(vhds.baothanhhoa.vn) - Cách đây 15 năm ông Trần Ngọc Sơn ở thôn Xử Nhân 3, xã Thiệu Duy, Thiệu Hóa mạnh dạn thuê, cải tạo vùng đất bãi sông khô cằn để trồng bưởi Diễn, bưởi thanh đường, nhãn, đến nay đã cho thu nhập cao.
xIPGoeG6reG6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7tz3hu5vDgHNuw6Lhuq9T4bq9dOG6peG7l+G7m+G6veG6oOG6pcOA4bq04bqla8ah4bqgQuG7k3XhuqVt4buv4bub4bqldOG7qeG6pcah4bujdcah4bqla2lC4bql4buHdeG6peG7ueG6oOG6v+G6peG7s+G6peG6rMODdeG7l+G6pW3DrcOA4bqlauG7geG7m+G6pcOB4bupdeG7l8SDL8ah4bqt4bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7fGoG7hurlsw6Lhuq9L4bq7a8ah4bqlbWlC4bql4bqtY+G6pXXhu4d04bql4bupdeG7l+G6pT1Bw6x14bqlVeG7l+G7p2vhuqUjd3XhuqXhu7PhuqXDgMah4bupdeG6pXvhuqThuqVVxqFpdeG6peG6q8Oh4bql4bqq4buB4bqlPcah4bub4buR4bqg4bqlTOG6oELDoeG6pT3GoeG7m+G7keG6oOG6pcagw7nhurnhuqV0w6p1xqHhuqVsw6p14bqlw4DGoeG6oOG7j8Oh4bqla+G6v+G7m+G6pcOAw6rDuuG6peG6rMODdeG7l+G6pW3DrcOA4bqlauG7geG7m+G6pcOB4bupdeG7l+G6pXLGoeG7qeG6pWvhu4V14bqlbeG7k+G6pcOAQeG7sXXhu5fhuqVq4bq24buz4bub4bqlTOG7m+G7mXXDoeG6pWrhurbhu7Phu5vhuqXDgMah4bq5dcah4bqlbeG6tnl14buXw6HhuqV1xqHhu4F1w6HhuqVtw7V14bqldeG6uULhuqVt4buB4bqla8ahw7rhuqXDgMah4bqg4bqldcah4buL4bu34bqla+G6ucO6w6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/Eg+G7m3Thu5fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu5tLbnXDgG5Bw6LhuqXDgcOAQnNuM8Oi4bqo4bubbMOAxqE54bqlZeG6p+G6p+G7t+G6qmHhuqXGoW7hu5vhu5fGocOAOeG6pWThuqfhuqfhu7fhuqphw6LhuqXDgUFrM8OiLy/hu5vhuqzDoGrhurnDusOAxqHhurl1xqHGocO64bq5w6Dhuqx1L3Vu4bqow4Ev4bqp4bqtY+G6py/huq3DqcSRbOG6q+G6rcSR4bqr4bqn4bqpxJHDgOG6qcSR4bqr4bqpZHPhuqfDoHHhu7fhu5c4QTPhuqliZMOi4bql4bq5c8OAM8OiU+G6vXThuqXhu5fhu5vhur3huqDhuqXDgOG6tOG6pWvGoeG6oELhu5N14bqlbeG7r+G7m+G6pXThu6nhuqXGoeG7o3XGoeG6pWtpQuG6peG7h3XhuqXhu7nhuqDhur/huqXhu7PhuqXhuqzDg3Xhu5fhuqVtw63DgOG6pWrhu4Hhu5vhuqXDgeG7qXXhu5fDouG6peG6qOG7m2zDgMahM8OiZeG6p+G6p8Oi4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDPDomThuqfhuqfDouG6pS/huq/Egy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0vhurnhu7fDgOG7m8O6dcOi4bqv4buodeG7l+G6pT1Bw6x14bqlVeG7l+G7p2vhuqUjd3XhuqVq4buPdeG6peG6rOG6tnl14bqlauG6tuG7s+G7m+G6pUzhu5vhu5l14bqla+G6ruG6ueG6pXThu6N1xqHDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r+G7qHXhu5fhuqUjd3XhuqVrxqHDuuG6pWrhu5vDtcOAw6HhuqXDgEHhurZ4a+G6pXLhu5vhurnhuqVtaULhuqVz4bq94bqlcsah4bqg4bqlbcOtw4DhuqXhu7PhuqVr4bqu4bq54bqla+G6u2vhuqXGoeG7reG6pWxpdeG6pcOB4bubdcah4bqlw4Hhu6t14buX4bql4bqsbnXhuqXDgeG7qXXhu5fhuqVLxqHhuqDDoeG6pXXhu4d04bql4bqtw6nEkWXhuqVr4bq7a+G6pcah4but4bqlbGl14bqlbeG6tsO9a+G6pWvGoeG6oELhu5N14bql4bqs4bq9w7rhuqXDgEHDunXhu5fhuqVt4buP4bqlbeG7k+G6pcOB4bubdcah4bqlw4Hhu6t14buXw6HhuqVr4bq7a+G6peG7l+G7m+G6ueG6pW3hu6N1xqHhuqVt4bq2w71r4bqlw4DGoeG6oOG7j+G6pXPDquG7m+G6pW3hu5PhuqXDgEHhu7F14buX4bqla2lC4bqla+G6v3XGoeG6pXXGoeG6tnXhu5fhuqXDgMah4bqg4bqldcah4buL4bu34bqlcsah4bupdeG7l+G6pcah4bub4buR4bqg4bql4bu54bqg4bq/w6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9V4buHdOG6peG6qeG6p+G6p2PhuqXhu5fhu5vhurnhuqVt4bujdcah4bql4bupdeG7l+G6pWrhu4PDgOG6pcOA4bq5QuG6peG6rOG6vcO64bqlw4BB4buxdeG7l+G6peG6rOG6veG6pWvGoeG7h3ThuqXDgcO5a+G6peG6rHjhu5vhuqVs4bub4buRdeG6pcOA4buda8ah4bql4bqp4bqlxqHhurnhuqVq4bq24buz4bub4bqlTOG7m+G7mXXDoeG6pWrhurbhu7Phu5vhuqXDgMah4bq5dcah4bqlbeG6tnl14buX4bql4bqs4bq94bqldcah4buBdcOg4bql4bqr4bqldeG7h3ThuqVtw6zhuqDhuqXGoeG7m+G7keG6oOG6peG7ueG6oOG6v+G6pXLGoeG7qXXhu5fhuqVr4bq5w7rDoeG6pWvGoeG7oeG6pW3DqsOA4bql4bqtY+G6p+G6pcOAQeG7m+G7keG6oOG6pW3hu7F14buXL3Xhu4d0w6DhuqVNw7V14bqldeG7h3ThuqXDgMah4bqy4bqlZOG6pcOAxqHhu6PhuqVtw6rDgOG6pcOAQeG7j3XhuqXhuqvhuqfhuqfhuqXDgEHhu5vhu5HhuqDhuqVt4buxdeG7ly914buHdOG6peG6rOG6veG6pXXhu4d04bql4bqp4bqn4bqp4bqt4bqlbeG7geG6pW3DqsOA4bqlYmPhuqfhuqXDgEHhu5vhu5HhuqAvdeG7h3TDoOG6pVR24bub4bql4bqsxILhuqXDgMah4bq2d3Xhu5fhuqVz4bq74bubw6HhuqV14buX4bq2eeG7m+G6peG7ueG6oG514bqlbcO1deG6pW1mw4DhuqXGoeG6vXXhu5fhuqVBw6x04bqlQeG7rcOh4bqla8O54bqldcah4bqmdeG7l+G6pXXhu4d04bql4bu54bqg4bq/4bqlbeG6uXXhu5fhuqVr4buldeG6peG6quG6uXXGoeG6pXThur3huqVt4buB4bqla8O54bqlcsah4bq7a8ah4bqlbcO1deG6pW1mw4DhuqVt4buT4bql4buX4bub4bqm4bqlxqHhur114buXw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/Eg+G7m3Thu5fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu5tLbnXDgG5Bw6LhuqXDgcOAQnNuM8Oi4bqo4bubbMOAxqE54bqlxJHDqcSR4bu34bqqYeG6pcahbuG7m+G7l8ahw4A54bqlY8OpZeG7t+G6qmHDouG6pcOBQWszw6IvL+G7m+G6rMOgauG6ucO6w4DGoeG6uXXGocahw7rhurnDoOG6rHUvdW7huqjDgS/huqnhuq1j4bqnL+G6rcOpxJFs4bqr4bqtxJHhuqvhuqfhuqvhuqvDgOG6q2Lhuqfhuqfhuq1z4bqnw6Bx4bu34buXOEEzZMSR4bqtw6LhuqXhurlzw4Azw6JT4bq9dOG6peG7l+G7m+G6veG6oOG6pcOA4bq04bqla8ah4bqgQuG7k3XhuqVt4buv4bub4bqldOG7qeG6pcah4bujdcah4bqla2lC4bql4buHdeG6peG7ueG6oOG6v+G6peG7s+G6peG6rMODdeG7l+G6pW3DrcOA4bqlauG7geG7m+G6pcOB4bupdeG7l8Oi4bql4bqo4bubbMOAxqEzw6LEkcOpxJHDouG6pcahbuG7m+G7l8ahw4Azw6Jjw6llw6LhuqUv4bqvxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dL4bq54bu3w4Dhu5vDunXDouG6rz3GoeG6tnd14buX4bqlc+G6u+G7m+G6peG6rMO04bql4bqs4bq2eXXhuqV1xqHhur3huqXhu6l14buX4bqlI3d14bqldOG6oOG6ueG6pWrhurbhu7Phu5vDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6rz3GoW7DuuG6peG7qXXhu5fDoeG6pW3hu5PhuqVraULhuqXDgeG7m3XGoeG6pcOAQeG6tuG7s3Xhu5fhuqXDgOG7q8OAw6HhuqVrw6x14bqlw4DGoeG6tnl14buX4bql4bqq4bqgQuG7j3XhuqXDgOG6tnjhu5vhuqV14bq2eGvhuqVt4buT4bql4buX4bub4bqm4bql4buJdMOh4bqla+G6v+G7m+G6pcOAw6rDuuG6pW3DrcOA4bqlw4DGoeG6tnl14buX4bql4bqq4bqgQuG7j3XhuqXDgEHhu4914bqlasO04bqldGbDgMOh4bqlc+G6vXThuqVrxanhuqXhuqrhuqB14buX4bql4bu54bqg4bq5dcah4bql4buX4bura8Og4bqlTWZr4bqlauG7m+G7kcOAw6HhuqXhuqx44bub4bqla2lC4bqlauG6tuG7s+G7m+G6pXLGoeG7m+G6pW3hurl14buX4bqlxqHhu6N1xqHhuqXDgMah4bq9dcah4bql4bu54bqg4bq/4bqlw4DGoeG7o+G6pXLGoeG7qXXhu5fhuqV14buPdeG6pcOA4bq2eOG7m+G6pXXhurZ4a+G6pXXGoeG7m8O04bqg4bql4bqs4buj4bql4buz4bqlw4DGoXnhu5vhuqVt4bub4buTdOG6pW3DueG6pWtpQuG6pW3hurl14buX4bqlw4Dhu4vhu7fhuqXDgEHhuqB14buX4bqlbOG7m3XGoeG6pWzhurbhu7V14buX4bqla8ahw7rhuqXhu7nhuqDhur/DoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3S+G6ueG7t8OA4bubw7p1w6Lhuq/Eg+G7m3Thu5fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu5tLbnXDgG5Bw6LhuqXDgcOAQnNuM8Oi4bqo4bubbMOAxqE54bqlxJHDqWLhu7fhuqph4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDnhuqVjw6lk4bu34bqqYcOi4bqlw4FBazPDoi8v4bub4bqsw6Bq4bq5w7rDgMah4bq5dcahxqHDuuG6ucOg4bqsdS91buG6qMOBL+G6qeG6rWPhuqcv4bqtw6nEkWzhuqvhuq3EkeG6q+G6p+G6q2XDgMOp4bqrZeG6reG6rXPhuqfDoHHhu7fhu5c4QTPhuq1lYsOi4bql4bq5c8OAM8OiU+G6vXThuqXhu5fhu5vhur3huqDhuqXDgOG6tOG6pWvGoeG6oELhu5N14bqlbeG7r+G7m+G6pXThu6nhuqXGoeG7o3XGoeG6pWtpQuG6peG7h3XhuqXhu7nhuqDhur/huqXhu7PhuqXhuqzDg3Xhu5fhuqVtw63DgOG6pWrhu4Hhu5vhuqXDgeG7qXXhu5fDouG6peG6qOG7m2zDgMahM8OixJHDqWLDouG6pcahbuG7m+G7l8ahw4Azw6Jjw6lkw6LhuqUv4bqvxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dL4bq54bu3w4Dhu5vDunXDouG6r0rhurbhu7Phu5vhuqVM4bub4buZdeG6pXXGoeG6veG6peG7qXXhu5fhuqUjd3XhuqXDgEHhu7F14buX4bqlcsah4bupdeG7l+G6pcahw7ThuqXDgMah4bqg4bq54bqlcm904bql4bqseOG7m+G6pWrhurbhu7Phu5vhuqVM4bub4buZdeG6pXV34bub4bqlcsah4bq7a8OgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvxqDhu5vhu5F14bqldeG6uULhuqV04bup4bqlxqHhu6N1xqHhuqXDgEHhu7F14buX4bqla2lC4bql4buHdeG6peG7ueG6oOG6v+G6pWvhuq7hurnhuqXhu6l14buX4bqlPUHDrHXhuqVV4buX4buna+G6pSN3deG6pW3hurl14buX4bqlbeG6tsO9a+G6pXXGoeG7m8O04bqg4bqlxqHhu63huqVsaXXhuqXhu7PhuqXhuqrhu4HhuqU9xqHhu5vhu5HhuqDhuqVM4bqgQuG6pXPhur104bqlw4DGoW7DusOh4bql4buXw7nhu7fhuqXhu7fGocOsdeG6peG6rOG6vcO64bql4bu3xqHhurvDgOG6pcOAQeG7m+G7k3XhuqVy4bubdcah4bqlw4DDtcOh4bql4buX4bub4bqi4bu34bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqVsaXXhuqVrw7nhuqXhuqzhu5vhu5Fr4bqlc+G6vXTDoeG6pXVpdeG7l+G6pWvhurnDuuG6pW154bub4bqlw4Hhu6t14buX4bql4bqs4bq94bql4bqqw7nhurnhuqVtw7nhu5vDoeG6peG7l+G7m+G6v3ThuqV14buXxqHDqMO64bqlw4DhurThuqVrxqHhu511xqHhuqV04bq/dcah4bqlbcOtw4DhuqVr4bqu4bq54bqldOG7o3XGocOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvxIPhu5t04buX4bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bubS251w4BuQcOi4bqlw4HDgEJzbjPDouG6qOG7m2zDgMahOeG6pcSRw6li4bu34bqqYeG6pcahbuG7m+G7l8ahw4A54bqlY8OpZOG7t+G6qmHDouG6pcOBQWszw6IvL+G7m+G6rMOgauG6ucO6w4DGoeG6uXXGocahw7rhurnDoOG6rHUvdW7huqjDgS/huqnhuq1j4bqnL+G6rcOpxJFs4bqr4bqtxJHhuqvhuqdi4bqtw4DhuqtlY+G6rWRz4bqnw6Bx4bu34buXOEEzZWThuqvDouG6peG6uXPDgDPDolPhur104bql4buX4bub4bq94bqg4bqlw4DhurThuqVrxqHhuqBC4buTdeG6pW3hu6/hu5vhuqV04bup4bqlxqHhu6N1xqHhuqVraULhuqXhu4d14bql4bu54bqg4bq/4bql4buz4bql4bqsw4N14buX4bqlbcOtw4DhuqVq4buB4bub4bqlw4Hhu6l14buXw6LhuqXhuqjhu5tsw4DGoTPDosSRw6liw6LhuqXGoW7hu5vhu5fGocOAM8OiY8OpZMOi4bqlL+G6r8SDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3S+G6ueG7t8OA4bubw7p1w6Lhuq/hu7bGocO54bqlS8ah4bqu4bqlw4Dhu59rxqHhuqUkSlVM4bql4bqq4buB4bqlPcah4bub4buR4bqg4bqlTOG6oELhuqXDgMah4buHdOG6peG6rOG6tnl14bqlauG6tuG7s+G7m+G6pXXGoeG6veG6peG7qXXhu5fhuqUjd3XDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r+G7tsahw7nhuqVLxqHhuq7huqXDgOG7n2vGoeG6pSRKVUzhuqXhuqrhu4HhuqU9xqHhu5vhu5HhuqDhuqVM4bqgQuG6pVXhu5fhuqBC4buZdeG6pUzhuqBC4bqlS+G6uXThuqVrxqHDuuG6pWrhu5vDtcOAOeG6pVPhur3huqV04butw4DhuqXDgEHDunXhu5fhuqV1xqHhuqZ14buX4bqlxqHhu63huqVrw7nhuqVs4bub4buRdeG6pcOA4buda8ah4bqlw4BB4buxdeG7l+G6pWrhurbhu7Phu5vhuqVM4bub4buZdeG6pXXGoeG7m8O04bqg4bqldcahw63DgOG6pWvhuq7hurnhuqXhuqrhu4HDoeG6pW3DtXXhuqV14bq5QuG6peG7l+G7m+G6ueG6pW3hu6N1xqHhuqXhu6l14buX4bqlI3d14bqlbeG7geG6peG7t8ah4bq7w4DhuqXGoeG6oELhuqVt4bq2w71r4bqlxqHDtcOA4bqlcsah4bq/4bqldeG7h3Xhu5fhuqVr4bqu4bq54bqldOG7o3XGoeG6pXXGoeG7hXThuqXhu7fGoeG6u8OA4bqlw4BB4bub4buTdeG6pXLhu5t1xqHhuqXDgMO14bqla8ahw7rhuqXhu5fhu5vhurnhuqVt4bujdcahw6HhuqV1aXXhu5fhuqVr4bq5w7rhuqVteeG7m+G6pcOB4bupdeG7l+G6pW1udOG6pXPDquG7m+G6pXPDveG7m+G6pXXGoeG6oOG7i3XhuqVr4bq5w7rDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu34bq44bqgw4DGocO6QcOi4bqvSuG6v8O64bqlPcah4bq5dcahxIMv4bu34bqv

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]