(vhds.baothanhhoa.vn) - Vì nhiều lý do khác nhau, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh hiện có tâm lý lo lắng, e dè khi được giao đấu thầu. Bởi lâu nay công tác đấu thầu vật tư y tế, hóa chất, xét nghiệm sinh phẩm chẩn đoán được UBND tỉnh giao Sở Y tế làm đầu mối đấu thầu tập trung.
w6Dhu5PhurXhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu7bhu5nhu7fhu6Fq4bqx4bqh4bue4buTc+G6t+G7n+G7k+G6vXHhurfhu7fhu7NyceG7keG6t+G7i+G7pXHhu5Hhurfhu7fEkeG7i+G6t8SpZuG7ueG6t+G7t+G7k2fhu7nhurfhu7fDqeG7meG6t+G7i8SR4buL4bq34buL4bux4bq34bu1d+G6t+G6puG6t+G7t8Ozw6Av4buT4bq14bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buSamThu4nhurHhuqEu4buX4bq3ceG7k+G7mcOy4bu54bq34buh4bqs4bq34buJcuG6t+G7n+G7k8SR4buL4bq3ceG7k2Thu7k34bq34buLxJHhu4vhurfhu4vhu7Hhurfhu7V34bq34bqm4bq34bu3w7Phurfhu7fhu7NvceG6t8SpxqFk4bq3w6xlceG6t+G7t+G7m3Hhu5Phurfhu5Phu5nhu41x4bq34buLc+G6t+G7t+G7hXDhurfhu6Hhuqzhurfhu6Fy4bq34buhw6px4buRN+G6t2rhurfhu4nDqOG6t+G7n+G7k+G7meG6t8Spw4N24buL4bq34buR4buZZHLhurfEqWbhu7nhurfhu7fhu5Nn4bu5OOG6t8OMd+G7meG6t+G7oeG7heG7ueG6t3Fk4bqm4bq34buL4bulceG7keG6t+G7t8SR4buL4bq3xKlm4bu54bq34bu34buTZ+G7ueG6t+G6tGjhu7fhurfhu7fDg+G6t+G6puG6t+G7t8OzN+G6t+G7k3Nk4bq34buL4buTZuG7tzfhurfhuqRr4bu34bq3ceG7keG7k+G7meG7jXDhurfhu7Xhu5lx4buT4bq3eeG7k2lw4bq34buL4buTaXHhurfEqXLEkXHhurfEqcODduG7i+G6t+G7uMOMUeG7iOG6t+G7t+G7m3Hhu5Phurfhu5Hhu5lkcuG6t+G7tHfhurcp4bq34bu3w7Phurfhu6FlcOG6t8SpZ+G7ueG6t3Dhu6fhu5nhurfEqWbhu7nhurfhu7fhu5Nn4bu54bq34bu3aHnhurfhu7fhu7Phu7lx4buROMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHDoOG7mXDhu5Hhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6seG7meG7impx4bu3auG7s+G6seG6t+G7teG7t+G6puG7oWog4bqxw4Lhu5nhu4nhu7fhu5M14bq3YuG6s+G6s3nhuqQ24bq34buTauG7meG7keG7k+G7tzXhurfhuq3hurXhuql54bqkNuG6seG6t+G7teG7s+G7iyDhurEvL+G7i+G7iXE4w6xkcuG7t+G7k2Rx4buT4buTcmQ44bq0cS/hu4lq4bu14buf4bu3cnkvcWrDguG7tS/DosOi4bql4bqnL8Oi4bqz4bqz4buJ4bqz4bq14bqt4bqlY8OiY+G7t+G6peG6qeG6p+G6peG6teG7oeG6szjhu6N54buRNOG7syBjYmPhurHhurdk4buh4bu3IOG6seG7nuG7k3Phurfhu5/hu5Phur1x4bq34bu34buzcnHhu5Hhurfhu4vhu6Vx4buR4bq34bu3xJHhu4vhurfEqWbhu7nhurfhu7fhu5Nn4bu54bq34bu3w6nhu5nhurfhu4vEkeG7i+G6t+G7i+G7seG6t+G7tXfhurfhuqbhurfhu7fDs+G6seG6t8OC4buZ4buJ4bu34buTIOG6sWLhurPhurPhurHhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3IOG6seG6reG6teG6qeG6seG6ty/huqHDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buKZHnhu7fhu5lyceG6seG6oeG7isSRceG6t8OsxrDhurfhuqbhurfhu7fDs+G6t8OM4buNceG7k+G6t+G6tOG7meG7jXHhurdR4buT4buZ4bq34bu24buTZHHhu5Phurfhu5JzZOG6t+G7n+G7meG7j3Dhurfhu7fhu7Nk4bq34buf4buTcuG6t+G7t+G7k+G7ueG7p+G7izfhurfhurRo4bu34bq34bu3w4Phurfhuqbhurfhu7fDszjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqh4bu24buTanLhurfhu7bhu5Phu6Vx4buR4bq34bu3w4Phurfhu7Xhu6fhurfhuqXhuqsvw6LhurPDouG6tS/hu7bhu7Ytw4wp4bu2N+G6t3Hhu5Fl4bqm4bq34bql4bq1LeG6tcOiLcOi4bqzw6LhurXhurfhu4vhuqBk4bq3w4zGsOG6tynhurfhu7fDs+G6t+G7k8OD4butceG7keG6t+G7icOtceG6t+G7i+G7k8SC4buL4bq3ceG6vXHhu5E34bq3ceG7k+G7meG7jXDhurfhurTDgDfhurfDveG7ueG6psOyceG6t+G7k8OpceG6t+G7i+G6oGThurfhu7R34bq3KeG6t+G7t8Oz4bq34bu34buT4bu5xrDhu4vhurfhu7jDjFHhu4jhurfhu7fhu5tx4buTN+G6t+G7t+G7k2Vx4buT4bq3eeG7k+G7p+G6t+G7t+G7s+G6sOG7i+G6t+G7t+G7k+G7ucaw4buL4bq34bu24buz4bu5ceG7keG6t8OD4buxceG7keG6t+G6tGXhurdZ4buTdHHhu5Hhurcp4bq34bu3w7Phurfhu7fhu5Phu7nGsOG7i+G6t+G7uMOMUeG7iOG6t+G7k+G7ueG6puG7jXE34bq3w73hu7locTfhurfhu7fhu5PGoeG6t+G6pOG6uzfhurfhu7fhu5NlceG7k+G6t3nhu5Phu6fhurfhu7fhu5Phu7nGsOG7i+G6t+G7t+G7m3Hhu5M34bq34bu34buTZXHhu5Phurd54buT4bun4bq34bu34buz4bqw4buL4bq34bu34buT4bu5xrDhu4vhurfhu7bhu7Phu7lx4buR4bq3w4Phu7Fx4buRN+G6t+G7n+G7k+G7pXHhu5HhurfDveG7ueG6puG6t8SpxqFx4buT4bq34bu0d+G6tynhurfhu7fDs+G6t+G7t+G7qeG6t+G7i+G7k8SC4buL4bq3xKlm4bu54bq34bu34buTZ+G7ueG6t3Dhu7lk4bq34bq0aOG7t+G6t+G7t8OD4bq34bqm4bq34bu3w7M34bq34buTc2Thurfhu4vhu5Nm4bu34bq34bqka+G7t+G6t3Hhu5Hhu5Phu5nhu41wN+G6t+G7t+G7k2ThuqbhurfhurRlcuG6t8Spc+G6t+G7tHfhurcp4bq34bu3w7PhurfEqcOy4bq34bqk4bu5ZuG7t+G6t+G7i8SR4buL4bq34buL4bux4bq34bu1d+G6t+G6puG6t+G7t8Oz4bq34buL4bulceG7keG6t+G7oWh54bq34bu34bqw4bq34bu34bup4bq34buL4buTxILhu4vhurfEqWbhu7nhurfhu7fhu5Nn4bu54bq34buLxJHhu4vhurfhu4lkceG7k+G6t3DDgOG7i+G6t+G7teG6tuG6t+G7icOAceG7keG6t3Hhur1w4bq3w6LhurPDouG6pTjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqh4bu24buT4buv4buZ4bq34buR4buZZHHhurfDveG7uWQ34bq3cMaw4bu34bq34bu14bun4bq34buL4bux4bq34bu1d+G6t+G6puG6t+G7t8Oz4bq34bu34buzb3HhurfEqcahZOG6t8OsZXHhurfhu7fhu5tx4buT4bq34bu24buTZHHhu5Phurfhu5JyxJHhurdx4buTw4PhurfDjOG7jXHhu5PhurfhurThu5nhu41x4bq3xKhk4bq34buf4buTcmThurfhu5/hu5Phu7nhurfhurThurDhu4vhurdR4buRdeG7i+G6t+G7oOG7geG7izfhurfDjOG7jXHhu5PhurfhurThu5nhu41x4bq3UeG7keG7k+G7meG6t+G7tOG7sXE34bq3w4zhu41x4buT4bq34bq04buZ4buNceG6t+G7kmXhurfhu7bhu7Phu7lx4buR4oCm4bq34buh4buZb3Hhurfhu7fhu5nDs3nhurfhurThu5nhurd54buTw6lw4bq3cMaw4bu34bq34bu14bun4bq3w73hu7nhuqbhurfEqcahceG7k+G6t+G7i+G6oGThurfhu6Dhu7lo4bu34bq3xKhm4bu54bq34bu34buTZ+G7uTfhurfhu5/hu5Phu5nDs3Hhurfhu7fhu4Vw4bq34buh4bqs4bq3auG6t3Hhu5HDqeG7meG6t8SpZuG7ueG6t+G7t+G7k2fhu7nhurfDrGRy4bq34bu34buzw4Fw4bq34buhb3Hhurfhu4vEkeG7i+G6t+G7i+G7seG6t+G7tXfhurfhuqbhurfhu7fDs+G6t+G7i+G7pXHhu5Hhurfhu6FoeTjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqh4bu24buTanLhurfhu6Hhurtx4buT4bq3xKnDqXLhurfDjOG7jXHhu5PhurfhurThu5nhu41x4bq3xKhk4bq34buf4buTcmThurfhu7ZZ4bq34bu24buTZHHhu5Phurfhu5JzZDfhurfhurThu5nhu43hu4vhurfEqcODduG7i+G6t+G7keG7mWRy4bq34bu34bqw4bq3xKlm4bu54bq34bu34buTZ+G7ueG6t+G7t+G7s+G6sOG7i+G6t+G7t+G7mcOzeeG6t+G7n+G7k+G7mcOzceG6t8Os4buNceG7k+G6t+G6tOG7meG7jXHhurfhu5Hhu4F54bq34buzZuG7t+G6t3Hhu5Phu5nDsuG7ueG6t+G7n+G7k3Phurfhu5/hu5Phur1xOOG6t+G7tuG7s8OD4but4buL4bq34buTw7Phu7c34bq34bq0w7Lhurdx4buR4bu5xalx4bq3ceG7k+G7hXHhurfhu6HhurDhu4vhurfhu4vhu5PDg2ThurfEqcODduG7i+G6t8SpZXLhurfhu7fDqXI34bq34bu3aHnhurfhu5Phu7lmceG6t8OsZeG7meG6t8Os4bq5cTfhurfhu4vhu5Phu7nhuqZvceG6t+G7teG7heG7uTfhurfhu4nDgeG6t+G7t+G7s8OD4but4buL4bq3xKlz4bq34bu0d+G6tynhurfhu7fDs+G6t8Sp4bq74bq34bu34bup4bq34buL4buTxILhu4vhurfhu7doeeG6t+G7k+G7uWZx4bq34bq0w7Lhurfhu4vhu6Vx4buR4bq34bu3xJHhu4vhurfEqWbhu7nhurfhu7fhu5Nn4bu54bq34buL4buTcuG6t+G7i8SRceG6t8OsxrA34bq3ceG7k+G7hXHhurfhurThu5lvcTjhurfhu7bhu7NyceG7keG6t3Hhur1w4bq3w6LhurPDouG6tTfhurfDrOG7jXHhu5PhurfhurThu5nhu41x4bq34buL4bqiceG7keG6t+G7t+G7s+G6sOG7i+G6t+G7t+G7mcOzeeG6t8SpZuG7ueG6t+G6teG6t+G7kXPhu5nhurfhu7fhu5Nn4bu54bq34bq0w7LhurfhurRo4bu34bq34bu3w4Phurfhu5NzZOG6t+G7i+G7k2bhu7c34bq34buJcuG6t+G7n+G7k+G7pXHhu5Hhurfhu7fhu5dw4bq34bu34buT4bu5b+G6t8Spw4N24buL4bq3xKnhu7Fx4bq34bq0xqHhurfhu7fDg+G6t+G6tGZx4bq3cW9x4bq3w6zhu41x4buT4bq34bq04buZ4buNceG6t+G7t+G6sOG6t+G7t+G7s+G7meG7j3Hhurfhu5/hu5Nk4buZ4bq34buJw4Phu63hu5nhurfhu7XhurDhurfhu5PDg+G7rXHhu5Hhurfhu4nDrXHhurfhu4vhuqBk4bq34bu0d+G6tynhurfhu7fDszjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhw6Dhu5lw4buR4bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurHhu5nhu4pqceG7t2rhu7PhurHhurfhu7Xhu7fhuqbhu6FqIOG6scOC4buZ4buJ4bu34buTNeG6t2LhurPhurN54bqkNuG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7c14bq34bqt4bq14bqpeeG6pDbhurHhurfhu7Xhu7Phu4sg4bqxLy/hu4vhu4lxOMOsZHLhu7fhu5NkceG7k+G7k3JkOOG6tHEv4buJauG7teG7n+G7t3J5L3Fqw4Lhu7Uvw6LDouG6peG6py/DouG6s+G6s+G7ieG6s+G6teG6reG6p+G6s+G6p+G6teG7t+G6q+G6teG6s+G6reG6reG7oeG6szjhu6N54buRNOG7syDhuqvhuq3huqvhurHhurdk4buh4bu3IOG6seG7nuG7k3Phurfhu5/hu5Phur1x4bq34bu34buzcnHhu5Hhurfhu4vhu6Vx4buR4bq34bu3xJHhu4vhurfEqWbhu7nhurfhu7fhu5Nn4bu54bq34bu3w6nhu5nhurfhu4vEkeG7i+G6t+G7i+G7seG6t+G7tXfhurfhuqbhurfhu7fDs+G6seG6t8OC4buZ4buJ4bu34buTIOG6sWLhurPhurPhurHhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3IOG6seG6reG6teG6qeG6seG6ty/huqHDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buKZHnhu7fhu5lyceG6seG6oVHhu5Phu7nhurfhu4tn4bu54bq34buf4buTxJFwN+G6t+G7i+G7k+G6smThurfDrOG7jXHhu5Phurfhu7fhur1x4buR4bq34buLZHI34bq3ceG7k+G7mcOy4bu54bq34buL4bux4bq34bu1d+G6t+G6puG6t+G7t8Oz4bq3xKlkceG7keG6t+G7i+G7p+G6t+G7kcOqceG7keG6t8Sp4bq5cOG6t8Os4bq5cuG6t+G7i+G7uXHhu5HhurfEgnHhu5HhurfEqeG6oOG6t+G7t+G7k+G7ueG7p+G7izfhurfhurRo4bu34bq34bu3w4Phurfhuqbhurfhu7fDszjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqh4bukceG7keG6t8So4bur4bq3UeG7kXXhu4vhurfhu5Lhu5nhu415N+G6t+G7tuG7s8ODd3Hhu5Hhurd54buTdHHhu5HhurcuaOG7t+G6t+G7t8ODN+G6t+G7t+G7k+G7mcOz4bu34bq3w6zGoeG6t+G6puG6t+G7t8OzN+G6t8OM4buNceG7k+G6t+G6tOG7meG7jXHhurdZ4buTw4Dhurfhu7Xhurlx4bq34bu24buTZHHhu5Phurfhu5JzZDfhurfhu4vhu5Ny4bq3w6zhu5nDs+G7tzXhurfhu6Bl4bq3ceG6vXDhurfEqWfhu7nhurfhu7fhu5lvceG6t+G7t+G7k+G6sOG7i+G6t+G7k+G7meG7jXHhurfEqWbhu7nhurfhu7fhu5Nn4bu54bq34bu34buz4bqw4buL4bq34bu34buZw7N5N+G6t8Os4buNceG7k+G6t+G6tOG7meG7jXHhurfhu4vhuqJx4buR4bq34buR4buBeeG6t8Sp4bul4buZ4bq34buL4buTQeG7t+G6t+G7oXLhurfhu6HDqnHhu5E34bq34oCcauG6t3Hhu5HDqeG7meKAnTjhurfhu4hy4bq3xKnhu4Hhu4vhurfhu7fhu5PDgeG6t+G7oWXhurfDrOG7jXHhu5PhurfhurThu5nhu41x4bq34buL4buT4bu54bqmb3Hhurfhu5/hu5NyZDfhurfhu5/hu5Phu6Vx4buR4bq34buLc+G6t3Hhu5Phu5nDsuG7ueG6t+G7iWRx4buT4bq3cMOA4buL4bq3xKlm4bu54bq34bu34buTZ+G7uTfhurd54buTZ3Hhurfhu6Hhu61x4bq34buLxJHhu4vhurfhu5Fz4buZ4bq34bu34buTZ+G7ueG6t+G7t+G7s8OD4but4buL4bq3xKlz4bq34bu0d+G6tynhurfhu7fDs+G6t8Sp4bq74bq3xKnEgnHhu5Hhurfhu7Nk4bq3xKlm4bu54bq34bu34buTZ+G7uTjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqh4oCc4bu0ZOG7ueG6t+G7n+G7k+G7meG6t+G7t+G7mcOzeeG6t3Hhu5NoceG6t+G7iuG7pXHhu5HhurfhurThur1x4bq34bu14bun4bq34bql4bql4bqp4bq1L+G7tCnhu7Ytw53hu6Dhu4g34bq3ceG7kWXhuqbhurfDouG6pS1iLcOi4bqzw6LDouG6t+G7i+G6oGThurfhu7R34bq3KeG6t+G7t8Oz4bq34bu24buTZHHhu5Phurfhu5JzZOG6t+G6tMOy4bq34buJ4bqw4bq34buf4buZw7Nx4bq34buL4buT4bqgceG7keG6t+G7oXLDqeG7mTfhurfhu7Xhu6fhurfhu6HDg3Zx4buR4bq34bq0aOG7t+G6t+G7t8OD4bq34bqm4bq34bu3w7M34bq34buTc2Thurfhu4vhu5Nm4bu3N+G6t+G7teG7mXHhu5Phurd54buTaXDhurfhu7Xhurbhurfhu4nDgHHhu5Hhurfhu7fhu5Phu7nGsOG7i+G6t+G7iWRx4buT4bq3cMOA4buL4bq3xKlm4bu54bq34bu34buTZ+G7ueG6t+G7t2h54bq34bu34buz4bu5ceG7keG6t+G7t8Op4buZ4bq34bu0d+G6tynhurfhu7fDs+G6t3Hhur1w4bq3w6LhurPDouG6peG6ty3hurfDouG6s8Oi4bqnN+G6t8OM4buNceG7k+G6t+G6tOG7meG7jXHhurdZ4buTw4Dhurfhu7Xhurlx4bq3xKlkceG7keG6t+G7s2Xhurfhu7VyxJHhu7c34bq34bqk4buF4bqm4bq34buJ4bqwceG7keG6t+G6tGXhurfDrOG7qeG6t+G7teG7uXHhu5Hhurfhu4lkceG7k+G6t3DDgOG7izfhurfEqcOy4bq3ceG7keG7k8ah4bq34bu0d+G6tynhurfhu7fDs+G6t8SpZuG7ueG6t+G7t+G7k2fhu7nhurfhu7doeeG6t+G7t+G7s+G7uXHhu5Hhurfhu4vhu5Ny4bq3ceG6vXDhurfDouG6s8Oi4bql4bq3LeG6t8Oi4bqzw6Lhuqc44bq34bu24buTanLhurfhu4nhurDhurfhu5/hu5nDs3E34bq3ceG7kXJl4buZ4bq34buJZHHhu5Phurdww4Dhu4vhurfhu7R34bq3KeG6t+G7t8Oz4bq3xKlm4bu54bq34bu34buTZ+G7ueG6t+G7t2h54bq34bu34buz4bu5ceG7kTfhurfhu4vhu7nhu6fhu5nhurdx4bq9cOG6t8Oi4bqzw6LDouG6t8Os4buNceG7k+G6t+G6tOG7meG7jXHhurfhu7Vu4bq34bu34buz4buZ4buPceG6t+G7n+G7k2Thu5nhurdwxrDhu7fhurfhu7Xhu6fhurfhu5Fz4buZ4bq34bu34buTZ+G7uTbhurfhu7fhu7NyceG7keG6t8Spczfhurfhu4tz4bq3w6Lhurfhu5Fz4buZ4bq34bu34buTZ+G7ueG6t+G6tMOy4bq34bq0aOG7t+G6t+G7t8ODNuG6t+G7kXPhu5nhurfhu5NzZOG6t+G7i+G7k2bhu7c34bq34bqka+G7t+G6t3Hhu5Hhu5Phu5nhu41wN+G6t+G7teG7mXHhu5Phurd54buTaXDhurfhu4vhu5NpceG6t8SpcsSRceKAnTfhurfhu6Vx4buR4bq34buS4buZ4buNeeG6t+G7t+G7k+G7pXHhu5Hhurfhu7fhu5lx4bq34bu34buTb3A4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6ocOg4buZcOG7keG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqx4buJ4bu34buT4bu5cMOs4bq34buZ4buKanHhu7dq4buz4bqx4bq34bu14bu34bqm4buhaiDhurHDguG7meG7ieG7t+G7kzXhurdi4bqz4bqzeeG6pDbhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3NeG6t+G6reG6teG6qXnhuqQ24bqx4bq34bu14buz4buLIOG6sS8v4buL4buJcTjDrGRy4bu34buTZHHhu5Phu5NyZDjhurRxL+G7iWrhu7Xhu5/hu7dyeS9xasOC4bu1L8Oiw6LhuqXhuqcvw6LhurPhurPhu4nhurPhurXhuq3huqfDouG6reG6qeG7t+G6qeG6teG6teG6s+G6p+G7oeG6szjhu6N54buRNOG7syBi4bqrY+G6seG6t2Thu6Hhu7cg4bqx4bue4buTc+G6t+G7n+G7k+G6vXHhurfhu7fhu7NyceG7keG6t+G7i+G7pXHhu5Hhurfhu7fEkeG7i+G6t8SpZuG7ueG6t+G7t+G7k2fhu7nhurfhu7fDqeG7meG6t+G7i8SR4buL4bq34buL4bux4bq34bu1d+G6t+G6puG6t+G7t8Oz4bqx4bq3w4Lhu5nhu4nhu7fhu5Mg4bqxYuG6s+G6s+G6seG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7cg4bqx4bqt4bq14bqp4bqx4bq3L+G6ocOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu4pkeeG7t+G7mXJx4bqx4bqh4bu24buTanLhurfhu4rhu6Vx4buR4bq34bq04bq9ceG6t+G6peG6peG6qeG6teG6t+G7i+G6oGThurfhu7R34bq3KeG6t+G7t8OzN+G6t+G7i8SR4buL4bq3xKnhu7Fx4bq34bq0xqHhurfhu4vhu5PhuqDhurfEqcawceG7keG6t+G7t+G7qeG6t+G7i+G7k8SC4buL4bq3cOG7uWThurfhu7XDqnDhurfhu7fhu5NqcuG6t8O94bu54bqm4bq3xKnGoXHhu5Phurfhu4vhuqBk4bq3eeG7k8SReeG6t+G7oeG7uWjhu7fhurfhu5Phu5nhu41x4bq34buTZXHhu5PhurfhurTDsuG6t8SpZuG7ueG6t+G7t+G7k2fhu7nhurdw4bu5ZOG6t+G7tcOqcOG6t+G7k2Vx4buR4bq34buTc2Q4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oeG7iuG7pXHhu5HhurfhurThur1x4bq34bql4bql4bqp4bq14bq34buL4bqgZOG6t+G7tHfhurcp4bq34bu3w7Phurdxb+G7ueG6t+G7s8O5N+G6t3Hhu5PhurJx4buR4bq3cOG7geG7t+G6t+G7k2Vx4buR4bq34bq0aOG7t+G6t+G7t8OD4bq34bqm4bq34bu3w7M34bq34buTc2Thurfhu4vhu5Nm4bu3N+G6t+G7teG7mXHhu5Phurd54buTaXDhurfhu5/hu5Phu6Vx4buR4bq3ceG6v3Dhurfhu7fhu7NyceG7keG6t+G7iWRx4buT4bq3cMOA4buL4bq3xKlm4bu54bq34bu34buTZ+G7ueG6t+G7t2h54bq34bu34buz4bu5ceG7kTfhurfhu4vEkeG7i+G6t8Sp4buxceG6t+G6tMah4bq34buL4buT4bqg4bq3xKnGsHHhu5Hhurfhu7fhu6nhurfhu4vhu5PEguG7i+G6t3Dhu7lk4bq34bu1w6pw4bq34bu34buTanLhurfDveG7ueG6puG6t8SpxqFx4buT4bq34buL4bqgZOG6t3nhu5PEkXnhurfhu6Hhu7lo4bu34bq34buT4buZ4buNceG6t+G7k2Vx4buT4bq34bq0w7LhurfEqWbhu7nhurfhu7fhu5Nn4bu54bq3cOG7uWThurfhu7XDqnDhurfhu5NlceG7keG6t+G7k3NkOOG6t+G7kOG7mcSRcOG6t8Sp4bun4buL4bq34buLxJHhu4vhurfhu4vhu7Hhurfhu7V34bq34bqm4bq34bu3w7Phurfhu5NyZXHhurfhu7dyZXHhurfhu4vhu5PGoeG7ueG6t+G7t+G7s8SR4buL4buT4bq3ceG7k+G7meG7jXDhurfhu7fhu7PDg+G7reG7i+G6t3nhu5PEkXnhurfhu6Hhu7lo4bu34bq34bq0w7LhurfhurThu5nhu43hu4vhurfhu7fhurDhurfhu7fhu6nhurfhu4vhu5PEguG7i+G6t8SpZuG7ueG6t+G7t+G7k2fhu7nhurdw4bu5ZOG6t+G7tcOqcOG6t+G7t8Op4buZ4bq3xKnhu7Fx4bq34bq0xqHhurdw4buXceG7kzfhurfEqeG6uXDhurfDrOG6uXLhurfhu5/hu5Phu6Vx4buR4bq34bu34buT4buZw7Phu7nhurfhurRo4bu34bq34bu3w4Phurfhuqbhurfhu7fDszfhurfhu5NzZOG6t+G7i+G7k2bhu7c34bq34bu14buZceG7k+G6t3nhu5NpcOG6t3nhu5PDgOG7i+G6t+G6tMOA4bq34buL4bulceG7keG6t+G7t8SR4buL4bq34buf4buTxJFwN+G6t+G7i+G7k+G6smThurfDrOG7jXHhu5M4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oeG7iuG7k+G7mWThurfhu7Vt4bq34bq0w7LhurfhurRmceG6t8Spw7LhurdxZeG6pjfhurfhu6Vx4buR4bq3xKjhu6vhurfhu4rhu5Phu7lx4buRN+G6t+G7tuG7s8ODd3Hhu5Hhurd54buTdHHhu5HhurcuaOG7t+G6t+G7t8ODN+G6t8OM4buNceG7k+G6t+G6tOG7meG7jXHhurdR4buT4buZ4bq34bu24buTZHHhu5Phurfhu5JzZOG6t+G7i+G7k3Lhurfhu7Phur9x4buRN+G6t+G6tOG7meG7jeG7i+G6t+G7i8SR4buL4bq34buL4bux4bq34bu1d+G6t+G6puG6t+G7t8Oz4bq34bu34buz4bqw4buL4bq34bu34buZw7N54bq3xKlm4bu54bq34bu34buTZ+G7ueG6t+G7keG7heG6puG6t+G7s2Thurdx4buT4buZw7Lhu7nhurfhu5/hu5Nz4bq34buf4buT4bq9cTfhurfDrGbhu7fhurfhu4toeTjhurfhu4rhu5Phu7lx4buR4bq3w73hu7nhuqbhurfDrMOq4bu34bq3xKln4bu54bq34bu34bqu4bq34bu34buFcOG6t+G7oeG6rOG6t2rhurdx4buRw6nhu5k34bq34bu1duG6t+G7tWThu5nhurd54buTw6lw4bq34buf4buT4buZ4bq34bu34buz4buZ4buPceG6t+G7n+G7k2Thu5k44bq3w4x34buZ4bq3w6zhu41x4buT4bq34bq04buZ4buNceG6t+G7i+G7k8ODZOG6t+G7i3Phurdx4buT4buZw7Lhu7nhurfhu5/hu5lx4buT4bq3ceG7keG7k+G7meG7jXDhurfhu7fhu7NyceG7keG6t+G7oeG7nXHhu5PhurfhurThurDhu4vhurdxZeG6pjfhurfhu4vEkeG7i+G6t+G6tOG6vXHhurfDrOG6uXE34bq34buTw4Phu61x4buR4bq34buJw61x4bq34bu34buZw7N54bq34bu34buT4bu54bq34buLdHHhurfhu5PDqXHhurfhu4vhu5PDszfhurfhu4vhu5PDg2Thurfhu7PDueG6t+G7s2Vx4buROOG6t+G7kuG7sXHhurdx4bqyZDfhurdw4buB4buL4bq34buJw4HhurfEqcODduG7i+G6t+G7t2h54bq34buT4bu5ZnHhurfhurTDsuG6t+G7oOG7uWjhu7fhurfEqGbhu7nhurfhu7fhu5Nn4bu5N+G6t+G7t+G7k8Oz4bq3ceG7k8ODceG7keG6t+G6tOG7meG7jeG7i+G6t+G7t+G7s+G7meG7j3Hhurfhu5/hu5Nk4buZ4bq34bu34buT4bqw4buL4bq34buT4buZ4buNceG6t+G7ocOp4buZ4bq3d+G6t3nhu5PDqXDhurfhu7fhu7PDgeG6t+G7n+G7k8SR4buLOOG6t+G7iuG7seG6t+G7tXfhurfhuqbhurfhu7fDs+G6t+G7t+G7k+G6sOG7i+G6t+G7k+G7meG7jXHhurfEqWbhu7nhurfhu7fhu5Nn4bu54bq34bu34buz4bqw4buL4bq34bu34buZw7N5N+G6t3Hhu5PDg3Hhu5HhurdwxrDhu7fhurfhu7Xhu6fhurfhu4lyZHHhu5Phurdx4buR4buT4buZ4buNeTfhurdx4buTZeG6t+G7i+G7uXHhu5Hhurfhu4tmeeG6t2rhurdx4buRw6nhu5nhurfhu7fhu7NyceG7keG6t+G6tOG7meG7jeG7i+G6t+G7i+G7uXHhu5HhurfEgnHhu5Hhurfhu5NlceG7keG6t+G7k3Nk4bq34buTcuG7geG7i+G6t+G7n+G7k+G7pXHhu5Hhurfhu7fhu5NkcOG6t+G7keG7mWThurfhu4nhurDhurfhu7fhu5Nn4bu5N+G6t+G7keG7heG6puG6t3FvceG6t+G7t+G7l3Hhu5Phurfhu7fhu7PDqXHhu5Hhurfhu7fhu5Phu5nDs+G7ueG6t+G6tGjhu7fhurfhu7fDg+G6t+G6puG6t+G7t8Oz4bq3eeG7k8OA4buL4bq34bq0w4Dhurfhu5/hu5PEkXA34bq34buL4buT4bqyZOG6t8Os4buNceG7kzjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5ROG7ueG7t+G7k3Lhu7PhurHhuqHhu7bhu7Lhu7hR4buQ4bq34bugT8OgL3nhuqE=

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]