(vhds.baothanhhoa.vn) - Xã Thiết Ống (Bá Thước) có trên 800 ha luồng. Những năm gần đây, nguồn thu từ bán luồng giúp nhiều gia đình trên địa bàn xã vươn lên thoát nghèo. Tuy nhiên, gần đây do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thương lái ở các tỉnh ngoài thu mua ít. Cùng với đó, nhiều xưởng chế biến lâm sản lớn trên địa bàn huyện Bá Thước đã bị cơ quan chức năng buộc ngừng hoạt động, do xả thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Mã, vì vậy việc tiêu thụ luồng khó khăn.
eU/huqDDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buow7PDk+G7ruG7mEdBw73Ds0/hu47DgeG7ruG7sOG7tOG7pOG7lk7DgeG7rsOT4buKVsOB4buuT1nDgeG7guG6uCbDgeG7mFZS4buWTsOBTsSQ4buow4Hhu5JP4buaeS9P4bqgw7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qOG6p0fDguG7hEHDveG7n+G6qsOBw7NPw5Phu4jhu67DgWbhu5ZOw4F3N+G6pMOBw7NP4bu0w5nhu4J4w4Hhu4Lhu5rDgeG7ruG7sOG7iuG7lsOB4bqyw4DDgMOBT8OCw4Hhu5hWUuG7lk7hu6/DgeG6u0894buWTsOB4buWQuG7lMOBTuG6vOG7lsOBRuG6uCbhu63DgeG7lk5WUuG7lsOB4buuT1bDgeG7ruG7uMOB4buG4bqk4buWw4Hhu5hWUuG7lk7DgU7Dk1fhu6jDgeG7lk/Dk8SoVsOBTsOTw4LDgUbhu4zhu5ZPw4Hhu67hu7Dhu4rhu5bDgUbhu47DgsOB4buG4bqm4buWw4Eq4bqqw4Ek4bu0w5rhu5bDgeG7mOG7iuG7lsOB4buuT8ag4bqk4buuw4Hhu5ZOT8OoxqDhu6/DgcOzVibDgeG7lk/Dk+G7iuG7luG7rcOBTuG6vOG7lsOBRuG6uCbDgeG7hMagw4Hhu4Thu47hu4JPw4Hhu4ZK4buWT8OBOOG6veG7neG6rTkt4bqg4bq0w4Hhu4TDk0zhu5bDgeG7hsOT4buI4buWw4Hhu6hP4bu24buCw4Hhu67huqzhu6jhu63DgeG7rk/hu7TDmuG7lk7DgeG7mOG6pMOTw4HFqMOB4buC4bqk4buCw4Hhu67DleG7lk/DgeG7lk7GoOG6psOTw4Hhu65PVsOB4buUVsOCw4HDkuG7ruG7r8OBOFjhu5ZOw4Ekw5nDk8OBRuG7muG7rcOB4buWT8OTxKhWw4Eq4bu0xajhu5ZOw4Hhu4JP4buIw4Hhu4bDk+G7iOG7lsOB4buY4bq44buUw4Hhu6zhuqjhu5bDgeG7mMOZ4buWw4Hhu67hu7Dhu4rhu5bDgUbhu47DgsOB4buG4bqm4buWw4FPViZK4buWw4E34bqkw4HDs0/hu7TDmeG7gsOBRuG6qsOB4buG4buOw4Hhu4LDmsOB4buqVsOC4buWw4Hhu4JP4bu24buCw4Hhu5ZC4buWTsOB4buGVlPhu4LDgeG7lk7hu7jhu5ZOw4FPxqDhuqzhu67DgUZT4buWTuG7rcOB4buExqDDgSrhuqjDgeG7rk/huqjDk8OBTuG6uCbDgVDDgeG7lk/Dk0zhu5TDgeG7lk5WUuG7lsOB4buW4bu0w5nhu4LDgeG7rFDhu5ZOw4Hhurnhuqrhu63DgSThu4zDgSTDiibDgSTDk0rhu4LDgeG7rsOT4buKVsOB4buuT1nDgeG7mFZS4buWTsOB4buST+G7msOB4buST0Lhu5bhu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g4w4Lhu6jhu67Dk8ag4buWQcO9ecOT4buUTsOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu4Thu65PVuG7lOG7hsOBw5M4R+G7luG7rkfhu7BBw4Hhu6zhu64m4buYR8O5QSXDk+G7hOG7rk/hu6vDgeG6ssOAw4Dhu6gq4buxw4FPR8OTTk/hu67hu6vDgeG6rsODw4Phu6gq4buxQcOB4bus4buw4buCw7lBLy/hu4Lhu4Thu5bhu6/hu4bDgsag4buuT8OC4buWT0/GoMOC4buvJOG7li/hu4RH4bus4buS4buuxqDhu6gv4buWRyXhu6wv4bqi4bqgw4PhuqAv4bqg4bq24bq24buE4bquw4DhurTDgOG6oOG6ruG6ouG7ruG6sOG6suG6tOG6ruG6tOG7mMOA4buv4buQ4buoTuG7qeG7sMO54bq0w4PDg0HDgcOC4buY4buuw7lBw7NP4buOw4Hhu67hu7Dhu7Thu6Thu5ZOw4Hhu67Dk+G7ilbDgeG7rk9Zw4Hhu4Lhurgmw4Hhu5hWUuG7lk7DgU7EkOG7qMOB4buST+G7mkHDgSXDk+G7hOG7rk/DuUHhurLDgMOAQcOBT0fDk05P4buuw7lB4bquw4PDg0HDgS/DvWHhu7Thu6bhu4LDgSpH4buUw4Hhu5jhuqbDgeG7guG6uCbDgSrhu5rDgsOB4buWTk/DqMagw4HFqMOBT1YmSuG7lsOBN+G6pMOBw7NP4bu0w5nhu4Lhu63DgeG7lk/hu7Thu5ZOw4Hhu4Lhurgmw4Hhu5hWUuG7lk7DgUbDguG7lk7DgU7EkOG7qMOB4buST+G7msOB4buST0Lhu5bDgSTEqMOB4buuT+G7jsOB4buu4buw4bu04buk4buWTsOB4buuw5Phu4pWw4Hhu65PWeG7r3kv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw73hu4Xhu5ZOw4HhuqfhuqbDgeG6u07hu6Lhu4LDgTnhu7TGr+G7lk7hu63DgeG7rk9Q4buWw4E4V+G7rcOBKuG6qsOBw7NPw5Phu4jhu67DgWbhu5ZO4butw4Hhu4JPxqDDgeG7hsOT4buI4buu4burw4HigJzhurtPPeG7lk7DgeG7lkLhu5TDgeG7qlbDguG7rcOBw4PDgU/DgsOB4buYVlLhu5ZOw4Hhu5jhuqbDgeG7lk5WUuG7lsOB4busw5Phu5ZPw4Hhu5Lhu4jDgU7Dk1fhu6jDgUbhu6TDk8OB4busUeG7lk7DgU7Dk8OCw4FG4buM4buWT8OB4buuUMOTw4Hhu65Pw4Imw4FGVMOTw4Hhu7Dhu6DDgeG7lkjhu67hu6/DgeG6u0/hu6TDgeG7huG6pOG7lsOB4buYVlLhu5ZO4butw4Hhu5ZP4bqmw4Hhu65Qw5PDgUbhuqrDgeG7lFbDgsOBRuG7tOG7puG7gsOB4buuw5Mkw5Phu63DgSpHw4Hhu5ThuqQm4butw4Eq4bq4JsOB4buEQOG7lk7DgeG7lk/huqbDgeG7giPDgsOB4buST8OC4buWTsOB4buu4buww4Lhu5ZO4buvw4HhuqfDk0rhu5bDgeG7lsOCJuG7rcOBJMOTSuG7gsOB4buuw5Phu4pWw4Hhu65PWcOB4buYVlLhu5ZOw4Hhu7Dhurrhu67DgeG7gk/DiuG7lOG7rcOB4buST8OT4buI4buWw4Hhu4JWU+G7gsOB4busUeG7lk7DgU7Dk8OCw4FG4buM4buWT8OB4buu4buwxajDgeG7luG7iuG7lsOB4buCT8OK4buuw4Ekw4rhu67igJ3hu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO9w7NPR8agw4HDguG7lk/DgcOz4buw4bu0w5rhu5ZOw4Hhu51C4buWw4Hhuqfhurjhu5bhu63DgeG7rk9Q4buWw4E4V8OBLcOB4buWTuG7tOG7pMOTw4Hhu4Lhu5rDgeG7rk/hurjhu5TDgeG7lsOT4buK4buUw4Hhu65PVsOB4buUVsOCw4Hhu5hWUuG7lk7DgeG7gsOdw4LDgeG6u0/hurjhu5bDgeG7hOG6uOG7lsOB4buu4buw4buK4buWw4FG4buOw4LDgeG7huG6puG7lsOBKuG6qsOBw7NPw5Phu4jhu67DgWbhu5ZOw4FPw5rhu5bDgeG6oMOAw4Hhu5ZC4buUw4Hhu5bDgibhu63DgeG7hkThu5ZOw4Hhu65P4bukw5PDgUbDk0vhu5TDgeG7luG6pibDgeG7lkLhu5TDgeG6osOA4bqiw4Dhu63DgeG7lFXDk8OB4buuT+G6pOG7lk7DgcOC4buWT8OBKlbhurrhu67DgUbDk8OB4buuT+G7jsOB4buu4buw4bu04buk4buWTsOB4buu4buwxqDhu5ZO4butw4Hhu5ZOxqDhuqbDk8OB4buuw5Xhu5ZPw4Hhu67hu7jDgeG6osOA4buvw4DDgMOAw4Hhu4Lhurgmw4Hhu67hu7DFqMOB4buY4buK4buW4butw4Hhu5ZP4bu04buWTsOBT8OTSuG7lsOB4buWw4Imw4Hhu4JPw5XDgeG7hMOCxqDDgUZT4buWTsOB4buu4bu4w4HhurDhu6/DgMOAw4DDgS3DgeG6tuG7r8OAw4DDgMOB4buC4bq4JuG7r3kv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw73hu4Xhu5ZOw4HDqeG7isOBbVbDguG7lk7DgeG6p1Ym4butw4FsT+G7msOBOE/DncOB4buu4buO4buCT8OBw7I34bq7OcOBT1YmSuG7lsOBN+G6pMOBw7NP4bu0w5nhu4Lhu63DgeG7gk/GoMOB4buGw5Phu4jhu67hu6vDgeG6p1YmSuG7lsOBN+G6pMOBw7NP4bu0w5nhu4LDgeG7guG7msOB4buST8ag4bqo4buWTsOB4bqg4bqg4buvw4DDgMOAw4FPw4LDgeG7sOG7uOG7lk7DgeG7mFZS4buWTuG7r8OBYeG6vFbDgeG7sMOCw4Hhu4LDncOCw4Hhu5hWUuG7lk7DgeG7gk/DncOBJuG7iFbDgeG7hMagw4HEgsOB4buCw5rDgeG7rMWow4Hhu4JP4buIw4Hhu4bDk+G7iOG7lsOBRuG7muG7lk7DgeG7ruG7sOG7iuG7lsOBRuG7jsOCw4Hhu4bhuqbhu5bDgSThuqbDgeG7guG6pOG7gsOB4buuT+G7tMOa4buWTsOB4buY4bqkw5PDgeG7qE/DksOCw4E3Q+G7gsOBJOG6psagw4Hhu65PVsOB4buUVsOC4buvw4HhuqfDk0rhu5bDgeG7lsOCJsOB4buExqDDgeG7hOG7juG7gk/DgeG7hkrhu5ZPw4E44bq94bud4bqtOS3huqDhurTDgUbDguG7lk7DgeG7hMOTTOG7lsOB4buGw5Phu4jhu5bDgeG7qE/hu7bhu4LDgeG7ruG6rOG7qOG7rcOB4buC4bqk4buCw4Hhu65P4bu0w5rhu5ZOw4Hhu5jhuqTDk8OB4buuT1bDgeG7lFbDgsOB4buWT+G7nsOBTsOT4bui4buu4butw4Hhu4Lhu5rDgcODw4Eq4bu0xajhu5ZOw4Hhu4JP4buIw4Hhu4bDk+G7iOG7lsOB4buY4bq44buUw4Hhu6zhuqjhu5bDgeG7huG7jsOBRuG7muG7lk7DgeG7giPDguG7r8OB4bud4buMw4Ekw4om4butw4FG4bq8VsOB4buww4LDgeG7gk/GoMOB4buC4bq4JsOB4buYVlLhu5ZOw4FGw4Lhu5ZOw4FOxJDhu6jDgeG7kk/hu5rhu63DgU7Dk+G6pMOB4buC4bqow4Hhu4Lhu7Lhu5ZOw4FOw5Phuqjhu5TDgeG7ruG7uMOB4bqi4buvw4DDgMOAw4Etw4HDg+G7r8OAw4DDgMOBRlLhu5ZOL+G7guG6uCbhu7HDgeG7luG7iFbDgeG7huG6pOG7lsOB4buuT0fGoMOB4buC4bq44buWw4Hhu65P4buMw4FOw5PhuqTDgU7Dk+G6qOG7lMOB4buu4bu4w4HhuqDDgMOAw4Et4bqg4bquw4DDgUZS4buWTi/hu5JOw4Hhu6zGoMOBJMOZw5PDgeG7lkLhu5TDgeG6osOA4bqiw4Dhu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO9w7PhuqzDk8OBT1YmSuG7lsOBbVbDguG7lsOB4bqn4buaw4LDgeG7lk7hu7Thu6TDk8OB4buE4bq44buWw4Hhu4Lhu7Lhu5ZOw4Hhu67hu7DGoOG7lk7DgU/GoOG6puG7lsOB4buC4bqo4buWT8OB4oCc4buWTlLDk8OB4buu4buw4buK4buWw4FGUeG7lk7DgeG7mCPDguKAncOB4buST8OTw4Hhu5JPUOG7lk7DgeG7hsOT4buI4buuw4Hhu4bhuqThu5bDgeG7mFZS4buWTsOB4buCT8agw4HDgsOT4buvw4E4T+G7jsOBN1jDk8OBw7NP4buOw4HhuqfGoOG7rcOB4buG4bqo4buWw4E4w4Lhu5ZO4butw4Eq4bqqw4FsT1fDgeG6u05Pw5Phu4rhu5Thu63DgeG7rMOCVsOB4buST8OTw4Hhu5Thurrhu67DgSTDk0rhu4LDgeG7mOG6puG7lMOB4buExqDDgSrhu7TFqOG7lk7DgeG7gk/hu4jDgeG7hsOT4buI4buWw4Hhu5jhurjhu5TDgeG7rOG6qOG7lsOBRuG7muG7lk7DgeG7giPDguG7rcOBRkvDgeG7guG7msOB4buuw5PEqOG7lsOB4buu4buww4Lhu5ZOw4Hhu67hu7DhuqjDk8OB4buCVlPhu4LDgeG7rFHhu5ZO4butw4Hhu6hP4bqow5PDgeG7ruG7jOG7lMOB4buSw5Phu4jhu5TDgeG7rk/hu7TDmuG7lk7DgeG7mOG6pMOTw4FGS8OB4buG4bqk4buWw4Hhu5hWUuG7lk7DgeG7lk/hu7Thu5ZOw4Hhu5JPUOG7lk7DgeG7rk/huqbhu5ZP4buvw4E4T+G7jsOB4bqnxqDDgeG7gk/Dk8OCw4Hhu6zDjeG7q8OB4oCc4bq54buiw5PDgeG7gk/Dk8OB4buoT8OSw4Hhu6zDk+G7lk/DgU/GoOG6rOG7rsOB4buCw53DgsOBTsOTw4LDgUbhu4zhu5ZPw4Hhu5ZP4buM4buWw4Ek4bqmxqDDgeG7rsOTxKjhu5bDgeG7huG6pOG7lsOB4buYVlLhu5ZO4buvw4HDs09A4buCw4Hhu6xAw4FPw5NK4buWw4Hhu5bDgibDgeG7gk9X4buWTsOB4buuUMOTw4FGw4Lhu5ZOw4Hhu5JP4buaw4Hhu5JPQuG7luG7rcOB4buYVlLhu5ZOw4Hhu5JPUOG7lk7DgeG7guG7msOB4buWTuG7tOG7pMOTw4Hhu65PVsOB4buUVsOC4buvw4HDs+G7sMag4buWTsOB4buST8OTw4FG4bua4butw4Hhu65Qw5PDgeG7kk9Q4buWTsOB4buu4buM4buUw4FG4bu04bum4buCw4Ekw5NK4buCw4Hhu5jhuqbhu5TDgeG7lMOZw5PDgeG7ruG7sMag4buWTsOB4buu4buM4buWT8OB4buC4bqo4buWT8OB4buE4buO4buCT8OBOOG6veG7neG6rTkt4bqg4bq0w4Hhu4TDk0zhu5bDgeG7hsOT4buI4buWw4Hhu6hP4bu24buCw4Hhu67huqzhu6jigJ3hu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO9N+G6psOB4bqn4bqmw4HDs0/hu47DgeG6u07DguG7rcOBN8OSw4Hhu65P4bu0w4Fh4bqo4buWTsOBw50mw4Eq4bqqw4FsT1fDgeG6u05Pw5Phu4rhu5Thu63DgeG7gk/GoMOB4buGw5Phu4jhu67hu6vDgWxPV8OB4bq7Tk/Dk+G7iuG7lMOB4buC4buaw4FO4bq84buWw4HhurLDgMOAw4FPw4LDgeG7mFZS4buWTuG7rcOBJMOZw5PDgcSC4bqi4bquw4FPU8OB4buE4bq44buWw4Hhu4Lhu5rDgeG7rk9Ww4Hhu5ZPw4rhu6jDgVThu5bDgUbhu47hu5ZPw4Hhu5ZP4bukw4Hhu4Lhurgmw4Hhu5hWUuG7lk7hu6/DgcODw4Hhu5ZC4buUw4FO4bq84buWw4FG4bq4JuG7rcOB4buu4buwVuG7lk7DgeG7huG7jOG7lk/DgeG7rsag4bqm4buWw4Eq4bqqw4Hhu65PVsOBT8ag4bqs4buCT8OB4bqg4bquw4Hhu67hurrhu5bDgeG7mFZS4buWTi/hu5ZO4bqmJuG7r8OB4bqnw5NK4buWw4Hhu5bDgibDgeG7hMagw4Hhuqjhu5ZPw4FP4bu0xajhu5ZOw4Hhu4Thu47hu4JPw4E44bq94bud4bqtOS3huqDhurTDgSThuqbDgeG7lFPhu67DgeG7rFHDgSrhu7TFqOG7lk7DgeG7gk/hu4jDgeG7hsOT4buI4buWw4Hhu5jhurjhu5TDgeG7rOG6qOG7lsOB4buG4buOw4FG4bua4buWTsOB4buCI8OC4butw4Hhu5bhu4rhu5bDgeG7rk/hu47DgeG7ruG7sOG7tOG7pOG7lk7DgeG7rsOT4buKVsOB4buuT1nDgeG7gsOdw4LDgeG7guG6uCbDgeG7mFZS4buWTsOB4buG4buOw4Hhu4JPPeG7lk7DgeG7mOG6rMOT4buvw4HhurnGoOG7lk7DgeG7sEThu5ZOw4Hhu4Thu47hu4JPw4Hhu4ZK4buWT8OB4busw5nhu5TDgeG7qlbDgsOBRsOT4butw4Hhu4LhuqThu4LDgSrhu7TFqOG7lk7DgeG7gk/hu4jDgeG7hsOT4buI4buWw4Hhu5jhurjhu5TDgeG7rOG6qOG7lsOB4buWT8OC4buWT8OB4buCT+G7muG7lk7DgUbhurxWw4Hhu67hu7TDgU9Kw4Hhu65PUeG7lk7DgSojw4Hhu5g/w4Hhu5bhu7TDmeG7gsOB4buuT+G6qMOT4butw4Hhu6zDmeG7lMOBT8ag4bqs4buuw4FGU+G7lk7DgeG7ruG7sMWow4Hhu5jhuqzDk+G7rcOB4buuT+G7tMOa4buWTsOB4buY4bqkw5PDgeG7rk9Ww4Hhu5RWw4Lhu63DgeG7guG6uCbDgeG7mFZS4buWTsOB4buC4buaw4Hhu65P4buOw4Hhu67hu7Dhu7Thu6Thu5ZOw4Hhu67Dk+G7ilbDgeG7rk9Z4butw4HhurtP4bq44buWw4Hhu4Thurjhu5bDgVThu5bDgUbhu47hu5ZPw4Hhu4JWU+G7gsOB4busUeG7lk7hu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO9w7NPR8agw4Hhu65PUOG7lk7DgeG7rsOT4buWw4Hhu67hu7jDgcOyN+G6uznDgU9WJkrhu5bDgW1Ww4Lhu5bDgeG6p+G7msOC4butw4FPViZK4buWw4FPw5NK4buWw4Hhu4Lhu5rDgeG6ouG6tuG7r+G6ruG6sOG6ssOBT8OCw4Hhu5hWUuG7lk7hu6/DgeG6u0Lhu5TDgeG6osOA4bqiw4Dhu63DgU9WJkrhu5bDgeG7kk/DgsOTw4Hhu65P4bqk4buCw4FG4bu04bum4buCw4Hhu67hu7Dhu4rhu5bDgeG6oOG6sOG7reG6ssOB4buu4buww5NKVsOB4buC4bq4JuG7rcOB4buu4bu0w5rhu5ZOw4FG4bu0w5rhu5ZOw4Ekw5nDk8OBw4PhuqLhuq7hu6/hurTDgMOAw4Hhu67hurrhu5bDgeG7mFZS4buWTsOBJOG6psOB4bqg4butw4DhurbDgeG7ruG7sMOTSlbDgeG7guG7ouG7gsOB4buYVlLhu5ZO4buxw4FGUuG7lk7DgeG7rk/hu6TDk+G7rcOB4buWT+G7pMOBKlbhurrhu67DgeG7kk/hur5Ww4Hhu4LhuqThu4LDgeG7rOG6qOG7lsOB4buoT+G6vuG7lMOB4buCT8Odw4Em4buIVsOB4buu4bu4w4Hhu5hWUuG7lk7hu63DgW1Ww4Lhu5bDgeG6p+G7msOCw4Hhu65PVsOBJMSow4FPw5rhu5bDgeG6oOG6oMOAw4Hhu64sw4FGUuG7lk7hu6/DgeG6p8OTSuG7lsOB4bq0w4Eq4bu0xajhu5ZOw4Hhu6zhuqjhu5bDgSpW4bq64buuw4Hhu4JP4buIw4Hhu4bDk+G7iOG7lsOB4buY4bq44buUw4Hhu6zhuqjhu5bDgSTDk8OB4buoT+G6rOG7lMOBKuG6qMOB4buuT+G6qMOTw4Hhu7DDgsOB4buUUMOTw4Hhu67hu7Dhu7Thu6Thu5ZOw4FG4bqqw4Hhu4bhu47DgUbhu4zhu5ZPw4Hhu4JPw5XDgU/GoOG6rOG7rsOBRlPhu5ZO4butw4Hhu5JPw5Phu4jhu5bDgUbhurxWw4Hhu7DDgsOB4buCw53DgsOB4buC4bq4JsOB4buYVlLhu5ZOw4Hhu4bhu47DgeG6qOG7lk/DgU/hu7TFqOG7lk7hu6/DgeG6tMOBKuG7tMWo4buWTsOB4buW4bqmJsOB4buuw5Phu4pWw4Hhu65PWcOB4buST8ag4bqo4buWTsOB4bqgw4DhuqLhu6/DgMOAw4DDgeG7ruG6uuG7lsOB4buYVlLhu5ZOL+G7lkLhu5Thu63DgeG7gk/Dk+G7iOG7lMOBw4PhuqDhu6fDgeG7rOG6qOG7lsOB4buY4bu04bum4buWTsOB4buYVlLhu5ZOw4Hhu4LDncOCw4Hhu67GoOG6puG7lsOBT1YmSuG7luG7r3kv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw704WOG7lk7DgSTDmcOTw4E34bqkw4HDs0/hu7TDmeG7guG7rcOBbVbDguG7lsOB4bqn4buaw4Lhu63DgeG7rk/hu47DgeG7ruG7sOG7tOG7pOG7lk7DgeG7rsOT4buKVsOB4buuT1nDgeG7guG6uCbDgeG7mFZS4buWTsOBxajDgU9WJkrhu5bDgW1Ww4Lhu5bDgW/DmuG7lsOB4buC4buy4buWTsOB4buw4bq64buuw4Hhuqjhu5TDgUbhuqzhu5Thu6/DgcOzT0fGoMOB4buG4bqkxqDDgeG7guG6pMagw4Hhu4LDncOCw4HDsjfhurs5w4FPViZK4buWw4FtVsOC4buWw4Fvw5rhu5bhu63DgU/Dk0rhu5bDgeG7ruG7sOG7iuG7lsOBRuG7jsOCw4Hhu4bhuqbhu5bDgeG7guG7msOB4bqgw4Phu6/huqDhurThuqDhu63huqLhurLDgU/DgsOB4buw4bu44buWTsOB4buYVlLhu5ZO4butw4FP4bqm4buWTsOB4buWQuG7lMOB4buST8OCw5PDgeG7rk/huqThu4LDgU7hurzhu5bDgeG6ssOB4buu4buww5NKVsOB4buC4bq4JuG7r8OBOcagw4Hhu5JPUOG7lk7DgeG7guG7msOB4buuT+G7jsOB4buu4buw4bu04buk4buWTsOB4buuw5Phu4pWw4Hhu65PWeG7rcOB4buuT+G7tMOa4buWTsOB4buY4bqkw5PDgcWow4Hhu4LhuqThu4LDgeG7rsOV4buWT8OB4buWTsag4bqmw5PDgeG7kk9Q4buWTsOB4buuT1bDgeG7lFbDguG7rcOB4buST8OT4buI4buWw4Hhu4LhuqjDgeG7gsOaw4Hhu6zFqMOB4buCT+G7iMOB4buGw5Phu4jhu5bDgeG7mOG7gOG7lsOB4buWTuG7tOG7pMOTw4Hhu67hu7BS4buWTsOB4buYVlLhu5ZOw4FG4bu24buWTsOB4buWTlLDk8OB4buST1Dhu5ZOw4Em4buK4buW4buveS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDvTfhuqbDgeG6u05WJkzhu5bDgcOzT+G7jsOB4bqnVibEqOG7luG7rcOB4buCT8Odw4Hhu4LDmsOB4busxajDgeG7rk9Ww4Hhu5RWw4LDgSThuqbDgeG7rMOaw4Hhu4JP4buIw4FG4buyw4LDgeG7ruG6rMOTw4Hhu4bhuqjhu5bDgTfDmuG7luG7rcOBKuG6qsOB4bq54bu04buk4buWTsOB4bq54buM4buW4butw4Hhu4JPxqDDgeG7hsOT4buI4buu4burw4HigJzhurtPPeG7lk7DgeG7rk/huqThu5ZOw4Hhu67hu7Dhu7TDmeG7gsOBTsOTw4LDgUbhu4zhu5ZPw4Hhu65PVsOB4buUVsOCw4Hhu67hu7jDgeG6oOG6si3DgeG6osOAw4Hhu67hurrhu5bDgeG7mFZS4buWTi/hu5ZO4bqmJsOBRkvDgeG7rOG6qOG7lsOBKlbhurrhu67DgUbhu7LDguG7rcOB4buG4bqk4buWw4FGw5PDgeG7guG6pOG7gsOB4buuw5Xhu5ZPw4Hhu6hPw5LDgsOB4bq7w4Lhu5Thu6/DgeG6p8OTSuG7lsOB4buWw4Im4butw4Hhu4TGoMOB4buE4buO4buCT8OB4buGSuG7lk/hu63DgU7Dk8OCxqDDgeG7rk/hu7TDmuG7lk7DgU7EkOG7qMOB4buw4bq64buuw4Hhu5ZPw5PEqFbDgeG7kk/hu5rDgeG7kk9C4buW4butw4FOw5PDgsOBRuG7jOG7lk/DgeG7rlDDk8OB4buC4buc4buWw4Hhu65S4buWw4FG4bui4buWTsOB4bquw4DDgeG7ruG6uuG7lsOBRuG7ssOC4buvw4HhuqfGoOG6rOG7rsOBRlPhu5ZOw4Hhu65PVsOB4buUVsOCw4Hhu4Lhurzhu5TDgeG7gk/hu7jhu5ZO4butw4HhuqDDgeG7lk7huqYmw4Hhu65PVsOB4buUVsOCw4Hhu5JPxqDhuqjhu5ZOw4HhuqLDgS3DgcODw4Hhu67hurrhu5bhu63DgeG7guG7msOB4buWTuG6pibDgSThuqbDk8OB4buu4bqs4oCd4buveS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDveG7ncOTSuG7gsOB4buuw5Phu4pWw4Hhu65PWcOB4buC4bq4JsOB4buYVlLhu5ZOw4HFqMOB4buUU+G7rsOB4busUcOBT1YmSuG7lsOB4buC4buaw4Hhu4TDk0rhu5bDgeG7rsOS4buCT8OB4buYVlLhu5ZOw4Hhu5jDmeG7luG7rcOB4buWT+G7tOG7q8OBw6nDguG7lk7DgThP4bqk4buWT+G7rcOB4bq7TuG7ouG7gsOBw6nEkOG7guG7rcOBw7NP4bu04buk4buWTsOB4bufVuG6uOG7luG7rcOB4bq7T+G7tMOB4bufVuG6uOG7lsOB4buC4buy4buWTsOB4buST1Dhu5ZOw4FG4bu04bum4buCw4HigJzhu65PVsOK4buWw4Hhu4ZWUuG7lOG7rcOBKlZQw5PDgU7Dk+G7muKAneG7r8OBQTfhuqbDk8OB4buuxqDhuqThu5bigJ3DgUbhurxWw4Hhu7DDgsOB4buCT8agw4Hhu4Lhurgmw4Hhu5hWUuG7lk7DgUbDguG7lk7DgUbhu5zDk8OBT+G7nsOTw4Hhu4Lhurrhu6jDgcOdJuG7rcOB4buCT8OS4buWT8OB4buqVibEqOG7lsOB4buC4bqk4buCw4FG4buOw4LDgeG7qE/hu7TDmuG7lk7DgeG7qE/huqjDk8OBJOG6psagw4Hhu4JWU+G7gsOBTsOT4bqow5PDgeG7qlYm4buI4buu4buvw4HDs+G7sMOCxqDDgUZUw5PDgSTDmcOTw4Hhu4JPV+G7lk7DgeG7rlDDk+G7rcOBUOG7lk7DgcOp4buKw4FtVsOC4buWTsOB4bqnVibhu63DgWxP4buaw4E4T8Odw4Hhu67hu47hu4JPw4HDsjfhurs5w4FPViZK4buWw4E34bqkw4HDs0/hu7TDmeG7gsOB4buCT8agw4Hhu4bDk+G7iOG7ruG7q8OBYUvDgVThu5bDgUbhu47hu5ZPw4Hhu4JWU+G7gsOB4busUeG7lk7DgeG7gsOdw4LDgeG7lk7hu7Thu6TDk8OB4buE4bq44buW4butw4FPViZK4buWw4Hhu6zDjMOB4buuw5Lhu4JPw4Hhu4JA4buCw4Hhu65WJuG7iuG7lsOB4buu4buwVibEqOG7lsOBRkvDgeG6u0/hurjhu5bDgeG7hOG6uOG7lsOBT8OTS1bDgSThuqbDgeG7guG7msOBT+G7tMOZ4buWTsOB4buuT+G6pMagw4FOxq/DgeG7kk/hu5rDgeG7kk9C4buWw4Hhu67hu7Dhu7TDmeG7gsOB4buUQ+G7ruG7rcOB4buCT1bhu5ZOw4Hhu6zhu7bhu4LDgeG7gljhu5ZOw4Hhu4LhuqjDgeG7luG7tMOZ4buCw4Hhu6hP4buc4buWTuG7rcOB4buCT1Hhu5ZOw4Hhu4Thu47hu4JPw4Hhu4ZK4buWT8OBOOG6veG7neG6rTkt4bqg4bq04buvw4HhurtPPeG7lk7DgU9Tw4Hhu5bhuqbGoMOB4buuT1ZT4buCw4Hhu4TDk0rhu5bDgUbEkOG7gsOB4buGw5NK4buuw4Hhu5JP4buaw4Hhu5JPQuG7luG7rcOBT1YmSuG7lsOB4busw4zDgeG7gk/DlcOBRuG6rMagw4Hhu4LhuqThu4LDgSrhuqrhu63DgeG7rk/hu47DgeG7ruG7sOG6uuG7lsOB4buw4bqmw4Hhu6zGoOG6pOG7ruG7rcOB4buG4bqkxqDDgeG7guG6pMagw4Hhu5Lhu47hu6jDgeG7rk/hu6TDk8OBRkvDgeG7guG7msOB4buGw5NK4buWw4Hhu6hP4bqk4buow4FPVcOB4buu4buw4bum4buvw4E44buc4buWw4Ekw5NK4buCw4FG4bua4buWTsOB4buCI8OCw4Hhu4LhuqThu4LDgSrhu7TFqOG7lk7DgeG7gk/hu4jDgeG7hsOT4buI4buWw4Hhu5jhurjhu5TDgeG7rOG6qOG7lsOBTuG6uCbDgVDDgeG7lk/Dk0zhu5TDgSThu4Dhu5bDgeG7qE/huqjDk8OB4buuT0Dhu4LDgU/Dk0rhu5bDgeG7lk5Pw5Phu4rhu5TDgeG7rlfhu4Lhu63DgeG7kk9Q4buWTsOBJOG7jMOB4buY4bumw5PDgcOS4buCT8OB4buu4buw4bu0w5nhu4LDgeG7lEPhu67DgeG7lOG6psOBT8OdJsOB4buEw5NK4buuw4Hhu5RQw5PDgeG7ruG7sOG7tOG7pOG7lk7hu6/DgcOz4buwxqDhu5ZOw4Hhu65P4bukw5PDgU7Dk8OC4buWw4Hhu67DmcOT4butw4FPViZK4buWw4Hhu6zDjMOB4buuw5Phu4jhu6jDgeG7rlnhu4LDgeG7ksOTS+G7lMOB4buu4buww4Lhu63DgU7Dk+G6pOG7lMOB4bus4bqk4buuw4Hhu4JPxJDhu67DgeG7gk/DjMOB4buC4bqk4buCw4Eq4bu0xajhu5ZOw4Hhu5bhuqYm4butw4Hhu5JPw5PDgeG7kk9D4buCw4Hhu6hPWeG7gsOBKsag4buWTsOBT8OKVsOB4buqVuG6qOG7rcOBRuG6vFbDgeG7ruG7tMOBT0rDgeG7rk9R4buWTsOBKiPDgeG7mD/DgeG7luG7tMOZ4buCw4Hhu65P4bqow5PDgUbhuqzhu67DgSbhu4pWw4Hhu4LhurxW4butw4FPViZK4buWw4Hhu6zDjMOBRsSow4Hhu5ZOT+G7jsOBJMOZw5PDgeG7rsOV4buWT8OB4buCT8agw4Hhu4LhuqThu4LDgeG7gsOaw4Hhu6zFqMOB4buW4bqmJsOBT8ag4bqs4buuw4FGU+G7lk7DgeG7ruG7sMWow4Hhu5jhuqzDk+G7r3kv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw73hu4Xhu5ZOw4HDs+G7sOG7tMOa4buWTsOB4bq7T8agw4HDs0Dhu63DgThPw53DgeG7ruG7juG7gk/DgcOyN+G6uznDgU9WJkrhu5bDgW1Ww4Lhu5bDgeG6p+G7msOCw4Hhu4JPxqDDgeG7sEThu5ZO4burw4HigJzhuqdWJkrhu5bDgW1Ww4Lhu5bDgeG6p+G7msOCw4FP4bu0w5nhu5ZOw4FG4buI4buWw4Eq4bq4JsOB4buEQOG7lk7DgSRY4buWTsOB4buWTlYm4buK4buWw4Hhu5jDk0pWw4FU4buWw4FG4buO4buWT8OBJMSow4Hhu6zhuqjhu5bDgeG7mOG7tOG7puG7lk7hu63DgUbhuqzhu67DgeG7gk9W4bq+4buWw4EkxKjDgeG7gk/hurrhu67DgeG7mOG7tOG7puG7lk7hu63DgeG7rsOT4buI4buow4Hhu65Z4buCw4Hhu65PQOG7gsOBT8OTSuG7lsOB4buC4bqk4buCw4FOw5PhuqjDk8OB4buoT+G6pOG7qMOBRuG6vibDgeG7lOG6rOG7lk/DgeG7rk/hurjhu5TDgeG7gsOC4buWT+G7rcOB4buoT1nhu4LDgeG7ruG7sOG6pOG7lk7DgeG7sOG7uOG7lk7DgeG7mFZS4buWTuG7r8OBYVLhu5ZOw4Hhu65P4bukw5Phu63DgeG7hFYmw4Hhu67hu7Dhu4zDgSThuqbDgeG7lMWow4Hhu7BT4buWTsOB4buEw5NK4buWw4Hhu67DkuG7gk/DgeG7sOG7uOG7lk7DgeG7hsSo4buWw4EkPeG7lk7DgUbhu7Thu6bhu4LDgeG7guG6uuG7qMOB4buCT+G7tuG7lk7DgeG7gk/DlcOBw6JvOMOBd+G7gk/hu7bhu5ZOw4Hhu5ZPw4rhu5bDgeG7qlbhuqjhu5bDgeG7mD/DgeG7sOG7uOG7lk7DgeG7hsSo4buWw4EkPeG7lk7DgeG7gsOdw4LDgeG6p1PDk8OBRlLhu5ZOw4FtVuG6qOG7lsOB4buYP8OB4buw4bu44buWTsOB4buuT+G7iMOBTsOTw5nDk3jhu63DgeG7tFbDgeG7rsOT4buK4buWw4Hhu4ZRw4Hhu67hu7DDksOB4buUxJDhu67DgeG7hkThu5ZOw4Hhu6hPWMOBT+G7puG7qMOBRkvDgeG7guG6pOG7gsOB4buWT+G6psOBRuG6vFbDgeG7ruG7tOG7rcOB4buC4bqk4buCw4Hhu65Uw4Hhu4JP4bu24buC4butw4Hhu4LhuqTDgeG7lk/hurjhu5bDgeG7guG7msOB4buWT1bDgeG7guG6vFbDgSrhurgmw4Hhu4RA4buWTsOB4buCw5rDgeG7rMWow4Hhu6zhuqjhu5bDgSpW4bq64buu4butw4Hhu5LDk+G7lk/DgeG7hMagw4Lhu5ZPw4Hhu67hu7Dhu4rhu5bDgUbhu47DgsOB4buG4bqm4buWw4FPViZK4buW4buvw4HDs+G7sMag4buWTsOBRuG7muG7rcOB4bu0VsOB4buuw5Phu4rhu5bDgeG7rk9Ww4FPV+G7rsOB4buC4bqk4buCw4Hhu4TGoMOC4buWT8OB4buWTk/Dk0rhu6jDgeG7gk/hu4jDgeG7hsOT4buI4buWw4Hhu5hWUuG7lk7DgSTDmcOTw4Hhu4JQ4buWTsOB4buWTk9Kw4Hhu4LDgsag4butw4FPSsOB4buuT1Hhu5ZOw4Hhu6pW4bqo4buWw4Hhu5g/w4FPw5NK4buWw4FG4bqsw5Phu63DgeG7guG7msOB4buWQuG7lk7DgeG7mEDhu4LDgeG7ruG6psOTw4Hhu4JPw5Lhu5ZPw4Hhu65PQOG7gsOBT8OTSuG7lsOB4buEQMOB4bqk4buWQeG7r3kv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw73huqfDk0rhu5bDgeG7lsOCJuG7rcOB4buuxqDhuqbhu5bDgeG7rsOV4buWT8OB4buC4buaw4HhuqDhuqLhurLhu6/DgMOAw4DDgU/DgsOB4buu4buwR+G7rcOB4buYVlLhu5ZO4butw4Ek4bq8VuG7rcOB4buu4buwxqDhu5ZOw4FG4buaw4Hhu4Lhu5rDgeG7kk/GoOG6qOG7lk7DgeG6tuG6tOG7r8OAw4DDgMOBT8OCw4Hhu5hWUuG7lk7hu6/DgcOzT0fGoMOBRuG6pOG7lk/DgU7Dk+G6pMOB4buCw53DgsOB4bqnw5NK4buow4FPU8OTw4Hhu67hu7BHw4Hhu5hWUuG7lk7DgeG7rsOV4buWT8OBw7NPw4Lhu5ZPw4Hhuqfhu5rDguG7rcOB4buC4bqk4buCw4Hhu4LDmsOB4busxajDgeG7rOG6qOG7lsOBKlbhurrhu67DgeG7ruG7sOG7iuG7lsOBRuG7jsOCw4Hhu4bhuqbhu5bDgU/Dk0rhu5bDgeG7gk/DlcOB4buUw5nDk8OB4buuw5Phu4pWw4Hhu65PWcOB4buST8ag4bqo4buWTsOBxILDgOG7p8OB4bus4bqo4buWw4Hhu5jhu7Thu6bhu5ZOw4Hhu67hu7BHw4Hhu5hWUuG7lk7DgeG7kk/DgsOTw4Hhu65P4bqk4buCw4FP4bqm4buWTsOB4buWQuG7lOG7rcOB4bqww4Dhu6fDgeG7guG7nOG7lsOB4buY4bqsw5PDgUbhu7Thu6bhu4LDgeG7rk/hu7TDmuG7lk7DgeG7mOG6pMOTw4Hhu65PVsOB4buUVsOCw4Hhu67Dk+G7ilbDgeG7rk9Zw4HFqMOB4buC4bqk4buCw4Hhu67DleG7lk/DgeG7lk7GoOG6psOT4buvw4HDsyzDgeG7mErDgeG7lk5WJuG7iuG7lsOB4buYw5NKVsOB4buu4buwR+G7rcOB4buYVlLhu5ZOw4FG4bu0w4LDgSThuqbGoMOB4buCT+G7iMOB4buGw5Phu4jhu5bDgeG7guG7nOG7lsOB4buuT+G6uuG7qOG7rcOB4bus4bqo4buWw4Hhu6hP4bq+4buUw4Hhu4JP4buIw4Hhu4bDk+G7iOG7lsOB4buUw5nDk8OB4buCT8OVw4HFqMOB4buE4bqs4buWTsOB4busw5rDgeG7gk/hu4jDgeG7luG7iuG7lsOBTsOT4bqkw4Hhu67hu7Dhu47DgeG7ksOT4buWT8OB4buu4buIw4Hhu4JP4bu0w4LDgeG7gsOCxqDhu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO9w7Phu7jDgeG7rk9A4buCw4Hhu67hu4jDgeG7ruG7sOG7iuG7lsOB4buCT8agw4Hhu65P4bq6JuG7rcOB4buuT+G7jsOB4buu4buw4bu04buk4buWTsOB4buuw5Phu4pWw4Hhu65PWcOB4buCw53DgsOB4buC4bq4JsOB4buYVlLhu5ZOw4HDs0/DguG7lk/DgeG6p+G7msOCw4Hhu6hPWcOB4buuT1ZT4buCw4Hhu4JPw53DgSbhu4hWw4Ek4bqmxqDDgeG7guG6pOG7gsOB4buuw5Xhu5ZPw4Hhu6hPw5LDgsOBN0Phu4Lhu63DgeG7lk/hu7Thu6vDgeG6p+G6qMOTw4E54bu0w5rhu5ZO4butw4FtVuG6qOG7lk7DgeG6u8OT4buWT+G7rcOB4bqn4bu04buWTsOB4buh4buK4buW4buv4buv4buvw4HDs0/Dk+G7iOG7rsOB4buWTk/DlOG7rcOBRkvDgeG7ruG7jOG7lMOBRuG6vFbDgeG7sMOCw4FU4buWw4FG4buO4buWT8OB4buCT8agw4Hhu4Lhurgmw4Hhu5hWUuG7lk7hu63DgeG7guG6pOG7gsOBRuG7jsOCw4Hhu6hP4bu0w5rhu5ZOw4Hhu4Lhurzhu5bDgeG7luG6uOG7lk7DgeG7gsOCxqDDgeG7lkLhu5ZOw4Hhu6xW4bq64buu4butw4Hhu4JP4bq64buuw4Hhu5jhu7Thu6bhu5ZOw4Hhu4Lhurgmw4Hhu67hu7BS4buWTuG7rcOB4bqk4buow4Hhu4RZ4buWTsOB4buu4buwUuG7lk7DgSThuqbDgeG7gk9C4buUw4Hhu6zhu5rhu4LDgeG7rk9HxqDDgeG7rsOT4buKVsOB4buCT1bhur7hu5bDgeG7qlZR4buCw4Hhu67hu4jDgcOibzjhu6/DgTfhu4rhu5bDgeG7guG6rOG7lk/DgUbhu5rhu63DgUbhur4mw4Hhu5Thuqzhu5ZPw4Hhu65PVsOBT1fhu67DgeG7guG6pOG7gsOB4buWT+G6psOBRuG6vFbDgeG7ruG7tMOB4buC4buaw4Hhu67Dk8So4buUw4Hhu5hA4buCw4Ek4bqmxqDDgeG7rOG6qOG7lsOBKlbhurrhu67hu63DgeG7ksOT4buWT8OB4buExqDDguG7lk/hu63DgeG7gk/hu4jDgeG7hsOT4buI4buWw4Hhu5hWUuG7lk7DgSTDmcOTw4Hhu4JQ4buWTsOB4buWTk9Kw4FPw5NK4buWw4FG4bqsw5Phu63DgcOS4buuw4Hhuqjhu5ZPw4FP4bu0xajhu5ZOw4FG4buI4buWw4Hhu5RQw5PDgeG7ruG7sOG7tOG7pOG7lk7hu6/DgTjhu5rDgeG7lk/hu7TDgSTDiibhu63DgUbhurxWw4Hhu7DDgsOB4buCw53DgsOB4buC4bq4JsOB4buYVlLhu5ZOw4Hhu5TDmcOTw4Hhu65PQOG7gsOB4busQMOB4buGxKjhu5bDgSQ94buWTuG7rcOBTuG7muG7qMOB4buoT+G6vOG7lsOBJOG6psagw4Hhu4JQ4buWTsOB4buCVlPhu4LDgU7Dk+G6qOG7lMOB4buWTk/DqMagw4Hhu4bEqOG7lsOBJD3hu5ZOw4HFqMOB4buUw5PEqOG7lsOBw7Phurgmw4Eq4bu2w4HDs0/DguG7lk/hu695L+G7qMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcOB4bus4buuJuG7mEfDuUHhu65HKuG7ri3DguG7mMOTTuG7luG7q8OB4buww5NOT+G7ruG7sUHDvXnhu6zhu67hu7DGoOG7lk7DvTfhuqbDk8OBJOG6psOB4bqo4buWT+G7q8OB4bufVuG6uOG7lsOBOOG7tOG7pOG7lk55L+G7rOG7ruG7sMag4buWTsO9eS/hu6jDvQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]