(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong chuyến công tác tại huyện Như Xuân, chúng tôi có dịp trở lại trạm Khe Bu - một trong những trạm bảo vệ rừng khó khăn của Ban quản lý rừng phòng hộ sông Chàng, được chứng kiến điều kiện sinh hoạt nơi đây mới thấy được sự khó khăn, vất vả, hi sinh thầm lặng của những người ngày đêm canh giữ “lá phổi xanh” của đại ngàn.
w4Dhu5LhurThurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWeG7meG7mOG7tuG7oErhurDhuqDhu4XGr+G7tuG6tlHhu5BFKeG6tuG7iiNR4buQ4bq2UeG7kixR4buQ4bq2UeG7kCrhu67hu5jhurbhu7bhu7hHUeG6tuG7sj9R4buQ4bq2V+G6tuG7tuG7ssOJUOG6tuG7h+G7kkrhurbDo+G7uMOAL+G7kuG6tOG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZZUpE4buI4bqw4bqg4buZ4buyUlHhu5Dhurbhu4rhu5Lhu7gpw5NR4bq24buK4bukUeG7kOG6tuG7tsSQ4buK4bq24bu2w4nhu5jhurbhu5Lhu7gp4buMUeG6tmbhu5Iq4bq2w7rhu7jhu4RR4bu14bq24buK4buSQFHhu5Dhurbhu7bhu6Thu5jhurbhu4pT4bq24buIxqBZ4bq24bu24buyV+G6tuG7oMOJ4buY4bq24bu24buyw4lQ4bq24buH4buSSuG6tsOj4bu44bq2LeG6tlDGr+G7tuG6tuG7tuG7slJR4buQ4bq2UeG7kixR4buQ4bq24bu24buyw4lQ4bq2w4zhurhS4bq2LuG7jOG6tuG7sj9R4buQ4bq24bue4buSU+G6tuG7nuG7kuG6vFHhurbhu4okROG6tsOjRFHhurbDneG7uOG6uFHhurbhu6A84bq24buyP1Hhu5DhurZZ4buSVFHhu5Dhurbhu5LGr+G6tuG7tOG7pFHhu5DhurbEg+G7kkVR4buQ4bu14bq2xKgqVuG7iuG6tuG7iuG7kiZR4buQ4bq24bue4buYw5NR4bq2xKjhu5jDkuG7uOG6tuG7nuG7mOG7jFHhurbhu7Thu5hR4buS4bq24buSUsOJ4bu24bq2UeG7sOG7mOG6tsSo4buEKeG6tlDhu6zhu5jhurbhu7bhu5JGKeG6tsSoKlbhu4rhurbhu7Q64bq24bue4buSU+G6tuG7nuG7kuG6vFHhu7XhurYuRuG7tuG6ti7hurjhu7Xhurbhu5Lhu5jhurbhu7Thu5hR4buS4bq24bu24buSR1Dhurbhu6Dhu4BR4buQ4bq24buKJEThurZR4buSLFHhu5DhurZR4buQKuG7ruG7mOG6tlHhu5BFKeG6tsSoT1Dhurbhu4pEUeG7kuG6tuG7kOG7mCzhurbigJzhu6DEkOG6tlnhu5Lhu6jhu5jhurYoRFHhu5LigJ3hurbhu4okROG6tsSow4nhu5jhurZR4buQRVHhu7fDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnDo1Lhu4gp4bqw4bqgw4Dhu5hQ4buQ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sOG7mMSDSlHhu7ZK4buy4bq24buI4bu24buS4bu4UMOM4bqw4bq24bu04bu2KeG7oErhu63hurAh4buY4buI4bu24buSw73hurZC4bqy4bqyWSjhu7Phurbhu5JK4buY4buQ4buS4bu2w73hurbhuqzhurThuqZZKOG7s+G6sOG6tuG7tOG7suG7iuG7reG6sC8v4buK4buIUeG7t8OMRFLhu7bhu5JEUeG7kuG7klJE4bu3LlEv4buISuG7tOG7nuG7tlJZL1FKIeG7tC/DguG6tOG6rOG6tC/DguG6suG6suG7iOG6pOG6tOG6rMOC4bqs4bq0Q+G7tkPhuqZD4bqsw4Lhu6DhurLhu7fhu6JZ4buQeeG7suG7rUPhuqbDguG6sOG6tkThu6Dhu7bhu63hurDhu4XGr+G7tuG6tlHhu5BFKeG6tuG7iiNR4buQ4bq2UeG7kixR4buQ4bq2UeG7kCrhu67hu5jhurbhu7bhu7hHUeG6tuG7sj9R4buQ4bq2V+G6tuG7tuG7ssOJUOG6tuG7h+G7kkrhurbDo+G7uOG6sOG6tiHhu5jhu4jhu7bhu5Lhu63hurBC4bqy4bqy4bqw4bq24buSSuG7mOG7kOG7kuG7tuG7reG6sOG6rOG6tOG6puG6sOG6ti/huqDDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnEg0RZ4bu24buYUlHhurDhuqDhu5nhu7LDiVDhurbDjOG6uFLhurYu4buM4bq24buyP1Hhu5Dhurbhu4fhu5JK4bq2w6Phu7jhu7Xhurbhu7bhu5Lhu6RR4bq24buZ4buSRFHhu5Lhurbhu5Phu7BR4bu14bq2KOG6uuG6tuG7meG7kkRR4buS4bq2ZVRE4bu14bq24buS4bu4KeG7jFHhurZm4buSKuG6tsO64bu44buEUeG7t8OAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcOjUuG7iCnhurDhuqB0Klbhu7bhurbDneG7uEThurbDneG7uOG6ulHhu5DhurbEqCrhu65R4buQ4bq24buS4buwUeG6tuG6qOG6suG7nlDhu7XhurbDneG7uEThurbhu4rEkFHhu5Lhurbhu7I/UeG7kOG6tsOMw4nhu7bhurZR4buQRVHhu7XhurYu4bus4buY4bq2UeG7kixR4buQ4bq24buK4bu4UeG7kOG6tsSoKuG7rlHhu5Dhurbhu6BXUOG6tuG7iuG7kldQ4bq2xKjEkOG7teG6tlnhu5Lhurjhu5jhurZQRuG7tuG6tuG7iuG7kj9R4buQ4bq24buQR1HhurZRO0Thurbhu7bhu5jDk1Hhu5DhurbEqMWoUeG7kOG6tuG7ksWo4bq24buK4buSQFHhu5Dhurbhu7bhu6Thu5jhurZQ4bus4buY4bq24buKU+G6tlDhu4Dhu7bhurbhu7bDieG7mOG6tuG7tuG7ssOJUOG6tsOM4bq4UuG6ti7hu4zhurbhu7I/UeG7kOG6tuG7h+G7kkrhurbDo+G7uOG6tkHhu7bhu5Lhu6RR4bq24buZ4buSRFHhu5Lhurbhu5Phu7BR4bu14bq2KOG6uuG6tuG7meG7kkRR4buS4bq2ZVREw4HhurbEqOG7hCnhurbhu6BF4bq2UMav4bu24bq24bu24buyUlHhu5DhurZR4buSLFHhu5Dhurbhu7bhu7LDiVDhurbhu57hu5JT4bq24bue4buS4bq8UeG6tuG7iiRE4bq2w6NEUeG6tsOd4bu44bq4UeG6tuG7oDzhurbhu7I/UeG7kOG6tlnhu5JUUeG7kOG6tuG7ksav4bq24bu04bukUeG7kOG6tsSD4buSRVHhu5DhurZBZuG7kirhurbDuuG7uOG7hFHDgeG7t8OAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcOjUuG7iCnhurDhuqDEg+G7kiZR4buQ4bq24bue4buYw5NR4bq2xKjhu5jDkuG7uOG6tuG7nuG7mE9R4bq24bu04buYUeG7kuG6tuG7klLDieG7tuG7teG6tuG6vFHhurZX4bq2UeG7sOG7mOG6tsSo4buEKeG6tuG7nuG7kuG7mMOTUeG6tuG7iuG7kkBR4buQ4bq24bu24buk4buY4bq24bue4buS4bukUeG7kOG6tuG7nuG7ksOa4buY4bq2KFPhu7bhurYoROG7teG6tuG7nuG7kuG7pFHhu5DhurZR4buQ4buS4buc4bq24buy4bq+UeG7kOG6tuG7iuG7uMav4buK4bq24bu04bumUeG7kOG6tuG7iiRE4bq2UeG7kixR4buQ4bq2UeG7kCrhu67hu5jhurbDjOG6uFLhurYu4buM4bq24oCc4bugxJDhurZZ4buS4buo4buY4bq2KERR4buS4oCd4bq24buKJEThurbEqMOJ4buY4bq2UeG7kEVR4bq24bugw4nhu5jhurbhu57hu5JEUOG6tuG7nuG7kuG7qOG7teG6ti5G4bu24bq2LuG6uOG6tsSow5NR4bq2UeG7kirhurYuSCnhu7fDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnDo1Lhu4gp4bqw4bqgw4Dhu5hQ4buQ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sOG7mMSDSlHhu7ZK4buy4bqw4bq24bu04bu2KeG7oErhu63hurAh4buY4buI4bu24buSw73hurZC4bqy4bq0WSjhu7Phurbhu5JK4buY4buQ4buS4bu2w73hurbhuqzhurThuqZZKOG7s+G6sOG6tuG7tOG7suG7iuG7reG6sC8v4buK4buIUeG7t8OMRFLhu7bhu5JEUeG7kuG7klJE4bu3LlEv4buISuG7tOG7nuG7tlJZL1FKIeG7tC/DguG6tOG6rOG6tC/DguG6suG6suG7iOG6pOG6tOG6rMOC4bqqw4Lhuqbhu7bhuqThurLhurJDw4Lhu6DhurLhu7fhu6JZ4buQeeG7suG7reG6qEJD4bqw4bq2ROG7oOG7tuG7reG6sOG7hcav4bu24bq2UeG7kEUp4bq24buKI1Hhu5DhurZR4buSLFHhu5DhurZR4buQKuG7ruG7mOG6tuG7tuG7uEdR4bq24buyP1Hhu5DhurZX4bq24bu24buyw4lQ4bq24buH4buSSuG6tsOj4bu44bqw4bq2IeG7mOG7iOG7tuG7kuG7reG6sELhurLhurThurDhurbhu5JK4buY4buQ4buS4bu24but4bqw4bqs4bq04bqm4bqw4bq2L+G6oMOAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcSDRFnhu7bhu5hSUeG6sOG6oHQq4buuUeG6tuG7skThu7jhurbhu7bhurxR4buQ4bq24buQ4buYROG6tuG7iiRE4bq2UeG7kixR4buQ4bq2UeG7kCrhu67hu5jhurbDjOG6uFLhurYu4buM4bq24buyP1Hhu5Dhurbhu7bhu7LDiVDhurbhu4fhu5JK4bq2w6Phu7jhu7fDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnDo1Lhu4gp4bqw4bqg4buZ4buyUlHhu5Dhurbhu4rhurxR4bq2UeG7kkXhurZR4buQU+G7mOG6tuG7ikZZ4bq24bqm4bq24buSROG7mOG6tuG7kOG7mERR4bq2xKjhurrhurYo4bu44bumUeG7kOG6tuG7ikZZ4bq24bugReG6tlHhu7Dhu5jhurbhu7Thu5hR4buS4bq24buSUsOJ4bu24bq24buKJEThurbhuqThurbhu4rEkFHhurbDjMav4bq2w4zhurhS4bq2LuG7jOG6tuG7sj9R4buQ4bu14bq24buSVeG6tsSow5NR4bq24bu2P+G6tlHhu5IsUeG7kOG6ti4jUeG7kOG6tsOd4bu4T+G6tuG7nuG7ksSQ4buK4bq2UeG7kkThu7jhu7XhurYu4buW4bq24bu24buWUeG7kuG6tilP4bu44bq2LuG7rOG7mOG6tuG7sj9R4buQ4bq2UEXhurbEqOG6uuG6tuG7nuG7kuG7pFHhu5DhurbDneG7uOG6uFHhurZR4buQw4nhu5jhurbhu57hu5JT4bq24bue4buS4bq8UeG7teG6tuG7kOG7mERR4bq2UURR4bu14bq2Lkbhu7bhurYu4bq44bq2w4zEkFDhurbhu7bhu7I94bu3w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oOG6quG6tuG7kOG7mOG7ruG6tuG7tuG7puG7mOG7teG6tkRR4buS4bq24bqv4bu4KeG7jOG7tuG7teG6tuG7meG7ssOJUOG6tuG7tuG7sipXUeG7kOG6tuG7tuG7ssOJUOG6tsOM4bq4UuG6ti7hu4zhurbhu7I/UeG7kOG6tuG7h+G7kkrhurbDo+G7uOG6tlDhu6zhu5jhurbhu7bhu7JX4bq2LsOS4bq24bu0ROG7uOG6tlDGr+G7tuG6tlHhu5BFKeG6tuG7tuG7uEdR4bq24buyP1Hhu5DhurYuRuG7tuG6ti7hurjhu7fhurZdUeG7kuG6tuG7iuG7klLhurbDjOG7mMOT4bu24bq24buK4bu4xq/hu4rhurbhu7Thu6ZR4buQ4bq24bu24buyUlHhu5Dhurbhu7I/UeG7kOG6tuG7tuG7uCnhurYuRuG7tuG6ti7hurjhu7Xhurbhu7bhu5Lhu5jDk+G7uOG6tuG7tuG7kuG7plHhurZR4buSKlHhu5DhurZEUeG7kuG6tkpQ4bq24bug4bu44bukUeG6tijEkOG7iuG6tsSoxqBR4buS4bq2UeG7kuG7mOG7jFDhurYuPeG6tuG7iuG7pFHhu5DhurYu4buY4buM4buK4bq24bugT1Hhurbhu5JFUeG7kOG6tsSoR+G7uOG7teG6tuG7iMON4bu44bq24bue4buSU+G6tuG7nuG7kuG6vFHhurbEqMOTUeG6tsSo4buE4bu44bq24buKJVHhu5DhurZZ4buS4bq44buY4bq2w4zhurhS4bq2w4xEUeG6tlHhu5JE4bu44bq2LipW4bu24bq2w53hu7hE4bu34bq2ZuG7kuG7mMOS4bu44bq24bugQOG7iuG6tlHhu5Lhu6zhurYuVuG7teG6tlHhu5Lhu6zhurbhu4pSUeG6tlHhu5IqUeG7kOG6tlnhu5Lhurjhu5jhurZRS1Hhurbhu6DDieG7mOG7t8OAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcOjUuG7iCnhurDhuqDDgOG7mFDhu5Dhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqw4buYxINKUeG7tkrhu7LhurDhurbhu7Thu7Yp4bugSuG7reG6sCHhu5jhu4jhu7bhu5LDveG6tkLhurLhurRZKOG7s+G6tuG7kkrhu5jhu5Dhu5Lhu7bDveG6tuG6rOG6tOG6rFko4buz4bqw4bq24bu04buy4buK4but4bqwLy/hu4rhu4hR4bu3w4xEUuG7tuG7kkRR4buS4buSUkThu7cuUS/hu4hK4bu04bue4bu2UlkvUUoh4bu0L8OC4bq04bqs4bq0L8OC4bqy4bqy4buI4bqk4bq04bqsw4JD4bq04bq04bu2Q+G6quG6rEPhuqbhu6DhurLhu7fhu6JZ4buQeeG7suG7rUNCQuG6sOG6tkThu6Dhu7bhu63hurDhu4XGr+G7tuG6tlHhu5BFKeG6tuG7iiNR4buQ4bq2UeG7kixR4buQ4bq2UeG7kCrhu67hu5jhurbhu7bhu7hHUeG6tuG7sj9R4buQ4bq2V+G6tuG7tuG7ssOJUOG6tuG7h+G7kkrhurbDo+G7uOG6sOG6tiHhu5jhu4jhu7bhu5Lhu63hurBC4bqy4bq04bqw4bq24buSSuG7mOG7kOG7kuG7tuG7reG6sOG6rOG6tOG6rOG6sOG6ti/huqDDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnEg0RZ4bu24buYUlHhurDhuqDhu5nhu7gp4bq2Lkbhu7bhurYu4bq44bq2UeG7kipR4buQ4bq2UT3hurbhu4oq4buu4buY4bq2LsONUeG6tuG7oOG7uOG7pFHhurZRV+G6tuG7tuG7sk9R4bq2UOG7pOG7mOG6tuG7iiRE4bq2UeG7kixR4buQ4bq2UeG7kCrhu67hu5jhurbhu5IjUeG7kOG6tuG7tuG7kkdQ4bq24bug4buAUeG7kOG6tsOM4bq4UuG6ti7hu4zhurbEqMOJ4buY4bq2UeG7kEVR4bu3w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oMSD4bu4xq/hu4rhurbhu7Thu6ZR4buQ4bq2UeG7sOG7mOG6tuKAnOG7tuG7kuG7hFDhurbhu7Thu7BR4bq24buKI1Hhu5Dhurbhu4rhu6bhu4rigJ3hurbDneG7uOG6uOG6tuG7tuG7kkjhu7bhurYuRuG7tuG6ti7hurjhu7XhurbEqOG7puG7mOG6ti7hu6zhu5jhurZR4buSLFHhu5DhurZR4buQKuG7ruG7mOG6tsOM4bq4UuG6ti7hu4zhurbhu7I/UeG7kOG6tuG7klXhurZZ4buS4bq44buY4bq24bugUuG6tuG7tj9R4buQ4bq24buKxJDhu5jhurbhurxR4bu14bq24buKxJDhu5jhurZQ4buA4buK4bq24buSRVHhu5DhurZR4buQRSnhu7fhurbhu5lIUeG6tuG7iD1R4buQ4bq2w53hu7jhurpR4buQ4bq24bu24buS4buu4buY4bq24buQ4buYRFHhurZR4buQ4buS4bua4bq2UeG7kOG7sOG7mOG6tuG7kuG7mMOTUOG6tuG7klLhu5jhu7Xhurbhu4rEkOG7iuG6tkRR4buS4bq24bu24bq8UeG7kOG6tuG7kOG7mEThurbhu7ThurhR4bq2KOG7uEbhu7bhu7Xhurbhu7bhu7LFqFHhu5Dhurbhu7Y/UeG7kOG6tlDhu6zhurbhu7JE4bu44bu14bq2UeG7uOG7pOG7mOG6tuG7tj9R4buQ4bq2xKhFUeG6tuG7kEXhurbhu4rhurjhu5jhurbhu7bhu5Lhu5jhu4xR4bq2w4wsROG6tuG6vFHhurbhu5JFUeG7kOG6tlHhu5BFKeG7t8OAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcOjUuG7iCnhurDhuqBdUeG7kuG6tuG7meG7kuG7llHhu7XhurbDneG7uE/hurbhu5Lhu7gp4buMUeG6tmbhu6RR4buQ4bq2xIPhu6ZR4buQ4bu14bq24buIUuG6tuG7iMag4buK4buS4bq2w4zhu4xR4buS4bq2UU9R4bq24buK4bq44bq24bu24buSxJBR4buQ4bq2UUQp4bq2RFHhu5Lhurbhu4rhu5IqROG6tuG7ilPhurbhu4jGoFnhurYuw5Lhurbhu7bhu5LhurxQ4bq24buQ4buYROG6tsSo4buWUeG7kuG7t+G6tuG6r1LhurbEqOG7mMOS4bu44bq24bue4buY4buMUeG6tuG7sj9R4buQ4bq2UUDhu5jhu7Xhurbhu4rGr1Hhu5Dhurbhu7bhu5JPUOG6tuG7tFNR4buQ4bq2xKjhu5jhu4xR4bq24bu24buSUsOJ4buY4bq24buK4buSSFnhurbhu4rhu5Lhu65R4bu14bq2UOG7quG7mOG6tuG7oEDhu4rhurZR4buS4bus4bq2UeG7kkXhurZEUeG7kuG6tlnhu5Lhurjhu5jhurZZ4buSU1Hhu5DhurYoSuG6tuG7skThurbhu7ZIUeG6tlHhu5BSReG7mOG6tsOM4buWROG6tuG7sj9R4buQ4bq2xKjhu47hurZRU+G7mOG6tuG7iuG7kuG7uCnhu4xR4bq2LuG7rOG7mOG6ti5W4bq24buKUlHhu7fDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnDo1Lhu4gp4bqw4bqgw4Dhu5hQ4buQ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sOG7mMSDSlHhu7ZK4buy4bqw4bq24bu04bu2KeG7oErhu63hurAh4buY4buI4bu24buSw73hurZC4bqy4bq0WSjhu7Phurbhu5JK4buY4buQ4buS4bu2w73hurbhuqzhurThuqRZKOG7s+G6sOG6tuG7tOG7suG7iuG7reG6sC8v4buK4buIUeG7t8OMRFLhu7bhu5JEUeG7kuG7klJE4bu3LlEv4buISuG7tOG7nuG7tlJZL1FKIeG7tC/DguG6tOG6rOG6tC/DguG6suG6suG7iOG6pOG6tOG6rMOCQsOCQ+G7tuG6puG6qOG6puG6quG6puG7oOG6suG7t+G7olnhu5B54buy4butQ+G6tOG6qOG6sOG6tkThu6Dhu7bhu63hurDhu4XGr+G7tuG6tlHhu5BFKeG6tuG7iiNR4buQ4bq2UeG7kixR4buQ4bq2UeG7kCrhu67hu5jhurbhu7bhu7hHUeG6tuG7sj9R4buQ4bq2V+G6tuG7tuG7ssOJUOG6tuG7h+G7kkrhurbDo+G7uOG6sOG6tiHhu5jhu4jhu7bhu5Lhu63hurBC4bqy4bq04bqw4bq24buSSuG7mOG7kOG7kuG7tuG7reG6sOG6rOG6tOG6pOG6sOG6ti/huqDDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnEg0RZ4bu24buYUlHhurDhuqDDoyxE4bq24bq8UeG6tuG7iOG7hFHhurbhu4jhurrhurZR4buSKlHhu5DhurZGUOG6tuG7ikBR4buQ4bu3w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oMOjLEThurbhurxR4bq24buKJEThurZR4buSLFHhu5DhurZR4buQKuG7ruG7mOG6tsOM4bq4UuG6ti7hu4zhurbhu7I/UeG7kOG6tuG7iiVR4buQ4bq24bu24buSSOG7tuG6tuG7iOG7hFHhurbhu4jhurrhu7XhurbEqMOJUOG6tsOMw4nhu4rhurYu4bus4buY4bq24buKxJDhurbEqMSQUeG7kuG6tlHhu5BSReG7mOG6tuG7tOG7uOG7puG7mOG7teG6tuG7skThu7jhurbhu7bhu7LFqFHhu5Dhurbhu7bhu7JSUeG7kOG6ti4q4buuUeG7teG6tuG7tuG7kuG7ruG7mOG6tuG7tuG7mMOT4bu24bq24bugw4lR4buS4bq24buQ4buYxJDhurZR4buSKlHhu5Dhurbhu4rEkOG7iuG6tkRR4buS4bq2LsONUeG6tuKAnOG7iuG7kuG7hFHhurbhu4rhu5JHUeKAneG6tuG7tsOKUOG6tlEq4bus4buK4bq24bugw4lR4buS4bu14bq24buK4buwUOG6tuG7nuG7kuG7pFHhu5DhurbEqCThurZRUuG7teG6tuG7iuG7kuG6vFHhurbhu57hu5Lhu6RR4buQ4bq2xKgk4bq2RlDhu7fDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnDo1Lhu4gp4bqw4bqgZeG7lOG6tuG7kkDhu5jhurbhu4gq4bus4buY4bq24buK4bq8UeG6tsOMw5NZ4bq24buKJOG7mOG6tuG7oD1Z4bq2KD1Z4bu14bq2RFHhu5LhurZmRFDhurYt4bq2xKhH4bu44bq2w4zDk1nhurbhu4rhu5Lhu5RR4buS4bq24buKJEThurbhu7bhu7LDiVDhurbhu4rhu5JS4bq2w4zhu5jDk+G7tuG6tkRR4buS4bq2SlDhurZZ4buS4bq44buY4bq24buISCnhurbhu7Y/4bq24buyRuG7tuG6tuG7tOG7rFDhu7XhurZRRuG7uOG6tuG7iuG7sFDhurZRU1Hhu5Dhurbhu4rhu5Lhu7hJUeG6tsOMxqDhurbhu4rhu5JS4bq24buSRVHhu5Lhurbhu7bhu7Lhu5ZR4buS4bq24bu24bu4R1Hhurbhu7bhu7JE4bu14bq24bue4buY4buOUOG6tuG7tFLEkOG7tuG6tuG7sj9R4buQ4bu34bq2xJFHUeG6tlHhu5Iq4bq2UeG7kEUp4bq2UUVS4bu14bq2RFHhu5LhurZKUOG6tuG7tuG7slJR4buQ4bq24bu24buyw4lQ4bq24buKJVHhu5Dhurbhu7bhu6bhu5jhurZQxqDhu7bhurZQ4bus4buY4bq2LsOS4bu14bq2Lkbhu7bhurYu4bq44bq2UeG7kkbhu7bhurZR4buSLFHhu5Dhurbhu5Lhu6RQ4bq24bu24buy4buu4buY4bq24buQ4buYxJDhurbhu7JL4bu24bq2LsONUeG6tsOMxJBQ4bq24buyP1Hhu5Dhu7XhurbDjMSQUOG6tuG7iOG7hFHhu7XhurZR4buQ4bu4KeG6tuG7kuG7mOG7jlDhurbhu7Lhu5ZR4buS4bq24buySFnhu7XhurZR4buSKlHhu5Dhurbhu6Dhu7jhu6RR4bq24buSUkVR4bq24bu24buSRVHhu5LhurZR4buS4buY4buMUOG6ti494bq2xKgqVuG7iuG6tuG7kOG7mERS4bu3w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oOG6r1LhurbEqMagROG6tsOMRVHhurbhu7LGr1Hhu5Dhu7Xhurbhu6A64buK4bq24bugKlZR4buQ4bq2UMOaUeG7kOG7teG6tuG7oMOJ4buY4bq24buQ4buYxJBZ4bq24buyRFHhu5Lhurbhu7bhu5pR4buS4bq2ZuG7kOG7kuG7jOG6tl1R4bu14bq24buK4bukUeG7kOG6ti7hu5jhu4zhu4rhurbhu4okROG6tlHhu5IsUeG7kOG6tlHhu5Aq4buu4buY4bq2w4zhurhS4bq2LuG7jOG6tuG7sj9R4buQ4bq24bu24buyw4lQ4bq24buH4buSSuG6tsOj4bu44bq24bugw4nhu5jhurbhu4pFUeG7kOG6tuG7tuG7kk9Q4bq24bue4buSU+G6tuG7nuG7kuG6vFHhu7Xhurbhu5Dhu5hEUeG6tuG7nuG7kuG7qOG7t8OAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcOjUuG7iCnhurDhuqDDgOG7mFDhu5Dhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqw4buYxINKUeG7tkrhu7LhurDhurbhu7Thu7Yp4bugSuG7reG6sCHhu5jhu4jhu7bhu5LDveG6tkLhurLhurRZKOG7s+G6tuG7kkrhu5jhu5Dhu5Lhu7bDveG6tuG6rOG6tOG6plko4buz4bqw4bq24bu04buy4buK4but4bqwLy/hu4rhu4hR4bu3w4xEUuG7tuG7kkRR4buS4buSUkThu7cuUS/hu4hK4bu04bue4bu2UlkvUUoh4bu0L8OC4bq04bqs4bq0L8OC4bqy4bqy4buI4bqk4bq04bqsw4LhuqjhurThurLhu7bhuqpC4bqk4bqy4bq04bug4bqy4bu34buiWeG7kHnhu7Lhu61D4bqs4bq04bqw4bq2ROG7oOG7tuG7reG6sOG7hcav4bu24bq2UeG7kEUp4bq24buKI1Hhu5DhurZR4buSLFHhu5DhurZR4buQKuG7ruG7mOG6tuG7tuG7uEdR4bq24buyP1Hhu5DhurZX4bq24bu24buyw4lQ4bq24buH4buSSuG6tsOj4bu44bqw4bq2IeG7mOG7iOG7tuG7kuG7reG6sELhurLhurThurDhurbhu5JK4buY4buQ4buS4bu24but4bqw4bqs4bq04bqm4bqw4bq2L+G6oMOAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcSDRFnhu7bhu5hSUeG6sOG6oOG7meG7kkVR4buS4bq2w53hu7jhurjhurbhu7RE4bu44bq2UMav4bu24bq2xKhPUOG6tsSo4buY4bq2w4zDiuG7tuG6tuG7isSQ4bq24buKJEThurZEUeG7kuG6tkpQ4bq24bu24buyUlHhu5Dhurbhu7bhu7LDiVDhu7fDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnDo1Lhu4gp4bqw4bqgdOG7uOG7mOG6ti5N4bq2LuG7rOG7mOG6tuG7tuG7kkVR4buS4bq2w53hu7jhurjhurZQRFHhu5Dhurbhu6DDieG7mOG6tuG7tEThu7jhurZQxq/hu7bhurbEqE9Q4bq2xKjhu5jhurbhu7I/UeG7kOG6ti7hu6zhu5jhurbhu5Thu7bhurbhu4rEkOG7teG6tuG7tuG7pFDhu7XhurZEUeG7kuG6tuG6r+G7uCnhu4zhu7bhurbhu4rhu5JS4bq2w4zhu5jDk+G7tuG6tuG7tuG7kuG7mOG6tuG7tuG7klLhurhR4buQ4bq2RFHhu5LhurZKUOG6ti4/ROG6tuG7nsOT4bu24bq24buSVlnhurbhu7bhu7hHUeG6tuG7sj9R4buQ4bq24bugw4nhu5jhurbhu7bhu7JEUeG7kuG6tuG7tuG7kiThurbhu57hu5jDk1Dhurbhu5Thu7bhurbhu7bhu5I64buK4bq2WeG7kklQ4bq2UeG7sOG7mOG6tuG7nuG7kkrhurbhu7Thu6RR4buQ4bu14bq24bue4buSSuG6tuG7tOG7uOG7puG7mOG7t+G6tuG6ryPhurbhu7Thu6bhurbhu6AqVlHhu5Dhurbhu57hu5Lhu6RR4buQ4bq2UeG7kuG7mMOS4bu44bq2UeG7kipR4buQ4bq24buKJVHhu5DhurbEqCThurbEqOG7juG6tlBV4buY4bq2UeG7kCrhu67hu5jhurbhu4rhurjhu5jhurbhu7bhu5Lhu5jhu4xR4bq2w4wsROG6tuG6vFHhu7fDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnDo1Lhu4gp4bqw4bqg4buZ4buyUlHhu5Dhurbhu4rhurxR4bq2UeG7kkXhurZR4buSw5rhurbhu6A9WeG6tig9WeG7teG6tsSo4bq+UeG7kOG6tuG7tEThu7jhurZR4buSLFHhu5DhurbDjCxE4bq24bq8UeG6ti7Gr+G7mOG6tuG7oEXhurbhu7bhu5jDk1Hhu5DhurZRU+G7mOG6tuG7iirhu67hu5jhurbhu7LGr1HhurYuRFHhu5Dhurbhu57hu5LDilnhurbhu4rEkFHhu5Lhurbhu7I/UeG7kOG7t8OAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWV3hu7jhu7bhu5JS4buy4bqw4bqg4buZ4buR4buVZsSR4bq24buD4bqnw4AvWeG6oA==

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]