(vhds.baothanhhoa.vn) - Những con đường bê tông sạch đẹp, trải dài khắp các thôn, xóm, các công trình hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng, nhiều ngành nghề phát triển... Ở xã nông thôn mới kiểu mẫu Bắc Lương (Thọ Xuân) cuộc sống đang đổi thay từng ngày.
4bu04bqrJiXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4buOYuG7j+G6veG6oyThu7bDimLhurXhur8lw7PDteG6tyXhuqE+4bq/4bqpJeG7jWnhur/huqklQSDDoSXhurzhu5fEqeG6v+G6qeG7tC/huqsm4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4bqq4bqjPMOgJOG7tuG6vuG6q+G7n+G6v+G6qSXDoeG7geG6vyXhuqHhu5dr4bq/4bqpJWHhurcl4buPaOG6v+G6qSXhu419w6Hhuqsl4bqhxINvVyXhu4/DsltiJcOge2Il4bq74bqrIG8lw6E+w6El4buP4bqraOG6v1clceG7h8OqVyXDoT7DoSXDoWjhur/huqkl4buPw7Jk4bq/4bqrJeG6q30l4buPNuG6v+G6qSXhu4/huqti4bqz4buPJXLhurPDtSXhuqHhu5dsw6El4bqhNsO1JeG7j+G7lyVxNHIlw6Dhu53hur/huqlXJeG6v+G6q2LhurXDtSXhur/huql74bq/4bqrJeG6v+G6qeG6q+G6tSVv4bqrPuG7jyXhu4/DsmLhuqXhur9YWFglTSVxXSXhur9o4bq/4bqpJeG7j+G6q2jhur8lw6pqYiXhurti4bqlw7Ulw6o5w7UlQSDDoSXhurzhu5fEqeG6v+G6qSXDneG7juG6q+G7hSVRw7U04bq/4buyJcOhw7XDrMOhJeG7jWnhur/huqkl4bqhPOG6v+G6qSXhuqHhu4tiJeG7j+G6qzxyJeG7j+G7m+G6v+G6qSXhur/huql7cljhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24bu0YsOq4bqpJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJGLDgeG6o+G6v+G7j+G6o8OyJCXhu43hu49y4bq94bqjxagkcGLDoOG7j+G6q+G7riUoKipvcVYl4bqr4bqjYuG6qeG6q+G7j+G7riUsJixvcVYkJeG7jcOyw6HFqCQvL2Lhu6FYYTzhu4Hhu4/huqs84bq/4bqr4bqr4buBPFjhu6Hhur8v4bq/4bqjcOG7jS8/PyYuLz8qKsOgLD8mPzsqLuG7jy4oOiEp4bq9Kljhurlv4bqp4busw7LFqDooKiQlPOG6veG7j8WoJMOKYuG6teG6vyXDs8O14bq3JeG6oT7hur/huqkl4buNaeG6v+G6qSVBIMOhJeG6vOG7l8Sp4bq/4bqpJCVwYsOg4buP4bqrxagkKCoqJCXhuqvhuqNi4bqp4bqr4buPxagkLCYsJCUv4bu24bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG/DgTxv4buPYuG7geG6vyThu7bDgWjhur/huqkl4buNbSVxXSVBIMOhJeG6vOG7l8Sp4bq/4bqpVyXhuqvDtXLDouG6vyXhu47huqvhu4UlUcO1NOG6v1jhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24bq+IsOqJT8qJi5XJUEgw6El4bq84buXxKnhur/huqkl4bqr4buBe+G6vyXhu4/huqt74bq/4bqrJcOB4bqr4buXxKnhur/huqkl4buPw7Jk4bq/4bqrJcOq4buTw6El4buPYuG6t8O1JcOTw7Vpw6El4bqpYjwl4buh4bq1JXE0ciXDoOG7neG6v+G6qSXhur9o4bq/4bqpJeG7j+G6q2jhur8lw6pqYiXDneG6vuG7jsOK4buyVyXhurvhuqUl4buP4bubJeG6oeG7hyXhuqBb4bq/4bqpJeG7mXJXJcOh4bqrY+G6v+G6qyXDs8O1cuG6teG6vyVxXSXhuqFdJWE84bq/JeG6q3vhur/huqsl4bq/4bqrYuG6tcO1JcOh4bqrY+G6v+G6qyXhu40+w6Hhuqslw7PDtXLhurPhu48l4buPNMOqJXE0ciXDoOG7neG6v+G6qSXhur7hu47DiiXhur804bq/4bqpJcOhPOG7gVcl4bq+4buOw4ol4bq7YuG6pcO1JcOqOcO1WCVBMOG6v+G6qSXhur/huqti4bq1w7Ulw6E+w6Hhuqsl4bq9e8OqJeG6qzxyVyXhu40+4bq/4bqpJeG7j33hu4FXJcOh4buR4bq/4bqpJeG7jeG7nSXhur/hu4kl4bq94budw6FXJcOzw7Vy4bqz4buPJeG7jzTDqiXDoeG7mTwlw6FbJeG6q8OiJeG7j+G6q2jhur/huqklw6Hhuqtj4bq/4bqrJeG7j8OyxJFXJeG7jeG7nSXhuqHDreG6v+G6qSXhu4/huqvDtTfhur8l4bqr4buXbeG6v+G6qSXGoeG6v+G6qSXDoeG7mTwl4bq/4bqrNOG6vyXDoDThur9XJeG6vyLDqiU/Kj8/JXFdJUEgw6El4bq84buXxKnhur/huqkl4bqhXSXhuqHhu5dsw6Elw6Fo4bq/4bqpJeG6v+G6qzfhur8lcV0l4bq+4buOw4ol4bq7YuG6pcO1JcOqOcO1WOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bhuqDhuqUlcTRyJcOg4bud4bq/4bqpJeG6vuG7jsOKJeG7j+G7gXvhur8lw6Biw6Lhur9XJW/huqs+4buPJeG7j8OyYuG6peG6vyVh4bq14bq/JeG7oeG7n+G6v+G6qSXhuqkg4bq/JeG7jVvhur8lccO1NeG7jyXhu6FqYiVhW+G7gSXhu6HDoiXDqmhiJeG7j8Oy4buXa+G6v+G6qVclYVvhu4El4buPw63hur9XJeG6qWLhu58l4bqpZOG6vyXhu6F7JW/huqs+4buPJeG6q8O1ciVhW+G6vyXhu40gw6El4buhIuG6vyXhuqvhu4c8JeG6v2jhur/huqkl4buP4bqraOG6v1clQTzhur8lw4HhuqtlJeG6oX3hu4ElcV0l4buP4bqr4buXa+G6v+G6qSVxw7Vy4bq34bq/JeG7j8O1cuG6t+G6vyXhu4/DssO1cuG6teG6v1cl4buhN+G6vyXhuqHDrOG6v+G6qSXhuqHhurPhur8l4buP4buBe+G6vyXhu4/huqvhuqUl4bq+4bqrNOG6vyXDoDThur8lw6HhuqvDteG6v+G6qSXhu488ciXhuqli4bufJeG7oeG7n+G6v+G6qVcl4bq/NOG6v+G6qSXDoTzhu4Elw6Hhuqs14buPJeG6veG7l2zhur/huqklw6E+w6El4buPYuG6t8O1JcOh4bqrYyVxNHIlw6Dhu53hur/huqkl4bq+4buOw4pXJeG6vuG7jsOKJeG6vzThur/huqklw6E84buBJeG6oV0l4bqhfeG7jyXhuqHhu5dsw6FY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7tGLDquG6qSXDoeG6vTzhu43hu43FqCRiw4HhuqPhur/hu4/huqPDsiQl4buN4buPcuG6veG6o8WoJHBiw6Dhu4/huqvhu64lKComb3FWJeG6q+G6o2Lhuqnhuqvhu4/hu64lLCYhb3FWJCXhu43DssOhxagkLy9i4buhWGE84buB4buP4bqrPOG6v+G6q+G6q+G7gTxY4buh4bq/L+G6v+G6o3Dhu40vPz8mLi8/KirDoCw/Jj87LCzhu48uLigqKeG6vSpY4bq5b+G6qeG7rMOyxagoLDokJTzhur3hu4/FqCTDimLhurXhur8lw7PDteG6tyXhuqE+4bq/4bqpJeG7jWnhur/huqklQSDDoSXhurzhu5fEqeG6v+G6qSQlcGLDoOG7j+G6q8WoJCgqJiQl4bqr4bqjYuG6qeG6q+G7j8WoJCwmISQlL+G7tuG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvw4E8b+G7j2Lhu4Hhur8k4bu2w4Fb4bq/4bqrJcOzw7U84bq/JcOqaGIl4buPw7Lhu5dr4bq/4bqpJeG6oVvDqiVhW+G7gSXhu419w6Hhuqsl4bqhxINvVyXhu4/DsuG7geG6v+G6qSXhur174bq/4bqrWOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7ZBYyXhu4/huqvhu5cl4bqgW+G6v+G6qSXhu5lyJXFdJUEgw6El4bq84buXxKnhur/huqkl4bq84bq3JeG6oGjhur8lQSDDoSVv4bqrNeG6vyXhurvhuqttYiXDoeG6q+G7gSVhYuG6s+G7j1cl4buhamIlw7PDtXLhurPhu48l4buPNMOqJeG6q+G7gXvhur8l4buP4bqre+G6v+G6qyXDquG7k8OhJeG7j2LhurfDtSVxNHIlw6Dhu53hur/huqklcV0l4bq+4buOw4ol4bq7YuG6pcO1JcOqOcO1VyXhuqBb4bq/4bqpJeG7mXIlcV0l4bqhXSVhPOG6vyXhuqt74bq/4bqrJeG6v+G6qeG6q8SRJcOzw7Vy4bqz4buPJcOh4bqrw7Vy4bq34bq/JeG6oeG6tSXhu6HhurUl4bq/w6xiJcOgw7Xhur/huqkl4bq/e3Il4buheyXhuqvDtXIl4bqhw6zhur/huqkl4bqh4buXbMOhJeG7jcahw6Elw6p94bq/4bqrJeG7j+G7i+G6v+G6qSXhuqtsbyXDoeG7mTwlw6FbJeG6q8OiJeG7j+G6q2nhur/huqklw6Hhuqtj4bq/4bqrJeG7j8OyxJEl4buheyXhur7huqs04bq/JcOgNOG6vyXDoeG7keG6v+G6qSXhu6F74buBJcOhw7XDrMOhWCXhu4w8w7Ul4bq74bqrYiXhuqF94buPJcOh4bqrw7U44bq/JeG6vuG7jsOKJeG6u2LhuqXDtSXDqjnDtVcl4bqgW+G6v+G6qSVhw6xXJcOh4bqrY+G6v+G6qyXDs8O1cuG6teG6vyVxXSVBIMOhJeG6vOG7l8Sp4bq/4bqpJeG6v+G6qzXhu48lw7PDtT7hur8lw6Hhuqvhu5kl4buPw7Lhu5fEqeG6v+G6qSVxNHIlw6Dhu53hur/huqkl4bq+4buOw4ol4bq74bqraOG6v+G6qSXDoeG7hyXhuqFi4bqlw6olw6Dhu5vhur/huqlXJeG6vXsl4buhYsOiw6El4bq9e8OqJeG7j+G6q+G7l2vhur/huqklccO1cuG6t+G6v1cl4bq9YuG6t+G6vyXhu4/hu5PDoVcl4bqr4buXauG6v+G6qSXhuqHhurPhur8lw6rhu5PDoSXhu49i4bq3w7Ul4bq74bqraOG6v+G6qSXhur/huqnhu5vhur/huqkl4bq/NOG6v+G6qSXDoTzhu4El4bqha2Il4buNaeG6v+G6qSXhu6E34buPJcOh4bqrNeG7j1cl4buPYuG6v+G6qyXhu4/huqs24bq/JcOh4bqr4buBJeG6v+G6qeG7l2tiJcOgNOG6v1jhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24bu0YsOq4bqpJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJGLDgeG6o+G6v+G7j+G6o8OyJCXhu43hu49y4bq94bqjxagkcGLDoOG7j+G6q+G7riUoKipvcVYl4bqr4bqjYuG6qeG6q+G7j+G7riUsJi5vcVYkJeG7jcOyw6HFqCQvL2Lhu6FYYTzhu4Hhu4/huqs84bq/4bqr4bqr4buBPFjhu6Hhur8v4bq/4bqjcOG7jS8/PyYuLz8qKsOgLD8mPyw7IeG7jzsuITsm4bq9Kljhurlv4bqp4busw7LFqDsoISQlPOG6veG7j8WoJMOKYuG6teG6vyXDs8O14bq3JeG6oT7hur/huqkl4buNaeG6v+G6qSVBIMOhJeG6vOG7l8Sp4bq/4bqpJCVwYsOg4buP4bqrxagkKCoqJCXhuqvhuqNi4bqp4bqr4buPxagkLCYuJCUv4bu24bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG/DgTxv4buPYuG7geG6vyThu7bhuqDhu5dr4bq/4bqpJeG6vXvhur/huqlXJeG6v+G6qWclceG7h8OqJeG6oTbDtSXhu4/hu5cl4bq74bqrPOG6v+G6qSXhu4/Dsjzhur/huqlY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7juG7myXhuqHhu4clcV0lYTzhur8l4bqre+G6v+G6qyXDocSpJcOh4bqr4bqzVyXhurvhuqvDtXLhurPhur8l4bq74bqrY8Oh4bqrVyXhuqvhu4kl4buPw7JsJeG6u2Lhur/huqslb+G6q2Mlw6Hhuqvhu4Elw6E+w6El4bq74bqrw7Ulw6A04bq/JcOh4buXJXE0ciXDoOG7neG6v+G6qVclw6FbYiXhu4994buBJcOhxKkl4buNbSXhuqt9JeG7jzbhur/huqlXJcOhW+G6v+G6qyXDs8O1POG6vyXDqmhiJeG7j8Oy4buXa+G6v+G6qSXhurvhuqvDtSXDoDThur8lw6Hhu5dXJeG7j+G6q2LhurPhu48lw6HhuqvhurMl4buhIuG6vyXhuqvhu4c8VyXhur804bq/4bqpJcOhNW9XJcOh4bqrZeG6v+G6qyXhu4/Dsjzhur/huqkl4buP4buXa+G6v+G6qSXDsnvhu4FXJeG6q8OiJeG7j+G6q2nhur/huqkl4bqhYsOi4bq/JcOh4bqrYuG6s8O1JeG7jT7hur/huqklw6Fo4bq/4bqpJcOhw6zhur/huqlXJeG7j+G6q3vhur/huqsl4bq9N28lw6E+w6Elw6E0w7Ul4bq9fcOhJWHDrCXhu6Ei4bq/JeG6q+G7hzwl4buOw4Dhu47hu44l4buPfWIlw6E+w6El4buP4bqraOG6v1glUTRyJcOg4bud4bq/4bqpJcOqaCXhuqtk4bq/4bqrJeKAnOG6vuG6q3sl4buNfcOh4bqrVyXhu6Hhu5dr4bq/JcOqOcO14oCdViXigJzhur7huqt7JeG7jX3DoeG6q1cl4buh4buXa+G6vyXhuqHEg29XJeG6v+G6qWcl4buhIuG6vyXDqmLhur/huqvigJ1YJVE0ciXDoOG7neG6v+G6qSXDoT7DoSXhu6Hhu5Hhur/huqkl4buNW+G6vyVxw7U14buPJeG7jzdvJeG7j8Oyw7Xhur/huqklcTzhur/huqtXJeG7jX3DoeG6qyXhuqHEg28lw6o84bq/4bqpJeG6q2LDosO1JcOzw7VbJeG6u2Lhur/huqsl4buP4bqzJeG7oXslPOG6vyXhu4/hu4F74bq/JeG7j+G6q+G7ncOhJW/huqs4w6rigKbhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24bu0YsOq4bqpJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJGLDgeG6o+G6v+G7j+G6o8OyJCXhu43hu49y4bq94bqjxagkcGLDoOG7j+G6q+G7riUoKiZvcVYl4bqr4bqjYuG6qeG6q+G7j+G7riUsJi5vcVYkJeG7jcOyw6HFqCQvL2Lhu6FYYTzhu4Hhu4/huqs84bq/4bqr4bqr4buBPFjhu6Hhur8v4bq/4bqjcOG7jS8/PyYuLz8qKsOgLD8mPy46LuG7jyE6Jj8u4bq9Kljhurlv4bqp4busw7LFqCEpKSQlPOG6veG7j8WoJMOKYuG6teG6vyXDs8O14bq3JeG6oT7hur/huqkl4buNaeG6v+G6qSVBIMOhJeG6vOG7l8Sp4bq/4bqpJCVwYsOg4buP4bqrxagkKComJCXhuqvhuqNi4bqp4bqr4buPxagkLCYuJCUv4bu24bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG/DgTxv4buPYuG7geG6vyThu7bhuqrDoiXhu4/huqtp4bq/4bqpJcOhxKkl4buNbSXhu6E34buPJcOh4bqrNeG7jyXhu4/DsuG7l2vhur/huqkl4bqr4buFw6El4bqh4buXbMOhJcOh4bqrY+G6v+G6qyXDs8O1cuG6teG6vyXhuqHEkTwlb+G6q+G7l8Sp4bq/4bqpJcOzw7U84bq/JeG7jzTDqlcl4bqhNsO1JeG7j+G7l1jhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24bqg4bqz4bq/JeG6vzxyVyXDoT7DoSXhu4/DtXLhurPhur8l4bqh4buXa+G6v+G6qSXhu4/DsuG7geG6v+G6qSXhu4/huqto4bq/JeG6oV0lw6Hhu4clw6Hhuqs3w7Ul4bqr4buBPFcl4bqh4buXa+G6v+G6qSXhuqvhu4E8JeG7jX3DoeG6qyXhuqHEg29XJSYqKuG7qCXhu4/DtXLhurPhur8l4bqh4buXa+G6v+G6qSXDoeG7hyXhuqFiw6Lhur8l4buNPuG6v+G6qVclw6E+w6El4bq/4bqpe+G6v+G6qyXhur/huqnhuqvhurUl4bq/aOG6v+G6qSXhu4/huqto4bq/JW/huqs+4buPJeG7j8OyYuG6peG6vyXhu6FqYiXhuqk24bq/JSEqKiXDocSpJeG7jW0l4bq7YuG6v+G6qyXDoOG7gTzhur/huqtXJeG7jVvhur8lccO1NeG7jyXhu49i4bqlw7Ul4buP4bqr4buZJcOhaOG6v+G6qSXhur/huqnhuqtiw6JvVyXhurti4bq/4bqrJcOg4buBPOG6v+G6qyXDoMSRw6Hhuqsl4buh4buTJeG7oTfhur8l4buPW2JYJcOTw7VyJeG6q+G7gX3DoeG6qyXhu6Hhu5Hhur/huqkl4buNW+G6vyVxw7U14buPJeG7jzdvJeG7j8Oyw7Xhur/huqklw6E0ciVh4buXbWIlw4Bi4bqn4bq/JcOzw7VyJcOqaCUmLCXhuqs8JeG7j31iJeG7j+G6q2jhur8lw4rDuSXhu47huqvhu5ds4bq/4bqpJTpYJeG7juG7gXvhur8lcV0lw7PDtXIl4bqr4buBfcOh4bqrJSEpJeG6qzwlw6E0ciUi4bq/JcOzw7VbJeG7jzdvJeG7j8Oyw7Xhur/huqkl4bqhxJHhur/huqsl4bqr4buXauG6v+G6qSXhuqHhurPhur8l4bq/IsOqJT8qPyxYJU/huqs+4buPJeG7j8OyYuG6peG6vyXhu41b4bq/JXHDtTXhu48l4buP4bqr4bqj4buBJeG6q+G7l2rhur/huqkl4bq/NOG6v+G6qSXDoTzhu4El4bq/IuG6v+G6qSXhu43DtTXhu49XJcOh4bqrNeG7jyXhur3hu5ds4bq/4bqpVyXhuqtiw6LDtSXDs8O1WyXhuqkg4bq/JcOhxKklw6E1w7Ul4bq9fWIl4bq/4bqpe+G6v+G6qyXhur9o4bq/4bqpJeG6v+G6qeG6q2LDom9XJeG7j2PDoeG6qyXhu4/hu5NXJcOh4bqrw7Vy4bql4bq/JeG6oeG7i2IlLCwl4bqrPCXhuqE14buPJeG6vcO0PCXhurvDo8OqJeG6q2LDosO1JcOzw7VbJeG7jTzhur/huqklw6poJeG6q2Thur/huqsl4buPw7LDreG6v+G6qSXDoTRyJSLhur8lw7PDtVsl4bq74bqz4buPJeG6q2xvJcOh4bqrIuG6vyXhur/DtWhiVyXDoeG6qyLhur8l4bq/w7VoYiXhu483byXhu4/DssO14bq/4bqp4oCm4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7tGLDquG6qSXDoeG6vTzhu43hu43FqCRiw4HhuqPhur/hu4/huqPDsiQl4buN4buPcuG6veG6o8WoJHBiw6Dhu4/huqvhu64lKComb3FWJeG6q+G6o2Lhuqnhuqvhu4/hu64lLCYub3FWJCXhu43DssOhxagkLy9i4buhWGE84buB4buP4bqrPOG6v+G6q+G6q+G7gTxY4buh4bq/L+G6v+G6o3Dhu40vPz8mLi8/KirDoCw/JjoqOi7hu48uOj8oO+G6vSpY4bq5b+G6qeG7rMOyxagoKSokJTzhur3hu4/FqCTDimLhurXhur8lw7PDteG6tyXhuqE+4bq/4bqpJeG7jWnhur/huqklQSDDoSXhurzhu5fEqeG6v+G6qSQlcGLDoOG7j+G6q8WoJCgqJiQl4bqr4bqjYuG6qeG6q+G7j8WoJCwmLiQlL+G7tuG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvw4E8b+G7j2Lhu4Hhur8k4bu24bq+4bqp4bqr4bq1JeG6vXvDqiXhuqvhu5fEqeG6v+G6qSXhu4/DssO1cuG6teG6vyXhu4/huqtp4bq/4bqpJcOh4buZPCXhuqHEkTwlb+G6q+G7l8Sp4bq/4bqpJeG7j33hu4El4bq/4bqrYuG6tcO1JeG7oWLDosOhJeG6vXvDqlcl4buP4bqrw7Ul4bq/4bqrN28lw6Hhuqvhu4El4bq/4bqp4buXa2Il4bq9POG7gSXhuqHDrOG6v+G6qVjhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24buM4buB4bq/4bqpJeG7jeG7geG6v+G6qSXhu6FqYiXhuqHhu4dXJeG6ocSRPCVv4bqr4buXxKnhur/huqklw6Hhu4Phur8l4bqhOHIlw6p94bq/4bqrJcOhaOG6v+G6qSXhu48+w6ElccO1NeG7jyXhurvhuqs4w7Ul4bq9POG7gSXhuqHDrOG6v+G6qSXhu6FqYiU7LCXhur084buBJeG6ocOs4bq/4bqpJeG6oWIlccO1NeG7jyXhurvhuqs4w7Ul4buPfWIlw6E+w6El4buP4bqrxJEl4buPw7Lhu5dr4bq/4bqpJeG6vuG6qzfhu48lQVvhur9XJeG6qnvhur8lw5PDtWnDoVcl4bqge2Il4bq84buBPOG6v1clw4o84bq9PHLhu41iPCXDoeG6q+G7gSXhu4/huqvDtSXhur/huqs3byVhZOG6v+G6qyXDs8O1NOG6vyU7KiUtJSwqJeG7j8OyYsOiw7Ul4bqhw63hur/huqkv4bq/4bqp4buXa2Iv4buP4bqrPuG6v+G6qVjhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24bu0YsOq4bqpJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJGLDgeG6o+G6v+G7j+G6o8OyJCXhu43hu49y4bq94bqjxagkcGLDoOG7j+G6q+G7riUoKiZvcVYl4bqr4bqjYuG6qeG6q+G7j+G7riUsJi5vcVYkJeG7jcOyw6HFqCQvL2Lhu6FYYTzhu4Hhu4/huqs84bq/4bqr4bqr4buBPFjhu6Hhur8v4bq/4bqjcOG7jS8/PyYuLz8qKsOgLD8mPyE/IeG7jzoqLC4m4bq9Kljhurlv4bqp4busw7LFqCghJCU84bq94buPxagkw4pi4bq14bq/JcOzw7Xhurcl4bqhPuG6v+G6qSXhu41p4bq/4bqpJUEgw6El4bq84buXxKnhur/huqkkJXBiw6Dhu4/huqvFqCQoKiYkJeG6q+G6o2Lhuqnhuqvhu4/FqCQsJi4kJS/hu7bhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb8OBPG/hu49i4buB4bq/JOG7tuG6oGtiJeG7jWnhur/huqkl4buhN+G7jyXDoeG6qzXhu48l4buheyXhu49i4bq/4bqrJeG7j+G6qzbhur8lw6Hhu5k8JeG6v+G6qeG7l2tiJcOgNOG6vyXhurvhuqto4bq/4bqpJeG6v+G6qeG7m+G6v+G6qSXhur804bq/4bqpJcOhPOG7geG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bhurpi4bq/4bqrJeG7j+G6syVv4bqrPuG7jyXhu4/DsmLhuqXhur8l4buPfeG7gSXhuqFi4bq1w7Ul4bq7YsOi4bq/JeG6vzThur/huqklw6E84buBJeG6oWtiJeG7jWnhur/huqkl4buhN+G7jyXDoeG6qzXhu48l4buheyXhu49i4bq/4bqrJeG7j+G6qzbhur8lw6Hhu5k8JeG6v+G6qeG7l2tiJcOgNOG6v1YlYWThur/huqslw7PDtTThur8l4buP4bqrw7Ul4bq/4bqrN28l4bqhfeG7jyUuKVcsKCXhu4/DsmLDosO1JeG6ocOt4bq/4bqpL+G6v+G6qeG7l2tiL+G6vyLDqlglw4E+w6El4bq9w6nhur/huqsl4buh4budw6El4buhIuG6vyXhuqvhu4c8VyXhuqliPuG7gSXDoOG7k8OhVyVyJeG7j+G6syVv4bqrPuG7jyXhu4/DsmLhuqXhur8l4buP4buBe+G6vyXDoGLDouG6v1glUV0l4bq74bqraOG6v+G6qSXDoeG7g+G6vyXhuqvDrCXhur/huqnhuqvDqOG7gVglw4E+w6El4buP4bqraOG6vyXhuqHhurXDtSXDoeG7hyVhXWIl4buPN28l4bq74bqz4buPJcOyPsOhJeG7j+G6q1tiJeG7jWLhur/huqsl4bqr4buBfeG7jyXhuqHhuqUl4buhN+G6vyXDoeG6q8O1cuG6peG6vyXhu6HhurUl4bq74bqrw7UlceG7oyXhur1zJeG7jzdvJeG7j8Oyw7Xhur/huqlWJeG7j8O6JeG6vcOiJeG7j+G6q8O1JeG6qeG7gcOqJcOyPsOhJeG7j+G6q1tiJeG6oX3hu48lJioq4buoViUmKirhu6gl4bqrw6wl4bqpYjwl4bqhZOG6v+G6qyXhuqHhu5dsw6El4buN4bujJcOg4buT4bq/4bqpJeG6v+G7l2rDoSXhuqtsbyXhu6HDoiXhu41i4bq/4bqrWCXhu45k4bq/4bqrJeG6q2Thur/huqslPOG6vyXhur9i4bq/4bqrJcOh4bqrY+G6v+G6qyXhu4/DssSRVyXhu4/Dsjfhu48l4buP4budJTzhur8l4buP4buBe+G6vyVxXSXhuqvDrGIl4bqh4buXbMOhJcOzw7U84bq/JeG7jzTDqiXhu6F7JeG6qWLhu58l4buh4buf4bq/4bqp4oCm4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tsOB4bqr4buZJeG7j8SRw6Hhuqslw5VB4bq+w4AlcV0lQSDDoSXhurzhu5fEqeG6v+G6qSXhurzhurcl4bugIuG6vyXhuqrhu4F74bq/JcOh4bqr4buBJWFi4bqz4buPVyVxPsOhJeG6ocSR4bq/4bqrJXE0ciXDoOG7neG6v+G6qSXhur7hu47DiiXhur17JcOzw7U+JeG7j8OyZOG6v+G6qyXhu4/huqvhu5dr4bq/4bqpJXHDtXLhurfhur9XJeG6vWLhurfhur8l4buP4buTw6FXJeG6vTTDtSXDoHtiVyXDoeG7hyXhuqFi4bqlw6ol4bq74bqrbWIl4bqhNsO1JeG6v+G6q+G7l+G6v+G6qSXhurvhuqto4bq/4bqpJcOh4buHJeG6oWLhuqXDqiXhurvhurPhu48l4buP4bqrw7TDoVcl4buNPMO1JeG6u+G6q2Il4buh4bq1JeG6oWPDoeG6qyVxXSXhur7hu47DiiXhurti4bqlw7Ulw6o5w7VXJUEgw6El4bq84buXxKnhur/huqkl4buN4bqxJcOzw7Vy4bqz4buPJeG7jzTDqiVh4buLJeG7jcO14bq/4bqpJeG6q+G7gXvhur8l4buP4bqrYsOi4bq/JcOhPsOhJeG7j2LhurfDtSXDoeG6q2NXJcOgw7VyJeG7j8OyZCXhu6F7JeG6vzThur/huqklw6E84buBJeG6q8Sp4bq/JeG6v+G7nzwlw6Hhuqs14buPJeG6veG7l2zhur/huqklw6E+w6El4buPYuG6t8O1JcOh4bqrYyXhuqF94buPJeG6oeG7l2zDoVclb+G6qzXhur8l4bqhNcO1JXE0ciXDoOG7neG6v+G6qSXDqmhiJeG7j8Oy4buXa+G6v+G6qSXhur9o4bq/4bqpJeG7j+G6q2jhur8l4buNPuG6v+G6qSUtJXE84bq/4bqrJS0l4buNfcOh4bqrJS0l4bqhxINvJS0lPOG6vyXhu4/hu4F74bq/4oCm4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG/hu6XDteG7j+G6q+G7gcOyJOG7tuG7jsOSw5Xhur7huqgl4bq84bq24bu0L2/hu7Y=

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]