvDojDhurEvIOG7tuG6veG6tS/GoMag4buWUS/GoOG7lMag4buy4buW4buUUeG7lMag4buW4buUw6Lhu6Lhu6Dhu6Dhu57hu6Bd4buUTX3hurEsxKjhurNJxqDhu6Dhu5Thu5Lhu5hSXcOiSeG7kuG7qeG7h+G7mOG6uzMgLOG7mMSD4buYw53huqki4buYw502ICzhu5ggLC4hJuG6seG7mMOK4bql4buwIOG7mOG7q1Ih4buS4buY4bq9IeG7ssOiLknhu5JQ4buU4buU4buS4buYLuG7tiEsLsOiSeG7kuG7ouG7llDhu5Lhu5gv4buMw5Iv4bq1w6LhurMwICzhu4zDki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7RS4bqxw6IhMCDhu5Lhu4zDtVThu5h0MFQgLOG7mMOCLjzhu5h0ISog4buYW+G7h+G7mOG6uzMgLOG7mMO0w7Thu63hu5jDiuG6peG7sCDhu5jhu6tSIeG7mOG6tT3hu5gsIeG6p+G6seG7mMOdLjDhu5jDnVPDneG7mMOdMCDhu5jDneG6q1Lhu5hZVOG7mMOdMeG7mOG6uyEmw53hu5hdVCLhu5gs4buuIOG7mCAuVOG7mC7DoCBNw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6sXUgw6Lhu7bhurPDgiHDol3hu7bhu5Lhu4zhu6kuIeG7mMOd4bqpIuG7mMOdNiAs4buYICwuISbhurHhu5jhursq4buYXVQgLMOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu4x0xaggLOG7mCAsVOG6v0zhu5guUiHhu5jDnTAg4buYw53huqtS4buYWVThu5h0MFQgLOG7mMOCLjzhu5h0ISog4buYT8OiLjYg4buY4buiTOG7mMOqw5nhu5jDiuG6peG7sCDhu5jhu6tSIcOT4buY4bqxLsOaIeG7mOG6u2PDo8Oi4buY4bq34bqlUuG7mOG6t+G6pcOZICzhu5jhu7Rj4bqjICzhu5gs4buuIOG7mMag4buU4buYWyLhu5jhu7Q/4buY4bq1UiAs4buYIjnDouG7mMOdNiAs4buYw6Lhur/hu5giUuG6v+G7mMOiVSHhu5gu4bql4bq/JiDhu5jhur4kIOG7mOG7kzwgLuG7mF1UIuG7mOG6uyEmw51N4buY4butLuG6uSAs4buYWeG7rMOi4buYw51W4bqx4buYWy4h4buY4bqxLsOaIeG7mOG7tCHhu5hdVCLhu5jDqlLhu5ggLlThu5gs4buw4bq/4buY4bqzUuG7mCAuISrhuqXhu5hbLjHhu5hbLuG7pCBM4buYw6I3IOG7mFvhu7gi4buY4bq7VOG7mOG6s+G6qyHhu5jhurMwTOG7mMOaIC7hu5guY8SDICzhu5jhu7QlIOG7mOG6tWTDneG7mFsuNOG7tk3Dki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7Uw4buy4bq/4buS4buMw7VU4buYdCEqIOG7mMOdLjDhu5hZISXDokrhu5jhu60l4bql4buYw6Iu4bqjIeG7mMOiISXDouG7mMOiLuG6pVYg4buYXcOjIeG7mMOiLinhu5jDnVPDneG7mMOdMCDhu5jDneG6q1Lhu5hZVOG7mMOdLj7hu5jhu7Qh4buYLiXDouG7mFsuMMOaICzhu5jhu5zhu5Thu5jhurEu4bqnw6JM4buYw6LhuqXhur/hu5ggLiEkIOG7mCAsVOG6v+G7mMOi4bqz4bqjIeG7mCJjUuG7mCwhMUzhu5jhurPhu7jDouG7mCJj4bqhw6Lhu5jDoi4p4buY4bqxLsOaIeG7mOG7tCHhu5guJcOi4buYLOG7riDhu5jhu5bhu5gsIeG6o+G7mOG7tDggLOG7mC44TeG7mMO0MeG7mC42IuG7mMOi4bukICzhu5jDnVLhu5jhu7QlIOG7mMOiNyHhu5giPMOi4buY4bq7WCDhu5jDnS5jUuG7mMOiLuG7rOG6v+G7mMOdU8Od4buYw50wIOG7mOG6uypM4buYWVThu5h0ISog4buYWy42ICzhu5hbLjQh4buYXTDhu5hd4bumICxNw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO1MOG7suG6v+G7kuG7jMO1ISXDouG7mMOiISDhu5jhu7Q8UuG7mOG6sS5jw6AgLOG7mCIpIC7hu5jhurXhu6bhurHhu5jDnTHhu5jDtMO04but4buY4bu0IeG7mOG6u1Qw4buYLjBVw6Lhu5jhu7Q5ICxM4buYWVThu5h0ISog4buYWy42ICzhu5hbLjQh4buY4bq74bqlIeG7mCLEkSAsSuG7mOKAnMO0U8Od4buYw50wIOG7mMOiNiHhu5jDnTHhu5jDncOg4buYLjkh4buYXVQi4buY4bq7ISbDneG7mCzhu64g4buYIC5UTeG7mOG7rSXhuqXhu5jhurtW4bq/TOG7mMOdU8Od4buYw50uU+G6peG7mMOdLj7hu5gi4busw6Lhu5jhu6Lhu5jhurEu4bqnw6Lhu5jhu7Qh4buYWTnhu5hdVOG7mOG7tCUg4buYIMOgIeG7mF1UIuG7mOG6uyEmw51N4buYw4Iu4bql4buYIC5W4bqx4buYw6IuKeG7mMSD4buYw51Tw53hu5jDtMO04but4buY4bu0KuG6peG7mCwhNyAs4buYIC5S4bqlTeG7mOG7rSXhuqXhu5jhurVS4bql4buYXVQi4buYLOG7riDhu5ggLlRM4buYw51Tw53hu5jDnS5T4bql4buYw6IhJcOi4buYWyEmIuG7mMOiLiQi4buYw50uIeG7mOG6sS4o4buYw6rhu6QgLOG7mMOq4bu2TOG7mOG7tCHhu5hdVSHhu5jDoi4p4buYw6Iu4bql4buYIC5W4bqx4buY4bq1PeG7mMOdUjDhu5guw6Ag4buYLiEmIOG7mMOiVSHigJ1Nw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO1MOG7suG6v+G7kuG7jMO0MiDhu5hSIC7hu5h0VOG7mOG7rS5j4buY4bupISLhu5hPw6IuNiDhu5jhu6JM4buYw6rDmeG7mMOK4bql4buwIOG7mOG7q1Ihw5Phu5jDnS4w4buYWSElw6JK4buY4oCc4butLC7hu7bhu5jDoi42ICzhu5hZUzDhu5jDtMO04but4buYw4rhuqXhu7Ag4buY4burUiHhu5jhurU94buYXVThu5jDtMO04but4buY4oCcLlXDouG7mCAu4buwIOKAneG7mMOd4bqrUuG7mC7huqXhur8mIOG7mMOCLjPhu5jDiuG6peG7sCDhu5jhurU94buY4bu0IeG7mOG6u1Qw4buYLjBVw6Lhu5jhu7Q5ICxM4buYw6I2IeG7mMOdYiAs4buYIC5j4buYWVThu5jDnTAg4buYw6LhurMwICzhu5jDoi42IOG7mOG6s+G7rMOi4buY4bq74bqlIeG7mCLEkSAsTeG7mMO0w7Thu63hu5jhurU94buYIlIgLOG7mOG7tCUg4buYw50uMOG7mCAu4bq5ICzhu5ggLGPhuqMh4buY4buy4buwIOG7mCAuY+G7mMOdLuG6pyAs4buYw6I2IeG7mCAuISrhuqXhu5jhurVl4buYXWVS4buYw50uMyDhu5jDouG6szAgLOG7mMOdNiAs4buY4bq7ISbDnUzhu5jDouG7pCAs4buYw6IuJCLhu5jDoi7huqXhu5ggLlbhurHigJ1Nw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6sXUgw6Lhu7bhurPDgiHDol3hu7bhu5Lhu4zhu6nhu4fhu5jhurszICzhu5jDosSR4buY4oCcLlXDouG7mCAu4buwIOKAneG7mMO0w7Thu63hu5jDiuG6peG7sCDhu5jhu6tSIcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu4zhu7MgLOG7mOG7qyThu5jhurrhu6Qg4buYdDFSTOG7mMO0LuG6q+G7mMOiPMOdLuG7mOG6pMO14but4buR4buYw6rDmeG7mMOK4bql4buwIOG7mOG7q1Ih4buYw50uMOG7mFkhJcOiSuG7mOG7rSxU4bq/4buYxqDhu5wt4buaLcag4buUxqDhu5RM4buYw7Qu4bqr4buYw6I8w50u4buY4bqkw7Xhu63hu5Hhu5jDoj4gLuG7mOG7tMOZ4buYWVIg4buYLlQgLuG7mOG6t+G6peG6vyXDouG7mOG7tDwgLuG7mOG6tTfhu5jhu5bhu5Thu5bGoC/hurbhu5Mt4bqkw7Xhu63hu5Hhu5jDoi5UIC7hu5hdVuG6seG7mMO0w7Thu63hu5jDiuG6peG7sCDhu5jhu6tSIeG7mOG6u+G6oSHhu5jhu7IhJiDhu5jDoijDnS7hu5jhu5ZR4buYLlJM4buYw6JhICzhu5giZMOd4buY4bu04buu4bql4buYw6Jj4buY4buW4buWUeG7mMOi4buF4buY4bu0OCAsTeG7mMO0U8Od4buYICxUIC7hu5ggLC4q4buY4bu0Y8Ojw53hu5jhu7Q8IC7hu5guY+G6oSAs4buYw6Iu4bql4buYLuG6p8Oi4buY4bu04buu4bql4buYw6Jj4buYw6JVIeG7mMO0w7Thu63hu5hdVOG7mCJS4bq/4buYIsavw51M4buY4buyUuG7mCwhVOG6v0zhu5jhu7QhJiDhu5jDosOpTOG7mOG7tCEmIOG7mF1VIC5M4buY4bq7ITog4buYw6IuNiAsTOG7mMOdLiXhu5hZISUg4buYw6IuZcOd4buY4bqxLlciTOG7mF3hu7Ai4buY4bq1w5ogTOG7mOG6tcOaIOG7mMOq4bql4busw6Lhu5ggLmVSTU1N4buY4bq7VOG7mMOdU8Od4buYXTBVIeG7mF0hIC7hu5hbISYgTOG7mOG6sS7huqnhu5hbISYg4buYWyEi4buYXTBVIeG7mFsuU8OdTcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu4zDglUh4buYw7TDtOG7reG7mMOK4bql4buwIOG7mOG7q1Ih4buYLiEmIOG7mOG7tMOZ4buYw50x4buYw7Q2ICzhu5jDouG6v+G7mOG7sVLhur/hu5jDtFci4buYdDBUICzhu5jDoi7huqUk4buY4buc4buYLlLhu5jhu7Thu6zDouG7mOG7tOG7ruG6peG7mMOiY+G7mCAuVOG7mCJT4bq/4buYIlLhur/hu5jDnTYgLOG7mCAsLiEm4bqxTOG7mCwhw5oh4buY4bq34bql4bq/JcOi4buY4bq7ISbDneG7mF1UIuG7mMOdLjDhu5jhu5zhu5Thu5Thu5hdUjDhu5jhu7Q5ICxNw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO1MOG7suG6v+G7kuG7jOKAnOG7k+G7sOG6v+G7mC5kUuG7mC5AIOG7mOG6tT3hu5hdVOG7mOG7smXhu5hTIOG7mMOdMeG7mOG6tWTDneG7mMOiLuG6peG7mC7huqfDouG7mOG7tOG7ruG6peG7mMOiY+G7mF3huqEg4buYw6LhurMkIOG7mOG7tDxS4buYWVQg4buYLuG6peG6vyYgTeG7mOG6uiEmw53hu5jDtMO04but4buY4bu0IeG7mOG6u1Qw4buYLjBVw6Lhu5jhu7Q5ICzhu5hbLjYgLOG7mMOdLj7hu5gsMeG6seG7mOG6sS7hu64g4buYLCHDmiHhu5jhurfhuqXhur8lw6Lhu5jhurshJsOd4buYXVQiTOG7mMOi4bukICzhu5jDoi7huqXhu5ggLlbhurHhu5jDnS4w4buYICxj4bqjIeG7mOG7suG7sCBM4buYIlThu5jDnTIg4buYW+G7uDDhu5jDoi7hu7Yw4buYIC4hKuG6peG7mF17IC7hu5jhurtlw53hu5hbLlPDneG7mCAuY+G7mOG7sjzDnS7hu5jhurvhuqlM4buYw6IuY8OgICzhu5giVSHhu5jhurEuU8Oi4buYw6LhurMhPyDigJ1M4buYNiAs4buYdDFS4buYIDEhTcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu4zhu5Njw6PDneG7mFkhJcOiTOG7mMOiLuG6oyHhu5gsIVIg4buY4bq34bqlUuG7mC7huqXhur8mIOG7mMOCLjPhu5jDiuG6peG7sCDhu5jhu7RSICzhu5jDolbhurHhu5jDouG6s+G6pSAs4buY4bu0V+G6v+G7mCAuUiAu4buY4bq7KuG7mMOiISUg4buY4bu0OeG7mC444buY4bq1w6BM4buYLCHDmiHhu5jhurEuMSAs4buYIsavw6Lhu5hZxaggLOG7mOG6tVXDnS7hu5jhu7Q/4buYWVQg4buYLCFSMOG7mMOi4bqzIT8g4buYWy5SIeG7mOG7tOG7ruG6peG7mMOiY+G7mOG7smXhu5hTIOG7mOG6u1Thu5jDnVPDneG7mMO0w7Thu61N4buY4butLDBUIeG7mMO0w7Thu63hu5jDiuG6peG7sCDhu5jhu6tSIeG7mMOdMiDhu5jDnTHhu5jDtMO04but4buYw4IuM+G7mOG7rSzhuqXhur8kIEvhu5jDtMO04but4buYw4IuM+G7mOG7sSEgLuG7mOG6u1Thu5hbJOG6peG7mCwzIeG7mMOiLlQgLuG7mF1W4bqx4buY4bui4buYw7TDtOG7reG7mFsuU8Od4buYTyw4Ikrhu5jDtMO04but4buYw4rhuqXhu7Ag4buY4bqwLuG6p0vhu5jDtMO04but4buYw4rhuqXhu7Ag4buYdDJS4buYLeG7mMOCLjPhu5h0w5ohS+G7mMO0w7Thu63hu5jDiuG6peG7sCDhu5jDgigg4buYLeG7mOG6sC7huqfhu5jDiuG6peG7sCBL4buYw7TDtOG7reG7mMOC4bqzY+G6oyAs4buYw4rhuqXhu7AgS+G7mMO0w7Thu63hu5jhu63hu7Yww5Phu5jhurEu4busIOG7mOG7tOG7rOG6peG7mOG7tCHhu5jhurtUMOG7mC4wVcOi4buY4bu0OSAs4buYw6LhurMwICzhu5gsIVIh4buY4bu0MFUg4buYxqDhu5TGoOG7oi3hu5jGoOG7lOG7muG7lE3Dki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxZ+G6pcOiLjDhurPhu5Lhu4zhurTDoCDhu5jhu5MpIC7Dki/hurHhu4w=

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]