(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cùng lúc diễn ra nhiều dự án lớn, trong đó có dự án cao tốc Bắc - Nam. Việc các đơn vị vận chuyển đất san lấp chạy xe với tải trọng lớn, tần suất cao gây ô nhiễm môi trường, hư hỏng đường sá, tiềm ẩn tai nạn giao thông khiến cho người dân nhiều địa phương không khỏi bất an.
4bqx4bud4bqr4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQSXhu6PhuqJ1w7Phuqfhurck4buj4buR4bqi4bqtbeG7nWjhuqLhuq3huqLhu6HDueG7neG6reG6osOA4buBw7nhu5vhuq1Dw7Phuq3DgcODw6rhuq3huqLhu4fhu6PhurEv4bud4bqr4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0Hhu5zDs+G6vW7huqfhurcl4bud4buz4buj4bqt4bub4buj4bq9w7nhuq3DgcOD4bq94bqt4bqiw4DDtMO54bqtb3Dhur3huq1s4bq/w7nhuq3huqJxw7nhu53huq0l4bud4bq9w7nhu53huq3hu5zhu6fhur3huq1t4bquw7nhu5vhuq11xIJt4bqtbuG7o+G7l8O54bqtw4Dhur3huq3DueG7neG7o+G7k8OD4bqtbuG6puG6rcOqw7nhuq11w73DueG6oeG6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq1v4bun4bqtbeG7p+G6rW7huqbhuq3DqsO54bqtbeG6veG7peG6reG6ouG7rW3huq1MZm3huq0t4bqtw5nhur3DuuG6o+G6rXvhu6Phu5lt4bqtbcOqbeG6rW95w7nhuq3huqpw4bqt4bqqxKnDueG6rW3hu53Dg0Thu5XDueG6rW/hu4vhuqLhuq3huqDhur3DueG6rXXhu4tB4bqtbeG7neG7gUThuq1Dw7Phuq3huqrDveG7o+G6reG6ouG7h+G7o+G6reG6osOAxrDDueG7m+G6rXXDvcO54bqh4bqt4bqi4buJw7nhuq3huqDDg+G7i+G6ouG6rW3hur3hu6Xhuq3hu5vDrEThuq3hu7Hhuq3DueG7neG7o+G7l8O64bqtw7rhu7Hhu6Phuq3huqLDgOG6tOG7s8O54bub4bqh4bqt4bud4bq04bqt4bud4bupw7nhu5vhuq1v4bq04buzw7nhu5vhuq3huqDDquG6oeG6reG6ouG7o+G7k8O64bqtasO54bqt4bqi4bq94buj4bqtw7nhu4HDueG6reG7m+G7o+G6veG7peG6reG6ouG7neG7scO54bub4bqtdOG7neG7o+G7kcO54bqtbeG7neG7peG6rcO54bub4bq04buz4buj4bqtbsOsw7nhuq3DueG7neG7o+G7k8OD4bqtb3Dhur3huq1B4bud4bq0ecO54bub4bqtdOG7neG7scO54bub4bqtdOG7neG7qeG7o+G6rWzhu4vhuqLhuq3hur3DueG6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurfhurHhuqDhuqLDgOG7pcO54bub4bq34bqx4bujw7rhu5vhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdu4bqi4budw4PDumzhuq3hu6NNw7PDueG6osOzw4Dhuqfhuq3huqDhuqJEdcOzNeG6p0Lhu6Nu4bqi4budw6Hhuq3hurnhuqnhuqlBQ8Og4bqt4budw7Phu6Phu5vhu53huqLDoeG6rWRiYkFDw6Dhuqfhuq3huqDDgG014bqnLy9tbsO54bqjbOG6veG7peG6ouG7neG6vcO54bud4bud4bul4bq94bqj4bqqw7kvbsOz4bqgdOG6ouG7pUEvw7nDs0LhuqAvYuG6q2TDqS9i4bqpYm7huqnhuqnhurlkw6nEkeG6ueG6osSRY2XDqWV14bqp4bqjc0Hhu5thw4A1ZWRk4bqn4bqt4bq9deG6ojXhuqck4buj4buR4bqi4bqtbeG7nWjhuqLhuq3huqLhu6HDueG7neG6reG6osOA4buBw7nhu5vhuq1Dw7Phuq3DgcODw6rhuq3huqLhu4fhu6Phuqfhuq1C4bujbuG6ouG7nTXhuqfhurnhuqnhuqnhuqfhuq3hu53Ds+G7o+G7m+G7neG6ojXhuqdkYmLhuqfhuq0v4bq34bqxL+G6oOG6osOA4bulw7nhu5vhurfhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTeG6vUHhuqLhu6Phu6XDueG6p+G6tyXhu6HDueG7neG6reG6osOA4buBw7nhu5vhuq1Dw7Phuq3huqLhu4fhu6Phuq3huqLDgMaww7nhu5vhuq11w73DueG6rUHhu53hurBt4bqt4bqq4bqw4bqtbcOqbeG6rW7huqbhuq3DqsO54bqtb+G6tOG7tW3huq3huqDhu6Phu5HhuqLhuq1t4budaOG6ouG6reG6oOG6vcOD4bqtdOG7neG7o+G6rcOZ4budw6zDueG6rW7DrMO54bqtQeG7neG7h8O54bqtw6rDueG7neG6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0Hhu6LDueG6osOzw4Al4buj4bqidcOz4bqn4bq3JeG7ocO54bud4bqt4bqiw4Dhu4HDueG7m+G6rUPDs+G6rcOBw4PDquG6reG6ouG7h+G7o+G6rUHhu53hurBt4bqt4bqq4bqw4bqtbcOqbeG6rW7huqbhuq3DqsO54bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6tyPDg8Oq4bqtbMOCbeG6rUPEgm3huq104bud4buj4buRw7nhuq3DueG7m+G6tOG7s+G7o+G6rW7DrMO54bqtQeG7neG7h+G7o+G6rW934bqtb+G7i+G6ouG6rW/DquG6rW/hu5Xhuq3DueG7m+G7hcO54bqtbeG7nWjDueG6rUPDs+G6rcOBw4PDquG6rXThu5134bqh4bqtw4HDg8Oq4bqt4bqi4buH4buj4bqtdeG6v+G6rW3hu53Dg0Thu5nDueG6rcO6w73hu6Phuq1D4buHROG6rcOA4bq94bqtbeG7neG6tOG6veG6rXXDrMOD4bqt4bqi4buB4buj4bqtQ+G7g+G6reG7nOG6v+G6rU/hu7HDueG7m+G6oeG6reG7ncODROG7mcO54bqt4buc4bq/4bqtJcOAw4PDueG7m+G6o+G6rSXDg0Thu5HDueG6rW/hurThu7PDueG7m+G6rXXhu6PDtMO54bqtQ+G7g+G6reG6ouG6pOG6reG7nOG6v+G6rSR5w7nhuq1t4bud4buBROG6rcOBw4Phur3huq3hu5zhur/huq1P4buxw7nhu5vhuq1v4buD4bqtbHDhuq1Dw4Phu63DueG7m+G6rW3hu4tB4bqtw7nhu5vhu53hu6PDtMO64bqt4bqiw4DGsMO54bub4bqtbOG7t+G7o+G6rUPDs+G6reG6ouG7h+G7o+G6reG6osOAxrDDueG7m+G6rXXDvcO54bqtbuG7o+G6rW3hu53Dg0Thu5XDueG6rXXhu6PDtMO54bqt4bqi4bqwbeG6rW3hu53hu7fhuq1v4buL4bqi4bqh4bqtb8Oq4bqtQeG7neG6sG3huq3huqrhurDhuq1tw6pt4bqtbuG6puG6rcOqw7nhuq3huqLDgMO0w7nhuq1vcOG6veG6rWzhur/DueG6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurdU4bud4buxw7nhu5vhuq3hu5vhu6Phu4vDg+G6rcO5eOG7o+G6rWzhu4vhuqLhuq1s4buhw7nhu53huqHhuq3DunbhuqLhuq3hu5124bqtbsOsw7nhuq3huqDhu63DueG7m+G6rW7GsG3huq3hu53hur3hu6Phuq1sw7TDueG6reG6osODROG7kcO54bqtb+G6tOG7s8O54bub4bqtw7nhur9E4bqtbeG7neG7peG6rWzhu6Phu5HhuqLhuq3huqDDg+G7reG6ouG6rcO54bud4buj4buTw4Phuq3huqLhu53DqsO54bub4bqtw4HDg+G6veG6rUPDs+G6reG6ouG7h+G7o+G6reG6osOAxrDDueG7m+G6rXXDvcO54bqtbeG7neG7gUThuq114bujw7TDueG6reG6ouG6sG3huq104bud4buj4buRw7nhuq3DueG7m+G6tOG7s+G7o+G6rW7DrMO54bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6reG6ouG7neG7scO54bqtdOG7neG7rcO54bqtdOG7nXfhuq3huqrhu6Hhuq1B4bud4buH4buj4bqtbeG7nXDDg+G6rW3hu4fDueG7neG6rWzhurDhu6Phuq1saMO64bqtdOG7neG7o+G6reG6osOA4buz4buj4bqtw7lmw7nhu5vhuqHhuq3huqDhu6HDueG7neG6rXXhu4lE4bqtw7p44buj4bqtdOG7neG7o+G6reG6osOA4buz4buj4bqtw7rhurThur3huqPhuq1Mw7TDueG6rW3hu4HDueG7neG6rW/hu6fhuqHhuq1tw6pt4bqtbeG7ncOqw4Phuq3hu53GsG3huq3huqDhu6PDueG7neG6rW/hu6Phuq3hu53GsG3huq1t4budw4PDueG7m+G6reG6osODROG7kcO54bqtb+G6tOG7s8O54bub4bqt4bqqw73hu6Phuq1Dw7Phuq3huqLhu4fhu6Phuq3huqLDgMaww7nhu5vhuq11w73DueG6rXThu53hu6Phu5HDueG6rUHhu53hurDhuq3hu53Dg0TDueG7neG6rXThu53hu7HDueG7m+G6rXThu53hu6nhu6Phuq1s4buL4bqi4bqt4bq9w7nhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq34bqx4bujw7rhu5vhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqfhu6NNw7PDueG6osOzw4Dhuqfhuq3huqDhuqJEdcOzNeG6p0Lhu6Nu4bqi4budw6Hhuq3hurnhuqnhuqlBQ8Og4bqt4budw7Phu6Phu5vhu53huqLDoeG6rWRkYkFDw6Dhuqfhuq3huqDDgG014bqnLy9tbsO54bqjbOG6veG7peG6ouG7neG6vcO54bud4bud4bul4bq94bqj4bqqw7kvbsOz4bqgdOG6ouG7pUEvw7nDs0LhuqAvYuG6q2TDqS9i4bqpYm7huqnhuqnhurlk4bq5Y2XhuqLhuqtixJHEkWR14bqp4bqjc0Hhu5thw4A1ZcOpw6nhuqfhuq3hur114bqiNeG6pyThu6Phu5HhuqLhuq1t4budaOG6ouG6reG6ouG7ocO54bud4bqt4bqiw4Dhu4HDueG7m+G6rUPDs+G6rcOBw4PDquG6reG6ouG7h+G7o+G6p+G6rULhu6Nu4bqi4budNeG6p+G6ueG6qeG6qeG6p+G6reG7ncOz4buj4bub4bud4bqiNeG6p2RkYuG6p+G6rS/hurfhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3JeG6tHnDueG7m+G6reG6ouG6puG6oeG6reG6ouG7geG7o+G6rUPhu4Phuq3hu5zhur/huq0l4buj4buRw7nhuqHhuq3hu53hur/DueG7m+G6rW3hu53hurBt4bqt4budduG6rW7DrMO54bqt4bqg4butw7nhu5vhuq3hu53hur3hu6Phuq1sw7TDueG6reG6osODROG7kcO54bqt4bqiccO54bud4bqtdXbhuq3EkWJj4bqtb+G7peG7gcO54bqtw4HDg+G6veG6reG6ouG7neG7scO54bqtXcO0w7nhuq1A4budxILhuqHhuq1v4buD4bqtQeG7neG7h+G7o+G6reG6oOG6rOG6rW7hurDDueG7m+G6rW3Dqm3huq1B4bud4bq0ecO54bub4bqt4bqi4buj4buZw7nhuq1t4budaMO54bqtQ8Oz4bqtw4HDg8Oq4bqt4bqi4buH4buj4bqtdOG7leG6reG6ouG6pOG6rXThu53hu6Phuq1t4bun4bqtw7p24bqi4bqtw7rhu6nhuq1v4buL4bqi4bqt4bqiw4DDtMO54bqtb3Dhur3huq1s4bq/w7nhuq1v4buj4bqt4bqq4bq/4bul4bqt4bud4bul4buB4bqi4bqtb3bDueG7m+G6rUHhu53hurBt4bqt4bqq4bqw4bqtbuG6puG6rcOqw7nhuq1t4bq94bul4bqt4bqi4butbeG6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurfigJzDmeG7neG6qMO54bub4bqtb+G7peG6v8O54bqtQ8Oz4bqtbeG7neG7gUThuq104bud4buxw7nhu5vhuq3DueG7m+G6pMO54bub4bqtw7nhu5vhu51x4bqh4bqt4bqi4buH4buj4bqt4bqiw4DGsMO54bub4bqtdcO9w7nhuq1v4buD4bqtdOG7neG7o+G7kcO54bqt4bqiccO54bud4bqtdXbhuq3DueG7neG6vcO54bud4bqtbeG7neG7p8O54bub4bqtQ8OD4butw7nhu5vhuq1t4buLQeG6rcO54bub4bud4bujw7TDuuG6reG6osOAxrDDueG7m+G6oeG6reG7m8OsROG6rWzhurDhu6Phuq1saMO64bqtbeG7neG7peG6rcO54bub4bq04buz4buj4bqtbsOsw7nhuq3huqDhu63DueG7m+G6rW7GsG3huq3huqLDg0Thu5HDueG6rW/hurThu7PDueG7m+KAneG6oeG6rcO6duG6ouG6reG7nXbhuq1uw6zDueG6rWzDgm3huq1DxIJt4bqtbeG7neG7peG6rWzhu6Phu5HhuqLhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3JcOA4bulw7nhu5vhuq104bud4buj4bqtb+G7p+G6oeG6reG6ouG7geG7o+G6reG7ncODROG7mcO54bqtw5nhu7HDueG7m+G6rU3hu63DueG7m+G6oeG6reG6osODROG7kcO54bqt4bqiccO54bud4bqtdXbhuq3EkeG6q2Lhuq3huqrhur/huq3EkWLEkeG6rW/hu6Xhu4HDueG6rW/hu6Phuq3DgcOD4bq94bqtQ+G7g+G6rSXhu53hu4XDueG7m+G6rUzhu6HDueG7neG6rW3huq7DueG7m+G6rW3hu53Dg8O54bub4bqt4bqg4but4bqtQeG7ncSpw7nhuqPhuq0lw4NE4buRw7nhuq1v4bq04buzw7nhu5vhuq1Dw4Phu4vhuqLhuq3hu53hu6Phu5nDueG6reG7neG6v8O54bub4bqtdeG7peG7geG6ouG6reKAnHfhuq3huqrhu6Xhu6PhuqHhuq134bqt4bub4bq/4oCd4bqtbuG7peG6rXXhurTDg+G6rXXhurThu7XDueG7m+G6rUPDs+G6reG6ouG7h+G7o+G6reG6osOAxrDDueG7m+G6rXXDvcO54bqtbuG7o+G6rW3hu53Dg0Thu5XDueG6rUHhu53hurBt4bqt4bqq4bqw4bqtbeG7neG7peG6rW7huqbhuq3DqsO54bqtbeG6veG7peG6reG6ouG7rW3huqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3w5nhu5vhurThu7Phu6Phuq1uw6zDueG6reG7t+G6rW/DrEThuq1t4bud4bul4bqtbOG7o+G7keG6ouG6oeG6rW3hu53EgsO54bub4bqt4bqi4bux4buj4bqtbeG6ssO54bub4bqtw7nhu53hurThuq1t4bud4bufw7nhu53huq3DgcODROG7k8O54bqtb3Dhur3huq1B4bud4bq0ecO54bub4bqt4bqi4buB4bul4bqtb+G7o+G7k8OD4bqtdOG7o+G7mcO54bqtb+G7leG6reG6ouG7neG6pm3huq3hu53hu6Phu5nDueG6rW3Dqm3huq1u4bqm4bqtw6rDueG6reG6osOAxrDDueG7m+G6rW/hu6Phu5XDuuG6o+G6rSXDg0Thuq3DueG7neG7o8O0w7nhuqHhuq1vecO54bqt4bqqcOG6reG6ouG7neG7o+G6rW3hu7HDueG7m+G6rUHhu53hu4fhu6Phuq1t4bun4bqt4bqiw4DDqm3hu53huq3DueG7neG7o+G7mcO64bqt4bqq4buT4bqtw7rhu7Hhu6Phuq3huqLDgOG6tOG7s8O54bub4bqh4bqtbeG6ssO54bub4bqtw7nhu53hurThuq3hur3DueG6reG6ouG7peG6v8O54bqtbeG7neG7peG6rcO54bub4bq04buz4buj4bqtbsOsw7nhuq1v4buj4bqtdeG7geG7o+G6o+G6rVThu5Xhuq3huqLhuqThuq104bud4buj4bqt4bqi4bud4buj4bqtbeG7scO54bub4bqtTuG6puG6rcOqw7nhuq1t4bq94bul4bqt4bqi4butbeG6rUxmbeG6rS3huq3DmeG6vcO64bqtQ8Oz4bqtw4HDg8Oq4bqt4bqi4buH4buj4bqtbeG7neG7gUThuq114bujw7TDueG6reG6ouG6sG3huq3huqrDveG7o+G6reG6ouG7icO54bqt4bqgw4Phu4vhuqLhuq1t4bq94bul4bqh4bqtbOG6sOG7o+G6rWxow7rhuq1v4buD4bqtb+G6v8O54bud4bqh4bqt4bq9w7nhuq3DueG7m8ODROG6rXThu53hu6Phuq1tw6pt4bqtbeG7ncOqw4Phuq1v4buRw7nhuq3huqLDgOG6tOG7s8O54bub4bqtdeG6v+G6rcOA4buL4bqi4bqtb8Oqw7nhu5vhuq114bul4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQeG7osO54bqiw7PDgCXhu6PhuqJ1w7Phuqfhurck4buj4buR4bqi4bqtbeG7nWjhuqLhuqHhuq104bud4buxw7nhu5vhuq1v4buV4bqtb+G7leG6reG6osOq4buj4bqtbuG7o+G7l8O54bqt4bqi4buhw7nhu53huq3huqLDgOG7gcO54bub4bqtQ8Oz4bqtw4HDg8Oq4bqt4bqi4buH4buj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6tyXDgOG6tMO9beG6rcO54bud4bqow7nhu5vhuq1B4bud4buHw7nhuq3DqsO54bud4bqt4bqi4bqk4bqtw5nhu53DrMO54bqtbsOsw7nhuqHhuq1t4bud4bufw7nhu53huq3DgcODROG7k8O54bqtbcOqbeG6rW9w4bq94bqtQeG7neG6tHnDueG7m+G6rW/hu4Phuq3DgcODROG7keG6ouG6rXXhu6Phu5nhuqLhuq3huqrhur/hu6Xhuq1tw4N2beG6o+G6rSXDg0Thuq3DueG7neG7o8O0w7nhuqHhuq1tw6rhu6Phuq104bud4bun4bqtbeG6tuG6veG6rW9w4bq94bqtQeG7neG6tHnDueG7m+G6rXXhur/huq104bud4buxw7nhu5vhuq1t4bun4bqtbeG7ncOCbeG6rcO54buFw7nhu5vhuq1u4bqkw7nhu5vhuqHhuq1tw6zDueG6reG6ouG7h+G7o+G6reG6osOAxrDDueG7m+G6rUPDs+G6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurdN4bud4bq24bqt4bqicG3hu53huq0qTMOZTuG6rUPhu4Phuq0l4bud4buFw7nhu5vhuq1M4buhw7nhu53huq174bqy4bqt4buc4bqow4Phuq0l4bud4buj4buZw7nhuq1t4bud4bul4bqtbOG7o+G7keG6ouG6oeG6reG6ouG7ocO54bud4bqt4bqiw4Dhu4HDueG7m+G6rcO54bub4bq04buz4buj4bqtbsOsw7nhuq1B4bud4buHw7nhuq3DqsO54bud4bqtbeG6ssO54bub4bqtbeG7neG7n8O54bud4bqtdeG6v+G6rcO5eOG7o+G6rXXhu6Xhuq1t4bq24bq94bqtbeG7neG7n8O54bud4bqtw4HDg0Thu5PDueG6rW9w4bq94bqtQeG7neG6tHnDueG7m+G6oeG6reG6osODROG6rcO54bud4bujw7TDueG6rW/hu5Xhuq1D4bqs4bqtdcSQ4bqtbsOC4bqi4bqtb+G7o+G7lcO64bqtbeG7icO54bqt4bqg4bqm4bqtQeG7neG7reG7o+G6reG7neG7tUHhuq1v4buvw7nhu5vhuq1sduG6oeG6rW9obeG6rWzhu6Phu5nhuqLhuq114bq/4bqtdeG6pm3huq114bq04bu1w7nhu5vhuq1t4budw4Jt4bqtw7nhu4XDueG7m+G6rW3hu53Dg0TDtMO54bqt4bqiw4DDqm3hu53huqPhuq0lw4NE4buRw7nhuq1v4bq04buzw7nhu5vhuq3DuuG6v+G6rW95w7nhuq3huqpw4bqtbeG6vcO64bqtdOG7keG6ouG6rcO64bq04bu1w7nhuq1t4bq24bq94bqtb3Dhur3huq1B4bud4bq0ecO54bub4bqtdeG6v+G6rWNi4bqh4bq54bqtdMO64bqtQeG7neG6sG3huq3huqrhurDhuq3huqLhu53hu6Phuq1t4buxw7nhu5vhuq1O4bqm4bqtw6rDueG6rW3hur3hu6Xhuq3huqLhu61t4bqtTGZt4bqtLeG6rcOZ4bq9w7rhuqHhuq3hu53hu6Xhur/DueG6reG6ouG7neG6v8O54bud4bqh4bqtbeG7neG6tuG6rW/hu4nDg+G6reG6ouG6tOG6reG6oMO14bqtbeG7p+G6reG6osOAw6pt4bud4bqtw7nhu53hu6Phu5nDuuG6reG6osOD4bqt4bqg4bqs4bq94bqtdeG7geG7o+G6rW3Dqm3huq1v4bul4buBw7nhuq1v4bq04buzw7nhu5vhuq1scOG6reG7neG7qcO54bub4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6t+G6seG7o8O64bub4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqn4bujTcOzw7nhuqLDs8OA4bqn4bqt4bqg4bqiRHXDszXhuqdC4bujbuG6ouG7ncOh4bqt4bq54bqp4bqpQUPDoOG6reG7ncOz4buj4bub4bud4bqiw6Hhuq3EkeG6q+G6q0FDw6Dhuqfhuq3huqDDgG014bqnLy9tbsO54bqjbOG6veG7peG6ouG7neG6vcO54bud4bud4bul4bq94bqj4bqqw7kvbsOz4bqgdOG6ouG7pUEvw7nDs0LhuqAvYuG6q2TDqS9i4bqpYm7huqnhuqnhurlk4bq5xJHDqeG6osOpxJFkY2N14bqp4bqjc0Hhu5thw4A1Y2Rj4bqn4bqt4bq9deG6ojXhuqck4buj4buR4bqi4bqtbeG7nWjhuqLhuq3huqLhu6HDueG7neG6reG6osOA4buBw7nhu5vhuq1Dw7Phuq3DgcODw6rhuq3huqLhu4fhu6Phuqfhuq1C4bujbuG6ouG7nTXhuqfhurnhuqnhuqnhuqfhuq3hu53Ds+G7o+G7m+G7neG6ojXhuqfEkeG6q+G6q+G6p+G6rS/hurfhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTeG6vUHhuqLhu6Phu6XDueG6p+G6t1XhuqZt4bqtdeG6tOG7tcO54bub4bqtbeG7ncOCbeG6rcO54buFw7nhu5vhuq104buj4buVw7rhuq3huqLDgOG6veG6reG6ouG7h+G7o+G6reG6osOAxrDDueG7m+G6rcO54bub4bq9ROG6reG6ouG7geG7o+G6rW/hu6Phu5XDuuG6rcO64bup4bqtxIPhu4bDueG7ncOh4bqtTeG6vOG6rW3Dg8O54bub4bqtbeG7i0Hhuq/hurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3JeG7geG7o+G6rUPhu4Phuq3hu5zhur/huq1P4buxw7nhu5vhuqHhuq3hu53Dg0Thu5nDueG6reG7nOG6v+G6rSXDgMODw7nhu5vhuqHhuq1M4buf4bqt4bqi4bud4bq04bqtT+G7h8O54bub4bqt4bq2ROG6rUPhu4Phuq1A4bud4buBw7rhuq174buFw7nhuq17csO54bud4bqtbeG7neG7peG6rcOAZ8O54bubw6Hhuq0k4bq9w4Phuq104bud4buj4bqt4bqi4buj4buRQeG6rcO54budxKnDueG6rUHhu53hu4fDueG6rcOqw7nhu53huq1t4bq24bq94bqtw7nhu5vhurThu7Phu6Phuq1uw6zDueG6rW3hurLDueG7m+G6rcO54bud4bq04bqtdOG7o+G7lcO64bqt4bqiw4Dhur3huq3huqLhu6HDueG7neG6reG7neG7ocO54bud4bqt4bqi4bud4bqmbeG6reG6ouG7keG6oeG6rW3hu53hu5/DueG7neG6rcOBw4NE4buTw7nhuq1i4bqtQ+G7g+G6reG7nOG6v+G6rU/hu7HDueG7m+G6reG6quG6v+G6reG7nOG6v+G6rSR5w7nhuq1v4buD4bqtdeG6v8O64bqt4bqq4buj4buZbeG6reG6qsO94buj4bqtbcOqbeG6rW3hu7HDueG7m+G6reG6okThuqHhuq1vecO54bqt4bqqcOG6rXThu53hur3hu6Phuq3huqLhu53Dqm3huq3DuuG7qeG6rUTDtMOD4bqtbeG7icOD4bqtbeG6vcO64bqtdOG7keG6ouG6reG6ouG6tMO94buj4bqtb+G6tOG7s8O54bub4bqh4bqtbeG7neG7gUThuq1vxILDueG7m+G6reG6ouG7h+G7o+G6reG6osOAxrDDueG7m+G6reG6quG6v+G6rW3hu6fhuq3huqLDgMOqbeG7neG6rcO54bud4buj4buZw7rhuq3huqLDg+G6reG6oOG6rOG6veG6rcO54bud4bqow7nhu5vhuq3huqpw4bqt4bqiw4Dhu5/huq3hu53hurThuq3hu53hu6nDueG7m+G6o+G6rU/hu5HDueG6rcO54bq9ROG6oeG6rW3Dqm3huq1vecO54bqt4bqqcOG6rW/hur3DueG7m+G6reG6qnDhuq3huqLDgMO0w7nhuq1v4bq9w7nhu5vhuq3huqLhu6Phu5HDueG6reG7neG6v8O54bud4bqt4bqiw4Phuq3huqDhuqzhur3huq1v4bq04buzw7nhu5vhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3TcWpw7nhuq1N4bud4bq24bqt4bqicG3hu53huq0qTMOZTuG6rUPhu4Phuq3hu5zhur/huq0l4buj4buRw7nhuq174bqy4bqte+G7hcO54bqtT+G6tOG7tW3huq1t4bud4bul4bqtbOG7o+G7keG6ouG6oeG6rW3hu53hu5/DueG7neG6rcOBw4NE4buTw7nhuq1v4buD4bqtQeG7neG7reG7o+G6reG7neG7tUHhuq3huqrDveG7o+G6rW3Dqm3huq1vecO54bqt4bqqcOG6rW3hu53Dgm3huq3DueG7hcO54bub4bqtRMO0w4Phuq1t4buJw4Phuq1vecO54bqt4bqqcOG6reG6qsSpw7nhuq3huqLhu4fhu6Phuq3huqLhu53huqZt4bqt4bud4buj4buZw7nhuq3huqrhu6Phu5lt4bqtQeG7ncODw7nhuq3huqLhurTDveG7o+G6rcO54bq0w71t4bqtbeG7neG7rcO54bub4bqtbOG6sOG7o+G6oeG6reG6osOD4bqt4bqg4bqs4bq94bqtw7nhu53huqjDueG7m+G6reG6osODROG7kcO54bqtb+G6tOG7s8O54bub4bqt4bud4bq04bqt4bud4bupw7nhu5vhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq34buww7nhu5vhuq1P4bq04bu1beG6rW3hu53hu6Xhuq1s4buj4buR4bqi4bqt4bua4bujw6rDuuG6rW/hu61t4bqtTeG7scO54bub4bqt4bq9w7nhuq3huqJxw7nhu53huq1t4bqyw7nhu5vhuq1v4buD4bqtbeG7nXHhuq1v4buB4bul4bqtTeG7scO54bub4bqt4bq9w7nhuq3hu53Dg0Thu5nDueG6reG7nOG6v+G6rSXDgMODw7nhu5vhuq104buj4buVw7rhuq3huqLDgOG6veG6oeG6rUPhuqzhuq11xJDhuq3huqrhur/huq1Ew7TDg+G6rW3hu4nDg+G6rW7hu6Xhur3DueG7neG6rcO54bub4bud4buj4buZQeG6rXThu53hur3hu6Phuq3huqLhu53Dqm3huq3DuuG7qeG6reG6ouG7neG6pm3huq3hu53hu6Phu5nDueG6rcO54bub4bud4bujw7TDuuG6rW3Dqm3huq3DgcODROG6rW9ww7nhu53huq3huqrhu5Phuq1v4buHw7rhuq1s4buH4bul4bqt4bqi4buH4buj4bqt4bqiw4DGsMO54bub4bqtQeG7neG6tHnDueG7m+G6reG6ouG7o+G7mcO54bqh4bqtdOG7neG7scO54bub4bqt4bubw6xE4bqt4bux4bqtw7nhu53hu6Phu5fDuuG6rcO64bux4buj4bqt4bqiw4DhurThu7PDueG7m+G6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurfhurHhu6PDuuG7m+G6rW114bq94bqg4bqgNeG6p+G7o03Ds8O54bqiw7PDgOG6p+G6reG6oOG6okR1w7M14bqnQuG7o27huqLhu53DoeG6reG6ueG6qeG6qUFDw6Dhuq3hu53Ds+G7o+G7m+G7neG6osOh4bqtZMSR4bqpQUPDoOG6p+G6reG6oMOAbTXhuqcvL21uw7nhuqNs4bq94bul4bqi4bud4bq9w7nhu53hu53hu6Xhur3huqPhuqrDuS9uw7PhuqB04bqi4bulQS/DucOzQuG6oC9i4bqrZMOpL2LhuqlibuG6qeG6qeG6uWThurtkw6nhuqLDqeG6u+G6ucSR4bq5deG6qeG6o3NB4bubYcOANeG6u2Ni4bqn4bqt4bq9deG6ojXhuqck4buj4buR4bqi4bqtbeG7nWjhuqLhuq3huqLhu6HDueG7neG6reG6osOA4buBw7nhu5vhuq1Dw7Phuq3DgcODw6rhuq3huqLhu4fhu6Phuqfhuq1C4bujbuG6ouG7nTXhuqfhurnhuqnhuqnhuqfhuq3hu53Ds+G7o+G7m+G7neG6ojXhuqdkxJHhuqnhuqfhuq0v4bq34bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQU3hur1B4bqi4buj4bulw7nhuqfhurck4bq9w4Phuq104bud4buj4bqtbeG7p+G6reG6oOG6puG6reG6quG6v+G7peG6rW3Dg3Zt4bqtw7nhu53hu6Phu5PDg+G6reG6osODROG7kcO54bqtb+G6tOG7s8O54bub4bqtb+G7g+G6rW/hurThu7Vt4bqtbcOqbeG6rW95w7nhuq3huqpw4bqt4bqi4bud4buj4bqt4bqi4buj4buRw7nhuq3hu53hur/DueG7neG6rUHhu53Dg8O54bqt4bqi4bq0w73hu6Phuq3DueG6tMO9beG6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurdP4buvw7nhu5vhuq3huqLhu53hu7Phu6PhuqHhuq1Ew7TDg+G6rW3hu4nDg+G6rXXhuqZt4bqtdeG6tOG7tcO54bub4bqtTeG7scO54bub4bqt4bq9w7nhuq3hu53Dg0Thu5nDueG6reG6ouG7hcO54bub4bqtbeG6tOG7s8O54bub4bqtbeG7scO54bub4bqt4bqiw6pt4bqt4bqiw4Phu4nDueG6reG6osOA4bq94bqtdOG7o+G7lcO64bqt4bqg4bulw6rhuqLhuqHhuq1D4bqs4bqtdcSQ4bqtw7nhu5vhu53hu6PDtMO64bqtbcOqbeG6reG7neG6v8O54bud4bqt4bqq4buj4bqt4bqq4buj4bqtQeG7neG7gcO64bqt4bqq4buT4bqtw4HDg8Oq4bqt4bqi4buH4buj4bqt4bqiw4DGsMO54bub4bqtw7nhu5vhur1E4bqt4bqi4buB4buj4bqtbeG7ncOsw7nhuq3DuuG7qeG6oeG6rUTDtMOD4bqtbeG7icOD4bqt4bqi4buBw7rhuq1u4bqkw7nhu5vhuq1Dw7Phuq1t4bud4bu34bqtb+G7i+G6ouG6reG6qsSpw7nhuq3hu53hur/DueG7neG6reG6osOAw7TDueG6reG6osODROG7kcO54bqt4bqiccO54bud4bqtdXbhuq3EkWJj4bqtb+G7peG7gcO54bqtw4HDg+G6veG6rUPhu4Phuq3hu5zhur/huq0l4buj4buRw7nhuq1v4buV4bqt4bqi4bud4bqmbeG6reG7neG7o+G7mcO54bqtQeG7ncODw7nhuq3DueG6tMO9beG6oeG6reG6osOD4bqt4bqg4bqs4bq94bqtb+G6tOG7s8O54bub4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6t3vDveG7o+G6rcOBw4Phur3DueG6rW/hu6Phu5XDuuG6rXThu53hu7HDueG7m+G6rW3hu6fhuq3igJzhuqrhuq7DueG7m+G6rW3hu4vDuuKAneG6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq1D4bqs4bqtdcSQ4bqt4bqq4buj4bqtQeG7neG7gcO64bqh4bqtTeG7scO54bub4bqt4bq9w7nhuq3huqJxw7nhu53huq0l4bud4bq9w7nhu53huq3hu5zhu6fhur3huq1v4buD4bqt4bqiw4Dhu6Phu5XDueG6rXThu53hur3hu6Phuq3DgcODROG7keG6ouG6rXXhu6Phu5nhuqLhuqHhuq1v4buvw7nhu5vhuq1sduG6rcO54bud4buj4buTw4Phuq3hu5vhu6Phu4fhu6Phuq1B4budw6pB4bqtw7nhu51nw7rhuq104buj4buVw7rhuq3huqDhu6XDquG6ouG6rW3hu51o4bqi4bqtbeG7ncO14bqh4bqtbeG7p+G6reG7neG7o+G7mcOD4bqtw4HDg+G7h+G6reG6ouG7ocO54bud4bqt4bqiw4Dhu4HDueG7m+G6rUPDs+G6rcOBw4PDquG6reG6ouG7h+G7o+G6reG6osOAxrDDueG7m+G6oeG6rW154buj4bqtw7nDveG7o+G6rXThu59t4bud4bqt4bqi4bud4bq0w71t4bqh4bqt4bqi4bud4bq/w7nhu53huq3huqLhu53huq7DueG7m+G6oeG6reG7m+G7p0Hhuq1B4bud4buJw7nhuq13w7nhuq1vcMO54bud4bqt4bqiw4DEqeG6ouG6reG6ouG6puG6reG6vcO54bqt4bqi4bul4bq/w7nhuq3hu5vhu6Phur3hu6Xhuq3huqLhu53hu7HDueG7m+G6reG6osOAw7TDueG6rW9w4bq94bqtbOG6v8O54bqt4bqi4bul4bq/w7nhuq3huqJxw7nhu53huqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdB4bq8w4PhuqLhu53hu6XDgOG6p+G6tyR5w7nhuq1P4buhw7nhu53hurEvQeG6tw==

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]