(vhds.baothanhhoa.vn) - “Tuy số tiền đóng góp không lớn, nhưng nguồn vốn xoay vòng đã trở thành điểm tựa giúp hội viên phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập. Đây chính là giá trị nhân văn sâu sắc mà mô hình góp vốn xoay vòng mang lại”. Đó là nhận xét của ông Lương Văn Việt, Chủ tịch UBND xã Nam Động (Quan Hóa) khi nói về hiệu quả của mô hình góp vốn xoay vòng được triển khai trong những năm gần đây tại bản Bâu.
xajhuqNYViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfDjMOjw6zhuqUx4buuxq/huqZlVuG6o+G6r+G6reG6o1bhuqHhuqtnVuG7j8Op4bqtVsO04bqpPeG7kVbhu49i4bqt4bqhVuG6ocOj4buJZ1Zn4bqjalbhuq3hu41Ww6LhuqPhuqtWw6LhuqM64bqtVuG7j23hur/huq1W4bqlNuG6rVbDrOG6o+G6qSTDrFbhuq3huqHhuqPDqOG6qcWoL+G6o1jGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bqiMT0g4buuxq/igJzDjOG7i+G7kVbDrcOpVsOsw6M44bqtVjDhuqvhuq3huqFW4bqh4bqrZ1bDouG6o2Xhuq3huqFW4bql4buB4bqtVVbhuq3huqNt4bqt4bqhVuG6reG6oeG7i+G6ueG6rVbhu4/DqeG6rVbDtOG6qT3hu5FW4buPYuG6reG6oVYwP1bDrGnhu4VWw6zhuqMl4bqt4bqjVjDDo2HhuqdWw6zDsz1W4bqhw6Phu4lnVuG6o+G6u8OjVuG7j8OjNuG6rVZn4bqjalbhuq3hu41WIuG6q1Yww6M44buLVsOiw6M54bqtVmfhuqMkw6xWw6xpw6Nh4bqtVsOiw6Phuq3huqNWw6w3VVYiJsOjVsOs4bqjw6M54bqtVsOs4bqj4buLVuG6reG6o3tnw5pW4buvKeG7kVYi4bqjxIPhuq3huqNW4bqlJVbhuqHDoyRWw6xp4bqxVuG6reG6oynhuq1W4buPOuG6rVbDrSnhu4tWw607IlbhuqclVuG6p2VW4bqj4bqv4bqt4bqjVuG6oeG6q2dW4buPw6nhuq1Ww7Thuqk94buRVuG7j2Lhuq3huqFW4bqnPeG6reG6oVbhuqUqw6PigJ3Dmlbhu6/huqtW4bqlJVbhuq3huqN74bqtVsO0MsOsViJrPVZl4bqt4bqhVuG6pG3hur/huq3huqFW4buOOuG6rVbhu47DoznDrFVW4bux4bqja1bDrOG6sSLhuqNW4buK4bur4bqs4butVsO0P1bhuqw94bqnVuG7r+G6u+G6reG6oVbhu6RI4buLPeG6rVbhuqLhuqs94bumVsOi4bqjw6NW4bqt4bqrw6NW4buPOFbhuqPDoznhu4tWaOG7iyZWIms9VuG6p2VW4bqj4bqv4bqt4bqjVuG6oeG6q2dW4buPw6nhuq1Ww7Thuqk94buRVuG7j2Lhuq3huqFWMG3hu4MiVsOsacOjYeG6rVbDouG6oz3Do1bDrGnhuqnhuq3huqFW4bqt4bqj4buN4bqt4bqhVuG6rTrhuqdW4bqhPuG6rVYwKeG7kVbDrCrDo1ZdJuG6rVbhu6sp4buLw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7sT1nw6zDo+G6qeG6reG7rsavxajDo+G6p+G6oVYi4bqlPcOtw63hu6Lhu64gw6zhuqPhu4vhuqddVsOj4buxMeG6rcOsMWnhu65Ww63DrOG7keG6pTHhu6Lhu67DtcOjIMOs4bqjU1bhu7hXV2fDtFRW4bqjMcOj4bqh4bqjw6xTVsOdV+G7tGfDtFThu65Ww61pIuG7ouG7ri8vIiDhuq3Dml094bqpw6zhuqM94bqt4bqj4bqj4bqpPcOa4buP4bqtLyAxw63DosOs4bqpZy/huq0xw7XDrS9ZWOG7siMvWOG7uOG7uCDhu7RY4bu04buyV1dYw6wjw53hu7Thu7gj4bqlV8Oa4bq1Z+G6oVJp4buiQFnhu65WPeG6pcOs4bui4buu4bqmZVbhuqPhuq/huq3huqNW4bqh4bqrZ1bhu4/DqeG6rVbDtOG6qT3hu5FW4buPYuG6reG6oVbhuqHDo+G7iWdWZ+G6o2pW4bqt4buNVsOi4bqj4bqrVsOi4bqjOuG6rVbhu49t4bq/4bqtVuG6pTbhuq1Ww6zhuqPhuqkkw6xW4bqt4bqh4bqjw6jhuqnhu65Ww7XDoyDDrOG6o+G7ouG7ruG7uFdX4buuVuG6ozHDo+G6oeG6o8Os4bui4buuw51X4bu04buuVi/Gr0fhuqMkw6xW4bqj4buL4buRVuG6o8OjOeG7i1Zo4buLJlbhu4/DqeG6rVbhu4894buRVmjhu4s94buRVuG7j2Lhuq3huqFVVuG6reG6o8OjOOG7i1bhuqPhurtWICnhuq1Ww6xp4bqp4bqt4bqhVl0m4bqtVjA/VsOsw7NW4bqt4bqh4buL4buROeG6rVbhuqHhuqtnViJl4bqt4bqhVVbhuqHhuqtnViJrPVbDtCnhu5FWIMOz4bqt4bqhVuG6rOG6oyVW4buPOuG6rVbhuqPhuqs9Vl0m4bqtVuG7qynhu4tWw6LDozbhuq1WIsOpVVbDouG6oz3huq3huqFWw6xpPeG6reG6ocOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/hu6sm4bqtVuG7qynhu4tWIuG6q1bhuq3huqPDozjhu4tWMMOjOOG7i1bDosOjOeG6rVZn4bqjJMOsVsOsacOjYeG6rVbDosOj4bqt4bqjVsOsN1bhuq3huqNtVsOsaeG6ueG6reG6oVZpb+G6reG6oVVWIuG6ozrhuq1W4bqt4buLZcOjw5pWw4zhu4vhu5FW4bqt4bqjw6M24bqtVVbhuqfhurvDrFbDrOG6o+G7h8OjVuG6ocOjPeG6rVYgJcOjVsOsaW3hu4EiVjAp4buRVVYw4buHw6NWw63DqeG6reG6oVYiaz1W4bqs4bqjKeG6rVYgKeG6rVbDrGnhuqnhuq3huqFWXSbhuq1W4buPW+G6rVZd4bq74bqtVl04VsOi4bqj4bqrVsOi4bqjOuG6rcOaVuG6rOG6oeG7i+G7kTbhuq1W4bqt4bqjKeG6rVYi4bqja1bhu5E34buLVuG6pSVWw6zhuqPDozfhu4tW4buPw6nhuq1Ww60m4bqtVsO04buLPMOsw5pW4bqs4bqje+G6rVbDrOG6o24iVjBt4buDIlbhu4884bqtVjA4VuG6rSXhu5FVVuG6rTrhuqdWWVdYWVbhu7HhuqPDo1bhuqPhurvDo1ZH4bqjalbhuq3hu41WXSbhuq1W4burKeG7i1YwP1ZdJeG6rVZdKiJVVsOs4bqjw6nhuq3huqFW4bqt4bqjPMOsVuG6ocOj4buJZ1YwZlYi4bqj4bqxVjHhuqdWZ+G6o2pW4bqt4buNViLhuqtWMMOjOOG7i1bDosOjOeG6rVZn4bqjJMOsVsOsacOjYeG6rVbDosOj4bqt4bqjVsOsN1VW4bqtKeG6reG6oVYiPeG6qVbDrOG6o+G7i1bhuq3huqN7Z8OaVkk9VjDhu4fDo1bhu48lViDhu4vhu5FWw6xp4bqvViNW4bqtOuG6p1Zo4buLPVVW4bqnZVbhuqPhuq/huq3huqNW4bqj4bq7w6NW4buPw6M24bqtVmfhuqNqVuG6reG7jVbhuqHhuqtnVuG7j8Op4bqtVsO04bqpPeG7kVbhu49i4bqt4bqhVVbhuqHDo+G7iWdW4bqt4bqjPeG7i1bDrOG6o+G6qSTDrFbhuq3huqHhuqPDqOG6qVVW4bqtKeG6reG6oVYiPeG6qVbDrOG6o+G7i1bhuq3huqN7Z1bhuq3huqEl4buRViIl4bqt4bqhVjBt4buDIlbhuqfhu4VWaeG6u+G6reG6oVbhu48lVmfhuqMkw6xW4bqj4buL4buRVuG6o8OjOeG7i1Zo4buLJsOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/huqw64bqnVllXWOG7uFVWIuG6o+G6sVbhuqIlVsOM4bqj4bqxVuG6rOG6o+G7i+G6reG6oVYwbeG7gyJW4buPPeG7kVZZw51Ww6xpw6M54buLVjDhurnhuq3huqFWw6xvVuG6p2VW4bqj4bqv4bqt4bqjVVYwP1YwPuG7i1bDrG1WIuG6ozrhuq1W4bqt4buLZcOjVuG6peG7g+G6rVVW4bqhJVVW4bqn4buLPVZn4bqjKeG6rVZd4bqr4bqtVjBhViImw6NWw6wq4bqpVmlv4bqt4bqhVuG6peG7i+G6ueG6reG6oVbhu48lVl1t4buBIlYwPuG7i1bhuqc94bqt4bqhVuG6pSrDo1bhuqPDoznhu4tWaOG7iyZWw6LDo+G6reG6o1bDrDfDmlbhuqzhuqPhu4dWMOG6q1VW4bqhw6M9VjDhuq/huq3huqNWIuG6o+G6sVYwP1bhu49t4bq/4bqtVuG6pTbhuq1Ww6zhuqPhuqkkw6xW4bqt4bqh4bqjw6jhuqnDmlbDguG6o2Xhuq3huqFWIG/huq3huqFW4bqlKsOjVjDhuqtVViLhuqPhurFW4bqs4bqj4buL4bqt4bqhVsOsw6M3Z1bDrGoiVjA+4buLVsOsbVbhuqck4buRVsO0PeG7kVbDtCTDrFVW4bqn4buFVmnhurvhuq3huqFWaOG7i+G7kVbhuqdlViLhuqM64bqtVuG6reG7i2XDo1bhu48lVjA+4buLVsOsbVYi4bqjOuG6p1bDreG6qyJWaW/huq3huqFW4bql4buL4bq54bqt4bqhw5pW4bqiw6M54bqtVuG6rT3hu5FVVuG6ocOjPVYw4bqv4bqt4bqjViLhuqPhurFWMD9WIuG6q1Yiaz1WOuG6rVVWIms9VjBhVuG7jyVWIuG6q1Yww6M44buLVsOiw6M54bqtViLhuqM64bqnVsOt4bqrIlZdw6lW4bqnM1bhuqHDoyVVViLhuqnhuq1WIiTDo8OaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/hu7HhuqPhurFW4bqiJVbDjOG6o+G6sVbhuqzhuqPhu4vhuq3huqFWIuG6o+G6qVZdw6M3w6xTVuKAnOG7seG6q1YwbeG7gyJW4bqt4bqhJeG7kVbhuqNl4bqnVuG6rT3hu5FVVuG6p+G6u8OsVmfhuqM+4bqtVuG6pSVWIOG6qVbhuqfhuq/huq3huqNWZ+G6ozzhuq1WMDzhu4tVVuG6p+G6u8OsVmfhuqM+4bqtVuG6reG6o+G7h1bDrcOzVuG6o8OqVsOsaeG7g1Yiaz1WIuG6o+G6sVYx4bqnVsOsaeG6qeG6reG6oVZdJuG6rcOaVsONw6lW4buPw6nhuq1W4buPPeG7kVbDouG6o2Xhuq3huqFWMG3hu4MiVuG6reG6o8OjOOG7i1VW4bqt4bqjbeG6reG6oVbDrOG6o3vDrFbhu5NW4bqt4bqh4bqj4bqzPVbDrGnhuqnhuq3huqFW4bqt4bqj4buN4bqt4bqhVuG6peG7iSJWIj7huq1Ww6zhuqPDozfDrMOaVuG6rOG6o+G7h1bhuq3huqHhu4vhurnhuq1W4buPw6nhuq1W4bqtJeG7kVVWIuG7i+G6uyJWw63DqeG6reG6oVbhuqHDoz1WMOG6r+G6reG6o1bDrGXDo1bDouG6o2Xhuq3huqFWImLhuq1WIibhuq3huqNWw6zhuqPDozfhu4tWw6xpbeG7gSJVVuG6o2rDrFbDrT3hu4tW4bqnJVYwP1bDouG6oyRW4bqlNuG6rVbhuq3huqPDozjhu4vigJ3DmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsav4buxbOG6reG6oVbhuq3huqNtViLhuqPhurFW4bqiJVbDjOG6o+G6sVbhuqzhuqPhu4vhuq3huqFVViLhu4vhursiVsOtw6nhuq3huqFW4bqhw6M9VjDhuq/huq3huqNWIuG6o+G6sVbhuqRt4bq/4bqt4bqhVsOM4bqj4bqxVkjhu4s2VjA/VsOsb+G6reG6oVbhuqEuZ1ZpPMOsVuG6reG6o8OjOOG7i1bDouG6o+G6q1bDouG6ozrhuq1W4buP4bqvVsOs4bqjw6M34buLVuG7j8Op4bqtVjA+4buLVsOsbVZn4bqjJMOsVsOsacOjYeG6rVbDrSbhuq1Ww7Thu4s8w6zDmlbhuqw64bqnVllXWOG7tFVWMG3hu4MiVuG7jz3hu5FW4buPw6nhuq1WaOG7iz3hu5FW4buPYuG6reG6oVYiaz1W4bux4bqjw6NW4bqj4bq7w6NWR+G6o2pW4bqt4buNVl0m4bqtVuG7qynhu4tVViLhuqPhurFWMD9WMD7hu4tWw6xtViLhuqM64bqtVuG6reG7i2XDo1ZdYlbDrcOj4bqt4bqjVsOtJuG6rVbhu48lVuG6ocOjPVYiPuG6p8OaVuG7juG7gcOjVsOtw7NWIj7huq1WIsSpVVYi4bqj4bqx4buLVsOi4bqj4bqrVVbhuqUqw6NWMG3hu4MiViIk4bqtVl3hurtW4bqtZeG6reG6oVbhuq3huqHhuqPDozlnViJrPVbDtD9W4bqjbeG7geG6reG6oVYgW+G6rVbDosahVsOs4bqj4buLe8OsViLhuqM64bqnVsOt4bqrIlVW4buPe8OsVuG6reG7i2XDo1bDrcOj4bqt4bqjVsOsaW3hu4Xhuq3huqFWw6zDqcOsVVYi4bqj4bqpVsOs4bqj4buLVuG6reG6o3tnVuG6veG6rVYw4bqx4bqt4bqjw5pW4oCc4bqs4bqj4buHViLhuqtW4buPw6nhuq1WaOG7iz3hu5FW4buPYuG6reG6oVYiaz1W4bux4bqjw6NW4bqj4bq7w6NWR+G6o2pW4bqt4buNVl0m4bqtVuG7qynhu4tVVuG6ocOjPVYw4bqv4bqt4bqjVsOsZcOjViLhuqtWw6zhuqM24bqnVuG6reG6oeG7i+G6ueG6rVbhu4/DqeG6rVYwYVZn4bqjJMOsVsOsacOjYeG6rVbDosOj4bqt4bqjVsOsN1bhu48lVsOsb+G6reG6oVZdbeG7gSJWIibDo1bDrOG6o8OjOeG6rVbDrOG6o+G7i1bhuq3huqN7Z1VW4buPbeG6v+G6rVbhuqU24bqtVsOs4bqj4bqpJMOsVuG6reG6oeG6o8Oo4bqpVl044bqtVuG7j+G7jeG6reG6oeKAnVVWIuG6o+G6sVbhuqRt4bq/4bqt4bqhVsOM4bqj4bqxVkjhu4s2ViLhuqPhuqlWXcOjN8Osw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr+G6osOjOeG6rVbhu7HhuqPDo1bhuqPhurvDo1ZH4bqjalbhuq3hu41WXSbhuq1W4burKeG7i1Yi4bqrVuG7tuG7slbhuqPhurvDo1bhu4/Dozbhuq1VVjA44buLVjAu4bqtVuG6p8Oqw6NWw6zhuqMk4bqt4bqhVsOtw6Phuq3huqNW4bqj4bqpKsOsVuG6p+G6u8OsVuG6pT7huq3DmlZI4buLPVbhuq3huqPhu43huq3huqFWXeG7i+G6vcOjVsOtw6Phuq3huqNW4bqj4bqpKsOsVVYi4bqj4bqxVjHhuqdW4bqj4bq7w6NW4buPw6M24bqtViLEqeG6reG6oVbhuq3huqM94buLVuG6oeG6q2dW4buTVsOiw6M34bqtVsOs4bqjJuG6qVbhuqXhu4t74bqtVVYi4bqjw6M9VsOtNFYiJCLhuqNWIuG6ozrhuqdWw63huqsiVsOtbiJWw6LhuqNkMVVW4bqt4buLZcOjViAq4buRViLhuqnhuq1Ww6zDqcOsVVYwLiJWXcOjOcOsVuG6pSVW4bqtO+G6p1ZdO8OsVsOs4bqv4bqt4bqjVsOsaSrhuq3huqFWw63DslYgauG6reG6oVYw4bq54bqt4bqhVuG7j8Op4bqtVmjhu4s94buRVuG7j2Lhuq3huqFWMGFWXSXhuq1WXSoiVuG6ocOjJsOjVmjhu4vhu5E3w6xWw6LhuqPhuqtWw6LhuqM64bqtVmfhuqMkw6xWw63Do+G6reG6o1bhuq034buLViLhuqvDmlbDjOG6ozHhuqlWXSThuqlWIiThuqlWIms9VuG7seG6o8OjVuG6o+G6u8OjVkfhuqNqVuG6reG7jVZdJuG6rVbhu6sp4buLVVbDrG9W4bqt4bqh4buL4bq54bqtVuG7j8Op4bqtVmjhu4s94buRVuG7j2Lhuq3huqFWMD9WIuG6q1ZZV1bhuqPhurvDo1bhu4/Dozbhuq1WMG3hu4MiVuG7jz3hu5FW4buPw6nhuq1W4buPbeG6v+G6rVbhuqU24bqtVsOs4bqj4bqpJMOsVuG6reG6oeG6o8Oo4bqpVl044bqtVuG7j+G7jeG6reG6oVVW4bqt4bqjw6M44buLViLhuqPhurFWMeG6p1YiYuG6rVbhu49t4bq/4bqtVuG6pTbhuq1W4bqlJeG6p1bhuqHDoyXhu4tWIuG6o8SD4bqt4bqjVjAk4bqt4bqhw5pW4bqiw6M54bqtVuG6rT3hu5FVVl0m4bqtVuG7qynhu4tWIuG6o+G6t1YiYuG6rVbhu7ZW4bqj4bq7VuG6reG6oeG6o8Oo4bqpVVYw4buHw6NWw63DqeG6reG6oVbhuqzhuqMp4bqtViAp4bqtVjBt4buDIlYiJsOjVsOs4bqjw6M54bqtVmnEkVbhuq0yw6xVVsOs4bqj4buLVuG6reG6o3tnVl3huq/huq3huqNWaOG7iynhuq1WMD7hu4tW4bqt4bqhbeG7h8OjVjAqw6xWWVdWw6xpw6M54buLVjDhurnhuq3huqEv4bqtOuG6p8OaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/hu6slVuG6pGoiVsOM4bqj4bqxVuG7reG7i+G7kTbhuq1VVkfhuqPhuqtW4bux4bqja1bDrOG6sSLhuqNW4bqi4bq7w6NW4bqkw6M24bqtVuG6o8OjOWdWR+G6o2pW4bqt4buNVsO0P1bhuqw94bqnVuG7r+G6u+G6reG6oVVWIuG6o+G6qVZdw6M3w6xTVuG6pmVW4bqj4bqv4bqt4bqjVuG6oeG6q2dW4buPw6nhuq1Ww7Thuqk94buRVuG7j2Lhuq3huqFW4bqhw6Phu4lnVuG6o+G6u8OjVuG7j8OjNuG6rVZn4bqjalbhuq3hu41W4bqt4bqh4bqjw6jhuqlWIuG6q1Yww6M44buLVsOiw6M54bqtVmfhuqMkw6xWw6xpw6Nh4bqtVsOiw6Phuq3huqNWw6w3VsO04buLPMOsVmfhuqMkw6xWw6xvVsOs4bqv4bqt4bqjVuG7kTbhu4tWw6zhuqNt4bq/4bqt4bqhVVYwxKnhuqdWXWMiVuG6pVvhuq1W4bqt4bqjPeG7i1Yiaz1WZ+G6o2pW4bqt4buNVsOsaeG6qeG6reG6oVZdJuG6rcOaVuG6pmVW4bqj4bqv4bqt4bqjVuG6rSXhu5FWIuG6q1bDrW4iVuG6pT3huq1Ww6xkPVbDrGnhuqnhuq3huqFWIuG6u+G6reG6oVYw4bq54bqt4bqhVsOi4bqjw6NW4bqnw6rDo1bhuq3huqEl4buRVuG6pSrDo1Yi4bqrVsOs4bqjNuG6p1bhuq3huqPDozjhu4tWZ+G6o2pW4bqt4buNVsOsaeG6qeG6reG6oVZdJuG6rVbDrMSDIuG6o1Yiw7MiVsOs4bqjPeG6p1bhuqHDoz1Ww6zDozfDrFbDosOjOeG6p1bDrMOjOOG6rVVWMGFWIuG6q1bDrOG6ozbhuqdW4bqt4bqh4buL4bq54bqtVuG7j8Op4bqtVuG6ocOj4buJZ1YwZlYi4bqj4bqpVuG6reG6o+G7jeG6reG6oVbhuqHDoz1WMOG6r+G6reG6o1Zn4bqjalbhuq3hu41W4bqt4bqh4bqjw6jhuqnDmlbDjG9W4bqnZVbhuqPhuq/huq3huqNW4bqtJeG7kVVWw6zDo+G6reG6o1bDrOG6oz7huq1WMOG6qSXhuq1Ww6I3w6xWIms9ViIkIlZn4bqjalbhuq3hu41Ww6xp4bqp4bqt4bqhVsOs4bqjZeG6rVYwbeG7gyJW4bqtKeG6reG6oVbhuqU24bqtw5pW4buxJCJWIuG6o+G6sVbDrSjhuq1Ww60l4bqt4bqhVl1kViJl4bqt4bqhVuG7j8OjOSJW4bqhw6M9VjDhuq/huq3huqNW4bqn4bqv4bqt4bqjVjBhVuG6ocOj4buJZ1YwZlbhuq3huqPhu43huq3huqFW4bqj4bq7w6NW4buPw6M24bqtVuG6oS5nVsOi4bqj4bqrVsOi4bqjOuG6rVbhuq3huqPhu43huq3huqFWw6LhuqPDo1YiPuG6rVbDrOG6o8OjN8Osw5pW4bqiw6M54bqtVuG6p2VW4bqj4bqv4bqt4bqjVuG7j8Op4bqtVuG7jz3hu5FWw7Thuqk94buRVuG7j2Lhuq3huqFW4buFVl0m4bqtVuG7qynhu4tWIuG6q1bhu7JZVuG6o+G6u8OjVuG7j8OjNuG6rVbhuqPhurvDo1Zn4bqjalbhuq3hu41Ww6zhuqM94bqnVuG6ocOjPVbhu48lViLhuqPDoz1Ww6zhuqMl4bqt4bqjVllWw6zhur3DmlbDguG6o8OjVsOs4bqjPeG6p1bhuqHDoz1W4bqnZVbhuqPhuq/huq3huqNW4bqtJeG7kVVW4bqnw6rDo1bhuqPhurvDo1bhu4/Dozbhuq1Ww601VjDhuqvhuq3huqFW4bqh4bqrZ1ZYVi1YVeG7tFbDrGnDoznhu4tWMOG6ueG6reG6oVbhu48lVm3hu4tWw6zDozbhuq1WIuG6o+G6qVbhuqPhurvDo1bhu4/Dozbhuq1W4bqhLmdWw6LhuqPhuqtWw6LhuqM64bqtVsOtNVYwbeG7gyJW4buPPeG7kVbDrGlt4buBIsOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/DjG9Ww6zhuqPDsyJWw6w3ViLhuqPhuqlWw6zhuqM84buRVVbhuqdlVuG6o+G6r+G6reG6o1bhuq0l4buRVsOi4bqjZeG6reG6oVYi4bqj4bq3VuG6rSnhuq3huqFWIj3huqlWMOG7h8OjVsOtw6nhuq3huqFW4buPe8OsViLhuqM8w6xVVuG6pyVWImLhuq1W4bqj4bqv4bqt4bqjVsOs4bqjJeG6reG6o1bhu5NWw6zhuqNuIlbDrMOjN8OsVsOiw6M54bqnVVbDrMOj4bqt4bqjVsOs4bqjPuG6rVYw4bqpJeG6rVbDojfDrFbhuqHDo+G7iWdW4bqt4bqjPeG7i1bhuqUl4bqnVsOiw6Phuq3huqNWw6w3VuG7j23hur/huq1W4bqlNuG6rVbDrOG6o+G6qSTDrFbhuq3huqHhuqPDqOG6qVVWMDHhuqdW4bqlKsOjViLhu4vhursiVsOtw6nhuq3huqFWPOG6p1bhuq3huqlWIuG6o+G6qVbhuqHDoz1WMOG6r+G6reG6o1VWImzhuq3huqFW4bqt4bqjbVbhuqHhuqtnVmfhuqM+4bqtVsOs4bqjw7MiVuG6o8OjOeG6rVYiJCJWIuG6o23hur/huq3huqFWw6xp4bqv4bqt4bqjVmfhuqMkw6xWw6xpw6Nh4bqtVsOiw6Phuq3huqNWw6w3Vi1Ww7Q/VuG6o+G6u8OjVsOsKsOjVl0m4bqtVuG7qynhu4tW4bqt4bqrw6NWacOjNuG6reG6oVbhu48lVsO0P1bhuqw94bqnVuG7r+G6u+G6reG6oVbhuq3huqvDo1Yi4bqj4buL4bqt4bqhw5pW4buvKeG7kVbhuqUlViIkIuG6o1bhuqUl4bqnVsOtJOG6reG6oVbDrCrhuqlVVuG6pz3huq3huqFW4bqlKsOjVuG6o8OjOeG7i1Zo4buLJlbDrOG6o8OjN8OsVsOs4bqjw7MiVsOsaeG6qeG6reG6oVYiZeG6reG6oVYi4buL4bq7IlbhuqHDoybhuqdW4bqt4bqh4bqjw6jhuqlWXTjhuq1W4buP4buN4bqt4bqhVVYiPuG6rVYwbeG7gyJW4bqt4bqjKeG6rVZp4bq74bqt4bqhw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr+G7r23hu4MiVuG7jz3hu5FW4buPw6nhuq1WaOG7iz3hu5FW4buPYuG6reG6oVYiaz1W4bux4bqjw6NW4bqj4bq7w6NWR+G6o2pW4bqt4buNVl0m4bqtVuG7qynhu4tVVsO0P1bhuqw94bqnVuG7r+G6u+G6reG6oVbhu6RI4buLPeG6rVbhuqLhuqs94bumVVYi4bqj4bqxVuG6pG3hur/huq3huqFWw4zhuqPhurFWSOG7izZWMD7hu4tWw6xtVuG6p+G7iz1WZ+G6oynhuq1WXeG6q+G6rVZn4bqjaiJWw6xpJOG6reG6oVZpb+G6reG6oVbhuqXhu4vhurnhuq3huqFVVuG6pz3huq3huqFW4bqlKsOjVuG6o8OjOeG7i1Zo4buLJlbDosOj4bqt4bqjVsOsN1VWw6zhuqPhuqkkw6xW4bqt4bqh4bqjw6jhuqlWXTjhuq1W4buP4buN4bqt4bqhw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu65Ww63DrOG7keG6pTHhu6Lhu67DrDHDtMOsLT3huqXDo+G6oeG6rVNWacOj4bqh4bqjw6xU4buuxq/FqMOtw6xp4bqp4bqt4bqhxq/hu6slw6NW4buPJVYm4bqt4bqjU1bDlOG7iynhuq1W4buxbeG7h+G6reG6ocWoL8Otw6xp4bqp4bqt4bqhxq/FqC9nxq8=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]