(vhds.baothanhhoa.vn) - Hiện vẫn chưa thống kê được trên địa bàn tỉnh có bao nhiêu cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ ăn chay, và cũng chưa có trường hợp nào bị ngộ độc thực phẩm chay được công bố. Thế nhưng, từ những vụ việc ở các địa phương trong cả nước và nguy cơ thực phẩm mất an toàn, công tác quản lý nhà nước cần được đi trước một bước, cùng với đó, ý thức, trách nhiệm của người kinh doanh cần được nâng cao...
4bup4buKw714w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VOG7ieG7iOG7pMOT4bq8d+G7q+G7ieG7ilfDiXhU4buKRMOSeMOJ4buK4bqi4bu2eOG7pMOa4buO4buMw4x4w4nhu6bhu5rDiXjDmeG7luG7jMOMeOG7iuG7iEfhu4x44bq64bqu4buIdXgw4bqo4bumeMOJ4buK4bum4bu2R+G7jHjDnUZ44buk4buKV8OJeFThu4pEw5J4w4nhu4rhuqLhu7Z44bqi4buMeOG7pOG7jsSC4buM4bupL+G7isO94bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUxIPhurzhuqLhurh34burxIPhu4hH4buMeMOdxJDhu4x4w4nhu4rhu6zhuqJ44buk4buK4buW4buMw4x4T+G7gnjhurrhu6xRw4l44bukw5rhu4Lhu4x44bq6S+G6onhFxILhu4x44bukTOG7jOG7injDicOVeEXhuqLhu4544buM4buK4buI4buC4bumeMOJ4bueeMOZUnjDmeG6sOG7jHjhu7Thu6bhuqrhu6TDuXhP4buI4buM4buKeOG6uOG7juG6ouG7jOG7injhurrGoHjhurLhu4x4w4nhu4rhuqLhu7bDuXjDncSCeMOJ4buw4buMw4x4w4nhu4rhu6zhuqJ4w4nDlXjhu6TDmuG7rFDhu4zDjHjhu4pRVHjhu4zEguG7jnhFS3jhu4zDjOG7mnjhurrhu5rDiXjhu6Thu4pXw4l4VOG7ikTDknjDieG7iuG6ouG7tnjhurrhu6xRw4l4w4nhu5Thu4zDjHhF4buW4buleOG7ieG7iuG7hHjhu4zhu4rhu6zhu4zDjMO5eOG7pFZ44buM4buKWeG7jMOMeMOd4buoeMOd4buIR8OJeFJ4w4nDg8OJeOG6ukvhuqJ4VOG7iuG7rOG7nuG7jMOMeOG7pMOa4buO4buMw4x4w4nhurB44buM4bus4bugw4l4w53Egnjhu4zDjOG7puG7tnjDieG7nnjhu6Thu4pXw4l4VOG7ikTDknjDkuG6quG7pHjhuqLhu4x44buk4buOxILhu4zDuXjDieG7lOG7jMOMeOG7pMODw4l4VeG7puG6sOG7jHjDk+G7uHjhu4zhu4rEgnjhu4zhu6zhu6DDiXjDiULhu4x44bq64busUcOJeOG6uuG7iHjhu6TDmuG7rOG7oMOJeMOS4bua4bukeEXhu6zhu6DDicO5eMOJxq/hu4zDjHjDneG7oOG7iHjhurrDlcO5eOG7uHjhu6Thu4rhu67DicO5eOG7pMOaw4PDieG7injhu4zhu4rhu4hHw5J4w4nhu6rhuqJ44buMw4zhu6xQ4buIeE/hu4jhu4zhu4p44bq44buO4bqi4buM4buKeMOJQuG7jHjhurrhu6xRw4l44buM4bqo4buMw4x4w4nhuqLhu47hu6Xhu6Xhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VDDhuqJU4buk4buI4buO4buMd+G7q+G7qeG7iMOSw4x4w4nDk+G6osOZw5nhu6F34bq44buk4buK4bumw5JFeOG7iDDhurzhu4zhu6ThurzDmnd4w5nhu6Thu7bDk+G6vOG7oXfhu7Lhu4jhurjhu6Thu4p1eMOAeXlU4bu0w7p44buK4bq84buIw4zhu4rhu6R1eOG7ueG7teG7tVThu7TDund4w5nDmsOJ4buhdy8vw4nhurjhu4zhu6VF4bqi4buO4buk4buK4bqi4buM4buK4buK4buO4bqi4bulw53hu4wv4bq44bq8w5lP4buk4buOVC/hu4zhurzhu7LDmS/hu7PDveG7tcO9L8O9w4HDgeG6uOG7uXnDgOG7t+G7s+G7t8O94buk4bu5w71Bw4Hhu7nDk3nhu6VOVMOMdMOa4buhQcOA4bqgd3jhuqLDk+G7pOG7oXfhu4nhu4pXw4l4VOG7ikTDknjDieG7iuG6ouG7tnjhu6TDmuG7juG7jMOMeMOJ4bum4buaw4l4w5nhu5bhu4zDjHjhu4rhu4hH4buMeOG6uuG6ruG7iHV4MOG6qOG7pnjDieG7iuG7puG7tkfhu4x4w51GeOG7pOG7ilfDiXhU4buKRMOSeMOJ4buK4bqi4bu2eOG6ouG7jHjhu6Thu47EguG7jHd44buy4buI4bq44buk4buK4buhd8OAeXl3eOG7iuG6vOG7iMOM4buK4buk4buhd+G7ueG7teG7tXd4L+G7q+G6rVfhuqJ4w4nhu4rhu5Dhu4x4w5nhurDhu4x4VOG7ikTDknjDieG7iuG6ouG7tnjhuqLhu4x44buk4buOxILhu4x4w5PEgnjDmVd4VeG7puG6ouG7jHjhu6ThuqjDknjDieG7quG6onjhu4zDjOG7rFDhu4h44buk4buI4buC4bumeOG6uMav4buMw4zhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4bupw5nhu6TDmuG7juG7jMOM4bur4buJVnjDneG7qHhp4bqi4buk4bq8eOG6qeG7iOG7jOG7ingw4buK4bqi4bu24bul4bul4bul4bupL8OZ4bukw5rhu47hu4zDjOG7q+G7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu4nhu4rDg+G7jMOMeOG6oC3hu7N54buzecO5eMOZ4bqw4buMeFThu4pEw5J4aeG6ouG7pOG6vHjhuqnhu4jhu4zhu4p4MOG7iuG6ouG7tnjDieG7quG6ongw4buU4buMw4x44buk4bu2eOG7ieG6q8SDxIN4xIPhuqLhu4h44buJ4buKxILhu4zhu4p4w53hu4jhu4Lhu4x44bqt4buW4buIeMOZ4buW4buMw4x4w5Lhu6Dhu4h4Unjhu6Thu4pLeOG7pMOa4bqq4buMeDLhu5Thu4zDjHgl4buM4buKw7l44buK4bum4bu2R+G7jHgy4buU4buMw4x4JeG7jOG7injFqeG7iWl4xIPEgnjhuqvhu5rhu4jGsHjhu4zhu4rhu4hJw5J4w53hu4h4T+G7iuG7pkThu4x4MMOT4buOw5nhu6TDmuG7iOG6uOG7iOG7psOSeEXhu47hu6Thu6bDk+G7iOG7jOG7psOSeOG6uuG6tnjhurDhu4zhu4p44buK4busUuG7jMOMeOG7jMOM4buK4buI4buCw5J44bukw5rhu5Dhu4zDjHjhurrhu4Thu4x4w5nhu67DiXhP4buK4buS4bq8eOG7jMOM4busUOG7iHjhu6Thu4jhu4Lhu6Z44bq4xq/hu4zDjOG7pXjhuq3hu4jhu4Lhu4x4VeG7puG6ouG7jHjhurrhu4Thu4x4w53hu6h4w53hu4hHw4l44buMxILhu7bDuXjhu4tSeOG6q+G7lOG7jMOMeOG7jMOM4buK4buIR1R4w53Egnhp4buKw4Phu6R44bukw5rhu4hI4buMeOG7jOG7lOG7jMOMeOG7pOG7iuG7lOG7jHjFqeG6q+G6q3Np4buJ4bqr4buJxrB44buJ4buK4bqi4buM4buKeMSDw5XhuqJ44bq64bq2eOG7pOG7iOG7hOG7jHjhu4rEguG7jOG7injDmsSCeMOZ4buOw4Phu6TDuXhP4buISMOSeOG7pMOa4bqieMOdxIJ44buk4buK4bumeOG7isag4buIeMO94bqgeMOZ4bqw4buMeFThu4pEw5LDuXjhu6TDmuG7juG7jMOMeOG6usOVeMOJw5V4w73hu7N4w5nhurDhu4x4VOG7ikTDknhp4bqi4buk4bq8eOG6qeG7iOG7jOG7ingw4buK4bqi4bu2eMOdxIJ4w4F4w5nhurDhu4x4VOG7ikTDknhP4buKw4PDieG7pXjhuqvhu4pZ4buMw4x4w5nhurDhu4x4VOG7ikTDknjhu4zEguG7tnjhurjhu454w73DvXhP4buKw4PDieG7injhu4rEguG7jMOMeOG7pOG6ruG7iHjDgHjhu4rhu6bhu7ZH4buMw7l44buk4buKxILhu4zhu4p4VOG7iuG7lnjhu6TDmuG7guG7jHjhurpL4bqieEXEguG7jHjhu6RM4buM4buKeMOS4bum4bqieFXhu6bhuqJ44buKSuG7jOG7injhu6Thu4rhu67DiXjhu47hu4zDk+G7iOG7jOG6vOG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vDo0Lhu4x44bq64bqo4bu2eOG7jOG7iuG6quG7pMO5eOG7pOG7isOD4buMw4x44bu1LeG7s3nhu7PDvcO5eEF44buMw4zhu6xQ4buIeFJ44bukTOG7jOG7inggSuG7jOG7ingx4bus4bue4buMw4x44bq64bq2eEVLeOG7jMOM4buaeOG6uuG7msOJeE/hu4rhu4h44bqy4buMeEXFqOG7jHjDmuG7iOG7guG7pnjDieG7puG6onjDieG7iuG6ouG7tsO5eMOJ4buw4buMw4x44bq44buOeMOd4buIeE/hu4rhu6ZE4buMeDDDk+G7jsOZ4bukw5rhu4jhurjhu4jhu6bDknhF4buO4buk4bumw5Phu4jhu4zhu6bDknjDjOG6qOG7tnjDmuG6ouG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6sww4PDiXjDneG7qHjDneG7iEfDiXjhu6TDmuG7guG7jHjDjOG7iMOV4buMw4x4w5Phu4Lhu4x44buKxqDhu4h4w4nhu4rhu6bhu5Thu4zDjHhFw4Phu4544bq64bua4buMw4x4w51GeOG7pErhu4zhu4p44bukw5rhuq7hu4zDjHjDkuG6quG7pHjhuqLhu4x44buk4buOxILhu4x44buk4buKV8OJeFThu4pEw5J44bukw5rhu47hu4zDjHjDmeG6sOG7jHjhu7Thu6bhuqrhu6TDuXhP4buI4buM4buKeOG6uOG7juG6ouG7jOG7injhurrGoHjhurLhu4x4w4nhu4rhuqLhu7Z44buK4buIR+G7jHjhu4zhuqLhu7bhu6V44buJ4bqu4buIeOG7ieG7iuG6ouG7jOG7injEg8OV4bqiw7l4w4nhu4rhu4544bq64buE4buMeOG7pOG7ilDhu4h44bq64buISMOSeOG7jMSC4bu2w7l4ReG6ouG7jHjhu4zDjMSC4buM4buKeMOJ4buK4buuw4l44buM4bqy4buMw4x4w53EkOG7jHjDieG7iuG7rOG6onjhu6Thu4rhu5bhu4zDjHhP4buCeOG6uuG7rFHDiXjDicOVeEXhuqLhu4544buM4buK4buI4buC4bumeMOJ4bueeMOZUnjDmeG6sOG7jHjhu7Thu6bhuqrhu6R44buk4buKV8OJeFThu4pEw5J4w4nhu4rhuqLhu7bDuXjDieG7sOG7jMOMeOG7jOG7iuG7rHjDicODw4l44buM4buKxIJ44buKxILhu4zDjMO5eFXhu6bDg+G7jHjDieG7nsOSeMOJ4buK4bqi4bu24buleOG7ieG7puG7tnjhu4zhu4rhu4jhu4Lhu4zDuXjhu6Thu4rhu5Thu4zDjHjhu6Thu4jhu4x44bukVngw4buK4buIeMOJ4buow4l4w63hu6bhurDhu4x4w5Phu7h4w4nhu4rhuqrhu6R4w5Phu6xR4buMw4x44bqr4buU4buMw4x4w5PhuqjDknjDmeG6sOG7jHjDncSCeOG7ieG7iuG7quG7tnjDmeG6sOG7jHjFqcOt4bqtMOG6reG6q+G6reG7i3Phu4nhu4vGsHjhu4tSeOG6q+G6q3Np4buJ4bqr4buJeMOJ4buK4buOeEXhu4jhu4Thu6TDuXjhurrhu4Thu4x44buM4bqi4bu2w7l44bukw5rhu4Lhu4x44bq6S+G6onhFxILhu4x44bukTOG7jOG7injDieG7iuG7rOG6onjhu7ThurDhu7Z4w5rhuqJ4ReG6quG7pHjDieG7rnjhu6TDmuG7rFDhu4zDjHjhu4pRVHjhu4zEguG7jnhFS3jhu4zDjOG7mnjhurrhu5rDiXjhu6Thu4pXw4l4VOG7ikTDknjDieG7iuG6ouG7tuG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu4tXeMOdxILhu454w4nhu6bhu5rDiXjhu4zhu4rhuqLhu4zhu4p4w4nhu4rDleG7jMOMeMOJ4buq4bqieOG7jMOMxILhu4zhu4p4w4nhu4rhu67DiXjhu4zhurLhu4zDjHjDicOVeOG7pOG7ikh4w5PEgsOSeOKAnOG6qsOSeMOTw5Thu4zDjOKAnXjhu4zDjOG7rFDhu4h44buk4buI4buC4bumeOG6uMav4buMw4zDuXjhu4zhu4rhu6zhu4zDjHjDncSQ4buMeMOJw5Thu4x44bq6w5V44buM4buKWeG7jMOMeOG7jOG7ouG7iHjDk+G7jnjDnUZ4w5lXeMOJ4buWeOG7pMOa4buO4buMw4x4w51HeMOZ4buI4buM4buKeOG6ouG7jHjhu6Thu47EguG7jHjhu6Thu4pXw4l4VOG7ikTDknjFqcO04buLJeG7ieG7iWnGsOG7pXjhu4nhu4rhurzhu4544buk4buK4buU4buMw4x44buk4buI4buMeOG7pFZ4MOG7qMOJeMOt4bum4bqw4buMeMOT4bu4eOG7pOG7ikt44bukw5rhu6xQ4buMw4x44buJ4buK4bqi4buM4buKeMSDw5XhuqLDuXjDkuG7oOG7iHjhurrhuqjhu7bDuXjhurrhu57hu4x4w51LeOG7jMSC4bu2eOG6uuG6tnjhu7RYeFThu4rhuq7hu6R4w4nhu554w5lSeE/hu4jhu4zhu4p44bq44buO4bqi4buM4buKeOG7pOG7ilfDiXhU4buKRMOSeMOJ4buK4bqi4bu2eMOJ4buq4bqieEXEgnjhuqvDjOG7puG7tknhu4x44buJ4buKS3jhu4nhu6V4UnjDveG7s8OjeCDhu4Thu4x44bqrw4xXeMWpVOG7iuG7rFDhu4zDjHjhu4nDmuG7rFDhu4zDjHjhu4nhu4rhu4jDuXjhu4lpeOG7ieG7iuG6ouG7jOG7injEg8OV4bqixrB4w53hu6Dhu4h4w5nhu5Z44buk4buIRuG7jHjhu7fhu6XDgeG7uXnhu6V5eXl44bq6xqDhu4zDjHjhurjhu454RcSC4bu2eEXDg+G7jHjhu6Thu4pXw4l4VOG7ikTDknhFS3jDieG7lOG7jHjhu6TDmsav4buMw4zDuXjhurrhu5rhu4zDjHjDnUPhu6R4w4zhuqjhu7Z44buK4bqu4buIeOG7tOG6qMOSeOG7jOG7ikNUeMOdxIJ44buKxILhu4zDjHjhu4rDleG6onjDicOVeOG7jOG7iuG6tuG7jHhP4buK4buU4buMw4x4w4zhu4rhu4h44bq64buqeOG7jOG7muG7iHjhurjhu6bhu4zDjHhF4bq04bukeEXhu6bhu5rDiXjhu6Thu4rhurzhu454VeG7puG7tnjhurpL4buM4buK4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7qzDhu4rhu6zhuqJ44buk4buKV8OJeMOZV3hU4buK4buceEXhu4jhu4Thu4x44buM4buK4bus4buMw4x44bqy4buMeMOJ4buK4bqi4bu2eOG6uuG6ouG7jMOMeMOJw5V44bu04bumeOG7iuG7rOG7oOG7jMOMeOG7pOG6suG7jMOM4buleDLGoOG7jMOMeOG7jMOM4buKTeG6onjDicODw4l4w4nhu554w5lSeMOZ4bqw4buMeOG7tOG7puG6quG7pMO5eE/hu4jhu4zhu4p44bq44buO4bqi4buM4buKeOG6usageOG6suG7jHjDieG7iuG6ouG7tnjDmeG7hnjhu4rhu47huq7hu6R44bq64bua4buMw4x44bq64bqieOG6uOG6ruG7jMOMeOG7iuG7nuG7jOG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu6nDmeG7pMOa4buO4buMw4zhu6vhu6Xhu6Xhu6V4MuG7hOG7jHjhurrhurDDknhF4bqw4buOeOG6ouG7jHjhu6Thu47EguG7jHjhu6Thu4pXw4l4VOG7ikTDknjDieG7iuG6ouG7tuG7qS/DmeG7pMOa4buO4buMw4zhu6vhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34burMOG7sOG7jMOMeOG7pOG7iuG6vOG7jnjhu6Thu4rhu5Thu4zDjHjhu6Thu4jhu4x44bukVngw4buK4buIeMOJ4buow4l4w63huq0w4bqt4bqr4bqt4buLc+G7ieG7i3jhu4nhu4rhuqLhu4zhu4p4xIPDleG6osO5eOG7pMOa4buC4buMeOG6ukvhuqJ4RcSC4buMeOG7pEzhu4zhu4p4w4nhu4rhu6zhuqJ4w4nDlXjDkuG7muG7pHjhurjhu47huqLhu4zhu4p44buMw4zhu4rhu4hHVHjhu4zEguG7jnjDieG7iuG7puG7tuG7guG7jHjDmeG6sOG7jHjhu7Thu6bhuqrhu6R44buk4buKV8OJeFThu4pEw5J4w4nhu4rhuqLhu7bDuXjDieG7iuG7qnjhu7bhu4Thu6Z4w5PEgnjDieG7nnjDmVJ4w5nhurDhu4x44bu04bum4bqq4bukw7l4w4nhu4rhu4R4ReG7iOG7hOG7jHjhu6Thu4rhurzhu454VeG7puG7tnjDkuG7lHjhu4zhu4rhu5J4w5Phu4DDuXjhu4rhu5p4w4zhu4jhuqJ44bq6SuG7jOG7iuG7pXhp4buKQuG7jHjDk+G7oOG7jHjhu6Thu4pXw4l4VOG7ikTDknjDieG7iuG6ouG7tnhFw4Phu4x44bukw5rhu4Lhu4x44buk4buKS3jhu6TDmuG7rFDhu4zDjHjhu6Thu4rhu6bhu5rDiXjDicODw4l44bq64bue4buMeMOdS3jDmeG6sOG7jHjhu7Thu6bhuqrhu6R4Unjhu6RM4buM4buKeOG7jMOM4buOxILhu4jhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34burw6Phu4rhu4h44buM4buKQ+G7jHjhu6Thuq7hu4h44buJaXjhu4nhu4rhuqLhu4zhu4p4xIPDleG6osO5eOG6ukvhuqJ44bq64buISMOSeMOJ4buq4bqieOG7jOG7iuG7iEbhu6Z44buM4buKxIJ44buKxILhu4zDjMO5eFXhu6bDg+G7jHjDieG7nsOSeMOJ4buK4bqi4bu2eE/hu4rDg3jhu4zhu5zhu4h44buk4buI4buE4buMw4zhu6V44bqn4buK4buU4buMw4x4w4nhu4pMeFThu4rhu6jDiXjDneG7qHjhurLhu4x44bum4buW4buMw4x44bq6xqB4w4nhu4rhuqLhu7Z4w5LEgnjhu4zhu4rhu4hG4bumeOG7jOG7isSCeOG7isSC4buMw4x4w4nDlOG7jHjDk8SCeOG7jOG7nuG7iHjhu6TDmlfDiXjhu6Thu4jhu4RUeMOZ4bqw4buMeOG7tOG7puG6quG7pHjhu6Thu4pXw4l4VOG7ikTDknjDieG7iuG6ouG7tnjhurpIeMOJ4bum4buMw4x4w4nhuqpUeMOZ4bqw4buMeFThu4pEw5J4w4nhu4rhu454w4nhu4rEqOG7jOG7injhu4zhu4rEgnjhu4rEguG7jMOMeMOJ4buq4bqieMOSSuG7jOG7iuG7pXgw4buKS3jhuq3hu7h44bqp4buI4buM4buKeDDhu4rhu4jDuXjDieG7iuG7qnjhu4zhu4rEgnjhu4rEguG7jMOMeOG6rcSC4buMw4x4w4nhu4rhuqLhu7Z44buJw5rFqMOJeOG7ieG7iuG7lOG7jHjFqVThu4rhu6xQ4buMw4x4MuG7lOG7jMOMeOG7ieG7iuG7kMaww7l4w4nhu4rhu454ReG7iOG7hOG7pHV44oCc4buL4bqi4bumeE/hu4rhu4h44bu04bqw4bu2eMOa4bqieMOd4buoeOG7jMOM4buaeOG6uuG7msOJeGnhuqLhu6Thurx44bqp4buI4buM4buKeDDhu4rhuqLhu7bDuXjDieG7isWo4buMw4x44buk4buU4buIeMOJ4buw4buMw4x44bu04bq8w5J44bq64bqo4bu2eMOTxIJ4RcSC4buIeOG7iuG7kMOJeE/hu4jhu4zhu4p44buMw4zhu4rhu4hHw5J44bq64buW4buIeMOd4bug4buIeOG7jOG7isSCeOG7isSC4buMw4zhu6V44buJVnhP4buK4bqo4bumeOG7jMOM4bum4bu24buC4buMeMOT4buIR+G7psO5eMOZ4bueeMOJ4buK4buEw7l4w4nhu4rhu4R4ReG7iOG7hOG7jHhU4buK4bqw4buIeMOJROG7jHjhu6Thu4pD4buMeOG7iuG7nuG7jOG7pXjhu4vhurDhu4x4VOG7ikTDknjhurpG4bumeMOJ4buK4buEeEXhu4jhu4Thu4x44bukw5rhu47hu4zDjHjhu4zDjMSC4bu2w7l4T+G7iuG7lOG7jMOMeMOJw5V4w4nhu4rhuqrhu6R4ReG6sOG7jnhV4bum4bqw4buMeOG7iuG6ouG7tnjDjOG7iOG6onjDnUt44buKw5XhuqJ44buK4buQw4nDuXhP4buK4buU4buMw4x4w4nDlXjDmeG6sOG7jHhU4buKRMOSeOG6usOV4buMw4x4w4zDleG7iOG7pXjhuqvhu4rEgnjhu4rEguG7jMOMeMOT4bum4buU4buMeMOJ4buWeMOM4bq04buMw4x44bq6SHjhurrhuq7hu6R4T+G7hOG7pHhV4bum4bqweOG7pOG7luG7pHjhu4zhu4rhuqrhu6TDuXjDjOG7iOG6sMOSeOG7pOG7iuG7iEjhu6Z44buk4buW4buIeOG6uuG6onjhu4zhu4pZ4buMw4x44bq64buIRuG7pnhP4buK4buU4buMw4x4w5Lhu47hu4zDjHjDkuG7puG7luG7jOKAneG7pXjhu4nhu4rhurzhu454RcSCeOG6q8OM4bum4bu2SeG7jHjhu4nhu4pLeOG7ieG7puG7tkjhu4zDuXjDieG7iuG7qnhV4bumw4Phu4x4w4nhu57DknjDieG7iuG6ouG7tnjhu4nhu4rhuqLhu4zhu4p4xIPhu6zhu57hu4zDjHjFqVThu4rhu6xQ4buMw4x4MuG7lOG7jMOMeMSD4bus4bue4buMw4zGsHV44oCcMsageMOJ4buK4bqi4bu2eMOJ4buq4bqieOG7jOG7isSCeOG7isSC4buMw4x44bq64busUcOJeMOJ4buK4buEeEXhu4jhu4Thu4x44bukVnjDmuG6ouG7psO5eMOJ4buqw7l4VeG7puG6sMO5eOG7jOG6qsOSw7l44bq6Q+G7psO5eE/hu4rhu5Thu4zDjHjDieG7iuG7ruG6onjDieG7iuG6quG7pHhF4bqw4buOeFXhu6bhurDhu4zDuXjhurrhu4Thu4x4w4nDg8OJeMOM4buI4bqieMOdS8O5eMOJ4buKxajhu4zDjHjhu6Thu5Thu4h44bq6RuG7pnjhu6Thu4rhuqLDknhP4buK4bqw4buOeOG7pMOa4buC4buMeOG7pOG7ikt44bukw5rhu6xQ4buMw4x4w5nhuqLhu6Z44bq6w5V4w5Lhu6Dhu4h4w5Phu4Lhu4x44bq44bqi4buM4buKeMOZw4PDieG7injhurpIeOG7pOG7ilfDiXjhu4rhu4hH4buM4oCd4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G7ieG7ilfDiXhU4buKRMOSeMOJ4buK4bqi4bu2eOG6ouG7jHjhu6Thu47EguG7jMO5eOG6uuG7rFHDiXjhu4rhu4hI4bumeMOTxIJ44buM4buKWeG7jMOMeMOZ4bqw4buMeFThu4pEw5J4w5nhuq7DieG7injhurrhu6xRw4l4w5PEgsOSeOG7pFZ44buMw4zhu6bhu7bhu4Lhu4x4w5Phu4hH4bumeOG7pFd44buM4buK4buI4buC4buM4buleOG6q+G7ilnhu4zDjHhU4buK4buoeMOM4buI4bqieOG7jOG7hOG7pnjDicOVeFThu4rhurDhu4h44bq64bqww5J4ReG6sOG7jnjDtOG7iyXhu4nhu4lpeMOdxIJ4VOG7isaveOG7ilFUeMOd4bug4buIeFXhu6bhu7Z44bq6S+G7jOG7iuG7pXjhu4nhu6bhu7Z44buM4buK4buI4buC4buMw7l44buk4buK4bq84buOeEXEgnjhuq3hu4J44buJ4buKS3jEg+G7iEbhu4x44buJ4buK4bumw7l4aeG7isOVeDDhu4rhu4h4w4nhu6jDiXjhu6TDmuG7rFLhu4zDjHgw4buK4buIeMOJ4buow4l4w63huq0w4bqteOG6q+G6reG7i3Phu4nhu4t44bukTOG7jOG7inV44oCc4buJ4buKV8OJeOG7pOG7hMO5eOG6uOG7jnjDicODw4l4w4nhu554w5lSeMOZ4bqw4buMeOG7tOG7puG6quG7pMO5eMOJ4buK4buEeEXhu4jhu4Thu4x44buk4buKV8OJeFThu4pEw5J4w4nhu4rhuqLhu7Z44buk4buK4bq84buOeFXhu6bhu7Z4w5Lhu5R44buK4buaeMOM4buI4bqieOG6ukrhu4zhu4p44buM4buC4buMeOG6uuG7iEbhu6Z4T+G7iEfhu4x44bq64bqww5J4ReG6sOG7jnjDtOG7iyXhu4nhu4lpeMOJw5Thu4x44buK4bqu4buMeMOJ4buK4buEeMOdRnjhu4zhu4rEgnjhu7Thu6xS4buMw4zDuXjhu6TDmuG6ouG7jMOMeOG7pOG7iuG7iOG7hOG7pHhFS3jDncSCeOG7pOG7ilfDiXjhu4rEguG7jOG7injDieG7iuG7hHhF4buI4buE4buMw7l4ReG6ouG7jnjDjMOV4buI4buleOG6q+G7hOG7pnjDk+G6rsOSeOG6uOG7qOG7jMOMeOG7isOV4bqieMOJ4buK4bqq4bukw7l4VOG7iuG7qHjDjOG7iOG6onjDieG7sOG7jMOMeOG7jOG7iuG7rHjhu4zhu4rhu4hJw5J4w53hu4h4w5nhu4jhu4zhu4p4w51D4bukeMOZ4buGeOG6uMSQ4buMeOG6uuG7hOG7jHjDmeG7iOG7jOG7injDmuG6onjhurrhu5rDiXjhu6Thu5Z4w5rhuqrhu6R4w4nhuqLhu47DuXhU4buK4buceEXhu4jhu4Thu4x4w5PEgnjDneG7iHhP4buK4bumROG7jHgww5Phu47DmeG7pMOa4buI4bq44buI4bumw5J4ReG7juG7pOG7psOT4buI4buM4bumw5J4w4zhuqjhu7Z44buMw4zhu6bhu7Z44buK4buISMOSeOG6uuG7hOG7jHjDmeG7rsOJeE/hu4rhu5Lhurx44buMw4zhu6xQ4buIeOG7pOG7iOG7guG7pnjhurjGr+G7jMOM4oCd4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G7ieG7ilfDiXjhu4rhu4hH4buMeOG7uHhP4buI4buE4buMeMOJ4buKTHjhurrhuq7hu454w4nhu6rhuqJ44buLUnjhuqvhuqtzaeG7ieG6q+G7icO5eDDhu4rhu4h4w4nhu6jDiXjDreG6rTDhuq3huqvhuq3hu4tz4buJ4buLeOG7pEzhu4zhu4p44bq64bq2eOG7tOG6qOG7tnjhurhX4buMw4x4T+G7hHjhu4rhu47huq7DieG7injigJzhu4nhurLhu4zDjHjDieG7rFDhu4zDjHhV4bum4bqw4buMeMOT4bu4w7l4T+G7iEjDknjDmeG7jsOD4bukeCXhu4nhu4lpeOG7pMOa4buO4buMw4x4w5nhurDhu4x44bu04bum4bqq4bukw7l4T+G7iOG7jOG7injhurjhu47huqLhu4zhu4p44bq6xqB44bqy4buMeMOJ4buK4bqi4bu24oCd4buleOG7ieG7iuG6vOG7jnjhurrDlcO5eMOZ4buGeOG7pOG6suG7jMOMeMOJ4busUOG7jMOMeOG7pOG7iuG6ouG7jOG7injhu6TDmuG6osO5eE/hu4hIw5J44bukw5rhuqLDuXjDjOG7iMODw5J4w5nDg+G7pHjDicODw4l4w4nhu554w5lSeMOZ4bqw4buMeOG7tOG7puG6quG7pMO5eE/hu4jhu4zhu4p44bq44buO4bqi4buM4buKeOG7pOG7ilfDiXhU4buKRMOSeMOJ4buK4bqi4bu2eOG7pFZ4T+G7iuG6qOG7pnjhu4zDjOG7puG7tuG7guG7jHjDk+G7iEfhu6bDuXjDmeG7nnjDieG7iuG7hMO5eMOJ4buK4buEeEXhu4jhu4Thu4zhu6Xhu6Xhu6V4MuG7luG7iHjDneG7oOG7iHgw4buow4l4w63hu6bhurDhu4x4w5Phu7h44buk4buKS3jhu6TDmuG7rFDhu4zDjHjhu6RM4buM4buKw7l44buU4buMw4x44bqrw4zhu6bhu7ZJ4buMeMO04bqy4buMeMSDxq/hu4zDjHgteMOt4bum4bu2RuG7jHjDieG7qMOJeOG7pMOa4busUuG7jMOMw7l4w4nhu4rhu454ReG7iOG7hOG7pHV44oCcMOG7qMOJeOG6uuG6tnjDieG7ikx44bq64bqu4buOeMOJw4PDiXjhurrhu5rhu4h4w63hu6bhurDhu4x4w5Phu7h44buk4buKS3jhu6TDmuG7rFDhu4zDjHjhu6RDVHjhu6TDmuG7puG7jMOMeE/hu4hIw5J44bukw5rhuqLDuXjDjOG7iMODw5J4w5nDg+G7pHjhu4rhu47huq7hu6R44bq64bua4buMw4x4T+G7iOG7jOG7injhurjhu47huqLhu4zhu4rDuXjDk+G7rOG7pnjhu6Thu4rhu5Thu4zDjHjDkuG6pOG7pHjhu4rEguG7jMOMeOG7pOG7iOG7guG7pnjhurjGr+G7jMOMeOG7pOG7iuG7iOG7hOG7pHjhu7bhu4Thu6bDuXjhu6Thu4pXw4l4VOG7ikTDksO5eOG7pMOa4buO4buMw4x44bq6w5V4w4nDlXjhu6Thu4pXw4l4VOG7ikTDknjDieG7iuG6ouG7tnjhu6Thuq7hu4h4w4nDg8OJeMOJ4buKUcO5eMOJ4bueeMOZUnjDmeG6sOG7jHjhu7Thu6bhuqrhu6TDuXhP4buI4buM4buKeOG6uOG7juG6ouG7jOG7injhu6TDmuG7guG7jHjDkuG7lOG7iHjhu6TDmuG7rFDhu4zDjHjhu6Thu4rhu6zhu57hu4zDjHjDkuG6ruG7iHjhurrhu4hH4buMeOG7pFjigJ3hu6Xhu6Xhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z3eMOZ4buk4bu2w5Phurzhu6F34buk4bq84bu04bukLeG6osOT4buIw4zhu4x1eMOa4buIw4zhu4rhu6TDunfhu6vhu6nDmeG7pMOa4buO4buMw4zhu6vDtOG7iHgl4buM4bupL8OZ4bukw5rhu47hu4zDjOG7q+G7qS9U4bur


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]