(vhds.baothanhhoa.vn) - Tết Nguyên đán vừa qua đi, ngày Giêng rộng dài đang bắt đầu. Như lẽ thường, phải một “nhịp” của vòng quay thời gian bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông nữa các gia đình mới lại gói bánh chưng. Hương vị của những “ngày tết” mới qua, dường như vẫn đâu đó nơi những chiếc bánh chưng còn lại.
M27DoGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4busb+G7reG7k2Y5NOG7quG6tWFNb8Os4buVbSJh4buVbsO6YeG7lXFvYeG7gcOi4buVbmHhu4du4buz4buVbWHhuqLhurXhu5VuMy9uw6A0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrBOZuG6teG7gzk04bus4buL4butYeG7lG3hu6/Dg8Os4buVYeG7hcOi4buVYcOA4bu34bq1YeG7qeG7r+G6tWHhu4VvImHhu5Vt4bqlw4NhTW/DrOG7lW1h4burcuG7lW1h4buD4bqlb2Hhu4XhurXhu5VtYeG7gWLhu61h4buF4bq74buvIGHhu5Ru4buzYeG7k8OtYeG7rW7hu7PDueG7lW0iYcawbuG6rW9h4buZcuG7rWHigJzhu5Vu4buNxrDigJ1h4buHeeG6tWHDgOG7m+G7lW1h4bup4buv4bq1w4Nh4butbsO5b2Ftb+G6teG7lWHhu4Fw4buVYeG7mXfhurVhJeG7r8Op4buVYS1hTuG6p2EtYeG7rG7hu69hLWHhu4Thu6Hhu5VtYeG7lcOB4bq1YeG7h8Oi4buHYW1v4bq1YeG7hcOy4buVbmHhu5nDum9h4buT4bqnb2FtxqFvYeG7gcOi4buVbmHhu4du4buz4buVbSBhTuG7s3Xhu5VtYcOA4buNYeG7h3nhurVh4buVbsOB4buVbWHigJzhu5Vt4bqlw4Nh4but4buL4but4oCdYeG7mcO6b2Hhu6nhu6/hurUiYeG7g+G7s8O54buVbWHhu5Vu4buzYcOA4bq/4buVYeG7hcOp4buvYeG7hcahYeG7lXVvYeG7lW7DgeG7lW1h4buHbm/hu4vhu4dh4buBw6Lhu5VuYeG7h27hu7Phu5VtYeG7h+G7m+G7lWHhu5PhuqdvIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk0M2/hu5ltYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5b+G7hmbhu5Xhu61m4burOWHhu7Hhu63Dg+G7k2YoOeG6oG/hu4Phu61uW2HDoOG6oeG6scSDxrDhuqJdYW5mb21u4butW2HhurHDoeG6ocaw4bqiXTlh4bux4bur4buHKDkvL+G7h+G7g+G7lSDhu4HhurXhu5fhu61u4bq14buVbm7hu5fhurUgw4Dhu5Uv4buDZuG7seG7keG7reG7l8awL+G7lWbhuqDhu7Ev4bqh4bqhw6Hhuq8v4bqhw6DhuqPhu4PEg8Og4bq3w6HEg+G6o8Og4but4bqv4bqx4bqx4buTw6Mt4bqhIMO0xrBtOWHhurXhu5Phu60oOeG7quG6tWFNb8Os4buVbSJh4buVbsO6YeG7lXFvYeG7gcOi4buVbmHhu4du4buz4buVbWHhuqLhurXhu5VuOWHhuqBv4buD4butbig5w6DhuqHhurHEgzlhbmZvbW7hu60oOeG6scOh4bqhOWEvNDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4bhurXGsOG7rW/hu5fhu5U5NOG7lG7DgeG7lW1h4buHbm/hu4vhu4dh4buBw6Lhu5VuYeG7h27hu7Phu5VtYeG7lW3huqXDg2Hhu63hu4vhu61hw4Dhur/hu5Vh4buZ4bq14buVbWFu4buzdeG7lW1hw4Dhu41h4bur4bq54butYeG7q2/DrOG7lW0gYTHhuq3hu5VuYeG7mW/hu5VuYW7hu53hurVh4but4bu3YW/hu5Xhu61m4bur4buVZuG7rTIzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG7hsahYcawbuG6rW9h4oCc4buT4bqn4buHYeG7hW/EqeG7r+KAnWHhu4du4bqr4buVbWHhu5Fub2Hhu5Vt4bqlw4Nh4but4buL4butYcOA4bu34bq1YeG7qeG7r+G6tSJh4bux4bq14buXYeG7k+G6p29h4buVbmLhu4dh4buF4buL4buVYeG7gcOi4buVbmHhu4du4buz4buVbSBh4buGbuG7s+G6tWHhu5FqImHhu61uw7lvYeG7heG6p29h4buV4bqlw4Nh4buV4buL4buvYeG7rW7DqOG7mSJh4buZ4buvcOG7lWHhuqvhu5Vh4buBw6Lhu5VuYeG7h27hu7Phu5VtYeG7k3bhu4dh4buV4bql4buXYeG7h27EkeG7lW1h4buHxqEiYW7huqVh4buHw7phbcOyYeG7h+G7tWHGsG7huq1vYeG7k+G6pWHhu63hu4vhu63igKZh4buGbuG7j2Hhu5PhuqVh4buVbsOp4buVYeG7h27hu6/Dg8Sp4buVYeG7h8ahYeG7lW7DgeG7lW1h4oCc4buT4buv4bq94buVYeG7geG6peG7leKAnWHDgOG7iWHhu4HDouG7lW5h4buHbuG7s+G7lW0iYeG7reG6tWHhu61u4bq5w4Nh4buT4bub4buVbWHhu5nDsuG7lW5h4buHxqFh4buHbnbhu61h4bqi4buh4buVYeG6ouG6teG7lyAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG7hHbhu5VtYeG7k+G6pWHhu5Vt4bqlw4Nh4buV4bq1w4MiYeG7meG7r3Dhu5Vh4bqr4buVYeG7gcOi4buVbmHhu4du4buz4buVbWHhu5N24buHYeG7leG6peG7l2Hhu4duxJHhu5VtYeG7heG7s+G7peG7hyJh4buT4buv4buh4buVYeG7sWXhu5Vh4buHxqFh4buVbeG7l+G6pW9hbuG6peG7lW0gYT3hur3Dg2Hhu5Vu4buz4buVbWHDgMO6b2Hhu63hu6FvImHhu5Vuw4Hhu5VtYeG7h25v4buL4buHYeG7gcOi4buVbmHhu4du4buz4buVbWHhu5Vt4bqlw4Nh4but4buL4butYeG7h3Nh4but4bur4buvw4Phu4nhu5Vhw4Dhur/hu5Vh4buH4bu1YeG7k+G6pWHhu63hu6/Dg8Sp4butYeG7lW7hurnhu60gYeG7rOG7t2Fu4buzdeG7lW1h4buF4buL4buVYcOA4buNYcOA4bqlYeG7h+G6rWHhu5Vuw4Hhu5VtYeG7h+G6reG7mWHhuqJ24buHYeG7qeG7r+G6teG7lW5h4buVxqEgMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThu5Ru4bqlYeG7reG7oW9hw4Bw4buVYeG7k+G6peG7mWHhu6vhu69y4buVbSJh4buBcGHhu5loYeG7qeG7r+G6teG7lW5h4buV4bqr4buZYeKAnOG7gcOi4buVYeG7mWThu61h4buHbuG7l2Hhu4Xhurnhu60iYeG7gcOi4buVYeG7k+G7s+G7lW1h4buHbuG7l2Hhu63hu6vDuW/igJ0iYcOA4bq9w4Nh4buVw6zhu5Vh4buHbuG7jWFm4buZYeG7h2524buVbWHhu63hu6FvYeG7reG7t2Hhu5Vu4bujYeG7heG7i+G7lWHhu5PDuuG7lSJh4buVbeG7l+G6pW9h4buB4buvc29h4buF4buL4buVYeG7reG7q+G7s8O54buVbWHhu4fDveG7lW1h4buHbsSR4buVbWHhu61uamHhu5Fu4buh4buVbWHhu4Fv4buL4butYeG7heG7i+G7lWHhu5Vuw4Hhu5VtYeG7k+G6ueG7mWHhu5Nm4buZYeG7hXHhu5VtYeG7q+G7r3Lhu5VtIGHhu5h0b2Hhu5Xhuqvhu5lh4buBcGHhu5loYeG7h+G6ucODYW7hurVvYcOAeGHhu5N24bq1ImHhu4du4buPYeG7rW7hu6/hurvhu5Vh4buTduG6tWHhu61pYeG7k+G6ucODYW3huqfhu5dh4bqr4buVYeG7h27hu5dhbW/hurVh4buFw7Lhu5VuIGHhu5Ru4buz4buVbWHhu4Xhuqlh4butbuG6peG7lW5h4butbuG7oeG7lW1h4buTxKkiYcOA4bql4buXYcOAeGHhu5nhu7PDuW9hLWHhu4fhu5vhu5VhbeG7nW9hw4B4YeG7mXfhurUiYeG7rW7DsmHhu5loYeG7k+G7r+G7oeG7lWHhu4PhuqXhu5VuYeG7q2/DrOG7lW1hw4DhuqVvYeKAnOG7rW7hu7PDuuG7h+KAnWHhu6vhu69y4buVbWHhu4fhurnDg2Hhu5N24bq1YeG7leG7i8awYcOA4bqlYeG7heG7s3Xhu5VtYeG7lW5vw6zhu5UiYeG7hcahYcawbuG6rW9h4buT4bqlYW1vcOG7lW1h4buV4buLxrBh4buVbeG7l+G7lSAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG7guG7l2Hhu5Fu4buh4buVbWHhu63hu6tx4buVbWHhu5Vub+G7ieG7ryJh4buVw6zhu5Vh4buRbm9h4butbuG7r2Fu4buX4bqn4buHbmHhu4du4buPYeG7hXJh4buZcuG7rWHigJzhu4HDsuKAnSBh4buYaGHhu7HDrWHhu4PhuqXhu5VuYeG7mXLhu61hxrBu4bq74buVYeG6ouG6tcODYeG7scOi4butImHhu5PhurnDg2Ft4bqn4buXYeG7hXFh4bqi4buhb2Hhu61uYsawYW7hu7N14buVbWHhu6dh4buB4bq14buVYeG7rW7DuWFtb+G6tWHhu61vw6zhu5Vhw4DhuqVh4buVbuG6pWHhu61uw7lh4buD4bub4buVbWFu4budImFt4budb2Hhu5PhuqVh4buHduG7lW1h4oCc4buHdeG7mWHhu5nDum/igJ0gYcavbuG6u+G7lWHhu5N24bq1YeG7h+G7m+G7lWHhu5PhuqdvImHhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4bqi4buLxrBh4buVbeG6tcODYeG7lW1i4buVYeG7heG7pW9h4bup4buv4bq1YeG6oeG6o2Hhu61uw6Lhu5VtYeG7hm7huqfGsGHhu5nDum9h4buDd+G7lW1h4buF4buL4buVYeG7hWphbcahb2Hhu4HDouG7lW5h4buHbuG7s+G7lW0gMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThu6Zh4buT4bql4buVbWHhu63hu6FvYeG7kW5vYeG6ucODImHhu63hu4vhu61h4buRbuG7oeG7lW1hbsSR4buVYcawbuG6rW9h4buF4bulb2Hhu4Xhu4vhu5Vh4buVbeG6pcODYeG6o8OhIGHhu6zhu6vhu7PDuuG7h2Hhu4XGoSJh4buRbm9h4buH4bqtYW1v4bq1YeG7hcOy4buVbmHhu63hurnhu61h4but4buz4bunb2Hhu4du4buvw6rhu5Vh4buB4buNYeG7h27hu5dh4buVcW9h4buBw6Lhu5VuYeG7h27hu7Phu5VtImHhu5PhuqVh4buRbm9h4but4buL4butYeG7heG6teG7lW1h4buBYuG7rWHhu4Xhurvhu68gYeG7mGhh4buF4bqpb2Ft4bqn4buXImHhu5Xhurnhu69h4buF4bq94buvImHhu61uw6JvYeG7rW7hu43hu61dYeG7gXBh4buBaWHhu5Fu4buv4buh4buVXWHhu4du4buNYWbhu5lh4but4buhb2Hhu4Xhu7Phu6Xhu4dhbW/hurXhu5dh4buVbm/EqeG7mWHDgHhh4buT4bq14buvYeG7seG6p+G7h25h4buTw6Jhbcahb2Hhu4HDouG7lW4iYW1v4bqpYeG7k8OiYeG7q2/hu4nhu5VtYeG7k+G6ucODYeG7leG7s8O64buHYeG6ouG6teG7lW5h4oCc4bqi4bu14buH4oCdYW3huqfhu5dh4buFamHhu4HDouG7lW5h4buHxqFh4buZ4bql4buvYeG7hWjGsCBh4buUbuG7s+G7lW1hbuG7o29h4buHxqFh4bq1b2Hhu61u4bq5w4Nh4buZxKnhu60iYeG7rW7hurnDg2Hhu4Hhu7nhu4dh4buD4bud4buHYW7hurXDg2Hhu5Fu4buh4buVbSJh4butbsOyYeG7g8Oi4buZYeG7h25i4buHYeG7k+G6pWHhu5Fu4buh4buVbSBh4buUbeG7s+G7peG7h2Hhu5PhuqdvImHhurVvYeG7h8O94buVbWHhu61u4bq5w4Nhw4Dhu69vYcOAw7Jh4buZw7Lhu5VuYeG7heG7s+G7peG7h2FtxqHGsGHhu5ly4butYcawbuG6u+G7lWHigJzhu63hu6vDouG7h25h4buVbm/EqeG7meKAnWHhu5PhuqXhu5lh4bur4bq1YeG7h25v4buL4buHYeG7gcOi4buVbiAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NDNv4buZbWHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOW/hu4Zm4buV4butZuG7qzlh4bux4butw4Phu5NmKDnhuqBv4buD4butblth4bq3w6HDocaw4bqiXWFuZm9tbuG7rVthxIPhurHhuqPGsOG6ol05YeG7seG7q+G7hyg5Ly/hu4fhu4Phu5Ug4buB4bq14buX4butbuG6teG7lW5u4buX4bq1IMOA4buVL+G7g2bhu7Hhu5Hhu63hu5fGsC/hu5Vm4bqg4buxL+G6oeG6ocOh4bqvL+G6ocOg4bqj4buDxIPDoOG6t8Ogw6HhuqPDoOG7rcOg4bqh4bqj4bqx4buTxIMtxIMgw7TGsG05YeG6teG7k+G7rSg54buq4bq1YU1vw6zhu5VtImHhu5Vuw7ph4buVcW9h4buBw6Lhu5VuYeG7h27hu7Phu5VtYeG6ouG6teG7lW45YeG6oG/hu4Phu61uKDnhurfDocOhOWFuZm9tbuG7rSg5xIPhurHhuqM5YS80My/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7huG6tcaw4butb+G7l+G7lTk0Tcahb2Hhu4HDouG7lW5h4buHbuG7s+G7lW1h4buT4bqlYeG7g+G7jcawYeG7hWph4buH4bqtYW1v4bq1YeG7hcOy4buVbmHhu6nhu6/DqcODYeG7qeG7r+G6u+G7lSJh4buZdG9h4buVbeG7s8O5b2HigJzhu5Vu4bq94buV4oCdYeG7mXLhu61hxrBu4bq74buVYeG7reG7q8Oi4buHbmHhu5Vub8Sp4buZYeG7k+G6peG7mWHhu6vhurVh4buHbm/hu4vhu4dh4buBw6Lhu5VuYeG7reG7q+G7r8OD4buJ4buVYeG7rW5w4buVbSBhMeG6reG7lW5h4buZb+G7lW5hbuG7neG6tWHhu63hu7dhb+G7leG7rWbhu6vhu5Vm4butMjMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04buQbm9hbcahb2Hhu4HDouG7lW4iYeG7gXBhw4Dhur/hu5Vh4buT4buv4buh4buVYeG7k+G6pWHigJzhu4Xhuqfhu5dh4buDb2vhu5XigJ1h4buHbsOz4buVbiBh4buU4buL4buvYeG7meG7r3Dhu5Vh4buBw6Lhu5VuYeG7hWjGsCJh4buRbm9hbcahb2Hhu5Fu4buh4buVbWHhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4oCc4buHbmThu63igJ1h4bup4buvw6IiYeG7h8O94buVbWHhu5Fu4buh4buVbWHhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4oCc4buT4buj4buVbeKAnSJh4burcW9h4oCc4buRbmfGsGFtxqHhu4figJ1h4butbuG7i2Hhu5XhuqXhu5ciYeKAnOG7geG7r3Lhu4dh4buT4bqn4but4oCdYeG7q+G6tWHhu7HhurXhu5figKZh4buHw73hu5VtYeG7rW7hu7nhu4dh4bux4bu5YeG7h+G6u+G7r2Hhu5HDsiBh4bus4buhb2Hhu5Vuw7ph4buZw7Lhu5VuYeG7reG7t+G7lW1hbuG7o29h4buBcFth4buS4bqlYeG6tW9h4buD4bqnw4Nh4buZ4bqlYeG7gXBh4buBb+G7i+G7rWFtxqFvYeG7gcOi4buVbmHhu4du4buz4buVbWHhu4VoxrBh4buVbuG7s2HDgOG6vcODfWHhu4BwYeG7lcahb1th4oCcTcahb2Hhu4HDouG7lW5h4buHbuG7s+G7lW1h4buT4bqlYeG7lW1u4buJYeG7h27hurVh4but4bur4buvw4Phu4nhu5Vh4buH4buX4buVYeG7lXBvImHhu5l0b2Hhu5Xhuqvhu5lh4buT4bql4buZYeG7mXLhu61h4buT4bq74buVYeG7h3nhurVh4buH4bqtYeG7g8Op4buVYeG7rXLhu4dh4buZw7Lhu5Vu4oCdMDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk0PeG6pWFuw6Lhu5dhbuG7teG7h2Hhu5Vu4bq54butYeG7h8ahYeG7k8OtYeG7k+G6pWHhu4fhu6Hhu5VtYeG7heG7l+G6p+G7lWHhu4fhurXhu5VuYeG7k0HhurVh4buT4buvcuG7h2Hhu4HDouG7lW4gYeG7lMahYeG7rW7hu7nhu4dh4bux4bu5YeG7heG7m29hbuG7o29h4bux4bu5YeG7kW/DrOG7lWHhu5Vu4bq/4buVYcOA4bqlYeG7kcO1YeG7rW7hu6/hur3hu60gYeG7kkHhurVh4buRbuG7oeG7lW1h4buF4buz4bul4buHYeG7lW7hu6Nh4bup4buvw6IiYeG7kW7hu6Hhu5VtYeG7heG7s+G7peG7h2Hhu63hu5dh4bup4buvw6IiYcawbuG6rW9h4buF4buJ4buvYeG7gXDhu5Vhbcah4buHYeG7lXFv4oCmYeG7rOG7oW9h4buRbuG7oeG7lW1h4buVbsO6ImHhu4HhurXhu5dh4buVbm/DrOG7r2Hhu5l34bq1YeG7gcOi4buVbmHhu4du4buz4buVbWHhu4du4buNYWbhu5lh4but4buhb2Hhu4d34buVbWHhu5Vu4bq14buvYeG7lWPhu5lh4buH4bqn4buVbmHhu4FwYeG7reG7q8Os4buVYeG7h25v4buL4buHYeG7h25v4buL4buvYeG7reG7q+G6rW9h4buH4bqn4buVbmHhu4Hhu4vGsCBhTnVvYeG6ueG7mWHhu4Hhu4vGsGHhu5NB4bq1YeG7reG7o+G6tWHhu6vhurUiYeG7rW/hu4vhu5VtYeG7reG7q+G6ueG7ryJh4butb+G7i+G7lW1h4buHeW9h4buHbsOiw4Nh4buTw6Lhu4duYeG7rcOi4buHbmHhu61u4bq94butYeG7g2th4buRbm/hu4vhu5Vh4buVbeG7s8O5b2Hhu63hurVhbuG7l+G6pW9h4buVb8Sp4buZImHhu5FqYcOA4buJYeG7lW7DgeG7lW1h4buHbuG7r8ODxKnhu5Vh4buF4bqpYeG7qeG7r+G6tSBh4buAcGHhu5FqYeG7lW3huqXDg2HhuqLhu7PhurVh4buVbuG6pWHhu6Hhu5VtYeG7geG6pWHhu5Vyb2Hhu5VtbsOo4buXYeG7rW7hu4th4buV4bql4buXImHhu6txb2Hhu4FwYeG7hW9h4buBcmHhu4Vyb2Hhu6vhurVh4bux4bq14buXImHhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7qeG7r8Op4buVYeG7lW3DvWHhu4FwYeG7heG7s+G7peG7h2Hhu4V14buVYcOA4buNYeG7h27hu5dh4bqr4buVYeG7reG7i+G7rWHhu5Vuw4Hhu5VtYW3DsuKApmHhu5Xhuqvhu5lh4buV4bql4buXYeG7gXBh4buHw73hu5VtYeG7kWph4buVbuG7s+G7lW1h4buHbuG7jWFm4buZYeG7reG7oW9hw4Dhur/hu5Vh4buT4buv4buh4buVYW7DouG7l2Fu4bu14buHYeG7k2Lhu5VtYeG7lW1uZiBh4buU4buL4buvYeG7gcOpw4NhbW/DuWHhu5Vuw7ph4buT4bqnbyJh4buHxqFh4bq1b2Hhu4XGoWFu4bujb2Hhu5HDs2Hhu7Xhu4dh4bq54buZYcOixrBh4buVbuG6ueG7rSJh4buHxqFh4buTw61h4buFxqFh4buT4bqlYeG7kcOzYeG7teG7h2Hhu6nhu6/hurXhu5VuYeG7lW7DgeG7lW1h4buVcW9h4buBw6Lhu5VuYeG7h27hu7Phu5VtMDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04busbsO5b2Ftb+G6teG7lWHhu4VvYeG7qeG7r+G6tSJh4buH4buvcuG7h2Hhu7Fw4buVbWHGsG7DouG7rWHhu63hu6tvauG7lSJh4buBcGHhu5loYeG7reG7oW9h4buF4bqpYW1v4bqlImHDgG/EqeG7h2Hhuqvhu5Vh4buvcOG7lW1h4buHw73hu5VtYeG7h27EkeG7lW1h4buVbm/hu4nhu69h4buVbuG7s2HhuqLhu7PhurUgYeG7lG7hu7Phu5VtImHhu4du4buz4bq1YeG7leG6q+G7mWHhu5XhuqXhu5dhbW/hurVh4buFw7Lhu5VuYeG7reG7oW9h4buRbuG7oeG7lW1h4butc2Hhu4du4bu14buHYW3GoW9h4buBw6Lhu5VuYeG7h27hu7Phu5VtIGHhu4Rk4buHYeG7gW/EqeG7rSJh4buDd2Hhu4fGoWHhu5nhu6/hurVh4buB4bq14buXYeG7lW5vw6zhu69h4buBw6Lhu5VuYeG7kWjhu5dh4buVbeG7l+G7lSJh4butbsOyYeKAnOG7k2vigJ1hbUFvYeG7reG7i+G7rWHhu4d24buVbWHhu61zYeG7rW/DrOG7lWFu4bq1b2Hhu4HDrOG7lWHhu5Vyb2Hhu5Vt4buX4bqnb2Hhu4d54bq1YW1v4bq1YeG7hcOy4buVbmHhu63hu6FvYeG7kW7hu6Hhu5VtYeG7geG6teG7l2Ftb8O5YeG7rW5v4buL4buvYeG7h2TGsGHhu4HDouG7lW5h4buHbuG7s+G7lW1h4bqi4bq14buVbiBhTnXhu5Vh4buZcuG7rWHhu5Phurvhu5Vh4but4buhb2Hhu5Vuw7ph4buZw7Lhu5VuYeG7heG6qWHDgOG7oWHhu63hu7NhbuG7o29h4buZaCJh4bus4buL4butYeG7lW7huqVh4bq1b2Hhu4fDveG7lW1h4buHxqFh4buBw6Lhu5VuYeG7h27hu7Phu5VtImHhu7HhurXhu5dh4buZaGHhu4fhu5vhu5VhxrBu4bqtb2HigJxtQW/igJ1h4buVbuG6pWHhu4fDouG7h2Hhu4HDouG7h2Hhu5PhuqXhu5lhbcOyfWHhu5hoYeG7h27hu49h4buB4bqt4buXImHhu6zhu4vhu61h4bux4bq14buXYeG7h8ahYeG7rW5qYeG7rW5v4buL4buvYeG7gcOi4buVbmHhu4du4buz4buVbSJhbeG6p+G7l2Hhu5Vu4bqlYeG7mcOy4buVbmHhu5PhuqXhu5kiYeG7gcOi4buVbmHhu4Phu5dh4buZw7Lhu5VuYW3GoW8iYeG7k+G6pWHhu63hurnhu5lh4buT4bub4buVbWHhu4d54bq1YeG7mcOy4buVbmHDgMO6b2Hhu61zYeG7rW/DrOG7lSJh4buh4buVbWHhu4HhuqUiYeG7kW7hu6Hhu5VtYcawbuG6rW9h4buHbuG7j2Hhu5PhuqVh4buHbuG7r8ODxKnhu5Vh4bqr4buVYeG7r3Dhu5Vt4oCmMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThu4DDouG7lW5h4buHbuG7s+G7lW1h4buVbuG6pWHhurVvYeG7h8O94buVbWFtxqFvImHhu4d34buVbWHhu5Vt4buvw4PDrOG7lWHhu5NvxKnhu68iYeG7lW7hu7Phu5VtYeG7hcOp4buvYcawbuG6rW9hbuG7s3Xhu5VtYcOA4buNYeG7mWThu4dh4buF4buN4buVbmFtb3Dhu5VtYeG7lW7hurXhu68gYeG7hm5v4buL4buHYeG7gcOi4buVbmHhu4N34buVbWHhu5Phuqfhu61h4buB4buvcuG7h2Hhu4di4butYeG7q+G6tWHhu4fhuq3hu5lh4bup4buv4bq14buVYeG7g2nhu5dh4buHbuG7tWHhu5Fu4buh4buVbWHhu5Vu4bqp4buXImHhu4HDrOG7lWHhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7lW7DqeG7lWHhu4Xhur3hu69h4bup4buvxKnhu5Vh4buT4bq/4buVYeG7rW7hu43hu61h4buT4bul4buVYeG7gWfhu5dh4buVbeG6vcODImHhu5Vt4buX4bqlb2HDgOG7o2Ft4bqn4buXYeG7leG7i8awYcOA4bqlYeG7k8OiYeG7q2/hu4nhu5VtYeG6ouG6teG7lW5h4butbuG6v+G7mSJh4bqiw6LDg2Hhu5ly4butYeG7mW/hu4vhu5VtYeG7h2Lhu5Vhw4DhuqXhu5dh4butbuG6ucODYeKAnOG7g2nhu5dh4bur4buJ4buV4oCdImHhu4Nk4buVYeG7k+G7m+G7lW1h4buHbuG7j2Hhuqvhu5Vh4buZcuG7rWHhu5lv4buL4buVbWHhu5Vu4buz4buVbWHhu6txb2Hhu5PhuqdvYeG7rW7DrOG7mSJh4buZZOG7h2Hhu5HEqWHhu4fhu6Hhu5VtYeG7h+G7r3Lhu4dh4oCcbW/huq3hu5lh4buHw6nhu5XigJ1h4bux4bq14buvYeG7lW7DgeG7lW1h4buVbeG6pcODYeG7reG7i+G7rSAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG6tG9h4buFxqFh4buVxqFvYeG7gcOi4buVbmHhu4du4buz4buVbWHhu5Fu4buh4buVbWHhu5Vt4buX4buVIGHhu6x3w4Nh4butbuG7r3Lhu4dhw4DhuqXhu5dh4buRbsOq4buvYcOA4buNYeG7mXRvYeG7lW3hu7PDuW9h4buZ4bqlYeG7h8ahYeG7h+G6reG7mWHhu5Vu4bq94buVYeG7kW7DouG7h2Hhu5Vu4bq14buvIGHhu5Ru4buz4buVbWHhu5Xhu4vhu69h4buDd+G7lW1h4buVbsOB4buVbWHhu63hu7dh4buRb2rhu69h4buVbuG7s2HigJzhu5Vu4bqp4buXYeG7lW7hu5dn4butImHhu7Fw4buVbWHhu7Hhu7Phu6Xhu5Vt4oCm4oCdYeG7hWph4buVxqFvYcOA4buJYeG7mcah4buVYeG7gcOi4buVbmHhu63hu6vhu6/Dg+G7ieG7lWHhu61ucOG7lW1h4buHeeG6tWHhu4PDqeG7lWHhu61y4buHImHhu4fGoWHGsG7huq1vYeG7k+G6pWHhu5Fu4buh4buVbWHhu7Hhu5vhu5VtYcawbsSR4buVbSBhTuG6tcODYeG6tW9h4buFxqFh4butbuG6veG7rWHhu7Hhu7lh4buB4bq54butYW7huqfhu5VuYcOAw7Jh4buHbuG7s+G6tWHhu63hu7fhu5VtYeG7heG7s+G7peG7h2Hhu61u4buz4bun4buVbWHhu61u4bu14buHYeG7mXLhu61h4buZb+G7i+G7lW1h4buBw6Lhu5VuYeG7h27hu7Phu5VtYeG7lW3hu5fhu5Vh4buFduG7lW1h4buVbW7DteG6tX0zL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG7mGThu4dh4buRxKlh4bq1b2Hhu4XGoWHDgMOyYeG7lW5v4buJ4buvYeG7k8OzYeG7g+G7l2Hhu5nhuqVh4buRbuG7oeG7lW1h4butbsOz4buHbiJh4buRbuG7oeG7lW1h4bqr4buVImHhu5Fu4buh4buVbWHhu4fhurvhu5Vh4buBw6Lhu5VuYeG7h27hu7Phu5VtIGE9w7pvYeG7mcOy4buVbiJhw4DhuqVh4but4buhb2Hhu61v4buVYeG7q2Phu5VtYeG7kW7hu6Hhu5VtYeG7h27hu49h4burb8Os4buVbWHhu63hu6FvImHhu4HDouG7lW5h4buHbuG7s+G7lW1hw4Dhur/hu5Vh4buH4bu1YeG7k+G6pWHhu5NrYcOA4bq94butYeG7g8Op4buVbWHhu4d24buVbWHhu61zYeG7rW/DrOG7lWHDgOG6pWHDquG7mWHhu61u4bu54buHYeG7kW7hu6Hhu5VtYeG7rW5qYeG7rW5v4buL4buvYeG7reG7q+G7l+G7lW1h4buVbsOB4buVbWHhu5Vt4bqlw4Nh4but4buL4butIGHhu4J3YeG6q+G7lWHDs+G7rSJh4bqr4buVYeG7lW5v4buJ4buvImHhu5Vu4buz4buVbWHhu63hu4vhu61h4buxw61h4oCc4butbm/hu4vhu6/igJ1h4but4bur4bud4buVYcOAaOG7lWHhu5Xhu4vhu69h4buRbuG7oeG7lW1h4buHxqFh4buBw6Lhu5VuYeG7h27hu7Phu5VtIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04buYcuG7rWHhu5Xhuqvhu5lh4buZw7pvYeG7heG6teG7lW1h4buBYuG7rWHhu4Xhurvhu68iYeG7lW7huqVh4buVbuG6pSJh4buVbeG7s8O5b2Hhu5Vt4buzw7lvYeG7k+G6p29h4buHd+G7lW1h4buVbuG6teG7r2Hhu5V0YeG7k+G7ueG7h2Hhu5PhurXhu5dh4buFcuG7lW0iYeG7seG6reG7lWHhuqLhu6/hurnhu60iYW7hu53hu4dh4but4bq9xrDigKZh4buGbsSR4buVbWHGsG7huq1vYeG7h8O94buVbWHhu4VqYeG7h+G7r3BvYeG7leG6q+G7mSJh4buH4bqtYW1v4bq1YeG7hcOy4buVbmHhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4bup4buvw6nDg2Hhu6nhu6/hurvhu5Vh4buBw6zhu5Vh4buZw6nhu5lh4buHdeG7mWHhu5Vt4bqlw4Nh4but4buL4butYeG7h8ahYeG7gcOi4buVbmHhu4du4buz4buVbWHhuqLhurXhu5VuYeG7hcahYeG7seG6teG7l+KApjMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhurThu6/hu61u4buX4burOTThu5Buw6Lhu5VuYeG7knLhu4czL8awNA==

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]