(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cùng lúc diễn ra nhiều dự án lớn, trong đó có dự án cao tốc Bắc - Nam. Việc các đơn vị vận chuyển đất san lấp chạy xe với tải trọng lớn, tần suất cao gây ô nhiễm môi trường, hư hỏng đường sá, tiềm ẩn tai nạn giao thông khiến cho người dân nhiều địa phương không khỏi bất an.
4bqv4bub4bqp4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uSThu53huqB0b+G6peG6sT3hu53DtOG6oOG6p2zhu5tn4bqg4bqn4bqg4bufw7rhu5vhuqfhuqDDgeG6v8O6xqHhuqdCb+G6p0HhuqLhur3huqfhuqDhu4Hhu53huq8v4bub4bqp4bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7ueG7mm/hurtt4bql4bqxJOG7m8O94bud4bqnxqHhu53hurvDuuG6p0HhuqLhurvhuqfhuqDDgcO1w7rhuqdu4buh4bq74bqna8Oqw7rhuqfhuqBww7rhu5vhuqck4bub4bq7w7rhu5vhuqfhu5rhu6XhurvhuqdsxILDusah4bqndMODbOG6p23hu53hu5XDuuG6p8OB4bq74bqnw7rhu5vhu53hu5HhuqLhuqdt4bqk4bqn4bq9w7rhuqd0ecO6w6DhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p27hu6Xhuqds4bul4bqnbeG6pOG6p+G6vcO64bqnbOG6u8O54bqn4bqg4buxbOG6p0vhu4Vs4bqnLeG6p8Oa4bq7deG6oeG6pz7hu53hu5Ns4bqnbOG6vWzhuqdueMO64bqn4bqo4buh4bqn4bqo4buJw7rhuqds4bub4bqiQ+G7mcO64bqnbsOs4bqg4bqnw4DhurvDuuG6p3TDrOG7ueG6p2zhu5vhur9D4bqnQm/huqfhuqh54bud4bqn4bqg4buB4bud4bqn4bqgw4HFqcO6xqHhuqd0ecO6w6DhuqfhuqDhu4vDuuG6p8OA4bqiw6zhuqDhuqds4bq7w7nhuqfGocOtQ+G6p+G7q+G6p8O64bub4bud4buVdeG6p3Xhu6vhu53huqfhuqDDgeG6ssO9w7rGocOg4bqn4bub4bqy4bqn4bubxrDDusah4bqnbuG6ssO9w7rGoeG6p8OA4bq9w6DhuqfhuqDhu53hu5F14bqnxKnDuuG6p+G6oOG6u+G7neG6p8O64bq/w7rhuqfGoeG7neG6u8O54bqn4bqg4bub4burw7rGoeG6p3Phu5vhu53DtMO64bqnbOG7m8O54bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqnbcOtw7rhuqfDuuG7m+G7neG7keG6ouG6p27hu6Hhurvhuqfhu7nhu5vhurJ4w7rGoeG6p3Phu5vhu6vDusah4bqnc+G7m8aw4bud4bqna8Os4bqg4bqn4bq7w7rhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqx4bqvw4DhuqDDgcO5w7rGoeG6seG6r+G7nXXGoeG6p2x04bq7w4DDgDThuqVt4bqg4bub4bqidWvhuqfhu51Mb8O64bqgb8OB4bql4bqnw4DhuqBDdG804bql4bqq4budbeG6oOG7m2HhuqfDqeG6reG6reG7uULDoeG6p+G7m2/hu53GoeG7m+G6oGHhuqdj4bqr4bqr4bu5QsOh4bql4bqnw4DDgWw04bqlLy9sbcO64bqha+G6u8O54bqg4bub4bq7w7rhu5vhu5vDueG6u+G6oeG6qMO6L21vw4Bz4bqgw7nhu7kvw7pv4bqqw4Av4bqr4bqpY2Uv4bqr4bqt4bqrbeG6reG6rcOpY2Vkw6nhuqBkYsSRZcSRdOG6reG6oXLhu7nGoTnDgTTEkWNj4bql4bqn4bq7dOG6oDThuqU94budw7ThuqDhuqds4bubZ+G6oOG6p+G6oOG7n8O64bub4bqn4bqgw4Hhur/Dusah4bqnQm/huqdB4bqi4bq94bqn4bqg4buB4bud4bql4bqn4bqq4budbeG6oOG7mzThuqXDqeG6reG6reG6peG6p+G7m2/hu53GoeG7m+G6oDThuqVj4bqr4bqr4bql4bqnL+G6seG6ry/DgOG6oMOBw7nDusah4bqx4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lM4bq74bu54bqg4budw7nDuuG6peG6sSThu5/DuuG7m+G6p+G6oMOB4bq/w7rGoeG6p0Jv4bqn4bqg4buB4bud4bqn4bqgw4HFqcO6xqHhuqd0ecO64bqn4bu54bub4bqubOG6p+G6qOG6ruG6p2zhur1s4bqnbeG6pOG6p+G6vcO64bqnbuG6suG7s2zhuqfDgOG7ncO04bqg4bqnbOG7m2fhuqDhuqfDgOG6u+G6ouG6p3Phu5vhu53huqfDmuG7m8Otw7rhuqdtw63DuuG6p+G7ueG7m+G7gcO64bqn4bq9w7rhu5vhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7ueG7nMO64bqgb8OBJOG7neG6oHRv4bql4bqxJOG7n8O64bub4bqn4bqgw4Hhur/Dusah4bqnQm/huqdB4bqi4bq94bqn4bqg4buB4bud4bqn4bu54bub4bqubOG6p+G6qOG6ruG6p2zhur1s4bqnbeG6pOG6p+G6vcO64bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sUDhuqLhur3huqdr4bq0bOG6p0LDg2zhuqdz4bub4budw7TDuuG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p23DrcO64bqn4bu54bub4buB4bud4bqnbnbhuqduw6zhuqDhuqdu4bq94bqnbuG7meG6p8O6xqHhu4PDuuG6p2zhu5tnw7rhuqdCb+G6p0HhuqLhur3huqdz4bubdsOg4bqnQeG6ouG6veG6p+G6oOG7geG7neG6p3TDquG6p2zhu5vhuqJD4buTw7rhuqd1eeG7neG6p0Lhu4FD4bqnw4Hhurvhuqds4bub4bqy4bq74bqndMOt4bqi4bqn4bqg4bq/4bud4bqnQuG7h+G6p+G7msOq4bqnTuG7q8O6xqHDoOG6p+G7m+G6okPhu5PDuuG6p+G7msOq4bqnJMOB4bqiw7rGoeG6oeG6pyThuqJDw7TDuuG6p27hurLDvcO6xqHhuqd04budw7XDuuG6p0Lhu4fhuqfhuqDDguG6p+G7msOq4bqnPXjDuuG6p2zhu5vhur9D4bqnQeG6ouG6u+G6p+G7msOq4bqnTuG7q8O6xqHhuqdu4buH4bqna+G7oeG6p0LhuqLhu7HDusah4bqnbMOs4bu54bqnw7rGoeG7m+G7ncO1deG6p+G6oMOBxanDusah4bqna+G7teG7neG6p0Jv4bqn4bqg4buB4bud4bqn4bqgw4HFqcO6xqHhuqd0ecO64bqnbeG7neG6p2zhu5vhuqJD4buZw7rhuqd04budw7XDuuG6p+G6oOG6rmzhuqds4bub4bu14bqnbsOs4bqgw6Dhuqdu4bq94bqn4bu54bub4bqubOG6p+G6qOG6ruG6p2zhur1s4bqnbeG6pOG6p+G6vcO64bqn4bqgw4HDtcO64bqnbuG7oeG6u+G6p2vDqsO64bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sVPhu5vhu6vDusah4bqnxqHhu53DrOG6ouG6p8O6d+G7neG6p2vDrOG6oOG6p2vhu5/DuuG7m8Og4bqndeG7r+G6oOG6p+G7m+G7r+G6p23DrcO64bqnw4Dhu7HDusah4bqnbcWpbOG6p+G7m+G6u+G7neG6p2vDtcO64bqn4bqg4bqiQ8O0w7rhuqdu4bqyw73Dusah4bqnw7rDqkPhuqds4bubw7nhuqdr4budw7ThuqDhuqfDgOG6ouG7seG6oOG6p8O64bub4bud4buR4bqi4bqn4bqg4bub4bq9w7rGoeG6p0HhuqLhurvhuqdCb+G6p+G6oOG7geG7neG6p+G6oMOBxanDusah4bqndHnDuuG6p2zhu5vhur9D4bqndOG7ncO1w7rhuqfhuqDhuq5s4bqnc+G7m+G7ncO0w7rhuqfDusah4bqyw73hu53huqdtw63DuuG6p+G6oMOBw7nDusah4bqn4bqg4bub4burw7rhuqdz4bub4buxw7rhuqdz4bubduG6p+G6qOG7n+G6p+G7ueG7m+G7geG7neG6p2zhu5vhu6HhuqLhuqds4buBw7rhu5vhuqdr4bqu4bud4bqna2d14bqnc+G7m+G7neG6p+G6oMOBw73hu53huqfDuuG7hcO6xqHDoOG6p8OA4bufw7rhu5vhuqd04buLQ+G6p3V34bud4bqnc+G7m+G7neG6p+G6oMOBw73hu53huqd14bqy4bq74bqh4bqnS8O1w7rhuqds4bq/w7rhu5vhuqdu4bulw6Dhuqds4bq9bOG6p2zhu5vhur3huqLhuqfhu5vFqWzhuqfDgOG7ncO64bub4bqnbuG7neG6p+G7m8WpbOG6p2zhu5vhuqLDusah4bqn4bqg4bqiQ8O0w7rhuqdu4bqyw73Dusah4bqn4bqoeeG7neG6p0Jv4bqn4bqg4buB4bud4bqn4bqgw4HFqcO6xqHhuqd0ecO64bqnc+G7m+G7ncO0w7rhuqfhu7nhu5vhuq7huqfhu5vhuqJDw7rhu5vhuqdz4bub4burw7rGoeG6p3Phu5vGsOG7neG6p2vDrOG6oOG6p+G6u8O64bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6seG6r+G7nXXGoeG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu51Mb8O64bqgb8OB4bql4bqnw4DhuqBDdG804bql4bqq4budbeG6oOG7m2HhuqfDqeG6reG6reG7uULDoeG6p+G7m2/hu53GoeG7m+G6oGHhuqdjY+G6q+G7uULDoeG6peG6p8OAw4FsNOG6pS8vbG3DuuG6oWvhurvDueG6oOG7m+G6u8O64bub4bubw7nhurvhuqHhuqjDui9tb8OAc+G6oMO54bu5L8O6b+G6qsOAL+G6q+G6qWNlL+G6q+G6reG6q23huq3huq3DqWPDqWLEkeG6oOG6qeG6q2RkY3Thuq3huqFy4bu5xqE5w4E0xJFlZeG6peG6p+G6u3ThuqA04bqlPeG7ncO04bqg4bqnbOG7m2fhuqDhuqfhuqDhu5/DuuG7m+G6p+G6oMOB4bq/w7rGoeG6p0Jv4bqnQeG6ouG6veG6p+G6oOG7geG7neG6peG6p+G6quG7nW3huqDhu5s04bqlw6nhuq3huq3huqXhuqfhu5tv4budxqHhu5vhuqA04bqlY2PhuqvhuqXhuqcv4bqx4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sSThurJ4w7rGoeG6p+G6oOG6pMOg4bqn4bqg4bq/4bud4bqnQuG7h+G6p+G7msOq4bqnJOG7ncO0w7rDoOG6p+G7m8Oqw7rGoeG6p2zhu5vhuq5s4bqn4bub4buv4bqnbcOtw7rhuqfDgOG7scO6xqHhuqfhu5vhurvhu53huqdrw7XDuuG6p+G6oOG6okPDtMO64bqn4bqgcMO64bub4bqndOG7r+G6p2Thuqti4bqnbsO54bq/w7rhuqdB4bqi4bq74bqn4bqg4bub4burw7rhuqdbw7XDuuG6p+G7uOG7m8ODw6Dhuqdu4buH4bqn4bu54bub4buB4bud4bqnw4Dhuqbhuqdt4bquw7rGoeG6p2zhur1s4bqn4bu54bub4bqyeMO6xqHhuqfhuqDhu53hu5PDuuG6p2zhu5tnw7rhuqdCb+G6p0HhuqLhur3huqfhuqDhu4Hhu53huqdz4buZ4bqn4bqgw4Lhuqdz4bub4bud4bqnbOG7peG6p3Xhu6/huqDhuqd1xrDhuqduw6zhuqDhuqfhuqDDgcO1w7rhuqdu4buh4bq74bqna8Oqw7rhuqdu4bud4bqn4bqow6rDueG6p+G7m8O54bq/4bqg4bqnbuG7r8O6xqHhuqfhu7nhu5vhuq5s4bqn4bqo4bqu4bqnbeG6pOG6p+G6vcO64bqnbOG6u8O54bqn4bqg4buxbOG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurHigJzDmuG7m+G6rMO6xqHhuqduw7nDqsO64bqnQm/huqds4bub4bq/Q+G6p3Phu5vhu6vDusah4bqnw7rGocOCw7rGoeG6p8O6xqHhu5tww6DhuqfhuqDhu4Hhu53huqfhuqDDgcWpw7rGoeG6p3R5w7rhuqdu4buH4bqnc+G7m+G7ncO0w7rhuqfhuqBww7rhu5vhuqd04buv4bqnw7rhu5vhurvDuuG7m+G6p2zhu5vhu6XDusah4bqnQuG6ouG7scO6xqHhuqdsw6zhu7nhuqfDusah4bub4budw7V14bqn4bqgw4HFqcO6xqHDoOG6p8ahw61D4bqna+G6ruG7neG6p2tndeG6p2zhu5vDueG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p23DrcO64bqnw4Dhu7HDusah4bqnbcWpbOG6p+G6oOG6okPDtMO64bqnbuG6ssO9w7rGoeKAncOg4bqndeG7r+G6oOG6p+G7m+G7r+G6p23DrcO64bqna+G6tGzhuqdCw4Ns4bqnbOG7m8O54bqna+G7ncO04bqg4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sSTDgcO5w7rGoeG6p3Phu5vhu53huqdu4bulw6DhuqfhuqDhur/hu53huqfhu5vhuqJD4buTw7rhuqfDmuG7q8O6xqHhuqdM4buxw7rGocOg4bqn4bqg4bqiQ8O0w7rhuqfhuqBww7rhu5vhuqd04buv4bqnZOG6qeG6q+G6p+G6qMOq4bqnZOG6q2Thuqduw7nhur/DuuG6p27hu53huqdB4bqi4bq74bqnQuG7h+G6pyThu5vhu4PDusah4bqnS+G7n8O64bub4bqnbMSCw7rGoeG6p2zhu5vhuqLDusah4bqnw4Dhu7Hhuqfhu7nhu5vhu4nDuuG6oeG6pyThuqJDw7TDuuG6p27hurLDvcO6xqHhuqdC4bqiw6zhuqDhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p+G7m8Oqw7rGoeG6p3TDueG6v+G6oOG6p+KAnHbhuqfhuqjDueG7ncOg4bqnduG6p8ahw6rigJ3huqdtw7nhuqd04bqy4bqi4bqndOG6suG7s8O6xqHhuqdCb+G6p+G6oOG7geG7neG6p+G6oMOBxanDusah4bqndHnDuuG6p23hu53huqds4bub4bqiQ+G7mcO64bqn4bu54bub4bqubOG6p+G6qOG6ruG6p2zhu5vDueG6p23huqThuqfhur3DuuG6p2zhurvDueG6p+G6oOG7sWzhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxw5rGoeG6ssO94bud4bqnbcOtw7rhuqfhu7Xhuqduw61D4bqnbOG7m8O54bqna+G7ncO04bqgw6Dhuqds4bubw4PDusah4bqn4bqg4bur4bud4bqnbOG6tsO6xqHhuqfDuuG7m+G6suG6p2zhu5vhu6PDuuG7m+G6p0HhuqJD4buRw7rhuqdu4buh4bq74bqn4bu54bub4bqyeMO6xqHhuqfhuqDhur/DueG6p27hu53hu5HhuqLhuqdz4bud4buTw7rhuqdu4buZ4bqn4bqg4bub4bqkbOG6p+G7m+G7neG7k8O64bqnbOG6vWzhuqdt4bqk4bqn4bq9w7rhuqfhuqDDgcWpw7rGoeG6p27hu53hu5l14bqh4bqnJOG6okPhuqfDuuG7m+G7ncO1w7rDoOG6p254w7rhuqfhuqjhu6HhuqfhuqDhu5vhu53huqds4burw7rGoeG6p+G7ueG7m+G7geG7neG6p2zhu6XhuqfhuqDDgeG6vWzhu5vhuqfDuuG7m+G7neG7k3Xhuqfhuqjhu5Hhuqd14bur4bud4bqn4bqgw4HhurLDvcO6xqHDoOG6p2zhurbDusah4bqnw7rhu5vhurLhuqfhurvDuuG6p+G6oMO5w6rDuuG6p2zhu5vDueG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p23DrcO64bqnbuG7neG6p3Thur/hu53huqHhuqdT4buZ4bqn4bqgw4Lhuqdz4bub4bud4bqn4bqg4bub4bud4bqnbOG7q8O6xqHhuqdN4bqk4bqn4bq9w7rhuqds4bq7w7nhuqfhuqDhu7Fs4bqnS+G7hWzhuqct4bqnw5rhurt14bqnQm/huqdB4bqi4bq94bqn4bqg4buB4bud4bqnbOG7m+G6v0Phuqd04budw7XDuuG6p+G6oOG6rmzhuqfhuqh54bud4bqn4bqg4buLw7rhuqfDgOG6osOs4bqg4bqnbOG6u8O5w6Dhuqdr4bqu4bud4bqna2d14bqnbuG7h+G6p27DqsO64bubw6DhuqfhurvDuuG6p8O6xqHhuqJD4bqnc+G7m+G7neG6p2zhur1s4bqnbOG7m+G6veG6ouG6p27DtMO64bqn4bqgw4HhurLDvcO6xqHhuqd0w6rhuqfDgcOs4bqg4bqnbuG6vcO6xqHhuqd0w7nhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7ueG7nMO64bqgb8OBJOG7neG6oHRv4bql4bqxPeG7ncO04bqg4bqnbOG7m2fhuqDDoOG6p3Phu5vhu6vDusah4bqnbuG7meG6p27hu5nhuqfhuqDhur3hu53huqdt4bud4buVw7rhuqfhuqDhu5/DuuG7m+G6p+G6oMOB4bq/w7rGoeG6p0Jv4bqnQeG6ouG6veG6p+G6oOG7geG7neG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurEkw4HhurJ5bOG6p8O64bub4bqsw7rGoeG6p+G7ueG7m+G7gcO64bqn4bq9w7rhu5vhuqfhuqDDguG6p8Oa4bubw63DuuG6p23DrcO6w6Dhuqds4bub4bujw7rhu5vhuqdB4bqiQ+G7kcO64bqnbOG6vWzhuqdu4buh4bq74bqn4bu54bub4bqyeMO6xqHhuqdu4buH4bqnQeG6okPDtOG6oOG6p3Thu53hu5PhuqDhuqfhuqjDqsO54bqnbOG6ouG7r2zhuqHhuqck4bqiQ+G6p8O64bub4budw7XDusOg4bqnbOG6veG7neG6p3Phu5vhu6Xhuqds4bqw4bq74bqnbuG7oeG6u+G6p+G7ueG7m+G6snjDusah4bqndMOq4bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqds4bul4bqnbOG7m+G6tGzhuqfDuuG7g8O6xqHhuqdtw4LDusahw6Dhuqdsw63DuuG6p+G6oOG7geG7neG6p+G6oMOBxanDusah4bqnQm/huqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxTOG7m+G6sOG6p+G6oOG7oWzhu5vhuqclS8OaTeG6p0Lhu4fhuqck4bub4buDw7rGoeG6p0vhu5/DuuG7m+G6pz7hurbhuqfhu5rhuqzhuqLhuqck4bub4bud4buTw7rhuqds4bubw7nhuqdr4budw7ThuqDDoOG6p+G6oOG7n8O64bub4bqn4bqgw4Hhur/Dusah4bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqnbcOtw7rhuqfhu7nhu5vhu4HDuuG6p+G6vcO64bub4bqnbOG6tsO6xqHhuqds4bub4bujw7rhu5vhuqd0w6rhuqfDunfhu53huqd0w7nhuqds4bqw4bq74bqnbOG7m+G7o8O64bub4bqnQeG6okPhu5HDuuG6p27hu6Hhurvhuqfhu7nhu5vhurJ4w7rGocOg4bqn4bqg4bqiQ+G6p8O64bub4budw7XDuuG6p27hu5nhuqdC4bqm4bqndEThuqdt4bq04bqg4bqnbuG7neG7mXXhuqds4buLw7rhuqfDgOG6pOG6p+G7ueG7m+G7seG7neG6p+G7m+G7s+G7ueG6p27hu63Dusah4bqna+G7r8Og4bqnbmds4bqna+G7neG7k+G6oOG6p3TDquG6p3ThuqRs4bqndOG6suG7s8O6xqHhuqds4bub4bq0bOG6p8O64buDw7rGoeG6p2zhu5vhuqJDw7XDuuG6p+G6oMOB4bq9bOG7m+G6oeG6pyThuqJDw7TDuuG6p27hurLDvcO6xqHhuqd1w6rhuqdueMO64bqn4bqo4buh4bqnbOG6u3Xhuqdzw7ThuqDhuqd14bqy4buzw7rhuqds4bqw4bq74bqnbuG7oeG6u+G6p+G7ueG7m+G6snjDusah4bqndMOq4bqnYuG6q8Ogw6nhuqdzdeG6p+G7ueG7m+G6rmzhuqfhuqjhuq7huqfhuqDhu5vhu53huqds4burw7rGoeG6p03huqThuqfhur3DuuG6p2zhurvDueG6p+G6oOG7sWzhuqdL4buFbOG6py3huqfDmuG6u3XDoOG6p+G7m8O5w6rDuuG6p+G6oOG7m8Oqw7rhu5vDoOG6p2zhu5vhurDhuqdu4buL4bqi4bqn4bqg4bqy4bqnw4Dhu4/huqds4bul4bqn4bqgw4Hhur1s4bub4bqnw7rhu5vhu53hu5N14bqn4bqg4bqi4bqnw4Dhuqbhurvhuqd04bq/4bud4bqnbOG6vWzhuqduw7nhur/DuuG6p27hurLDvcO6xqHhuqdr4buh4bqn4bubxrDDusah4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6seG6r+G7nXXGoeG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu51Mb8O64bqgb8OB4bql4bqnw4DhuqBDdG804bql4bqq4budbeG6oOG7m2HhuqfDqeG6reG6reG7uULDoeG6p+G7m2/hu53GoeG7m+G6oGHhuqdk4bqp4bqp4bu5QsOh4bql4bqnw4DDgWw04bqlLy9sbcO64bqha+G6u8O54bqg4bub4bq7w7rhu5vhu5vDueG6u+G6oeG6qMO6L21vw4Bz4bqgw7nhu7kvw7pv4bqqw4Av4bqr4bqpY2Uv4bqr4bqt4bqrbeG6reG6rcOpY8OpZGXhuqBlZGNiYnThuq3huqFy4bu5xqE5w4E0YmNi4bql4bqn4bq7dOG6oDThuqU94budw7ThuqDhuqds4bubZ+G6oOG6p+G6oOG7n8O64bub4bqn4bqgw4Hhur/Dusah4bqnQm/huqdB4bqi4bq94bqn4bqg4buB4bud4bql4bqn4bqq4budbeG6oOG7mzThuqXDqeG6reG6reG6peG6p+G7m2/hu53GoeG7m+G6oDThuqVk4bqp4bqp4bql4bqnL+G6seG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5TOG6u+G7ueG6oOG7ncO5w7rhuqXhurFU4bqkbOG6p3ThurLhu7PDusah4bqnbOG7m+G6tGzhuqfDuuG7g8O6xqHhuqdz4bud4buZdeG6p+G6oMOB4bq74bqn4bqg4buB4bud4bqn4bqgw4HFqcO6xqHhuqfDusah4bq7Q+G6p+G6oOG6v+G7neG6p27hu53hu5l14bqndcaw4bqnw6Phu4DDuuG7m2HhuqdM4bq64bqnbOG6osO6xqHhuqdsw6zhu7nEg+G6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurEk4bq/4bud4bqnQuG7h+G6p+G7msOq4bqnTuG7q8O6xqHDoOG6p+G7m+G6okPhu5PDuuG6p+G7msOq4bqnJMOB4bqiw7rGocOg4bqnS+G7o+G6p+G6oOG7m+G6suG6p07hu4HDusah4bqn4bqwQ+G6p0Lhu4fhuqfhu7jhu5vhur914bqnPuG7g8O64bqnPnHDuuG7m+G6p2zhu5vDueG6p8OBZsO6xqFh4bqnPeG6u+G6ouG6p3Phu5vhu53huqfhuqDhu53DtOG7ueG6p8O64bub4buJw7rhuqfhu7nhu5vhu4HDuuG6p+G6vcO64bub4bqnbOG6sOG6u+G6p8O6xqHhurLDveG7neG6p23DrcO64bqnbOG6tsO6xqHhuqfDuuG7m+G6suG6p3Phu53hu5l14bqn4bqgw4HhurvhuqfhuqDhu5/DuuG7m+G6p+G7m+G7n8O64bub4bqn4bqg4bub4bqkbOG6p+G6oMO0w6Dhuqds4bub4bujw7rhu5vhuqdB4bqiQ+G7kcO64bqn4bqr4bqnQuG7h+G6p+G7msOq4bqnTuG7q8O6xqHhuqfhuqjDquG6p+G7msOq4bqnPXjDuuG6p27hu4fhuqd0w6p14bqn4bqo4bud4buTbOG6p+G6qHnhu53huqds4bq9bOG6p2zhu6vDusah4bqn4bqgQ8Og4bqnbnjDuuG6p+G6qOG7oeG6p3Phu5vhurvhu53huqfhuqDhu5vhur1s4bqndcaw4bqnQ8O14bqi4bqnbOG7i+G6ouG6p2zhurt14bqnc8O04bqg4bqn4bqg4bqyeeG7neG6p27hurLDvcO6xqHDoOG6p2zhu5vhur9D4bqnbsODw7rGoeG6p+G6oOG7geG7neG6p+G6oMOBxanDusah4bqn4bqow6rhuqds4bul4bqn4bqgw4Hhur1s4bub4bqnw7rhu5vhu53hu5N14bqn4bqg4bqi4bqnw4DhuqbhurvhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqfhuqjhu6HhuqfhuqDDgeG7o+G6p+G7m+G6suG6p+G7m8aww7rGoeG6oeG6p07DtMO64bqnw7rhurtDw6Dhuqds4bq9bOG6p254w7rhuqfhuqjhu6Hhuqdu4bq7w7rGoeG6p+G6qOG7oeG6p+G6oMOBw7XDuuG6p27hurvDusah4bqn4bqg4budw7TDuuG6p+G7m8Oqw7rhu5vhuqfhuqDhuqLhuqfDgOG6puG6u+G6p27hurLDvcO6xqHhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxTOG7p8O64bqnTOG7m+G6sOG6p+G6oOG7oWzhu5vhuqclS8OaTeG6p0Lhu4fhuqfhu5rDquG6pyThu53DtMO64bqnPuG6tuG6pz7hu4PDuuG6p07hurLhu7Ns4bqnbOG7m8O54bqna+G7ncO04bqgw6Dhuqds4bub4bujw7rhu5vhuqdB4bqiQ+G7kcO64bqnbuG7h+G6p+G7ueG7m+G7seG7neG6p+G7m+G7s+G7ueG6p+G6qHnhu53huqds4bq9bOG6p254w7rhuqfhuqjhu6Hhuqds4bub4bq0bOG6p8O64buDw7rGoeG6p0PDteG6ouG6p2zhu4vhuqLhuqdueMO64bqn4bqo4buh4bqn4bqo4buJw7rhuqfhuqDhu4Hhu53huqfhuqDhu5vhuqRs4bqn4bub4bud4buTw7rhuqfhuqjhu53hu5Ns4bqn4bu54bub4bqiw7rhuqfhuqDhurJ54bud4bqnw7rhurJ5bOG6p2zhu5vhu7HDusah4bqna+G6ruG7ncOg4bqn4bqg4bqi4bqnw4DhuqbhurvhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqfhuqDhuqJDw7TDuuG6p27hurLDvcO6xqHhuqfhu5vhurLhuqfhu5vGsMO6xqHhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqx4buqw7rGoeG6p07hurLhu7Ns4bqnbOG7m8O54bqna+G7ncO04bqg4bqnxqDhu53hur114bqnbuG7sWzhuqdM4burw7rGoeG6p+G6u8O64bqn4bqgcMO64bub4bqnbOG6tsO6xqHhuqdu4buH4bqnbOG7m3Dhuqdu4bq/w7nhuqdM4burw7rGoeG6p+G6u8O64bqn4bub4bqiQ+G7k8O64bqn4buaw6rhuqckw4HhuqLDusah4bqnc+G7neG7mXXhuqfhuqDDgeG6u8Og4bqnQuG6puG6p3RE4bqn4bqow6rhuqdDw7XhuqLhuqds4buL4bqi4bqnbcO54bq7w7rhu5vhuqfDusah4bub4bud4buT4bu54bqnc+G7m+G6u+G7neG6p+G6oOG7m+G6vWzhuqd1xrDhuqfhuqDhu5vhuqRs4bqn4bub4bud4buTw7rhuqfDusah4bub4budw7V14bqnbOG6vWzhuqdB4bqiQ+G6p27hu6HDuuG7m+G6p+G6qOG7keG6p27hu4F14bqna+G7gcO54bqn4bqg4buB4bud4bqn4bqgw4HFqcO6xqHhuqfhu7nhu5vhurJ4w7rGoeG6p+G6oOG7neG7k8O6w6Dhuqdz4bub4burw7rGoeG6p8ahw61D4bqn4bur4bqnw7rhu5vhu53hu5V14bqndeG7q+G7neG6p+G6oMOB4bqyw73Dusah4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6seG6r+G7nXXGoeG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu51Mb8O64bqgb8OB4bql4bqnw4DhuqBDdG804bql4bqq4budbeG6oOG7m2HhuqfDqeG6reG6reG7uULDoeG6p+G7m2/hu53GoeG7m+G6oGHhuqdjZOG6reG7uULDoeG6peG6p8OAw4FsNOG6pS8vbG3DuuG6oWvhurvDueG6oOG7m+G6u8O64bub4bubw7nhurvhuqHhuqjDui9tb8OAc+G6oMO54bu5L8O6b+G6qsOAL+G6q+G6qWNlL+G6q+G6reG6q23huq3huq3DqWPhurljZeG6oGXhurnDqWTDqXThuq3huqFy4bu5xqE5w4E04bq5YuG6q+G6peG6p+G6u3ThuqA04bqlPeG7ncO04bqg4bqnbOG7m2fhuqDhuqfhuqDhu5/DuuG7m+G6p+G6oMOB4bq/w7rGoeG6p0Jv4bqnQeG6ouG6veG6p+G6oOG7geG7neG6peG6p+G6quG7nW3huqDhu5s04bqlw6nhuq3huq3huqXhuqfhu5tv4budxqHhu5vhuqA04bqlY2Thuq3huqXhuqcv4bqx4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lM4bq74bu54bqg4budw7nDuuG6peG6sT3hurvhuqLhuqdz4bub4bud4bqnbOG7peG6p8OA4bqk4bqn4bqow6rDueG6p2zhuqLhu69s4bqnw7rhu5vhu53hu5HhuqLhuqfhuqDhuqJDw7TDuuG6p27hurLDvcO6xqHhuqdu4buH4bqnbuG6suG7s2zhuqds4bq9bOG6p254w7rhuqfhuqjhu6HhuqfhuqDhu5vhu53huqfhuqDhu53DtMO64bqn4bubw6rDuuG7m+G6p+G7ueG7m+G6osO64bqn4bqg4bqyeeG7neG6p8O64bqyeWzhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxTuG7rcO6xqHhuqfhuqDhu5vDveG7ncOg4bqnQ8O14bqi4bqnbOG7i+G6ouG6p3ThuqRs4bqndOG6suG7s8O6xqHhuqdM4burw7rGoeG6p+G6u8O64bqn4bub4bqiQ+G7k8O64bqn4bqg4buDw7rGoeG6p2zhurLDvcO6xqHhuqds4burw7rGoeG6p+G6oOG6vWzhuqfhuqDhuqLhu4vDuuG6p+G6oMOB4bq74bqnc+G7neG7mXXhuqfDgMO54bq94bqgw6DhuqdC4bqm4bqndEThuqfDusah4bub4budw7V14bqnbOG6vWzhuqfhu5vDqsO64bub4bqn4bqo4bud4bqn4bqo4bud4bqn4bu54bub4bq/deG6p+G6qOG7keG6p0HhuqLhur3huqfhuqDhu4Hhu53huqfhuqDDgcWpw7rGoeG6p8O6xqHhurtD4bqn4bqg4bq/4bud4bqnbOG7m8Otw7rhuqd1xrDDoOG6p0PDteG6ouG6p2zhu4vhuqLhuqfhuqDhur914bqnbcOCw7rGoeG6p0Jv4bqnbOG7m+G7teG6p27DrOG6oOG6p+G6qOG7icO64bqn4bubw6rDuuG7m+G6p+G6oMOBw7XDuuG6p+G6oOG6okPDtMO64bqn4bqgcMO64bub4bqndOG7r+G6p2Thuqti4bqnbsO54bq/w7rhuqdB4bqi4bq74bqnQuG7h+G6p+G7msOq4bqnJOG7ncO0w7rhuqdu4buZ4bqn4bqg4bub4bqkbOG6p+G7m+G7neG7k8O64bqn4bu54bub4bqiw7rhuqfDuuG6snlsw6DhuqfhuqDhuqLhuqfDgOG6puG6u+G6p27hurLDvcO6xqHhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxPnnhu53huqdB4bqi4bq7w7rhuqdu4bud4buZdeG6p3Phu5vhu6vDusah4bqnbOG7peG6p+KAnOG6qMSCw7rGoeG6p2zDrHXigJ3huqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p0Lhuqbhuqd0ROG6p+G6qOG7neG6p+G7ueG7m+G6v3XDoOG6p0zhu6vDusah4bqn4bq7w7rhuqfhuqBww7rhu5vhuqck4bub4bq7w7rhu5vhuqfhu5rhu6Xhurvhuqdu4buH4bqn4bqgw4Hhu53hu5nDuuG6p3Phu5vhurvhu53huqdB4bqiQ8O04bqg4bqndOG7neG7k+G6oMOg4bqnbuG7rcO6xqHhuqdr4buv4bqnw7rhu5vhu53hu5HhuqLhuqfGoeG7neG7geG7neG6p+G7ueG7m+G6veG7ueG6p8O64bubZnXhuqdz4bud4buZdeG6p8OAw7nhur3huqDhuqds4bubZ+G6oOG6p2zhu5vhu4/DoOG6p2zhu6Xhuqfhu5vhu53hu5PhuqLhuqdB4bqi4buB4bqn4bqg4bufw7rhu5vhuqfhuqDDgeG6v8O6xqHhuqdCb+G6p0HhuqLhur3huqfhuqDhu4Hhu53huqfhuqDDgcWpw7rGocOg4bqnbHjhu53huqfDunnhu53huqdz4bujbOG7m+G6p+G6oOG7m+G6snlsw6DhuqfhuqDhu5vDqsO64bub4bqn4bqg4bubxILDusahw6DhuqfGoeG7peG7ueG6p+G7ueG7m+G7i8O64bqndsO64bqnbuG7ocO64bub4bqn4bqgw4Hhu4nhuqDhuqfhuqDhuqThuqfhurvDuuG6p+G6oMO5w6rDuuG6p8ah4bud4bq7w7nhuqfhuqDhu5vhu6vDusah4bqn4bqgw4HDtcO64bqnbuG7oeG6u+G6p2vDqsO64bqn4bqgw7nDqsO64bqn4bqgcMO64bub4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7nhurrhuqLhuqDhu5vDucOB4bql4bqxPXjDuuG6p07hu5/DuuG7m+G6ry/hu7nhurE=

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]