(vhds.baothanhhoa.vn) - Vì nhiều lý do khác nhau, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh hiện có tâm lý lo lắng, e dè khi được giao đấu thầu. Bởi lâu nay công tác đấu thầu vật tư y tế, hóa chất, xét nghiệm sinh phẩm chẩn đoán được UBND tỉnh giao Sở Y tế làm đầu mối đấu thầu tập trung.
4bqj4buV4bql4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7NA4buXQXFs4bqzw6NQ4buVdeG6tXDhu5Xhur9z4bq1QeG7t3Rz4buZ4bq1xKnFqXPhu5nhurVBw6nEqeG6tWtow4HhurVB4buVacOB4bq1QeG6u+G7l+G6tcSpw6nEqeG6tcSp4buv4bq14bu5eeG6teG6qOG6tUHhu43huqMv4buV4bqlw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7lGxlauG6s8OjKOG7m+G6tXPhu5Xhu5fhu4/DgeG6tXHhuqrhurVqdOG6tXDhu5XDqcSp4bq1c+G7lWXDgTnhurXEqcOpxKnhurXEqeG7r+G6teG7uXnhurXhuqjhurVB4buN4bq1QeG7t8Oyc+G6tWvhu51l4bq14buJ4bq5c+G6tUHhu6Nz4buV4bq14buV4buXw7Vz4bq1xKl14bq1QWdy4bq1ceG6quG6tXF04bq1ceG7gXPhu5k54bq1bOG6tWrDqOG6tXDhu5Xhu5fhurVr4bqueMSp4bq14buZ4buXZXThurVraMOB4bq1QeG7lWnDgWHhurXhu4h54buX4bq1cWfDgeG6tXNl4bqo4bq1xKnFqXPhu5nhurVBw6nEqeG6tWtow4HhurVB4buVacOB4bq14bqkw61B4bq1QeG6ruG6teG6qOG6tUHhu4054bq14buVdWXhurXEqeG7lWhBOeG6teG6rG1B4bq1c+G7meG7leG7l8O1cuG6teG7ueG7l3Phu5XhurXhu7Phu5XDrHLhurXEqeG7lcOsc+G6tWt0w6lz4bq1a+G6rnjEqeG6tSPhu4hTSuG6tUHhu6Nz4buV4bq14buZ4buXZXThurXhu7h54bq1PuG6tUHhu43hurVx4bq5cuG6tWtpw4HhurVyxrDhu5fhurVraMOB4bq1QeG7lWnDgeG6tUHDreG7s+G6tUHhu7fDgXPhu5lh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8Oj4bqj4buXcuG7meG6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buXxKhsc0Fs4bu34bqz4bq14bu5QeG6qHFsMeG6s+G6puG7l2pB4buVN+G6tWTDosOi4buz4bqsOOG6teG7lWzhu5fhu5nhu5VBN+G6teG6q+G6pWLhu7Phuqw44bqz4bq14bu54bu3xKkx4bqzLy/EqWpzYeG7iWV0QeG7lWVz4buV4buVdGVh4bqkcy9qbOG7uXBBdOG7sy9zbOG6puG7uS/huqfhuqfhuq3huqkv4bqnw6LDomrDouG6peG6q+G6rcSR4bqnxJFB4bqtYuG6qeG6reG6pXHDomHhu6Hhu7Phu5k24bu3McSRZMSR4bqz4bq1ZXFBMeG6s1Dhu5V14bq1cOG7leG6v3PhurVB4bu3dHPhu5nhurXEqcWpc+G7meG6tUHDqcSp4bq1a2jDgeG6tUHhu5Vpw4HhurVB4bq74buX4bq1xKnDqcSp4bq1xKnhu6/hurXhu7l54bq14bqo4bq1QeG7jeG6s+G6teG6puG7l2pB4buVMeG6s2TDosOi4bqz4bq14buVbOG7l+G7meG7lUEx4bqz4bqr4bqlYuG6s+G6tS/Do+G6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buzxKhl4buzQeG7l3Rz4bqzw6PEqMOpc+G6teG7ieG7q+G6teG6qOG6tUHhu43hurXhu4jDtXPhu5XhurXhuqThu5fDtXPhurVT4buV4buX4bq1QOG7lWVz4buV4bq14buUdWXhurVw4buXw7Ry4bq1QeG7t2XhurVw4buVdOG6tUHhu5XDgcawxKk54bq14bqkw61B4bq1QeG6ruG6teG6qOG6tUHhu41h4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8OjQOG7lWx04bq1QOG7lcWpc+G7meG6tUHhuq7hurXhu7nGsOG6teG6rWMv4bqnw6LhuqfhuqUvQEAt4buIPkA54bq1c+G7meG6ueG6qOG6teG6reG6pS3huqXhuqct4bqnw6LhuqfhuqXhurXEqcODZeG6teG7iOG7q+G6tT7hurVB4buN4bq14buV4bqudnPhu5nhurVq4buLc+G6tcSp4buV4bqwxKnhurVz4bq/c+G7mTnhurVz4buV4buXw7Vy4bq14bqk4bqiOeG6teG7tcOB4bqo4buPc+G6teG7leG6u3PhurXEqcODZeG6teG7uHnhurU+4bq1QeG7jeG6tUHhu5XDgeG7q8Sp4bq1I+G7iFNK4bq1QeG7o3Phu5U54bq1QeG7leG6uXPhu5XhurXhu7Phu5XGsOG6tUHhu7fhurLEqeG6tUHhu5XDgeG7q8Sp4bq1QOG7t8OBc+G7meG6teG6ruG7r3Phu5nhurXhuqThurnhurXhu7Lhu5XDunPhu5nhurU+4bq1QeG7jeG6tUHhu5XDgeG7q8Sp4bq1I+G7iFNK4bq14buVw4HhuqjDtXM54bq14bu1w4HDrXM54bq1QeG7leG7neG6teG6rMOqOeG6tUHhu5Xhurlz4buV4bq14buz4buVxrDhurVB4buVw4Hhu6vEqeG6tUHhu6Nz4buVOeG6tUHhu5Xhurlz4buV4bq14buz4buVxrDhurVB4bu34bqyxKnhurVB4buVw4Hhu6vEqeG6tUDhu7fDgXPhu5nhurXhuq7hu69z4buZOeG6tXDhu5XFqXPhu5nhurXhu7XDgeG6qOG6tWvhu51z4buV4bq14bu4eeG6tT7hurVB4buN4bq1QeG7seG6tcSp4buV4bqwxKnhurVraMOB4bq1QeG7lWnDgeG6tXLDgWXhurXhuqTDrUHhurVB4bqu4bq14bqo4bq1QeG7jTnhurXhu5V1ZeG6tcSp4buVaEHhurXhuqxtQeG6tXPhu5nhu5Xhu5fDtXI54bq1QeG7lWXhuqjhurXhuqThurl04bq1a3XhurXhu7h54bq1PuG6tUHhu43hurVr4buP4bq14bqsw4FoQeG6tcSpw6nEqeG6tcSp4buv4bq14bu5eeG6teG6qOG6tUHhu43hurXEqcWpc+G7meG6tXHDreG7s+G6tUHhurLhurVB4bux4bq1xKnhu5XhurDEqeG6tWtow4HhurVB4buVacOB4bq1xKnDqcSp4bq1amVz4buV4bq1cuG6osSp4bq14bu54bq04bq1auG6onPhu5nhurVz4bq/cuG6teG6p8Oi4bqn4bqtYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo0Dhu5V34buX4bq14buZ4buXZXPhurXhu7XDgWU54bq1cuG7q0HhurXhu7nGsOG6tcSp4buv4bq14bu5eeG6teG6qOG6tUHhu43hurVB4bu3w7Jz4bq1a+G7nWXhurXhu4nhurlz4bq1QeG7o3Phu5XhurVA4buVZXPhu5XhurXhu5R0w6nhurVz4buV4bqu4bq14buIw7Vz4buV4bq14bqk4buXw7Vz4bq1S2XhurVw4buVdGXhurVw4buVw4HhurXhuqThurLEqeG6tVPhu5nDucSp4bq1UeG7g8SpOeG6teG7iMO1c+G7leG6teG6pOG7l8O1c+G6tVPhu5nhu5Xhu5fhurXhu7jhu69zOeG6teG7iMO1c+G7leG6teG6pOG7l8O1c+G6teG7lOG6ueG6tUDhu7fDgXPhu5nigKbhurVx4buXw7Jz4bq1QeG7l+G7jeG7s+G6teG6pOG7l+G6teG7s+G7leG6u3LhurVy4burQeG6teG7ucaw4bq14bu1w4HhuqjhurVr4budc+G7leG6tcSpw4Nl4bq1UcOBw61B4bq1S2jDgeG6tUHhu5Vpw4E54bq1cOG7leG7l+G7jXPhurVBZ3LhurVx4bqq4bq1bOG6tXPhu5nhurvhu5fhurVraMOB4bq1QeG7lWnDgeG6teG7iWV04bq1QeG7t+G6oHLhurVxw7Jz4bq1xKnDqcSp4bq1xKnhu6/hurXhu7l54bq14bqo4bq1QeG7jeG6tcSpxalz4buZ4bq1ccOt4buzYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo0Dhu5VsdOG6tXHDqnPhu5XhurVr4bq7dOG6teG7iMO1c+G7leG6teG6pOG7l8O1c+G6tUtl4bq1cOG7lXRl4bq1QOG7suG6tUDhu5Vlc+G7leG6teG7lHVlOeG6teG6pOG7l8O1xKnhurVr4bqueMSp4bq14buZ4buXZXThurVB4bqy4bq1a2jDgeG6tUHhu5Vpw4HhurVB4bu34bqyxKnhurVB4buX4buN4buz4bq1cOG7leG7l+G7jXPhurXhu4nDtXPhu5XhurXhuqThu5fDtXPhurXhu5nhu4Phu7PhurXhu7doQeG6tXPhu5Xhu5fhu4/DgeG6tXDhu5V14bq1cOG7leG6v3Nh4bq1QOG7t+G6rnbEqeG6teG7leG7jUE54bq14bqk4buP4bq1c+G7mcOB4bupc+G6tXPhu5Vnc+G6tXHhurLEqeG6tcSp4buV4bquZeG6tWvhuq54xKnhurVr4bq5dOG6tUHhurt0OeG6tUHDreG7s+G6teG7lcOBaHPhurXhu4nhurnhu5fhurXhu4nhur1zOeG6tcSp4buVw4HhuqjDsnPhurXhu7lnw4E54bq1auG6oOG6tUHhu7fhuq52xKnhurVrdeG6teG7uHnhurU+4bq1QeG7jeG6tWvDquG6tUHhu7HhurXEqeG7leG6sMSp4bq1QcOt4buz4bq14buVw4Foc+G6teG6pOG7j+G6tcSpxalz4buZ4bq1QcOpxKnhurVraMOB4bq1QeG7lWnDgeG6tcSp4buVdOG6tcSpw6lz4bq14buJ4burOeG6tXPhu5Vnc+G6teG6pOG7l8Oyc2HhurVA4bu3dHPhu5nhurVz4bq/cuG6teG6p8Oi4bqn4bqlOeG6teG7icO1c+G7leG6teG6pOG7l8O1c+G6tcSpxIJz4buZ4bq1QeG7t+G6ssSp4bq1QeG7l+G7jeG7s+G6tWtow4HhurXhuqXhurXhu5l14buX4bq1QeG7lWnDgeG6teG6pOG7j+G6teG6pMOtQeG6tUHhuq7hurXhu5V1ZeG6tcSp4buVaEE54bq1anThurVw4buVxalz4buZ4bq1QeG7m3LhurVB4buVw4HDsuG6tWvhuq54xKnhurVr4buvc+G6teG6pOG7neG6tUHhuq7hurXhuqRoc+G6tXPDsnPhurXhu4nDtXPhu5XhurXhuqThu5fDtXPhurVB4bqy4bq1QeG7t+G7l8O0c+G6tXDhu5Vl4buX4bq1auG6rnbhu5fhurXhu7nhurLhurXhu5Xhuq52c+G7meG6tWrhu4tz4bq1xKnDg2XhurXhu7h54bq1PuG6tUHhu41h4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8Oj4bqj4buXcuG7meG6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buXxKhsc0Fs4bu34bqz4bq14bu5QeG6qHFsMeG6s+G6puG7l2pB4buVN+G6tWTDosOi4buz4bqsOOG6teG7lWzhu5fhu5nhu5VBN+G6teG6q+G6pWLhu7Phuqw44bqz4bq14bu54bu3xKkx4bqzLy/EqWpzYeG7iWV0QeG7lWVz4buV4buVdGVh4bqkcy9qbOG7uXBBdOG7sy9zbOG6puG7uS/huqfhuqfhuq3huqkv4bqnw6LDomrDouG6peG6q+G6qcOi4bqp4bqlQWPhuqXDouG6q+G6q3HDomHhu6Hhu7Phu5k24bu3MWPhuqtj4bqz4bq1ZXFBMeG6s1Dhu5V14bq1cOG7leG6v3PhurVB4bu3dHPhu5nhurXEqcWpc+G7meG6tUHDqcSp4bq1a2jDgeG6tUHhu5Vpw4HhurVB4bq74buX4bq1xKnDqcSp4bq1xKnhu6/hurXhu7l54bq14bqo4bq1QeG7jeG6s+G6teG6puG7l2pB4buVMeG6s2TDosOi4bqz4bq14buVbOG7l+G7meG7lUEx4bqz4bqr4bqlYuG6s+G6tS/Do+G6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buzxKhl4buzQeG7l3Rz4bqzw6NT4buVw4HhurXEqWnDgeG6tXDhu5XDqXI54bq1xKnhu5XDgmXhurXhu4nDtXPhu5XhurVB4bq/c+G7meG6tcSpZXQ54bq1c+G7leG7l+G7j8OB4bq1xKnhu6/hurXhu7l54bq14bqo4bq1QeG7jeG6tWtlc+G7meG6tcSpxrDhurXhu5nhu4Fz4buZ4bq1a+G6vXLhurXhu4nhur104bq1xKnDgXPhu5nhurXhurBz4buZ4bq1a8OD4bq1QeG7lcOBxrDEqTnhurXhuqTDrUHhurVB4bqu4bq14bqo4bq1QeG7jWHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6PFqHPhu5nhurVL4but4bq1U+G7mcO5xKnhurXhu5Thu5fDteG7sznhurVA4bu34bqueXPhu5nhurXhu7Phu5XDunPhu5nhurUow61B4bq1QeG6rjnhurVB4buV4buX4buNQeG6teG7ieG7neG6teG6qOG6tUHhu4054bq14buIw7Vz4buV4bq14bqk4buXw7Vz4bq14buy4buV4bqi4bq14bu54bq9c+G6tUDhu5Vlc+G7leG6teG7lHVlOeG6tcSp4buVdOG6teG7ieG7l+G7jUE34bq1UeG6ueG6tXPhur9y4bq1a2nDgeG6tUHhu5fDsnPhurVB4buV4bqyxKnhurXhu5Xhu5fDtXPhurVraMOB4bq1QeG7lWnDgeG6tUHhu7fhurLEqeG6tUHhu5fhu43hu7M54bq14buJw7Vz4buV4bq14bqk4buXw7Vz4bq1xKnEgnPhu5nhurXhu5nhu4Phu7PhurVrxanhu5fhurXEqeG7lcOAQeG6tXF04bq1ceG7gXPhu5k54bq14oCcbOG6tXPhu5nhurvhu5figJ1h4bq1SnThurVr4buDxKnhurVB4buV4bqg4bq1ceG6ueG6teG7icO1c+G7leG6teG6pOG7l8O1c+G6tcSp4buVw4HhuqjDsnPhurVw4buVdGU54bq1cOG7lcWpc+G7meG6tcSpdeG6tXPhu5Xhu5fhu4/DgeG6tWplc+G7leG6tXLhuqLEqeG6tWtow4HhurVB4buVacOBOeG6teG7s+G7lWlz4bq1cXZz4bq1xKnDqcSp4bq14buZdeG7l+G6tUHhu5Vpw4HhurVB4bu34bqudsSp4bq1a3XhurXhu7h54bq1PuG6tUHhu43hurVrw6rhurVr4bqwc+G7meG6teG7t2XhurVraMOB4bq1QeG7lWnDgWHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6PigJzhu7hlw4HhurVw4buV4buX4bq1QeG7l+G7jeG7s+G6tXPhu5XDrXPhurXEqMWpc+G7meG6teG6pOG6v3PhurXhu7nGsOG6teG6reG6rWLhuqUv4bu4PkAt4bu0UUo54bq1c+G7meG6ueG6qOG6teG6p+G6rS1kLeG6p8Oi4bqn4bqn4bq1xKnDg2XhurXhu7h54bq1PuG6tUHhu43hurVA4buVZXPhu5XhurXhu5R1ZeG6teG6pOG7j+G6tWrhurLhurVw4buX4buNc+G6tcSp4buVw4Nz4buZ4bq1cXThurvhu5c54bq14bu5xrDhurVx4bqueHPhu5nhurXhuqTDrUHhurVB4bqu4bq14bqo4bq1QeG7jTnhurXhu5V1ZeG6tcSp4buVaEE54bq14bu54buXc+G7leG6teG7s+G7lcOscuG6teG7ueG6tOG6tWrhuqJz4buZ4bq1QeG7lcOB4burxKnhurVqZXPhu5XhurVy4bqixKnhurVraMOB4bq1QeG7lWnDgeG6tUHDreG7s+G6tUHhu7fDgXPhu5nhurVB4bq74buX4bq14bu4eeG6tT7hurVB4buN4bq1c+G6v3LhurXhuqfDouG6p+G6reG6tS3hurXhuqfDouG6p+G6qTnhurXhu4jDtXPhu5XhurXhuqThu5fDtXPhurXhu7Lhu5XhuqLhurXhu7nhur1z4bq1a2Vz4buZ4bq14bu34bq54bq14bu5dMOpQTnhurXhuqxn4bqo4bq1auG6snPhu5nhurXhuqThurnhurXhu4nhu7HhurXhu7nDgXPhu5nhurVqZXPhu5XhurVy4bqixKk54bq1a+G7j+G6tXPhu5nhu5Xhu53hurXhu7h54bq1PuG6tUHhu43hurVraMOB4bq1QeG7lWnDgeG6tUHDreG7s+G6tUHhu7fDgXPhu5nhurXEqeG7lXThurVz4bq/cuG6teG6p8Oi4bqn4bqt4bq1LeG6teG6p8Oi4bqn4bqpYeG6tUDhu5VsdOG6tWrhurLhurVw4buX4buNcznhurVz4buZdOG6ueG7l+G6tWplc+G7leG6tXLhuqLEqeG6teG7uHnhurU+4bq1QeG7jeG6tWtow4HhurVB4buVacOB4bq1QcOt4buz4bq1QeG7t8OBc+G7mTnhurXEqcOBxrDhu5fhurVz4bq/cuG6teG6p8Oi4bqn4bqn4bq14buJw7Vz4buV4bq14bqk4buXw7Vz4bq14bu5w7PhurVB4bu34buXw7Rz4bq1cOG7lWXhu5fhurVy4burQeG6teG7ucaw4bq14buZdeG7l+G6tUHhu5Vpw4E44bq1QeG7t3Rz4buZ4bq1a3U54bq1xKl14bq14bqn4bq14buZdeG7l+G6tUHhu5Vpw4HhurXhuqThu4/hurXhuqTDrUHhurVB4bquOOG6teG7mXXhu5fhurXhu5V1ZeG6tcSp4buVaEE54bq14bqsbUHhurVz4buZ4buV4buXw7VyOeG6teG7ueG7l3Phu5XhurXhu7Phu5XDrHLhurXEqeG7lcOsc+G6tWt0w6lz4oCdOeG6tcWpc+G7meG6teG7lOG7l8O14buz4bq1QeG7lcWpc+G7meG6tUHhu5dz4bq1QeG7lcOycmHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6PhuqPhu5dy4buZ4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurNqQeG7lcOBcuG7ieG6teG7l8SobHNBbOG7t+G6s+G6teG7uUHhuqhxbDHhurPhuqbhu5dqQeG7lTfhurVkw6LDouG7s+G6rDjhurXhu5Vs4buX4buZ4buVQTfhurXhuqvhuqVi4buz4bqsOOG6s+G6teG7ueG7t8SpMeG6sy8vxKlqc2Hhu4lldEHhu5Vlc+G7leG7lXRlYeG6pHMvamzhu7lwQXThu7Mvc2zhuqbhu7kv4bqn4bqn4bqt4bqpL+G6p8Oiw6Jqw6LhuqXhuqvhuqnhuqfhuqtiQWLhuqXhuqXDouG6qXHDomHhu6Hhu7Phu5k24bu3MWRjxJHhurPhurVlcUEx4bqzUOG7lXXhurVw4buV4bq/c+G6tUHhu7d0c+G7meG6tcSpxalz4buZ4bq1QcOpxKnhurVraMOB4bq1QeG7lWnDgeG6tUHhurvhu5fhurXEqcOpxKnhurXEqeG7r+G6teG7uXnhurXhuqjhurVB4buN4bqz4bq14bqm4buXakHhu5Ux4bqzZMOiw6LhurPhurXhu5Vs4buX4buZ4buVQTHhurPhuqvhuqVi4bqz4bq1L8Oj4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7PEqGXhu7NB4buXdHPhurPDo0Dhu5VsdOG6tcSoxalz4buZ4bq14bqk4bq/c+G6teG6reG6rWLhuqXhurXEqcODZeG6teG7uHnhurU+4bq1QeG7jTnhurXEqcOpxKnhurVr4buvc+G6teG6pOG7neG6tcSp4buVw4PhurVr4burc+G7meG6tUHhu7HhurXEqeG7leG6sMSp4bq1csOBZeG6teG7ueG7gXLhurVB4buVbHThurXhu7XDgeG6qOG6tWvhu51z4buV4bq1xKnDg2XhurXhu7Phu5XDqeG7s+G6tXHDgcOtQeG6teG7leG7l8O1c+G6teG7leG6uXPhu5XhurXhuqThu4/hurVraMOB4bq1QeG7lWnDgeG6tXLDgWXhurXhu7nhu4Fy4bq14buV4bq5c+G7meG6teG7lXVlYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo8Soxalz4buZ4bq14bqk4bq/c+G6teG6reG6rWLhuqXhurXEqcODZeG6teG7uHnhurU+4bq1QeG7jeG6tXPDssOB4bq14bu34bunOeG6tXPhu5XDgnPhu5nhurVy4buDQeG6teG7leG6uXPhu5nhurXhuqTDrUHhurVB4bqu4bq14bqo4bq1QeG7jTnhurXhu5V1ZeG6tcSp4buVaEE54bq14bu54buXc+G7leG6teG7s+G7lcOscuG6tXDhu5XFqXPhu5nhurVz4buHcuG6tUHhu7d0c+G7meG6tWplc+G7leG6tXLhuqLEqeG6tWtow4HhurVB4buVacOB4bq1QcOt4buz4bq1QeG7t8OBc+G7mTnhurXEqcOpxKnhurVr4buvc+G6teG6pOG7neG6tcSp4buVw4PhurVr4burc+G7meG6tUHhu7HhurXEqeG7leG6sMSp4bq1csOBZeG6teG7ueG7gXLhurVB4buVbHThurXhu7XDgeG6qOG6tWvhu51z4buV4bq1xKnDg2XhurXhu7Phu5XDqeG7s+G6tXHDgcOtQeG6teG7leG7l8O1c+G6teG7leG6uXPhu5XhurXhuqThu4/hurVraMOB4bq1QeG7lWnDgeG6tXLDgWXhurXhu7nhu4Fy4bq14buV4bq5c+G7meG6teG7lXVlYeG6teG7mOG7l8OpcuG6tWvGsMSp4bq1xKnDqcSp4bq1xKnhu6/hurXhu7l54bq14bqo4bq1QeG7jeG6teG7lXThurlz4bq1QXThurlz4bq1xKnhu5Xhu53DgeG6tUHhu7fDqcSp4buV4bq1c+G7leG7l8O1cuG6tUHhu7fhuq52xKnhurXhu7Phu5XDqeG7s+G6tXHDgcOtQeG6teG6pOG7j+G6teG6pOG7l8O1xKnhurVB4bqy4bq1QeG7seG6tcSp4buV4bqwxKnhurVraMOB4bq1QeG7lWnDgeG6tXLDgWXhurXhu7nhu4Fy4bq1QeG6u+G7l+G6tWvhu69z4bq14bqk4bud4bq1cuG7m3Phu5U54bq1a+G6vXLhurXhu4nhur104bq1cOG7lcWpc+G7meG6tUHhu5Xhu5fhu43DgeG6teG6pMOtQeG6tUHhuq7hurXhuqjhurVB4buNOeG6teG7lXVl4bq1xKnhu5VoQTnhurXhu7nhu5dz4buV4bq14buz4buVw6xy4bq14buz4buV4bqixKnhurXhuqThuqLhurXEqcWpc+G7meG6tUHDqcSp4bq1cOG7lcOpcjnhurXEqeG7lcOCZeG6teG7icO1c+G7lWHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6PEqOG7leG7l2XhurXhu7lv4bq14bqk4buP4bq14bqkaHPhurVr4buP4bq1c+G6ueG6qDnhurXFqXPhu5nhurVL4but4bq1xKjhu5XDgXPhu5k54bq1QOG7t+G6rnlz4buZ4bq14buz4buVw7pz4buZ4bq1KMOtQeG6tUHhuq454bq14buIw7Vz4buV4bq14bqk4buXw7Vz4bq1U+G7leG7l+G6tUDhu5Vlc+G7leG6teG7lHVl4bq1xKnhu5V04bq14bu34buHc+G7mTnhurXhuqThu5fDtcSp4bq1xKnDqcSp4bq1xKnhu6/hurXhu7l54bq14bqo4bq1QeG7jeG6tUHhu7fhurLEqeG6tUHhu5fhu43hu7PhurVraMOB4bq1QeG7lWnDgeG6teG7mWfhuqjhurXhu7dl4bq1c+G7leG7l+G7j8OB4bq1cOG7lXXhurVw4buV4bq/cznhurXhu4loQeG6tcSpw63hu7Nh4bq1xKjhu5XDgXPhu5nhurXhu7XDgeG6qOG6teG7ieG7gUHhurVracOB4bq1QeG6tuG6tUFncuG6tXHhuqrhurVs4bq1c+G7meG6u+G7lznhurXhu7l44bq14bu5ZeG7l+G6teG7s+G7leG6u3LhurVw4buV4buX4bq1QeG7t+G7l8O0c+G6tXDhu5Vl4buXYeG6teG7iHnhu5fhurXhu4nDtXPhu5XhurXhuqThu5fDtXPhurXEqeG7leG6rmXhurXEqXXhurVz4buV4buX4buPw4HhurVw4buXc+G7leG6tXPhu5nhu5Xhu5fDtXLhurVB4bu3dHPhu5nhurVx4bufc+G7leG6teG6pOG6ssSp4bq1c+G6ueG6qDnhurXEqcOpxKnhurXhuqThur9z4bq14buJ4bq9cznhurXhu5Xhuq52c+G7meG6tWrhu4tz4bq1QeG7l+G7jeG7s+G6tUHhu5XDgeG6tcSpw7pz4bq14buV4bq7c+G6tcSp4buV4buNOeG6tcSp4buV4bquZeG6teG7t+G7p+G6teG7t+G6uXPhu5lh4bq14buU4buvc+G6tXPDgmU54bq1cuG7g8Sp4bq1auG6oOG6tWvhuq54xKnhurVBw63hu7PhurXhu5XDgWhz4bq14bqk4buP4bq1UcOBw61B4bq1S2jDgeG6tUHhu5Vpw4E54bq1QeG7leG7jeG6tXPhu5Xhuq5z4buZ4bq14bqk4buXw7XEqeG6tUHhu7fhu5fDtHPhurVw4buVZeG7l+G6tUHhu5XhurLEqeG6teG7leG7l8O1c+G6tXHhurvhu5fhurV54bq14buz4buV4bq7cuG6tUHhu7fhuqDhurVw4buVw6nEqWHhurXEqOG7r+G6teG7uXnhurXhuqjhurVB4buN4bq1QeG7leG6ssSp4bq14buV4buXw7Vz4bq1a2jDgeG6tUHhu5Vpw4HhurVB4bu34bqyxKnhurVB4buX4buN4buzOeG6tXPhu5Xhuq5z4buZ4bq1cuG7q0HhurXhu7nGsOG6tWp0ZXPhu5XhurVz4buZ4buV4buXw7Xhu7M54bq1c+G7leG6ueG6tcSpw4Fz4buZ4bq1xKlo4buz4bq1bOG6tXPhu5nhurvhu5fhurVB4bu3dHPhu5nhurXhuqThu5fDtcSp4bq1xKnDgXPhu5nhurXhurBz4buZ4bq14buV4bq5c+G7meG6teG7lXVl4bq14buVdOG7g8Sp4bq1cOG7lcWpc+G7meG6tUHhu5VlcuG6teG7meG7l2XhurVq4bqy4bq1QeG7lWnDgTnhurXhu5ln4bqo4bq1c8Oyc+G6tUHhu5tz4buV4bq1QeG7t+G6u3Phu5nhurVB4buV4buX4buNw4HhurXhuqTDrUHhurVB4bqu4bq14bqo4bq1QeG7jeG6teG7s+G7leG6osSp4bq14bqk4bqi4bq1cOG7lcOpcjnhurXEqeG7lcOCZeG6teG7icO1c+G7lWHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s0XDgUHhu5V04bu34bqzw6NA4bu2I1Phu5jhurVRw5LhuqMv4buzw6M=

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]