(vhds.baothanhhoa.vn) - Những bức bích họa sinh động trên các tuyến đường làng, ngõ xóm ở các vùng quê không chỉ tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp mà còn giúp cho người dân có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường và chung tay xây dựng nông thôn mới.
4bu34buO4bquw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsO1w5VZ4buaw4zhuqLDg1hZLOG7msOMxrDhuqJZw4w7WS3huqjhu5rDleG7jOG7onbDg+G7lsOdWFnDlcOSLHfhuqLhu7nDqkLhu5zDg8ON4buI4buuw4Phu5pC4bui4buMw4NWw51Lw4NZJMODSOG7nuG7osODw40j4buo4bui4buMw4NHw5RI4buOw4Phu45R4bqo4bu3L+G7juG6ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu65iw4zhuqhJ4bqi4bu54buB4buOJuG7ouG7jMODRz1Iw4NHw5RI4buOw4Phu45R4bqow4NYw5Xhu6Lhu47Dg8ONw5nhu6Lhu4zDg1lXS+G7osODSOG6qkjDg1nDnSxM4buiw4PDjSPhu6jhu6Lhu4zDg+G7mkLhu6Lhu4x4w4Phu6Lhu4xTw4M74bug4bucw4Phu7DDg0jhuqpIw4M/4bu04bui4buMw4NWw51Lw4PGoOG7jlThu6Lhu4zDg0jhu47hu5jDg1lD4buew4NIROG7ouG7jsODVsOd4bqo4buiw4PGoOG7juG6qOG7ouG7jMODWVfhuqjhu6Lhu4x4w4NYQ0jhu47Dg8ON4buI4buuw4Phu5xCw4NIUOG7osOD4buMw5Xhu7Lhu67Dg0jhu47hu57Dg+G7ouG7jCPhu6jDlcODSeG6vuG7osODSOG7oMODLsODWeG7jj1Iw4Phu47FqOG7osODWVfhu57hu6Lhu4zDgz/DlU5Iw4NHROG7nsODP07Dg+G7nFTDlcODWVcj4buo4bui4buMw4M/QsODSOG7jsOd4bui4buMw4NZ4bqoLMODO+G6vizDg0kl4bui4buMw4Phu6JU4bui4buMw4NZ4buOVOG7osOD4bucxq/DlXnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhu7fDleG7nOG7jMODSOG7muG6qFhYxrDhuqLDlcOgw4zhu6JZw4xX4bqiw4NYWSzhu5rDjMaw4bqiOsOVSVnhu452w4PhuqbEgsSC4buuO3fDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZdsOD4bq04bq24bq24buuO3fhuqLDg1hXSMaw4bqiLy9ISeG7onlH4bqo4bueWeG7juG6qOG7ouG7juG7juG7nuG6qHk/4buiL0nDjFjGoFnhu57hu64v4buiw4w6WC/hurDhuq7hurbhuq4v4bqwxILhurZJ4bq04bqu4bquxILhurThurThurJZ4bq24bqm4bqw4bqs4bqu4buaxIJ54buW4buu4buM4buvV8aw4bqs4bqs4bqk4bqiw4Phuqjhu5pZxrDhuqLDqkLhu5zDg8ON4buI4buuw4Phu5pC4bui4buMw4NWw51Lw4NZJMODSOG7nuG7osODw40j4buo4bui4buMw4NHw5RI4buOw4Phu45R4bqo4bqiw4M6w5VJWeG7jsaw4bqi4bqmxILEguG6osOD4buOw4zDleG7jOG7jlnGsOG6ouG6tOG6tuG6tuG6osODL+G7ueG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Dhuqjhu65Zw5Xhu57hu6LhuqLhu7nDteG7jlThu6LDg+G6o8Oa4bui4buMw4NHQuG7nnjDgzvEkMOD4bq/w5Xhu6Lhu47Dg8O14bq+4buceMOD4buOw50sTuG7osODw7Xhu47DlU7DncODYuG7oOG6qMODw43EkMODP0LDg8ON4bqo4bui4buMw4PigJxZ4buO4bqoLMOD4bqq4buew4Phu5zGr8OV4oCdw4Phu6Lhu47hu6jDg+G7ouG7jibhu6Lhu4zDg0jhu57hu6LDg8ONI+G7qOG7ouG7jMODR8OUSOG7jsOD4buOUeG6qHnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhu7fDleG7nOG7jMODSOG7muG6qFhYxrDhuqLDlcOgw4zhu6JZw4xX4bqiw4NYWSzhu5rDjMaw4bqiOsOVSVnhu452w4PhuqbEgsSC4buuO3fDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZdsOD4bq04bq24bqw4buuO3fhuqLDg1hXSMaw4bqiLy9ISeG7onlH4bqo4bueWeG7juG6qOG7ouG7juG7juG7nuG6qHk/4buiL0nDjFjGoFnhu57hu64v4buiw4w6WC/hurDhuq7hurbhuq4v4bqwxILhurZJ4bq04bqu4bqu4bqu4bqm4bqu4bqwWcOCxILhuqzhurThuqThu5rEgnnhu5bhu67hu4zhu69XxrDhuqbhurLhuqThuqLDg+G6qOG7mlnGsOG6osOqQuG7nMODw43hu4jhu67Dg+G7mkLhu6Lhu4zDg1bDnUvDg1kkw4NI4bue4buiw4PDjSPhu6jhu6Lhu4zDg0fDlEjhu47Dg+G7jlHhuqjhuqLDgzrDlUlZ4buOxrDhuqLhuqbEgsSC4bqiw4Phu47DjMOV4buM4buOWcaw4bqi4bq04bq24bqw4bqiw4Mv4bu54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoOG6qOG7rlnDleG7nuG7ouG6ouG7uWnhu6Lhu4zDg+G7geG7jMOdLMOT4buiw4PhuqPhu5Dhu6Lhu47Dg2Ij4buw4bui4buMeMODw6HDlMODWeG7jiPDg0jhu47DlcODR8OZw4PGoMOVS+G7nMODWVcj4buw4bui4buMw4NZ4buOVOG7osOD4bqjw5rhu6Lhu4zDg0dC4bueeMODSOG7juG7nsODR8OVTFl2w4PhuqHhu57Dg8ONI+G7qOG7ouG7jMODO+G6qsODWVfhu57hu6Lhu4zDg1nhu45U4buiw4NI4buO4buCWcOD4buO4buI4buuw4Phu6JL4buiw4Phu6Lhu4wj4buow5XDg0nhur7hu6LDg1lX4bue4bui4buMw4NZ4buOVOG7osODWeG7jlXhu6Lhu4zDg+G7ouG7juG7gFnDg1nhu47huqgsw4NZ4buOTMODw40j4buo4bui4buMw4Phu47hu57huqjDg1nhu45C4bui4buOw4Phu6Lhu44m4bui4buMw4NHPUjDg0fDlEjhu47Dg+G7jlHhuqjDg1lXS+G7osODWSPhu6jhu6Lhu4zDg0lRSMODw40j4buo4bui4buMw4Phu5pC4bui4buMeeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ueG7t8OV4buc4buMw4NI4bua4bqoWFjGsOG6osOVw6DDjOG7olnDjFfhuqLDg1hZLOG7msOMxrDhuqI6w5VJWeG7jnbDg+G6psSCxILhu647d8OD4buOw4zDleG7jOG7jll2w4PhurTDguG6puG7rjt34bqiw4NYV0jGsOG6oi8vSEnhu6J5R+G6qOG7nlnhu47huqjhu6Lhu47hu47hu57huqh5P+G7oi9Jw4xYxqBZ4bue4buuL+G7osOMOlgv4bqw4bqu4bq24bquL+G6sMSC4bq2SeG6tOG6ruG6rsSC4bqs4bqu4bq2WeG6tuG6pOG6tOG6tOG6tOG7msSCeeG7luG7ruG7jOG7r1fGsOG6puG6sMOC4bqiw4Phuqjhu5pZxrDhuqLDqkLhu5zDg8ON4buI4buuw4Phu5pC4bui4buMw4NWw51Lw4NZJMODSOG7nuG7osODw40j4buo4bui4buMw4NHw5RI4buOw4Phu45R4bqo4bqiw4M6w5VJWeG7jsaw4bqi4bqmxILEguG6osOD4buOw4zDleG7jOG7jlnGsOG6ouG6tMOC4bqm4bqiw4Mv4bu54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu5w7XDnSxM4buiw4PDjSPhu6jhu6Lhu4zDg0fDlEjhu47Dg+G7jlHhuqjDg+G7mkLhu5zDg1kkw4Phu6Lhu4zDncOa4buiw4Phu47hu6bDg1lX4buqw4NI4bu44bqow4Phu4Hhu45Cw4Phu6Ijxq9Iw4M/QsODWCXDg0jhu47DneG7ouG7jMODWeG6qCx4w4NI4buOw53hu6Lhu4zDg1g9SMODSOG7uOG6qMODw41U4bui4buMw4PDjUThu57Dg0dCw4NI4bue4buiw4Phu4Hhu47hur7hu6LDg0nhur7hu6LDg1lXS+G7osODw43hu5LhuqjDg0dC4buiw4M7xJB54bu3w5Xhu5zhu4zDg0jhu5rhuqhYWMaw4bqiw5XDoMOM4buiWcOMV+G6osODWFks4buaw4zGsOG6ojrDlUlZ4buOdsOD4bqmxILEguG7rjt3w4Phu47DjMOV4buM4buOWXbDg+G6tOG6tuG6tuG7rjt34bqiw4NYV0jGsOG6oi8vSEnhu6J5R+G6qOG7nlnhu47huqjhu6Lhu47hu47hu57huqh5P+G7oi9Jw4xYxqBZ4bue4buuL+G7osOMOlgv4bqw4bqu4bq24bquL+G6sMSC4bq2SeG6tOG6ruG6rsSC4bqs4bq04bquWeG6sMSC4bqy4bqy4bqs4buaxIJ54buW4buu4buM4buvV8aw4bqu4bqm4bqy4bqiw4Phuqjhu5pZxrDhuqLDqkLhu5zDg8ON4buI4buuw4Phu5pC4bui4buMw4NWw51Lw4NZJMODSOG7nuG7osODw40j4buo4bui4buMw4NHw5RI4buOw4Phu45R4bqo4bqiw4M6w5VJWeG7jsaw4bqi4bqmxILEguG6osOD4buOw4zDleG7jOG7jlnGsOG6ouG6tOG6tuG6tuG6osODL+G7ueG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Dhuqjhu65Zw5Xhu57hu6LhuqLhu7nhu4Hhu44m4bui4buMw4NI4buk4bui4buMw4Phu6Lhu45Cw4NZ4buOS+G7nMODxqDhu47huqjhu6Lhu4zDg1lX4bqo4bui4buMeMODw43hu4jhu67Dg+G7nMOJWcOD4bui4buO4buow4PDjSPhu6pIw4PDjcOVT+G7nMODWVTDg0jhuqpIw4Phu5xE4bui4buMw4Phu5xCw53Dg1jFqOG7osODSeG7hsOdw4Phu5zhuqjhu6Lhu4zDg1lL4buiw4PigJxHw5RI4buOw4Phu45R4bqo4oCdeeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ueG7t8OV4buc4buMw4NI4bua4bqoWFjGsOG6osOVw6DDjOG7olnDjFfhuqLDg1hZLOG7msOMxrDhuqI6w5VJWeG7jnbDg+G6psSCxILhu647d8OD4buOw4zDleG7jOG7jll2w4PhurThurbhurbhu647d+G6osODWFdIxrDhuqIvL0hJ4buieUfhuqjhu55Z4buO4bqo4bui4buO4buO4bue4bqoeT/hu6IvScOMWMagWeG7nuG7ri/hu6LDjDpYL+G6sOG6ruG6tuG6ri/hurDEguG6tknhurThuq7huq7hurbhuq7hurLhurZZ4bq04bqw4bqm4bqm4bqw4buaxIJ54buW4buu4buM4buvV8aw4bqy4bqy4bqs4bqiw4Phuqjhu5pZxrDhuqLDqkLhu5zDg8ON4buI4buuw4Phu5pC4bui4buMw4NWw51Lw4NZJMODSOG7nuG7osODw40j4buo4bui4buMw4NHw5RI4buOw4Phu45R4bqo4bqiw4M6w5VJWeG7jsaw4bqi4bqmxILEguG6osOD4buOw4zDleG7jOG7jlnGsOG6ouG6tOG6tuG6tuG6osODL+G7ueG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Dhuqjhu65Zw5Xhu57hu6LhuqLhu7li4buQ4bui4buOw4NE4bui4buOw4Phu6Lhu44m4bui4buMw4NHPUjDg0fDlEjhu47Dg+G7jlHhuqjDgz9Pw4Phu67hu47hu57hu6Lhu4zDg0hE4bui4buOw4Phu7DDg+G7ouG7jsOVTcOdw4M/4bu04bui4buMw4NWw51Lw4PDjSPhu6pIw4NZ4bqqw5XDg+G7jsOVTuG7osODWMOV4bui4buOw4PDjcOZ4bui4buMw4NJI8avw5XDg1kk4bui4buMw4Phu6Lhu4pZw4M/SsODSOG7jsOVw4NZw5VMWXjDg1nhu5jDg+G7nOG7mMODP0LDg8ag4buOVOG7ouG7jMODxqDhu4rhu5zDg+G7ruG7juG7huG7osODxqAhw4NIVOG7ouG7jHnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhu7fDleG7nOG7jMODSOG7muG6qFhYxrDhuqLDlcOgw4zhu6JZw4xX4bqiw4NYWSzhu5rDjMaw4bqiOsOVSVnhu452w4PhuqbEgsSC4buuO3fDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZdsOD4bq04bq24bq24buuO3fhuqLDg1hXSMaw4bqiLy9ISeG7onlH4bqo4bueWeG7juG6qOG7ouG7juG7juG7nuG6qHk/4buiL0nDjFjGoFnhu57hu64v4buiw4w6WC/hurDhuq7hurbhuq4v4bqwxILhurZJ4bq04bqu4bqu4bqw4bq24bq0xIJZ4bqk4bqw4bqw4bqm4bq04buaxIJ54buW4buu4buM4buvV8aw4bqmw4LhurbhuqLDg+G6qOG7mlnGsOG6osOqQuG7nMODw43hu4jhu67Dg+G7mkLhu6Lhu4zDg1bDnUvDg1kkw4NI4bue4buiw4PDjSPhu6jhu6Lhu4zDg0fDlEjhu47Dg+G7jlHhuqjhuqLDgzrDlUlZ4buOxrDhuqLhuqbEgsSC4bqiw4Phu47DjMOV4buM4buOWcaw4bqi4bq04bq24bq24bqiw4Mv4bu54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoOG6qOG7rlnDleG7nuG7ouG6ouG7uW7Dg8ON4bugw4PGoOG7jlThu6Lhu4zDg0jhu47hu5jDg0jhu6DDg8ag4buOw53hu6Lhu4zDg0hE4bui4buOw4Phu5pC4bui4buMw4NWw51Lw4MsS+G7osODR+G7kOG7ouG7jsOD4bucQsODSFDhu6LDg+G7nOG7sMODV+G6qMODSETDg8ag4buOVOG7ouG7jMOD4buMw5Xhuqjhu6LDgz9F4buiw4Phu47hu6DhuqjDgz/Gr8OVw4NZ4buQ4bui4buOw4Phu5pC4bui4buMw4Phu6Lhu4zhu47hu5ThuqjDgzvhu6Dhu5x54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu54bu3w5Xhu5zhu4zDg0jhu5rhuqhYWMaw4bqiw5XDoMOM4buiWcOMV+G6osODWFks4buaw4zGsOG6ojrDlUlZ4buOdsOD4bqmxILEguG7rjt3w4Phu47DjMOV4buM4buOWXbDg+G6tOG6tuG6tuG7rjt34bqiw4NYV0jGsOG6oi8vSEnhu6J5R+G6qOG7nlnhu47huqjhu6Lhu47hu47hu57huqh5P+G7oi9Jw4xYxqBZ4bue4buuL+G7osOMOlgv4bqw4bqu4bq24bquL+G6sMSC4bq2SeG6tOG6ruG6ruG6sOG6tOG6tOG6tlnhuq7hurThurLhurThurThu5rEgnnhu5bhu67hu4zhu69XxrDhurLDguG6pOG6osOD4bqo4buaWcaw4bqiw6pC4bucw4PDjeG7iOG7rsOD4buaQuG7ouG7jMODVsOdS8ODWSTDg0jhu57hu6LDg8ONI+G7qOG7ouG7jMODR8OUSOG7jsOD4buOUeG6qOG6osODOsOVSVnhu47GsOG6ouG6psSCxILhuqLDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZxrDhuqLhurThurbhurbhuqLDgy/hu7nhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOg4bqo4buuWcOV4bue4bui4bqi4bu5w6Dhu7Thu6Lhu4zDgz/DlU5Iw4Phu5xUw4NZRMODSEThu6Lhu47Dg1jDiUjDg+G7mkLhu6Lhu4zDg1bDnUt4w4NI4buO4bu4w4PDjU3Dg0jhu7jhuqjDg+G7ouG7jibhu6Lhu4zDg0c9SMODWVfhuqjhu6Lhu47Dg0hA4bui4buMw4Phu44jxq/hu6Lhu4zDg1nGr8OVw4NZw50sS+G7osODWVfDnSxN4buiw4M/TcODR0Thu57Dgz9Ow4Phu5xUw5XDg1lXI+G7qOG7ouG7jMODO+G6qOG7ouG7jsODLcODWENI4buOw4Mtw4PDjeG7iOG7rnjDgzvhur4sw4NJJeG7ouG7jMOD4buiVOG7ouG7jMODWeG7jlThu6LDg+G7nMavw5V54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu54bu3w5Xhu5zhu4zDg0jhu5rhuqhYWMaw4bqiw5XDoMOM4buiWcOMV+G6osODWFks4buaw4zGsOG6ojrDlUlZ4buOdsOD4bqmxILEguG7rjt3w4Phu47DjMOV4buM4buOWXbDg+G6tOG6tuG6tuG7rjt34bqiw4NYV0jGsOG6oi8vSEnhu6J5R+G6qOG7nlnhu47huqjhu6Lhu47hu47hu57huqh5P+G7oi9Jw4xYxqBZ4bue4buuL+G7osOMOlgv4bqw4bqu4bq24bquL+G6sMSC4bq2SeG6tOG6ruG6ruG6sOG6pOG6tOG6plnhurDhuqbhuqzhurTDguG7msSCeeG7luG7ruG7jOG7r1fGsOG6tOG6tOG6puG6osOD4bqo4buaWcaw4bqiw6pC4bucw4PDjeG7iOG7rsOD4buaQuG7ouG7jMODVsOdS8ODWSTDg0jhu57hu6LDg8ONI+G7qOG7ouG7jMODR8OUSOG7jsOD4buOUeG6qOG6osODOsOVSVnhu47GsOG6ouG6psSCxILhuqLDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZxrDhuqLhurThurbhurbhuqLDgy/hu7nhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOg4bqo4buuWcOV4bue4bui4bqi4bu5w7XDnSxL4buiw4NZV8OdLE3hu6LDg+G7ouG6vuG7ouG7jMODSOG6qOG7nsODLsODWeG7jj1Iw4NI4bu44bqow4Phu6Lhu4wj4buow5XDg0nhur7hu6LDg1lX4bue4bui4buMw4NIVOG7ouG7jMODWeG6qkjDg+G7ruG7jlDhu6Lhu4x4w4NI4buOVeG7ouG7jMODSeG7kkjhu47Dg8Og4buHcGPhuqEt4bqu4bqseeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ueG7t8OV4buc4buMw4NI4bua4bqoWFjGsOG6osOVw6DDjOG7olnDjFfhuqLDg1hZLOG7msOMxrDhuqI6w5VJWeG7jnbDg+G6psSCxILhu647d8OD4buOw4zDleG7jOG7jll2w4PhurThurbhurbhu647d+G6osODWFdIxrDhuqIvL0hJ4buieUfhuqjhu55Z4buO4bqo4bui4buO4buO4bue4bqoeT/hu6IvScOMWMagWeG7nuG7ri/hu6LDjDpYL+G6sOG6ruG6tuG6ri/hurDEguG6tknhurThuq7huq7huq7huqThurbEglnhurbhurbhuq7EguG6pOG7msSCeeG7luG7ruG7jOG7r1fGsMOCw4LhurThuqLDg+G6qOG7mlnGsOG6osOqQuG7nMODw43hu4jhu67Dg+G7mkLhu6Lhu4zDg1bDnUvDg1kkw4NI4bue4buiw4PDjSPhu6jhu6Lhu4zDg0fDlEjhu47Dg+G7jlHhuqjhuqLDgzrDlUlZ4buOxrDhuqLhuqbEgsSC4bqiw4Phu47DjMOV4buM4buOWcaw4bqi4bq04bq24bq24bqiw4Mv4bu54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoOG6qOG7rlnDleG7nuG7ouG6ouG7ueG7geG7jibhu6Lhu4zDg0c9SMODR8OUSOG7jsOD4buOUeG6qMOD4buc4bqo4bui4buMw4Phu5pDw5XDg0hE4bucw4Phu4zDleG6qkjDg+G7jOG7huG7osOD4buMQMOVw4M/xq/DlcOD4bui4buMI+G7qMOVw4NJ4bq+4buieMODWUPhu57Dg+G7okvhu6LDg0hE4bui4buOw4NWw53huqjhu6LDg8ag4buO4bqo4bui4buMw4NZV+G6qOG7ouG7jHjDg1hDSOG7jsODw43hu4jhu654w4NZJMODw43hu6DDg+G7ouG7jCPhu6jDlcODSeG6vuG7osOD4buaw51U4buiw4NI4bugw4Muw4NZ4buOPUjDg1lX4bue4bui4buMw4M/w5VOSMOD4buMw5Umw4Phu4zhu5Dhu6LDg0hE4bui4buOw4NWw53huqjhu6LDg8ON4buI4buuw4Phu47FqOG7onnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhu7fDleG7nOG7jMODSOG7muG6qFhYxrDhuqLDlcOgw4zhu6JZw4xX4bqiw4NYWSzhu5rDjMaw4bqiOsOVSVnhu452w4PhuqbEgsSC4buuO3fDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZdsOD4bq04bqy4bqm4buuO3fhuqLDg1hXSMaw4bqiLy9ISeG7onlH4bqo4bueWeG7juG6qOG7ouG7juG7juG7nuG6qHk/4buiL0nDjFjGoFnhu57hu64v4buiw4w6WC/hurDhuq7hurbhuq4v4bqwxILhurZJ4bq04bqu4bqu4bqy4bqyxILhurZZ4bqk4bqu4bqk4bqm4bqu4buaxIJ54buW4buu4buM4buvV8aww4LhurThurbhuqLDg+G6qOG7mlnGsOG6osOqQuG7nMODw43hu4jhu67Dg+G7mkLhu6Lhu4zDg1bDnUvDg1kkw4NI4bue4buiw4PDjSPhu6jhu6Lhu4zDg0fDlEjhu47Dg+G7jlHhuqjhuqLDgzrDlUlZ4buOxrDhuqLhuqbEgsSC4bqiw4Phu47DjMOV4buM4buOWcaw4bqi4bq04bqy4bqm4bqiw4Mv4bu54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoOG6qOG7rlnDleG7nuG7ouG6ouG7ueG6veG7jsOJ4buuw4NI4bqqSMODw40j4buo4bui4buMw4Phu5pC4bui4buMeMOD4bui4buMU8ODO+G7oOG7nMODSOG7nuG7osODw40j4buo4bui4buMw4NHw5RI4buOw4Phu45R4bqow4PGoOG7jlThu6Lhu4zDg0jhu47hu5jDg8ON4buI4buuw4Phu5xCw4NIUOG7osODSOG7oMOD4buiw5nDlcODScOd4bui4buMw4Phu4zhu4bhu6LDg+G7jEDDlXjDg1nhu47hur7hu6LDg1nhu47DncOZSHjDg1nhuqrDlcOD4buOw5VO4buiw4Phu5pDw5XDg+G7ouG7ilnDg8ON4buI4buuw4NI4bu44bqow4Phu5pC4bui4buMw4NWw51Lw4M7I+G6qMOD4buOUOG6qMODVsOdTuG7osODP8avw5XDg+G7ouG7jibhu6Lhu4zDg1nhu47huqgsw4PDjeG7pMOVw4NI4bu44bqow4Phu4HDteG6v8OD4buOVOG7nMOD4bui4bqoLHnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rj7DnVnhu47hu55X4bqi4bu54bu3w5Xhu5zhu4zDg0jhu5rhuqhYWMaw4bqiw5XDoMOM4buiWcOMV+G6osODWFks4buaw4zGsOG6ojrDlUlZ4buOdsOD4bqmxILEguG7rjt3w4Phu47DjMOV4buM4buOWXbDg+G6tOG6tuG6tuG7rjt34bqiw4NYV0jGsOG6oi8vSEnhu6J5R+G6qOG7nlnhu47huqjhu6Lhu47hu47hu57huqh5P+G7oi9Jw4xYxqBZ4bue4buuL+G7osOMOlgv4bqw4bqu4bq24bquL+G6sMSC4bq2SeG6tOG6ruG6ruG6suG6suG6ssOCWeG6rOG6ruG6sOG6tOG6puG7msSCeeG7luG7ruG7jOG7r1fGsOG6ruG6pOG6osOD4bqo4buaWcaw4bqiw6pC4bucw4PDjeG7iOG7rsOD4buaQuG7ouG7jMODVsOdS8ODWSTDg0jhu57hu6LDg8ONI+G7qOG7ouG7jMODR8OUSOG7jsOD4buOUeG6qOG6osODOsOVSVnhu47GsOG6ouG6psSCxILhuqLDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZxrDhuqLhurThurbhurbhuqLDgy/hu7nhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOg4bqo4buuWcOV4bue4bui4bqi4bu54bq94buOVOG7ouG7jMODSOG7juG7mMOD4buc4bqo4bui4buMw4Phu5pDw5XDg0nDlU7hu6LDg+G7nEPhu57Dg+G7nMavw5XDg0jhu47hu57Dg0jhuqpIw4Phu5zDlU3hu6LDg1bDnUt4w4Phu6Lhu44m4bui4buMw4NI4bue4buiw4PDjSPhu6jhu6Lhu4zDg0fDlEjhu47Dg+G7jlHhuqjDg0hQ4buiw4Phu5pCw4Phu5rhu6jDlcODSOG7pMODP0B4w4PGoOG7jsOUSOG7jsOD4buaTsOD4bui4buMI+G7qMOVw4NJ4bq+4buiw4NI4bu04bui4buMw4NI4bugw4Muw4NZ4buOPUh4w4NZV+G6qkjhu47Dg+G7ouG7jsOVTuG7nMODSOG7jsOd4bui4buMw4NZ4bqoLMODO+G6vizDg0kl4bui4buMw4NWw51Lw4Phu44jxajhu6Lhu4zDg+G7ouG7jEIsw4NIQuG7ouG7jMOD4buu4buO4bqqWcODWVfDlU/hu6J4w4M7PeG7ouG7jMODw43huqrhu6Lhu4zDg+G7mkLDg+G7nMOVTeG7osODVsOdS8ODw43huqrhu6Lhu4zDg1hV4bui4buMeeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuPsOdWeG7juG7nlfhuqLhu7nDteG7jsOdw4PDteG7juG7uCzhu7cv4buu4bu5


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]