(vhds.baothanhhoa.vn) - Không biết tự bao giờ người dân Hoằng Hoá quê tôi có câu ca: “Ông Nghè ông Cống sống vì lang/ Ông Lý trong làng không lang cũng chết/ Làng Nghè có đất Hồi Long/ Đi đâu thì cũng về đồng mót khoai”...
4bqlcWVk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODO3LhurbFqcO0Y2ThurDhurbhurrFqcO0YWPhurbDtOG6uOG6ti3hu4PFqXJw4bupxINkxanDtOG7oeG6tuG6r2PhuqfGr8OsxrBk4buN4buF4bq64bqxZOG6ruG7g+G6smTFqeG7g+G7qXBkLWTGsOG7seG7qWTEguG6smZk4bq44bqya+G7qWTEguG6suG7l2Thu6lxZuG6pS9xZeG6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg1HDtOG7g+G7j2Phuqfhu6ZxeOG7qXBkw7JyxqHhurZk4bq2Q2TDsuG7g+G7q2RwcsOBZOG7qXDhuqjDgXJk4buPa+G7qWRR4bur4buL4bupcGRR4bur4buFZMSC4bqy4buXZOG6tnhyZOG7jeG7sWThu41r4bqyZOG7jeG7g8SDZOKAnFjhu6lwZOG7qHBxw6hkeOG7qXBk4buMeeG7qXBk4bqweeG7qXBkRXRkxanhu4Phu6lwL2RY4bupcGTFqOG6vGThurbhuq7hu6vhu6lwZMWpZuG7qXBk4buncXjhu6lwZMWp4buD4bupcGThu43huqzhu6lwZOG7jXHGoeG6ti9kxahm4bupcGThu6hwccOoZOG7jeG7sWTDtWzhurZkUcO9cmTFqOG7q+G7qXAvZMOVcmTDtWvhurJk4bq2cXRk4buN4bqs4bupcGRF4bubZMO1w73hu6lwZMaw4bux4bq2ZOG7p3Hhu6vhu4Ny4oCd4bq34bq34bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqn4buM4buxZMWp4buV4bqxZOG6tnHhu7Vk4bupceG6qOG6ouG7qXBk4bqgZMO1a+G6umThurZxc+G7jXFkccOAw4NkRUFyZMWp4burZ3Jk4buNa+G6umThurbhuq7DveG7qXBk4bupZuG6umThu6nhu5fhu6lk4buNa+G6umThu6dx4bur4buDcmTDteG6qMOA4buNZOG6tuG6rsO94bupcGThuq5s4bq2ZMODceG7tWTDsnLGoeG7qeG6sWThu41xw7pk4bqw4buD4bqyZOG7jWvhurpkxanhurThu4Phurdk4bumceG7q+G7g3Jkxanhu4Phu6lwZOG6oGRR4bur4buL4bupcGRR4bur4buFZOG7jeG7sWThu6lxcuG7m+G6smTFqeG7q2dyxINk4bunceG7q+G7g3Jkxanhu4Phu6lwZMawbOG6suG6sWTFqeG7g+G7qXBk4bq2ceG6suG6uuG7m+G7qeG6sWTFqeG7g+G7qXBk4bq24bquw6zhu6lw4bqxZMWp4buD4bupcGTFqeG7s+G7qWThurDhu63hu6lw4bqxZMWp4buD4bupcGThurDhu61y4bq34bq34bq3ZDvhuq7hu6vhu6lwZMO14bux4bqxZOG7qeG7tXJk4bq2csah4bupcGThu6lxbOG6tmTDg3FocmThu6nhu7FyZMO1xqHhu6lk4bunceG7q+G7g3Jkxanhu4Phu6lwZFHhu6vhu4vhu6lwZMOVw73hu6lwZC1k4oCccOG7hXJkcHLhu5fhu6lwZHHhu4Ny4bqxZOG7p3Hhu6vhu4NyZMOVZ3Jkw5XDveG7qXDigJ3hurdk4buMccSp4bupcGTDsnLGoeG6tmRw4buFcmRwcuG7l+G7qXBkceG7g3Jk4oCc4bupcOG7q+G7qeKAnWThu6lx4bqoZOG6tnHGoWThu6lm4bur4bqxZOG7jXHDumTDsnLGoeG6tmThu6dx4bur4buDcmThurbhuq7DveG7qXBk4bqgZEXDguG7qXBkw7Vs4bq2ZOG7qWbhurpk4buN4bqmZOG6tuG7q+G6sWThu49mcuG6sWTGsG7Dg2TGsGfDg+G6sWTDsuG7s+G6tuG6sWTDsuG6oOG6sWThu49r4bq6ZOG7p3Hhu6vhu4NyZOG6rmzhurZk4bq24bqo4bu5cmThurZ54bq24bq3ZOG7jHHhuqjhu4Nk4bup4buxcmTDtcah4bupZOG7jeG6pmThu6dx4bur4buDcmTFqWZk4bq2ceG6qmTFqeG6qOG7ueG7qXBk4bq2cUPhu41k4oCc4bq2c+G7jXFk4buNeeG7jWTDg3Hhu63hu6lwZOG7jeG7ueKAnWThu43huqbhu4Nk4bupcOG6qMOBcmThu49r4bupZMSC4bqy4buXZOG6uOG6qOG7g+G6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p+G6pXLGsHBk4buNxanhu4PhurDhurBhY+G7j+G6tnHhurLGsMOyZHLhu4zDtOG7qeG6tsO04bquY2ThurDhurbhurrFqcO0YWPDiXLhu4/hurZxxINk4buBxJHEkcOD4bq44bqvZHHDtHJwceG6tsSDZOG6vcOq4bq7w4Phurjhuq9jZOG6sOG6ruG7jWFjLy/hu43hu4/hu6nhurfDsuG7g+G7q+G6tnHhu4Phu6lxceG7q+G7g+G6t0Xhu6kv4buPw7ThurDhu6fhurbhu6vDgy/hu6nDtMOJ4bqwL8Op4bq5xJHhu4cvZeG6v8SR4buP4bq5w6nEkcOpxJHDqeG6u+G6tmXEkeG7h+G6veG7h8WpxJHhurfhu6XDg3DDo+G6rmHhu4Hhu4fhurljZOG7g8Wp4bq2YWPGr8OsxrBk4buN4buF4bq64bqxZOG6ruG7g+G6smTFqeG7g+G7qXBkLWTGsOG7seG7qWTEguG6smZk4bq44bqya+G7qWTEguG6suG7l2Thu6lxZmRjZMOJcuG7j+G6tnFhY+G7gcSRxJFjZHHDtHJwceG6tmFj4bq9w6rhurtjZC/huqfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4Phu4zhu4PDg+G6tnLhu6vhu6lj4bqnP+G7g+G6smThu6dx4bur4buDcmTFqeG7g+G7qXBk4bq1SOG7qXFkxrBy4bupcWRx4burZ+G6sWThu6lw4bqyw73hu6nEg2RS4bup4bq2w7Thuq7hu6nDtOG6tsOi4bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqnO0Jkxalr4bqy4bqxZOG7qXDhu6/hu6lk4bunceG7q+G7g3Jkxanhu4Phu6lwZMWp4bqy4buz4buNZOG7jeG6rOG7qXBk4bq24bqu4bqgZOG6tnFm4bupcWTigJzDteG7ieG7jWThurBo4bup4oCdZOG7jeG6puG7g2TEguG6suG7l2Rx4bqo4bu54bupcGThu6lx4bqo4bupcGTDg3FocmTDtcOAcmTDtcah4bupZOG7qUThu4Nk4buN4bqyeXJkxrDDguG7g2ThurjhurJr4bupZMWpZmTFqeG6tOG7jWThu6lxxJDhu6lwZOG7j2vhurpk4bunceG7q+G7g3Jkxanhu4Phu6lwZOG7qXDhu6tmcmTDtcO94bupcGTDteG7g+G7qXBkxanhurThu41k4bq24bquZuG7qWThurbhuq7hu5tk4bqwcuG7qXFkxalD4buN4bqxZMOyw6zhurZkw7Vt4bqyZEXhuqjhu7nhu6lkxrB04bupcWTDsuG7uXJk4buPZnJk4bq24bqu4buX4bupZOG7qXHEkOG7qXBkxanhurJ54bupcGTDtWzhurZkReG6suG7qWThu43hu4Phu6vhurdk4buocMOs4bq2ZOG7qXHEkOG7qXBk4bupcOG7r+G7qWThuq7hu4PhurJk4bunceG7q+G7g3Jkxanhu4Phu6lwZMaw4bqiZMawZuG7qXDhurFk4buNw63hu6lwZOG6tuG6rmbhu6lk4bupcUPhu4Nk4bqweeG7qXBkReG7m2Thuq5E4buDZOG6sGfhu41xZOG6sOG7leG6sWThurZxaGRFZuG7q2Thu6nDvXJk4bup4bqoQeG7jWThurB4cuG6sWTDtcOAcmThu6dxcmThu41xc+G7qWThurZBcmRww6zDg2Thuq7hu4Nkw7XDueG7g+G6t2TDksSQ4buDZOG7jeG7ucaw4bqxZOG7jeG7sWTDtcO54buDZOG6ruG7g+G6smTFqeG7g+G7qXBkxanhurLhu7Phu41k4buNcWzGsGRFQXJk4bup4bqoQeG7jWTGsMOsxrBk4buN4buF4bq6ZMODceG7g2TGsOG7s+G6tmThu41x4bq04bq2ZOG6tnZyZOG6tnF0ZOG7p3F44bupcGRwdGThurZx4bq0ZEV1ZMOy4buL4bupcOG6t2Thu4xxw7pk4buNbeG7qWTDreG7qWTGsOG7seG7qWRs4bq6ZMaw4buz4bq2ZMWpbeG7qWThurZxeHJk4buN4bqs4bupcGTDteG6pmTDteG7o2Thu6lxQWTGsGlyZEV1ZOG6tnHhu7nGsOG6sWTDssOCcuG6sWRwcuG7reG7qWThu6dxeOG7qXBkw7Lhu4Phu6tkcHLDgWTEguG6suG7l+G7qWTDteG6qMOA4buN4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqn4buo4buxcmTDtcah4bupZOG7qeG6qEHhu41kxrDDrMawZOG7jeG7heG6uuG6sWThurZx4bqqZMaww6zGsGTDteG6qMOA4buNZMWpZsawZOG6tkJk4bupccSQ4bupcGThu43hu6vhu6lk4buN4buF4bq64bqxZMaw4buz4bq2ZMWp4burZnJkcHLhu4XDg2Thurjhu4Xhu41k4bq2ceG6suG7s+G7jWRx4buvZOG7qXFmZOG7jeG6suG7g+G6t2TFqOG7q2ZyZOG7jeG7heG6umThurB54bupcGThu41x4bqmZOG6usah4bqyZEXDtOG7qWThurB44bupcGTGsGZk4bupcXLhu5vhurJk4bupcWzhurZkxalmZOG6oGThu43hu4Xhu41k4bq4aWRR4bur4buL4bupcGQx4bqy4bq64buX4bup4bqxZFHhu6vhu4vhu6lwZOG7jHFr4bqy4bq3ZOG7jHHhurThu6lwZOG7jeG7sWThurZxa+G7qWRxdOG7qXFk4bqubOG6tmThu6lxduG6sWTGsGbhurJk4bupa+G6suG6t2Thu4zhu4Xhurpk4bqw4buD4bqyZOG7p3FyZMOyw6zhurZkReG7m2TDteG6qMOA4buNZMO1w7TGsGThu6lwa8awZOG6uOG6snnhu6lwZOG7qeG6qEHhu41k4buNceG7q2Thu6lxaGRxxqHhurZkw7Vs4bq2ZOG6rsO9cmRFQeG6tmTFqeG7l+G7qWThurjhu7Hhu41k4bun4buG4bq3ZOG7pnFyZMO1aWThuq7hu4Xhu6tk4bup4bqoQeG7jWThurZxdGTDsuG7seG7jWRxxqHhurZkw4NxbeG7qWThurrGocawZEVmZMWpQcODZOG6tuG6ruG6quG7qXBk4bqgZOG7qXHEkOG7qXBk4buN4bur4bupZOG7jeG7heG6umThu43hu4Vy4bq3ZDrhu4PhurJk4buncXJkxanhu7PhurZk4bq6xqHGsOG6sWTDsuG7seG7jWThurbhuq7huqrhu6lw4bqxZMOydmThu43hu4XhurpkRWbhu6tk4buNeXJkw7Xhu4VkcHJpZOG7jXHhu6tk4bq2cW7hurZk4bupceG6suG6uuG7n+G7qWThuq7DvXJk4bq24bqu4buz4bupZMaw4bqyeXLhurFkw7Lhu7HDg2Thu6fhu4Zk4bq24bqu4bqoQeG7jWThu6dxcmThu41x4burZEVm4burZOG7jXHhurLGsGRFZ3Jk4bqmZOG7p3Phu6lkw7Xhu6Nk4bup4bu5cmThu6dxeGThuq7hu4Xhu6vhurFk4bq2ceG7q+G7heG7qXBkxrDhu4Xhurbhurdk4buM4bqiZMO14buzZMaw4bqo4bu5cmThu6lwZuG6umThurDhu4PhurLhurFkcOG7icODZMWp4bq04buNZOG6tuG6rsOBcmThu6nDrOG7qXBk4bq2cXRkw7XDtMawZOG6ruG7g2ThurBr4bupZMODceG7uXLhurdkw5Lhu4Phu6lk4bupcGbhurpkw4Nx4bu5cmThu6nDrOG7qXDhurFkw7Xhu5fGsGTDtcah4bupZMODceG7uXJk4bqw4bqo4bu54bupcGThu41xQuG7qXBkxrDhu7PhurZk4bq24bqybeG7qeG6t2Thu6ZxcmTGsMOsxrBk4bupcGzhurLhurFk4bq24bqu4buz4bupZOG6tnFz4bupcWRwZ+G7q2RFZmTGsOG7s+G6tmRz4bq2ZMaww7Thu6lk4bqu4bqow4DhurJk4bq2cW7hurZk4bupcOG7q+G7qeG6t2TGr8OCcmThurZx4bu5xrBk4buN4bqm4buDZOG6tnFz4bupceG6sWRx4bqo4bu54bupcGThu6nDveG7qXBk4buN4bqm4buDZMaww7Thu6lk4bqu4bqow4DhurJk4bqw4buVZOG7heG6tmTGsMOCcmRxeHJk4buN4bqm4buDZOG7jeG7heG6uuG6sWThurZn4burZOG7qeG7l+G7qWRx4bqo4bu54bupcGThurZx4bu5xrBk4buNceG7q2TGsMOsxrBk4bqw4buD4bqyZOG7qWbhurrhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfGr8OsxrBk4buN4buF4bq6ZOG7jeG7sWThurZx4bujZOG7j8OC4bupcGTDteG7o2Thu41xbMawZOG7jWbhurFk4buP4bqo4buDZMaw4bqyeXLhurFk4buNcWzGsGThuq7hu4PhurJkxrDhurJ54bupcOG6sWThuq7hu4PhurJk4buP4bub4bup4bqxZOG7qXDhu6/hu6lkw7Jt4bqyZOG7qXHhuqjhu6lwZOG7jXHDumThurZxbuG6tmThurBDZOG7qXDhu6vhu6lk4buncXJkw63hu6lkRUFyZOG7qXDhu6/hu6lk4bqu4buD4bqyZMWp4buD4bupcGTFqeG6suG7s+G7jeG6sWTDteG7ieG7jWTDsnLhu53hurZkxalmZMaww6zGsGThu43hu4XhurpkUeG7q+G7i+G7qXBkMeG6suG6uuG7l+G7qWTDreG7qWRFQXJk4bqu4buD4bqyZMWp4buD4bupcGRR4bur4buL4bupcGTDlcO94bupcOG6t2Thu6hw4bqow4FyZFHhu6vhu4vhu6lwZFHhu6vhu4VkcOG7r3Jkw7Xhu7FkxalmZMaw4bux4bupZMSC4bqyZmThurZxcuG7l+G7qWThu6lxcuG7l+G7qWThuqjhurJk4buFcmThurbhu4nhu6lwZOG7jXHhu6tk4buocWvhu6lk4buPa+G7qWThurbhuq7hu6vhu6lwZHHhurLhurrhu53hu6lkRWbhu6tkxrDhu7dyZOG7j3XDg2TGsMOC4buDZOG6uOG6smvhu6lkReG7m+G6t+G6t+G6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p+G7qHBm4bq6ZOG7jeG7reG7qWTDtXJkceG7r+G7jeG6sWThurDhu4PhurJkxrDhu7dyZMOy4bqy4bu1cmThu43DrMODZOG6sOG7heG7jXFk4bq2QXJk4bq24bqu4bqow4Hhu6lw4bqxZMOy4buv4bupZOG6tuG6ruG7mWTFqWbhu6lwZOG6tnhyZMWpZ3Jk4bqu4bqmZOG7qXHhu4PhurJkw7VyZMO1ZuG7q2Thu43hu4XhurpkxrDhu4Phu6lwZEXhu5tk4buNceG7q2TGsOG7k2TGsOG6snly4bq3ZMavw6zGsGThu43hu4Xhurpk4buNcWzGsGThuq7hu4PhurJkxanhurLhu7Phu41k4buncXjhu6lwZOG7qXHEkOG7qXBkxalmZOG7qXHEkOG7qXBk4bq2ceG6quG7jWTDreG7qWThurZx4bqow4Hhu6lwZOG6uOG6suG6uuG7l+G7qWTGsGZk4buN4but4bupZMO14bqow4Dhu41k4buPw4Lhu6lwZMO14bujZMO1aXJk4bunceG7heG7jXFkw7XGoeG7qWThu41x4bu5cmThu6lxZuG6t2TDkuG7g+G7q2ThurZxxqFkceG7nWThu6lw4bqow4FyZFHhu6vhu4vhu6lwZFHhu6vhu4Vkw7VpZMWpQeG7qWTFqeG7l+G7qeG6sWThurbhuq7huqjhuqDhu6lwZOG6tnFm4bupcWThurZCZOG7qXHEkOG7qXBkxrDhu7Hhu6lkw63hu6lkcHJo4bupZOG7j3Vk4buN4bqm4buDZMSC4bqy4buXZHHhuqjhu7nhu6lwZOG7qXHhuqhk4bq2ccahZMO14bux4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqnw5VyZHByxJDhu4Nk4bq2ceG7heG7qXBk4bupw63GsGThurZxw4FyZHBy4buD4bup4bqxZOG7j8OCZMO14bqow4Dhu41k4bupxqHGsGThurbhuq5ocmTDsuG7g+G7q2RFdWThu43huqbhu4Nk4buN4bqy4buz4buNZMO1w4FyZOG7qXHhuqjhu6lwZMaw4bu3cmThu6dxcmThurjhurJr4bupZEXhu5vhurFk4bupcOG6qMOBcmRR4bur4buL4bupcGRR4bur4buFZOG7j8OCZOG6oGTEguG6suG7l2Rx4buD4bq6ZMO1aWTDtXJk4bq44buDZEXDs+G7qWTFqeG6snjhu6lk4bupcUFkReG7m2TGsMOsxrBk4buN4buF4bq64bqxZOG6ruG7g+G6smTFqeG7g+G7qXDhurFkxrDhu7Hhu6lkw63hu6lk4buPa+G7qWThu49pZMaw4buD4bupcGTDtW7GsGThu49s4bqyZGzhu6lkccO94bupZMODceG7heG7jXFkxILhurLhu5dk4buNceG7g2Thurjhuqpk4bqw4bqg4bq34bq34bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8OD4buC4bqy4bq2ceG7q+G6rmPhuqc74bqubeG7qWTDleG6quG7jWQ74bqybOG7qeG6pS/Dg+G6pw==

Trần Đức Tuấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]