(vhds.baothanhhoa.vn) - Trước tình trạng dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và khó lường, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Lang Chánh luôn nỗ lực thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo môi trường khám, chữa bệnh an toàn, đồng thời duy trì tốt hoạt động khám, chữa bệnh cho Nhân dân trong tình hình mới.
xIPGoeG6reG6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7tz3hu5vDgHNuw6Lhuq/Eg8OBw4BBw7p14buX4bqvU+G6uXXhu5fhuqVLxqHhurt1xqE54bqlTeG6v3ThuqVq4bq/w7rhuqVyxqHhurt0w6HhuqVrxqHhuqbhurnhuqVq4buRdcah4bql4bq5deG6pcOAw7rhur114bqlw4BBw7p14buX4bqlw6LDgOG7o3XGoeG6pcah4bujdcah4bqldHjhu5vDosSDL8OBw4BBw7p14buX4bqvxIMvxqHhuq3huq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t8agbuG6uWzDouG6r8SDbnThuq89QeG6tnhr4bqlw4Dhu6N1xqHhuqXDgEHDqnXhu5fhuqVs4bufa8ah4bqlauG7kXXGoeG6pUvDmjzhu5pMLeG6rcOp4bqlbOG7m+G7mXXhuqVq4bubw7V14bql4bu3xqHhurJr4bqlw4DDquG7t+G6peG6rOG6veG6pXLGocO54bqlc+G6tnl14buXw6HhuqVK4buRdcah4bql4bqs4bub4buRdeG6pU3hurnhuqVyxqHDuuG6ueG6peG6o0o8TVLDo+G6pcah4bqgQuG7kXXhuqVT4bq5deG7l+G6pUvGoeG6u3XGoeG6pXPhuqDhu6l14bqldXbhuqVzw4Jr4bqlw4DGocOCa+G6pcah4bub4buRdeG6pcah4bub4buR4bqg4bql4bu54bqg4bq/4bqla+G7qXXhu5fhuqXDgOG6u2vhuqXhu7fGoeG7pXXhu5fDoeG6pWvGoeG7q3Xhu5fhuqVs4bufa8ah4bqlauG7kXXGoeG6pUvDmjzhu5pMLeG6rcOpw6HhuqVt4bq/dOG6pWrhur/DuuG6pXThu6nhu5vhuqXDgEHhurZ5deG7l+G6pXLGoeG6u3TDoeG6pWvGoeG6puG6ueG6pWrhu5F1xqHhuqXhurl14bqlw4DDuuG6vXXDoeG6pW3hu7F14buX4bqlw4DGoXnhu5vhuqVs4bqgQuG6pcOAQeG7o+G6pcOA4burw4DhuqXGocO6w6rDgOG6pW3hu6114buX4bqlcsah4bq7dMOh4bqla8ah4bqm4bq54bqlauG7kXXGoeG6pWvGocO64bqlVcahaXXhuqVsaXXhuqXDgEHDunXhu5fhuqXDgOG7o3XGoeG6pcah4bujdcah4bqldHjhu5vDoMSDL2504bqvxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvxIPhu5t04buX4bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bubS251w4BuQcOi4bqlw4HDgEJzbjPDouG6qOG7m2zDgMahOeG6pWXhuqfhuqfhu7fhuqph4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDnhuqVk4bqn4bqn4bu34bqqYcOi4bqlw4FBazPDoi8va2x1w6Bq4bq5w7rDgMah4bq5dcahxqHDuuG6ucOg4bqsdS9sbsOBcsOAw7rhu7cvdW7huqjDgS/huqnhuqnhuqfEkS/huqnhuqfhuq1s4bqt4bqnxJFj4bqp4bqtY8OAY2Xhuqvhuqnhuqtz4bqnw6Bx4bu34buXOEEzZcSR4bqrw6LhuqXhurlzw4Azw6JT4bq5deG7l+G6pUvGoeG6u3XGoTnhuqVN4bq/dOG6pWrhur/DuuG6pXLGoeG6u3TDoeG6pWvGoeG6puG6ueG6pWrhu5F1xqHhuqXhurl14bqlw4DDuuG6vXXhuqXDgEHDunXhu5fhuqXigJzDgOG7o3XGoeG6pcah4bujdcah4bqldHjhu5vigJ3DouG6peG6qOG7m2zDgMahM8OiZeG6p+G6p8Oi4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDPDomThuqfhuqfDouG6pS/huq/Egy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0vhurnhu7fDgOG7m8O6dcOi4bqvSuG7kXXGoeG6peG6rOG7m+G7j3XhuqVN4bq54bqlcsahw7rhurnhuqVT4bq5deG7l+G6pUvGoeG6u3XGoeG6pcOAxqHDgmvhuqXGoeG7m+G7kXXhuqXhu7fGoWl14bqlc+G6oOG7sXXhu5fhuqXDgOG6tOG6pWvhu6914buX4bqlauG7kXXGoeG6peG6rOG7m+G7kXXDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6rz3DquG7m+G6pUo8TVLhuqXGoeG6oELhu5F14bqlU+G6uXXhu5fhuqVLxqHhurt1xqHhuqXDgMOtw4DhuqVr4bq/4bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqVq4buRdcah4bql4bqs4bq94bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqV1xqHhur3huqVyxqHhu5vhuqVtw7V14bqlcsah4bq7dOG6pWrhu5F1xqHhuqVtw7ThuqDhuqVt4bq2w71r4bqlxqHhurZ4deG7l+G6pWzEqXXhuqXDgOG6oGl14bqlw4DGoeG6ruG6pWvhurtr4bqlauG7m+G7kXXhuqXhu7fGoeG6u+G7t+G6peG7t8ah4buldeG7l+G6pWzhu59rxqHhuqV1xqHhurbhuqVtbsO64bqlcsah4buJ4bqg4bqlw4BB4bq5deG7l8Oh4bqlw4HhurvDgOG6pXLGoeG6oOG7iXXhuqXDgOG6uULDoeG6pXLGoeG6ueG7m+G6pWrhurvDuuG6pULhuqXDgMO14bql4bqs4bq94bqlbeG6tsO9a+G6pcOAbsOBw4DhuqVLw5o84buaTC3huq3DqeG6peG6qWIv4bqpYuG6pXXhu5fhurlC4bqlw4DDquG7m+G6pWvhu6914buX4bqlSjzhuqXhuqNKPOG6pcOAxqHDgmvhuqXGoeG7m+G7kXXhuqXDgG7DgcOA4bqldOG7m+G7mXXhuqXhu7fGoeG7neG6pWvGocO64bqlauG7kXXGoeG6pXXGoWl14bql4bqs4bq94bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqV1xqHhur3huqVq4buRdcah4bqldcahaXXhuqV1ZnXhu5fDo8Oh4bqldHbhu5vhuqVq4buRdcah4bqldcahaXXhuqVrxqHhu6HhuqVt4bq2w71r4bqldOG7rcOA4bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqVrxqHhu4d04bqlw4HDuWvDoeG6pW3hu7F14buX4bqlw4DGoXnhu5vhuqVyxqHhu6l14buX4bqlw4Dhu5vDteG7t+G6pXXGoeG7i3XhuqV14buX4bq2eeG7m+G6pW3DtXXhuqXDgMah4buHdOG6pWrhu5F1xqHhuqV1xqFpdcOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvxIPhu5t04buX4bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bubS251w4BuQcOi4bqlw4HDgEJzbjPDouG6qOG7m2zDgMahOeG6pWXhuqfhuqfhu7fhuqph4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDnhuqVj4bqr4bqr4bu34bqqYcOi4bqlw4FBazPDoi8va2x1w6Bq4bq5w7rDgMah4bq5dcahxqHDuuG6ucOg4bqsdS9sbsOBcsOAw7rhu7cvdW7huqjDgS/huqnhuqnhuqfEkS/huq3DqcSRbOG6reG6p8Op4bqr4bqt4bqtYsOA4bqr4bqrxJFl4bqrc+G6p8OgceG7t+G7lzhBM8SRZMOpw6LhuqXhurlzw4Azw6JT4bq5deG7l+G6pUvGoeG6u3XGoTnhuqVN4bq/dOG6pWrhur/DuuG6pXLGoeG6u3TDoeG6pWvGoeG6puG6ueG6pWrhu5F1xqHhuqXhurl14bqlw4DDuuG6vXXhuqXDgEHDunXhu5fhuqXigJzDgOG7o3XGoeG6pcah4bujdcah4bqldHjhu5vigJ3DouG6peG6qOG7m2zDgMahM8OiZeG6p+G6p8Oi4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDPDomPhuqvhuqvDouG6pS/huq/Egy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0vhurnhu7fDgOG7m8O6dcOi4bqvPcOtw4DhuqVr4bq/4bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqVq4buRdcah4bql4bqs4bq94bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqV1xqHhur3huqVyxqHhu5vhuqVtw7V14bqlcsah4bq7dOG6pWrhu5F1xqHhuqVtw7ThuqDhuqVt4bq2w71r4bqlw4Buw4HDgOG6pUvDmjzhu5pMLeG6rcOp4bqldeG7l+G6uULhuqXDgMOq4bub4bqla+G7r3Xhu5fDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6rz1B4bqgdeG7l+G6pWrhu6N1xqHhuqV0duG7m+G6pXXhu5fhur1C4bqlSjxNUuG6pcah4bqgQuG7kXXhuqVT4bq5deG7l+G6pUvGoeG6u3XGoeG6pcOA4bubw7Xhu7fhuqV1xqHhu4t14bqlcsahw7rhur914buX4bql4bqt4bqn4bqn4bqlc+G6tsO9w4DhuqV14buX4bq2eeG7m+G6pW3DtXXhuqVyxqHhurt0w6HhuqVrxqHhuqbhurnhuqVq4buRdcahw6DhuqVN4buT4bqlbeG6v3ThuqVq4bq/w7rhuqVs4bqgQuG6pcOAQeG7o+G6pcOA4burw4DhuqXGocO6w6rDgOG6pW3hu6114buX4bqlcsah4bq7dMOh4bqla8ah4bqm4bq54bqlauG7kXXGoeG6pWvGocO64bqlVcahaXXhuqVsaXXhuqXDgEHDunXhu5fhuqXDgOG7o3XGoeG6pcah4bujdcah4bqlxqHhu5vhu5F14bqldeG6uULDoeG6pUo84bqlbeG7geG6peG6qmlC4bqlbMOCdeG7l+G6pWvhurtr4bqlcuG7n2vGoeG6pWrhur91w6HhuqXDgWh14bqlw4Hhur114buX4bql4bqydeG7l+G6peG7t8ahw7nhuqXhuqx44bub4bqlw4DhurR14buX4bqla8Ot4bu34bqlbeG7reG6pWzhu59rxqHhuqVyxqHhurtr4bqldcah4bq54bqg4bqlw4DGoW7DuuG6peG7t8ah4bq2d3Xhu5fhuqVrxqFpdOG6pWvGoeG6ruG6pW3hu6114buXw6HhuqVz4bubdcah4bqlxqHDusOqw4DDoeG6peG6uXXhuqXDgMO64bq9dcOh4bqlxqHhu5vhu5HhuqDhuqXhu7nhuqDhur/DoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6rz3DquG7m+G6pXLGocO64bq54bqla8Ot4bu34bqla+G6suG6oOG6pWvhuq7hurnhuqVKPOG6pWvDueG6peG7t8ah4buldeG7l+G6pUHhu5vhu4914buX4bqlauG7m+G7kcOA4bqlbOG6vXXGoeG6pWvGocO64bqlauG7kXXGoeG6pXXGoWl14bqla8Ot4bu34bqla+G6suG6oOG6pWvGoeG6tuG6ueG6pXLhu5/hu7fhuqXDgG7DgcOA4bqlw4Hhur114buX4bqlc+G7p2vhuqVLw5o84buaTC3huq3DqcOg4bqlTeG7sXXhu5fhuqXDgMaheeG7m8Oh4bqlw4Dhu4d14buX4bqla+G6tnl14buX4bqlcsah4bq7dOG6pcOB4bq9deG7l+G6pXPhu6dr4bqlbeG7q+G7m+G6peG6rHjhu5vhuqV1xqHhuqZ14buX4bqlw4BB4bq2eXXhu5fhuqXGocO94bu34bqldeG7l8ah4bub4bqldcah4bub4buZdMOh4bqlw4BB4bq2eXXhu5fhuqXGocO94bu34bqlauG7kXXGoeG6pXXGoWl14bqlw4DhurThuqXDgOG7oXXGoeG6pXXhu5fDuuG6veG7m+G6peG6rMO0w6DhuqU9xqHhurZ5deG7l+G6peG6quG6oELhu4914bql4bqqb8OA4bqldeG7l8ah4bub4buRdOG6pXXhu5fEqeG6oOG6pXXGoeG7m+G7j3XDoeG6pW3hu591xqHhuqVyROG6pW3hu6vhu5vhuqXhuqx44bub4bqlauG7kXXGoeG6pXXGoWl1w6HhuqV14buX4bq2eeG7m+G6pXXGoeG6veG6pWrhu5F1xqHhuqV1xqFpdcOh4bqldcahaXXhuqXhuqzhu5vhu4914bqlQuG6pcOAw7XigKbEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/Eg+G7m3Thu5fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu5tLbnXDgG5Bw6LhuqXDgcOAQnNuM8Oi4bqo4bubbMOAxqE54bqlZeG6p+G6p+G7t+G6qmHhuqXGoW7hu5vhu5fGocOAOeG6pWThuqfhuqfhu7fhuqphw6LhuqXDgUFrM8OiLy9rbHXDoGrhurnDusOAxqHhurl1xqHGocO64bq5w6Dhuqx1L2xuw4Fyw4DDuuG7ty91buG6qMOBL+G6qeG6qeG6p8SRL+G6qeG6p+G6rWzhuq3huqfEkWNiYuG6q8OA4bqrZWXhuqdlc+G6p8OgceG7t+G7lzhBM2Lhuqdlw6LhuqXhurlzw4Azw6JT4bq5deG7l+G6pUvGoeG6u3XGoTnhuqVN4bq/dOG6pWrhur/DuuG6pXLGoeG6u3TDoeG6pWvGoeG6puG6ueG6pWrhu5F1xqHhuqXhurl14bqlw4DDuuG6vXXhuqXDgEHDunXhu5fhuqXigJzDgOG7o3XGoeG6pcah4bujdcah4bqldHjhu5vigJ3DouG6peG6qOG7m2zDgMahM8OiZeG6p+G6p8Oi4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDPDomThuqfhuqfDouG6pS/huq/Egy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0vhurnhu7fDgOG7m8O6dcOi4bqvUsahw7rhurnhuqVrw63hu7fhuqVr4bqy4bqg4bqla8O54bql4bu3xqHhu6V14buX4bqlQeG7m+G7j3Xhu5fhuqVq4bub4buRw4DhuqVs4bq9dcah4bqla8ahw7rhuqVq4buRdcah4bqldcahaXXhuqVrw63hu7fhuqVr4bqy4bqg4bqla8ah4bq24bq54bqlcuG7n+G7t+G6pcOAbsOBw4DhuqXDgeG6vXXhu5fhuqVz4buna+G6pUvDmjzhu5pMLeG6rcOpw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq89w6rhu5vhuqXDgMOtw4DhuqVr4bq/4bqla+G6u2vhuqVyxqHDuuG6ucOh4bql4bu3xqHhu6V14buX4bql4bqs4bq94bqlcsah4bqg4bqlbeG7m8O04bqg4bqlw4BB4buf4bqldeG7reG7m+G6pcOAQeG6osOh4bqlSjzhuqVtw7ThuqDhuqVq4bur4bqlw4BB4bud4bqlbOG6oHXhu5fhuqVs4bufa8ah4bqlw4HhurvDgOG6pXLGoeG6oOG7iXXhuqXDgOG6uULDoeG6pcahw6p14bqla8ahw7XhuqXhuqzhu5vhu5Fr4bqlw4Dhu5vDteG7t+G6peG6quG6omvhuqXhu5fhu5vhuqbhurnhuqVr4bq7a+G6pXLGocO64bq54bql4bqseOG7m+G6pXXGoeG6ueG6oOG6pW3hu5PhuqVt4bq/dOG6pWrhur/DuuG6pWvhu6l14buX4bqlw4Dhurtr4bql4bu3xqHhu6V14buX4bqlauG7kXXGocOg4bqlPUHDunXhu5fhuqXDgMaheeG7m+G6peG7l+G7m+G6uXXhuqVt4bubw7ThuqDhuqXDgEHhu5/huqXDgMOq4bub4bqlSjzDoeG6pWrhu5F1xqHhuqV1xqFpdeG6peG6rOG6veG6pXXhu5fhurZ54bub4bqldcah4bq94bql4bu3xqHhur/hu5vhuqXDgOG6oGl14bqlw4DGoeG6oOG6pXXhu5fGoeG7m+G7j3ThuqXhu7nhuqBC4bqlbeG7n3XGoeG6pWNyw6HhuqXDgEHDunXhu5fhuqXDgMaheeG7m+G6peG7l+G7m+G6ueG6pW3hu5vDtOG6oOG6pcOAQeG7n+G6pXXhu63hu5vhuqXDgEHhuqLDoeG6pWrhu5F1xqHhuqXhuqzhu5vhu5F14bqlcsah4bupdeG7l+G6pcOA4bubw7Xhu7fhuqV1xqHhu4t14bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqXhuqzhur3DuuG6pcOAxqHhu4d04bqlauG7kXXGoeG6pXXGoWl1YeG6pUo84bqla+G6sHXhu5fhuqXDgMahw4Jr4bqlxqHhu5vhu5F14bql4bqqb8OA4bqldeG7l8ah4bub4buRdOG6pXXhu5fEqeG6oOG6pXXGoeG7m+G7j3XDoeG6pW3hu591xqHhuqVyROG6pW3hu6vhu5vhuqXhuqx44bub4bqlauG7kXXGoeG6pXXGoWl1w6HhuqV14buX4bq2eeG7m+G6pXXGoeG6veG6pWrhu5F1xqHhuqV1xqFpdcOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvxIPhu5t04buX4bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bubS251w4BuQcOi4bqlw4HDgEJzbjPDouG6qOG7m2zDgMahOeG6pWXhuqfhuqfhu7fhuqph4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDnhuqVk4bqn4bqn4bu34bqqYcOi4bqlw4FBazPDoi8va2x1w6Bq4bq5w7rDgMah4bq5dcahxqHDuuG6ucOg4bqsdS9sbsOBcsOAw7rhu7cvdW7huqjDgS/huqnhuqnhuqfEkS/huqnhuqfhuq1s4bqt4bqnxJFjY2Jkw4BiZeG6reG6rcOpc+G6p8OgceG7t+G7lzhBM2VlYsOi4bql4bq5c8OAM8OiU+G6uXXhu5fhuqVLxqHhurt1xqE54bqlTeG6v3ThuqVq4bq/w7rhuqVyxqHhurt0w6HhuqVrxqHhuqbhurnhuqVq4buRdcah4bql4bq5deG6pcOAw7rhur114bqlw4BBw7p14buX4bql4oCcw4Dhu6N1xqHhuqXGoeG7o3XGoeG6pXR44bub4oCdw6LhuqXhuqjhu5tsw4DGoTPDomXhuqfhuqfDouG6pcahbuG7m+G7l8ahw4Azw6Jk4bqn4bqnw6LhuqUv4bqvxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dL4bq54bu3w4Dhu5vDunXDouG6r0rhu5F1xqHhuqV1xqFpdeG6pW3DtXXhuqVyxqHhurt0w6HhuqVrxqHhuqbhurnhuqVq4buRdcah4bqlbcO04bqg4bql4bu3xqHhur/hu5vhuqXDgOG6oGl14bqlw4DGoeG6ruG6pWNyw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9K4bq7a+G6pcOBw4nhuqVT4buP4bqlPOG7h3XhuqVUw7p14buXw6HhuqXhu7bGocO54bql4buW4bub4bq7dOG6pW3hu6tr4bqlSjxNUuG6pcah4bqgQuG7kXXhuqVT4bq5deG7l+G6pUvGoeG6u3XGoeG6pWvGocO64bqlauG7m8O1w4A54bqlSjxNUuG6pcah4bqgQuG7kXXhuqVT4bq5deG7l+G6pUvGoeG6u3XGoeG6pcah4bub4buRdeG6pWvDueG6peG6qeG6pWt34bqlw4Hhu7PhuqXDgMah4bqg4bqlbOG6oHXhu5fDoeG6pW3hu5vDtOG6oOG6pcOAQeG7n+G6pWrhu5F1xqHhuqV1xqFpdeG6pUvDmjzhu5pMLeG6rcOp4bqlcsah4bupdeG7l+G6pcOAQeG7m+G7keG6oOG6pWvGoeG6snXhu5fhuqXhuqzhur3huqXDgEHhu5vhu5HhuqDhuqVrxqHhurJ14buX4bqldcahw7PhuqXDgOG6u2vGoeG6pWrhu5vhu5HDgOG6pXLGocWp4bub4bqlSjzhuqVt4buT4bqlbeG6v3ThuqVq4bq/w7rhuqXhurl14bqlw4DDuuG6vXXhuqVrxqHDuuG6pWrhu5F1xqHhuqV1xqFpdcOh4bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqV1xqHhur3huqVq4buRdcah4bqldcahaXXDoOG6pT3GoXnhu5vhuqVt4bub4buTdOG6pWvhurnDuuG6pXXGocOtw4DhuqXDgMOq4bub4bqla+G6v+G6peG6qeG6pWt34bqlw4Hhu7PhuqXDgMah4bqg4bqlbOG6oHXhu5fhuqVt4bubw7ThuqDhuqXDgEHhu5/huqVq4buRdcah4bqldcahaXXhuqVLw5o84buaTC3huq3DqeG6pWvhuq7hurnhuqVKPOG6pW3hu5vDtOG6oOG6pcOAQeG7n+G6pWvGocO64bqlw6nEkeG6pWrhu5F1xqHhuqV1xqFpdeG6pUvDmjzhu5pMLeG6rcOpw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9Nw7V14bqldeG6uULhuqVKPOG6pW3hu4HhuqVt4bubw7ThuqDhuqXDgEHhu5/huqXDgMah4bq9dcah4bqla+G7qXXhu5fhuqXhuqzhur3huqVrxqHDuuG6pUHhurnhuqXhuqzhu5vhu5F14bql4bqtxJHEkeG6pcOAQeG6tnl14buX4bqlxqHDveG7t+G6pWrhu5F1xqHhuqV1xqFpdeG6peG7lOG6p8Oh4bqla8ah4bqgQuG7k3XhuqXEkeG6pcOAQeG6tnl14buX4bqlxqHDveG7t+G6peG6rMO04bqlSjzhuqVLw5o84buaTC3huq3DqeG6pcOB4bur4bql4bqt4bqla+G6ruG6ueG6pcOA4buhdcahw6DhuqVKPOG6pcah4bub4buRdeG6pW3hurl14buX4bqlbOG7m8O04bqg4bqlw4BB4buf4bqla8ahw7rhuqViYuG6pWvhurnhuqV04buDa+G6pUvDmjzhu5pMLeG6rcOp4bqlw4DDquG7m+G6peG6qeG6pWt34bqlw4Hhu7PhuqXDgMah4bqg4bqlbOG6oHXhu5fhuqVt4bubw7ThuqDhuqXDgEHhu5/huqVr4bqu4bq54bqlxqHhuqBC4buRdcOg4bqlPUHDunXhu5fhuqVtw7nhuqVrw7nhuqXhuq3huqXDgEHhurZ5deG7l+G6pcahw73hu7fhuqXhu7fGocSC4bqldeG6puG6pXThurl14buX4bqlw4DGoeG6ueG7m+G6pWThuqXDgMah4bq7deG7l+G6pXTDunXhu5fhuqV04bqg4burdeG6pW3hurbDvWvhuqXhu7PhuqVzw6rhu5vhuqVt4bubw7ThuqDhuqXDgEHhu5/huqXDgMOq4bub4bqlxqHhuqBC4buRdeG6peG6rOG6veG6peG6q+G6pcOAQeG6tnl14buX4bqlxqHDveG7t+G6pWrhu5F1xqHhuqV1w7R14bqldeG7l+G6oELhuqVrd+G6pWvhurnDuuG6pW3hurl14buX4bqlbeG7m+G7keG6oOG6pW3hu5vDtOG6oOG6pcOAQeG7n+G6peG6rOG6veG6pcOA4bujdcah4bqlw4BBw6p14buX4bqlauG7kXXGoeG6pW3hu4HhuqXDgOG6tnd14buX4bqlbeG7q+G7m+G6peG7r3XhuqVt4bufdcahw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9KPOG6pWvhurB14buX4bqlw4DGoeG6tnl14buX4bql4bqq4bqgQuG7j3XhuqVz4bub4buPdeG6pcah4buRw6HhuqXhu7fGoeG7q+G7m+G6pcahw73hu7fhuqXhuqx44bub4bqlSjzhuqVLw5o84buaTC3huq3DqeG6pcOB4bur4bql4bqt4bqlw4Dhu6F1xqHhuqU9xqHhurl1xqHhuqXGoMO54bq54bqlbeG7k+G6pWvDg3Xhu5fhuqXhu7fGoeG7q+G7m+G6pcahw73hu7fhuqXhuqzhur3huqVrw7nhuqXhu7fGoeG6u2vhuqVt4bux4bqlbeG7m8O04bqg4bqlw4BB4buf4bql4bu3xqHDg+G6pcahw73hu7fhuqVrxqHDuuG6pWvhurtr4bqlbeG7q+G7m+G6pcOA4bq2w7114buX4bqla8O54bqlauG7kXXGoeG6pXXDtHXDoOG6pVXhu5fDuuG6veG7m+G6pUHhurnDoeG6pWvDueG6pcOAQeG6tnl14buX4bqlxqHDveG7t+G6pWrhu5F1xqHhuqV1xqFpdeG6pXXGocWp4bqlw4DhuqDhu6/hu5vhuqV1xqHDrcOA4bqlc+G6veG6pWXhuqXDgMah4bq7deG7l+G6pcOA4bqg4buv4bub4bqlbeG7m+G6pcOAxqFuw7rhuqV0w7PhuqVr4bqwdeG7l+G6peG6quG7m3XhuqVt4bq2w71r4bqlbeG7m8O04bqg4bqlw4BB4buf4bqlw4DDquG7m+G6pcah4bqgQuG7kXXhuqVt4buB4bqlbeG6tsO9a+G6pW3hu5vDtOG6oOG6pcOAQeG7n+G6pXLGocWp4bub4bql4bqs4bq94bqla8ahw7rhuqVB4bq54bql4bqs4bub4buRdcOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvxIPhu5t04buX4bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bubS251w4BuQcOi4bqlw4HDgEJzbjPDouG6qOG7m2zDgMahOeG6pWXhuqfhuqfhu7fhuqph4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDnhuqVk4bqn4bqn4bu34bqqYcOi4bqlw4FBazPDoi8va2x1w6Bq4bq5w7rDgMah4bq5dcahxqHDuuG6ucOg4bqsdS9sbsOBcsOAw7rhu7cvdW7huqjDgS/huqnhuqnhuqfEkS/huqnhuqfhuq1s4bqt4bqnxJFjZWPDqcOAxJHhuqli4bqrxJFz4bqnw6Bx4bu34buXOEEz4bqrY+G6qcOi4bql4bq5c8OAM8OiU+G6uXXhu5fhuqVLxqHhurt1xqE54bqlTeG6v3ThuqVq4bq/w7rhuqVyxqHhurt0w6HhuqVrxqHhuqbhurnhuqVq4buRdcah4bql4bq5deG6pcOAw7rhur114bqlw4BBw7p14buX4bql4oCcw4Dhu6N1xqHhuqXGoeG7o3XGoeG6pXR44bub4oCdw6LhuqXhuqjhu5tsw4DGoTPDomXhuqfhuqfDouG6pcahbuG7m+G7l8ahw4Azw6Jk4bqn4bqnw6LhuqUv4bqvxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dL4bq54bu3w4Dhu5vDunXDouG6r1LGoeG6oOG6peG6rMOCa+G6pW3DuXXhuqXDgOG7m8O14bu34bql4bqs4bq94bqlbeG7h3Xhu5fhuqVyQ+G6pXLGoeG6u3ThuqVrxqHhuqbhurnhuqVq4buRdcahw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9N4buT4bqlbeG6u+G7t+G6peG6snXhu5fhuqVC4buP4bqg4bqla8Os4bqg4bqlbeG7m8O04bqg4bqlw4BB4buf4bqlauG7kXXGoeG6pXXGoWl14bqlS8OaPOG7mkwt4bqtw6nhuqXDgEHDunXhu5fhuqXDgOG7o3XGoeG6pcah4bujdcah4bqlxqHhu5vhu5F14bqldeG6uULDoeG6pUo8TVLhuqXGoeG6oELhu5F14bqlU+G6uXXhu5fhuqVLxqHhurt1xqHhuqVq4bur4bqlw4BB4bud4bqldHbhu5vhuqXDgOG7r+G6pXThu63DgOG6pW3DvcOA4bqlbeG7m8O04bqg4bqlw4BB4buf4bqla8ahw7rhuqVq4buRdcah4bqldcahaXXhuqVLw5o84buaTC3huq3DqeG6pXJvw7rhuqVs4bq94bub4bql4bqp4bqt4bqldeG7l+G6vULDoOG6pUvhurtr4bqlw4Dhu6/huqVt4but4bub4bqlc+G6oGl14bql4bu3xqHhu5vhu4914bqlc+G6vXThuqXhuqzhu5vhu5Frw6HhuqVt4bq/dOG6pWrhur/DuuG6pWvhu6l14buX4bqlw4Dhurtr4bqlbeG7m8O04bqg4bqlw4BB4buf4bqla8ahw7rhuqV14buX4bq2eeG7m+G6pWrhu5F1xqHhuqVLw5o84buaTC3huq3DqcOg4bqlVeG7l8O64bq94bub4bqlQeG6ucOh4bqlSjzhuqVr4bqwdeG7l+G6pWvhu4d14bqla+G6suG6peG6rOG6vcO64bqlw4Dhu6N1xqHhuqXGoeG7o3XGoeG6pcOAxqHDgmvhuqXDgOG7m+G7mXXhuqVt4buT4bqlw4Dhu4d14buX4bqlw4Hhu6vhuqXhu5fhu5vhurZ5deG7l+G6pWrhu5F1xqHDoeG6pcOA4buHdeG7l+G6pWvhurZ5deG7l+G6pXXGoWl14bqlc8OCa+G6pW3hu5PhuqXDgOG7h3Xhu5fhuqVyxqHhur/huqV14buHdeG7l+G6pcOAxqHhuqDhuqVs4bqgdeG7l8Oh4bqlbeG7m8O04bqg4bqlw4BB4bufw6HhuqVrxqHhuq7huqVt4butdeG7l+G6pcOAQcO6deG7l+G6pWvhu6l14buX4bqlw4Dhurtr4bqla8ah4bqg4buJdeG6pWrhu5/huqXhu7fGoeG6tnd14buX4bql4bq7deG6pcOAxqHhurZ5deG7l+G6pcOAQcOCa8Oh4bqlauG7q+G6pcOAQeG7neG6pXXGoWl14bqlc8OCa8Oh4bqlw4DGoeG6oOG7q2vDoeG6pcOAQeG6uXXhu5fhuqXDgMah4bubw7XDgOG6pWrhu5/DoeG6peG6rOG7i8OA4bqlw4DhurbhuqVt4buT4bqlw4FodeG6pcOB4bq9deG7l+G6pW3hurvhu7fhuqXhurJ14buX4bqlcsah4bub4bqla8O54bqlbOG7n2vGoeG6pWrhu5F1xqHDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r8SD4bubdOG7l+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7m0tudcOAbkHDouG6pcOBw4BCc24zw6Lhuqjhu5tsw4DGoTnhuqVl4bqn4bqn4bu34bqqYeG6pcahbuG7m+G7l8ahw4A54bqlZOG6p+G6p+G7t+G6qmHDouG6pcOBQWszw6IvL2tsdcOgauG6ucO6w4DGoeG6uXXGocahw7rhurnDoOG6rHUvbG7DgXLDgMO64bu3L3Vu4bqow4Ev4bqp4bqp4bqnxJEv4bqp4bqn4bqtbOG6reG6p8SRY2RiYsOA4bqpw6nhuq3huqtlc+G6p8OgceG7t+G7lzhBM2LhuqnhuqfDouG6peG6uXPDgDPDolPhurl14buX4bqlS8ah4bq7dcahOeG6pU3hur904bqlauG6v8O64bqlcsah4bq7dMOh4bqla8ah4bqm4bq54bqlauG7kXXGoeG6peG6uXXhuqXDgMO64bq9deG6pcOAQcO6deG7l+G6peKAnMOA4bujdcah4bqlxqHhu6N1xqHhuqV0eOG7m+KAncOi4bql4bqo4bubbMOAxqEzw6Jl4bqn4bqnw6LhuqXGoW7hu5vhu5fGocOAM8OiZOG6p+G6p8Oi4bqlL+G6r8SDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3S+G6ueG7t8OA4bubw7p1w6Lhuq/huqnhuqVrd+G6pcOB4buz4bqlw4DGoeG6oOG6pWzhuqB14buXw6HhuqVt4bubw7ThuqDhuqXDgEHhu5/huqVq4buRdcah4bqldcahaXXhuqVLw5o84buaTC3huq3DqeG6pW3DtOG6oOG6pW3hurbDvWvhuqVq4bur4bqlw4BB4bud4bqla+G6u2vGoeG6pWrhu5vhu5HDgOG6peG6rHjhu5vhuqVq4buRdcah4bqlauG7kXXGoeG6peG6rOG7m+G7kXXDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r1XGoXnhuqXDgMahw4Jr4bqlxqHhu5vhu5F14bql4buX4bub4bq7dOG6pcOB4bq7w4DhuqVrxqFmw4DhuqVrxqHhu43huqVs4bub4buZdeG6pWrhu5vDtXXhuqVs4bufa8ah4bqlS8OaPOG7mkwt4bqtw6nDoeG6peG7t8ah4bq7w4DhuqXGoeG7m+G7kXXhuqXDgXh0w6HhuqVy4buf4bu34bqlw4DGoXnhu5vhuqVyxqHDuuG6uXXGoeG6peG6rMODdeG7l+G6pXLGoeG7qXXhu5fhuqVt4buT4bqlbOG7n2vGoeG6pXNpQuG6pXPhurl14bqlQeG6ueG6pWvhu6114buX4bqlbeG7sXXhu5dh4bqlbeG7sXXhu5fhuqXDgMaheeG7m+G6pcOAQeG7m+G7k3XhuqVyxqHhurnhu5vhuqVr4bq7a+G6pXLDteG6pcahw7rDqmvGoeG6pcOBaHXhuqXDgeG6vXXhu5fhuqXhurJ14buX4bql4bu3xqHDueG6peG6rHjhu5vhuqVr4bq7a+G6pcOA4bujdcah4bqlxqHhuqDhu6t14buX4bqlbOG7n2vGoeG6pWvDueG6pcOAxqHhu5PhuqXhuqrhur9C4bqlQeG6ucOh4bqlSjxNUuG6pcah4bqgQuG7kXXhuqVT4bq5deG7l+G6pUvGoeG6u3XGoeG6pW3hurl14buX4bqlw4DGocOCa+G6pcah4bub4buRdeG6pcOA4burw4DhuqV1xqHhu5vhu5F04bql4bqsxILhuqXDgMah4bqg4bqlbOG6oHXhu5fDoeG6pW3hu5vDtOG6oOG6pcOAQeG7n+G6pWrhu5F1xqHhuqV1xqFpdeG6pUvDmjzhu5pMLeG6rcOpw6DhuqVV4buXw7rhur3hu5vhuqVB4bq5w6HhuqXGoeG6oELhu5F14bqlU+G6uXXhu5fhuqVLxqHhurt1xqHhuqVr4bqwdeG7l+G6pW3hu4HhuqVt4bqu4bqlbeG7m8O04bqg4bqlcuG7m+G7kXXhuqVt4bubw7ThuqDhuqXDgEHhu5/huqXDgMOq4bub4bqldcah4bq94bqlbeG7q+G7m+G6peG6rHjhu5vhuqV1xqHhuqZ14buX4bqlauG7kXXGoeG6pXXGoWl14bqlS8OaPOG7mkwt4bqtw6nhuqV1xqHDs8Oh4bqlcsah4bupdeG7l+G6pWvDueG6pcOAQeG7m+G7keG6oOG6pWvGoeG6snXhu5fDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu34bq44bqgw4DGocO6QcOi4bqvxIPDgcOAQcO6deG7l+G6r1Phu5t1xqHhuqXGoOG6tnd14buXxIMvw4HDgEHDunXhu5fhuq/Egy/hu7fhuq8=

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]