(vhds.baothanhhoa.vn) - Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhu cầu mua hoa quả đặc sản của mỗi gia đình ngày càng cao, đây cũng là thời gian người trồng bưởi ở xã Xuân Hồng (Thọ Xuân) tất bật thu hoạch quả để bán cho người tiêu dùng.
QcOU4bq24bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G7keG7kOG7suG7ouG7iMSCw4FBw53hu7JZUOG7oMOVw4Hhu4fhu7hC4bqu4buyw5Thu7Thuq7DlFDEkMONw5Thuq5JJOG7ruG7kOG6ruG7ruG6rnThu7Thu4bhu6Dhuq5k4buk4bugw5VBL8Od4buyWVDhu6DDlcOBQS/DlOG6tsOBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJXZOG7iELDjMSCw4HhuqPDlOG7luG6rsONUuG7oOG6rsOV4buE4bug4bqu4bq24bqu4buyw5RD4bugw5Xhuq7hu6A6QuG6ruG7okThuq7hu4pO4bug4bqu4buRTuG7suG6ruG7g8OV4bu0IU3hu6Dhuq7hu4pD4bug4bqu4buDw5Thu4bhu57huq7Do+G7hOG7oOG6ruG6suG6sOG6suG6ssO94bqu4bugw5Thu7Thuq7DjeG7hOG7tOG6ruG7nuG7tELhuq7DlFBC4bquWOG7tEXhuq7hu4rDisON4bquw51F4bug4bquw40jQuG6ruG7nsav4buQ4bquw5Xhu5BC4bqu4buK4buY4bugw5Thuq7hu6DDlUQh4bquw41E4bugw5Xhuq7DjUJQw73huq7hu4rhu4Yh4bquw4094bugw5Xhuq7hu6JE4bqu4buyw5Thu7Dhu5Dhuq7DleG7kELhu6Dhuq7hu6DDlSThu7Dhu5Dhuq7hu7JZ4buk4bugw5Xhuq5JJOG7ruG7kOG6ruG7ruG6ri7DieG6rnThu7Thu4bhu6Dhuq5k4buk4bugw5Xhuq7hu7fhu5HDlFPhuq504bu04buG4bug4bu54bqu4buy4buC4buy4bquSUbhu7Lhuq7hu7LDlOG7tOG6rsOUUMSQw43DlOG6rljhu7RF4bqu4buKw5Lhuq5JQ+G7oOG6rsONw5RQ4bqu4bugw5Uk4buw4buQ4bqu4buy4buQTeG7tOG6rsOM4bu44bugw5Xhu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOBQeG7kOG7nsOV4bquw43hu6JCw53DneG7q8SC4buQ4bqj4buI4bug4buy4buIWcSC4bquw53hu7Ih4bui4buI4burxIIs4buQw4zhu7LDlHjhuq7huqjhurDhurBXLnnhuq7DlOG7iOG7kMOVw5Thu7J44bqu4bqk4bq04bq0Vy55xILhuq7DnVnDjeG7q8SCLy/DjcOM4bug4buzSUJQ4buyw5RC4bugw5TDlFBC4buzO+G7oC/DjOG7iMOd4buc4buyUFcv4bug4buILMOdL+G6suG6suG6sOG6ti/hurbhuqrhuqjDjOG6puG6sOG6qOG6sOG6qOG6sOG6quG7suG6puG6puG6rOG6pOG6tuG7ouG6sOG7s+G7mlfDlXdZ4bur4bq24bq04bqqxILhuq5C4bui4buy4burxILhu4fhu7hC4bqu4buyw5Thu7Thuq7DlFDEkMONw5Thuq5JJOG7ruG7kOG6ruG7ruG6rnThu7Thu4bhu6Dhuq5k4buk4bugw5XEguG6rizhu5DDjOG7ssOU4burxILhuqjhurDhurDEguG6rsOU4buI4buQw5XDlOG7suG7q8SC4bqk4bq04bq0xILhuq4vw4FBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6o0JX4buy4buQUOG7oMSCw4FyJOG7sOG7oOG6rsON4buGIeG6ruG7oMOUROG6rsOa4bugw5Xhuq7hu4PDleG7tCHhu4zhu6Dhuq7hu5HDlE7huq7hu5HDlFDEkOG7kMO94bqu4buyw5TDmuG7oOG6rnImw43huq7hu5HDlCThu6zhu6DDleG6ruG6tsO94bquLsOJ4bqudOG7tOG7huG7oOG6rmThu6Thu6DDleG6rsONUeG6rsOC4bqw4bqw4bquw5XDmcON4bquSSThu67hu5Dhuq7Do+G7kOG7jOG7oMO94bquw4LhurDhurDhuq7DlcOZw43huq5JJOG7ruG7kOG6rsOMQuG6ri5C4bugw5Thuq7hu4pC4bugw5Xhuq5J4bq64buy4bqu4buK4buE4bu04bqu4buyw5Thu7Thuq7DlFDEkMONw5Thu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOBQeG7kOG7nsOV4bquw43hu6JCw53DneG7q8SC4buQ4bqj4buI4bug4buy4buIWcSC4bquw53hu7Ih4bui4buI4burxIIs4buQw4zhu7LDlHjhuq7huqjhurDhurBXLnnhuq7DlOG7iOG7kMOVw5Thu7J44bqu4bqk4bq04bq0Vy55xILhuq7DnVnDjeG7q8SCLy/DjcOM4bug4buzSUJQ4buyw5RC4bugw5TDlFBC4buzO+G7oC/DjOG7iMOd4buc4buyUFcv4bug4buILMOdL+G6suG6suG6sOG6ti/hurbhuqrhuqjDjOG6puG6sOG6qOG6sOG6qOG6tMOC4buy4bq24bqw4bqy4bqmw4Lhu6LhurDhu7Phu5pXw5V3WeG7q+G6tOG6sMSC4bquQuG7ouG7suG7q8SC4buH4bu4QuG6ruG7ssOU4bu04bquw5RQxJDDjcOU4bquSSThu67hu5Dhuq7hu67huq504bu04buG4bug4bquZOG7pOG7oMOVxILhuq4s4buQw4zhu7LDlOG7q8SC4bqo4bqw4bqwxILhuq7DlOG7iOG7kMOVw5Thu7Lhu6vEguG6pOG6tOG6tMSC4bquL8OBQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqNCV+G7suG7kFDhu6DEgsOBw6NQ4bqu4buK4buE4bu04bqu4buyJOG6rsONw5Thurjhu57huq7DnVHDjcO94bquV8OUUuG7oMOV4bqu4buyWSrhuq7hu7LDmeG7suG6rsOd4buG4bu04bquScOT4bugw5Thuq7hu6BN4bug4bquOyThu7Dhu6Dhuq5JJOG7ruG7kMO94bquw41C4bue4bquw40jQuG6rsOV4buQQuG6ruG7iuG7mOG7oMOU4bquw43DlFDhuq7hu6Dhurjhu6DDleG6rsOd4bu04buC4buyw73huq7DjcOU4buC4buy4bqu4buiJOG7rOG7oMOV4bquw41CUOG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4FB4buQ4buew5Xhuq7DjeG7okLDncOd4burxILhu5DhuqPhu4jhu6Dhu7Lhu4hZxILhuq7DneG7siHhu6Lhu4jhu6vEgizhu5DDjOG7ssOUeOG6ruG6qOG6sOG6sFcueeG6rsOU4buI4buQw5XDlOG7snjhuq7huqThurThurRXLnnEguG6rsOdWcON4burxIIvL8ONw4zhu6Dhu7NJQlDhu7LDlELhu6DDlMOUUELhu7M74bugL8OM4buIw53hu5zhu7JQVy/hu6Dhu4gsw50v4bqy4bqy4bqw4bq2L+G6tuG6quG6qMOM4bqm4bqw4bqo4bqw4bqow4Lhuqrhu7LDguG6tsOC4bqw4bqm4bui4bqw4buz4buaV8OVd1nhu6vhuqjhurDhurDEguG6rkLhu6Lhu7Lhu6vEguG7h+G7uELhuq7hu7LDlOG7tOG6rsOUUMSQw43DlOG6rkkk4buu4buQ4bqu4buu4bqudOG7tOG7huG7oOG6rmThu6Thu6DDlcSC4bquLOG7kMOM4buyw5Thu6vEguG6qOG6sOG6sMSC4bquw5Thu4jhu5DDlcOU4buy4burxILhuqThurThurTEguG6ri/DgUEvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqjQlfhu7Lhu5BQ4bugxILDgeG7kcOU4buIUOG6ruG7suG7kuG7oMOU4bqu4buyUEPhu6Dhuq7DjSNC4bquw5rhu6DDleG6ruG7kcOUUMSQ4buQw73huq474buq4buQ4bquw5Xhu5BD4bquSUPhu6Dhuq7DjSNC4bquSSThu67hu5Dhuq7Do+G7kOG7jOG7oOG6ruG7okThuq7hurbhuqThu7PhurDhurDhurDhuq7hu4rhu6Thu6DDlS/hurbhu5zDlXnhuq5JJOG7ruG7kOG6rsOMQuG6ri5C4bugw5Thuq7hu6JE4bquw4LhurDhu7PhurDhurDhurDhuq7hu4rhu6Thu6DDlS/hurbhu5zDleG6ruG7ssOU4buY4bquO+G7quG7kOG6rsOM4buQw5Phu6Dhuq7hu7Lhu5LDjcOU4bqu4buyWeG7pOG7oMOV4bquw41F4bquw41C4bue4bquO0Thuq5JJOG7ruG7kOG6ruG7ssOU4buY4bqu4buyw5Thu7Thuq7hu6DDlEZX4bquSeG7mOG7oMOU4bquWOG7tOG7huG7oOG6rsONI0Lhuq7DleG7kELhuq7hu4rhu5jhu6DDlOG6ruG7isSQ4buy4bqu4bucw5RQReG7oMOV4bqu4bqm4bqw4bqwLeG6rOG6sOG6sOG6ruG7slnhu5DDk+G7tC/hu6Dhurjhu57hu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOBQeG7kOG7nsOV4bquw43hu6JCw53DneG7q8SC4buQ4bqj4buI4bug4buy4buIWcSC4bquw53hu7Ih4bui4buI4burxIIs4buQw4zhu7LDlHjhuq7huqjhurDhurBXLnnhuq7DlOG7iOG7kMOVw5Thu7J44bqu4bqk4bq04bq0Vy55xILhuq7DnVnDjeG7q8SCLy/DjcOM4bug4buzSUJQ4buyw5RC4bugw5TDlFBC4buzO+G7oC/DjOG7iMOd4buc4buyUFcv4bug4buILMOdL+G6suG6suG6sOG6ti/hurbhuqrhuqjDjOG6puG6sOG6qOG6tuG6sOG6suG6rOG7suG6ssOC4bqm4bqo4bqw4bui4bqw4buz4buaV8OVd1nhu6vhurbhurThurLEguG6rkLhu6Lhu7Lhu6vEguG7h+G7uELhuq7hu7LDlOG7tOG6rsOUUMSQw43DlOG6rkkk4buu4buQ4bqu4buu4bqudOG7tOG7huG7oOG6rmThu6Thu6DDlcSC4bquLOG7kMOM4buyw5Thu6vEguG6qOG6sOG6sMSC4bquw5Thu4jhu5DDlcOU4buy4burxILhuqThurThurTEguG6ri/DgUEvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqjQlfhu7Lhu5BQ4bugxILDgWPhu5BC4bqu4buK4buY4bugw5Thuq5JROG6ruG7gU3huq7hu5HDlOG7lOG6ruG7geG7kE3hu6DDveG6ruG7ssOUw5rhu6Dhuq7hu4Hhu4zhuq7hu4PDlcOUxqBC4bqu4bq2w73huq4uw4nhuq504bu04buG4bug4bquZOG7pOG7oMOV4bquw4094bugw5Xhuq5J4bq64buy4bqu4buK4buE4bu04bqu4buyWeG7pOG7oMOV4bquSSThu67hu5Dhuq7hu7Iq4bqu4bug4bq44bue4bqu4bqy4bqw4bq24bq04bquO+G7quG7kOG6ruG6suG6pOG6sOG6rsOVw5nDjeG6rkkk4buu4buQ4bquw4zhu5Dhu4zhu6DDveG6ruG6tuG6sOG6sOG6rsOVw5nDjeG6rkkk4buu4buQ4bquw4xC4bquLkLhu6DDlOG6ruG7sllN4bug4bquw4zhu5DDk+G7oOG6ruG7suG7ksONw5Thuq7hurbDveG6pMOUQuG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4FB4buQ4buew5Xhuq7DjeG7okLDncOd4burxILhu5DhuqPhu4jhu6Dhu7Lhu4hZxILhuq7DneG7siHhu6Lhu4jhu6vEgizhu5DDjOG7ssOUeOG6ruG6qOG6sOG6sFcueeG6rsOU4buI4buQw5XDlOG7snjhuq7huqThurThurRXLnnEguG6rsOdWcON4burxIIvL8ONw4zhu6Dhu7NJQlDhu7LDlELhu6DDlMOUUELhu7M74bugL8OM4buIw53hu5zhu7JQVy/hu6Dhu4gsw50v4bqy4bqy4bqw4bq2L+G6tuG6quG6qMOM4bqm4bqw4bqo4bq24bqww4Lhuqbhu7LhurLhurDhurbhurbhurThu6LhurDhu7Phu5pXw5V3WeG7q+G6suG6rOG6tsSC4bquQuG7ouG7suG7q8SC4buH4bu4QuG6ruG7ssOU4bu04bquw5RQxJDDjcOU4bquSSThu67hu5Dhuq7hu67huq504bu04buG4bug4bquZOG7pOG7oMOVxILhuq4s4buQw4zhu7LDlOG7q8SC4bqo4bqw4bqwxILhuq7DlOG7iOG7kMOVw5Thu7Lhu6vEguG6pOG6tOG6tMSC4bquL8OBQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqNCV+G7suG7kFDhu6DEgsOB4buRw5Thu4hQ4bquSUThuq7hu4Hhu5BN4bug4bqu4buyw5Thu5jhuq7DnVDhuq474buq4buQ4bqu4buyWeG7pOG7oMOV4bqu4bui4bu2QsO94bqu4bue4buSQuG6ruG7slkk4buqw43huq7hu4rhu4Yh4bqu4buyw5Thu5jhuq474buQw5PDjeG6rsONw5Thu7Qhw5Lhu6Dhuq7hu4rFqOG7kOG6rsOdQuG7oMOV4bqu4buyWeG7pOG7oMOV4bquSSThu67hu5DDveG6rsONQuG7nuG6rsONw5RQ4bqu4buyw5Thu7Thuq7hu6DDlEZX4bquw41CUOG6rsOU4buo4bug4bqu4bugw5Thu5BP4bu04buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgUHhu5Dhu57DleG6rsON4buiQsOdw53hu6vEguG7kOG6o+G7iOG7oOG7suG7iFnEguG6rsOd4buyIeG7ouG7iOG7q8SCLOG7kMOM4buyw5R44bqu4bqo4bqw4bqwVy554bquw5Thu4jhu5DDlcOU4buyeOG6ruG6pOG6tOG6tFcuecSC4bquw51Zw43hu6vEgi8vw43DjOG7oOG7s0lCUOG7ssOUQuG7oMOUw5RQQuG7szvhu6Avw4zhu4jDneG7nOG7slBXL+G7oOG7iCzDnS/hurLhurLhurDhurYv4bq24bqq4bqow4zhuqbhurDhuqjhurbhurbhurDhurDhu7LhurbhurbhuqrhurDhuqzhu6LhurDhu7Phu5pXw5V3WeG7q8OC4bqw4bqsxILhuq5C4bui4buy4burxILhu4fhu7hC4bqu4buyw5Thu7Thuq7DlFDEkMONw5Thuq5JJOG7ruG7kOG6ruG7ruG6rnThu7Thu4bhu6Dhuq5k4buk4bugw5XEguG6rizhu5DDjOG7ssOU4burxILhuqjhurDhurDEguG6rsOU4buI4buQw5XDlOG7suG7q8SC4bqk4bq04bq0xILhuq4vw4FBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6o0JX4buy4buQUOG7oMSCw4Hhu5HDlOG7iFDhuq7hu5zhu5Dhu6DDlOG6ruG7oMOVw5Thu5DDk+G7nuG6rsONI0Lhuq7hu6DDlSThu7Dhu5Dhuq7hu7JZ4buk4bugw5Xhuq5JJOG7ruG7kOG6ruG7ssOU4buY4bqu4bugw5Q64bugw5Xhuq7DjeG7hiHhuq7DjUThu6DDleG6ruG7ouG7huG7tOG6ruG7oOG6uOG7nuG6rsONw5Thu4Lhu7Lhuq7hu6Ik4bus4bugw5Xhuq5Y4bu0ReG6rsONROG7oMOV4bqu4buyw5Thu6jhu57huq7hu6DDlVDhu6Dhu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOBQeG7kOG7nsOV4bquw43hu6JCw53DneG7q8SC4buQ4bqj4buI4bug4buy4buIWcSC4bquw53hu7Ih4bui4buI4burxIIs4buQw4zhu7LDlHjhuq7huqjhurDhurBXLnnhuq7DlOG7iOG7kMOVw5Thu7J44bqu4bqk4bqq4bqyVy55xILhuq7DnVnDjeG7q8SCLy/DjcOM4bug4buzSUJQ4buyw5RC4bugw5TDlFBC4buzO+G7oC/DjOG7iMOd4buc4buyUFcv4bug4buILMOdL+G6suG6suG6sOG6ti/hurbhuqrhuqjDjOG6puG6sOG6qOG6tuG6tuG6tuG6puG7suG6psOC4bqw4bqk4bqq4bui4bqw4buz4buaV8OVd1nhu6vDguG6rMSC4bquQuG7ouG7suG7q8SC4buH4bu4QuG6ruG7ssOU4bu04bquw5RQxJDDjcOU4bquSSThu67hu5Dhuq7hu67huq504bu04buG4bug4bquZOG7pOG7oMOVxILhuq4s4buQw4zhu7LDlOG7q8SC4bqo4bqw4bqwxILhuq7DlOG7iOG7kMOVw5Thu7Lhu6vEguG6pOG6quG6ssSC4bquL8OBQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqNCV+G7suG7kFDhu6DEgsOB4bqhJOG7ruG7kOG6rsOj4buQ4buM4bug4bquw41R4bqu4bueROG7tOG6rjtE4bugw5Xhuq5R4bugw5XDveG6ruG7nOG7ksONw5Thuq7hu7LDlCThu6rDjeG6ruG7sirhuq7hurbhuq7hu5zDlS3hurbDveG6pOG7nMOVL+G6tuG6rljhu7RF4buz4bqu4bqhJOG7ruG7kOG6rsONUeG6rjvhu5Thuq7hu6DDlVPhu7Lhuq7hu4pG4bue4bqu4buKROG6ruG7oE3hu6Dhuq7hu4ok4busw43huq5Z4buC4buy4bqu4bugw5Thu5BP4bu04bqu4bugw5Uk4buw4buQ4bquJELhuq7DjcOU4bu04bum4bugw5Xhu7Phuq7huqEk4buu4buQ4bquw51C4bu04bqu4bucw5Thu5Dhuq7hu7LDlOG7tOG6rsOUUMSQw43DlOG6rsONUeG6ruG7ssOUw5Lhuq7hu4rDkuG6ruG7iiThu6zDjeG6ruG7sirhuq7hurLhuq7hu4pO4bug4bqu4bq04bqu4buyw5RD4bugw5Xhuq7DjcOUUOG6ri7hu7TDmeG7oMOV4bqu4bugJOG7qsON4bquO+G7lOG6rljhu7RF4bquSSThu67hu5Dhuq7DnUzhuq7hu6DDlVPhu7LDveG6ruG7ikbhu57huq7hu4pE4bquw5Thu6jhu6Dhu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOBQeG7kOG7nsOV4bquw43hu6JCw53DneG7q8SC4buQ4bqj4buI4bug4buy4buIWcSC4bquw53hu7Ih4bui4buI4burxIIs4buQw4zhu7LDlHjhuq7huqjhurDhurBXLnnhuq7DlOG7iOG7kMOVw5Thu7J44bqu4bqk4bq04bq0Vy55xILhuq7DnVnDjeG7q8SCLy/DjcOM4bug4buzSUJQ4buyw5RC4bugw5TDlFBC4buzO+G7oC/DjOG7iMOd4buc4buyUFcv4bug4buILMOdL+G6suG6suG6sOG6ti/hurbhuqrhuqjDjOG6puG6sOG6qOG6tuG6tuG6tOG6puG7suG6rOG6suG6pOG6pOG6suG7ouG6sOG7s+G7mlfDlXdZ4bur4bqq4bqm4bqoxILhuq5C4bui4buy4burxILhu4fhu7hC4bqu4buyw5Thu7Thuq7DlFDEkMONw5Thuq5JJOG7ruG7kOG6ruG7ruG6rnThu7Thu4bhu6Dhuq5k4buk4bugw5XEguG6rizhu5DDjOG7ssOU4burxILhuqjhurDhurDEguG6rsOU4buI4buQw5XDlOG7suG7q8SC4bqk4bq04bq0xILhuq4vw4FBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6o0JX4buy4buQUOG7oMSCw4HhuqPhu7jhu6DDleG6rjvhu6rhu5Dhuq5JJOG7ruG7kMO94bquO+G7quG7kOG6rjvhu5Thuq7hu6DDlVPhu7Lhuq7hu4pG4buew73huq7hu57hu7jhu5Dhuq7hu7LDlOG7qOG7nuG6ruG7isOKw43huq7hu7JZJOG7oMOVw73huq7hu55I4bu04bqu4buew4nhuq7hu4pKV8O94bquw41C4bue4bqudOG7tOG7huG7oOG6ruG7kcOUROG7oMOU4bqu4buKw4nhuq7hu4ok4busw43huq7hu7JZQlDhuq474bq44bug4bquSeG6vOG7oMOV4bquSUVQ4bquw5Thu6bhuq7hu6DDlMOJ4bug4bquw5Thu5DDk+G7tOG6ruG7skZX4bqu4buyw5TDkuG6rsONQuG7nuG6rnThu7Thu4bhu6Dhuq7hu5HDlEThu6DDlMO94bqu4buKJOG7rMON4bqu4bugw5Thu5BP4bu04bqu4bugw5Uk4buw4buQ4bqu4buy4buQ4bug4bquw4zhu7jhu6DDleG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4FB4buQ4buew5Xhuq7DjeG7okLDncOd4burxILhu5DhuqPhu4jhu6Dhu7Lhu4hZxILhuq7DneG7siHhu6Lhu4jhu6vEgizhu5DDjOG7ssOUeOG6ruG6qOG6sOG6sFcueeG6rsOU4buI4buQw5XDlOG7snjhuq7huqThurThurRXLnnEguG6rsOdWcON4burxIIvL8ONw4zhu6Dhu7NJQlDhu7LDlELhu6DDlMOUUELhu7M74bugL8OM4buIw53hu5zhu7JQVy/hu6Dhu4gsw50v4bqy4bqy4bqw4bq2L+G6tuG6quG6qMOM4bqm4bqw4bqo4bq24bq24bqkw4Lhu7LhuqbhuqrhuqjhuqzDguG7ouG6sOG7s+G7mlfDlXdZ4bur4bqow4LhurLEguG6rkLhu6Lhu7Lhu6vEguG7h+G7uELhuq7hu7LDlOG7tOG6rsOUUMSQw43DlOG6rkkk4buu4buQ4bqu4buu4bqudOG7tOG7huG7oOG6rmThu6Thu6DDlcSC4bquLOG7kMOM4buyw5Thu6vEguG6qOG6sOG6sMSC4bquw5Thu4jhu5DDlcOU4buy4burxILhuqThurThurTEguG6ri/DgUEvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqjQlfhu7Lhu5BQ4bugxILDgWThu5DDk+G7oOG6ruG7oEIh4bqu4buyWU3hu6Dhuq7hu4rhu5RC4bquSUThu6Dhuq4uw4nhuq504bu04buG4bug4bquZOG7pOG7oMOV4bqu4buKw4nhuq5Xw5RD4buy4bqu4buyWeG7kMOS4bug4bqu4buKJOG7rMON4bqu4bqo4bqw4bquw5RC4bquw43hu4Yh4bqu4bq44bug4bquWOG7tEXDveG6ruG7sllQ4bugw5Xhuq7hu4pR4bquw41R4bqu4bqk4bqw4bquw5RC4bquw41C4buew73huq5JJOG7ruG7kOG6ruG7isSQ4buy4bqu4buy4buQTeG7tOG6rsONw5Thu7RH4bug4bqucuG7kOG7iOG7ssOVQlfDveG6ruG7iiThu6zDjeG6rsON4buCV+G6ruG7suG7iOG7nuG6ruG7slnhu7Qh4bquLuG7tOG7guG7suG6ruG7oMOV4bu04buk4bug4bquw5XDmcON4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgUHhu5Dhu57DleG6rsON4buiQsOdw53hu6vEguG7kOG6o+G7iOG7oOG7suG7iFnEguG6rsOd4buyIeG7ouG7iOG7q8SCLOG7kMOM4buyw5R44bqu4bqo4bqw4bqwVy554bquw5Thu4jhu5DDlcOU4buyeOG6ruG6pOG6tOG6tFcuecSC4bquw51Zw43hu6vEgi8vw43DjOG7oOG7s0lCUOG7ssOUQuG7oMOUw5RQQuG7szvhu6Avw4zhu4jDneG7nOG7slBXL+G7oOG7iCzDnS/hurLhurLhurDhurYv4bq24bqq4bqow4zhuqbhurDhuqjhurbhurLhurbhurLhu7LhurbhurbhurDhuqbhuqrhu6LhurDhu7Phu5pXw5V3WeG7q+G6puG6pOG6qsSC4bquQuG7ouG7suG7q8SC4buH4bu4QuG6ruG7ssOU4bu04bquw5RQxJDDjcOU4bquSSThu67hu5Dhuq7hu67huq504bu04buG4bug4bquZOG7pOG7oMOVxILhuq4s4buQw4zhu7LDlOG7q8SC4bqo4bqw4bqwxILhuq7DlOG7iOG7kMOVw5Thu7Lhu6vEguG6pOG6tOG6tMSC4bquL8OBQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqNCV+G7suG7kFDhu6DEgsOB4buRWU3hu6Dhuq7hu4rhu5RC4bquSUThu6Dhuq4uw4nhuq7DjVHhuq7hu5zDlFBF4bugw5Xhuq7DleG7hOG7oOG6ruG6tuG6sOG6sOG6rsOU4bum4bquw43DlOG7tCFN4bug4bqu4buyWeG7pOG7oMOV4bquSSThu67hu5Dhuq47ROG6rsONQuG7nuG7s+G6ruG6o0Lhu57DveG6rkkk4buu4buQ4bqu4buu4bqudOG7tOG7huG7oOG6ruG7kcOUROG7oMOU4bqu4buKw4nhuq7hu55C4bugw5Xhuq7hu6LEkOG7kOG6rsOU4buQw5Phu7Thuq5Y4bu0ReG6ruG7nOG7kOG7oMOU4bqu4buyTuG6rsONQlDhuq7DjcOUUOG6ruG7oMOVJOG7sOG7kOG6rsOM4buG4bugw73huq474buq4buQ4bqu4buyw5Thu7Thuq7hu6DDlEZX4bquSeG7mOG7oMOU4bquWOG7tOG7huG7oOG6ruG7sirhuq7hurLhurDhurAt4bq04bqw4bqw4bqu4buyWeG7kMOT4bu04bqu4buK4buk4bugw5Uv4bq2w5RC4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgUHhu5Dhu57DleG6rsON4buiQsOdw53hu6vEguG7kOG6o+G7iOG7oOG7suG7iFnEguG6rsOd4buyIeG7ouG7iOG7q8SCLOG7kMOM4buyw5R44bqu4bqo4bqw4bqwVy554bquw5Thu4jhu5DDlcOU4buyeOG6rsOC4bqk4bqwVy55xILhuq7DnVnDjeG7q8SCLy/DjcOM4bug4buzSUJQ4buyw5RC4bugw5TDlFBC4buzO+G7oC/DjOG7iMOd4buc4buyUFcv4bug4buILMOdL+G6suG6suG6sOG6ti/hurbhuqrhuqjDjOG6puG6sOG6qOG6tuG6puG6tuG6tuG7suG6quG6quG6sOG6suG6tOG7ouG6sOG7s+G7mlfDlXdZ4bur4bqyw4LhurbEguG6rkLhu6Lhu7Lhu6vEguG7h+G7uELhuq7hu7LDlOG7tOG6rsOUUMSQw43DlOG6rkkk4buu4buQ4bqu4buu4bqudOG7tOG7huG7oOG6rmThu6Thu6DDlcSC4bquLOG7kMOM4buyw5Thu6vEguG6qOG6sOG6sMSC4bquw5Thu4jhu5DDlcOU4buy4burxILDguG6pOG6sMSC4bquL8OBQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqNCV+G7suG7kFDhu6DEgsOBxIPhu4Yh4bqu4buiROG6ruG7nMOUUEXhu6DDleG6ruG7ssOU4buw4buQ4bquw5Xhu5BC4bug4bquw41G4bug4bqu4bucT+G6rjvhu6rhu5Dhuq7hu5FO4buy4bqu4buDw5Xhu7QhTeG7oOG6rsSDQ+G7oOG6ruG7g8OU4buG4bue4bquw6Phu4Thu6Dhuq7hurLhurDhurLhurLDveG6rjvhu5jhuq47RiHDveG6rsONQuG7nsO94bquSSThu67hu5Dhuq7hu67huq504bu04buG4bug4bquZOG7pOG7oMOV4bqu4buKJOG7rMON4bqu4bugw5Thu5BP4bu04bqu4bugw5Uk4buw4buQ4bqu4buy4buY4bue4bqu4bue4bu0QuG6ruG7isOS4bquw50/4bquw4xA4bugw5Xhuq47ROG6ruG7okThu57huq5Y4bu0ROG6rknhu5BO4bu04buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEgld94bu04buyw5RQWcSCw4Hhu4PDlVPDjeG6rmThu7Thu4Lhu6Dhuq4t4bqu4buRw5Thu7Thuq7hu5HDlCMhQS9Xw4E=

Ngọc Huấn - Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]