(vhds.baothanhhoa.vn) - Song song với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi tăng cường vệ sinh chuồng trại, bảo đảm con giống sạch bệnh, kiểm soát giết mổ, ngành chức năng đang siết chặt công tác quản lý vắc xin, thuốc thú y nhằm mang lại hiệu quả cao trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
w7LhurThu5fhu5nDvURyTExp4buTxKjDosOCTUThu7fhu5Phu43DouG7pUXhurLhu5nDvcOVw41F4bqy4buZSk7DukXhu5lE4bui4buZ4buW4bunw73hu5nhu5rDgkVs4buZTeG6tE7hu4bDveG7mU3hurRP4buZ4buiw7Iv4bq04buX4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqC7hu7dy4buz4buT4buN4bq1w4lF4bqy4buZTMOJReG6suG7meG7lknDguG7meG7tXfhu5zhu5nEkHVF4bq04buZTU7hu5zhuqBF4buZTUtO4bucw4NFbOG7meG7lnZF4buZ4bu14buEReG6suG7mcO9c8O94buZ4bq04buE4buZw73hurThu6VF4buZRU7hu4DDguG7mU3hu6VF4bqy4buZw73DlcONReG6suG7meG7lsSC4buZTMOCReG6tOG7mcO94bq0TuG7gkXhurLhu5lNS3XDgmzhu5l5w7rDieG7meG7tcO6xJDhu5nDvcOJReG7meG6ssOC4buGReG6suG7mUx1w73hurThu5l5xIJF4bq0bOG7mUPDguG6rsSQ4buZTMOJc03hu5nhurLDguG6ok3hu5nEkEZs4buZReG6snRF4bq04buZw73hurTDlMO94buZReG7pUXhurLhu5nhu7VyReG6suG7mUzDguG6ok3hu5nDveG6tMawTeG7mcO94buAReG6suG7mU1zw73hu5lKTsO6ReG7mUThu6Lhu5nhu5bhu6fDveG7meG7msOCRWzhu5lN4bq0TuG7hsO94buZTeG6tE/hu5nhu5zhu5lF4bq0xanEkOG7mcSQckXhurLhu5lEdcOC4buZ4bq0w4LEgk7hu5lKTsO64buZw71yw4nhu5lNS8OJReG6suG7mcO94buAReG6suG7mU1zw73hu5nEqOG6tOG6ukXhurJs4buZw73hurThu4ZF4bqy4buZ4buz4bqsw73hurThu5l5xIJF4bq0bcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jcOyw4LEkOG6suG7mcO9RHJMTGnhu5PDgsOd4bu3RU3hu7dL4buT4buZTE3hu5xE4bu3aeG7k8agw4Lhu7NN4bq0auG7mXDhu5Xhu5XEqOG7mmvhu5nhurThu7fDguG6suG6tE1q4buZ4buj4buX4bujxKjhu5pr4buT4buZTEvDvWnhu5MvL8O94buzRW15csOJTeG6tHJF4bq04bq0w4lybeG7lkUv4buz4bu3TENNw4nEqC9F4bu3xqBML8ahxqHGoeG7ny/GoeG7leG7leG7s+G7l8ah4buX4bubccahcU3hu5fhu6Phu5Xhu5vhu5VE4buVbULEqOG6ssSpS2lxcHDhu5Phu5lyRE1p4buTw6Lhu6VF4bqy4buZw73DlcONReG6suG7mUpOw7pF4buZROG7ouG7meG7luG7p8O94buZ4buaw4JFbOG7mU3hurRO4buGw73hu5lN4bq0T+G7meG7ouG7k+G7mcagw4Lhu7NN4bq0aeG7k3Dhu5Xhu5Xhu5Phu5nhurThu7fDguG6suG6tE1p4buT4buj4buX4buj4buT4buZL+G7jcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqMOdcsSoTcOCw4lF4buT4buNIOG6tMOCw4NO4buZw71I4buZTOG7iuG7mUPDgkXhurThu5nhu7PDiXJF4bq0bOG7mXlO4buAReG7mXlzReG7mU3hurRO4buGw73hu5lN4bq0T+G7meG7ouG7mU1L4bqgReG7meG7teG6rHLhu5l5dEXhu5lN4bqoReG6tOG7mcO9SOG7mXnDukXhu5nhu7VzxKjhu5nDlEXhurLhu5nhu7XDlcOMw73hu5nhu5zhuqBO4buZw73hu69O4buZ4buWw4Phu5nDvUjhu5lM4buK4buZ4buWdk3hu5nDveG6tOG7rU1tw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buNw6LhurThu7fDieG7mU3hurThu4ZF4bqy4buZQ+G6oGzhu5lNw4l0ReG7mU3huqhF4bq04buZ4bq0w4LEgkXhu5nDveG6uOG7meG7o8ah4buh4buZw71I4buZTOG7iuG7mXlO4buAReG7mXlzReG7mU3hurRO4buGw73hu5lN4bq0T+G7meG7nGzhu5lw4buZw71I4buZTOG7iuG7mUzDukXhu5nhu5pO4butTeG7mU3hurTDlMO94buZ4bulReG7mcO94bq04bulReG7mUVO4buAw4Jt4buZw6Lhu5Dhu5nhu7Xhu69O4buZReG7pcSQ4buZ4bu14bqiReG7mUVy4buc4buZReG6snRF4bq04buZw73hurTDlMO94buZReG7pUXhurLhu5nDveG7jkXhurLhu5nhu7XDueG7mcO94butxKjhu5nhu6Nw4buZw73hurTDlEXhurLhu5nDveG6tOG6qOG7meG6tHRF4bq04buZReG6suG6tMOD4buZTeG6tE/hu5nhu6Js4buZ4buj4buf4buZ4bqyw4Lhu63hu5zhu5nDveG6tMOUReG6suG7mUXhurR2ReG7meG7teG7jOG7meG7tcOCw4NO4buZQ8OCxIJF4buZ4bu14bulReG6suG7mUPhu6Lhu5lDw4JF4bq04buZ4buzw4lyReG6tGzhu5l5TuG7gEXhu5l5c0Xhu5lN4bq0TuG7hsO94buZTeG6tE/hu5nhu5zhu5nDveG6tMOJ4buZw71zw73hu5nDvUjhu5lM4buKbOG7meG7tXXDguG7mUThu6Jtw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buNw6JLw4lF4bqy4buZeeG7hsOC4buZw73DukXhurThu5nhu7PhuqzDveG6tOG7mXnEgkXhurThu5lNS+G6oEXhu5nhu5Z2TeG7mUVO4buAw4Lhu5nDveG6uOG7mUXhurTDgsODTuG7meG7s8OC4bqwReG7mXnDguG6okXhu5lD4bq04bq44buZRMOVw41F4bqy4buZTUvDiUXhurLhu5lD4bq0w4Lhu5nhurTEguG7mU3hurThu4ZF4bqy4buZTeG6tE/hu5nhu5zhu5nDvUjhu5lM4buK4buZw73hurjhu5lF4bq0w4LDg07hu5lN4bq0cuG7nOG7meG7tUbDgmzhu5lN4bq04bqm4buZ4buWw4LEgsO94buZTeG7pUXhurLhu5nDvcOVw41F4bqy4buZSk7DukXhu5lE4bui4buZ4buW4bunw73hu5nhu5rDgkVs4buZTeG6tE7hu4bDveG7mU3hurRP4buZ4buc4buZw73hurjhu5nhu6Lhu5lF4bqy4bq04bqqcuG7mUvhu61N4buZSk5yReG7mU1L4bq8ReG6sm3Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu40g4bqydOG7nOG7meG7ny3hu58txqHhu5XGocah4buZw53hurTDguG7mcO9w5LDveG7mcOd4bq04bulReG7mUVO4buAw4Lhu5nhu5Z04buZTeG6tE/hu5nhu5zhu5nhu7XDueG7meG7muG7seG7nOG7meG7s+G7kkXhurLhu5lD4bqi4buZ4bq0w4l1w73hurRs4buZTeG6tHRF4bq04buZRHbEqOG7meG7tcOJdEXhu5lN4bq0ckXhurRs4buZQ8OC4bquxJDhu5lNS3Lhu5nhu5bDgsSCw73hu5nDveG6tOG7rcSo4buZ4bq0dEXhurThu5nEqOG6tHPEqOG7mUROdk3hu5lNS8OJReG6suG7mXlO4buAReG7mXlzRWzhu5lM4buY4buZ4buzw5JF4bqy4buZTeG6tE7hu4bDveG7mU3hurRP4buZ4buc4buZ4bu14buGw4Lhu5nhu5ZJw4Lhu5nDvUjhu5lM4buK4buZeU7hu4BF4buZeXNF4buZTeG6tE7hu4bDveG7mU3hurRP4buZ4bucbOG7mcO9SOG7mUzhu4rhu5nDveG6tOG7pUXhu5lFTuG7gMOCbOG7mUVO4buAw4Lhu5lNS+G7gkXhurLhu5lN4bq04buM4buc4buZTMO6RWzhu5nEqOG6tOG6ukXhurLhu5lD4bq0c8SQ4buZTeG6tE/hu5nhu5xt4buZIsOSw73hu5nhu7XhuqTDveG6tOG7meG6ssOCT8So4buZw71zw73hu5nDvUjhu5lM4buK4buZ4bq0w4Lhuq5O4buZS+G6vuG7meG7lnThu5lN4buS4buZ4bqyw4Jzw73hu5nDveG6tOG7rcSo4buZ4bq0dEXhurThu5nhu7VPReG6suG7mcO9c8O94buZSk7hu5zhu5nhu7XhuqxF4bq04buZw73hu4xy4buZxKjhurRzxKjhu5lETnZNbOG7mUXhu7FF4bqy4buZw71yw4nhu5nDveG6tOG7rU3hu5lEw5XDjEXhurLhu5lN4bq0TuG7hsO94buZTeG6tE/hu5nhu5xs4buZ4buW4bunw73hu5nhu5rDgkVt4buZ4bu04buCReG6suG7mU3hurTDjcOCbOG7mcO94bq04buM4buZ4bu14buEReG6suG7mUXhurLhu6VF4buZw73hurTGsEXhu5nDvXPDveG7meG7lsOC4buZxKjhurR1xJDhu5nhu5bDg+G7mXlO4buAReG7mXlzRWzhu5lM4buY4buZ4buzw5JF4bqy4buZTeG6tE7hu4bDveG7mU3hurRP4buZ4buc4buZTUvDiUXhurLhu5nhu7JyReG6tOG7mcSQw5LDveG7mcO94butxJDhu5lM4buY4buZ4buzw5JF4bqybOG7meG6tHRF4bqy4buZ4bqyw4LDumzhu5nhurR0ReG6tOG7mUXhurRzw4Js4buZ4bq0dEXhurLhu5lD4bu5xJDhu5nDveG6tOG7rU3hu5lEw5XDjEXhurJs4buZQ+G6tOG7gEXhurLhu5nhu7XDusSQ4buZecO6w4nhu5lSw6LhurvhurXDouG6seG7meG7teG7hsOC4buZ4buWScOC4buZTMO6ReG7mcSo4bq0d8SQ4buZw73hurThu6VF4buZRU7hu4DDguG7mcO94bq0w4nhu5lF4bqyw5XDjcOC4buZTcOC4bqgTuG7meG7s8OTReG6sm3Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43DssOCxJDhurLhu5nDvURyTExp4buTw4LDneG7t0VN4bu3S+G7k+G7mUxN4bucROG7t2nhu5PGoMOC4buzTeG6tGrhu5lw4buV4buVxKjhu5pr4buZ4bq04bu3w4LhurLhurRNauG7meG7o+G7l+G7ocSo4buaa+G7k+G7mUxLw71p4buTLy/DveG7s0VteXLDiU3hurRyReG6tOG6tMOJcm3hu5ZFL+G7s+G7t0xDTcOJxKgvReG7t8agTC/GocahxqHhu58vxqHhu5Xhu5Xhu7Phu5fGoeG7l+G7neG7leG7o+G7oU3hu5/hu6Phu6Hhu5vhu5dE4buVbULEqOG6ssSpS2nhu5fGoeG7neG7k+G7mXJETWnhu5PDouG7pUXhurLhu5nDvcOVw41F4bqy4buZSk7DukXhu5lE4bui4buZ4buW4bunw73hu5nhu5rDgkVs4buZTeG6tE7hu4bDveG7mU3hurRP4buZ4bui4buT4buZxqDDguG7s03hurRp4buTcOG7leG7leG7k+G7meG6tOG7t8OC4bqy4bq0TWnhu5Phu6Phu5fhu6Hhu5Phu5kv4buNw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8Sow51yxKhNw4LDiUXhu5Phu43DouG6tE7hu4bDveG7mU3hurRP4buZ4buc4buZ4bu1w5XDjMO94buZw71I4buZTOG7iuG7mUPDgkXhurThu5nhu7PDiXJF4bq04buZReG6tHbEqOG7mU3hu5Dhu5nDvXPDveG7mcO94buAReG6suG7mU3hu5zhu5lESUVs4buZw73hurjhu5lO4buc4buZTeG6pEVs4buZReG6sk7hu4JF4buZ4bqy4buGw73hu5nhu5pO4butTeG7meG7msOU4buZS+G6vuG7mUt0ReG6sm3Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43hu7TDueG7mcO94bq44buZReG6tMOCw4NO4buZReG7pcSQ4buZw73hu4BF4bqy4buZTXPDveG7mU1Lw4lF4bqy4buZROG6qkXhurThu5nhu5bhu5LDveG7mU3hurRP4buZ4bucbOG7mXl04buZLsOJdEXhurLhu5nDouG6tOG6rOG7mV3hu4TDvWzhu5nDveG6tOG7jOG7meG7tXXDguG7mUThu6Lhu5lN4bq0TuG7hsO94buZTeG6tE/hu5nhu5zhu5nDouG6tHRF4bq04buZXeG7hMO94buZb+G7tcOVw41F4bqy4buZIOG6sk7hu5zhurBF4buZw6JLw7nDgmzhu5nDouG6sW3hu5nDouG6tHJF4bq04buZLuG6uHLDs+G7mcO94bq0w4nhu5l5w4LhuqJN4buZw73hu5hy4buZ4bq0dEXhurLhu5l5c0Xhu5nhu7Xhu6/hu5zhu5nhu7Xhu4zhu5nDvXPDveG7mUTDiXXDguG7mU3hurRO4buGw71s4buZ4buW4bunw73hu5nhu5rDgkXhu5lN4bq0T+G7meG7nGzhu5lN4bq0w5TDveG7meG7pUXhu5nDveG6tOG7pUXhu5lFTuG7gMOCbeG7mS50ReG6suG7meG6tOG6uHLhu5nhurLDgnLhu5nhu7XhuqZF4bq04buZ4bu1w4NO4buZReG6tHbEqOG7mU11w4Lhu5nDvXPDveG7mcO94buAReG6suG7mU3hu5zhu5lESUVs4buZw73hurjhu5lO4buc4buZTeG6pEVs4buZReG6ssOVw43DguG7meG7s+G7sUXhu5nhu7XhuqJF4buZxJBOcuG7mU3hurRO4buGw73hu5nhu7XDg07hu5nhu7XDlcOMw73hu5lF4bq04buxReG7meG7lsOC4bqgReG7meG6tMOVSUXhurLhu5nhu7N4RWzhu5nhurLDgsO6w4Lhu5lN4bq04bqkw73hurThu5nhu5bDg+G7mUTDgsODTuG7mUTDlcOMReG6smzhu5nDvXPDveG6tOG7meG7s8OTReG6suG7mcO94bq0w4nhu5nhu7V0ReG7meG7lnZN4buZRU7hu4DDgm3Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43hurtJw4Lhu5nDveG6tMOUw73hu5lF4bulReG6suG7mUR04buZw71I4buZSk5yReG7mcO94bq0TuG7nOG6oEXhu5nEkOG7gEVs4buZ4bq0dEXhurLhu5lF4bulxJDhu5nDneG6tMOC4buZw73DksO94buZw53hurThu6VF4buZRU7hu4DDguG7meG7lnThu5lN4bq0T+G7meG7nOG7meG7tcO54buZ4bua4bux4buc4buZ4buz4buSReG6suG7mUXhurTDgsODTuG7mUPhuqLhu5nhurTDiXXDveG6tGzhu5nEqOG6tOG7hsOC4buZ4bq0w4zEqOG7mcO9c8O94buZeXJFbOG7mUXhurJ0ReG6tGzhu5nhu7XDiXRF4buZTeG6tOG6ruG7mU1G4buZw73hurTDlMO94buZReG6tMOCw4NO4buZ4bu1w4xN4buZTeG6tHJF4bq0bOG7mUPDguG6rsSQ4buZTUty4buZw71zw73hu5nDvUjhu5lM4buK4buZQ8OCReG6tOG7meG7s8OJckXhurThu5lN4bq0TuG7hsO94buZTeG6tE/hu5nhu5xs4buZRMOC4bqgReG7mUpOckXhu5nhu7XhuqJF4buZ4buWw4LEgsO94buZTeG6tOG7ksO94buZ4bq0w4LEgkXhu5nDvXPDveG7mUpO4buc4buZ4bu14bqsReG6tOG7mcSo4bq0c8So4buZRE52TeG7mU1Lw4lF4bqy4buZQ8OCReG6tOG7meG7s8OJckXhurThu5lN4bq0TuG7hsO9bOG7meG7luG7p8O94buZ4buaw4JFbOG7meG6ssOC4but4buc4buZ4bu14bulReG6suG7mUPhu6Lhu5lDw4JF4bq04buZ4buzw4lyReG6tGvhu5nhu7XDgsODTuG7mUPDgsSCReG7mUPDgkXhurThu5nhu7PDiXJF4bq0bcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jcOyw4LEkOG6suG7mcO9RHJMTGnhu5Phu7NN4bq0TsSQeeG7mcOCw53hu7dFTeG7t0vhu5Phu5lMTeG7nEThu7dp4buTxqDDguG7s03hurRq4buZcOG7leG7lcSo4buaa+G7meG6tOG7t8OC4bqy4bq0TWrhu5nhu6Phu5fhu5/EqOG7mmvhu5Phu5lMS8O9aeG7ky8vw73hu7NFbXlyw4lN4bq0ckXhurThurTDiXJt4buWRS/hu7Phu7dMQ03DicSoL0Xhu7fGoEwvxqHGocah4bufL8ah4buV4buV4buz4buXxqHhu5fhu53GoeG7l3BN4bud4buX4buh4buh4buhROG7lW1CxKjhurLEqUtpceG7n+G7leG7k+G7mXJETWnhu5PDouG7pUXhurLhu5nDvcOVw41F4bqy4buZSk7DukXhu5lE4bui4buZ4buW4bunw73hu5nhu5rDgkVs4buZTeG6tE7hu4bDveG7mU3hurRP4buZ4bui4buT4buZxqDDguG7s03hurRp4buTcOG7leG7leG7k+G7meG6tOG7t8OC4bqy4bq0TWnhu5Phu6Phu5fhu5/hu5Phu5kv4buNw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8Sow51yxKhNw4LDiUXhu5Phu43DneG6tOG7jOG7mcO9SOG7mUzhu4rhu5lN4bq0TuG7hsO94buZTeG6tE/hu5nhu5zhu5nhu4rhu5nEqOG6tMOVw41F4bqy4buZ4bqx4bq0T+G7meG6tUhFbOG7mcOi4bqxbeG7mcOi4bq0ckXhurThu5ku4bq4cuG7meG6tMOVSUXhurLhu5nhu7N4ReG7mcO9c8O94bq04buZ4bu1w4LDg07hu5lNS+G6rOG7mXnEgkXhurThu5lNS+G6oEXhu5nhu5bhuqxNbcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jcOi4buQ4buZ4bu14buvTuG7mUXhu6XEkOG7meG7teG6okXhu5lFcuG7nGzhu5nDneG6tMOC4buZw73DksO94buZ4bu1w7nhu5lNRuG7mcO94bq0w5TDveG7meG7m+G7mcO9TuG7hMO94buZTeG6tHJF4bq04buZTUtybOG7mUPDguG6rsSQ4buZTUty4buZw73hurRO4buc4bqgReG7mUXhurJ0ReG6tOG7mU11w4Lhu5lx4buj4buZw71I4buZTOG7imzhu5lNS8OJReG6suG7meG7teG6uOG7meG7n+G7n+G7mcO9SOG7mUzhu4rhu5lDw4JF4bq04buZ4buzw4lyReG6tOG7mU3hurRO4buGw73hu5lN4bq0T+G7meG7nOG7meG7lnThu5nGoXDhu5nDvUjhu5lM4buK4buZQ8OCReG6tOG7meG7s8OJckXhurThu5lN4bq0w5TDveG7meG7pUXhu5nDveG6tOG7pUXhu5lFTuG7gMOCbOG7meG7l+G7mcO9c+G7mUXhurThu7FF4buZ4buWdkXhu5nDveG6tE7hu5zhuq5FbOG7mUPDgkXhurThu5nhu7PDiXJF4bq04buZ4bu14buEReG6suG7meG7lnZNbOG7mUzDukXhu5nEqOG6tHfEkOG7meG7teG7hEXhurLhu5nhu5Z2TW3hu5ld4but4buc4buZ4buhcOG7mcSQeE7hu5lN4bq0TuG7hsO94buZTeG6tE/hu5nhu5xs4buZ4bub4buf4buZxJB4TuG7mU3hurTDlMO94buZ4bulReG7mcO94bq04bulReG7mUVO4buAw4Lhu5nhu7Xhuq7hu5lDw4Lhuq7EkOG7mU1LcuG7mcO94bq04butTeG7mUTDlcOMReG6suG7mU3hurRO4buGw71s4buZw73hurThu61N4buZw73hu63EkOG7mU1Lw4lF4bqy4buZTeG6tMOUw73hu5nhu6VF4buZw73hurThu6VF4buZRU7hu4DDgm3hu5nhurHhurRzTeG7meG6tMOCxIJF4buZxqHhu5nhurThu4Thu5lDw4JF4bq04buZ4buzw4lyReG6tOG7meG7lsOC4buZxKjhurR1xJDhu5nhu5bDg+G7meG7tcOCw4NO4buZQ8OCxIJF4buZeU7hu4BF4buZeXNF4buZTeG6tE7hu4bDveG7mU3hurRP4buZ4bucbOG7mcah4buV4buZxJB4TuG7mU3hurRO4buGw73hu5lN4bq0T+G7meG7nOG7mcO94buMcuG7meG7l+G7n+G7meG6tOG7hOG7mUPDgkXhurThu5nhu7PDiXJF4bq04buZTeG6tE7hu4bDveG7meG7lnThu5nhu5fGoeG7mcSQeE7hu5lN4bq0w5TDveG7meG7pUXhu5nDveG6tOG7pUXhu5lFTuG7gMOC4buZw73hu4xy4buZ4buX4buZ4bq04buE4buZ4buWw4Lhu5nEqOG6tHXEkOG7mcO94bq04butTeG7mUTDlcOMReG6sm3Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu402ReG6suG7mcOiS+G6rEXhurThu5nhu7ThuqZF4bq04buZ4bq3TuG7nGzhu5nDokvDleG7ikXhurLhu5nEqOG6tOG6ukXhurLhu5nDouG6tHJF4bq04buZTUtybOG7mcSo4bq0c8So4buZw73hurThuqLhu5nDneG6tMOC4buZw73DksO94buZw73hurThu6VF4buZRU7hu4DDguG7meG7lnThu5nDouG6tE/hu5nhu5zhu5nDveG6tMOJ4buZecOC4bqiTWzhu5lKTnLhu5lDw4Lhuq7EkOG7mU1LcuG7meG7teG6okXhu5lFcuG7nOG7mUThu5LDveG7mUTDlcOMReG6suG7mcO94bq0w5TDveG7mUXhu6VF4bqy4buZ4bu1w7nhu5nEqOG6tHNN4buZ4bq0w4LEgkVs4buZ4bua4buY4buZROG7ouG7mcahceG7meG7lsOS4buZ4buWw4Lhu5nEqOG6tHXEkGzhu5lF4buExKjhu5lF4bqy4buxReG7mUxzw73hurThu5kg4bq0dOG7mUXDlUnDveG7mU1L4bqgReG7mcah4buX4bub4buZTUvDgsSCTuG7meG7teG7gkXhurJt4buZw51zw73hu5lER8OC4buZ4buWw4Lhu5nEqOG6tHXEkOG7mcO94bq04buM4buZ4buc4bqiTuG7mUR04buZQ+G6tOG7gEXhurLhu5lFw4LhuqDEkOG7meG7nOG6ok3hu5nhurLDgnNs4buZw73hurTDlEXhurLhu5nDveG6tOG6qOG7meG6tHRF4bq04buZReG6suG6tMOD4buZ4bq04bqiTeG7meG6tMOCxIJO4buZROG7ksO9bOG7mUPDgkXhurThu5nhu7PDiXJF4bq04buZTeG6tE7hu4bDveG7mU3hurRP4buZ4buc4buZw73hurjhu5nhurR0xJDhu5lEw5XDjEXhurLhu5lN4bq0TuG7hsO94buZReG6ssOJdMOC4buZxJDDlMO94buZ4bqyw4JJw4Lhu5nhurR1ReG7mcO94bq0w4nhu5nEqOG6tOG7ucSo4oCmw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buNIOG6tMWpxJDhu5lF4buxReG6suG7mcO9csOJ4buZ4bui4buZTeG6tMOUw73hu5nDveG6tMOJ4buZw73hurThu4zhu5nDvUjhu5lM4buK4buZQ8OCReG6tOG7meG7s8OJckXhurThu5lN4bq0TuG7hsO94buZTeG6tE/hu5nhu5xs4buZw53hurTDguG7mcO9w5LDveG7mUzDgOG7mcSo4bq04buGw4Lhu5nhurTDjMSo4buZ4buWScOC4buZw71zw73hu5nhu7Xhuqxy4buZxKjhurTDlUhF4bqy4buZ4bu1d+G7nOG7mcSQdUXhurThu5lNTuG7nOG6oEXhu5lNS07hu5zDg0Xhu5nhu5bDg+G7meG7s3JF4bq04buZxJDDksO94buZTeG6tE7hu4bDveG7mU3hurRP4buZ4buc4buZ4bu1w5XDjMO94buZxKjhurThu7nEqOG7mUTDlU7hu5nhurR0ReG6tOG7meG6tMOJxrDDveG7mcO94butxJDhu5lM4buY4buZ4buzw5JF4bqy4buZTUvDiUXhurLhu5lFw5VJw71s4buZ4bu14buCReG6suG7mU3hurTDjcOC4buZ4bua4buY4buZROG7ouG7mUXhurLhurTDguG6oMSQ4buZw71zw73hu5lNS8OVw41F4bqy4buZ4bq0w4zEqOG7meG7lsOC4buZxKjhurR1xJBtw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoUk5N4bq0w4lL4buT4buNw6LhurPhuqUgLOG7mV0kw7IvxKjhu40=

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]