(vhds.baothanhhoa.vn) - Đã nhiều năm trôi qua, bãi rác tập trung của huyện Lang Chánh tại thôn Nê Cắm (xã Đồng Lương) luôn trong tình trạng quá tải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng sức khỏe của người dân.
w5Ms4buU4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G6tC7hurVb4bu04buQw5Lhu7EsLiXDouG7kljhu7DhurXhu5JZ4buu4bqv4buS4bq1VC7hu5JYw5ou4buS4bq3Ulnhu5Isw6LDqioi4buS4bupUSI74buSw7UsUiIsw5MvLOG7lMOSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvc+G7tFHDneG7kMOS4buRw5rhu5IiLC4lw6Lhu5Iiw5ld4buS4bq14bq3NS7hu5LhurHDolFL4buSWMOaLuG7kuG6t1JZ4buS4bq14buu4bqv4buS4bq14bq3w6IiO+G7klnhuqlR4buSLMOiw6oqIuG7kuG7qVEiO+G7ksO1LFIiLOG7kuG6tVQu4buS4bq1LDUi4buS4buxPeG7ksO14bukXeG7kk7hur3DmuG7kuG7kTciO+G7kuG7qWLDoSI7T+G7klvDojUi4buS4bq14bq3ICI74buS4bq1KCIs4buS4bq14bq3VCI74buS4bqxw6JS4buS4bq1VS5L4buSO+G7qsOq4buSNeG7kiIsLj9d4buSXTUu4buS4bq14bq3YuG6oSI74buSIjssLj1d4buS4bq14bq3MiI7S+G7klUiLOG7kixiw6MiO+G7kuG6s2NZ4buSfSwz4bu04buSWeG6qVHhu5IiO2LhuqEu4buSw53hu6oiTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDksOTLl074buSWVtR4bqz4bqzSOG7kMOd4bq1LMOiXVjhu5Iuw7Xhu7Qi4bq14bu04bq34buQ4buS4bqz4bq1w6pb4bu0SOG7kOG6uy7DneG6tSzEqOG7kuG7oOG7mOG7lOG6r+G6vUrhu5Is4bu0Ljss4bq1xKjhu5Lhu5zhu5Thu6Lhuq/hur1K4buQ4buS4bqz4bq3WUjhu5AvL1nDnSJMWFEg4bq1LFEiLCwgUUzhurkiL8Od4bu04bqzfeG6tSDhuq8vIuG7tOG6u+G6sy/hu5bhu5bhu5Thu6Av4buW4buY4buYw53hu5jhu5bhu5bhu5jhu5zhu5zhu5bhurXhu57hu6LGoOG7ouG7mlvhu5hMe+G6rzvhu4jhurdIUOG7luG7lOG7kOG7klFb4bq1SOG7kOG7sSwuJcOi4buSWOG7sOG6teG7klnhu67huq/hu5LhurVULuG7kljDmi7hu5LhurdSWeG7kizDosOqKiLhu5Lhu6lRIjvhu5LDtSxSIizhu5Dhu5Lhursuw53hurUsSOG7kOG7oOG7mOG7lOG7kOG7kizhu7QuOyzhurVI4buQ4buc4buU4bui4buQ4buSL8OSw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/DtVHhuq/hurUuICLhu5DDkuG7j8OaLuG7klksY1Hhu5LhurdSWeG7kjvhu6rDquG7kjXhu5IiLC4/XeG7kl01LuG7kuG6teG6t2LhuqEiO+G7kuG6tVQu4buS4bq1LDUi4buS4buxPeG7ksO14bukXUvhu5Lhur3DmuG7kuG7kTciO+G7kuG7qWLDoSI7S+G7kizDosOqKiLhu5Lhu6lRIjvhu5LDtSxSIixMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOS4bq0LOG7tCDhu5LhurUoXeG7kiwuJsOiS+G7kljDmi7hu5LhurdSWeG7kiJTw6rhu5Lhu7Ji4bqjWeG7kuG6scOiw6rhu5IsIFRZLOG7kuG6ucOgLuG7ksOdLioi4buS4bq1IVks4buSxqDhu5IsUeG7kuG6teG6tz0i4buS4buyKVHhu5JYUyLhu5LhurUsNSLhu5Lhu7E94buSw7Xhu6RdS+G7kuG6vcOa4buS4buRNyI74buS4bupYsOhIjtL4buSW1Phu5Iiw6Eu4buS4bq14buu4bqv4buSfSThurXhu5LhurdSWeG7kuG6tSxVLuG7kn0sw6Lhu5LhurnEkVnhu5LhurUsKeG7kuG6teG6t+G7sCLhu5Lhu6lRIjvhu5LDtSxSIizhu5LhurlT4buSXTjhurXhu5LhurM24buS4bq9w5rhu5Jb4buqIuG7klnhu64iTOG7kuG6tlJZ4buS4buyYuG6o1nhu5Lhur1l4buSW+G6v+G7kljhu6YiO+G7kiwoIizhu5LhurUsY1nhu5JZLDUi4buSW+G7sOG6r0zDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LDtCDhu5JbYuG6oyI74buS4bq3Ulnhu5IiO1PDquG7kllTIjvhu5IiLC4lw6JL4buSWTgiO+G7kuG6tSw9XeG7kl044bq14buS4bqzNuG7kiI7YuG6oS7hu5JZLMOj4buS4bq3Ulnhu5Lhu7IkIuG7kuG7sjnhu5J9LDUiO+G7kuG6tSzhu7Qg4buS4bqxw6LDquG7kuG7sikiLEvhu5J9LC4kIuG7klksIOG7kuG6tSgiLOG7kuG6teG6t1QiO+G7kljDmi7hu5LhurdSWeG7kuG6scOiUuG7kuG6tVUuS+G7kjvhu6rDquG7kjXhu5IiLC4/XeG7kl01LuG7kuG6teG6t2LhuqEiO0vhu5JVIizhu5IsYsOjIjvhu5Lhu7IkIuG7kuG6s2NZ4buSfSwz4bu04buS4bq5U+G7kiwgVOG6teG7kuG7sjgiO+G7kuG6s1Ui4buS4bq9w6Lhu7DhurXhu5JZ4bqpUeG7kiI7YuG6oS7hu5LDneG7qiLhu5Lhu7IpUeG7kuG6ryxiw6EiO0zDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5Lhu6vFqFnhu5LDneG6p+G7kuG7smLhuqNZ4buS4bqxw6LDquG7kiwgVFks4buSWSwu4buS4bq1LiThurVL4buSWFMu4buSWFUiS+G7kuG6tSzEkVnhu5LhurUk4buSfSzDouG7kuG6teG7ruG6r+G7kn0k4bq14buS4bq3Ulnhu5JZLDzhu5JbU+G7kn0sw6Lhu5Lhu7Lhu7DhurXhu5Lhu7I3Lkvhu5Lhur3DoiI74buS4bqxw6JRIizhu5J9LDUiO+G7klkw4buSLFMiO+G7kuG6t1Mg4buSWSzhu7Thu5JZLOG7pCJL4buSIjtRw6rhu5LhurVk4buSWSAi4buS4buyYuG6oSI74buSIiwz4buSw51XIuG7kuG6uVMg4buSfSzDouG7kuG6teG7ruG6r+G7kn0k4bq1S+G7kuG6t1JZ4buSIuG7pl3hu5IiOzki4buSIjtRIjvhu5LDnTJZ4buSWD0i4buS4buyYuG6oSI7S+G7kuG6rywhUeG7kuG6teG6tyAiO+G7klg2WeG7kl3huqcu4buSLDUu4buS4bq1LDYu4buSIjciO+G7kiLFqFlM4buS4buxLC4lw6Lhu5Lhurkp4buS4bq14bq3IeG7kn0sMC7hu5LhurlXIuG7kuG7ql3hu5I8S+G7klg2WeG7kls9IuG7kn0s4bu24bq14buSW+G7uOG6tUzDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5Lhu7E7YuG6oS7hu5LDneG7qiLhu5LhurXhurcgIjvhu5LhurUsNSLhu5Lhu7E94buSw7Xhu6Rd4buSWSwg4buSWC4k4bq14buSIizDqSI74buSLDVd4buS4bq14bq34bqhLuG7kiLhu6QiO+G7kiwy4buSWCnhu5LhurXhurdR4buS4bq14buwIuG7kljDoy7hu5Jd4bqnLuG7kiw1LuG7kuG6tSw2LuG7kuG6tSzhu7Qg4buSOy4w4buS4bq1LDku4buS4bq1LMavIjvhu5LhurlTIOG7kiIsU0vhu5LDnSDhu5J9LDUiO+G7klkw4buSLCrhu5LhurUsNiI74buS4bq9ZeG7klvhur/hu5IiYsOgWeG7kuG6tSxVLuG7kiI9IuG7kuG6uVMg4buSXeG6p1Hhu5JdYlHhu5IiYsOgWeG7kuG6teG6t1Mi4buS4bq3UeG7kiI7IFMuS+G7kjvhu6rDquG7kjXhu5IiLC4/XeG7kiI7LC49XeG7kuG6teG6tzIiO0zhu5LhurQsNSI74buS4bqxw6JR4buSWVJZ4buSWcOiOFnhu5LhurUuJOG6r+G7kuG6veG6pVnhu5JZZeG7kuG6teG6ty5L4buSIjti4bqhLuG7ksOd4buqIuG7kuG6teG6tyAiO+G7kuG6tSw1IuG7kuG7ssOa4buSfS4kIuG7kiI7LCnhu5IiLC4lw6Lhu5Jb4busIkvhu5LhurXDosOq4buS4bq54buuw6rhu5Lhu7IkIuG7kiJRw6rhu5LhurlXIuG7klksYlHhu5JZMOG7klguKiLhu5Lhuq8sUuG6r+G7kuG6vWXhu5Jb4bq/TMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDksOTLl074buSWVtR4bqz4bqzSOG7kC7DteG7tCLhurXhu7Thurfhu5Dhu5LhurPhurXDqlvhu7RI4buQ4bq7LsOd4bq1LMSo4buS4bug4buY4buY4bqv4bq9SuG7kizhu7QuOyzhurXEqOG7kuG7nOG7lOG7ouG6r+G6vUrhu5Dhu5LhurPhurdZSOG7kC8vWcOdIkxYUSDhurUsUSIsLCBRTOG6uSIvw53hu7ThurN94bq1IOG6ry8i4bu04bq74bqzL+G7luG7luG7lOG7oC/hu5bhu5jhu5jDneG7mOG7luG7luG7mOG7ouG7muG7nuG6teG7lOG7ouG7lsagxqBb4buYTHvhuq874buI4bq3SOG7oOG7muG7muG7kOG7klFb4bq1SOG7kOG7sSwuJcOi4buSWOG7sOG6teG7klnhu67huq/hu5LhurVULuG7kljDmi7hu5LhurdSWeG7kizDosOqKiLhu5Lhu6lRIjvhu5LDtSxSIizhu5Dhu5Lhursuw53hurUsSOG7kOG7oOG7mOG7mOG7kOG7kizhu7QuOyzhurVI4buQ4buc4buU4bui4buQ4buSL8OSw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/DtVHhuq/hurUuICLhu5DDkuG6tlJZ4buS4bq1LFUuS+G7kuG6teG6tyDhu5I7POG7kuG6s1HDouG7kn0sLuG7kuG7sjbhurXhu5J9LDUiO+G7kuG7smLhuqNZ4buSWSw1IuG7klvhu7Dhuq9L4buS4bq9ZeG7klvhur/hu5LhurXhurdTIuG7kiI74buu4bqv4buSLFEu4buSWD0i4buS4buyYuG6oSI74buSw51XIuG7kuG6uVMg4buSfSzDouG7kuG6teG7ruG6r+G7kn0k4bq1TMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDkuG7kWLhuqNZ4buSWC4k4bq1S+G7kuG6tVQu4buSLMOiw6oqIuG7kuG7qVEiO+G7ksO1LFIiLOG7kuG6teG6t8OiIjvhu5JYKCIs4buSW2LhuqMiO+G7kiJiw6BZ4buS4bq1LFUu4buS4bqzLiIs4buSLCBU4bq14buS4buyNeG7kuG6tSwp4buS4bqvLFLhurXhu5LhurMuIizhu5J9LCBVIjvhu5Lhu57hu5rhu5hL4buc4buSXcagLyI7U8Oq4buS4buyPV1K4buS4bq1OSI74buSW2LhuqMiO+G7klks4buw4bq14buS4bq1LFUu4buS4bq34bukIuG7kuG6sy4iLOG7kiwgVOG6teG7kuG6ryxS4bq14buS4bqzLiIs4buS4bq14bq3w6IiO+G7klgoIizhu5J9LCBVIjvhu5Lhu55L4buc4bug4buS4bq14buwIi8iO1PDqkzhu5LhurYuPSI74buSfSzDouG7kuG6ucSRWeG7kiI1Ijvhu5LhurUsNSJL4buS4bq14bq3w6IiO+G7klgoIizhu5Lhuq8sUuG6teG7kuG6sy4iLOG7kn0sIFUiO+G7ksag4buWS+G7ouG7kuG6teG7sCIvIjtTw6pMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOS4bq0LMSRWeG7kiwuKiLhu5LhurDDosOqJOG6teG7kuG7sikiLOG7kuG6szbhu5LGoOG7muG7mOG7ni/hurDhu5Etw4Lhu4/hu7HDtOG7kiI7U8Oq4buS4buY4bugLVAt4buW4buY4buW4buU4buSWeG6qVHhu5LDguG7j+G7scO04buS4bq1PCIs4buS4bq5JeG7kuG6scOiw6rhu5IsIFRZLOG7kuG6scOiVSLhu5Jb4bq/4buSWSzhu7DhurXhu5LhurUsVS7hu5Lhurfhu6Qi4buS4bq14bq3PSLhu5Lhu7IpUeG7klhTIuG7kuG6tTwiLEvhu5Isw6LDqioi4buS4bupUSI74buSw7UsUiIs4buSWTDhu5Lhu5bhu5JYw5ou4buSWSw1IuG7klvhu7Dhuq/hu5LhurdSWeG7kuG6tSxVLkvhu5IiOyBTLuG7kljDmi7hu5LhurdSWeG7kuG6tVQu4buS4bq1LDUi4buS4buxPeG7ksO14bukXUvhu5Lhur3DmuG7kuG7kTciO+G7kuG7qWLDoSI74buSTuG6tS4k4bqv4buSIizhu64i4buS4bq3Ulnhu5LhurUsVS7hu5JZ4bqpUeG7kuG6tSwp4buS4bq14bq34buwIuG7kuG7qVEiO+G7ksO1LFIiLEvhu5JZUlnhu5Lhur3DmuG7kuG7kTciO+G7kuG7qWLDoSI7S+G7kuG6tOG7qiLhu5Lhuq4s4bqlWUvhu5JyLlEg4buSZiJL4buSci5RIOG7kuG6tCwuKiLhu5LhurnDoC7hu5J9LDYu4buSW2LhuqMiO+G7kuG6t1JZ4buS4bq1LFUu4buS4bq14bq3w6IiO+G7klgoIizhu5J9LCBVIjvhu5Lhu6Dhu5LhurXhu7Ai4buS4bq3Ulnhu5LhurUsVS4vIjtTw6pPSuG7kljDmi7hu5LhurdSWeG7klkxIuG7kltULuG7kiLhu6Zd4buS4bq1VC7hu5JYVSLhu5Lhu7E7U11L4buS4bq9w5rhu5LDij0i4buS4bq0LOG7pCI74buS4bq5w6Au4buSW2LhuqMiO+G7kuG6t1JZ4buS4bq1LFUu4buS4bq1LiThuq/hu5IiLOG7riLhu5LhurXhurfDoiI74buSWCgiLOG7kuG7lOG7kuG6teG7sCLhu5LhurdSWS8iO1PDqkzDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5Lhu5FSIjvhu5JZLOG6peG7kuG6v0vhu5IsUS7hu5JYw5ou4buS4bq3Ulnhu5IiU8Oq4buSWSxiUeG7kuG7smLhuqNZ4buS4buy4busw6Lhu5LhurVi4buS4bq94buqw6rhu5LDncSRIjvhu5IsVOG7kuG6teG7rCI74buSLCBTIuG7klksPCIs4buS4bq1LOG7tCDhu5LhurHDosOq4buS4bq14bq3KCIs4buSfeG7heG7kuG6tSzDouG7ruG6teG7kuG6uSXhu5JZLDUi4buSW+G7sOG6r+G7kuG6t1JZ4buS4bq1LFUu4buSLOG6o+G6r+G7kuG6uSrhu5LhurMuIixL4buSLC4qIuG7kuG7slEiO+G7kltT4buSWMOaLuG7kuG6t1JZ4buSWzjhu5LhurUsLj0iTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDksOTLl074buSWVtR4bqz4bqzSOG7kC7DteG7tCLhurXhu7Thurfhu5Dhu5LhurPhurXDqlvhu7RI4buQ4bq7LsOd4bq1LMSo4buS4bug4buY4buY4bqv4bq9SuG7kizhu7QuOyzhurXEqOG7kuG7nOG7lOG7nuG6r+G6vUrhu5Dhu5LhurPhurdZSOG7kC8vWcOdIkxYUSDhurUsUSIsLCBRTOG6uSIvw53hu7ThurN94bq1IOG6ry8i4bu04bq74bqzL+G7luG7luG7lOG7oC/hu5bhu5jhu5jDneG7mOG7luG7luG7mOG7nuG7muG7nOG6tcagUOG7oOG7mOG7nlvhu5hMe+G6rzvhu4jhurdIxqDhu5zhu5bhu5Dhu5JRW+G6tUjhu5Dhu7EsLiXDouG7kljhu7DhurXhu5JZ4buu4bqv4buS4bq1VC7hu5JYw5ou4buS4bq3Ulnhu5Isw6LDqioi4buS4bupUSI74buSw7UsUiIs4buQ4buS4bq7LsOd4bq1LEjhu5Dhu6Dhu5jhu5jhu5Dhu5Is4bu0Ljss4bq1SOG7kOG7nOG7lOG7nuG7kOG7ki/DksOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvw7VR4bqv4bq1LiAi4buQw5Lhu6s44bq14buSLDjhu5LDneG7qiLhu5LhurUsKeG7kuG6teG6t+G7sCLhu5Lhu6lRIjvhu5LDtSxSIizhu5Lhu7JRIjvhu5Lhuq8s4buqIuG7klsgVC7hu5LhurdSWeG7kuG6tSxVLuG7kuG6tVQu4buSIjvDojci4buS4bq14bq3YsOgWeG7kn0sLuG7kuG6t1JZ4buS4buyYlHhu5Lhu7Iu4buS4bq14buu4bqv4buSfSThurVMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOS4bq0LOG7tCDhu5I1Ijvhu5Lhu7E7w6LDqj8i4buS4bq4LiThurXhu5LhurQs4bukIjtL4buS4bq04bq3YsOjIjvhu5Lhuq8sMSI74buS4bq04bux4buK4bur4bq04buSLMOiw6oqIuG7kuG7qVEiO+G7ksO1LFIiLEvhu5Lhu7Im4buSLFQi4buSWSwk4buS4bq1KCIs4buS4bq14bq3VCI74buSNeG7kiIsLj9d4buSXTUu4buS4bq14bq3YuG6oSI74buS4bq1VC7hu5JYw5ou4buS4bq3Ulnhu5LhurUsNSLhu5Lhu7E94buSw7Xhu6RdS+G7ksOC4buP4buxw7Thu5Isw6LDqioi4buS4buyw5rhu5LhuqnDquG7kuG6scOiw6olIuG7ksOC4buP4buxw7Thu5JZUlnhu5Lhur3Dmkvhu5LhurUsKeG7kuG6teG6t+G7sCLhu5J94bq/4buSLOG6o+G6r+G7kuG7sjciO+G7kuG6ucOgLuG7ksO1NSI74buS4bq1w6rhu5JZOeG7kuG6ryzhu6wi4buS4bq1xJHhu5Lhu7I4Ijvhu5IsMFHhu5Lhu5FjWeG7kmYiLOG7kuG7sibhu5LhurUsw6Lhu5I7IF1L4buS4bq9ZeG7klvhur/hu5LhurdSWeG7kuG6tSxVLuG7kuG6t+G7pCLhu5LhurMuIizhu5IsIFThurXhu5IsUyI74buSIjtTw6pM4buS4bqyZeG7ksOd4bqtIjvhu5Lhur3hu7Thu5JZLMOiw6o9IuG7ksOd4bqtIjtL4buS4bq1LMOi4buSOyBdS+G7kuG6teG7ruG6r+G7kn0k4bq14buS4buW4buSIjtTw6ovW+G7rCJL4buS4bq54buuIuG7klksw6LDqiYi4buS4buyJCLhu5JYw5ou4buS4bq3Ulnhu5Lhu7Im4buS4bq9ZeG7klvhur/hu5JZLDUi4buSW+G7sOG6r+G7kljhu6YiO+G7kl1Sw6rhu5Jd4bqlWUvhu5LhurNRw6Lhu5Lhu7Iw4buS4bq3VS7hu5Lhurk1LuG7klg44bq1S+G7kuG6ryzDoiLhu5IsMFHhu5JZLOG7sOG6teG7kn0sZeG7kuG6teG6t+G6pyI7S+G7ksOdLirhurXhu5LhurfDojcu4buSXcOiYS7hu5Lhurc3LuG7kuG7suG7tF3hu5Lhu7I24bq1TOG7kuG7kTciO+G7kuG6tSzhuqEuS+G7kuG6tcOiw6o9IuG7kuG6teG6t8Oiw6olIkvhu5IsYsOgIjvhu5LDnVci4buSWVJZ4buSLDjhu5LDneG7qiLhu5Ii4buqIjvhu5JZUSDhu5Lhur/hu5LhurUsY1nhu5LhurUsw6Lhu5I7IF1L4buS4bqvLOG7qiLhu5JbIFQu4buS4bq3Ulnhu5LhurUsVS5L4buSWSzhuqXhu5LhurXhurcyIjvhu5Lhur3hu6rDquG7ksOdxJEiO0vhu5JZVS7hu5LhurVUIOG7kiwq4buS4bq1LDYiO+G7kuG6tSwgUuG6teG7kiJiw6BZ4buSfSzDouG7ksOd4buqIuG7klliS+G7kuG6tSzEkVnhu5IsLioi4buS4bq1NuG6teG7kn0k4buSLCBUWSzhu5LhurXhurc3Ijvhu5LhurdkIjvhu5LhurXhu67huq/hu5LhurXhurfDoiI7S+G7kuG6teG6tzUiO+G7klnhu6rDquG7kuG6ryzhu6oi4buS4bq1UiLhu5IsUyI74buSIsOZXUvhu5I7MOG6r+G7kuG6ryzhu6wi4buS4bq1w5kiO+G7kuG7sjjhu5JZLOG7tOG7kuG6ryzhuqnhu5LhurdkIjtL4buSWFUg4buS4bq5KuG7kl01LuG7kuG6teG6t2LhuqEiO+KApsOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvZsOi4bq1LCDhurfhu5DDkuG6tOG6tsOC4buxcuG7kuG6tHPhuqjDiuG7ki3hu5LhurDDgsOK4bud4bq04buS4bq0c+G7ieG7sXLDky/huq/Dkg==

TRUNG THỦY - QUYẾT THẮNG

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]