(vhds.baothanhhoa.vn) - Tường rào là một trong những tiêu chí trong xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Ở thôn 12, xã Xuân Du (Như Thanh) người dân đã thiết kế những bức tường rào vô cùng bắt mắt.
N+G7jcSD4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butWOG7j3jGocOt4bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oXjDreG6sHgt4bqtxqHhu4/DsuG7nTDhuqPhu5V5d3jhu4/Ds+G6tjHhuqE4ScO6Z+G6o2nhuqnhu6PhuqN4Qcaw4budw7LhuqN24bqr4buj4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjaMOq4bud4bqjeMO6Z+G6o+G7mkHGsOG7ncOy4bqjOnnDquG7neG6o0h5Ny/hu43Egzg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4but4buMw63huq1o4bqhODfDreG7mzhYQcaw4budw7LhuqN24bqr4buj4bqjxqHhuqvhuqPhu5vDunjhuqN4duG7o+G7ncOy4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o3jhu49qeeG6o2fhu43DteG6o3h24buj4budw7LhuqPhurDDquG6tuG6o2jhuqDhu53DsuG6o3jhu41z4bud4bqj4budc+G7ncOy4bqjeOG7jXPhu53huqPhu5vFqeG7j+G6o+G7l+G7j2554bqj4bub4buFeTPhuqPhu6rhuqN44buNc+G7neG6o8SD4bqvMuG6o+G6sGThuqM6ecOq4bud4bqjSHnhuqM14buc4buNQeG6o1jhu43huq3hu53hu4024bqj4budw7JBxrDhu4/huqNow6rhu53huqNpZOG6o3jhu43hu49reOG6o+G7l2vhuqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqjZsOBZ+G6o3hBxrDhu53DsuG6o3bhuqvhu6PhuqPEgnPhuqNn4buz4budw7LhuqNmZXjhuqPhu5tleDM3L8Ot4bubODcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTg34buP4bubw7LhuqNnxqHhuq13d3vhuqHhu49Hw63hu514w6124bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oeG6ruG7j2h44buNMOG6o+G6pcOjw6Phu63hurAx4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXgw4bqj4bqzxIPhuqXhu63hurAx4bqh4bqjd3Zne+G6oS8vZ2jhu50zZuG6reG7o3jhu43huq3hu53hu43hu43hu6Phuq0zxILhu50vaMOtd+G7l3jhu6Phu60v4budw63huq53L+G6r+G6r8Oj4bq1L8SD4bqnw6JoxIPDo+G6p+G6t+G6scSD4bq1eOG6t8SD4bql4bqlw6PGocOjM+G7leG7rcOyIHZ74bq3xIPhuqXhuqHhuqPhuq3GoXh74bqhScO6Z+G6o2nhuqnhu6PhuqN4Qcaw4budw7LhuqN24bqr4buj4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjaMOq4bud4bqjeMO6Z+G6o+G7mkHGsOG7ncOy4bqjOnnDquG7neG6o0h54bqh4bqj4bqu4buPaHjhu4174bqh4bqlw6PDo+G6oeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414e+G6oeG6s8SD4bql4bqh4bqjLzg3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butR+G6reG7rXjhu4/hu6Phu53huqE4WOG7jXPhu53huqPEg+G6r+G6ozXhu43huq3hurbhuqNn4buh4bud4bqjw7Jw4buP4bqjxqHhuqvhu53DsuG6o0fhuqlnNjLhuqPhu53hu6fhu4/huqNn4buf4bqj4bqn4bq1W+G6o2l14budw7LhuqNm4bqr4buj4bqjaMOq4bud4bqjeMO6Z+G6o+G7mkHGsOG7ncOy4bqjd+G7j+G7neG7jeG6o3d04budw7Iz4bqj4bucw7LhuqvhurbhuqPhurHDoy3Eg8SDLeG6r8Oj4bqvxIPhuqN44buNc+G7neG6o8SD4bqv4bqjaUHhu6ln4bqjZ3Phu53DsuG6o+G7neG7jeG7h+G7neG6o3jhu41z4bud4bqj4buX4buPbnnhuqPhu5vhu4V5Mzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTg34buP4bubw7LhuqNnxqHhuq13d3vhuqHhu49Hw63hu514w6124bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oeG6ruG7j2h44buNMOG6o+G6pcOjw6Phu63hurAx4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXgw4bqj4bq1w6PDo+G7reG6sDHhuqHhuqN3dmd74bqhLy9naOG7nTNm4bqt4bujeOG7jeG6reG7neG7jeG7jeG7o+G6rTPEguG7nS9ow6134buXeOG7o+G7rS/hu53DreG6rncv4bqv4bqvw6PhurUvxIPhuqfDomjEg8Oj4bqn4bq34bqx4bqv4bqzeOG6peG6seG6p+G6r8SDxqHDozPhu5Xhu63DsiB2e+G6tcOjw6LhuqHhuqPhuq3GoXh74bqhScO6Z+G6o2nhuqnhu6PhuqN4Qcaw4budw7LhuqN24bqr4buj4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjaMOq4bud4bqjeMO6Z+G6o+G7mkHGsOG7ncOy4bqjOnnDquG7neG6o0h54bqh4bqj4bqu4buPaHjhu4174bqh4bqlw6PDo+G6oeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414e+G6oeG6tcOjw6PhuqHhuqMvODcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61H4bqt4buteOG7j+G7o+G7neG6oTgmbOG6o2nDquG6tjLhuqNpw7pn4bqjaeG6qeG7o+G6o+G7neG7jeG6v3jhuqPEguG7heG7neG6o8ah4bqr4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o3hBxrDhu53DsuG6o3bhuqvhu6PhuqN44buN4bq74budw7LhuqN4ZeG7reG6o8SCxanhu4/huqPhu41w4bqt4bqjeOG7j2t4MuG6o+G7jeG7o+G6reG6o8SCxJHhu53huqPhu5vFqeG7jzLhuqPGoWIz4bqjWHZq4bud4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o2bDgWfhuqN4Qcaw4budw7LhuqPhu53huqvhurbhuqN44buNbuG6o+G7jeG7j23hu53huqPhu43DtOG7neG7jeG6o2Phu53hu43huqNp4buH4bub4bqj4budw6x44bqjxILEkeG7neG6o+G7jeG7n+G6reG6o2fhu7fhuq3huqPhu53DskHGsOG7j+G6o+G7mkHGsOG7ncOyMuG6o8ah4bqr4bqjZ+G7jeG7j2rhu53DsuG6o+G7mkHGsOG7ncOy4bqjxILhuqvhuqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqjZ3PhuqPDsuG6qeG7j+G6o+G7mkHGsOG7ncOy4bqjaeG6qeG7neG7jeG6o2d14budw7LhuqNn4buN4buPauG7ncOyMuG6o2lB4bupZ+G6o2nDvWfhuqNmw6nhu53DsuG6o+G7l+G7jXlz4bud4bqjZmrhuqN4c+G7ncOyMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTg34buP4bubw7LhuqNnxqHhuq13d3vhuqHhu49Hw63hu514w6124bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oeG6ruG7j2h44buNMOG6o+G6pcOjw6Phu63hurAx4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXgw4bqj4bq1w6PDo+G7reG6sDHhuqHhuqN3dmd74bqhLy9naOG7nTNm4bqt4bujeOG7jeG6reG7neG7jeG7jeG7o+G6rTPEguG7nS9ow6134buXeOG7o+G7rS/hu53DreG6rncv4bqv4bqvw6PhurUvxIPhuqfDomjEg8Oj4bqn4bq34bqx4bqx4bq3eOG6teG6seG6s+G6r+G6r8ahw6Mz4buV4butw7IgdnvDouG6p+G6r+G6oeG6o+G6rcaheHvhuqFJw7pn4bqjaeG6qeG7o+G6o3hBxrDhu53DsuG6o3bhuqvhu6PhuqNn4bu34bqt4bqj4budw7JBxrDhu4/huqNow6rhu53huqN4w7pn4bqj4buaQcaw4budw7LhuqM6ecOq4bud4bqjSHnhuqHhuqPhuq7hu49oeOG7jXvhuqHhuqXDo8Oj4bqh4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXh74bqh4bq1w6PDo+G6oeG6oy84Ny/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUfhuq3hu6144buP4buj4bud4bqhOEfDgeG6o+G6r+G7m+G6o8ahYuG7j+G6o2fhu5/huqPhu43DtOG7neG7jeG6o2Phu53hu43huqPhu5vhu4/hu53hu43huqPhu41w4bqt4bqjxILEkeG7neG6o+G7jeG7n+G6reG6o2fhu7fhuq3huqNow6rhu53huqN4w7pn4bqj4buaQcaw4budw7Iz4bqj4bqnw6PDo+G7m+G6o3hBxrDhu53DsuG6o3bhuqvhu6PhuqPEgsWp4buP4bqj4bq34bqzw6PhuqN44bq/4bub4bqj4buX4buNeXPhu53huqNpw71nMuG6o3jDueG7ncOy4bqjeHbhu5HhuqPDsuG7j+G6qeG6o+G6s+G6t8OjM8Ojw6PDozPDo8Ojw6PhuqNpdeG7ncOyMuG6o3h24buj4budw7LhuqNp4buf4bqjw7Lhu4Hhu53huqPhuqfDo1vhuqPhu5fhu4/hu53hu43huqPhu63hu43DteG6o2jhu6PhuqPhu53DskHGsOG7j+G6o2jDquG7neG6o2nhu5/hu53DsuG6o8Oy4buf4but4bqjxILhuqvhuqN44bqg4bqjZnHhuqPhu53DsuG6q+G6tuG6o2dz4budw7LhuqPhurDDquG6tuG6o2jhuqDhu53DsjM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4N+G7j+G7m8Oy4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4buPR8Ot4budeMOtduG6oeG6o3d44bq2xqHDrXvhuqHhuq7hu49oeOG7jTDhuqPhuqXDo8Oj4but4bqwMeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414MOG6o+G6teG6teG6seG7reG6sDHhuqHhuqN3dmd74bqhLy9naOG7nTNm4bqt4bujeOG7jeG6reG7neG7jeG7jeG7o+G6rTPEguG7nS9ow6134buXeOG7o+G7rS/hu53DreG6rncv4bqv4bqvw6PhurUvxIPhuqfDomjEg8Oj4bqn4bq34bqx4bq3w6N4xIPhurHhurXDouG6t8ahw6Mz4buV4butw7IgdnvhuqfhurPhurXhuqHhuqPhuq3GoXh74bqhScO6Z+G6o2nhuqnhu6PhuqN4Qcaw4budw7LhuqN24bqr4buj4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjaMOq4bud4bqjeMO6Z+G6o+G7mkHGsOG7ncOy4bqjOnnDquG7neG6o0h54bqh4bqj4bqu4buPaHjhu4174bqh4bqlw6PDo+G6oeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414e+G6oeG6teG6teG6seG6oeG6oy84Ny/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUfhuq3hu6144buP4buj4bud4bqhOOKAnEbhuqvhuqNn4buj4bud4bqj4bur4bqjacOq4bq24bqjduG6v3jhuqPEgnnhu4/huqPEguG6q+G6o+G7reG7jeG6v+G7neG6o+G7l+G7jeG7q+G7j+G6o+G7l+G7jeG7j+G6o2fhu5/huqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqjZsOBZ+G6o3hBxrDhu53DsuG6o3bhuqvhu6PhuqN24bq/eOG6o2nhu4vhu63huqPhu53hu41B4bqjeOG7jWvhuqPhu53huqvhurYz4bqjWEHGsOG7ncOy4bqjduG6q+G7o+G6o+G7neG7jeG6q+G6o3hz4buP4bqjaOG6q+G7j+G6o+G6scOj4bubMuG6o8Oy4buP4bqt4bqjacO04bud4buN4bqjaWThuqNn4buNcOG7neG6o+G7m+G6q3nhuqN4dmXhu53DsuG6o2lu4bqjxqHhuqvhu5vhuqPhu51s4bud4bqjZ+G7jeG7o+G6o+G7m+G6q3nhuqPhuqnhu6PhuqNn4bu34bqt4bqjZ+G6qWfhuqNnc+G6o8Oy4bqp4buP4bqj4buaQcaw4budw7LigJ0y4bqjZ+G7jeG7keG6o+G7rnnhuqln4buN4bqjWOG7jeG7keG6o1hB4bun4buPMuG6o2dz4budw7LhuqNow6rhu53huqN44buNc+G7neG6o8SD4bqv4bqjZ+G7jeG7j+G6reG6o3fhu4kzNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhODfhu4/hu5vDsuG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7j0fDreG7nXjDrXbhuqHhuqN3eOG6tsahw6174bqh4bqu4buPaHjhu40w4bqj4bqlw6PDo+G7reG6sDHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeDDhuqPhurXDo8Oj4but4bqwMeG6oeG6o3d2Z3vhuqEvL2do4budM2bhuq3hu6N44buN4bqt4bud4buN4buN4buj4bqtM8SC4budL2jDrXfhu5d44buj4butL+G7ncOt4bqudy/huq/huq/Do+G6tS/Eg+G6p8OiaMSDw6PhuqfhurfhurHhurfDonjDosSD4bqlw6PhurXGocOjM+G7leG7rcOyIHZ74bq3xIPhuqfhuqHhuqPhuq3GoXh74bqhScO6Z+G6o2nhuqnhu6PhuqN4Qcaw4budw7LhuqN24bqr4buj4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjaMOq4bud4bqjeMO6Z+G6o+G7mkHGsOG7ncOy4bqjOnnDquG7neG6o0h54bqh4bqj4bqu4buPaHjhu4174bqh4bqlw6PDo+G6oeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414e+G6oeG6tcOjw6PhuqHhuqMvODcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61H4bqt4buteOG7j+G7o+G7neG6oTjigJzhu5bhu43hu4/huqPhurDDquG6tuG6o2jhuqDhu53DsuG6o3jhu41z4bud4bqj4buX4buPbnnhuqPhu5vhu4V5MuG6o+G7m+G7o+G7ncOy4bqj4bubeXThu53huqNn4bu34bqt4bqjZ+G7jcO94budw7LhuqN4c+G7j+G6o8ah4bqr4bqjxqHhuqvhu5vhuqN44buNa+G6o+G7neG6q+G7o+G6o2lu4bqj4buX4buN4bqpZ+G7jeG6o2nhurl44bqjZ+G7jcOq4bud4bqjaWvhu53huqN44buNc+G7neG6o8ah4bqr4bqjZuG7j2t44bqj4budw7Lhuq3hurbhuqN44buNc+G7neG6o2fhu7fhuq3huqPhu53DskHGsOG7j+G6o2jDquG7neG6o3jDumfhuqPhu5pBxrDhu53DsjPhuqM6eeG6v3jhuqPhu63hu43huql44bqjeMOA4bqj4bqy4bqjeEHhu6vhu53DsuG6o+G7neG6q+G6tjLhuqNn4bqp4bud4bqjZsO64bqjeOG7jXPhu53huqNpZOG6o+G7ncOy4buN4buZ4bqjZ+G6qWfhu43huqN44buNbuG6o+G7jeG7j23hu53huqPhu53DrHjhuqPEgsSR4bud4bqj4buN4buf4bqt4bqjaMOq4bud4bqjeMO6Z+G6o+G7mkHGsOG7ncOy4bqj4budw7Lhuq3hurbhuqN4dmrhu53huqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqjZsOBZ+G6o3hBxrDhu53DsuG6o3bhuqvhu6PhuqPhu5fhu49ueeG6o+G7m+G7hXnigJ0y4bqjRsO14bqjeOG7jUHhuqNn4buN4buP4bqjZsO64bqjeOG7jXPhu53huqPEg+G6r+G6o0bhu7Phu4/huqPhu5bhu43huqnhu53hu43huqPhu5zDsuG7jeG7kWfhu43huqNn4buN4buj4bqjZuG7j2t4Mzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu63huqx5eOG7jeG7o3bhuqHhuqN3eOG6tsahw6174bqheMOt4bqweC3huq3GoeG7j8Oy4budMOG6o3bhu4/DsuG7jXgx4bqhOCbhu49teOG6o+G6rOG7neG7jTcv4butOA==

Việt Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]