(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 27-8, Công ty Cổ phần Xây dựng - Phát triển nhà 379 đã phối hợp với đơn vị phân phối chính thức là Sàn giao dịch bất động sản Phong Thủy HT tổ chức lễ bàn giao kỹ thuật căn hộ Chung cư 379 Thanh Hóa và trao tặng 1 chỉ vàng cho các cư dân của dự án.
MWxhOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhu6pt4burw7Thu4M3OOG7qeG7q+G6oMO04buDLjfhu6vhu4PDgOG7qy3hurfDtG1r4buTezjhu4/hu7Hhu6nhu6ttauG6oH03MsOUxKk4w6rhurXhu5M4a23hurfhu5k4w7XhurA44burbOG7seG6ueG7qzjhur/huq3hu5M4bHA44bq+bOG7seG7k2s44bq/eTjDoMSD4bqxOOG7qmzhurfhu5NsOEzhu5XhurcxL2xhMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p0zhu4Phurfhu4E3MuG7qOG6s+G7k2s4w6HEgy3huq9bOOG6vuG7o+G7k2s44bur4bqgOOG6vnE44bunbMOp4buTOD3EkeG6oDjhu4Hhu7Xhu5NrOC044bumbOG6s+G7qzjhu6vGsG3hu4nhu5M44buTbOG6tTjDoMSD4bqxOOG7h+G6pzjhu6ds4bufbThsw7rhu6c4QXRtOOG7h3Phu5M4QcOzOOG7p2zEkeG7kzjhu6ds4bufbTjhur9sbuG7k2w44burbMO94bq/OMO04bq1OOG7qOG6teG7kzhrbeG6t+G7mTjhu4HDs+G6v2w4w6pl4burOOG7h3Dhu5NrOOG7qeG6peG7kzjhu6Zs4buZ4buTazjhu6psd+G6oDhM4buqOOG7q3E44bq/bMO94bq/OMO0xKk4w6rhurXhu5M4a23hurfhu5k4w7XhurA44burbOG7seG6ueG7qzjhur/huq3hu5M4bHA44bq+bOG7seG7k2s44bq/eTjDoMSD4bqxOOG7qmzhurfhu5NsOEzhu5Xhurc4QeG6tTjhu6vGsOG6t+G7mTjhu6ti4buTazhhOOG6v2zDsjhB4bq14buTazjhur9s4buZOOG6v+G6s+G6vzjhur95OOG7gcSR4buTOOG6v3fhurc44buB4bu1OOG6s+G7k10xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcyMW3hu5FrOOG6v8O04bq34bup4bupLjdt4bq+4buD4buT4bur4buDxrA3OOG7qeG7q+G6oMO04buDLjfDgW3hu4Hhu6tsezhhw6HDoGHhu6fDgH04bOG7g21rbOG7q3s44bqvOTnhu6fDgH03OOG7qcaw4bq/LjcvL+G6v+G7geG7k13DquG6t+G7meG7q2zhurfhu5NsbOG7meG6t11B4buTL+G7geG7g+G7qcO14bur4buZ4bunL+G7k+G7g8OB4bupL8Ohw6HDoOG6oS/DoWHhuq/hu4E5OeG6r+G6o2HDocOg4burw6HDo8Ojw6PDtGE5LeG7k2zhurfhu5Mt4buTbOG6ty3DoV3hu4/hu6drNzjhurfDtOG7qy43w5TEqTjDquG6teG7kzhrbeG6t+G7mTjDteG6sDjhu6ts4bux4bq54burOOG6v+G6reG7kzhscDjhur5s4bux4buTazjhur95OMOgxIPhurE44buqbOG6t+G7k2w4TOG7leG6tzc4w4Ft4buB4burbC43YcOhw6BhNzhs4buDbWts4burLjfhuq85OTc4LzIxL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhur7hurfhu6fhu6tt4buZ4buTNzLhu4bDom044buBbeG7i+G7kzjhur9sdzjhu4fDqeG7sTjhu6t5OEHhurU44buTbOG6tTjhu6dsxJHhu5M44bunbOG7n2044burxrDhurfhu5k44bq/bG/hurc4w7Vs4buV4bq3OEHhurU44burYuG7k2s4YTjhur9sw7I4QeG6teG7k2s44bq/bOG7mTjhur/hurPhur844bq/eTjhu4HEkeG7kzjhur934bq3OOG7geG7tTjhurPhu5NdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7hnnDuuG6vzjhur9l4burOOG7k+G7leG6vzhB4bq14buZOOG7k2vhurXhuqA4w6HhurEtw6Mtw6E5w6FhWzjhu6nhurfhu7E4bHPhu5M44buRcOG7qzjhu5Phuq3hu5E44buH4bq74bqgOOG7kcOi4buTbDjhu6ttw63hu5M4bOG6teG7k2w44burbG044bq/4buj4buTa1s44bq+bOG7seG7k2s44bq/eTjDoMSD4bqxOOG7qmzhurfhu5NsOEzhu5Xhurc44buH4bqnOOG6v3M4w6rhuqXhu5M4bOG7meG6teG7kzjhu6tsbeG7i+G7kzhB4bq1OOG7keG6t+G7k2s44buRcOG7qzjhu4Ft4buL4buTOOG7kcOi4buZOOG7qeG6t+G7k2s44burxrDGoeG7k2s4w6rhurnhur844buTbGXhu6s44burxrDhu5nhu5NrOOG6v+G6s+G6vzjDtWzhu7E44buTbOG6tTjDuTjDgOG6pzhscG044burw6JtOOG7qmzhurfhu5NsOEzhu5XhurddOOG7qsaw4buZ4buTazjhu6nhu7Hhu5/hu6s44burbHVtOGtt4bq34buTOMWp4bux4bq3OOG7h+G6pzjhur/hu5U4xrBl4burOOG7k2xtw6zhu7E4w7Vs4bqz4bq/bDhs4bq14buTazjhu4fDreG7kzjhu6ts4bq34buROMWp4bux4bq34buTOEHhurU44buHYuG7qzjhur/GoeG6vzhrbeG7uTjhur9scl04w4rDuW044buTa+G7meG6tW04a21l4bqgOOG7q3U44bunbOG6s+G7pzjDtOG6ojjhu4fDqeG6oDjhu4d3Wzjhu4Hhu7U44bqz4buTOOG7k+G6teG6oDjhur/hu5fhu5M44bupw7k4bOG7ueG7sThBw7M44burxrBuOOG7q2x5c+G7k2s44buRw6JtOOG7h+G6qeG6vzjhu4fDs+G6tzjDtWxtOOG7k+G6q+G7kThrw6nhu5M4QeG6tTjDtG3DrOG7kzjDtcOsOEF0bTjhu5NsbcOs4buxOOG7q+G7seG6oMOt4buTOOG7h3l14buTazjhur9sbuG7k2w44buTbHl7OOG7hsOibTjDtHA4TOG7r+G7k2s4QHlz4buTa1s44buGw6JtOMO0cDjDlGk4w5TDum1bOMWo4bux4buf4bq/OMO0cDjhuqHEg1s44buHeXXhu5NrOOG7kmvhu7HhuqDEqeG7kzjhu4Dhu7HhuqA4TG3hu4vhu7FbOOG7kmvhu7HhuqDEqeG7kzjhu6rhu43hu5NsWzjDiuG7r204w5Vs4bqp4bq/OOG7kmxl4burXTjhu5LDreG7sTjhu6lt4buTbDjhu6nhu5/hu5NrOMO5OOG7h8SR4bqgWzjhur95OOG7gcSR4buTOOG7qWg44buBxKk44buB4bq14buTazjhu4FtOOG6v2zhu7HhuqDhu4nhu5M44buHbThsxqHhur9bOOG7h204w7ThurXhu5FbOOG7h2044bq/bMO6OCDhur/hurPhur9sOOG6v2zDujjhu4bDqeG7sTjhu5Hhu59tOOG7huG7o+G7k2s4THlz4buTazjDtWzhu5nhuqXhu5NrOMOhOTnhu5EwOEHhurU44buHw63hu5M44bq/4bqz4bq/OMO1bOG7sThB4bu14bq/OOG7q8aw4buZ4buTazjhu6ts4bq14buTbDjhu6ds4bufXThMc+G7kzjhu5Phu7nhurdbOOG7geG7tTjhurPhu5M44bq/eOG7k2s44buT4bqr4buROGvDqeG7kzjhur/hurPhur844bq/czjFqeG7seG6t+G7kzhs4bq14buTbDjhur9sbuG7k2w44bq/d+G6tzjhu6vDsuG7k2xbOOG6v+G6s+G6vzjhu6ltaeG7sTjhu6tsw7M4w7R04buTOCBM4bq+Wzjhu5Dhu4Phu4Ft4bq34oCmMFs44buqxrB5deG7k2s44buRw6nhu5E44buT4buZ4buTOOG7qmzhurfhu5NsOD3hu7HEkeG7kzjhu5Lhurfhu5E4QeG6tTjhur/hurPhur844burxrB5deG7k2s4bMah4bq/OOG6v3fhurc44bunbHl14buTazjhu4bhu6Phu5NrOEx5c+G7k2s4QeG6tTjhu4fDs+G6tzjDquG6teG7kzjDtMSR4buTOOG6v+G6ueG7k10xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcyMW3hu5FrOOG6v8O04bq34bup4bupLjdt4bq+4buD4buT4bur4buDxrA3OOG7qeG7q+G6oMO04buDLjfDgW3hu4Hhu6tsezhhw6HhuqM54bunw4B9OGzhu4Nta2zhu6t7OOG6rzk54bunw4B9Nzjhu6nGsOG6vy43Ly/hur/hu4Hhu5Ndw6rhurfhu5nhu6ts4bq34buTbGzhu5nhurddQeG7ky/hu4Hhu4Phu6nDteG7q+G7meG7py/hu5Phu4PDgeG7qS/DocOhw6DhuqEvw6Fh4bqv4buBOTnhuq/huqPDoTlh4bur4bqv4bqj4bqx4bqxw7TDoC3hu5Ns4bq34buTLeG7k2zhurdd4buP4bunazc44bq3w7Thu6suN8OUxKk4w6rhurXhu5M4a23hurfhu5k4w7XhurA44burbOG7seG6ueG7qzjhur/huq3hu5M4bHA44bq+bOG7seG7k2s44bq/eTjDoMSD4bqxOOG7qmzhurfhu5NsOEzhu5Xhurc3OMOBbeG7geG7q2wuN2HDoeG6ozk3OGzhu4Nta2zhu6suN+G6rzk5NzgvMjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p+G6vuG6t+G7p+G7q23hu5nhu5M3MuG6vnk44buBxJHhu5M44buB4bu1OOG6s+G7kzjhu6dsZeG7kzjDtWzDuW04w7VsbTjhu4d5w7rhur844buTbOG6ueG7kzjhur9sb+G6tzjDtWzhu5Xhurc44buTbOG6tTjhu6ts4buD4buZOOG7h+G7reG7k2s44bq/4bq34buROMO1w63hu6s44burbcOt4buTOOG7h3A44bq/d+G6tzjhur9sdzjhu4fDqeG7sTjhu6t5XTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu6ps4buD4buZOOG7q2xtw63hu6s4w7XDrTjhu6tx4buTazjhu6ts4buJWzjhur5s4bux4buTazjhur95OMOgxIPhurE44buqbOG6t+G7k2w4TOG7leG6tzjhur/hurfhu5k4w6E5OOG7q8Op4buTazhBdG044bqj4bqjYTjhur/huq3hu5M4bHA44buH4bq3OOG7gcOi4buTazhBw6w44buBbeG7i+G7kzjhu6tu4bq/bDjhu5NseXs44bqjYeG7kcOhWzjhuqPhuqPhu5HDoVs4w6M5XeG6o+G7kcOhWzjDo2Hhu5HDoVs4w6PEg+G7kcOhWzjEgznhu5HDoThB4bq1OMSDYeG7kcOhXTjhu5BybTjhur/huq3hu5M4bHA44bq/4buVOOG7q+G7szjDoTjigJM4w6A44bunbOG7l+G7k2s44buTa3d9OMOhOOG7p2zhu5fhu5NrOEHhu4s44bupbeG7k2xbOOG7p2zhu5fhu5NrOMO1bOG6s+G6v2w4QeG6tTjhu6ds4buX4buTazjDqsOt4bunOOG7keG6t+G7k2s44bunbOG7meG7k2s44bq/4bqz4bq/bDhsbeG7i+G7kzjhu4fDom1dOOG7kmvhu5nhurVtOMaw4bq3Wzjhur/hurPhur844bq/4bqt4buTOGxwOOG7h8Os4buxOOG7qcO5OGzhu7nhu7E4w6E44buRYuG7qzjhu6ts4buZ4bqz4buTa1s4w7Thu6M4a23hurc4QeG6tTjDquG6t+G7kzjhur/hu6Phu5NrOMawcOG7k2s4xrDhuqdtWzjhu6vGsOG6teG7kzjhu4fDqeG6oDjhurPhu5NsOOG7qeG6s+G7k2s44burbG1p4buTOOG7k2xtaeG7kzhB4bq1OOG7q2zEkeG7kzjhu6tsbeG7i+G7kzhBdG044buR4bujbTjhu6vGsHl14buTa1044buqbGnhu5E44buT4bu54bq3Wzjhu6vDom044buB4bu1OOG6s+G7kzjhu5PhurXhuqBbOOG6v2x3OOG7h8Op4buxOOG7q3k44buH4bqnOOG7q27hur9sOGzDuuG7pzjhu5NsbcOs4buxOOG7q23hu4vhu5M4buG6v2w44buH4buJOOG7p2x24bq/OEF2OOG7k2zhu7E44bq/w6nhu7E44bq/d+G6tzjhur95OOG7gcSR4buTOOG7k2x5ezjhu6hs4buZ4bunbOG7meG7seG7qeG7gzjhu5Hhu7Hhurc44bup4bqp4buRWzjhu5Ns4bq1OGzhurXhu5NrWzjDtWzhu7E4QeG7sW044bq/bHNtWzjDtWzhu7Hhu6Phu5M4QW1p4buTOOG6v8SR4bqgOMOA4bq34buTbFs44bq/4buj4buTazhBbWnhu5M4QeG6tTjhur/hurPhur844buBw7Phur9sOEF2OOG7q2xtw63hu6s44bqgw63hu7E4w7Vs4bqz4bq/XTjhu4Zi4bq/OMOqbeG7i+G7q1s4w7Vs4bqz4bq/OEF0bTjhu4fhurc44bup4bufOOG6v+G6s+G6vzjDtWzhu7E44bq/bOG7seG7k2s44bq/eTjhu4fhuqc4w6rhurPhu5M44burxrB5dOG6vzjhu4fhu5VbOOG7geG7tTjhurPhu5M44bq/bOG7seG7k2s44bq/eTjDoMSD4bqxOOG7qmzhurfhu5NsOEzhu5Xhurc44bq/4buX4buTOOG6v+G7lTjhu5Ns4bq1OMOA4buDOOG7h3nDuuG6vzjhu6tsbcOt4burOMO1w604xrBtaeG7k2s4w6pt4buL4burWzjFqeG7seG6oDjhu5Hhu6M4w4DEkeG6oDjhu4Hhu7Xhu5NrOOG6oTjhu6vDqeG7k2s4QXRtOOG6oV3huq85OeG7kcOhOOG7qeG6teG7k1s4QeG7s+G6tzhrbeG7reG7pzhrbeG6peG7kTjhu6ttw63hu5NrOOG7oeG7k1s44burxrDhurPhu5NsOGvEkeG6oDjhu6M44buTbG3EqeG7kX04QeG7s+G6tzhrbeG6pW04xanhu7HhuqDDreG7qzjhu5NybTjDtOG7mTjhu6tsbcOt4buxOOG6v2xyOOG7h+G7iTjDgOG7gzjhur9s4buZOOG6v3k44buBxJHhu5M44burw6JtOOG6v2xyXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu6rDom04w6rhu7FxbTjDtMSpOOG7h+G6pzjhu4FtxKnhu5M4xrDhurc4w7TEqTjDquG7n+G6vzjhu6ts4bqt4buROOG7q8aw4but4buTazjhu6tsecO54buTazjhur9s4buZOOG6v+G6s+G6vzjDtWzhurPhur9sOGzhurXhu5NrOOG7h2Lhu6s44bq/xqHhur844buR4bux4bq3OOG6v+G6reG7kzhscDjhur9s4bux4buTazjhur95OOG7k2vhurfhuqA44burw6JtOOG7qeG7tTjDtW3hu4vhu5NdOOG7qsaw4buZ4buTazjhu4fhu5VbOMO1bOG6s+G6v2w4bOG6teG7k2s44buR4bq34bqgOOG7keG6qeG7kzjhu6vGsOG7reG7k2s4a23huqVtOOG7h2Lhur84w6pt4buL4burOOG7h3nDuuG6vzjhu5Ns4bq54buTOOG7p2zDqeG7kzjFqeG7seG6tTjDtOG6tTjhu6t3OMO0w6Lhu5NsOMOhOOG6v+G6s+G7k2w44bq+4bq34bup4bun4buDxrA4TeG7k0Hhu4PGsOG7q+G7g8awOOG6o+G6oznDtDjGr+G7qDjigJM44bqjxIM5w4rhu5B9OGtt4bqlbTjhu5NsbzjDtOG6tTjhu5Fw4burOOG6v2xtw63hur844burbThBbTjhu6jhurfhu5E44bup4bux4buTazjhu6jhu5HhurfGsOG7qzjhu7DhurbhuqPhuqPhurbhu7DEg8OhOTl9OGtt4bqlbTjDquG6tzjDtOG6tTjhu5Fw4burOOG6v2xtw63hur844buHbcOs4buxOGzhu5fhurc44bq+4bq34bup4bun4buDxrA4TeG7k0Hhu4PGsOG7q+G7g8awOGFd4bqjTOG7pjhL4bq+OOKAkzhhw6FN4buow6DDoThB4bq1OGtt4bqlbTjDtWzhu7HhuqDDreG7kzjDtWxu4bq/bDjDtOG6tTg5YTjhur9sw7I4QeG6teG7k2s44bqx4bqx4bqx4bqxOMOU4bq34buTOEx5c+G7k2tdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7qOG6t+G7sTjhu4fEkeG6oDjDtOG6tTjhu5Fw4burOOG7qeG7nzhsb+G7k2w44bql4buTbDjDtWzhurPhur9sOGzhurXhu5NrOOG7k2zhurnhu5M4a23huqVtOOG7q2x5w7nhu5NrezEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzIxbeG7kWs44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN23hur7hu4Phu5Phu6vhu4PGsDc44bup4bur4bqgw7Thu4MuN8OBbeG7geG7q2x7OGHDoTk54bunw4B9OGzhu4Nta2zhu6t7OOG6rzk54bunw4B9Nzjhu6nGsOG6vy43Ly/hur/hu4Hhu5Ndw6rhurfhu5nhu6ts4bq34buTbGzhu5nhurddQeG7ky/hu4Hhu4Phu6nDteG7q+G7meG7py/hu5Phu4PDgeG7qS/DocOhw6DhuqEvw6Fh4bqv4buBOTnhuq/huqPhuqHDoDnhu6vDoMOj4bqvw7TDoC1rbeG6t20t4buB4bq34bq/LcOqbeG7g+G7q13hu4/hu6drNzjhurfDtOG7qy43w5TEqTjDquG6teG7kzhrbeG6t+G7mTjDteG6sDjhu6ts4bux4bq54burOOG6v+G6reG7kzhscDjhur5s4bux4buTazjhur95OMOgxIPhurE44buqbOG6t+G7k2w4TOG7leG6tzc4w4Ft4buB4burbC43YcOhOTk3OGzhu4Nta2zhu6suN+G6rzk5NzgvMjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzIxbeG7kWs44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN23hur7hu4Phu5Phu6vhu4PGsDc44bup4bur4bqgw7Thu4MuN8OBbeG7geG7q2x7OGFhw6PDoeG7p8OAfThs4buDbWts4burezjhuq85OeG7p8OAfTc44bupxrDhur8uNy8v4bq/4buB4buTXcOq4bq34buZ4burbOG6t+G7k2xs4buZ4bq3XUHhu5Mv4buB4buD4bupw7Xhu6vhu5nhu6cv4buT4buDw4Hhu6kvw6HDocOg4bqhL8OhYeG6r+G7gTk54bqv4bqj4bqh4bqjxIPhu6vhuq/hurFhw6PDtDkta23hurdtLeG7k2xtXeG7j+G7p2s3OOG6t8O04burLjfDlMSpOMOq4bq14buTOGtt4bq34buZOMO14bqwOOG7q2zhu7Hhurnhu6s44bq/4bqt4buTOGxwOOG6vmzhu7Hhu5NrOOG6v3k4w6DEg+G6sTjhu6ps4bq34buTbDhM4buV4bq3NzjDgW3hu4Hhu6tsLjdhYcOjw6E3OGzhu4Nta2zhu6suN+G6rzk5NzgvMjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzIxbeG7kWs44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN23hur7hu4Phu5Phu6vhu4PGsDc44bup4bur4bqgw7Thu4MuN8OBbeG7geG7q2x7OGFh4bqhOeG7p8OAfThs4buDbWts4burezjhuq85OeG7p8OAfTc44bupxrDhur8uNy8v4bq/4buB4buTXcOq4bq34buZ4burbOG6t+G7k2xs4buZ4bq3XUHhu5Mv4buB4buD4bupw7Xhu6vhu5nhu6cv4buT4buDw4Hhu6kvw6HDocOg4bqhL8OhYeG6r+G7gTk54bqv4bqj4bqjw6Bh4burw6Nh4bqvxIPDtGE5LWtt4bq3bS3DoF3hu4/hu6drNzjhurfDtOG7qy43w5TEqTjDquG6teG7kzhrbeG6t+G7mTjDteG6sDjhu6ts4bux4bq54burOOG6v+G6reG7kzhscDjhur5s4bux4buTazjhur95OMOgxIPhurE44buqbOG6t+G7k2w4TOG7leG6tzc4w4Ft4buB4burbC43YWHhuqE5Nzhs4buDbWts4burLjfhuq85OTc4LzIxL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcyMW3hu5FrOOG6v8O04bq34bup4bupLjdt4bq+4buD4buT4bur4buDxrA3OOG7qeG7q+G6oMO04buDLjfDgW3hu4Hhu6tsezhhOcSD4bqx4bunw4B9OGzhu4Nta2zhu6t7OOG6rzk54bunw4B9Nzjhu6nGsOG6vy43Ly/hur/hu4Hhu5Ndw6rhurfhu5nhu6ts4bq34buTbGzhu5nhurddQeG7ky/hu4Hhu4Phu6nDteG7q+G7meG7py/hu5Phu4PDgeG7qS/DocOhw6DhuqEvw6Fh4bqv4buBOTnhuq/huqPDozk54burxINhOcOgw7Thuq8ta23hurdtXeG7j+G7p2s3OOG6t8O04burLjfDlMSpOMOq4bq14buTOGtt4bq34buZOMO14bqwOOG7q2zhu7Hhurnhu6s44bq/4bqt4buTOGxwOOG6vmzhu7Hhu5NrOOG6v3k4w6DEg+G6sTjhu6ps4bq34buTbDhM4buV4bq3NzjDgW3hu4Hhu6tsLjdhOcSD4bqxNzhs4buDbWts4burLjfhuq85OTc4LzIxL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhurbhu7Hhu6ts4buZxrA3MuG7kOG6t204QOG7sW0xL+G7pzI=

Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]