(vhds.baothanhhoa.vn) - Mặc dù đã gần đến ngày lễ Tình nhân (14-2), nhưng thời điểm này thị trường hoa tươi và quà tặng vẫn không sôi động như những năm trước. Hàng hóa đa dạng nhưng lượng người mua không nhiều.
Mm3DoTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buwbuG7seG7keG7hTgzMuG7q+G7seG7qeG7leG7mWwz4buw4bup4bq54buTOeG7keG6q+G7mWw54buxbcOyOeG7seG7qcO9w7rhu5lsOcaw4butw6I54buxY+G7mWw54buYbMOi4bqiOeG7kWo54buww7Phu5ltOeG7mW1l4buZMi/hu6vhu7Hhu6nhu5Xhu5lsMzIvbcOhMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWpTeG7heG6s+G7hzgz4buSY+G7gTnhu4d2OeG7g+G6rTls4bq54buZOeG7g8Os4buZOeG7mWzDouG6ojnhu5FqOeG7sMOz4buZbTnhu5ltZeG7mTkww6HhuqMtw6AxXTnhu5ltw73hu5lsOeG7sW3Dum454buDbsSp4buTOeG7mcOi4bqiOeG7sW3Dsjnhu7Hhu6nDvcO64buZbDlt4buV4bqzOeG7scO9dG45w4HDojnGsOG7rcOiOeG7sWPhu5lsOcOBw6rhu5k5w7Rt4buf4buZbDnhu6vhu59uOeG7g3Hhu5lsOeG7mW3DvTnhu5ltQeG7mWw54buZ4bqp4buTOeG7seG7qcO9deG7gSI5TcOi4buZbDlt4buX4bqzOeG7g+G6sznhu4fhuqXhu5lsOeG7mW3DveG7mWw54buRw73DueG7mWw54buZbMO9w7puOeG7k+G7reG6sznDtG3hu5/hu5lsOeG7mW1u4buL4butIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4MzJu4buTbDnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOG7hu4Dhu4Xhu5nhu7Hhu4Xhu6k4OeG7q+G7seG6ouG7keG7hSE4w4Bu4buH4buxbX054bqxYWHFqeG6oFs5beG7hW5sbeG7sX05w6PhurfhurHFqeG6oFs4OeG7q+G7qeG7gSE4Ly/hu4Hhu4fhu5ki4bq/4bqz4buV4buxbeG6s+G7mW1t4buV4bqzIsOB4buZL+G7h+G7heG7q8O04bux4buVxakv4buZ4buFw4Dhu6svw6DDoGHEgy/DoeG6t8Oh4buHxIPDoMOgw6PEg8Oh4bqv4bux4bqvw6HEg2HhuqHhu5FhIsO1xalse+G7qSHDoOG6r8OjODnhurPhu5Hhu7EhOOG7sOG7qeG6ueG7kznhu5Hhuqvhu5lsOeG7sW3Dsjnhu7Hhu6nDvcO64buZbDnGsOG7rcOiOeG7sWPhu5lsOeG7mGzDouG6ojnhu5FqOeG7sMOz4buZbTnhu5ltZeG7mTg5w4Bu4buH4buxbSE44bqxYWE4OW3hu4VubG3hu7EhOMOj4bq34bqxODkvMzIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhu4DhurPFqeG7sW7hu5Xhu5k4MyPDquG7mTnhu5HDojnhu5Phu5fhu5k5xrDhu63Dojnhu7Hhu6nhu63huqLhu4vhu5k54buxbeG7oeG7mWw54buDw73DueG7gTnhu4d24buZbDnhu4PEqTnhu7Fj4buZbDnhu5ltQeG7mWw54buZbMO9w7puOeG7sW1l4buZOeG6osOt4butOeG7seG7qeG7leG7mWw54buZbMOi4bqiOeG7kWo54buww7Phu5ltOeG7mW1l4buZXTlt4buV4bqzOeG7scO9dG454buDw73DueG7gTnhur/DouG6ojnhur/hurXhu5k54buZbW7hu4vhu6054bux4bupw63hu5k54buB4bq14buBOeG7seG7reG6osOs4buZOcWpbeG7oTnhu4Ftb+G7mW054bux4bqlbjnhu7DFqDnhu7Bt4bqz4buZbTlN4buX4bqzIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4MzJu4buTbDnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOG7hu4Dhu4Xhu5nhu7Hhu4Xhu6k4OeG7q+G7seG6ouG7keG7hSE4w4Bu4buH4buxbX054bqxYWHFqeG6oFs5beG7hW5sbeG7sX05w6PhurfhurHFqeG6oFs4OeG7q+G7qeG7gSE4Ly/hu4Hhu4fhu5ki4bq/4bqz4buV4buxbeG6s+G7mW1t4buV4bqzIsOB4buZL+G7h+G7heG7q8O04bux4buVxakv4buZ4buFw4Dhu6svw6DDoGHEgy/DoeG6t8Oh4buHxIPDoMOgw6PhurHDoGHhu7HhuqHDoeG6r8SD4bqv4buRYSLDtcWpbHvhu6kh4bq3YeG6oTg54bqz4buR4buxITjhu7Dhu6nhurnhu5M54buR4bqr4buZbDnhu7Ftw7I54bux4bupw73DuuG7mWw5xrDhu63Dojnhu7Fj4buZbDnhu5hsw6LhuqI54buRajnhu7DDs+G7mW054buZbWXhu5k4OcOAbuG7h+G7sW0hOOG6sWFhODlt4buFbmxt4buxITjDo+G6t+G6sTg5LzMyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buA4bqzxanhu7Fu4buV4buZODPhu4J4OeG7k+G7m2454buR4buV4bqlbjlt4buV4bqzOeG7g8O9w7nhu4E54buZbeG6u8WpOeG7seG7tTnhu5ltbuG7i+G7rTnhu7Hhu43hu5ltXTnhu7Ftw6Lhu5ltOcOBw6I54buZw7114buBOeG7mWzhu5XDom5dOeG7geG6teG7gTnhu4Hhu7nhurM5bcOi4buZbDnhu4PhurPhu5lsOeG7seG6u8WpOeG7seG7qeG7reG7mWw54buB4bqr4buTOeG7g8SpOeG6v8Oi4bqiOeG6v+G6teG7mTnhu4Ft4buVOcO0beG6teG7gW0iMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgzMm7hu5NsOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4buG7gOG7heG7meG7seG7heG7qTg54bur4bux4bqi4buR4buFITjDgG7hu4fhu7FtfTnhurFhYcWp4bqgWzlt4buFbmxt4buxfTnDo+G6t+G6scWp4bqgWzg54bur4bup4buBITgvL+G7geG7h+G7mSLhur/hurPhu5Xhu7Ft4bqz4buZbW3hu5XhurMiw4Hhu5kv4buH4buF4burw7Thu7Hhu5XFqS/hu5nhu4XDgOG7qy/DoMOgYcSDL8Oh4bq3w6Hhu4fEg8Ogw6DDo+G6r+G6oeG6oeG7seG6r+G6scSDw6Phurfhu5FhIsO1xalse+G7qSHhuqHhuqPDoDg54bqz4buR4buxITjhu7Dhu6nhurnhu5M54buR4bqr4buZbDnhu7Ftw7I54bux4bupw73DuuG7mWw5xrDhu63Dojnhu7Fj4buZbDnhu5hsw6LhuqI54buRajnhu7DDs+G7mW054buZbWXhu5k4OcOAbuG7h+G7sW0hOOG6sWFhODlt4buFbmxt4buxITjDo+G6t+G6sTg5LzMyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buA4bqzxanhu7Fu4buV4buZODPhu5htbuG7i+G7rTnhur/hu5c5beG7leG6sznhu7HhuqXhu5U5bcOz4buZbTnhu7Hhu6nhurVuOeG7sW7hu5M54buDw73DueG7gTnhu7Hhu6nhurPhu5lsOeG7seG7qW854buB4bq54butOcO0xII54buDZ8WpOeG7k+G6q+G7sSIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODMybuG7k2w54buB4buR4bqz4bur4burIThu4buA4buF4buZ4bux4buF4bupODnhu6vhu7HhuqLhu5Hhu4UhOMOAbuG7h+G7sW19OeG6sWFhxanhuqBbOW3hu4VubG3hu7F9OcOjxIPDo8Wp4bqgWzg54bur4bup4buBITgvL+G7geG7h+G7mSLhur/hurPhu5Xhu7Ft4bqz4buZbW3hu5XhurMiw4Hhu5kv4buH4buF4burw7Thu7Hhu5XFqS/hu5nhu4XDgOG7qy/DoMOgYcSDL8Oh4bq3w6Hhu4fEg8Ogw6DDo+G6r8Oh4bqx4buxw6HhuqHDo+G6r8Oh4buRYSLDtcWpbHvhu6kh4bqhw6NhODnhurPhu5Hhu7EhOOG7sOG7qeG6ueG7kznhu5Hhuqvhu5lsOeG7sW3Dsjnhu7Hhu6nDvcO64buZbDnGsOG7rcOiOeG7sWPhu5lsOeG7mGzDouG6ojnhu5FqOeG7sMOz4buZbTnhu5ltZeG7mTg5w4Bu4buH4buxbSE44bqxYWE4OW3hu4VubG3hu7EhOMOjxIPDozg5LzMyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buA4bqzxanhu7Fu4buV4buZODPhu7Dhu63huqI5w4HhurvhuqJdOeG7h3Y54bux4bup4buV4buZbDnhu5ltQeG7mWw5w7Rt4but4buZbDlsbsO6OeG7geG6s+G7lTnhu4NuxKnhu5M5w4HDouG7lTnhu5lsw6LhuqI54buB4but4buhbjnhu7Hhu63hurnhu5k54buZbcO94buZbDnhu5HDvcO54buZbDnhu5lsw73Dum454buDw6zhu5k54buT4but4bqzOcOBw6rhu5k54buRw73hurM54buxbcO94bqzIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4MzJu4buTbDnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOG7hu4Dhu4Xhu5nhu7Hhu4Xhu6k4OeG7q+G7seG6ouG7keG7hSE4w4Bu4buH4buxbX054bqxYWHFqeG6oFs5beG7hW5sbeG7sX05w6PhurfhurHFqeG6oFs4OeG7q+G7qeG7gSE4Ly/hu4Hhu4fhu5ki4bq/4bqz4buV4buxbeG6s+G7mW1t4buV4bqzIsOB4buZL+G7h+G7heG7q8O04bux4buVxakv4buZ4buFw4Dhu6svw6DDoGHEgy/DoeG6t8Oh4buHxIPDoMOgw6PhurHhuqPEg+G7seG6scOh4bqj4bqxw6Hhu5FhIsO1xalse+G7qSHhurHDo+G6oTg54bqz4buR4buxITjhu7Dhu6nhurnhu5M54buR4bqr4buZbDnhu7Ftw7I54bux4bupw73DuuG7mWw5xrDhu63Dojnhu7Fj4buZbDnhu5hsw6LhuqI54buRajnhu7DDs+G7mW054buZbWXhu5k4OcOAbuG7h+G7sW0hOOG6sWFhODlt4buFbmxt4buxITjDo+G6t+G6sTg5LzMyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buA4bqzxanhu7Fu4buV4buZODPhu7Bt4buF4buVOeG7mW1u4buL4butOeG7gW14OeG7q23hu5XFqTlt4buV4bqzOeG7seG7qcOt4buZOeG7g8O9w7rhu5lsOeG7kMOtOU3hu5XDouG7mTnDgcOiOeG7sOG7qW7hu4nhu605xq/hu63hu6Hhu4E54buC4bql4buxXTlsbuG6tTnhu5lt4bq7xak5beG7leG6sznhu7HDvXRuOeG7meG6qeG7kznhu5nhurPhuqI54bux4bqp4buZbDnhu4Nx4buxOeG6v27DrOG7mTnDtG1uw6zhu5k54buZbMO9w7puOeG6v+G6teG7mTnFqW3huqduOeG7qcOp4buxOeKAnOG7geG6qeG7mTnDtOG7heKAnTnhu7Hhu6nhu5Xhu5lsOeG7geG6teG7gW054buB4bqr4buTOeG7g8SpOeG7q+G6s+G7lTnhu4Ft4buVOeG6v+G7lzlt4buV4bqzOcOBw6rhu5k54buDZ8WpOeG7k8OiOWxu4bq1OeG7keG6pW45xalt4bqnbjnhu4Ft4bqp4buZbCI54buSceG7sTnhur/hu5c5MOG7kcSR4buZbDlt4buV4bqzMTltbuG7ieG7mTnhu4fhurPhu5U54buDceG7mWw54bux4bu1OcOjYWEiYWFhOeG7g8Os4buZOcOhImFhYSJhYWE54buDcOG7mWwiOSN1bjnhu5ltQeG7mWw54buR4buV4bqlbjlt4buV4bqzOeG7geG6s+G7lTnhu4HDqcWpXTnhur/hu5c54bux4buVOeG7geG7lzlsbuG6tTnhu7Hhu7U5w6EiYWFhImFhYTnhu4PDrOG7mTnDoCJhYWEiYWFhOeG7g3Dhu5lsIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4MzJu4buTbDnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOG7hu4Dhu4Xhu5nhu7Hhu4Xhu6k54buH4buxbeG7reG7k+G6vzg54bur4bux4bqi4buR4buFITjDgG7hu4fhu7FtfTnhurFhYcWp4bqgWzlt4buFbmxt4buxfTnDo+G6t+G6scWp4bqgWzg54bur4bup4buBITgvL+G7geG7h+G7mSLhur/hurPhu5Xhu7Ft4bqz4buZbW3hu5XhurMiw4Hhu5kv4buH4buF4burw7Thu7Hhu5XFqS/hu5nhu4XDgOG7qy/DoMOgYcSDL8Oh4bq3w6Hhu4fEg8Ogw6DDo+G6t2HEg+G7scOjw6PDoOG6r+G6o+G7kWEiw7XFqWx74bupIeG6scOjYTg54bqz4buR4buxITjhu7Dhu6nhurnhu5M54buR4bqr4buZbDnhu7Ftw7I54bux4bupw73DuuG7mWw5xrDhu63Dojnhu7Fj4buZbDnhu5hsw6LhuqI54buRajnhu7DDs+G7mW054buZbWXhu5k4OcOAbuG7h+G7sW0hOOG6sWFhODlt4buFbmxt4buxITjDo+G6t+G6sTg5LzMyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buA4bqzxanhu7Fu4buV4buZODPhu4B24buZbDnDgXVuOW3hu5XhurM54buxw710bl054bur4buV4buB4buV4buR4bqzOeG7gXnhu5lsOeG7kcOiOeG7k+G7l+G7mTnGsOG7rcOiOeG7g2Phu4E54bux4bupw73hu5lsOeG7gW3hu5U54buZbMOi4bqiOeG7kGo54buww7Phu5ltOeG7mW1l4buZIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4MzJu4buTbDnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOG7hu4Dhu4Xhu5nhu7Hhu4Xhu6k4OeG7q+G7seG6ouG7keG7hSE4w4Bu4buH4buxbX054bqxYWHFqeG6oFs5beG7hW5sbeG7sX05w6PhurfhurHFqeG6oFs4OeG7q+G7qeG7gSE4Ly/hu4Hhu4fhu5ki4bq/4bqz4buV4buxbeG6s+G7mW1t4buV4bqzIsOB4buZL+G7h+G7heG7q8O04bux4buVxakv4buZ4buFw4Dhu6svw6DDoGHEgy/DoeG6t8Oh4buHxIPDoMOgw6PhurfDoMOj4buxw6HDoeG6o8Oj4bqh4buRYSLDtcWpbHvhu6khw6Phuq84OeG6s+G7keG7sSE44buw4bup4bq54buTOeG7keG6q+G7mWw54buxbcOyOeG7seG7qcO9w7rhu5lsOcaw4butw6I54buxY+G7mWw54buYbMOi4bqiOeG7kWo54buww7Phu5ltOeG7mW1l4buZODnDgG7hu4fhu7FtITjhurFhYTg5beG7hW5sbeG7sSE4w6PhurfhurE4OS8zMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG7gOG6s8Wp4buxbuG7leG7mTgz4buw4but4bqiOeG7mW1uw63hu5k54bur4buhOeG7kcO9w7nhu5lsOeG7k2Phu7E5bcOi4buZbDnhu6vhu5Xhu4Hhu5Xhu5HhurM54bq/w6LhuqI54bq/4bq14buZOeG7seG6pW454buB4bq14buBOeG7q23hu5XFqTnGsOG7rcOiOeG7kcO94butOeG7mW7hu4nhu5M5w7Rt4buf4buZbDnhu5ltbuG7i+G7rTnhu5ltw7054buZbUHhu5lsOeG7meG6qeG7kznhu7Hhu6nDvXXhu4E5w4HDsznhu4FteDltw6Lhu5lsOeG7keG7lTnDrDltw6Lhu5lsIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4MzJu4buTbDnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOG7hu4Dhu4Xhu5nhu7Hhu4Xhu6k4OeG7q+G7seG6ouG7keG7hSE4w4Bu4buH4buxbX054bqxYWHFqeG6oFs5beG7hW5sbeG7sX05w6Phuq/DoMWp4bqgWzg54bur4bup4buBITgvL+G7geG7h+G7mSLhur/hurPhu5Xhu7Ft4bqz4buZbW3hu5XhurMiw4Hhu5kv4buH4buF4burw7Thu7Hhu5XFqS/hu5nhu4XDgOG7qy/DoMOgYcSDL8Oh4bq3w6Hhu4fEg8Og4bqhw6HhurHDocSD4buxw6DhurfhuqHhurfhu5HhurEt4bqxw6Dhur/hurPhurPhu4fhurfhurPhuqHEg+G6sWFr4bqz4buH4buF4bqz4bqh4bq3w6Eiw7XFqWw4OeG6s+G7keG7sSE44buw4bup4bq54buTOeG7keG6q+G7mWw54buxbcOyOeG7seG7qcO9w7rhu5lsOcaw4butw6I54buxY+G7mWw54buYbMOi4bqiOeG7kWo54buww7Phu5ltOeG7mW1l4buZODnDgG7hu4fhu7FtITjhurFhYTg5beG7hW5sbeG7sSE4w6Phuq/DoDg5LzMyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buA4bqzxanhu7Fu4buV4buZODPhu4DhurXhu4E54buB4bu54bqzOW3DouG7mWw54bq/4bq14buZbTnDtOG7heG7kznhu4F54buZbDnhu4Ft4buNOeG7mW3hurvhu5k54buDw73DueG7gTnhu5HhurXhu4E54buD4bq14buBOeG7g3Thu5k5bcOi4buZbDnhu4Nj4buxOeG6v+G6teG7mW05w7ThurA54buZbuG7ieG7kznhu5lsw6LhuqI54buxw7Phu5ltOeG6osOt4butOeG7gXjhurM54buTceG7sTnhu6vhu6E54buBY8WpOeG7g+G7n24iMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgzMm7hu5NsOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4buG7gOG7heG7meG7seG7heG7qTg54bur4bux4bqi4buR4buFITjDgG7hu4fhu7FtfTnhurFhYcWp4bqgWzlt4buFbmxt4buxfTnDo+G6t8OgxanhuqBbODnhu6vhu6nhu4EhOC8v4buB4buH4buZIuG6v+G6s+G7leG7sW3hurPhu5ltbeG7leG6syLDgeG7mS/hu4fhu4Xhu6vDtOG7seG7lcWpL+G7meG7hcOA4burL8Ogw6BhxIMvw6HhurfDoeG7h8SDw6DhuqFh4bqx4bqhw6Dhu7HDoOG6o2HhuqNh4buRYSLDtcWpbHvhu6kh4bqvw6Phurc4OeG6s+G7keG7sSE44buw4bup4bq54buTOeG7keG6q+G7mWw54buxbcOyOeG7seG7qcO9w7rhu5lsOcaw4butw6I54buxY+G7mWw54buYbMOi4bqiOeG7kWo54buww7Phu5ltOeG7mW1l4buZODnDgG7hu4fhu7FtITjhurFhYTg5beG7hW5sbeG7sSE4w6PhurfDoDg5LzMyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buA4bqzxanhu7Fu4buV4buZODPhu5Jx4buxOeG7q+G7oTnhu4Hhu7nhurM5bcOi4buZbDnhu5PhurY5xalt4bq94buTOeG7kcOiOcOBw6rhu5k54buB4buXOcO0beG6teG7gW054buDw6zhu5k54buT4but4bqzOeG7mW3DveG7mWw54buRw73DueG7mWw5bcOi4buZbDnhur/hurXhu5k54bup4bqzOcO0beG7n+G7mWw54buZbW7hu4vhu60iMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgzMm7hu5NsOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4buG7gOG7heG7meG7seG7heG7qTg54bur4bux4bqi4buR4buFITjDgG7hu4fhu7FtfTnhurFhYcWp4bqgWzlt4buFbmxt4buxfTnDo+G6t+G6scWp4bqgWzg54bur4bup4buBITgvL+G7geG7h+G7mSLhur/hurPhu5Xhu7Ft4bqz4buZbW3hu5XhurMiw4Hhu5kv4buH4buF4burw7Thu7Hhu5XFqS/hu5nhu4XDgOG7qy/DoMOgYcSDL8Oh4bq3w6Hhu4fEg8Og4bqhYeG6seG6o+G6r+G7seG6r+G6o+G6t+G6seG6r+G7kWEiw7XFqWx74bupIeG6sTg54bqz4buR4buxITjhu7Dhu6nhurnhu5M54buR4bqr4buZbDnhu7Ftw7I54bux4bupw73DuuG7mWw5xrDhu63Dojnhu7Fj4buZbDnhu5hsw6LhuqI54buRajnhu7DDs+G7mW054buZbWXhu5k4OcOAbuG7h+G7sW0hOOG6sWFhODlt4buFbmxt4buxITjDo+G6t+G6sTg5LzMyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buA4bqzxanhu7Fu4buV4buZODPhu4JwOeG7seG7qeG6s+G7mWw54bur4buz4buBXTltw6Lhu5lsOeG7sW3Dum454bux4bup4bqz4buZbDnhu4F54buZbDnDtG3hu5/hu5lsOeG7sW3hu7fhu4E54bur4bu3OeG7g+G7n+G7mWw5w7Rt4bq14buBbTnhu7Hhu6nhu5Xhu5lsOeG7mW1B4buZbDnhu5lsw6LhuqI5bG7hurXFqTnhu5FqIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4MzJu4buTbDnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOG7hu4Dhu4Xhu5nhu7Hhu4Xhu6k4OeG7q+G7seG6ouG7keG7hSE4w4Bu4buH4buxbX054bqxYWHFqeG6oFs5beG7hW5sbeG7sX05w6PhurfhurHFqeG6oFs4OeG7q+G7qeG7gSE4Ly/hu4Hhu4fhu5ki4bq/4bqz4buV4buxbeG6s+G7mW1t4buV4bqzIsOB4buZL+G7h+G7heG7q8O04bux4buVxakv4buZ4buFw4Dhu6svw6DDoGHEgy/DoeG6t8Oh4buHxIPDoOG6oWHhurfDoeG6o+G7seG6ocOhw6PhurHhurfhu5FhIsO1xalse+G7qSHhuqPDoWE4OeG6s+G7keG7sSE44buw4bup4bq54buTOeG7keG6q+G7mWw54buxbcOyOeG7seG7qcO9w7rhu5lsOcaw4butw6I54buxY+G7mWw54buYbMOi4bqiOeG7kWo54buww7Phu5ltOeG7mW1l4buZODnDgG7hu4fhu7FtITjhurFhYTg5beG7hW5sbeG7sSE4w6PhurfhurE4OS8zMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG7gOG6s8Wp4buxbuG7leG7mTgzTeG6peG7mTnhu4Ftw6w54bux4bup4buV4buZbDnhu4Ftbjnhu7Fuw63hu6054buDw73DueG7gTnhuqDhu4Xhu5M54buRw6I54buTceG7sTnhu7Hhu6nhu5Xhu5lsOeG7mW1B4buZbDnhu5ls4but4bqiw63hu5k54buZbWXhu5k5w7RtbsOs4buZOeG7sW3Dsjnhu7Hhu6nDvcO64buZbDlt4buV4bqzXTnGsOG7rcOiOeG7sWPhu5lsOeG7mWzDouG6ojnDoeG6oy3DoDnhu7Hhu6nhu6U54buZw63hu5k5w7Rm4buTOeG7q+G7n2454buDceG7mWwiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6suG7reG7sW3hu5Xhu6k4M+G7sG3hu605TcOiMi/FqTM=

Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]