(vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm trước, các quán cơm chay luôn thu hút thực khách đến thưởng thức trong tháng 7 âm lịch. Nhưng qua khảo sát tại TP Thanh Hóa hiện nay, hầu hết các cửa hàng đang gắng gượng hoạt động, chờ đợi sau mùa dịch.
eU/huqDDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buow7PDk+G7ruG7mEdBw73Ds09A4buCw4Hhu6hP4bq+4buUw4Hhu4JPw4Imw4Hhu67hu7DGoOG7lk7DgeG7glZT4buCw4Hhu6xR4buWTsOBT8OTSuG7lsOBRuG6rMOT4burw4Ex4buUw4Hhu65P4bq84buUw4FG4buI4buWw4Ekw5nDk8OB4buWTuG7tOG7pMOTw4Hhu67Dk+G7ilbDgeG7hFjhu5ZOeS9P4bqgw7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qOG6p0fDguG7hEHDveG6u0894buWTsOB4buWQuG7lMOB4buu4buw4bu0w5nhu4Lhu63DgeG7guG6pOG7gsOB4buqVuG6pOG7lsOB4buCw5rhu5TDgeG7gk/DgibDgeG7mFZQ4buWw4Hhu65PVsOBT1fhu67DgeG7rk9A4buCw4Hhu5JP4bqk4buCT8OBRuG7iOG7lsOB4buuT+G7tMWo4buWTsOB4buuT+G7tuG7gsOB4buu4buwxqDhu5ZOw4Hhu65P4bqk4buWTsOB4bq2w4Hhurjhu5TDgeG7mOG7juG7gk/hu6/DgeG6u0/hu7Thu5ZOw4Hhu6pWw4LDgeG7kk/huqjGoMOB4bus4bqk4buuw4Hhu67huqzDk8OBw7Nsw4HDs0/DguG7lk/DgeG6p+G7msOCw4FPw5NK4buWw4Hhu5bDgibhu63DgU/hurxWw4FP4buI4buuw4Hhu4LhuqThu4LDgeG7giPDgsOBT+G6puG7lk7DgUbDguG7lk7DgU5D4buWTsOBTuG7tOG7puG7lk7DgU/GoOG6rOG7rsOBRlPhu5ZO4butw4Hhu4JP4bukw4FG4bumw5PDgeG7rMOCVsOB4buUWMOCw4Hhu4Thu47hu4JP4buveS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoOMOC4buo4buuw5PGoOG7lkHDvXnDk+G7lE7DgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buE4buuT1bhu5Thu4bDgcOTOEfhu5bhu65H4buwQcOB4bus4buuJuG7mEfDuUElw5Phu4Thu65P4burw4HhurbDgMOA4buoKuG7scOBT0fDk05P4buu4burw4HEguG6ruG6ouG7qCrhu7FBw4Hhu6zhu7Dhu4LDuUEvL8OTJOG7r+G7hsOCxqDhu65Pw4Lhu5ZPT8agw4Lhu68k4buWL+G7lkcl4busL+G6ouG6oMOD4bqgL+G6oOG6tuG6tuG7hOG6rsOA4bqy4bqu4bquw4PDg+G7rsSC4bqww4Dhuq7hurbhu5jDgOG7r+G7kOG7qE7hu6nhu7DDueG6oOG6tOG6tEHDgcOC4buY4buuw7lBw7NPQOG7gsOB4buoT+G6vuG7lMOB4buCT8OCJsOB4buu4buwxqDhu5ZOw4Hhu4JWU+G7gsOB4busUeG7lk7DgU/Dk0rhu5bDgUbhuqzDk+G7q8OBMeG7lMOB4buuT+G6vOG7lMOBRuG7iOG7lsOBJMOZw5PDgeG7lk7hu7Thu6TDk8OB4buuw5Phu4pWw4Hhu4RY4buWTkHDgSXDk+G7hOG7rk/DuUHhurbDgMOAQcOBT0fDk05P4buuw7lBxILhuq7huqJBw4Evw71tVuG6pOG7lsOB4buCT8OCJsOB4buCUMOB4bqnw5PEqOG7lsOBd+G7rFHDgeG6oOG6ouG7rcOBN+G7iOG7lsOB4bq7TkDhu63DgeG7qE/hu7Thu6Thu5ZOw4HDs+G7sOG7tOG7pOG7lk7DgcOzT8OT4butw4HDs2zDgcOzT8OC4buWT8OB4bqn4buaw4J44buveS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDvXnhu6zhu67hu7DGoOG7lk7DveG7nUPhu5ZOw4Hhu5ZP4bu0w4Hhu6pW4bqk4buWw4Hhu4LDmuG7lMOB4buCT8OCJnkv4bus4buu4buwxqDhu5ZOw715L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO94bqg4bqgT8OB4buu4buw4bu0w4Lhu63DgW1W4bqk4buWw4Hhu4JPw4Imw4Hhu4JQw4HhurtC4buUw4F34bqi4bq04butw4E34buI4buWw4HhurtOQOG7rcOB4buoT+G7tOG7pOG7lk7DgcOz4buw4bu04buk4buWTsOBw7NPw5Phu63DgcOzbMOBw7NPw4Lhu5ZPw4Hhuqfhu5rDgnjDgeG7kk9Q4buWTsOB4buUU+G7rsOB4buWTuG7tOG7pMOTw4Hhu5JP4bqk4buCT+G7r8OBOFDDgeG6u05WJkzhu5bDgcOzT+G7jsOB4bq7QuG7lMOBd+G7rMOT4buWT8OB4buWQuG7lMOB4bqg4bq04bqw4bqweMOB4buCT8OTw4LDgeG7rMON4burw4HigJw4T1fhu5ZOw4Hhu65Qw5PDgeG7hkPhu67DgUbhurxWw4Hhu5TFqMOB4buqVuG6pOG7lsOBRuG7tOG7puG7gsOBT8OCw5PDgeG7lkLhu5TDgeG7lsOCJuG7rcOB4buu4buw4bu0w5nhu4LDgeG7kk/Dk8OB4buGWOG7lk7DgeG7qE/huqThu67DgeG7hOG7juG7gk/DgTjhur3hu53huq05LeG6oOG6tOG7r8OBw7NP4bukw5PDgUbDk0vhu5TDgeG7luG6pibhu63DgeG7luG6ulbDgeG7sMOCw4Hhu65Qw5PDgeG7gk/DlcOB4buUxqDhu5ZOw4FP4buI4buuw4FP4bqm4buWTsOB4buCT8agw4Hhu6hP4bq64buWw4Hhu5JPxajDk+G7rcOB4buCT+G7tsOB4buC4buaw4Hhu5ZO4bqmJsOB4buYVcOB4buC4bqow4Hhu67hu7DDk0pWw4FGUuG7lk7hu6/DgeG6p8OCw5PDgSThu6bDgeG7gk9S4buWTsOB4buWT+G7jOG7lsOB4buWT8OCVsOB4buGVlLhu5bDgeG7kk9Q4buWTsOBw4LDk8OB4buUVlHhu5bDgeG7luG7msOTw4Ekw5nDk8OBw4LDk8OB4buUU+G7rsOB4buC4bq4VuKAneG7r3kv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw73hu51R4buWw4Hhu5jhuqbDgeG7lk7hu7Thu6TDk8OB4buST0jGoMOB4buuw4Im4butw4Hhu4JP4buOVsOB4buST+G7muG7rcOB4buCUMOB4bq7QuG7lMOB4buuQMOB4buuw4Imw4FGw5PDgeG7lFbDgsOB4buwUsOTw4Hhu6zDmsOB4buCT+G7iMOB4buuT0Dhu4LDgeG7qE/hur7hu5TDgeG7ruG7uMOB4buuUcOTw4FG4buI4buWw4HhuqDhuqLDgU7Dk+G7pMOBRuG7iuG7lOG7r8OBxILDgU7Dk+G7pMOB4bus4bqk4buWTsOB4buCUMOB4buEw4omw4Hhu5bhurpWw4Ek4buMw4Hhu6zhu6bDgUZLw4FGUsOB4buqVsOCw4FG4buK4buUw4Hhu4RMw4FQw5PDgeG7rk/Dk1bhu6/DgcOz4buwxqDhu5ZOw4Hhu6pW4bqk4buWw4Hhu4JPw5XDgeG7kuG7isOBw4PDgeG7hlPDgeG7huG6puG7lsOBTk/hu4jhu6/DgWVPw5PDgUbhu7Thu6bhu4LDgU/hu57Dk8OB4buu4bqsw5PDgeG7rMOCxqDDgeG7kk9Q4buWTsOB4buGUcOB4buu4buww5LDgeG7rk/hu4rhu5TDgeG7huG6puG7lsOBTk/hu4jDgeG7gk/GoMOBRlDhu5ZOw4Hhu5JP4bqk4buCT+G7rcOB4buCUMOB4bq7QuG7lMOB4buW4buaw5Phu6vDgeKAnDhPw5XDgeG7guG6vOG7lsOB4buC4buaw4Hhu5JP4bqk4buCT8OB4buGROG7lk7DgeG6oi/Dg8OB4buY4bu04bum4buWTsOB4buCT1XDgeG7lk5Sw5PDgeG7mOG6psOBJOG7psOB4buCT1Lhu5ZOw4Hhu65Qw5PDgUbhuqrDgU/huqbDk8OB4buY4buc4buWTsOB4buYQ+G7lMOB4buwUsOT4oCd4buveS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDvThP4bqsJsOBKkfDgeG7lFPhu67DgSThu5zhu5ZOw4Hhu6pWw4Lhu5ZPw4FG4bu04buk4buWTsOBN+G7iOG7lsOB4bq7TkDDgS3DgeG7lsOaw5PDgeG7rsOK4buow4Hhu67hu7BW4buWTsOB4buWT8OTxKhWw4Hhu4Ijw4LDgU/huqbhu5ZOw4Hhu4bhuqThu5bDgUZSw4Hhu4JPw4Imw4Ek4bqmw4Hhu4LDmuG7lMOB4buCT8OCJsOB4buWT+G6uuG7rsOBxajDgcOzbMOBw7NPw4Lhu5ZPw4Hhuqfhu5rDguG7rcOB4buWT+G7tOG7lk7DgeG7lk894buWTsOBw7NWSsOBw6nhurjhu5TDgeG7rk/Dk8So4buWw4Hhu6pW4bqk4buW4butw4E54bu0xq/hu5ZOw4Hhu6zDk+G7lk/DgcOz4bq44buUw4HhurtP4bu04butw4FtVuG6pOG7lsOB4buCT8OCJsOB4buCUMOB4bqnw5PEqOG7luKApsOB4buWTuG6pibDgeG7rk/hu7Thu6Thu5ZOw4Hhu67hu7DGoOG7lk7DgeG7rlbhurzhu5bDgUbEqFbDgU/Dk1bDgU9D4buu4buvw4HDs0/DleG7lk/DgeG7rk/GoOG6qOG7lk7DgeG7lFPhu67DgSThuqbDk8OB4buWTuG7tOG7pMOTw4FGVcOBKkfDgSRTw5PDgSThuqbhu5ZOw4Ek4bqmxqDDgeG7lFbDgsOBTuG7msOTw4Hhu7BWUeG7gsOB4buW4bq64buU4butw4Hhu7DGoOG7lk7DgeG7hsOTS+G7luG7rcOB4buCT+G6qMOBTsOT4bucw4Hhu4JPw4Im4buv4buv4buveS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDvWHhu4jhu5bDgeG7qlbhuqThu5bDgeG7gk/DgibDgcOzT8OC4buWT8OB4bqn4bu0w5rhu5ZOw4F3w6lQw4Fs4bqnw4DhuqDhu63DgWVPVsOBw7NP4bu0w5rhu5ZOw4Hhu5ThuqzDk8OB4buE4buO4buCT8OBJFnDgSThuqbDgeG7hOG6uOG7lsOB4buC4bu0w4E3LcOz4bq54butw4Hhu6hP4bu04buk4buWTsOBYVDhu5ZOw4Hhuqfhu7TDmuG7lk7hu63DgcOzbMOBw7NPw4Lhu5ZPw4Hhuqfhu5rDgnjhu63DgeG7gk/DncOB4buqVuG6pOG7lsOB4buY4bqmw4Hhu4JQw4HhurtOViZM4buWw4HDs0/hu47DgcOzViZL4buWw4F34busw5Phu5ZPw4Hhu5ZC4buUw4HhuqDhurThuq7hurZ44butw4Hhu4JPxqDDgeG7hsOT4buI4buu4burw4HigJzhu53DmcOTw4Hhu6hP4bu0w5rhu5ZOw4Hhu4JP4bq44buUw4HigJx94buWw4Hhu4JPw4Imw4Hhu6xR4buWTsOBKsOC4buWT8OB4buC4bu2VsOB4buCT8OS4buWT8OB4buU4buM4buWT+KAneG7rcOB4buu4bu4w4Hhuq7DgeG7lkLhu5TDgeG7ruG7sOG7tMOZ4buCw4Hhu65Qw5PDgeG7lMWow4Hhu6pW4bqk4buWw4Ekw5nDk8OB4buUxqDhu5ZOw4Hhu5RWUeG7lsOB4buY4bqmw4FG4buOw4LDgeG7gk/DlcOBRkvDgeG7lk894buWTsOB4buWTuG7tOG7pMOTw4FC4buWw4Hhu65PVuG6vOG7lsOB4buCT8OCJsOBRuG7iOG7lsOB4buuT+G7tMWo4buWTsOB4buuT+G7tuG7gsOBJOG6psOBTsOTw4LGoMOB4buY4bu0VuG7r8OB4bq7T+G7tOG7lk7DgU/Dk0rhu5bDgeG7lsOCJuG7rcOB4buEWMOB4buST1Dhu5ZOw4Hhu5Thurrhu67DgeG7rsOTxKjhu5bDgeG7rk9W4buKw4Hhu5ZP4bqm4butw4Hhu5ZP4bu04buWTsOB4buWTuG6pibDgeG7luG6psagw4HDkuG7rsOB4buWT+G6uuG7rsOB4buuUMOTw4Hhu4Lhu7Lhu5ZOw4Hhu6hP4bqow5PDgeG7hljDgeG7mFXDgeG6sMOAw4At4bq2w4DDgMOB4buWTk/hu4zhu5bDgUZS4buWTuKAneG7r3kv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw7154bus4buu4buwxqDhu5ZOw73huqfhu7TDmeG7lk7DgUbhu4jhu5bDgeG7lk9Ww4Hhu4LhurxWw4Hhu4LDncOCw4Hhu5JP4bqk4buCT3kv4bus4buu4buwxqDhu5ZOw715L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO9feG7lsOB4buCT8OCJsOB4buST1Dhu5ZOw4Hhu4JPw5XDgeG7hOG6puG7lk/DgeG7sMOT4buK4buWTsOB4buCT8agw4FsT8OK4buuw4Hhu64jw4Hhu5ThuqbDgeG7lk7huqYmw4Hhu4Lhuqbhu5ZOw4FG4bu04bum4buCw4Hhu5ZPw5PEqFbDgeG7lk7hu7Thu6TDk8OB4buCT+G6uuG7qMOB4buWT8OK4buWw4Hhu4bFqMOTw4Hhu4Lhu5rDgeG7lk/Dk8SoVsOB4buY4bumw5PDgcOS4buCT8OBRlHDk8OBJMOZw5PDgeG7rOG7tuG7gsOB4buST+G7nkfhu6/DgeG7ncOTSuG7gsOBRuG7iOG7lsOB4buqVuG6pOG7lsOB4buCT8OCJsOBQuG7lsOBJOG6psagw4Hhu5ZO4bqmJsOB4buwROG7lOG7rcOB4buUWOG7lk7DgeG6oMOBRuG6qsOB4buu4buwxajDgeG7rk/huqbhu5ZPw4Hhu5hAw4LDgeG7gk/hu6Lhu5bDgU/hu6bhu6jDgeG7mD/DgUZLw4Hhu65Pw4Imw4FGVMOTw4Hhu5JP4bq+VsOBJOG7juG7rcOBTsOTV+G7qMOB4buuT8OC4buWT8OB4buY4bui4buCw4Hhu4LDmsOB4buuT0vDgSThuqbDgeG7qE/hu5zhu5ZO4butw4Hhu4JPUeG7lk7DgeG7lFPhu67DgeG7rFHDgeG7mMag4bqsw5PDgeG7hkrhu5ZP4butw4Hhu5ZP4bu04burw4E3SMagw4Hhu6hP4buM4butw4Hhu67huqTGoMOB4buG4bua4buW4butw4FPVibhu4jhu67DgeG6pOG7qMOB4buCw4LGoOG7reG7r+G7r+G7r8OB4bqnw5NLVsOBRuG7tOG7puG7gsOB4buWT1bDgeG7guG6vFbDgeG7gsOdw4LDgeG7kk/huqThu4JPw4FP4bqm4buWTuG7rcOB4buWT8OTxKhWw4Hhu6pW4bqk4buWw4Hhu4JPw4Imw4FG4bqqw4Hhu4JPViZL4buWw4FP4bu0w5nhu5ZOw4Hhu67DiuG7qMOB4buu4buwVuG7lk7DgeG7huG6pOG7lsOB4buGVk1NR+G7rsOB4buCT8OCJsOBd0ZSw4FC4buWw4Hhu4JPw4Imw4Hhu65Aw4Hhu4JP4bui4buWeMOB4buCT8OVw4HhuqLDgeG7lk7huqYmw4Hhu67hu7DGoOG7lk7DgeG7rk/huqThu5ZO4buveS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDveG7ncOZw5PDgeG6sOG6tOG7r8OAw4DDgMOBRlLhu5ZOL+G7rFbhurrhu67hu63DgcOzVkrDgcOp4bq44buUw4Hhu65Pw5PEqOG7lsOB4buqVuG6pOG7lsOBd+G7rFHDgcSC4bqu4butw4E34buI4buWw4HhurtOQOG7rcOB4buoT+G7tOG7pOG7lk7DgcOz4buw4bu04buk4buWTsOBw7NPw5Phu63DgcOzbMOBw7NPw4Lhu5ZPw4Hhuqfhu5rDgnjDgeG7mOG6psOBRuG7jsOCw4Hhu4JPw5XDgeG7qlZH4buWw4Hhu65PVlPhu4LDgeG7gsOdw4LDgeG7lk894buWTsOB4buWTuG7tOG7pMOTw4Hhu5RWUeG7lsOBQuG7lsOBRlLDgeG7gk/Dgibhu6/DgThPw5PDgsOB4busw43DgSTDmcOTw4Hhu4JPV+G7lk7DgeG7rlDDk+G7rcOB4buCT8Odw4Hhu6pW4bqk4buWw4E4WMOB4bq5w5Phu5ZPw4FlT1DDk+G7rcOB4buCT8agw4Hhu4bDk+G7iOG7ruG7q8OB4oCcw7PhuqzDk8OB4buWT+G6psOBT+G6puG7lk7hu63DgSThuqbGoMOB4buC4bqk4buCw4Hhu5ZO4bqmJsOB4buuT+G7tOG7pOG7lk7hu63DgeG7gk9X4buWTsOB4buuUMOTw4Hhu6hPWeG7gsOBJFnDgeG7guG6pOG7gsOB4buU4bua4buWw4FC4buWw4Hhu6zhuqThu5ZOw4Hhu5ZP4bu04burw4E3V+G7lsOB4bqnVuG7iOG7rcOB4buGV+G7lsOB4buww5Phu4pW4butw4Hhu6hPxajDgeG6p+G6psOB4bq7U8OT4butw4Hhu4ZX4buWw4HhurvDguG7lMOB4buGU+G7rcOBT8Odw4Hhu67Dk+G7iFbDgSThuqbDgeG7gsOa4buUw4Hhu67hu7Dhu7TDgsOBTuG7osOTw4Hhu5Thu5rhu5bhu63DgU/GoMSQ4buCw4Hhu5jhur5Ww4Hhu4JPw4Im4buvw4HhurtOxqDhuqbDk8OB4buww4Lhu63DgSThuqbGoMOB4buC4bqk4buCw4Hhu5ZO4bqmJsOB4buwROG7lMOBJOG6psOB4buUWOG7lk7DgeG6oMOBT+G6puG7lk7DgeG7rk/huqThu5ZOw4Hhu65P4buMw4Hhu4Lhu5rDgeG7hlZNTUfhu67DgeG7gk/Dgibhu6/DgTjhu5rDgeG7rk/hu6TDk8OBRsOTS+G7lMOB4buCT1fhu5ZOw4Hhu65Qw5PDgeG7qE9Z4buCw4EkWcOBw4PDgMOAw4Hhu5JP4bqk4buCT8OBQuG7lsOB4buu4bqsw5PDgeG7qlbhuqThu5bDgSThuqbDgeG6rsOAw4Hhu5Thurjhu5TDgeG7gk/GoMOBTsOTw4LDgeG7gk/DncOBRsSQ4buuw4FC4buWw4Hhu67huqzDk8OB4buCT1jDguG7r8OBOOG7nOG7lsOBT8OTSuG7lsOB4buWw4Im4butw4FGS8OBRuG6qOG7lMOB4buG4bqoxqDDgeG7rk9A4buCw4FPw5NK4buWw4Hhu65PUOG7lk7DgUbDk0rhu6jDgeKAnOG6rmXigJ3hu63DgeG7gk9X4buWTsOB4buuUMOTw4Hhu4ZRw4Hhu67hu7DDksOB4buC4bqk4buCw4Hhu4bhuqbhu5bDgULhu5bDgUbDncOB4buST8ag4bqo4buWTsOB4buC4bqk4buCT8OB4bqi4buU4oCd4buveS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoOMOC4buo4buuw5PGoOG7lkHDvXnDk+G7lE7DgeG7guG7mMOC4bus4busw7lBw5M4R+G7luG7rkfhu7BBw4Hhu6zhu64m4buYR8O5QSXDk+G7hOG7rk/hu6vDgeG6tsOAw4Dhu6gq4buxw4FPR8OTTk/hu67hu6vDgeG6suG6tuG6ruG7qCrhu7FBw4Hhu6zhu7Dhu4LDuUEvL8OTJOG7r+G7hsOCxqDhu65Pw4Lhu5ZPT8agw4Lhu68k4buWL+G7lkcl4busL+G6ouG6oMOD4bqgL+G6oOG6tuG6tuG7hOG6rsOA4bqy4bqu4bqww4DEguG7ruG6rsODw4PhuqLEguG7mMOA4buv4buQ4buoTuG7qeG7sMO5xILhurThuq5Bw4HDguG7mOG7rsO5QcOzT0Dhu4LDgeG7qE/hur7hu5TDgeG7gk/DgibDgeG7ruG7sMag4buWTsOB4buCVlPhu4LDgeG7rFHhu5ZOw4FPw5NK4buWw4FG4bqsw5Phu6vDgTHhu5TDgeG7rk/hurzhu5TDgUbhu4jhu5bDgSTDmcOTw4Hhu5ZO4bu04bukw5PDgeG7rsOT4buKVsOB4buEWOG7lk5Bw4Elw5Phu4Thu65Pw7lB4bq2w4DDgEHDgU9Hw5NOT+G7rsO5QeG6suG6tuG6rkHDgS/DveG6u0/Dk8SoVsOB4buWTuG7tOG7pMOTw4Hhu67hu7DDjcOB4buuT8OS4buCT8OBQuG7lsOB4buGVk1NR+G7rsOB4buCT8OCJsOBxajDgcOzVkrDgcOp4bq44buUw4Hhu65Pw5PEqOG7lsOB4buqVuG6pOG7lsOBd+G7rFHDgcSC4bqu4butw4E34buI4buWw4HhurtOQOG7rcOB4buoT+G7tOG7pOG7lk7DgcOz4buw4bu04buk4buWTsOBw7NPw5Phu63DgcOzbMOBw7NPw4Lhu5ZPw4Hhuqfhu5rDgnjhu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO9ZU9Q4buWTsOBTsOTw4Lhu5bDgUZJ4buo4butw4Hhu5ZPw5PEqFbDgeG7lOG7muG7lsOBQuG7lsOB4buWTsag4buW4butw4FP4bq64buow4Hhu4Thu4Dhu5bhu63DgcOp4bqm4buWTsOB4buCT8OCJsOBw7Phu7BX4buCw4HDs09Q4buWw4F34busUcOB4bqgIS/huqDhuqLhurThu63DgTnhu7TDmuG7lk7DgWHhu4zhu5ZPw4HhurtOT0rhu63DgeG7qE/hu7Thu6Thu5ZOw4FhUOG7lk7DgcOzT+G7ouG7rcOBw7Nsw4HDs0/DguG7lk/DgeG6p+G7msOCeMOBRuG7tOG7puG7gsOB4buWT8OTxKhWw4Hhu5JP4bqk4buCT8OBT+G6puG7lk7DgeG7ruG7jOG7lMOBRuG7iOG7luG7r8OBYeG6uCbDgeG7mOG6psOB4buUU+G7rsOB4buu4buwxqDhu5ZOw4Hhu6xRw4HDkuG7rsOB4buqVuG6pOG7lsOB4buCT8OCJsOBxajDgcOzT8OC4buWT8OB4bqn4buaw4LDgeG7guG7msOB4buY4bu04bum4buWTsOB4buST+G6pOG7gk/DgeG7ruG6rOG7lMOBVOG7lsOB4buu4buwxqDhu5ZOw4Hhu5RYw4LDgTjhur3hu53huq05LeG6oOG6tOG7r8OBYcOCw4Hhu6hP4bq84buWw4Hhu5JP4bqk4buCT8OBRuG7iOG7lsOBRuG6uCbDgeG7mOG6psOB4buWTz3hu5ZOw4Hhu5ZO4bu04bukw5PDgeG7ruG7sMONw4Hhu65Pw5Lhu4JPw4FC4buWw4Hhu6pW4bqmw4Hhu4JPw4Imw4FPw5rhu5bDgeG7mOG6psOB4buCw5rhu5TDgeG7gk/Dgibhu6/DgThP4buOw4HhurnDgsOTw4Eh4buWT8OBd+G7rFHDgeG6oOG7rcOBw6k/w4HhurtP4bq44buWw4HDs1Dhu5ZO4butw4Hhu6hP4bu04buk4buWTsOBYcOTSuG7lsOBN8OT4buK4buWeOG7rcOB4buCT8agw4Hhu4bDk+G7iOG7ruG7q8OB4oCcw7NQw5PDgeG7rk/DkuG7gk/DgUbhu4jhu5bDgUbhurgmw4FC4buWw4Hhu5ZPPeG7lk7DgeG7lOG7muG7lsOB4buWT+G7tOG7q8OBOE/huqTGoMOBTuG6rMagw4Hhu5jhu7bhu67DgUbDilbDgUbhu57hu63DgeG7rFfhu6jDgeG7luG6uuG7lMOB4buuT8OK4buow4Hhu4Lhur7hu5Thu63DgeG7gsOC4buWT8OB4buwxqDhu5ZOw4Hhu4bDk0vhu5bDgUbDilbDgeG7lsag4buW4butw4FO4buew5PDgeG7sMOCVsOB4buUVlHhu5ZOw4Hhu5jhuqzhu4LDgSThu7jhu5ZO4buv4buv4buvw4Hhu4Lhuqjhu5TDgU7Dk+G6pOG7gsOB4buw4bq64buuw4Hhu5ZPScOB4buWT+G7oOG7lMOB4busw4JWw4Hhu5JPw5PDgeG7rk/hu7TFqOG7lk7DgeG7rk/hu7bhu4Lhu6/DgeG6pcOT4bqkw4Hhu5RVw5PDgeG7rFbhurrhu67DgULhu5bDgeG7mOG6psOB4bqu4bq04buvw4DDgMOAw4FGUuG7lk7hu63DgSThu4zDgeG7rk/hu4jDgeG7rlDDk8OB4buEVibDgeG7ruG7sOG7jMOBw5Lhu67DgeG7lk/hurrhu67DgeG7lFXDk8OB4buuVuG6vOG7lsOBRuG7iOG7lsOBRuG6uCbDgULhu5bDgeG7ruG7uMOB4bqiLcODw4Hhu5jhurzhu5bigJ3hu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO9w7Phu7Dhu7TDmeG7gsOB4buEw5NM4buWw4Hhu4bDk+G7iOG7lsOB4buoT+G7tuG7gsOB4buu4bqs4buow4Hhu4LDncOCw4Hhu4Thu47hu4JPw4E44bq94bud4bqtOS3huqDhurThu63DgeG7lFPhu67DgeG7rFHDgU7Dk8OCw4FG4buM4buWT8OB4buYQMOCw4Hhu4JP4bui4buWw4FGxJDhu67DgeG7lOG6uOG7lMOB4buCVcOB4buCT8OCJuG7rcOB4buuw5NK4buCw4Hhu4JPw4Imw4EkxKjDgeG7lk/huqbhu6/DgWHhuqThu6jDgeG7tuG7lk7DgeG7lk9Ww4Hhu4LhurxWw4Hhu4LDncOCw4Hhu5JP4bqk4buCT+G7rcOB4buUU+G7rsOB4busUcOB4buqVuG6pOG7lsOBRuG6qsOB4buWT8OK4buWw4FGxJDhu67DgeG7lOG6uOG7lMOB4buCVcOBJMOZw5PDgU7Dk+G6pMOB4buu4buwVuG7lk7DgeG7huG7jOG7lk/DgeG7ruG7uMOB4bqww4DDgOG7r8OAw4DDgMOBRlLhu5ZOw4FG4buI4buWw4HhuqDhu6/DgMOAw4Dhu6/DgMOAw4DDgUZS4buWTi/hu5Thurjhu5Thu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO9Ocagw4FGxJDhu4LDgeG7rsOS4buWT8OB4buCw53DgsOBRlLDgeG7gk/DgibDgeG7mOG6psOBRlLDgeG7rkDDgeG7mOG6puG7lOG7rcOB4buuQMOB4buuw4Imw4Hhu4JP4buIw4Hhu4bDk+G7iOG7luG7rcOB4buST1Dhu5ZOw4Hhu4JP4bq64buuw4Hhu4bhuqjGoMOB4buqVuG6qOG7luG7rcOB4buqVsOCw4Hhu7Dhurrhu67DgeG7lk/Dk8SoVsOB4buST+G6uFbDgeG7luG7iuG7lsOBRuG7nMOTw4FP4buew5PDgeG7rEDDgeG7rsOVw4Hhu5TDlcOBJOG6psOB4buWT8OTxKhWw4Hhu65P4bukw5PDgU7Dk8OC4buW4buvw4FhxJDhu4LDgeG7hsOTSuG7ruG7rcOBJMOZw5PDgeG7lk894buWTsOBTsOTw4LDgUbhu4zhu5ZPw4FGxJDhu67DgUZSw4Hhu4JPw4Imw4EkxKjDgUZLw4Hhu4JX4buWTuG7rcOB4buYTMOB4buuT+G7jMOB4buWT+G6psOBT+G6puG7lk7DgeG7guG6puG7lk7DgeG7qE/huqjDk8OB4buC4bq+4buWw4Hhu65Pw4rhu5bDgU/DmuG7luG7r8OBOE/hu47DgWxP4bqs4buUw4HDs0/hu47DgeG7oeG7iOG7lsOBd+G7rFHDgeG6ruG6tsOBw6nhu4rDgcOpw4LDk+G7rcOB4buoT+G7tOG7pOG7lk7DgWFQ4buWTsOBb8Oa4buW4butw4HDs2zDgcOzT8OC4buWT8OB4bqn4buaw4J44butw4Hhu4JPxqDDgeG7hsOT4buI4buu4burw4HigJw5xqDDgeG7ruG7jOG7lk/DgU/hu4zhu5ZPw4Hhu4Thu47hu4JPw4Ek4bqmw4Hhu65P4bukw5PDgeG7rsOT4buI4buuw4Hhu5bhu5rhu5ZOw4Hhu4bhu7bhu4LDgeG7luG7iuG7lsOB4buuUMOTw4Hhu4Thu6Lhu5bDgeG7hEnhu6jDgeG7giPDgsOBT+G6puG7lk7hu63DgeG7rsOK4buow4Hhu67hu7BW4buWTsOB4buCT8agw4Ekw5NK4buCw4Hhu4bhuqThu5bDgcag4buW4buYw5Phu5ZH4buvw4HDqVfhu4LDgeG7luG6pibDgeG7qlbDguG7lsOB4buu4buw4bui4buWTsOB4buWT+G6uuG7rsOB4buY4bqmw4Hhu65PQOG7gsOBT8OTSuG7lsOB4buC4bqk4buCw4Hhu4bDk0rhu5bDgeG7qE/huqThu6jDgeG7qE/hu5zhu5ZO4butw4Hhu4JPUeG7lk7DgeG7hOG7juG7gk/hu63DgU/huqzhu5bDgeG7gk/hu4jDgeG7rlnDgeG7rsOK4buow4Hhu5bDmsOTw4FGUOG7lk7DgeG7lk7hu7Thu6TDk+G7rcOB4buW4buK4buWw4Hhu65Qw5PDgeG7lk5Pw5TDgeG7lOG7osOTw4Hhu5ZO4bu04bukw5PDgeG7rMOMw4Hhu4Lhu5rDgeG7lk9Ww4Hhu4LhurxWw4Hhu6xPw5Phu6jDgUZSw4FC4buWw4Hhu4JPw4Imw4EkxKjDgeG7lk/huqbigJ3hu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO9eeG7rOG7ruG7sMag4buWTsO9YVLDgeG7gk/DgibDgeG7glDhu5ZOw4Hhu5ZOT8OTSuG7qMOB4oCc4buY4buK4buWw4Hhu5ZOUMOT4oCdeS/hu6zhu67hu7DGoOG7lk7DvXkv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw704I8OCw4FP4bqm4buWTsOB4bq5w5Phu5ZPw4E44bu04buk4buWTsOBd+G7rFHDgeG6tsOD4butw4Fh4bqmxqDDgTlWJsOBw7Phu7jhu63DgeG7qE/hu7Thu6Thu5ZOw4E3w4LDgWHhu4zhu5ZP4butw4HDs2zDgcOzT8OC4buWT8OB4bqn4buaw4J4w4Hhu5jhuqbDgeG7gsOaw4Hhu6zFqMOB4buCVuG7lk7DgeG7guG6uuG7qMOB4buuT0Dhu4LDgeG7qE/hur7hu5TDgeG7gk/Dgibhu63DgUZSw4FC4buWw4Hhu4JPw4Imw4FWJsOB4buuw5Lhu5bDgeG7gsOdw4LDgThQ4buWTsOB4buuJsOBw7PhurvhuqfhuqfDgTFWw4HDqeG6rOG7gsOB4buu4bqsw5PDgcOzT8OC4buWT8OB4bqn4buaw4LDgUbhuqrDgUbhu7Thu6bhu4LDgeG7ksOTS+G7lMOBRuG7juG7lk/DgSTEqMOB4buCT+G6uuG7rsOB4buY4bu04bum4buWTsOB4bus4bqo4buWw4Hhu6hP4bq+4buUw4Hhu4Lhu7Lhu5ZOw4Hhu5ZP4bu0w4Hhu4JQ4buWTsOBRsag4bqs4buWw4FG4bua4buWTsOBTuG7msOT4butw4Hhu4bhuqjGoMOB4buqVuG6qOG7luG7r8OB4oCLOFDDgcOp4buKw4HDs0/hu47DgeG6ucOT4buWT8OB4busw4JWw4Hhu5JPw5PDgeG7lk5Pw5XDgeG7gk/hu4jDgUZTw4Hhu4bhuqjGoMOBT8OTS+G7lMOBKuG6qsOBT1PDk8OBRuG6qsOB4buUxajDgeG7giPDgsOBT+G6puG7lk7DgeG7luG6pibDgSThu4zDgeG7lk/DiuG7lsOB4buuT+G6uibDgSpWw4FP4bu0w5nhu5ZOw4Hhu5ZO4bu04bukw5PDgeG7rCPDgeG7hFnhu5ZOw4FGUsOB4buCT8OCJsOB4buWTuG6pibDgeG7guG6puG7lk7DgeG7lk/Dk8SoVuG7r8OBYeG7iOG7lsOB4buCI8OCw4FP4bqm4buWTsOB4bq5w5Phu5ZPw4E44bu04buk4buWTuG7rcOB4buWTuG7tOG7pMOTw4Hhu5RWw4LDgeG7guG7msOB4buuT0vDgeG7ruG7jOG7lMOB4buuT+G6uibDgeG7sOG6uuG7rsOB4buWT8OTxKhWw4Hhu5Thu5rhu5bDgeG7gk/Dgibhu63DgeG7lk/hu7Thu6vDgWFSw4FPU+G7qMOB4buCT8OCJuG7rcOB4buC4bqk4buCw4Hhu5jGoOG6rMOTw4FOw5PDgsOBJOG7jsOB4buCT8OCJuG7rcOB4buC4bqk4buCw4Hhu5Thu5rhu5bDgeG7gk/DgibDgeG7ruG7uMOB4buuT0Dhu4LDgeG7qE/hur7hu5TDgeG7kk9Q4butw4Hhu6zhuqjhu5bDgeG7qE/hur7hu5TDgeG7luG7tMOZ4buC4buxw4Hhu6zhuqjhu5bDgeG7qE/hur7hu5TDgeG7gk/DgibDgeG7mOG6rOG7lk/hu63DgeG7rOG6qOG7lsOB4buoT+G6vuG7lMOBQuG7lsOB4buYw5PEqOG7luG7scOB4buC4bqk4buCw4Hhu5jGoOG6rMOTw4Hhu7DDglbDgeG7lOG6vOG7lOG7rcOB4buW4bq64buUw4Hhu67hu7TDmsOT4buv4buv4buvw4HDs09HxqDDgeG7glDDgeG6ucOT4buWT+G7q8OB4oCc4bq7TuG7tOG7pMOTw4Hhu4Thurjhu5bDgeG7lk7huqYmw4Hhu4Lhuqbhu5ZOw4Hhu4Lhu5rDgSpWw4FP4bu0w5nhu5ZOw4Hhu67hu4zhu5TDgUbhu4jhu5bDgeG7guG6pOG7gsOB4buqVuG6pOG7lsOBQuG7lsOB4buCT8OCJsOBJOG6psOBRlLDgeG7gk/DgibDgUbhu5rhu5ZOw4FPU+G7qMOB4buWT8OTxKhWw4FPw5rhu5bhu63DgeG7hsWow5PDgeG7rsOS4buWT8OB4buuw5NK4buWw4Hhu5jhu6bDk8OBJOG6psOB4buSw5Phu5ZPw4Hhu67hu4jhu63DgSThu7jDgsOBRsavw4Hhu65R4buWw4Hhu65P4bukw5PDgU7Dk8OC4buWw4Hhu4JP4buIw4Hhu4bDk+G7iOG7luKAneG7r3kv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw73hurtD4buUw4Hhu4ZD4buuw4EqVsOBT+G7tMOZ4buWTsOB4buuw5Phu4pWw4Hhu4RY4buWTuG7rcOBN8OTTjjDgeG7ncOTSuG7rsOB4bq7w4Lhu5TDgeG7guG7suG7lk7DgUbhuqrDgeG7kk/FqMOTw4Hhu4JP4bqsJsOB4buCT+G7tMOa4buWTsOB4buu4buw4buM4buWT8OBYeG6rMOTw4Hhu67Dk0rhu4LDgeG7gk/DgibDgeG7ruG7sMag4buWTsOB4buuT+G6pOG7lk7DgeG6tsOB4buW4bqmJsOBJMOZw5PDgeG7sMOCVuG7rcOB4buCw53hu63DgeG7ruG7sOG6pMOTw4Hhu4Lhurgmw4Hhu67hu7TDmsOTw4Ek4bqmw4Hhu5ZPw5PEqFbDgeG7lOG7muG7lsOBQuG7lsOB4buY4bqsw4Hhu5TDk0rhu5ZO4butw4FOw5PhuqZWw4Hhu4TDk+G7lk/DgeG7hOG7tMav4buWTuG7rcOBw4Lhu5bDgeG7rsag4bqm4buWw4Hhu4JPxqDDgeG7rOG7tuG7gsOB4buST+G7nkfDgSTDmcOTw4Hhu5Thu7bhu4LDgeG7kk9WJuG7iOG7lsOB4buU4bqsw5PDgeG7gk/huqzhu5TDgUbhuqQm4butw4Hhu5ZP4bu04burw4E4T+G6qMOBTsOT4bucw4Hhu4TDgsOBKlHhu6jDgeG7gk/DgibDgTjhurxWw4HDs+G7sEfhu63DgW/hu7Thu6Thu5bDgeG7lsag4buWw4Hhu4JPw4Imw4Eh4buWw4HhurtPw5Phu4rhu5bhu63DgeG6u+G7tMOZ4buCw4Hhu5RD4buUw4Hhu4JPw4Imw4HDqcOT4buK4buWw4HDs0/DguG7lk/hu6/hu6/hu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO9w7NPR8agw4Hhu5JP4bqoxqDDgeG7rOG6pOG7rsOB4buCw53DgsOB4buCT1fhu5ZOw4Hhu65Qw5Phu63DgeG7rk/hu7bhu4LDgULhu5bDgeG7lMSQ4buWw4Hhu5bhuqbGoMOB4buC4bua4butw4Hhu65P4buMw4FGUsOB4buCT8OCJsOB4buCUOG7lk7DgeG7lk5Pw5NK4buow4FGxKhWw4Hhu4Lhu5rDgSTDmcOTw4FP4buM4buWT8OB4buE4bqk4buWTsOBJOG6psOB4buU4bqmVsOB4busQ+G7gsOBJsOBRlfhu4Lhu6/DgX3hu5bDgeG7gk/DgibDgeG7rk9W4bq84buWw4Hhu5ZPw5PEqFbDgeG7lk7hu7Thu6TDk8OB4buETMOB4buG4buOw4Hhu5ZO4bqk4buW4butw4Hhu5bhu4rhu5bDgeG7lk894buWTsOB4buUxJDhu67DgU/huqbhu5ZOw4HigJzhu4JPw4Imw4FOw5PhuqjDgeG7lMSQ4buW4oCdw4FG4bu04bum4buCw4Hhu5ZPw5PEqFbDgeG7kk/huqThu4JPw4Hhu5RWw4LDgU/DmuG7luG7r3kv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw73Ds8OS4buWT8OBRuG7iOG7lsOB4buuT+G7pMOTw4FGw5NL4buUw4FPw5NK4buWw4Hhu5bDgibDgeG7ruG7sOG7iuG7lsOB4buC4bqow4Hhu5bhu7TDmeG7gsOB4buC4buaw4FPw5rhu5bDgeG6osOAw4Hhu65P4bu0w5rhu5ZOw4FPw5NKVsOBVibDgeG7rsOS4buWw4Hhu4JPVibhu4rhu5bDgeG7rOG6qOG7lsOBKlbhurrhu67DgeG7rk/hu7bhu4LDgULhu5bDgeG7gk/Dgibhu63DgeG7ruG7sMag4buWTsOBRuG7msOB4buCT8OVw4Hhu4Lhu5rDgSThuqbDk8OB4buuT+G7tMOa4buWTsOBT8OTSlbDgeG7rOG6qOG7lsOBKlbhurrhu67DgeG7ruG7sOG7ouG7lsOBTuG7msOTw4Hhu67hu7jDgeG7lk5WJuG7iuG7lsOB4buYw5NKVsOBRuG7iOG7lsOB4buuT+G6puG7lk/DgeG7qE/hur7hu5TDgeG7lk/hu7TDgTFWw4HDqeG6rOG7guG7rcOBZcOT4buUw4E4T8OT4butw4Hhuqfhu7Thu5ZOw4Eh4buWw4Hhu53Dk+G7iuG7luG7r+G7r+G7r8OBOOG7nOG7lsOB4buY4bqsw5Phu63DgUbDgsOB4busUcOB4buWT8OK4buow4EkxKjDgeG7gk/hu4jDgeG7hsOT4buI4buWw4Ek4bqmw4FG4bua4buWTsOBTuG7msOT4buveS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDvcOzT8OC4buWT8OB4bqn4buaw4LDgeG7guG7msOB4buWTlZS4buWw4Hhu7DDglbhu63DgeG7gsOd4butw4Hhu6pW4bqow4FGw4LDgeG7hOG6rOG7lk7hu63DgU7Dk+G6pMOB4buuT+G6puG7lk/DgeG7sMONw4FPw5rhu5bDgeG7rMagw4Ekw5nDk8OB4buC4bqk4buCw4Hhu6zhuqjhu5bDgeG7qE/hur7hu5TDgeG7ruG7uMOBRlPhu5ZOw4Ekw4rhu67hu63DgeG7mOG6rMOTw4Hhu65P4buK4buUw4Ekw5NK4buCw4FC4buWw4Hhu4JPw4Imw4Hhu65R4buuw4Hhu4JPxqDDgeG7rOG7tuG7gsOB4buST+G7nkfDgeG7gsag4buWw4Hhu5ZO4bu04bukw5Phu63hu6/hu6/hu6/DgeG7mOG6psOBRsOTxKhWw4Hhu5LDk0rhu5bDgUZLw4Hhu6hP4bqk4buuw4Hhu67hu7DDk0vhu5bhu63DgeG7lMWow4Hhu7BT4buWTsOB4buuT+G7jsOB4buu4buw4bu04buk4buWTsOB4buuw5Phu4pWw4Hhu65PWcOB4buuT0Dhu4LDgeG7qE/hur7hu5TDgeG7gk/Dgibhu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcOB4bus4buuJuG7mEfDuUHhu65HKuG7ri3DguG7mMOTTuG7luG7q8OB4buww5NOT+G7ruG7sUHDvXnhu6zhu67hu7DGoOG7lk7DveG6p1YmxKjhu5bDgThPw5N5L+G7rOG7ruG7sMag4buWTsO9eS/hu6jDvQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]