(vhds.baothanhhoa.vn) - Với quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương, anh Đỗ Xuân Sơn ở thôn 6, xã Xuân Trường (Thọ Xuân) đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích nông nghiệp kém hiệu quả của xã sang trồng các loại cây ăn quả có múi, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
4buR4bqo4buf4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG6q+G6quG7jOG6uuG6oOG7m+G7kzLhu6fhurzhu53huqzhuqrhu6fhu47hu53DiuG6qErhu53hurxH4bud4bqoQ8OK4bqo4bud4buMw5NJw4rhuqzhu51BeFHhu53hu6vDiuG7nU/hu47GsOG7nUHhu4Dhu53hurzDleG6quG7neG7jOG6qOG6oOG6vuG7neG7jOG6quG6sOG7juG7nUHhuqjhu47hu7XDiuG7neG7h+G6quG6oOG7jDzDmeG6peG7kS/huqjhu5/hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTj7huqDDucOB4bub4buT4buHxKjhuqrhu51P4buOUeG6tuG7jOG7neG7jHjhurzhu53hurrhu6fhurzhu53huqzhuqrhu6fhu47hu53hu4zDk+G6sMOK4bud4bq8xrDDiuG6qOG7ncOAeeG7jOG7nU/hu47hurDhu53huqjhu5Thu4jDiuG6rMOy4budw7nDiuG6qOG7nT3hu4rhu53hu4Xhu454w4rhu53huqnhu4jDiuG7nUzhu53hu4zhuqhHw4rhu51zw7Lhu51Q4bup4bud4buF4buOeMOK4bud4bqrw5Phu5RKw4rhuqzhu53DteG6q+G6qOG7guG7neG7heG7jnjDisO04budw4Dhu6nhu53hurzFqcOK4bqo4budw4HFqcOK4budQeG6qOG7jlHDgsOK4budw4DDjOG6quG7ncOB4bqq4bq0w4rhu53hu4xCQeG6qOG7ncOKR8OK4bqs4budw4rhuqzhuqjhuqrhurRO4bud4bq44bqi4bq84bud4bqo4bqq4bq04buO4budT+G7jsaw4budQeG7ksO54budUOG7qeG7ncOSw7nDiuG6rOG7neG7jMOTScOK4bqs4budQeG7pUHhu53hurrhur7FqeG6quG7nUF4UeG7neG7q8OK4budT+G7jsaw4budQeG7gOG7neG6vMOV4bqqw7Lhu53hurzDucOK4bqs4bud4bq6xanhuqrhu53huqjhuqrhurThu47hu51P4buOxrDhu53hurjhuqrDiuG6qOG7neG7jOG6tuG7nUHDueG6vuG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5Phu5Hhuqrhurzhuqzhu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5vDgeG7jOG6qOG7juG6vOG7ueG7neG6qkDhuqDDiuG7jOG6oMOT4bub4budw5Lhu4xR4bq64bqgxKnhu5vhu6DhuqrDgeG7jOG6qG/hu5114buj4bujTlDDs+G7neG6qOG6oOG6quG6rOG6qOG7jG/hu51y4bufck5Qw7Phu5vhu53DksOTQcSp4bubLy9Bw4HDiuG7jeG7ucO54bq+4buM4bqow7nDiuG6qOG6qOG6vsO54buN4buew4ovw4HhuqDDkuG6uOG7jOG6vk4vw4rhuqDhu6DDki/hu6Hhu6Hhu6FzL+G7oeG7o+G7o8OB4buh4buh4buhcHFww7rhu4zhu6Fw4buhw7rhu5/hurrhu6Phu43DiU7huqxuw5PEqXXDuuG7oeG7m+G7ncO54bq64buMxKnhu5sy4bun4bq84bud4bqs4bqq4bun4buO4budw4rhuqhK4bud4bq8R+G7neG6qEPDiuG6qOG7neG7jMOTScOK4bqs4budQXhR4bud4burw4rhu51P4buOxrDhu51B4buA4bud4bq8w5Xhuqrhu53hu4zhuqjhuqDhur7hu53hu4zhuqrhurDhu47hu51B4bqo4buO4bu1w4rhu53hu4fhuqrhuqDhu4w8w5nhuqXhu5vhu53hu6DhuqrDgeG7jOG6qMSp4bubdeG7o+G7o+G7m+G7neG6qOG6oOG6quG6rOG6qOG7jMSp4bubcuG7n3Lhu5vhu50v4buT4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTkDDuU7hu4zhuqrhur7DiuG7m+G7kzNH4bud4bqoQ8OK4bqo4bud4buMw5NJw4rhuqzhu51BeFHhu53hu6vDiuG7nU/hu47GsOG7nUHhu4Dhu53hurzDleG6quG7ncOAw7nDiuG6rOG7ncOA4bqg4bq84bud4bq6xanhuqrhu53hu4zhuqjhu47hu53DiuG6qOG7s07hu51Bw7nhur7hu51B4bqo4bq+4bud4bqs4bqqw7nhu53DgEPDiuG6qOG7ncO5w4rhuqjhu5094buK4bud4buF4buOeMOK4bud4bqp4buIw4rhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4bqpw7nhu47hu53DiuG6qOG6quG6suG7juG7ncOK4bur4bq84budw4rhuqzhuqjhuqrhurDDiuG7nUHhu5bhu47DsuG7neG6qOG7gkHhu53huqjhu4Thuqrhu53hurjhuqrDiuG6qOG7ncOK4bqs4bqo4bqq4bq04bq8w7Lhu53hu4xCQeG6qOG7neG6uuG7mFHhu53hurjhuqrhurbDiuG7neG7jOG6qOG7lkHhu51M4budQeG7pUHhu53hurxH4bud4bqoQ8OK4bqo4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7neG7nuG7p+G7ncOK4bqs4bq+4bun4bqq4bud4buMxJDDiuG6qMOy4budw4rhu6vhurzhu53hu6Hhu6Phu59w4budw7nDiuG6qOG7neG6qeG7iMOK4budw4Dhu6nhu53DgUnDiuG7ncOA4bqq4bqyw4rDsuG7ncOAw4zhuqrhu53hu4zhuqjhu5zDucOy4budQeG6qOG7jlHDgsOK4budw4DDjOG6quG7ncOAeeG7jOG7ncOKR8OK4bqs4budw4rhuqzhuqjhuqrhurRO4bud4bq44bqi4bq84bud4bqo4bqq4bq04buO4budT+G7jsaw4budQeG7ksO54budUOG7qcOy4bud4buM4bqq4bq2w4rhu53huqjhu6fDiuG6qOG7neG6uOG6qOG6vsO5w4rhuqjhu53hu57DlMOK4bqs4bud4bue4bun4budQcaw4bqq4bud4buMxanhur7hu53hu4zDk0nDiuG6rOG7nUF4UeG7neG7q8OK4budT+G7jsaw4budQeG7gOG7neG6vMOV4bqq4budw4rhuqjhu5Thu53hu7nhu5RM4bqq4budw4HDueG7nVDDucOK4bqow7Lhu53hu7nhu5RM4bqq4budI+G6quG6pMOKw7Lhu51Bw7nhurzhu53DgOG7lErDiuG6rOG7nUHDucOK4bqow7Lhu53hurxC4buM4bud4bqr4bqo4bul4bqqw7Lhu53DisO54oCm4bud4buexKjhuqrhu53hu4zDjMOK4bqs4budQeG6qOG6quG7nU7huqhC4bud4bu5w7nDiuG7ncOAw73hu47hu53huqzDvcOK4bud4buf4bud4buMVeG7ncOAScOK4bqs4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7kz3DguG7neG6vEfhu53huqhDw4rhuqjhu53hu4zDk0nDiuG6rOG7nUF4UeG7nUHhu4Dhu53hurzDleG6quG7neG6vMO5w4rhuqzhu53hurrFqeG6quG7neG6qOG6quG6tOG7juG7nU/hu47GsOG7neG6uOG6qsOK4bqo4bud4buM4bq24budQcO54bq+w7Lhu53DucOK4bqo4bud4bqp4buIw4rhu53DgOG7qeG7ncOAw73hu47hu53hu4zhu5Thu53hurzhu47DueG7nUHhu6VB4bud4bq64bq+xanhuqrhu53hurzhu6VR4bud4bq64bun4bq84budw4B54buMw7Lhu53hurzhu6VR4budTuG6qOG7jsOK4bud4buM4bqo4buOSEHhu53hu4zDk8ag4budw5J44buOw7Lhu53hurrhu7FO4budw4Dhu6/hu4zhu53huqjhurThu53hu4zhuqhIw4rhuqzhu53hu4zhu5TEqOG6quG7neG7jOG7muG7ncOAw43DiuG6rOG7jeG7nTPhu4rhuqrhu53hurrhur7FqeG6quG7nUF4UeG7ncOA4buUS0Hhu53hu4zDk0nDiuG6rOG7ncOT4bqq4bqww4rhuqzhu53hurzDjeG7jOG7neG6uOG6qOG7jsOy4budTOG7neG6rOG6quG7osO54budQeG7gOG7neG6ukjhuqrhu53DgOG6quG7ncOTw43DiuG6rOG7ncOAw4Lhu53hu4zhuqrhurTDiuG7nUHhuqjhu6vhurzhu53DkuG7gEHDsuG7neG7ueG7gMOK4budTuG6qHjDisOy4bud4buM4bqo4buO4bud4bqo4bq+xalB4bqo4budT+G7jsaw4buN4budPUjhuqrhu53hu57EqOG6quG7neG6rOG6qkjDiuG6rOG7nUF4UeG7neG7jMOTScOK4bqsw7Lhu53DucOK4bqo4budQeG6qOG7gsOK4bud4bq84buOw7nhu51BeFHhu53huqzhuqpIw4rhuqzhu51M4budw4rhuqjhu6LDiuG6rOG7ncOK4buI4bqq4bud4buOUeG7neG7jELDisOy4budw4DGsOG6vOG7neG7ucaw4bq+4budw5NG4budw4rhuqzhu45Jw4rhu53huqxIQcOy4budUOG7jnnhu4zhu51Q4buW4buN4bud4bu44bqww4rhu51BxanDiuG6qOG7neG7nuG6quG6tEHhu53hu4zhuqjhu5RKw4rhuqzhu51Q4buOUeG6sMOK4budQeG7seG7jMOy4bud4buMxJDDueG7ncOK4bqo4buiw4rhuqzhu53DiuG6qOG7pcOK4bqo4budQXhR4bud4buM4bqoxqDDucOy4budw7nDiuG6qOG7neG6qeG7iMOK4budQeG6qMOV4bud4buMw5Phu4LDiuG6rOG7ncOS4buc4budw4Hhu5DDiuG6rOG7nUHhu6VB4bud4bq64bq+xanhuqrhu51O4bqoeMOK4bud4bu54buAw4rhu53huqjhu6Lhu47hu51B4buIw7Lhu53huqzhuqrDlU7hu51BeFHhu53DgeG6pOG7neG6qHlO4bud4buM4bqo4buQw7Lhu51B4bqo4buxQeG7neG6uOG6qOG7hOG6oMOy4bud4bq44bqoR8OK4bqs4bud4buMScOK4budw4Hhu5Thu53huqjhu4DDueG7nUHhuqh54buM4buN4bud4bqreeG7jOG7nUHGsOG7nUHhu6VB4bud4bq44bqoeOG7juG7neG7jMag4budQcaw4bqq4bud4buMxanhur7hu53DgHnhu4zDsuG7nUHhuqjhu4LDiuG7neG6rOG6qkjDiuG6rMOy4bud4buMw5NJw4rhuqzDsuG7nUHhuqjhu6vhurzhu53DkuG7gEHDsuG7neG7jOG6qOG7juG7neG6qOG6vsWpQeG6qOG7neG6rOG6qsO54budw4BDw4rhuqjhu53hu4zhuqjhu5pB4bud4bqo4bqq4bq0w4rhu53hu4zhuqjhuqDhur7hu53DgMOVw4rhuqzhu53hu4zhuqrhurDhu47hu51B4bqo4buO4bu1w4rhu53hu4fhuqrhuqDhu4w8w5nhuqXhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4buR4bqq4bq84bqs4budQeG6usO5w5LDksSp4bub4bqqQOG6oMOK4buM4bqgw5Phu5vhu53DkuG7jFHhurrhuqDEqeG7m+G7oOG6qsOB4buM4bqob+G7nXXhu6Phu6NOUMOz4bud4bqo4bqg4bqq4bqs4bqo4buMb+G7nXLhu59yTlDDs+G7m+G7ncOSw5NBxKnhu5svL0HDgcOK4buN4bu5w7nhur7hu4zhuqjDucOK4bqo4bqo4bq+w7nhu43hu57Dii/DgeG6oMOS4bq44buM4bq+Ti/DiuG6oOG7oMOSL+G7oeG7oeG7oXMv4buh4buj4bujw4Hhu6Hhu6Hhu6FwcnF04buMcMO6dOG7o8O64bq64buj4buNw4lO4bqsbsOTxKlzdXLhu5vhu53DueG6uuG7jMSp4bubMuG7p+G6vOG7neG6rOG6quG7p+G7juG7ncOK4bqoSuG7neG6vEfhu53huqhDw4rhuqjhu53hu4zDk0nDiuG6rOG7nUF4UeG7neG7q8OK4budT+G7jsaw4budQeG7gOG7neG6vMOV4bqq4bud4buM4bqo4bqg4bq+4bud4buM4bqq4bqw4buO4budQeG6qOG7juG7tcOK4bud4buH4bqq4bqg4buMPMOZ4bql4bub4bud4bug4bqqw4Hhu4zhuqjEqeG7m3Xhu6Phu6Phu5vhu53huqjhuqDhuqrhuqzhuqjhu4zEqeG7m3Lhu59y4bub4budL+G7k+G7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m05Aw7lO4buM4bqq4bq+w4rhu5vhu5M04bqoSuG7neG7pU7hu53DgeG7kMOK4bqs4bud4buM4bqq4bq2w4rhu53hu7nDjeG7nTE+MeG6q8Oy4bud4buM4bqo4buaQeG7neG6qOG6quG6tMOK4bud4buM4bqo4bqg4bq+4budw4DDlcOK4bqs4bud4buM4bqq4bqw4buO4budQeG6qOG7juG7tcOK4bud4buH4bqq4bqg4buMPMOZ4bqlw7Lhu53DiuG6qOG6quG6suG7juG7neG6uuG6vsWp4bqq4budQXhR4bud4buMw5NJw4rhuqzhu51B4buSw7nhu53huqzhuqrDueG7ncOAQ8OK4bqo4budQuG7jOG7ncOSeOG7juG7neG7ueG6tMOK4bqow7Lhu53DkuG6qsOK4bqo4bud4buMw5Phu5RMw4rhuqzhu53hu4xI4buM4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7kz3hurbDiuG7ncOKw7lRw7Lhu53hu4zDk+G6sMOK4bud4buMw4zDiuG6rOG7ncOB4bqq4bq0w4rhu53hu4xCQeG6qOG7ncO64bud4bqow7nDsuG7neG6rOG6qsO54budw4BDw4rhuqjhu53DucOK4bqo4bud4buMw5NJw4rhuqzhu53huqjhu4jDiuG7nXDhu43hu6Phu6Phu6Phu53huqxIQeG7nUHDueG6vMOy4bud4bu54buUTOG6qsOy4budw4rDucOy4budUOG6vuG7p+G6qsOy4bud4bq8QuG7jOKApuG7nTThuqhK4bud4bu54bqq4bq24buM4budQeG7pUHhuqjhu51B4bqo4bur4bq84budw5Lhu4BBw7Lhu53hu6VO4budw4Hhu5DDiuG6rOG7nTE+MeG6q+G7neG7nuG7p+G6vuG7neG7jMOTScOK4bqs4bud4buMw5Phu4Lhu4zDsuG7neG7uUPDiuG6qOG7nU/hu454w4rhu53hurzhu4rhuqrhu53DiuG7q+G6vOG7neG6vEfhu53huqhDw4rhuqjhu53hu4zDk0nDiuG6rOG7nUF4UeG7neG7q8OK4budT+G7jsaw4budQeG7gOG7neG6vMOV4bqq4budQeG7ksO54budw7nDiuG6qOG7neG6qeG7iMOK4budQeG6qOG6vuG7neG7jOG6qOG7juG7neG6uuG7qeG6quG7neG6rMO9w4rhu53hu5/hu53hu4xV4budw4BJw4rhuqzhu43hu50x4bqoR8OK4bqs4budw4rhuqjhu6LDiuG6rOG7neG7nuG7s1HDsuG7neG7nuG7lErDiuG7nUF4UeG7neG7q8OK4budT+G7jsaw4budQeG7hsOK4bud4buMxanhur7hu53hu57huqrhurRB4bud4bq64bun4bq8w7Lhu53hu4zhu6vDiuG6rOG7neG7jOG6qOG7juG7ncOK4bqo4buzTuG7nUHhuqjhur7hu53huqjhu6fDiuG6rOG7nUHhuqjhu5BB4bud4bq6w7nhur7hu53DgMONw4rhuqzhu53DgETDueG7nU7huqjhu5Thu4jDiuG6rOG7neG7jMag4budccOycuG7nS3hu51y4bud4buMw5PhuqrhurThu47hu53DgEnDiuG6rC/DiuG6rOG7lErhuqov4buM4bqo4bulw4rhuqzhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buTw5nDiuG6qOG7neG6qeG7iMOK4budQeG6qOG6qsO54budw5LEgsOy4budQeG7pUHhu53hurrhur7FqeG6quG7nUF4UeG7neG7q8OK4budT+G7jsaw4budQeG7gOG7neG6vMOV4bqq4budw4Dhu69B4budw4DhuqrDguG6vOG7neG7jOG6qOG7lErDiuG6rOG7ncOB4bqk4bud4buMw5NJw4rhuqzDsuG7neG6qOG6quG6tOG7juG7nU/hu47GsOG7neG6uOG6qsOK4bqo4bud4buM4bq24budQcO54bq+w7Lhu51B4bqo4bqq4budTuG6qELhu53DgMO94buO4bud4buM4buU4bud4bq44bqoR8OK4bqs4bud4bq6xKjDisOy4budQuG7jOG7ncOSeOG7juG7neG7ueG6tMOK4bqow7Lhu53hu4zhuqjhu47hu53huqjhur7FqUHhuqjhu53Dksaww4rhu51O4bqo4bu14bq84bud4bq8w7nDiuG6rOG7neG7jELDiuG6qOG7ncOMw4rhu53DgETDiuG6qOG7neG6unjhu47hu53DgeG7p+G6quG7jeG7nTThurbhu47hu53hurjhuqrhurDDiuG7neG7jMOTQ+G7neG7jOG6qOG7mkHhu53huqjhuqrhurTDiuG7ncOAw5XDiuG6rOG7neG6uMOa4bud4buM4bqo4buO4buz4buM4bud4buM4bqoQ+G7neG7nuG6quG6tEHhu53hu4zhuqjhu47hu53huqhJ4bqq4bud4bueSMOK4bud4bue4bun4bud4bq64bun4bq84bud4bqs4bqq4bun4buO4bud4bq44bqoR8OK4bqs4bud4bq44bqo4buA4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k8Ohw4rhuqzhu50y4bqw4bud4buH4bqq4bq24buM4budM+G6qsOK4bqow7Lhu51A4bqo4buS4bud4buMREHhuqjhu51i4bu4NCPhu51Q4bup4bud4buF4buOeMOK4bud4bqrw5Phu5RKw4rhuqzhu51B4bqo4bq+4bud4bu54bqq4bq24buMb+G7neG7h8So4bqq4bud4buM4bqo4bq24bud4bq8xanDiuG6qOG7neG7nuG6suG7ncOAeeG7jOG7ncOAw7nhuqrhu53hurzhu6fhu47hu53hurxNw7Lhu53hu4zDk+G6vsOK4bqs4bud4bue4bun4bqq4budw4rhu6vhurzhu53hu4zDk0zhu53hurrFqeG6quG7ncOAeFHhu53DgETDueG7nU7huqjhu5Thu4jDiuG6rOG7ncOA4bup4bud4bq44bqw4buO4bud4bqs4buC4bqqw7Lhu53hu57hu7PDiuG7ncOAw43DiuG6rOG7nTThuqh4w4rhu53DgXjDiuG7neG7jEJB4bqo4bud4buM4buQ4budw4B54buM4budw4DDueG6quG7nUHhuqjhu45Rw4LDiuG7ncOAw4zhuqrhu53DgHnhu4zhu53DikfDiuG6rOG7ncOK4bqs4bqo4bqq4bq0TuG7neG7jOG6qOG7p8OK4bqo4budQeG7pUHhu53hurxH4bud4bqoQ8OK4bqo4budw5LGsMOK4budUOG7jnnhu4zhu53DgHnhu4zhu53DikfDiuG6rOG7ncOK4bqs4bqo4bqq4bq0TuG7nUHhu4Dhu51P4buOUeG7neG6vEfhu43hu53huqvDk+G6vsOK4bqs4budw4Dhu4DDsuG7neG6vEfhu53huqhDw4rhuqjhu53hu4zDk0nDiuG6rOG7nUF4UeG7neG7q8OK4budT+G7ksO54budQeG7gOG7neG6vMOV4bqq4budQeG7ksO54bud4bqow43hu53DucOK4bqo4budPeG7iuG7neG7heG7jnjDiuG7neG6qeG7iMOK4budw4Dhu6nhu53hurxM4budw5PDueG7neG6qOG7lMSow4rhuqzhu51O4bqo4bul4buM4bud4buMw5PhuqrDgsOK4bud4bq44bqqw4rhuqjhu53hu4zhurbhu53huqjhuqrhurThu47hu51P4buOxrDDsuG7neG6rOG7gE7hu51O4bqow73DiuG7neG6vEzhu53Dk8ONw4rhuqzhu53DgeG6quG6tMOK4bud4buMQkHhuqjhu51BeFHhu53hu4zDk0nDiuG6rOG7nUHhu4Dhu53huqzhuqrhu6Xhu53hu4zDk0Thu53hu4zDk+G6sMOK4budw4BEw7nhu53hu7nhu6fDiuG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07DmeG7juG7jOG6qOG6vsOT4bub4buT4bqr4bqtYjQ84budMjrhu5EvTuG7kw==

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]