(vhds.baothanhhoa.vn) - Năm học mới 2022 – 2023 sắp bắt đầu, các trường học trên địa bàn huyện Quan Sơn đang tích cực chuẩn bị điều kiện, sẵn sàng cho công tác dạy và học.
4bqx4bud4bqr4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQSXhu6PhuqJ1w7Phuqfhurfhu5zDg0Thu5nDueG6rSPDg+G6vcO54bqtJHnDueG6reG6ouG7n23hu53huq1t4bqmbeG6rW3hu53Dg2rDueG6rWxw4bqtw7nhu4XDuuG6reG7ncawbeG6rcO6w73hu6PhurEv4bud4bqr4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0Hhu5zDs+G6vW7huqfhurfDmeG7hcO64bqt4budxrBt4bqtw7rDveG7o+G6rWLhuqliYuG6reKAk+G6rWLhuqliY+G6reG6oGZB4bqtbGbhuqLhuq1v4buJw4PhuqHhuq1tw6pt4bqt4bqiw4DhurThu7PDueG7m+G6reG7ncawbeG6reG6osOAw7TDueG6rW9w4bq94bqtbOG6v8O54bqt4budw4NE4buZw7nhuq0jw4Phur3DueG6rSR5w7nhuq1v4bq9w7nhu5vhuq3huqLhu59t4bud4bqtbeG6pm3huq1t4budw4Nqw7nhuq1scOG6rW/hu6Phu5PDg+G6rXThu6Phu5nDueG6oeG6reG6oMOtw7nhuq3huqDhur/DueG7m+G6rW3hu53hu6Xhuq1t4buxw7nhu5vhuq3huqLDqm3huq1u4buBROG6reG6quG6v+G6reG7ncawbeG6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurfhurHhu6PDuuG7m+G6rW114bq94bqg4bqgNeG6p27huqLhu53Dg8O6bOG6reG7o03Ds8O54bqiw7PDgOG6p+G6reG6oOG6okR1w7M14bqnQuG7o27huqLhu53DoeG6reG6ueG6qeG6qUFDw6Dhuq3hu53Ds+G7o+G7m+G7neG6osOh4bqtxJHhuqvDqUFDw6Dhuqfhuq3huqDDgG014bqnLy9tbsO54bqjbOG6veG7peG6ouG7neG6vcO54bud4bud4bul4bq94bqj4bqqw7kvbsOz4bqgdOG6ouG7pUEvw7nDs0LhuqAvYmJjxJEvYuG6qeG6qW7huqvhuqnhurvhuqvhurli4bq54bqiZWNk4bq74bq7deG6qeG6o3NB4bubYcOANWXhuqnhuqfhuq3hur114bqiNeG6p+G7nMODROG7mcO54bqtI8OD4bq9w7nhuq0kecO54bqt4bqi4bufbeG7neG6rW3huqZt4bqtbeG7ncODasO54bqtbHDhuq3DueG7hcO64bqt4budxrBt4bqtw7rDveG7o+G6p+G6rULhu6Nu4bqi4budNeG6p+G6ueG6qeG6qeG6p+G6reG7ncOz4buj4bub4bud4bqiNeG6p8SR4bqrw6nhuqfhuq0v4bq34bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQU3hur1B4bqi4buj4bulw7nhuqfhurdN4buxw7nhu5vhuq3huqLDqm3huq1t4budw4Nqw7nhuq1scOG6rW154bqt4bqg4bu34bqt4bqqxKnhuqLhuq1t4bud4buL4bqi4bqtQeG7neG6sG3huq3huqrhurDhuq3DueG7hcO64bqt4budxrBt4bqtw7rDveG7o+G6reG6osOAw7TDueG6rW9w4bq94bqtbOG6v8O54bqt4budw4NE4buZw7nhuq0jw4Phur3DueG6rSR5w7nhuq1teeG6rWzhu4fDueG6reG7neG7peG6v8O54bqt4bqi4bud4bq/w7nhu53huqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3JcOA4bq04buzw7nhu5vhuq0l4bucOSXhu5xNJOG6reG6ouG7nXDhuq3huqLDgOG7i8O54bqtJHnDueG6rVXhurThuq3huqDDteG6rW/hu6fDueG6rWJlxJHhuq3hu53GsG3huq3huqDhu6PDueG7neG6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq3DueG7hcO64bqt4budxrBt4bqtYuG6qWJi4bqtLeG6rWLhuqliY+G6oeG6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq1v4bun4bqtbMSpbeG6rSXhu5xNJOG6rW3hu6fhuq3huqvhurli4bqt4budxrBt4bqt4bqg4bujw7nhu53huqHhuq3huqLhu6Phu5XDg+G6reG7ncawbeG6reG6uWPhuq3hu53GsG3huq3huqDhu6PDueG7neG6o+G6rcOZ4bub4bq9ROG6reG6ouG6pOG6rcO54bud4bqow7nhu5vhuq3DueG7m+G6v0Thuq1v4buJw4Phuq3huqLhu53DqsO54bub4bqt4bq5LWLhuqliYuG6oeG6rW3hu7HDueG7m+G6reG6osOqbeG6rW3hu53Dg2rDueG6rWxw4bqtbeG7neG7peG6rcO54buFw7rhuq3hu53GsG3huq3DusO94buj4bqtb+G7g+G6rW/hurThu7Vt4bqtw7nhu53hur/huq3huqLDgOG6tOG7s8O54bub4bqt4bqi4bufbeG7neG6rW3huqZt4bqt4bqiw4Dhu6Phu5XDueG6rXThu53hur3hu6PhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3JeG7neG7iUThuq3DmeG7m8ODROG7l8O54bqte+G7hcO54bqtTuG6tHnDueG7m+G6oeG6reG7nOG7o+G7mcOD4bqt4bqiw4DhurThu7fDueG7m+G6rSXDgOG6tOG7s8O54bub4bqtJeG7nE0kOSXhu5zhuq3huqLhu51w4bqt4bqiw4Dhu4vDueG6rSR5w7nhuq1V4bq04bqh4bqtbeG7neG7peG6rWzhu6Phu5HhuqLDoeG6rcOZ4bud4bq/4bqt4bqiw4DhurThu7PDueG7m+G6rW/hu4Phuq3huqJ34bqtbeG7ncOCbeG6rW3hu53hu6Xhuq1tw6rDueG6rWx24bqh4bqt4bub4bujw6rhu6Xhuq3huqrhu6PDtMO54bqtbsaww7nhuq1u4buNQeG6reG6quG7meG6reG6oOG7o8O54bud4bqh4bqtbeG7ncODasO54bqtbHDhuq1teeG6reG6oOG7t+G6reG6qsSp4bqi4bqtbeG7neG7i+G6ouG6rW3hu53hu6Xhuq3DueG7hcO64bqt4budxrBt4bqtw7rDveG7o+G6o+G6rU/hu5HDueG6reG6ouG7neG7s+G7o+G6rW/hu6Phu5XDuuG6reG7neG7o+G7mcO54bqt4bqi4buB4buj4bqh4bqt4bqq4buT4bqtbXnhuq3huqDhu7fhuq3huqrhu4vhuqLhuq1t4bud4buL4bqi4bqtdcO9QeG6reG7ncawbeG6oeG6rW3hu5144bqtw7nhu5vhu6/hu6Phuq1v4buD4bqtb+G7h8O64bqtbOG7h+G7peG6rW3hu53hu6Xhuq3huqvhuqnhuqk34bqt4bqg4but4bqt4budxrBt4bqt4bqg4bujw7nhu53huqPhuq174buT4bqt4bqiw4Dhur3DueG7m+G6reG6ouG7neG7o+G7keG6ouG6rWxw4bqtbuG7gUThuq3hu53GsG3huqHhuq3huqLDgOG6tOG7s8O54bub4bqtbeG6ssO54bub4bqt4bqi4buj4buRw7nhuq3hu53hur/DueG7neG6reG6osOD4bqt4bqg4bqs4bq94bqtw7nhu53huqjDueG7m+G6reG6osOA4bq9w7nhu5vhuq3huqLhu53hu6Phu5HhuqLhuq1scOG6rW3hurLhuqHhuq3hu53hu6nDueG7m+G6reG6quG6v+G6rUPhu6PDueG6rW3hu4tB4bqtbHfhuq3huqDDg8O54bub4bqtw7nhu53huqjDueG7m+G6reG6osOA4bq9w7nhu5vhuq3huqLhu53hu6Phu5HhuqLhuq1scOG6rcO6w73hu6PhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3T+G7leG6rW3hu53Dg2rDueG6rWxw4bqtbeG7neG7peG6rcO54buFw7rhuq3hu53GsG3huq3DusO94buj4bqh4bqtw7nhu5vhur1E4bqt4bqg4bq9w4Phuq104bud4buj4bqtdOG7keG6ouG6reG6ouG7ncSCbeG6rcO54buFw7rhuq3hu53GsG3huq1i4bqpYuG6q+G6rS3huq1i4bqpYmLhuqHhuq1A4budxanDueG7m+G6reG7muG7o8Oq4bul4bqtbuG6sG3huq3huqrhur/huq1P4bq/4bul4bqt4bqi4buB4bul4bqtxIPhu5pOOU8l4bqv4bqt4budw4NE4buZw7nhuq0jw4Phur3DueG6rSR5w7nhuq1v4buD4bqtbeG7nXHhuq1v4buB4bul4bqtbcOqbeG6reG6osOA4bq04buzw7nhu5vhuq104bud4buH4bul4bqt4bqgw6rhuqLhuq3DueG7ncOD4bqtbeG7icOD4bqt4bqiw4Phuq3huqDhuqzhur3huqHhuq3DucOsw7nhu5vhuq1t4buLQeG6rW154bqt4bqg4bu34bqt4bqqxKnhuqLhuq1t4bud4buL4bqi4bqh4bqtw7rDg+G6veG6reG6oGbDuuG6rcO6w73hu6Phuq3huqLDgOG6vcO54bub4bqt4bqi4bud4buj4buR4bqi4bqtbHDhuqHhuq1v4buv4bqtbuG6rsO54bub4bqh4bqtb+G7r+G6rW3hu5154buj4bqh4bqt4bqgw6pt4bud4bqt4bub4bujw6rhu6Xhuq104bud4bul4bq94bqtbeG7neG7peG6rcO54buFw7rhuq3hu53GsG3huq3DusO94buj4bqj4bqt4buc4buj4buZw7nhuq3hu53Dg0Thu5nDueG6rSPDg+G6vcO54bqtJHnDueG6rW/hu4Phuq3huqLDg+G6reG6oOG6rOG6veG6oeG6rUPDrEThuq1u4bqmw7nhu5vhuq3DusO94buj4bqtYsOp4bqtQeG7ncWpw7nhu5vhuq3hu53GsG3huqHhuq3huqrhu6Phu5lt4bqtw7rDg+G6veG6reG6oGbDuuG6reG6osOA4bq9w7nhu5vhuq3huqLhu53hu6Phu5HhuqLhuq1scOG6oeG6rW/hu6/huq1u4bquw7nhu5vhuq3hu53GsG3huq3huqLEqUHhuq1t4bqyw7nhu5vhuq1v4bq04bu1beG6rW3Dqm3huq3huqLDgOG6tOG7s8O54bub4bqt4budxrBt4bqt4bqi4bufbeG7neG6rW3huqZt4bqt4bqi4bud4bqmbeG6reG7neG7o+G7mcO5w6Dhuq1t4buxw7nhu5vhuq3huqLDqm3huq1v4buHw7rhuq1s4buH4bul4bqt4bqq4buZ4bqt4bqg4bujw7nhu53huq3DuuG7seG7o+G6reG6osOA4bq04buzw7nhu5vhuq3huqLDgOG6tOG7s8O54bub4bqtdcO9QeG6reG7ncawbeG6rW/hurThu7Vt4bqtbeG7ncSC4bqt4bqiw4DGsMO54bub4oCm4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6t+G7sMO54bub4bqtVcO04bqt4bucw4NE4bqt4buc4bq/4bqh4bqtJcOA4bq04bu3w7nhu5vhuq1B4budxanDueG7m+G6reG7mk45TyXhuq3hu53Dg0Thu5nDueG6rSPDg+G6vcO54bqtJHnDueG6rW3hu53hu6Xhuq1s4buj4buR4bqiw6Hhuq3DmeG7hcO64bqt4budxrBt4bqtYuG6qWJi4bqt4oCT4bqtYuG6qWJj4bqt4budw4NE4buZw7nhuq0jw4Phur3DueG6rSR5w7nhuq1t4bun4bqt4bq74bqj4bq74bq7xJHhuq3hu53GsG3huq3huqDhu6PDueG7neG6reG6qsO94buj4bqtxJFlY+G6rcO54bud4bunw7rhuqHhuq11w71B4bqt4budxrBt4bqj4bqtT+G7leG6rW3hu53Dg2rDueG6rWxw4bqt4bqi4but4bqi4bqtbeG7neG7peG6rcO54buFw7rhuq3hu53GsG3huq3DusO94buj4bqh4bqtbeG7hcO54bqtbcOC4bqtw7nhu53Dg+G6rW3hu4nDg+G6reG6ouG7neG6pm3huq3huqLhu5Hhuq3huqrhur/huq1s4bujw7TDueG6rW3hu53hu5Hhuq1v4bq04bu1beG6reG7m+G7o+G6veG7peG6oeG6rUDhu53FqcO54bub4bqt4buaTjlPJeG6rUHhu53hu63hu6Phuq3hu53hu7VB4bqt4bqqw73hu6Phuq1A4budxanDueG7m+G6rcOZduG7o+G6rXvhurDhuq3DgOG6v+G6reG6oOG7pcOq4bqi4bqt4bqg4but4bqtdeG6tOG7tcO54bub4bqt4bub4bujw6rhu6Xhuq3huqrhu6PDtMO54bqh4bqt4budxrBt4bqt4bqg4bujw7nhu53huqHhuq1teeG6rW3hu4vDg+G6rWx24bqtw7rhu7HDueG6rW/hu5Xhuq3huqLhu6Phu5HDueG6reG7neG6v8O54bud4bqtb+G7o+G7k8OD4bqtb3bDueG7m+G6rW/hu4fDuuG6rWzhu4fhu6Xhuq1tw6zDueG6rW/hu63hu6Phuq3hu5vhu6Phuqjhur3huq1tw6pt4bqt4bqiw4DhurThu7PDueG7m+G6o+G6rUzDtMO54bqtbeG7gcO54bud4bqtb+G7p+G6oeG6reG6ouG7o+G7kcO54bqt4bud4bq/w7nhu53huq3DucOsw7nhu5vhuq1t4buLQeG6oeG6reG6oOG6rOG6veG6rW3hu53huqjhur3huqHhuq1Dw6xE4bqtbuG6psO54bub4bqtw7rDveG7o+G6reG7neG7meG6reG6ouG7neG7rcO54bub4bqtQeG7ncWpw7nhu5vhuq11w71B4bqt4budxrBt4bqh4bqt4bqq4bq/4bqtbcOqbeG6rW3hu7HDueG7m+G6reG6osOA4buhw7nhu53huq1B4bud4bqw4bqt4bqiw4Dhu7XhuqHhuq3DusOD4bq94bqt4bqgZsO64bqt4bqiw4Dhur3DueG7m+G6reG6ouG7neG7o+G7keG6ouG6rWxw4bqtbuG7gUThuq3hu53GsG3huq1t4bud4bul4bqtbcOqbeG6rcO54bud4bq/4bqt4bqiw4DhurThu7PDueG7m+G6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurfhu5zhu6Phu5nDueG6rcO54bq9ROG6oeG6rcO6xrDhu6Phuq1t4buxw7nhu5vhuq3huqLDqm3huq1t4budw4Nqw7nhuq1scOG6rW3hu53hu6Xhuq3DueG7hcO64bqt4budxrBt4bqtw7rDveG7o+G6rW3hurbhur3huq3hu53Dg0Thu5nDueG6rSPDg+G6vcO54bqtJHnDueG6rW/hu4Phuq1teeG6rWzhu4fDueG6reG7neG7peG6v8O54bqt4bqi4buL4bqi4bqj4bqte8O94buj4bqt4bqg4bqm4bqt4bqiw6zDuuG6reG7ncODROG7keG6ouG6oeG6reG6osSpw7nhuq3huqLhurBE4bqtbeG6tuG6veG6rW924buj4bqtw7nhu5vhurLhuq3DueG7neG6v+G6reG7m+G7o8Oq4bul4bqh4bqt4bqg4bqm4bqtw4HDg+G6vcO54bqt4bqiw6zDuuG6rW3hurbhur3huq1t4buLQeG6reG6tkThuqHhuq1t4bud4bufw7nhu53huq3DgcODROG7k8O54bqtb3Dhur3huq1B4bud4bq0ecO54bub4bqtbuG6v8O54bud4bqtbeG7neG7peG6rcO54bub4bq/w7nhu53huq3hu5rhu6PDquG7peG6rW7hurBt4bqh4bqt4budw4Lhur3huq3hu53hu43DueG6rcO54buFw7rhuq3hu53GsG3huq1i4bqpYmLhuq0t4bqtYuG6qWJj4bqt4bqgw7Xhuq1v4buB4bqi4bqtw7nhu53hu6Phu5PDg+G6rXThu5HhuqLhuq3DgcOD4buH4bqtbeG6veG7peG6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0HhurzDg+G6ouG7neG7pcOA4bqn4bq3JT0qw5nhu5rhuq1Vw5ThurEvQeG6tw==

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]